Chuyện Xấu Nhiều Ma

Quyển 4-Chương 3 : Ăn không nói có (

    trước sau   
Hiệzhrvn tạerffi, quay trởhuik lạerffi dưdyumzhrvi gầiddlm bàhxqan, cònvwfn kịnmlqp nữnlwwa khôagqbng?

dyumzhrvi álrnrnh trăyhjqng, trêkquyn ngãbaqzdyum đxnazưdyumvvesng, nhâbaqzn mãbaqz ba nơkquyi vâbaqzy lạerffi vớzhrvi nhau, giằkattng co khôagqbng dứkleut. Xôagqbn xao khiếrptdn cưdyumbaqzn trong trấcoidn, tụymad tậiwepp lạerffi chung quanh xem nálrnro nhiệzhrvt.

Diệzhrvp Tri Huệzhrv chạerffy tớzhrvi bêkquyn ngưdyumvvesi Diệzhrvp Chưdyumơkquyng, cưdyumvvesi vôagqbiwepng sung sưdyumzhrvng.

Diệzhrvp Chưdyumơkquyng ngưdyumzhrvc mắjkuht, néxnazn giậiwepn nóagqbi vớzhrvi đxnazálrnrm ngưdyumvvesi Ôiwepn Túymadc: “Hừyizk, đxnazálrnrm cưdyumvvesng đxnazerffo cálrnrc ngưdyumơkquyi, cònvwfn tưdyumhuikng cóagqb trònvwfnvwf hay, bắjkuht cho ta!”

nvwfnh thếrptd hếrptdt sứkleuc căyhjqng thẳotahng, lúymadc nàhxqay, Ôiwepn Túymadc mởhuik miệzhrvng, nóagqbi mộxzxyt tiếrptdng: “Đqxeji!”

Thanh âbaqzm kia quyếrptdt đxnazlrnrn lạerffnh băyhjqng. Hắjkuhc y nhâbaqzn Nhậiwept Bảgjlin thấcoidy thếrptd liềoqodn lấcoidy từyizk trong lònvwfng ra mộxzxyt thứkleu, néxnazm xuốotahng. Nhálrnry mắjkuht, álrnrnh quang chóagqbi lònvwfa lóagqbe lêkquyn. Đqxejjkuhi đxnazếrptdn lúymadc mọrxefi ngưdyumvvesi mởhuik đxnazưdyumjkuhc mắjkuht, đxnazálrnrm ngưdyumvvesi Ôiwepn Túymadc đxnazãbaqz biếrptdn mấcoidt khôagqbng thấcoidy tăyhjqm hơkquyi.


Sau phúymadt yêkquyn tĩajybnh ngắjkuhn ngủkatti, trêkquyn đxnazưdyumvvesng lạerffi ồafwykquyn.

Tiểtcnau Tiểtcnau mởhuik to mắjkuht, nhấcoidt thờvvesi ảgjlio nãbaqzo. Vìnvwf sao… Vìnvwf sao nàhxqang cònvwfn đxnazkleung đxnazâbaqzy màhxqa ngâbaqzy ngẩvvesn, chưdyuma bỏjcyq chạerffy cùiwepng a? ? ? Khôagqbng khôagqbng khôagqbng, đxnazálrnrm Ninja Nhậiwept Bảgjlin nàhxqay đxnazoqodu dùiwepng đxnazxzxyn thổdbtv, cálrnri loạerffi võekyuagqbng nàhxqay nàhxqang chưdyuma từyizkng họrxefc qua a… Tuy nhiêkquyn, hiệzhrvn tạerffi, rốotaht cụymadc nêkquyn làhxqam cálrnri gìnvwfbaqzy giờvves a? ? ?

“Hóagqba ra ngưdyumơkquyi cònvwfn sốotahng?”

Tiểtcnau Tiểtcnau đxnazang ảgjlio nãbaqzo, lạerffi thấcoidy Liêkquym Chiêkquyu mởhuik miệzhrvng, nóagqbi nhưdyum vậiwepy. Nàhxqang chậiwepm rãbaqzi quay đxnaziddlu, nhìnvwfn Liêkquym Chiêkquyu.

Hai mắjkuht Liêkquym Chiêkquyu buôagqbng xuốotahng, cũfeuing khôagqbng nhìnvwfn thẳotahng vàhxqao nàhxqang.

agqba ra ngưdyumơkquyi cònvwfn sốotahng…

Tiểtcnau Tiểtcnau nhớzhrv đxnazếrptdn tìnvwfnh hìnvwfnh trêkquyn Đqxejôagqbng Hảgjlii lúymadc đxnazóagqb, bảgjlin thâbaqzn mìnvwfnh trộxzxym sơkquy đxnazafwyhxqay trậiwepn, sau đxnazóagqb bịnmlq hắjkuhn bắjkuhn mộxzxyt têkquyn. Lúymadc đxnazóagqb, nàhxqang rơkquyi xuốotahng biểtcnan, sinh tửzfbt chưdyuma biếrptdt. Cho nêkquyn, hắjkuhn cho rằkattng nàhxqang đxnazãbaqz chếrptdt? Cũfeuing bởhuiki vìnvwf nhưdyum vậiwepy, hắjkuhn mớzhrvi khôagqbng phálrnrt lệzhrvnh truy nãbaqzhxqang? Hóagqba ra… Sựkquynvwfnh làhxqa nhưdyum thếrptdhxqay sao… Quảgjli nhiêkquyn làhxqahxqang tựkquynvwfnh đxnaza tìnvwfnh…

“Bắjkuht.” Liêkquym Chiêkquyu xoay ngưdyumvvesi, hạerff lệzhrvnh nóagqbi.

Tiểtcnau Tiểtcnau kinh hoảgjling, nhìnvwfn đxnazálrnrm cung thủkatt đxnazang tiếrptdn đxnazếrptdn gầiddln.

Hắjkuhn làhxqa binh, nàhxqang làhxqa tặcfeyc, hắjkuhn muốotahn bắjkuht nàhxqang làhxqa lẽlmua đxnazưdyumơkquyng nhiêkquyn, nhưdyumng màhxqa… Đqxejếrptdn bâbaqzy giờvves, nàhxqang cònvwfn mơkquy mộxzxyng cálrnri gìnvwf a? Nghĩajyb biệzhrvn phálrnrp thoálrnrt thâbaqzn, mớzhrvi làhxqa đxnazúymadng đxnazjkuhn!

“Tỷrumq tỷrumq!” Mộxzxyt bêkquyn, Diệzhrvp Tri Huệzhrvagqbkquyn, “Cha, Liêkquym ca ca, tạerffi sao cálrnrc ngưdyumvvesi muốotahn bắjkuht Tiểtcnau Tiểtcnau tỷrumq tỷrumq a?! Nàhxqang đxnazãbaqz cứkleuu con màhxqa!”

Tiểtcnau Tiểtcnau nghe thấcoidy câbaqzu đxnazóagqb, đxnazxzxyt nhiêkquyn nảgjliy ra mộxzxyt kếrptd. Nàhxqang liếrptdc mắjkuht nhìnvwfn dâbaqzn chúymadng bìnvwfnh thưdyumvvesng đxnazkleung chung quanh, ổdbtvn đxnaznmlqnh tinh thầiddln, duỗkujli tay ra.

“Khoan đxnazãbaqz!” Tiểtcnau tiểtcnau ngưdyumzhrvc mắjkuht, trong álrnrnh mắjkuht hoàhxqan toàhxqan khôagqbng cóagqb hoảgjling sợjkuh hay e ngạerffi.


Đqxejálrnrm cung thủkatt liềoqodn dừyizkng bưdyumzhrvc, cảgjlinh giálrnrc nhìnvwfn nàhxqang.

Tiểtcnau tiểtcnau buôagqbng cálrnrnh tay, cưdyumvvesi mởhuik miệzhrvng, đxnazúymadng lýuuru hợjkuhp tìnvwfnh nóagqbi: “Muốotahn bắjkuht ngưdyumvvesi giao cho quan phủkatt thìnvwf phảgjlii cóagqb tộxzxyi danh. Xin hỏjcyqi Liêkquym côagqbng tửzfbt, ta phạerffm tộxzxyi gìnvwf?”

Nghe nàhxqang nóagqbi nhưdyum vậiwepy, Liêkquym Chiêkquyu mởhuik miệzhrvng: “Biếrptdt rõekyunvwfn cốotah hỏjcyqi. Ngưdyumơkquyi làhxqaagqbn hạerff Đqxejôagqbng Hảgjlii, cùiwepng đxnazálrnrm cưdyumvvesng đxnazerffo kia thôagqbng đxnazafwyng làhxqam bậiwepy, cònvwfn trộxzxym mấcoidt sơkquy đxnazafwyhxqay trậiwepn, phálrnr trậiwepn thuyềoqodn củkatta ta. Chứkleung cớzhrvagqbiwepng xálrnrc thựkquyc. Ngưdyumơkquyi cònvwfn gìnvwf đxnaztcnaagqbi, thìnvwf tớzhrvi quan phủkatthxqa giảgjlii thízqabch…”

Khôagqbng đxnazjkuhi hắjkuhn nóagqbi xong, Tiểtcnau Tiểtcnau liềoqodn nởhuik nụymaddyumvvesi.

“Ha ha a, Liêkquym côagqbng tửzfbt, cóagqb phảgjlii ngưdyumơkquyi hiểtcnau lầiddlm cálrnri gìnvwf rồafwyi hay khôagqbng?” Tiểtcnau Tiểtcnau ra vẻgcge trấcoidn đxnaznmlqnh, ngữnlww khízqab thảgjlin nhiêkquyn, “Mọrxefi ngưdyumvvesi đxnazoqodu thấcoidy, đxnazálrnrm ngưdyumvvesi vừyizka rồafwyi mớzhrvi làhxqa đxnazzhrv tửzfbt Đqxejôagqbng Hảgjlii. Nếrptdu nhưdyum ta cùiwepng mộxzxyt hộxzxyi vớzhrvi bọrxefn chúymadng, tạerffi sao bâbaqzy giờvvesnvwfn đxnazkleung ởhuik chỗkujlhxqay? Huốotahng hồafwy…” Tiểtcnau Tiểtcnau hízqabt sâbaqzu mộxzxyt hơkquyi, gia tăyhjqng thanh âbaqzm, “Ta đxnazưdyumvvesng đxnazưdyumvvesng làhxqa ‘Đqxejàhxqan tam huyềoqodn nữnlww hiệzhrvp’, trêkquyn giang hồafwyagqb ai khôagqbng biếrptdt, cóagqb ai khôagqbng hiểtcnau. Ngưdyumơkquyi nóagqbi ta làhxqaagqbn hạerff củkatta Đqxejôagqbng Hảgjlii? Thậiwept sựkquyhxqa quálrnr buồafwyn cưdyumvvesi rồafwyi!”

Lờvvesi nàhxqay củkatta nàhxqang vừyizka ra khỏjcyqi miệzhrvng, mọrxefi ngưdyumvvesi liềoqodn ồafwykquyn.

Liêkquym Chiêkquyu ngâbaqzy ngẩvvesn cảgjli ngưdyumvvesi, cóagqb chúymadt cứkleung ngắjkuhc nhìnvwfn nàhxqang.

Tiểtcnau Tiểtcnau thấcoidy tìnvwfnh thếrptd tiếrptdn triểtcnan tốotaht, tiếrptdp tụymadc nóagqbi: “Trậiwepn chiếrptdn trêkquyn Đqxejôagqbng Hảgjlii, nếrptdu khôagqbng phảgjlii do minh hữnlwwu củkatta ngưdyumơkquyi dùiwepng thủkatt đxnazoạerffn ti bỉnvwf, liêkquyn lụymady đxnazếrptdn dâbaqzn chúymadng vôagqb tộxzxyi, ta nhấcoidt đxnaznmlqnh sẽlmua khôagqbng ra tay trộxzxym đxnazi sơkquy đxnazafwyhxqay trậiwepn củkatta ngưdyumơkquyi. Xin hỏjcyqi Liêkquym côagqbng tửzfbt, ta đxnazãbaqz từyizkng đxnazgjli thưdyumơkquyng ngưdyumvvesi nàhxqao chưdyuma? Chuyệzhrvn hôagqbm nay xảgjliy ra, quan phủkatt đxnazãbaqz tổdbtvn thấcoidt cálrnri gìnvwf chưdyuma?” Tiểtcnau Tiểtcnau mỉnvwfm cưdyumvvesi, “… Nếrptdu nhưdyum ta nhớzhrv khôagqbng nhầiddlm, Đqxejôagqbng Hảgjlii làhxqa trậiwepn chiếrptdn mởhuikhxqan củkatta Liêkquym côagqbng tửzfbt. Ngưdyumơkquyi nêkquyn quýuuru trọrxefng danh tiếrptdng củkatta bảgjlin thâbaqzn mớzhrvi đxnazúymadng. Tízqabnh đxnazi tízqabnh lạerffi, ngưdyumơkquyi nêkquyn cảgjlim tạerff ta đxnazóagqb, khôagqbng đxnazúymadng sao?”

Lờvvesi nàhxqay vừyizka nóagqbi ra, trong đxnazálrnrm ngưdyumvvesi vâbaqzy xem càhxqang lúymadc càhxqang xôagqbn xao. Vốotahn làhxqa tấcoidt cảgjli mọrxefi ngưdyumvvesi đxnazoqodu biếrptdt đxnazếrptdn đxnazkatt lạerffi tin đxnazafwyn liêkquyn quan tớzhrvi ‘Đqxejàhxqan tam huyềoqodn nữnlww hiệzhrvp’. Giờvves phúymadt nàhxqay, cóagqb ngưdyumvvesi đxnazem đxnazerffo lýuuruagqbi ra rõekyuhxqang nhưdyum vậiwepy, khôagqbng khỏjcyqi khiếrptdn mọrxefi ngưdyumvvesi tin tưdyumhuikng.

Vẻgcge mặcfeyt Liêkquym Chiêkquyu cứkleung ngắjkuhc, hai mắjkuht khôagqbng hềoqod chớzhrvp nhìnvwfn Tiểtcnau Tiểtcnau, álrnr khẩvvesu khôagqbng trảgjli lờvvesi đxnazưdyumjkuhc.

Tiểtcnau Tiểtcnau khẩvvesu khízqab xuốotahng, nóagqbi: “Diệzhrvp đxnazerffi nhâbaqzn, ta nóagqbi cóagqb đxnazúymadng khôagqbng?”

Diệzhrvp Chưdyumơkquyng sửzfbtng sốotaht nửzfbta ngàhxqay, mởhuik miệzhrvng: “Nếrptdu côagqbdyumơkquyng chízqabnh làhxqa ‘Đqxejàhxqan tam huyềoqodn nữnlww hiệzhrvp’ danh chấcoidn giang hồafwy, vậiwepy thìnvwf tạerffi sao…”

“Tạerffi sao lạerffi đxnazếrptdn phủkatt củkatta ngàhxqai làhxqam tỳrumq nữnlww chứkleunvwf?” Tiểtcnau Tiểtcnau cưdyumvvesi cưdyumvvesi, chízqabnh nghĩajyba nóagqbi, “Mấcoidy ngàhxqay trưdyumzhrvc, ta biếrptdt đxnazưdyumjkuhc Đqxejôagqbng Hảgjlii vàhxqa ngưdyumvvesi Nhậiwept Bảgjlin cấcoidu kếrptdt vớzhrvi nhau, mưdyumu đxnazafwybaqzy rốotahi. Màhxqa mụymadc tiêkquyu chízqabnh làhxqa Diệzhrvp đxnazerffi nhâbaqzn ngưdyumơkquyi. Vìnvwf thếrptd, ta đxnazi trưdyumzhrvc mộxzxyt bưdyumzhrvc, lẫnmlqn vàhxqao phúymad phủkatt. Bằkattng khôagqbng, hôagqbm nay, ta sao cóagqb thểtcnazqabp thờvvesi cứkleuu đxnazưdyumjkuhc lệzhrvnh álrnri chứkleu?”


Mọrxefi ngưdyumvvesi vâbaqzy xem nghe đxnazếrptdn đxnazóagqb, àhxqao àhxqao tálrnrn thưdyumhuikng.

“Lạerffi nóagqbi tiếrptdp, Liêkquym côagqbng tửzfbt đxnazếrptdn nay chắjkuhc chưdyuma nhậiwepn chứkleuc quan nhỉnvwf?” Tiểtcnau Tiểtcnau thong thảgjli đxnazi vàhxqai bưdyumzhrvc, khiêkquyu khízqabch nóagqbi, “Trậiwepn chiếrptdn Đqxejôagqbng Hảgjlii, ngưdyumơkquyi chỉnvwfhxqa ngưdyumvvesi phụymad trợjkuh quan phủkatt. Cóagqb thểtcna bắjkuht ngưdyumvvesi đxnaznmlqnh tộxzxyi, hẳotahn làhxqa chỉnvwfagqb Diệzhrvp đxnazerffi nhâbaqzn đxnazâbaqzy mớzhrvi đxnazúymadng?”

Bịnmlq phảgjlin bálrnrc đxnazếrptdn tậiwepn đxnazâbaqzy, Liêkquym Chiêkquyu chỉnvwfagqb thểtcna trầiddlm mặcfeyc lạerffi trầiddlm mặcfeyc.

“Nhưdyum vậiwepy, Diệzhrvp đxnazerffi nhâbaqzn, ngàhxqai nóagqbi đxnazi, Tảgjli Tiểtcnau Tiểtcnau ta cóagqbhxqam ra chuyệzhrvn gìnvwf phi phálrnrp khôagqbng?” Tiểtcnau Tiểtcnau đxnazúymadng lýuuru hợjkuhp tìnvwfnh, hỏjcyqi mộxzxyt câbaqzu.

Diệzhrvp Chưdyumơkquyng cóagqb chúymadt xấcoidu hổdbtv, “Nàhxqay…”

Tiểtcnau Tiểtcnau quay ngưdyumvvesi lạerffi, cấcoidt cao giọrxefng nóagqbi: “Chưdyum vịnmlqdyumơkquyng thâbaqzn, cálrnrc vịnmlqagqbi xem, ta cóagqb tộxzxyi hay khôagqbng cóagqb tộxzxyi?”

Đqxejálrnrm ngưdyumvvesi vâbaqzy xem liềoqodn ồafwyn àhxqao hẳotahn lêkquyn, mộxzxyt lálrnrt sau, hôagqb to khẩvvesu hiệzhrvu, “Khôagqbng cóagqb”, “Vôagqb tộxzxyi”, “Nữnlww hiệzhrvp”…

Tiểtcnau tiểtcnau âbaqzm thầiddlm thởhuik ra mộxzxyt hơkquyi, quay ngưdyumvvesi lạerffi, cưdyumvvesi đxnazếrptdn mứkleuc khôagqbng hềoqod quan tâbaqzm đxnaziềoqodu gìnvwf.

“Liêkquym côagqbng tửzfbt, rốotaht cụymadc làhxqanvwflrnri gìnvwfhxqa ngưdyumơkquyi nhấcoidt đxnaznmlqnh phảgjlii bắjkuht ta vậiwepy? Cho ta mộxzxyt lýuuru do, ta liềoqodn ngoan ngoãbaqzn đxnazoqodn tộxzxyi… Đqxejưdyumơkquyng nhiêkquyn, cálrnri lízqab do ‘Bộxzxyi tìnvwfnh bạerffc nghĩajyba’, ‘Đqxejùiwepa giỡgljxn tìnvwfnh cảgjlim’, ta khôagqbng thừyizka nhậiwepn.”

(Oh my god! Ngấcoidt mấcoidt!!! Ta cưdyumvvesi sálrnri quai hàhxqam rồafwyi!!!)

Đqxejálrnrm ngưdyumvvesi vâbaqzy xem nghe thấcoidy đxnazoạerffn khiêkquyu khízqabch álrnri muộxzxyi nhưdyum vậiwepy, càhxqang thêkquym hứkleung trízqab, ngẩvvesng cao đxnaziddlu, lớzhrvn tiếrptdng phụymad họrxefa Tiểtcnau Tiểtcnau, muốotahn nghe lýuuru do.

Trêkquyn mặcfeyt Tiểtcnau Tiểtcnau tràhxqan đxnaziddly tưdyumơkquyi cưdyumvvesi, trong lònvwfng lạerffi vôagqbiwepng álrnry nálrnry. Chuyệzhrvn vềoqod “Cửzfbtu Hoàhxqang thầiddln khízqab” làhxqa chuyệzhrvn cơkquy mậiwept, tấcoidt nhiêkquyn Liêkquym Chiêkquyu khôagqbng dálrnrm nóagqbi ra trưdyumzhrvc mặcfeyt nhiềoqodu ngưdyumvvesi nhưdyum vậiwepy. Nàhxqang nóagqbi ra nhữnlwwng lờvvesi nàhxqay, chỉnvwf sợjkuh hắjkuhn thậiwept sựkquy phảgjlii nhậiwepn sai. Nàhxqang nghĩajyb đxnazếrptdn đxnazâbaqzy, dèzfbt dặcfeyt cẩvvesn trọrxefng liếrptdc mắjkuht nhìnvwfn Liêkquym Chiêkquyu mộxzxyt cálrnri.

Biểtcnau cảgjlim củkatta Liêkquym Chiêkquyu cựkquyc kỳrumq phứkleuc tạerffp. Hắjkuhn đxnazkleung nguyêkquyn tạerffi chỗkujl, mộxzxyt bưdyumzhrvc cũfeuing khôagqbng di chuyểtcnan.


Khôagqbng biếrptdt vìnvwf sao, trong lònvwfng Tiểtcnau Tiểtcnau lạerffi nổdbtvi lêkquyn mộxzxyt tia chua xóagqbt. Nhưdyumng màhxqa, nàhxqang khôagqbng nghĩajyb nhiềoqodu nữnlwwa, cắjkuht ngang nóagqb, nhưdyumzhrvng màhxqay cưdyumvvesi nóagqbi: “Liêkquym côagqbng tửzfbt, ta cóagqb thểtcna đxnazi rồafwyi chứkleu?”

“Ngưdyumơkquyi…” Liêkquym Chiêkquyu mởhuik miệzhrvng, lạerffi khôagqbng biếrptdt nêkquyn nóagqbi gìnvwf mớzhrvi tốotaht.

Tiểtcnau Tiểtcnau vẫnmlqy vẫnmlqy tóagqbc, tiêkquyu sálrnri nhảgjliy lêkquyn, đxnazkleung trêkquyn nóagqbc nhàhxqa, dưdyumzhrvi álrnrnh trăyhjqng non. Tưdyum thếrptd kia nhẹbgrv nhàhxqang tao nhãbaqz, tựkquya nhưdyum phi yếrptdn.

Tiếrptdng vỗkujl tay lậiwepp tứkleuc vang lêkquyn.

Liêkquym Chiêkquyu vàhxqa Diệzhrvp Chưdyumơkquyng thấcoidy thếrptd, căyhjqn bảgjlin khôagqbng thểtcnahxqao hạerff lệzhrvnh bắjkuht lạerffi, chỉnvwfagqb thểtcna mờvves mịnmlqt nhìnvwfn theo.

“Liêkquym côagqbng tửzfbt, sau nàhxqay cònvwfn gặcfeyp lạerffi!” Tiểtcnau Tiểtcnau vẫnmlqy tay cưdyumvvesi cưdyumvvesi, dùiwepng toàhxqan lựkquyc nhảgjliy lêkquyn khôagqbng trung, biếrptdn mấcoidt trong bóagqbng đxnazêkquym.

Nhálrnry mắjkuht, tiếrptdng vỗkujl tay khen ngợjkuhi nốotahi tiếrptdp vang lêkquyn khắjkuhp mộxzxyt vùiwepng.

Liêkquym Chiêkquyu nhìnvwfn theo thâbaqzn ảgjlinh nàhxqang biếrptdn mấcoidt, khóagqbe miệzhrvng khôagqbng tựkquy giálrnrc nâbaqzng lêkquyn, nhưdyumng lậiwepp tứkleuc đxnazem ýuurudyumvvesi nàhxqay hung hăyhjqng éxnazp xuốotahng. Hắjkuhn nghiêkquym túymadc xoay ngưdyumvvesi, chỉnvwf thấcoidy mọrxefi ngưdyumvvesi dùiwepng álrnrnh mắjkuht đxnazafwyng tìnvwfnh nhìnvwfn hắjkuhn. Diệzhrvp Chưdyumơkquyng cưdyumvvesi, đxnazi đxnazếrptdn bêkquyn cạerffnh, khẽlmua thởhuikhxqai, vỗkujl vỗkujl bờvves vai hắjkuhn. Sau đxnazóagqb, nắjkuhm tay nữnlww nhi, tổdbtv chứkleuc binh lízqabnh lùiwepng bắjkuht cưdyumvvesng đxnazerffo Đqxejôagqbng Hảgjlii.

Mộxzxyt khắjkuhc kia, cálrnri gìnvwf gọrxefi làhxqa dởhuik khóagqbc dởhuikdyumvvesi, cuốotahi cùiwepng Liêkquym Chiêkquyu cũfeuing tựkquy cảgjlim nhậiwepn đxnazưdyumjkuhc…

……..

agqbi Tiểtcnau Tiểtcnau dùiwepng toàhxqan lựkquyc nhảgjliy lêkquyn, chỉnvwfhxqa đxnaztcna che mắjkuht thiêkquyn hạerff thôagqbi. Trêkquyn thựkquyc tếrptd, nàhxqang cũfeuing chạerffy khôagqbng xa đxnazóagqbzqabhxqao. Nàhxqang tìnvwfm mộxzxyt ngõekyu nhỏjcyqkquyn lặcfeyng, trốotahn dưdyumzhrvi mộxzxyt đxnazotahng vậiwept dụymadng linh tinh, ngồafwyi xuốotahng, thởhuik.

Oa a, cálrnri việzhrvc xoay ngưdyumvvesi nhảgjliy lêkquyn, vữnlwwng vàhxqang hạerff xuốotahng, hai châbaqzn sạerffng ra, mộxzxyt tay chốotahng hôagqbng, tóagqbc bay trong gióagqb, cúymadi đxnaziddlu mỉnvwfm cưdyumvvesi kia… Mấcoidy đxnazxzxyng tálrnrc nàhxqay, quảgjli nhiêkquyn khôagqbng đxnazơkquyn giảgjlin! Tảgjli Tiểtcnau Tiểtcnau nàhxqang luyệzhrvn khinh côagqbng nhiềoqodu năyhjqm nhưdyum vậiwepy, lầiddln đxnaziddlu tiêkquyn thiếrptdu chúymadt nữnlwwa làhxqa vẹbgrvo cảgjli thắjkuht lưdyumng! Đqxejerffi hiệzhrvp khôagqbng phảgjlii thứkleu tốotaht đxnaztcnahxqam a! ! ! Nàhxqang vẫnmlqn hợjkuhp vớzhrvi ngồafwyi hơkquyn…

hxqang cứkleu ôagqbm đxnaziddlu nhưdyum vậiwepy, ngồafwyi im nghe đxnazálrnrm quan binh đxnazi qua đxnazi lạerffi, cóagqb vẻgcgehxqa đxnazang truy tìnvwfm cưdyumvvesng đxnazerffo Đqxejôagqbng Hảgjlii. Tuy rằkattng Tiểtcnau Tiểtcnau đxnazãbaqz phủkatti sạerffch quan hệzhrv, nhưdyumng giờvves phúymadt nàhxqay, cũfeuing khôagqbng nêkquyn vộxzxyi vàhxqang xuấcoidt hiệzhrvn trêkquyn đxnazưdyumvvesng. Nàhxqang thàhxqanh thàhxqanh thậiwept thậiwept trốotahn trálrnrnh, nghe đxnazxzxyng tĩajybnh bốotahn phízqaba.


Khoảgjling chừyizkng mộxzxyt canh giờvves sau, trêkquyn đxnazưdyumvvesng dầiddln dầiddln yêkquyn tĩajybnh lạerffi. Tiểtcnau Tiểtcnau lóagqb đxnaziddlu ra thăyhjqm dònvwf, nhìnvwfn khắjkuhp mọrxefi nơkquyi, lúymadc nàhxqay mớzhrvi thậiwept sựkquy thởhuik ra, đxnazkleung lêkquyn khỏjcyqi mặcfeyt đxnazcoidt.

hxqang léxnazn lúymadt đxnazi ra khỏjcyqi ngõekyu nhỏjcyq, tỉnvwf mỉnvwf thăyhjqm dònvwfnvwfnh huốotahng, sau đxnazóagqb mớzhrvi nhanh chóagqbng chạerffy ra ngoàhxqai.

Đqxejxzxyt nhiêkquyn góagqbc tưdyumvvesng cóagqb mộxzxyt bóagqbng ma di đxnazxzxyng. Chung quanh nàhxqang, nhálrnry mắjkuht cóagqb thêkquym vàhxqai têkquyn hắjkuhc y nhâbaqzn.

hxqang kinh hãbaqzi, xoay ngưdyumvvesi đxnaznmlqnh chạerffy, lạerffi nhìnvwfn thấcoidy Ôiwepn Túymadc.

Vẻgcge mặcfeyt hắjkuhn lạerffnh lẽlmuao nhưdyumyhjqng, giốotahng hệzhrvt thưdyumvvesng ngàhxqay. Trêkquyn ngưdyumvvesi mặcfeyc vâbaqzn bàhxqao màhxqau đxnazen, càhxqang tăyhjqng thêkquym khízqab chấcoidt lạerffnh lẽlmuao nguy hiểtcnam.

Tiểtcnau Tiểtcnau khôagqbng tựkquy giálrnrc lui lạerffi mấcoidy bưdyumzhrvc, hoảgjling sợjkuhagqbiwepng.

Ôiwepn Túymadc tấcoidt nhiêkquyn thấcoidy đxnazưdyumjkuhc vẻgcge hoảgjling sợjkuhhxqay củkatta nàhxqang. Lôagqbng màhxqay hắjkuhn nhẽlmua nhízqabu lạerffi, thấcoidp giọrxefng mởhuik miệzhrvng: “Cálrnrc ngưdyumơkquyi lui ra đxnazi. Nơkquyi nàhxqay cóagqbnvwfnh ta làhxqa đxnazkatt rồafwyi.”

Đqxejálrnrm ngưdyumvvesi Nhậiwept Bảgjlin kia nghe vậiwepy, lậiwepp tứkleuc biếrptdn mấcoidt.

Tiểtcnau Tiểtcnau cóagqb chúymadt khôagqbng hiểtcnau, nhưdyumng vẫnmlqn đxnazoqod phònvwfng nhưdyum trưdyumzhrvc.

Ôiwepn túymadc trầiddlm mặcfeyc mộxzxyt lálrnrt, mởhuik miệzhrvng nóagqbi: “… Ta chưdyuma từyizkng nghĩajyb sẽlmua đxnazxzxyng thủkatt vớzhrvi ngưdyumơkquyi.”

Khôagqbng biếrptdt vìnvwf sao, nhữnlwwng lờvvesi hắjkuhn nóagqbi lạerffi khiếrptdn Tiểtcnau Tiểtcnau cảgjlim thấcoidy yêkquyn lònvwfng.

Giữnlwwa hai ngưdyumvvesi, lạerffi bắjkuht đxnaziddlu trầiddlm mặcfeyc.

Tiểtcnau Tiểtcnau chỉnvwf cảgjlim thấcoidy lồafwyng ngựkquyc bịnmlq đxnazèzfbtxnazn, giốotahng nhưdyum trong đxnazóagqbagqb mộxzxyt cụymadc đxnazálrnr lớzhrvn chặcfeyn ngang vậiwepy. Nhớzhrv đxnazếrptdn lầiddln đxnaziddlu tiêkquyn gặcfeyp hắjkuhn, cũfeuing làhxqadyumzhrvi álrnrnh trăyhjqng sálrnrng tỏjcyq nhưdyum vậiwepy.

hxqang cònvwfn nhớzhrvekyu, ngàhxqay đxnazóagqb, làhxqa bảgjliy ngàhxqay sau cálrnri chếrptdt củkatta sưdyum phụymad, hoảgjling hốotaht trong nhálrnry mắjkuht khiếrptdn cho nàhxqang tưdyumhuikng rằkattng nàhxqang đxnazãbaqz gặcfeyp đxnazưdyumjkuhc sưdyum phụymad “Hồafwyi hồafwyn” trởhuik vềoqod. Khi đxnazóagqb, mừyizkng rõekyu nhưdyum đxnazkquyn cùiwepng bi thưdyumơkquyng quấcoidn lấcoidy, khắjkuhc lạerffi trong lònvwfng nàhxqang, kéxnazo dàhxqai mãbaqzi khôagqbng dứkleut. Nhưdyumng màhxqa, gặcfeyp nhau nhưdyum vậiwepy, lạerffi dẫnmlqn đxnazếrptdn cảgjli đxnazotahng rốotahi rắjkuhm sau nàhxqay. Nếrptdu lúymadc đxnazóagqb, nàhxqang khôagqbng hôagqbkquyn hai tiếrptdng “Sưdyum phụymad” kia, hiệzhrvn tạerffi, sẽlmuahxqa quang cảgjlinh thếrptdhxqao đxnazâbaqzy?

Đqxejâbaqzy cóagqbzqabnh làhxqa nhâbaqzn quảgjli tuầiddln hoàhxqan, thiêkquyn ýuuru trêkquyu ngưdyumơkquyi hay khôagqbng? Hoặcfeyc làhxqa, do sưdyum phụymad linh thiêkquyng trêkquyn trờvvesi an bàhxqai tấcoidt cảgjli

hxqang nghĩajyb đxnazếrptdn đxnazâbaqzy, mởhuik miệzhrvng: “Sưdyum… Khôagqbng, Ôiwepn đxnazerffi hiệzhrvp…”

Ôiwepn Túymadc nghe nàhxqang mởhuik miệzhrvng, trong lònvwfng căyhjqng thẳotahng.

Tiểtcnau Tiểtcnau cúymadi đxnaziddlu, “Ta nhớzhrv, ngưdyumơkquyi đxnazãbaqz từyizkng nóagqbi vớzhrvi ta… Nếrptdu ta nóagqbi khôagqbng phảgjlii, ngưdyumơkquyi sẽlmua tin làhxqa khôagqbng phảgjlii, đxnazúymadng hay khôagqbng?”

Ôiwepn Túymadc gậiwept đxnaziddlu, “Đqxejúymadng.”

Tiểtcnau Tiểtcnau nghiêkquym túymadc nhìnvwfn hắjkuhn, nóagqbi: “Cálrnri gìnvwf ta cũfeuing khôagqbng biếrptdt… Chuyệzhrvn Cửzfbtu Hoàhxqang thầiddln khízqab, cálrnri gìnvwf ta cũfeuing khôagqbng biếrptdt. Ngưdyumơkquyi tin khôagqbng?”

Ôiwepn Túymadc nhìnvwfn nàhxqang, trêkquyn vẻgcge mặcfeyt hiệzhrvn lêkquyn néxnazt đxnazau thưdyumơkquyng, “Ta tin.”

“Vậiwepy ngưdyumơkquyi…” Tiểtcnau Tiểtcnau cưdyumvvesi thêkquydyumơkquyng, “Vậiwepy ngưdyumơkquyi thảgjli ta đxnazi, đxnazưdyumjkuhc khôagqbng?”

Ôiwepn Túymadc nhízqabu màhxqay, cúymadi mắjkuht, nóagqbi: “Cho dùiwep ta tha cho ngưdyumơkquyi, ngưdyumơkquyi cũfeuing cóagqb thểtcna đxnazi nơkquyi nàhxqao?”

Tiểtcnau Tiểtcnau nghĩajyb nghĩajyb, “Ta… Ta khôagqbng nghĩajyb nhiềoqodu nhưdyum vậiwepy…”

Ôiwepn Túymadc suy nghĩajybbaqzi, mởhuik miệzhrvng nóagqbi: “Sưdyum phụymad ngưdyumơkquyi…”

Lờvvesi hắjkuhn cònvwfn chưdyuma nóagqbi hếrptdt, đxnazãbaqz bịnmlq Tiểtcnau Tiểtcnau cắjkuht ngang.

“Trưdyumzhrvc khi lâbaqzm chung, sưdyum phụymad ta chưdyuma từyizkng nóagqbi đxnaziềoqodu gìnvwf vớzhrvi ta…” Tiểtcnau Tiểtcnau nóagqbi.

Ôiwepn Túymadc than nhẹbgrv, “Ta biếrptdt… Bằkattng khôagqbng, lầiddln đxnaziddlu tiêkquyn ngưdyumơkquyi thấcoidy ta, nêkquyn phálrnrt hiệzhrvn…”

Tiểtcnau Tiểtcnau nghe thấcoidy câbaqzu nàhxqay, nởhuik nụymaddyumvvesi, “Hóagqba ra làhxqa nhưdyum vậiwepy a…” Nàhxqang cúymadi đxnaziddlu, nhìnvwfn mặcfeyt đxnazcoidt dưdyumzhrvi châbaqzn, “Cóagqb phảgjlii ngưdyumơkquyi cảgjlim thấcoidy, sưdyum phụymad củkatta ta rấcoidt ngốotahc hay khôagqbng?”

Ôiwepn Túymadc trầiddlm mặcfeyc, khôagqbng trảgjli lờvvesi.

“Theo lẽlmua thưdyumvvesng màhxqaagqbi, ai cũfeuing sẽlmuaagqbi ra hung thủkatt…” Tiểtcnau Tiểtcnau nóagqbi xong, thanh âbaqzm ôagqbn nhu, đxnazi thẳotahng vàhxqao lònvwfng ngưdyumvvesi, “Chỉnvwfhxqa, sưdyum phụymad luôagqbn cóagqb đxnazerffo lýuuru củkatta sưdyum phụymad. Bằkattng côagqbng phu củkatta ta, chỉnvwfagqb thểtcna bịnmlq ngưdyumvvesi ta giếrptdt, đxnazúymadng khôagqbng? Huốotahng hồafwy… Mộxzxyt khi đxnazãbaqz bịnmlq ngưdyumvvesi khálrnrc biếrptdt rõekyu thâbaqzn phậiwepn, chỉnvwf sợjkuh, ngay cảgjli mộxzxyt ngàhxqay bìnvwfnh an ta cũfeuing khôagqbng cóagqb nổdbtvi.”

Ôiwepn Túymadc đxnazãbaqz quen nhìnvwfn nàhxqang tưdyumơkquyi cưdyumvvesi, trong sálrnrng nhưdyum vậiwepy, khôagqbng hềoqod nhiễkattm chúymadt bẩvvesn nàhxqao. Cho dùiwep phálrnrt sinh chuyệzhrvn gìnvwf, nàhxqang vẫnmlqn cưdyumvvesi rộxzxykquyn nhưdyum thếrptd.

“… Ta nghĩajyb, khôagqbng phảgjlii ngưdyumơkquyi chủkatt đxnazxzxyng trêkquyu chọrxefc ta, màhxqahxqa do ta quálrnr khôagqbng cẩvvesn thậiwepn màhxqa thôagqbi. Thâbaqzn phậiwepn củkatta ta, mộxzxyt khi lộxzxy ra ngoàhxqai, bịnmlq lừyizka cũfeuing làhxqa chuyệzhrvn đxnazưdyumơkquyng nhiêkquyn. Hơkquyn nữnlwwa, cho dùiwephxqa gạerfft ngưdyumvvesi, nhưdyumng ngưdyumơkquyi cũfeuing đxnazãbaqz từyizkng cứkleuu ta vàhxqai lầiddln màhxqa. Hiệzhrvn tạerffi xem ra, ta cònvwfn nhậiwepn đxnazưdyumjkuhc lợjkuhi ízqabch nhiềoqodu hơkquyn…” Tiểtcnau Tiểtcnau thàhxqanh khẩvvesn nóagqbi, “Bálrnro thùiweplrnri gìnvwf chứkleu… Xem ra ta khôagqbng làhxqam đxnazưdyumjkuhc rồafwyi…”

Tiểtcnau Tiểtcnau dừyizkng lạerffi mộxzxyt chúymadt, cưdyumvvesi nóagqbi: “Ôiwepn đxnazerffi hiệzhrvp, nếrptdu ngưdyumơkquyi cóagqb thểtcna thảgjli ta đxnazi, liềoqodn coi nhưdyum âbaqzn oálrnrn huềoqod nhau, khôagqbng ai thiếrptdu nợjkuh ai… Chúymadng ta cóagqb thểtcna coi nhưdyum từyizk trưdyumzhrvc đxnazếrptdn giờvves chưdyuma từyizkng quen biếrptdt hay khôagqbng…”

Trong buổdbtvi đxnazêkquym mùiwepa hạerff, gióagqb vẫnmlqn mang theo khôagqbagqbng, nhưdyumng Ôiwepn Túymadc lạerffi chỉnvwf cảgjlim thấcoidy toàhxqan thâbaqzn lạerffnh nhưdyumyhjqng. Chưdyuma từyizkng quen biếrptdt? Nàhxqang muốotahn quêkquyn đxnazi sao? Nếrptdu nàhxqang quêkquyn, hắjkuhn nêkquyn làhxqam cálrnri gìnvwfbaqzy giờvves?

Vẻgcge mặcfeyt hắjkuhn lạerffnh lùiwepng, mởhuik miệzhrvng nóagqbi: “Ngưdyumơkquyi nghĩajyb quálrnr ngâbaqzy thơkquy rồafwyi… Âcfeyn oálrnrn huềoqod nhau, khôagqbng ai thiếrptdu nợjkuh ai? Ngưdyumơkquyi cũfeuing biếrptdt ta đxnazãbaqz từyizkng làhxqam nhữnlwwng chuyệzhrvn gìnvwf?”

dyumơkquyi cưdyumvvesi củkatta Tiểtcnau Tiểtcnau dầiddln tiêkquyu biếrptdn, khôagqbng rõekyu hắjkuhn muốotahn nóagqbi cálrnri gìnvwf.

“Làhxqa ta giếrptdt ‘Quỷrumqdyum’! Hắjkuhn hạerff thủkattdyumu tìnvwfnh vớzhrvi ta, màhxqa ta lạerffi ra sálrnrt chiêkquyu, cắjkuht nálrnrt tâbaqzm mạerffch củkatta hắjkuhn…” Thanh âbaqzm củkatta Ôiwepn Túymadc lạerffnh nhưdyumyhjqng, sắjkuhc béxnazn nhưdyum đxnazao, “Ngưdyumơkquyi nóagqbi ta chia rẽlmua ngưdyumơkquyi vàhxqa Liêkquym Chiêkquyu, chỉnvwf đxnazúymadng mộxzxyt nửzfbta. Liêkquym Chiêkquyu làhxqa ngưdyumvvesi trong quan phủkatt, nếrptdu hắjkuhn cứkleuhuik cạerffnh ngưdyumơkquyi, sẽlmua cảgjlin trởhuik kếrptd hoạerffch củkatta ta. Ngay từyizk đxnaziddlu ta đxnazãbaqz muốotahn diệzhrvt trừyizk hắjkuhn. Trêkquyn sôagqbng Trưdyumvvesng Giang, trong đxnaznmlqa cung Têkquyfeuikquyn trang, khôagqbng cóagqbymadc nàhxqao ta khôagqbng tìnvwfm cơkquy hộxzxyi giếrptdt hắjkuhn. Ngưdyumơkquyi cóagqb biếrptdt ngàhxqay đxnazóagqb, trong đxnaznmlqa cung, thưdyumơkquyng tízqabch trêkquyn ngưdyumvvesi hắjkuhn đxnazếrptdn từyizk đxnazâbaqzu khôagqbng? Nếrptdu khôagqbng phảgjlii vậiwepn khízqab củkatta hắjkuhn tốotaht thìnvwf đxnazãbaqz mấcoidt mạerffng dưdyumzhrvi tay ta rồafwyi. Chẳotahng lẽlmua, cho tớzhrvi bâbaqzy giờvves hắjkuhn vẫnmlqn chưdyuma nóagqbi cho ngưdyumơkquyi sao?”

Tiểtcnau Tiểtcnau ngâbaqzy ngẩvvesn cảgjli ngưdyumvvesi. Trêkquyn sôagqbng Trưdyumvvesng Giang? Nàhxqang đxnazxzxyt nhiêkquyn nhớzhrv tớzhrvi, lúymadc đxnazóagqb, Liêkquym Chiêkquyu đxnazotahi phóagqb vớzhrvi Hàhxqanh Thi, cóagqb mộxzxyt mũfeuii álrnrm khízqab xuyêkquyn qua nưdyumzhrvc bắjkuhn ra, suýuurut chúymadt nữnlwwa lấcoidy đxnazi tízqabnh mạerffng củkatta hắjkuhn. Màhxqa khi đxnazóagqb, Ôiwepn Túymadc lạerffi từyizk trong nưdyumzhrvc nhảgjliy ra, nóagqbi làhxqa: Dưdyumzhrvi nưdyumzhrvc khôagqbng cònvwfn ngưdyumvvesi sốotahng…

hxqang lạerffi nhớzhrv đxnazếrptdn, sau đxnazóagqb, lúymadc bọrxefn họrxef đxnazếrptdn nhàhxqayhjqng Du tálrnrymadc. Liêkquym Chiêkquyu từyizkng bảgjlio nàhxqang cẩvvesn thậiwepn Ôiwepn Túymadc. Đqxejóagqbhxqa lầiddln duy nhấcoidt, hắjkuhn ởhuik trưdyumzhrvc mặcfeyt nàhxqang nóagqbi Ôiwepn Túymadc khôagqbng phảgjlii ngưdyumvvesi tốotaht. Lúymadc đxnazóagqb, nàhxqang khôagqbng đxnaztcna ýuuru đxnazếrptdn nóagqb. Hiệzhrvn thờvvesi nghĩajyb lạerffi, ngay từyizk đxnaziddlu Liêkquym Chiêkquyu đxnazãbaqz phálrnrt hiệzhrvn ra sálrnrt khízqab củkatta Ôiwepn Túymadc, cho nêkquyn mớzhrvi…

Say nàhxqay, trong đxnaznmlqa cung Têkquyfeuikquyn trang, Liêkquym Chiêkquyu bịnmlq thưdyumơkquyng. Nàhxqang cũfeuing đxnazãbaqz từyizkng hoàhxqai nghi Ôiwepn Túymadc, nhưdyumng màhxqa, chẳotahng lẽlmua

Ôiwepn Túymadc cưdyumvvesi lạerffnh, nóagqbi: “Lúymadc đxnazóagqb, ngưdyumơkquyi tớzhrvi Liêkquym gia, ta cưdyumjkuhc vớzhrvi ngưdyumơkquyi, chỉnvwfhxqa đxnaztcna lừyizka gạerfft ngưdyumơkquyi thôagqbi. Cho dùiwep Liêkquym gia nhậiwepn ngưdyumơkquyi, ta cũfeuing sẽlmua khôagqbng đxnaztcna cho ngưdyumơkquyi bìnvwfnh an ởhuik lạerffi Liêkquym gia. Ngưdyumơkquyi thậiwept khờvves, vậiwepy màhxqanvwfn đxnazếrptdn Đqxejôagqbng Hảgjlii, thậiwepm chízqab, cònvwfn đxnazi trộxzxym sơkquy đxnazafwyhxqay trậiwepn…”

Tiểtcnau Tiểtcnau nóagqbi khôagqbng nêkquyn lờvvesi, chỉnvwf kinh ngạerffc nhìnvwfn hắjkuhn.

“Tảgjli Tiểtcnau Tiểtcnau, ngưdyumơkquyi tưdyumhuikng ta sẽlmua bỏjcyq qua ngưdyumơkquyi thậiwept sao?” Ôiwepn Túymadc nởhuik nụymaddyumvvesi, “Ta vìnvwf muốotahn đxnazoạerfft đxnazưdyumjkuhc thiêkquyn hạerff, tay đxnazãbaqzzqabnh đxnaziddly sálrnrt nghiệzhrvt. Ngưdyumơkquyi cho làhxqa ta sẽlmua đxnaztcna ýuuru đxnazếrptdn chuyệzhrvn ngưdyumơkquyi bálrnro thùiwep hay khôagqbng bálrnro thùiwep hay sao? !… Âcfeyn oálrnrn huềoqod nhau, khôagqbng ai thiếrptdu nợjkuh ai… Quảgjli nhiêkquyn làhxqa lờvvesi nóagqbi buồafwyn cưdyumvvesi nhấcoidt màhxqa ta từyizkng nghe đxnazưdyumjkuhc!”

Tiểtcnau Tiểtcnau chưdyuma từyizkng thấcoidy bộxzxylrnrng nàhxqay củkatta hắjkuhn. Vẻgcge mặcfeyt hắjkuhn kiêkquyu ngạerffo, ngữnlww khízqab cựkquyc kỳrumqhxqan rỡgljx, khôagqbng hềoqod thanh lãbaqznh cao ngạerffo giốotahng nhưdyum ngàhxqay xưdyuma. Nàhxqang khôagqbng tựkquy giálrnrc cảgjlim thấcoidy sợjkuhbaqzi.

Đqxejxzxyt nhiêkquyn, thâbaqzn hìnvwfnh Ôiwepn Túymadc run lêkquyn, vẻgcge mặcfeyt kịnmlqch biếrptdn. Lờvvesi muốotahn nóagqbi, đxnazoqodu bịnmlq chặcfeyn lạerffi ởhuik yếrptdt hầiddlu. Chỉnvwf trong mộxzxyt chớzhrvp mắjkuht đxnazóagqb, đxnazau đxnazzhrvn bừyizka bãbaqzi tràhxqan khắjkuhp thâbaqzn thểtcna, đxnazâbaqzm vàhxqao tậiwepn trong xưdyumơkquyng cốotaht, đxnazau thấcoidu tâbaqzm can. Hắjkuhn lảgjlio đxnazgjlio lui lạerffi mấcoidy bưdyumzhrvc, bắjkuht đxnaziddlu thởhuik dốotahc kịnmlqch liệzhrvt.

Tiểtcnau Tiểtcnau khôagqbng hiểtcnau, nhưdyumng thấcoidy sắjkuhc mặcfeyt hắjkuhn tálrnri nhợjkuht, hoàhxqan toàhxqan tálrnri nhợjkuht, dưdyumvvesng nhưdyumhxqa bịnmlq nộxzxyi thưdyumơkquyng. Nhưdyumng nhìnvwfn bộxzxylrnrng lúymadc trưdyumzhrvc củkatta hắjkuhn, khôagqbng giốotahng nhưdyum đxnazãbaqz bịnmlq nộxzxyi thưdyumơkquyng a…

Ôiwepn Túymadc chỉnvwf cảgjlim thấcoidy sứkleuc lựkquyc toàhxqan thâbaqzn đxnazoqodu biếrptdn mấcoidt, khôagqbng thểtcna đxnazkleung vữnlwwng. Hắjkuhn quỳrumq rạerffp xuốotahng đxnazcoidt, ýuuru thứkleuc bắjkuht đxnaziddlu mơkquy hồafwy.

Tiểtcnau Tiểtcnau cóagqb chúymadt mờvves mịnmlqt, khôagqbng biếrptdt lêkquyn tiếrptdn lêkquyn hay chạerffy đxnazi. Nàhxqang do dựkquy thậiwept lâbaqzu, cuốotahi cùiwepng vẫnmlqn nhắjkuhm hai mắjkuht lạerffi, xoay ngưdyumvvesi bỏjcyq chạerffy.

Ôiwepn Túymadc ngẩvvesng đxnaziddlu, nhìnvwfn bóagqbng lưdyumng nàhxqang chạerffy đxnazi, cưdyumvvesi buồafwyn bãbaqz.

“… Ta thàhxqa đxnaztcna ngưdyumơkquyi hậiwepn ta…”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.