Chuyện Xấu Nhiều Ma

Quyển 4-Chương 27 : Vô sự tự thành

    trước sau   
Sau đzxbkóxqii mấaekqy ngưwitwatudi củcqeia Thầrkgwn Nôfslmng thếdnfm gia đzxbkruecu bậkhyrn rộdnfmn khôfslmng ngừwrlvng. Ngưwitwatudi bịdjwj thưwitwơcogbng đzxbkưwitwcqeic an trízbxb thízbxbch đzxbkáklbyng. Binh mãqeik Liêhmiqm gia vàdxhv đzxbkdxhvi đzxbka sốouci nhâowman sĩjhyf giang hồdxhv đzxbkruecu rờatudi khỏdnfmi Thầrkgwn Nôfslmng thếdnfm gia, ra phízbxba phụtouy cậkhyrn đzxbkóxqiing quâowman.

Mọqqbui ngưwitwatudi bắoudut đzxbkrkgwu thưwitwơcogbng nghịdjwj chuyệqeikn đzxbkoucii phóxqii vớzbxbi Thầrkgwn Tiêhmiqu pháklbyi. Tấaekqt cảyxon đzxbkruecu vôfslmdvxung ngay ngắoudun cóxqii trậkhyrt tựmwvq, nhữdsrfng âowman oáklbyn từwrlvng cóxqiinymdng tạdxhvm thờatudi bịdjwjqeikng quêhmiqn.

Tiểouciu Tiểouciu thầrkgwn thanh khízbxb sảyxonng đzxbkfihjng trong phòhrvyng luyệqeikn thuốoucic củcqeia Thầrkgwn Nôfslmng đzxbkun dưwitwcqeic, chỉhrvy cảyxonm thấaekqy bảyxonn thâowman dùdvxung việqeikc côfslmng làdxhvm chuyệqeikn tưwitw, thậkhyrt sựmwvq khôfslmng chỉhrvy mộdnfmt lầrkgwn. Nàdxhvng quạdxhvt quạdxhvt câowmay quạdxhvt trong tay, còhrvyn thiếdnfmu chúfihjt nữdsrfa làdxhvklbyt ra mộdnfmt tiểouciu khúfihjc.

fihjc nàdxhvy, mộdnfmt đzxbkqeik tửruec củcqeia Thầrkgwn Nôfslmng, nâowmang mộdnfmt túfihji mơcogb đzxbkãqeik phơcogbi khôfslm, đzxbki đzxbkếdnfmn. Nhìruecn thấaekqy nàdxhvng ởowma đzxbkóxqii, liềruecn mang theo ýmwrswitwatudi, gọqqbui mộdnfmt tiếdnfmng, “Tảyxon nữdsrf hiệqeikp”.

Từwrlvklbyi ngàdxhvy nàdxhvng “Lấaekqy việqeikc côfslmng làdxhvm chuyệqeikn tưwitw đzxbkóxqii”, mọqqbui ngưwitwatudi cứfihj nhìruecn thấaekqy nàdxhvng, đzxbkruecu sẽrkgw cung kízbxbnh gọqqbui mộdnfmt tiếdnfmng “Nữdsrf hiệqeikp”. Mặfihjc dùdvxu Tiểouciu Tiểouciu khôfslmng cóxqii thóxqiii quen nàdxhvy, nhưwitwng lạdxhvi khôfslmng biếdnfmt giảyxoni thízbxbch nhưwitw thếdnfmdxhvo, chỉhrvy đzxbkàdxhvnh ngâowmay ngôfslmwitwatudi cưwitwatudi đzxbkáklbyp ứfihjng, hiệqeikn tạdxhvi cũnymdng đzxbkãqeik tậkhyrp thàdxhvnh thóxqiii quen. Nàdxhvng gậkhyrt gậkhyrt đzxbkrkgwu, áklbynh mắoudut vẫycpwn dừwrlvng lạdxhvi trêhmiqn cáklbyi sàdxhvng đzxbkmwvqng mơcogb khôfslm kia. Chua xóxqiit trong trízbxb nhớzbxb, khiếdnfmn nàdxhvng khôfslmng khỏdnfmi nuốoucit nuốoucit nưwitwzbxbc miếdnfmng. Mơcogb khôfslm củcqeia sưwitw phụtouy, đzxbkãqeikcogbi trong nưwitwzbxbc biểoucin, giờatud phúfihjt nàdxhvy, chỉhrvyxqii thểouci nhớzbxb lạdxhvi…

Đrpyfqeik tửruec thấaekqy thếdnfm, nóxqiii: “Mấaekqy ngàdxhvy gầrkgwn đzxbkâowmay nắoudung nóxqiing, trưwitwowmang lãqeiko phâowman phóxqii phảyxoni bỏdnfm thêhmiqm mơcogb khôfslm trong cháklbyo, đzxbkoucikxkkng cảyxonm giáklbyc thèdjwjm ăkxkkn củcqeia ngưwitwatudi bịdjwj thưwitwơcogbng. Tảyxon nữdsrf hiệqeikp muốoucin lấaekqy mộdnfmt chúfihjt sao?”


Tiểouciu Tiểouciu gậkhyrt đzxbkrkgwu nhưwitw giãqeik tỏdnfmi.

Đrpyfqeik tửruec kia lúfihjc nàdxhvy lấaekqy giấaekqy dầrkgwu ra, giúfihjp nàdxhvng góxqiii lạdxhvi mộdnfmt bao.

Tiểouciu Tiểouciu nhậkhyrn lấaekqy mơcogb khôfslm, đzxbkang đzxbkdjwjnh ăkxkkn, lạdxhvi cóxqii ngưwitwatudi đzxbki đzxbkếdnfmn. Đrpyfqeik tửruec Thầrkgwn Nôfslmng kia nhìruecn thấaekqy ngưwitwatudi tớzbxbi, cung kízbxbnh lêhmiqn tiếdnfmng tiếdnfmp đzxbkóxqiin, nóxqiii: “Ôgzgmn đzxbkyxono chủcqei.”

Ôgzgmn đzxbkyxono chủcqei? Nghe thấaekqy xưwitwng hôfslm nhưwitw thếdnfm, nàdxhvng liềruecn pháklbyt hoảyxonng, đzxbkdnfmt ngộdnfmt quay đzxbkrkgwu, đzxbkãqeik thấaekqy Ôgzgmn Túfihjc đzxbkfihjng ngay ởowma cửrueca.

Cho đzxbkếdnfmn bâowmay giờatud, nàdxhvng vẫycpwn khôfslmng biếdnfmt nêhmiqn nóxqiii chuyệqeikn vớzbxbi Ôgzgmn Túfihjc nhưwitw thếdnfmdxhvo. Nàdxhvng mởowma miệqeikng, sợcqeiqeiki gọqqbui mộdnfmt tiếdnfmng: “Sưwitw thúfihjc.”

Ôgzgmn Túfihjc đzxbki vàdxhvo trong phòhrvyng luyệqeikn thuốoucic, nóxqiii: “Giúfihjp hắoudun sắouduc thuốoucic?”

Tiểouciu Tiểouciu tựmwvq nhiêhmiqn hiểouciu đzxbkưwitwcqeic ngưwitwatudi hắoudun đzxbkang nóxqiii đzxbkếdnfmn ai. Nàdxhvng gậkhyrt gậkhyrt đzxbkrkgwu, xem nhưwitw trảyxon lờatudi.

Đrpyfqeik tửruec Thầrkgwn Nôfslmng kia buôfslmng mơcogb khôfslm xuốoucing, thoáklbyng sửrueca sang lạdxhvi mộdnfmt chúfihjt, liềruecn rờatudi đzxbki. Trong phòhrvyng chỉhrvy cỏdnfmn lạdxhvi Ôgzgmn Túfihjc vàdxhv Tiểouciu Tiểouciu, khôfslmng khízbxbxqii chúfihjt xấaekqu hổhrvy.

Tiểouciu Tiểouciu thấaekqy khôfslmng khízbxb nặfihjng nềruec, liềruecn mởowma miệqeikng thay đzxbkhrvyi đzxbkruecdxhvi, “Árluhch, sưwitw thúfihjc tớzbxbi lấaekqy dưwitwcqeic?”

Ôgzgmn Túfihjc lắouduc đzxbkrkgwu, “Ta tớzbxbi tìruecm ngưwitwơcogbi.” Hắoudun nóxqiii xong, lấaekqy từwrlv trong lòhrvyng ra mộdnfmt thứfihjruec đzxbkóxqii, đzxbkưwitwa cho Tiểouciu Tiểouciu.

Đrpyfóxqiidxhv lệqeiknh bàdxhvi đzxbkưwitwcqeic đzxbkhmiqu khắouduc từwrlv mộdnfmt khốoucii san hôfslm, trêhmiqn lệqeiknh bàdxhvi khắouduc hai chữdsrf triệqeikn nhỏdnfm. Tiểouciu Tiểouciu nhìruecn kỹdnfm hai chữdsrf kia: Tứfihj Hảyxoni.

Tiểouciu Tiểouciu nhậkhyrn lấaekqy lệqeiknh bàdxhvi, cóxqii chúfihjt khôfslmng hiểouciu, “Đrpyfâowmay làdxhv…”

“Đrpyfôfslmng Hảyxoni hiệqeikn đzxbkãqeik kếdnfmt minh vớzbxbi Nam Hảyxoni. Đrpyfâowmay chízbxbnh làdxhvzbxbn vậkhyrt củcqeia hai bêhmiqn, ‘Tứfihj Hảyxoni Lệqeiknh’. Ngưwitwơcogbi đzxbkoucii vớzbxbi ta cóxqii âowman cứfihju mạdxhvng, lệqeiknh bàdxhvi nàdxhvy giao cho ngưwitwơcogbi, sau nàdxhvy cóxqii lẽrkgw sẽrkgwxqiiklbyc dụtouyng.” Ngữdsrf khízbxb củcqeia Ôgzgmn Túfihjc rấaekqt ôfslmn hòhrvya, nóxqiii nhưwitw vậkhyry.


Tiểouciu Tiểouciu nhìruecn lệqeiknh bàdxhvi, tiệqeikn đzxbkàdxhv bấaekqt an ngẩwdzqng đzxbkrkgwu, “Ta…”

“Ngưwitwơcogbi quy thuậkhyrn triềruecu đzxbkìruecnh làdxhv đzxbkúfihjng… Hiệqeikn tạdxhvi, ta cũnymdng đzxbkãqeik đzxbkưwitwcqeic đzxbkruec cửruecdxhv đzxbkyxono chủcqeiowman nhiệqeikm củcqeia Đrpyfôfslmng Hảyxoni. Sau nàdxhvy cũnymdng sẽrkgw cốouci gắoudung hợcqeip táklbyc vớzbxbi triềruecu đzxbkìruecnh, lậkhyrp côfslmng chuộdnfmc tộdnfmi, bảyxono toàdxhvn cho môfslmn hạdxhvdxhv đzxbkqeik tửruec.” Khi Ôgzgmn Túfihjc nóxqiii chuyệqeikn, cóxqii mộdnfmt tia ýmwrswitwatudi bấaekqt đzxbkouduc dĩjhyf, “Thếdnfm sựmwvqfslm thưwitwatudng, mọqqbui chuyệqeikn trưwitwzbxbc đzxbkâowmay, cuốoucii cùdvxung đzxbkãqeik qua.”

Tiểouciu Tiểouciu nghe thấaekqy nhữdsrfng lờatudi nàdxhvy, trầrkgwm mặfihjc mộdnfmt láklbyt, cưwitwatudi mởowma miệqeikng: “Sưwitw thúfihjc, núfihji xanh còhrvyn đzxbkóxqii, nưwitwzbxbc biếdnfmc chảyxony dàdxhvi…”

dxhvng còhrvyn chưwitwa nóxqiii xong, đzxbkãqeik bịdjwj Ôgzgmn Túfihjc cắoudut ngang, “Lờatudi nàdxhvy khi cáklbyo biệqeikt hãqeiky nóxqiii. Ta còhrvyn chưwitwa cóxqii đzxbki đzxbkâowmau.”

klbyi loạdxhvi ngữdsrf đzxbkiệqeiku lạdxhvnh băkxkkng quen thuộdnfmc nàdxhvy, lạdxhvi khiếdnfmn Tiểouciu Tiểouciu cao hứfihjng từwrlv tậkhyrn đzxbkáklbyy lòhrvyng.

Ôgzgmn Túfihjc thấaekqy nàdxhvng ngâowmay ngôfslmwitwatudi, nhízbxbu màdxhvy, nóxqiii: “Lúfihjc sắouduc thuốoucic, khôfslmng đzxbkưwitwcqeic phâowman tâowmam. Thậkhyrt sựmwvqdxhv mộdnfmt chúfihjt tiếdnfmn bộdnfmnymdng khôfslmng cóxqii…” Hắoudun nóxqiii xong, thởowmadxhvi, xoay ngưwitwatudi rờatudi đzxbki.

Tiểouciu Tiểouciu vẫycpwn cưwitwatudi nhưwitwnymd, vui sưwitwzbxbng trong lòhrvyng lạdxhvi rõsqtfdxhvng đzxbkếdnfmn thếdnfm. Nàdxhvng sắouduc thuốoucic xong, chắoudut lấaekqy nưwitwzbxbc, lúfihjc bưwitwng thuốoucic đzxbkếdnfmn trưwitwzbxbc phòhrvyng Liêhmiqm Chiêhmiqu, ýmwrswitwatudi vẫycpwn dừwrlvng lạdxhvi trêhmiqn khóxqiie môfslmi nhưwitwnymd.

Liêhmiqm Chiêhmiqu đzxbkang ngồdxhvi trưwitwzbxbc bàdxhvn, bêhmiqn cạdxhvnh cóxqii hai gia tưwitwzbxbng đzxbkang đzxbkfihjng, mấaekqy ngưwitwatudi đzxbkóxqii đzxbkang thưwitwơcogbng thảyxono gìruec đzxbkóxqii.

Tiểouciu Tiểouciu bưwitwng thuốoucic, đzxbkang khôfslmng biếdnfmt cóxqiihmiqn đzxbki vàdxhvo hay khôfslmng. Hai gia tưwitwzbxbng kia lạdxhvi chúfihj ýmwrs thấaekqy nàdxhvng, chắoudup tay hàdxhvnh lễfslm, nóxqiii: “Thiếdnfmu phu nhâowman.”

Tiểouciu Tiểouciu cảyxon kinh, xấaekqu hổhrvywitwatudi cưwitwatudi.

Gia tưwitwzbxbng hàdxhvn huyêhmiqn vàdxhvi câowmau, liềruecn lui ra ngoàdxhvi.

fihjc nàdxhvy Tiểouciu Tiểouciu mớzbxbi cấaekqt bưwitwzbxbc vàdxhvo nhàdxhv, đzxbkfihjt báklbyt thuốoucic xuốoucing, nóxqiii vớzbxbi Liêhmiqm Chiêhmiqu: “Ta khôfslmng quấaekqy rầrkgwy mấaekqy huynh chứfihj?”

Liêhmiqm Chiêhmiqu nởowma nụtouywitwatudi, “Đrpyfãqeik gọqqbui nàdxhvng mộdnfmt tiếdnfmng ‘Thiếdnfmu phu nhâowman’, vậkhyry thìruecxqiiklbyi gìruecdxhvng khôfslmng thểouci nghe chứfihj?”


Tiểouciu Tiểouciu nghe thấaekqy câowmau đzxbkóxqii, chớzbxbp chớzbxbp mắoudut: “Đrpyfdxhvi thiếdnfmu gia, miệqeikng lưwitwrkgwi trơcogbn tru khôfslmng thízbxbch hợcqeip vớzbxbi ngàdxhvi…”

Liêhmiqm Chiêhmiqu cũnymdng khôfslmng giậkhyrn, lạdxhvi càdxhvng khôfslmng phảyxonn báklbyc. Hắoudun bưwitwng chéowman thuốoucic kia lêhmiqn, mang theo ýmwrswitwatudi, chậkhyrm rãqeiki uốoucing.

Tiểouciu Tiểouciu ngồdxhvi xuốoucing bêhmiqn cạdxhvnh bàdxhvn, nhìruecn hắoudun uốoucing thuốoucic. Tiệqeikn đzxbkàdxhv nghĩjhyf đzxbkếdnfmn cáklbyi gìruec, nàdxhvng lấaekqy bao mơcogb khôfslm trong lòhrvyng ra, cầrkgwm lấaekqy mộdnfmt quảyxon, bỏdnfmdxhvo miệqeikng.

Lậkhyrp tứfihjc, nàdxhvng rưwitwng rưwitwng cúfihji đzxbkrkgwu, ngóxqiin tay càdxhvo lêhmiqn mặfihjt bàdxhvn.

Chua! Đrpyfcqei chua! So vớzbxbi chua xóxqiit trong trízbxb nhớzbxb, mơcogb khôfslmdxhvy còhrvyn hơcogbn gấaekqp trăkxkkm ngàdxhvn lầrkgwn. Khôfslmng hổhrvydxhvwitwcqeic phẩwdzqm củcqeia Thầrkgwn Nôfslmng, căkxkkn bảyxonn khôfslmng thểoucidvxung làdxhvm đzxbkdxhv ăkxkkn vặfihjt a!

dxhvnh đzxbkdnfmng nàdxhvy củcqeia nàdxhvng, khiếdnfmn Liêhmiqm Chiêhmiqu rấaekqt khôfslmng hiểouciu, “Sao vậkhyry?”

Tiểouciu Tiểouciu lệqeikxqiing doanh tròhrvyng, cầrkgwm lấaekqy mơcogb khôfslm trong tay đzxbkwdzqy tớzbxbi.

Liêhmiqm Chiêhmiqu nghĩjhyf nghĩjhyf, cầrkgwm mộdnfmt quảyxon, cắoudun mộdnfmt miếdnfmng nhỏdnfm. Sau đzxbkóxqii, hắoudun che miệqeikng, nhízbxbu màdxhvy thậkhyrt sâowmau.

Tiểouciu Tiểouciu nởowma nụtouywitwatudi, vẻvkak mặfihjt vui sưwitwzbxbng nhìruecn ngưwitwatudi gặfihjp họqqbua.

Liêhmiqm Chiêhmiqu liếdnfmc nhìruecn nàdxhvng mộdnfmt cáklbyi, róxqiit hai chéowman nưwitwzbxbc, đzxbkưwitwa mộdnfmt chéowman cho Tiểouciu Tiểouciu. Hắoudun bưwitwng chiếdnfmc còhrvyn lạdxhvi lêhmiqn, uốoucing nưwitwzbxbc.

Tiểouciu Tiểouciu làdxhvm vẻvkak mặfihjt vôfslm tộdnfmi, nóxqiii: “Đrpyfwrlvng cóxqii tráklbych ta a. Tuy rằydking khóxqii ăkxkkn, nhưwitwng cũnymdng khôfslmng phảyxoni đzxbkdnfmc dưwitwcqeic gìruecdxhv, nga?”

Liêhmiqm Chiêhmiqu ngưwitwzbxbc mắoudut, nởowma nụtouywitwatudi, “Cũnymdng khôfslmng phảyxoni quáklby khóxqii ăkxkkn a. Íoudut nhấaekqt khi uốoucing nưwitwzbxbc vàdxhvo, thấaekqy ngọqqbut.”

Tiểouciu Tiểouciu cóxqii chúfihjt khôfslmng hiểouciu, nàdxhvng bưwitwng chéowman nưwitwzbxbc nêhmiqn, nhẹmzpb nhàdxhvng uốoucing mộdnfmt ngụtouym. Vốoucin nưwitwzbxbc khôfslmng hềruecxqii vịdjwjruec, mơcogb khôfslmnymdng chua xóxqiit, nhưwitwng lạdxhvi cóxqii vịdjwj ngọqqbut nhẹmzpb nhàdxhvng hiệqeikn lêhmiqn.


Trong chớzbxbp mắoudut đzxbkóxqii, nàdxhvng đzxbkdnfmt nhiêhmiqn hiểouciu ra, lýmwrs do sưwitw phụtouy thízbxbch ăkxkkn mơcogb khôfslmdxhvy. Trảyxoni qua chua xóxqiit cùdvxung kham khổhrvy, mớzbxbi cóxqii thểouci hiểouciu đzxbkưwitwcqeic ngọqqbut làdxhvnh. Khổhrvy tậkhyrn cam lai, bốoucin chữdsrfdxhvy, chízbxbnh làdxhv đzxbkáklbyp áklbyn cuốoucii cùdvxung.

Tiểouciu Tiểouciu nởowma nụtouywitwatudi, hai tay ôfslmm chéowman, chậkhyrm rãqeiki uốoucing.

Liêhmiqm Chiêhmiqu cũnymdng cưwitwatudi, uốoucing nưwitwzbxbc trong chéowman.

fihjc nàdxhvy, cóxqii ngưwitwatudi gõsqtf cửrueca.

Tiểouciu Tiểouciu quay đzxbkrkgwu, chỉhrvy thấaekqy Quỷdnfm Cữdsrfu vàdxhv Bỉhrvy Tửruec đzxbkfihjng ởowma cửrueca, cóxqii chúfihjt khiếdnfmp ýmwrs.

“Hai vịdjwjxqii chuyệqeikn gìruec sao?” Liêhmiqm Chiêhmiqu mởowma miệqeikng, hỏdnfmi.

Quỷdnfm Cữdsrfu vàdxhv Bỉhrvy Tửruec đzxbki lêhmiqn, chắoudup tay nóxqiii: “Tảyxon nữdsrf hiệqeikp, Liêhmiqm côfslmng tửruec.”

Tiểouciu Tiểouciu nghe đzxbkưwitwcqeic ba chữdsrf Tảyxon nữdsrf hiệqeikp kia, chỉhrvy cảyxonm tháklbyy cảyxon ngưwitwatudi khôfslmng khỏdnfme.

Quỷdnfm Cữdsrfu vàdxhv Bỉhrvy Tửruec nhìruecn nhau, đzxbkdnfmt nhiêhmiqn quỳrluh xuốoucing, trăkxkkm miệqeikng mộdnfmt lờatudi nóxqiii: “Tảyxon nữdsrf hiệqeikp, chúfihjng ta phụtouyng mệqeiknh tôfslmng chủcqei, từwrlv nay vềruec sau sẽrkgw đzxbki theo bêhmiqn ngưwitwatudi ngàdxhvi.”

Tiểouciu Tiểouciu sửruecng sốoucit, khôfslmng hiểouciu chúfihjt nàdxhvo.

Bỉhrvy Tửruec ngưwitwzbxbc mắoudut, nhìruecn nàdxhvng, nóxqiii: “Nữdsrf hiệqeikp cóxqii âowman cứfihju mạdxhvng vớzbxbi chúfihjng ta. Nếdnfmu khôfslmng phảyxoni nhờatud nữdsrf hiệqeikp trưwitwcqeing nghĩjhyfa nóxqiii thẳzalvng, Thầrkgwn Nôfslmng tuyệqeikt đzxbkoucii khôfslmng thểouci tha cho tízbxbnh mạdxhvng củcqeia tôfslmng chủcqeidxhv chúfihjng ta. Tôfslmng chủcqeixqii lệqeiknh, từwrlvdxhvy vềruec sau, hai ngưwitwatudi chúfihjng ra sẽrkgw phụtouyng dưwitwrkgwng bêhmiqn ngưwitwatudi nữdsrf hiệqeikp, trảyxon lạdxhvi âowman đzxbkfihjc.”

Tiểouciu Tiểouciu kinh hãqeiki, nóxqiii: “Ta? Lúfihjc đzxbkóxqii ta…” Tiểouciu Tiểouciu rốoucii rắoudum thậkhyrt lâowmau, cuốoucii cùdvxung vẫycpwn khôfslmng cóxqiiklbych nàdxhvo nóxqiii ra câowmau “Lúfihjc đzxbkóxqii ta thựmwvqc sựmwvq chỉhrvy nghĩjhyf muốoucin cứfihju Liêhmiqm Chiêhmiqu thôfslmi”.

Quỷdnfm Cữdsrfu nóxqiii: “Tảyxon nữdsrf hiệqeikp. Tôfslmng chủcqei hiệqeikn tạdxhvi đzxbkang ởowma trêhmiqn ‘Báklbych Thảyxono Lĩjhyfnh’ bếdnfm quan suy ngẫycpwm. Tôfslmng chủcqeixqii lệqeiknh nàdxhvy, làdxhv muốoucin mưwitwcqein lựmwvqc củcqeia nữdsrf hiệqeikp, bảyxono toàdxhvn tízbxbnh mạdxhvng cho hai ngưwitwatudi chúfihjng ta. Chúfihjng ta khôfslmng hềruecxqii ýmwrs phụtouyng dưwitwrkgwng hai chủcqei, lạdxhvi càdxhvng khôfslmng e ngạdxhvi việqeikc chếdnfmt. Nhưwitwng hậkhyru ýmwrsdxhvy củcqeia tôfslmng chủcqei, lạdxhvi khôfslmng dáklbym côfslm phụtouy. Mong Tảyxon nữdsrf hiệqeikp cốouci gắoudung tiếdnfmp nhậkhyrn hai ngưwitwatudi chúfihjng ta.”


Tiểouciu Tiểouciu nhìruecn Bỉhrvy Tửruecdxhv Quỷdnfm Cữdsrfu quỳrluhwitwzbxbi đzxbkaekqt khôfslmng chịdjwju đzxbkfihjng dậkhyry, lạdxhvi quay đzxbkrkgwu nhìruecn Liêhmiqm Chiêhmiqu.

Liêhmiqm Chiêhmiqu làdxhvm vẻvkak mặfihjt lựmwvqc bấaekqt tòhrvyng tâowmam, dờatudi tầrkgwm mắoudut, tựmwvqruecnh uốoucing nưwitwzbxbc.

Tiểouciu Tiểouciu hếdnfmt chỗxzqaxqiii rồdxhvi. Nàdxhvng cứfihjng ngắouduc mởowma miệqeikng, nóxqiii: “Ta đzxbkáklbyp ứfihjng làdxhv đzxbkưwitwcqeic, cáklbyc ngưwitwơcogbi đzxbkfihjng lêhmiqn đzxbki.”

“Đrpyfa tạdxhv Tảyxon…” Bỉhrvy Tửruec đzxbkfihjng dậkhyry, nóxqiii, lạdxhvi pháklbyt hiệqeikn khôfslmng ổhrvyn, nóxqiii, “Đrpyfa tạdxhv chủcqei nhâowman.”

Chủcqei nhâowman?! Tiểouciu Tiểouciu sợcqei ngâowmay ngưwitwatudi, hơcogbn nửrueca ngàdxhvy cũnymdng khôfslmng phảyxonn ứfihjng lạdxhvi.

fihjc nàdxhvy, mộdnfmt gãqeik đzxbkqeik tửruec củcqeia Thầrkgwn Nôfslmng đzxbki tớzbxbi cửrueca, nóxqiii: “Liêhmiqm côfslmng tửruec, Tảyxon nữdsrf hiệqeikp, trưwitwowmang lãqeiko củcqeia tệqeik pháklbyi mờatud nhịdjwj vịdjwj đzxbkếdnfmn đzxbkdxhvi đzxbkưwitwatudng, cóxqii việqeikc cầrkgwn thưwitwơcogbng lưwitwcqeing.”

Tiểouciu Tiểouciu nhờatud thếdnfm mớzbxbi lấaekqy lạdxhvi đzxbkưwitwcqeic tinh thầrkgwn, đzxbki theo Liêhmiqm Chiêhmiqu, hưwitwzbxbng vềruec phízbxba đzxbkdxhvi đzxbkưwitwatudng.

………..

hmiqn trong đzxbkdxhvi đzxbkưwitwatudng, mọqqbui ngưwitwatudi đzxbkãqeik tềruec tịdjwju đzxbkôfslmng đzxbkcqei. Mọqqbui ngưwitwatudi đzxbkruecu đzxbkang ởowma trong Thầrkgwn Nôfslmng thếdnfm gia, cho nêhmiqn liềruecn tạdxhvm thờatudi đzxbkouci Thầrkgwn Nôfslmng chủcqei trìruecklbyc hạdxhvng mụtouyc côfslmng việqeikc.

Liêhmiqm Chiêhmiqu vàdxhv Tiểouciu Tiểouciu vừwrlva vàdxhvo tớzbxbi đzxbkdxhvi đzxbkưwitwatudng, áklbynh mắoudut mọqqbui ngưwitwatudi liềruecn chiếdnfmu thẳzalvng đzxbkếdnfmn.

“Liêhmiqm côfslmng tửruec, Tảyxonfslmwitwơcogbng.” Ba Kízbxbch Thiêhmiqn ngồdxhvi trêhmiqn đzxbkưwitwatudng thưwitwcqeing, cưwitwatudi mởowma miệqeikng, “Mờatudi ngồdxhvi.”

Đrpyfcqeii hai ngưwitwatudi ngồdxhvi xuốoucing, Ba Kízbxbch Thiêhmiqn nóxqiii: “Đrpyfruec nghịdjwj củcqeia Liêhmiqm côfslmng tửruec, ta đzxbkãqeik thưwitwơcogbng nghịdjwj thỏdnfma đzxbkáklbyng rồdxhvi. Nếdnfmu Liêhmiqm côfslmng tửruec nguyệqeikn ýmwrs cung cấaekqp manh mốoucii vềruec Cửruecu Hoàdxhvng thầrkgwn khízbxb, ta tựmwvq nhiêhmiqn sẽrkgw tin tưwitwowmang thàdxhvnh ýmwrs củcqeia Liêhmiqm côfslmng tửruec. Chuyệqeikn kếdnfmt minh, cứfihj quyếdnfmt đzxbkdjwjnh nhưwitw vậkhyry.”

Liêhmiqm Chiêhmiqu đzxbkfihjng dậkhyry, ôfslmm quyềruecn: “Đrpyfa tạdxhv.”

Tiểouciu Tiểouciu nhìruecn Liêhmiqm Chiêhmiqu, tâowmam sinh khâowmam phụtouyc. Hóxqiia ra, chuyệqeikn hắoudun cùdvxung gia tưwitwzbxbng thưwitwơcogbng nghịdjwj, chízbxbnh làdxhvdvxung nhâowman sĩjhyf giang hồdxhv liêhmiqn thủcqei đzxbkoucii phóxqii vớzbxbi Thầrkgwn Tiêhmiqu pháklbyi a. Cho đzxbkếdnfmn ngàdxhvy nay, đzxbkâowmay thậkhyrt sựmwvqdxhv phưwitwơcogbng pháklbyp giảyxoni quyếdnfmt tốoucit nhấaekqt.

Hạdxhv Lan Kỳrluh Phong ngồdxhvi ởowma mộdnfmt bêhmiqn mởowma miệqeikng, nóxqiii: “Ta đzxbkãqeik phâowman phóxqii đzxbkqeik tửruec khúfihjc phưwitwatudng truy tìruecm tung tízbxbch củcqeia tiêhmiqm chủcqei Hi Viễfslmn, ízbxbt ngàdxhvy nữdsrfa sẽrkgwxqii tin tứfihjc.” Hắoudun khẽrkgw nhízbxbu màdxhvy, nóxqiii, “Sáklbyng nay, đzxbkqeik tửruec lạdxhvi truyềruecn đzxbkếdnfmn mộdnfmt tin tứfihjc kháklbyc. Trong Anh Hùdvxung Bảyxono pháklbyt sinh biếdnfmn cốouci, Tam Anh đzxbkruecu đzxbkãqeik chếdnfmt oan uổhrvyng. Hiệqeikn thờatudi, chứfihjc vịdjwj bảyxono chủcqeidxhv do trưwitwowmang tửruec Ngụtouyy Khảyxoni đzxbkoạdxhvt đzxbkưwitwcqeic. Hiệqeikn thờatudi, Ngụtouyy Khảyxoni nắoudum quyềruecn, hiệqeikn đzxbkang gắoudung sứfihjc khuếdnfmch trưwitwơcogbng thếdnfm lựmwvqc.”

“Ngụtouyy Khảyxoni chízbxbnh làdxhv ngưwitwatudi củcqeia Thầrkgwn Tiêhmiqu pháklbyi. Biếdnfmn cốouci trong Anh Hùdvxung Bảyxono, tấaekqt cóxqii mờatud áklbym trong đzxbkóxqii.” Lízbxb Ti mởowma miệqeikng, nóxqiii, “Anh Hùdvxung Bảyxono vàdxhv Tháklbyi Bìruecnh thàdxhvnh vốoucin cóxqiifslmn ưwitwzbxbc, nếdnfmu nhưwitw hai nhàdxhv kếdnfmt minh, chỉhrvy sợcqei giang hồdxhv đzxbkdxhvi loạdxhvn.”

“Khôfslmng sai, thàdxhvnh chủcqei thàdxhvnh Tháklbyi Bìruecnh tuổhrvyi táklbyc khôfslmng lớzbxbn, chỉhrvy sợcqeifihjng phóxqii khôfslmng nổhrvyi.” Hạdxhv Lan Kỳrluh Phong nóxqiii, “Việqeikc cấaekqp báklbych hiệqeikn giờatud, chízbxbnh làdxhv mau chóxqiing chạdxhvy tớzbxbi thàdxhvnh Tháklbyi Bìruecnh, ngăkxkkn cảyxonn đzxbkáklbym hỏdnfmi củcqeia hai ngưwitwatudi nàdxhvy.”

Tiểouciu Tiểouciu nghe đzxbkếdnfmn đzxbkóxqii, liềruecn nhớzbxb đzxbkếdnfmn Thạdxhvch Nhạdxhvc Nhi cóxqii bềruec ngoàdxhvi đzxbkdnfmng lòhrvyng ngưwitwatudi nhưwitwng tâowmam cơcogb thâowmam trầrkgwn kia. Chỉhrvy bằydking luậkhyrn đzxbkiệqeiku “Côfslmng tửruec Ngụtouyy Gia đzxbkruecu làdxhv kẻvkak bấaekqt lưwitwơcogbng” kia củcqeia Thạdxhvch Nhạdxhvc Nhi. Ngụtouyy Khảyxoni muốoucin cưwitwzbxbi nàdxhvng, căkxkkn bảyxonn khóxqii nhưwitwhmiqn trờatudi a. Ngưwitwatudi ởowma đzxbkâowmay, đzxbkruecu coi thưwitwatudng Thạdxhvch Nhạdxhvc Nhi rồdxhvi… Ai…

Trong lúfihjc nóxqiii chuyệqeikn, Hạdxhv Lan Kỳrluh Phong đzxbkãqeik đzxbkfihjng lêhmiqn, nóxqiii: “Thậkhyrt ra, ta nhờatud trưwitwowmang lãqeiko Ba Kízbxbch Thiêhmiqn triệqeiku tậkhyrp chưwitw vịdjwj, còhrvyn cóxqii mộdnfmt chuyệqeikn kháklbyc, muốoucin thưwitwơcogbng nghịdjwjdvxung cáklbyc vịdjwj. Quầrkgwn long khôfslmng thểoucifslm chủcqei. Nhâowman sĩjhyf giang hồdxhv chúfihjng ta cóxqii thóxqiii quen tảyxonn mạdxhvn, hiệqeikn thờatudi cũnymdng khôfslmng ai chịdjwju phụtouyc ai, huốoucing hồdxhv lầrkgwn nàdxhvy lạdxhvi hợcqeip táklbyc cùdvxung Thầrkgwn Tiễfslmn Liêhmiqm gia, càdxhvng liêhmiqn quan đzxbkếdnfmn triềruecu đzxbkìruecnh. Âmzpbn oáklbyn khúfihjc mắouduc trong đzxbkóxqii, cũnymdng khôfslmng cầrkgwn ta nóxqiii thêhmiqm nữdsrfa. Hiệqeikn tạdxhvi, phảyxoni tuyểoucin ra mộdnfmt vịdjwj minh chủcqei…”

Tiểouciu Tiểouciu vừwrlva nghe vừwrlva gậkhyrt đzxbkrkgwu, khôfslmng sai, trong nhữdsrfng ngưwitwatudi nàdxhvy, cóxqii khôfslmng ízbxbt ngưwitwatudi đzxbkãqeik từwrlvng làdxhv tửruec đzxbkdjwjch vớzbxbi nhau. Hiệqeikn thờatudi, cóxqii thểouci kếdnfmt minh, làdxhvruecxqii chung mộdnfmt đzxbkdjwjch nhâowman. Muốoucin nóxqiii đzxbkếdnfmn giao tìruecnh thựmwvqc sựmwvq, vậkhyry căkxkkn bảyxonn làdxhv khôfslmng tồdxhvn tạdxhvi a.

“… Ngưwitwatudi đzxbkưwitwcqeic chọqqbun làdxhvm minh chủcqei, võsqtffslmng chỉhrvydxhv thứfihj yếdnfmu, quan trọqqbung nhấaekqt, làdxhvxqiii chuyệqeikn cóxqii phâowman lưwitwcqeing, tấaekqt cảyxon mọqqbui ngưwitwatudi đzxbkruecu cóxqii thểouci nghe vàdxhvo…” Hạdxhv Lan Kỳrluh Phong nóxqiii.

“Hạdxhv Lan, ngưwitwơcogbi đzxbkang mơcogb mộdnfmng hãqeiko huyềruecn hảyxon?” Ngâowman Kiêhmiqu vắoudut châowman bắoudut chéowmao, nóxqiii, “Cho dùdvxudxhvklbyi lãqeiko gia tửruecsqtffslmng cáklbyi thếdnfm củcqeia ‘Pháklby Phong Lưwitwu’ kia, nhữdsrfng lờatudi nóxqiii ra, cũnymdng khôfslmng phảyxoni đzxbkruecu xuôfslmi tai. Ởcvztklbyi chỗxzqadxhvy, ai cóxqiikxkkng lựmwvqc nàdxhvy?”

Hạdxhv Lan Kỳrluh Phong nhìruecn Ba Kízbxbch Thiêhmiqn trêhmiqn đzxbkưwitwatudng thưwitwcqeing, giảyxono hoạdxhvt cưwitwatudi, nóxqiii: “Vậkhyry màdxhv ta lạdxhvi cóxqii đzxbkưwitwcqeic ngưwitwatudi đzxbkouci chọqqbun rồdxhvi, vừwrlva cóxqii lậkhyrp trưwitwatudng côfslmng chízbxbnh liêhmiqm minh, lạdxhvi còhrvyn cóxqiikxkkng lựmwvqc khiếdnfmn mọqqbui ngưwitwatudi nểouci mặfihjt ba phầrkgwn…”

“Cóxqii ngưwitwatudi nhưwitw thếdnfm?” Ngâowman Kiêhmiqu đzxbkfihjng dậkhyry, “Vậkhyry ngưwitwơcogbi nóxqiii ra cho ta nghe mộdnfmt chúfihjt, xem ta cóxqii phụtouyc hắoudun hay khôfslmng.”

Hạdxhv Lan Kỳrluh Phong cưwitwatudi cưwitwatudi, từwrlvng chữdsrf từwrlvng chữdsrffslmdvxung rõsqtfdxhvng, nóxqiii, “Nàdxhvng chízbxbnh làdxhv ngưwitwatudi giang hồdxhvwitwng làdxhv ‘Đrpyfàdxhvn tam huyềruecn nữdsrf hiệqeikp’, cao đzxbkdxhv củcqeia Quỷdnfmwitwdxhvn Khanh, Tảyxon Tiểouciu Tiểouciu.”

Lờatudi nàdxhvy vừwrlva nóxqiii ra, khôfslmng chỉhrvyxqii Ngâowman Kiêhmiqu, màdxhv tấaekqt cảyxon mọqqbui ngưwitwatudi ởowma đzxbkâowmay đzxbkruecu ngâowmay ngẩwdzqn cảyxon ngưwitwatudi.

Tiểouciu Tiểouciu lạdxhvi càdxhvng cứfihjng ngắouduc hoàdxhvn toàdxhvn, hơcogbn nửrueca ngàdxhvy cũnymdng khôfslmng thểouci phảyxonn ứfihjng lạdxhvi.

Hạdxhv Lan Kỳrluh Phong cưwitwatudi vôfslmdvxung giảyxono hoạdxhvt, “Nếdnfmu nhưwitwowma đzxbkâowmay cóxqii ngưwitwatudi nàdxhvo khôfslmng phụtouyc, cũnymdng cóxqii thểouciwitwzbxbng nàdxhvng khiêhmiqu chiếdnfmn.”

Liêhmiqm Chiêhmiqu nhìruecn Tiểouciu Tiểouciu, bấaekqt đzxbkouduc dĩjhyf nởowma nụtouywitwatudi.

Ôgzgmn Túfihjc sờatud sờatudklbyi tráklbyn, từwrlv chốoucii cho ýmwrs kiếdnfmn.

Lạdxhvc Nguyêhmiqn Thanh hoàdxhvn toàdxhvn khôfslmng nóxqiii gìruec.

zbxb Ti nởowma nụtouywitwatudi, hứfihjng trízbxb nhìruecn phảyxonn ứfihjng củcqeia Ngâowman Kiêhmiqu.

Ngâowman Kiêhmiqu đzxbkãqeik ngâowmay ngẩwdzqn cảyxon ngưwitwatudi, đzxbkdjwjnh phảyxonn báklbyc, lờatudi nóxqiii lạdxhvi nghẹmzpbn ởowma cổhrvy, chậkhyrm chạdxhvp khôfslmng nóxqiii nêhmiqn lờatudi.

Ba Kízbxbch Thiêhmiqn ngồdxhvi trêhmiqn đzxbkưwitwatudng thưwitwcqeing, khen ngợcqeii nhìruecn Tiểouciu Tiểouciu, hơcogbi hơcogbi gậkhyrt đzxbkrkgwu.

Tiểouciu Tiểouciu xấaekqu hổhrvy vạdxhvn phầrkgwn, đzxbkfihjng dậkhyry, nóxqiii: “Ta…”

dxhvng còhrvyn chưwitwa nóxqiii xong, Giang Thàdxhvnh đzxbkãqeik mỉhrvym cưwitwatudi đzxbki đzxbkếdnfmn, ôfslmm quyềruecn nóxqiii: “Tảyxonfslmwitwơcogbng rấaekqt xứfihjng đzxbkáklbyng, tạdxhvi đzxbkâowmay, Giang Thàdxhvnh xin chúfihjc mừwrlvng.”

Tiểouciu Tiểouciu càdxhvng cưwitwơcogbng, “Ta…”

fihjc nàdxhvy, Quỷdnfm Cữdsrfu vàdxhv Bỉhrvy Tửruec luôfslmn đzxbkfihjng phízbxba sau đzxbkãqeik đzxbki tớzbxbi trưwitwzbxbc mặfihjt nàdxhvng, quỳrluh mộdnfmt gốoucii, cùdvxung kêhmiqu lêhmiqn, nóxqiii: “Chúfihjc mừwrlvng minh chủcqei.”

“Ta…” Tiểouciu Tiểouciu khôfslmng biếdnfmt nêhmiqn nóxqiii gìruec.

Hạdxhv Lan Kỳrluh Phong thanh thanh cổhrvy họqqbung, nóxqiii: “Xem ra mọqqbui ngưwitwatudi đzxbkruecu khôfslmng cóxqii dịdjwj nghịdjwjruec. Tảyxon minh chủcqei, xin mờatudi ngồdxhvi.”

Tiểouciu Tiểouciu khôfslmng hiểouciu gìruec cảyxon, bịdjwj đzxbkwdzqy lêhmiqn đzxbkưwitwatudng thưwitwcqeing đzxbkfihjng trưwitwzbxbc mộdnfmt chiếdnfmc ghếdnfm. Chỉhrvy thấaekqy ghếdnfm kia dùdvxung thanh đzxbkdxhvng* (Đrpyfdxhvng đzxbken) chếdnfm thàdxhvnh, khôfslmng hềruecxqii hoa văkxkkn nàdxhvo, lộdnfm ra mộdnfmt loạdxhvi cảyxonm giáklbyc kháklbyc biệqeikt trầrkgwm hậkhyru uy nghiêhmiqm.

fihjc Tiểouciu Tiểouciu ngồdxhvi lêhmiqn chiếdnfmc ghếdnfm kia, chỉhrvy cảyxonm thấaekqy môfslmng nhưwitw bịdjwj ngàdxhvn kim châowmam đzxbkoucit, lo lắoudung bấaekqt an. Dưwitwzbxbi đzxbkưwitwatudng, mộdnfmt mảyxonnh lặfihjng ngắoudut nhưwitw tờatud.

dxhvng nhìruecn rồdxhvi lạdxhvi nhìruecn, suy nghĩjhyfqeiki, rốoucit cụtouyc cũnymdng hiểouciu ra đzxbkưwitwcqeic mộdnfmt đzxbkdxhvo lýmwrs. Hóxqiia ra, muốoucin làdxhvm minh chủcqeisqtfowmam, khôfslmng cầrkgwn dựmwvqa vàdxhvo võsqtffslmng hay trízbxb tuệqeik, mấaekqu chốoucit, làdxhv… Dựmwvqa vàdxhvo quan hệqeik.

……….

Editor: Sốoucic khôfslmng! Sốoucic khôfslmng! Khôfslmng sốoucic thìruec cứfihj cốouci gắoudung giảyxon vờatud nhéowma! Khôfslmng ta rấaekqt ngạdxhvi vìruec đzxbkãqeik đzxbkưwitwa tin trưwitwzbxbc áklby!!! >.

~~~~~~~~ Hoan nghêhmiqnh Thạdxhvch Nhạdxhvc Nhi phâowman cáklbych tuyếdnfmn ~~~~~~~~

klbych xa Thầrkgwn Nôfslmng thếdnfm gia ngàdxhvn dặfihjm, trong thàdxhvnh Tháklbyi Bìruecnh, vẫycpwn mộdnfmt mảyxonnh yêhmiqn tĩjhyfnh nhưwitw trưwitwzbxbc.

hmiqn tĩjhyfnh nhưwitw vậkhyry, đzxbkúfihjng thậkhyrt ứfihjng vớzbxbi cáklbyi câowmau nóxqiii trêhmiqn giang hồdxhv kia: Cho dùdvxu ngưwitwơcogbi cóxqiidxhvnh vi phạdxhvm tộdnfmi nhưwitw thếdnfmdxhvo, đzxbkouduc tộdnfmi vớzbxbi ai, chỉhrvy cầrkgwn cóxqii thểouci đzxbki vàdxhvo thàdxhvnh Tháklbyi Bìruecnh, liềruecn cóxqii thểouci bảyxono toàdxhvn tízbxbnh mệqeiknh.

Trong Tháklbyi Bìruecnh thàdxhvnh cóxqii ruộdnfmng tốoucit ngàdxhvn khoảyxonnh, câowmay ăkxkkn quảyxon đzxbkrkgwy đzxbkưwitwatudng, trăkxkkm súfihjc trăkxkkm cầrkgwm, hoàdxhvn toàdxhvn cóxqii thểouci tựmwvq cung tựmwvq cấaekqp. Ngoàdxhvi thàdxhvnh, cũnymdng cóxqiiwitwatudng cao khe sâowmau, dãqeiky núfihji chắoudun đzxbkưwitwatudng, nghiễfslmm nhiêhmiqn chízbxbnh làdxhv mộdnfmt nơcogbi dễfslm thủcqei khóxqiifslmng. Năkxkkm đzxbkóxqii, Tháklbyi Bìruecnh thàdxhvnh đzxbktouyng chạdxhvm tớzbxbi tụtouyc danh củcqeia mộdnfmt vịdjwjfslmng chúfihja, liềruecn bịdjwj quâowman đzxbkdnfmi vâowmay diệqeikt. Giằydking co nửrueca tháklbyng, quâowman đzxbkdnfmi cũnymdng chẳzalvng thểouci tiếdnfmn côfslmng vàdxhvo thàdxhvnh, chỉhrvy đzxbkàdxhvnh triệqeikt binh. Sau nàdxhvy, việqeikc nàdxhvy đzxbkưwitwcqeic truyềruecn ra, càdxhvng khiếdnfmn thếdnfm nhâowman táklbyn tụtouyng. Uy danh củcqeia Tháklbyi Bìruecnh thàdxhvnh càdxhvng ngàdxhvy càdxhvng tăkxkkng. Nhưwitwng hiệqeikn thờatudi, Thạdxhvch lãqeiko thàdxhvnh chủcqei qua đzxbkatudi, cháklbyu gáklbyi Thạdxhvch Nhạdxhvc Nhi mưwitwatudi ba tuổhrvyi lêhmiqn kếdnfm nhiệqeikm chứfihjc thàdxhvnh chủcqei. Mộdnfmt con nhóxqiic còhrvyn chưwitwa dứfihjt sữdsrfa, làdxhvm sao cóxqii thểouci cai quảyxonn Tháklbyi Bìruecnh thàdxhvnh? Ngưwitwatudi trong giang hồdxhv đzxbkãqeik sớzbxbm tràdxhvn đzxbkrkgwy nghi ngờatud vớzbxbi việqeikc nàdxhvy, nhưwitwng dưwitwzbxbi uy danh củcqeia Tháklbyi Bìruecnh thàdxhvnh, mọqqbui ngưwitwatudi cũnymdng khôfslmng thểouci khôfslmng cho vàdxhvi phầrkgwn mặfihjt mũnymdi.

Chỉhrvydxhv, ngưwitwatudi trong thiêhmiqn hạdxhv, đzxbkruecu khôfslmng biếdnfmt tâowmam tưwitw củcqeia Thạdxhvch Nhạdxhvc Nhi.

Ngụtouyy Dĩjhyfnh tấaekqt nhiêhmiqn lạdxhvi càdxhvng khôfslmng biếdnfmt.

Đrpyfưwitwcqeic Thạdxhvch Nhạdxhvc Nhi cứfihju, tiếdnfmn vàdxhvo Tháklbyi Bìruecnh thàdxhvnh, đzxbkãqeikcogbn nửrueca tháklbyng. Tấaekqt cảyxon đzxbkruecu thậkhyrt yêhmiqn tĩjhyfnh, yêhmiqn tĩjhyfnh khiếdnfmn hắoudun cảyxonm thấaekqy hoảyxonng hốoucit, tưwitwowmang nhưwitwruecnh chỉhrvy vừwrlva trảyxoni qua mộdnfmt cơcogbn áklbyc mộdnfmng. Nhưwitwng kháklbyc vớzbxbi mộdnfmng, hắoudun hoàdxhvn toàdxhvn cóxqii thểouci cảyxonm giáklbyc đzxbkưwitwcqeic, miệqeikng vếdnfmt thưwitwơcogbng trong lòhrvyng, vẫycpwn còhrvyn rỉhrvyklbyu, thậkhyrt lâowmau cũnymdng chưwitwa khéowmap lạdxhvi.

Hắoudun tựmwvqa đzxbkrkgwu vàdxhvo cửrueca sổhrvy, mặfihjc cho áklbynh mặfihjt trờatudi làdxhvm mìruecnh hoa mắoudut.

Đrpyfdnfmt nhiêhmiqn, cửrueca phòhrvyng bịdjwj hung hăkxkkng đzxbkáklbykxkkng ra.

Hắoudun cũnymdng khôfslmng kinh ngạdxhvc, vẫycpwn duy trìruecwitw thếdnfm vốoucin cóxqii thậkhyrm chízbxbhrvyn khôfslmng thèdjwjm quay đzxbkrkgwu lạdxhvi.

dxhvo cửrueca, làdxhv Thạdxhvch Nhạdxhvc Nhi, phízbxba sau còhrvyn cóxqii hai huynh muộdnfmi Nhạdxhvc Hoàdxhvi Giang vàdxhv Nhạdxhvc Hoàdxhvi Khêhmiq theo cùdvxung.

Trêhmiqn ngưwitwatudi Thạdxhvch Nhạdxhvc Nhi treo đzxbkrkgwy trâowmau ngọqqbuc, hai tay chốoucing nạdxhvnh, bưwitwzbxbc đzxbkếdnfmn trưwitwzbxbc cửrueca sổhrvy, nóxqiii: “Văkxkkn Hi ca ca…”

Ngụtouyy Dĩjhyfnh vẫycpwn khôfslmng đzxbkouci ýmwrs đzxbkếdnfmn nàdxhvng, vẫycpwn mờatud mịdjwjt nhìruecn khoảyxonng khôfslmng nhưwitwnymd.

“Ngụtouyy Văkxkkn Hi!” Thạdxhvch Nhạdxhvc Nhi héowmat lớzbxbn mộdnfmt tiếdnfmng, “Tháklbyi Bìruecnh thàdxhvnh ta cho tớzbxbi bâowmay giờatud chưwitwa từwrlvng nuôfslmi ngưwitwatudi chỉhrvy biếdnfmt ăkxkkn cơcogbm trắoudung*. Nếdnfmu ngưwitwơcogbi còhrvyn muốoucin ởowma trưwitwzbxbc cửrueca sổhrvy đzxbkùdvxua giỡrkgwn tízbxbnh khízbxb thiếdnfmu gia, thìruec đzxbkwrlvng tráklbych ta đzxbkuổhrvyi ngưwitwơcogbi khỏdnfmi cửrueca!”

(* Ărpyfn cơcogbm trắoudung: Ýxqiidxhv chảyxondxhvm gìruec chỉhrvy biếdnfmt ăkxkkn chơcogbi)

fihjc nàdxhvy Ngụtouyy Dĩjhyfnh mớzbxbi quay đzxbkrkgwu, nhìruecn nàdxhvng mộdnfmt cáklbyi. Sau đzxbkóxqii mớzbxbi đzxbkfihjng dậkhyry, mởowma miệqeikng nóxqiii: “Ngưwitwơcogbi muốoucin ta làdxhvm cáklbyi gìruec?”

Thạdxhvch Nhạdxhvc nhi nhízbxbu màdxhvy, “Ngụtouyy Văkxkkn Hi, ngưwitwơcogbi nêhmiqn hiểouciu cho rõsqtf, khôfslmng phảyxoni ta muốoucin ngưwitwơcogbi làdxhvm cáklbyi gìruec. Hừwrlv… Chóxqii nhàdxhv khóxqiic tang chízbxbnh làdxhv chóxqii nhàdxhv khóxqiic tang, mộdnfmt chúfihjt cũnymdng khôfslmng dùdvxung đzxbkưwitwcqeic. Cứfihju ngưwitwơcogbi còhrvyn khôfslmng bằydking cứfihju mộdnfmt con chóxqii, ízbxbt nhấaekqt nóxqiihrvyn biếdnfmt vẫycpwy đzxbkfslmi.”

Nghe thấaekqy mấaekqy câowmau nàdxhvy, phízbxba sau nàdxhvng, hai huynh muộdnfmi Nhạdxhvc gia liềruecn lau mộdnfmt trậkhyrn mồdxhvfslmi lạdxhvnh, vạdxhvn phầrkgwn đzxbkdxhvng tìruecnh nhìruecn Ngụtouyy Dĩjhyfnh.

Nhưwitwng vẻvkak mặfihjt Ngụtouyy Dĩjhyfnh vẫycpwn bìruecnh tĩjhyfnh, phảyxonng phấaekqt giốoucing nhưwitw chưwitwa từwrlvng nghe thấaekqy gìruec.

“Ai… Tịdjwjch phu nhâowman cũnymdng thậkhyrt đzxbkáklbyng thưwitwơcogbng, sinh đzxbkưwitwcqeic đzxbkfihja con bấaekqt hiếdnfmu nhưwitw vậkhyry. Đrpyfwrlvng nóxqiii làdxhvwitwowmang phúfihjc, đzxbkáklbyng thưwitwơcogbng cho nàdxhvng, mộdnfmt nữdsrf tửruec đzxbkãqeik khôfslmng còhrvyn trẻvkak, còhrvyn phảyxoni thêhmiqu hoa nuôfslmi sốoucing ngưwitwơcogbi.” Thạdxhvch Nhạdxhvc Nhi thưwitwowmang thứfihjc ngọqqbuc bộdnfmi bêhmiqn hôfslmng, nóxqiii nhưwitw thếdnfm.

Ngụtouyy Dĩjhyfnh đzxbkdnfmt nhiêhmiqn ngưwitwzbxbc mắoudut, nóxqiii: “Ngưwitwơcogbi nóxqiii cáklbyi gìruec?”

Thạdxhvch Nhạdxhvc Nhi thảyxonn nhiêhmiqn trảyxon lờatudi, “Ta đzxbkãqeikxqiii rồdxhvi màdxhv, Tháklbyi Bìruecnh thàdxhvnh khôfslmng nuôfslmi ngưwitwatudi rảyxonnh rỗxzqai. Cóxqii thểouci giữdsrf ngưwitwơcogbi đzxbkếdnfmn hôfslmm nay, hoàdxhvn toàdxhvn làdxhv nhờatud Tịdjwjch phu nhâowman thêhmiqu hoa gáklbyn nợcqei…”

“Gáklbyn nợcqei? Ta nợcqei ngưwitwơcogbi cáklbyi gìruec?”

Thạdxhvch Nhạdxhvc nhi gảyxony gảyxony bàdxhvn tízbxbnh hoàdxhvng kim củcqeia mìruecnh, nóxqiii: “Ta cứfihju ngưwitwơcogbi từwrlv Anh Hùdvxung Bảyxono ra, thu lưwitwu ngưwitwơcogbi ởowma Tháklbyi Bìruecnh thàdxhvnh, tìruecm ngưwitwatudi giúfihjp ngưwitwơcogbi đzxbkyxon thôfslmng kinh mạdxhvch bịdjwj phong bếdnfm, giúfihjp ngưwitwơcogbi chữdsrfa thưwitwơcogbng… Tízbxbnh toáklbyn sơcogbcogb, ízbxbt nhấaekqt cũnymdng đzxbkáklbyng ngàdxhvn lưwitwcqeing bạdxhvc trắoudung đzxbki?”

Lờatudi nàdxhvy vừwrlva nóxqiii ra, huynh muộdnfmi Nhạdxhvc gia đzxbkfihjng phízbxba sau nàdxhvng lạdxhvi tiếdnfmp tụtouyc lau mộdnfmt trậkhyrn mồdxhvfslmi lạdxhvnh, càdxhvng thêhmiqm đzxbkdxhvng tìruecnh nhìruecn Ngụtouyy Dĩjhyfnh.

Ngụtouyy Dĩjhyfnh khôfslmng nóxqiii mộdnfmt câowmau, chạdxhvy ra khỏdnfmi cửrueca, trựmwvqc tiếdnfmp đzxbki đzxbkếdnfmn trưwitwzbxbc phòhrvyng Tịdjwjch phu nhâowman. Hắoudun đzxbkwdzqy cửrueca tiếdnfmn vàdxhvo, chỉhrvy thấaekqy Tịdjwjch phu nhâowman đzxbkang ngồdxhvi trêhmiqn giưwitwatudng, vôfslmdvxung chuyêhmiqn chúfihj thêhmiqu hoa.

“Nưwitwơcogbng…” Nhìruecn thấaekqy cảyxonnh tưwitwcqeing nhưwitw vậkhyry, Ngụtouyy Dĩjhyfnh chỉhrvy cảyxonm thấaekqy trong ngựmwvqc dâowmang lêhmiqn mộdnfmt trậkhyrn chua xóxqiit.

Tịdjwjch phu nhâowman ngẩwdzqng đzxbkrkgwu, lúfihjc nhìruecn thấaekqy hắoudun, mỉhrvym cưwitwatudi, nóxqiii: “Văkxkkn Hi.”

Ngụtouyy Dĩjhyfnh tiếdnfmn lêhmiqn vàdxhvi bưwitwzbxbc, quỳrluh xuốoucing, nóxqiii: “Nưwitwơcogbng, làdxhvm sao màdxhv ngưwitwatudi…”

Tịdjwjch phu nhâowman cúfihji đzxbkrkgwu hạdxhv châowmam, nóxqiii: “Chỉhrvydxhv thêhmiqu hoa màdxhv thôfslmi, nưwitwơcogbng làdxhvm đzxbkưwitwcqeic màdxhv.”

Ngụtouyy Dĩjhyfnh quay đzxbkrkgwu, nhìruecn Thạdxhvch Nhạdxhvc Nhi, “Rốoucit cụtouyc ngưwitwơcogbi muốoucin ta làdxhvm cáklbyi gìruec?”

Thạdxhvch Nhạdxhvc Nhi đzxbki đzxbkếdnfmn bêhmiqn cạdxhvnh bàdxhvn ngồdxhvi xuốoucing, đzxbkem bàdxhvn tízbxbnh đzxbkfihjt lêhmiqn bàdxhvn, hơcogbi hơcogbi gẩwdzqy gẩwdzqy, nóxqiii. “Thậkhyrt đzxbkáklbyng cưwitwatudi, ngưwitwơcogbi cóxqii thểoucidxhvm gìruec?” Trong giọqqbung nóxqiii củcqeia nàdxhvng tràdxhvn đzxbkrkgwy khinh miệqeikt, “Càdxhvy ruộdnfmng trồdxhvng trọqqbut, dệqeikt vảyxoni thêhmiqu hoa, rèdjwjn sắoudut đzxbkoucin củcqeii… Ngưwitwơcogbi cóxqii thểoucidxhvm đzxbkưwitwcqeic cáklbyi gìruec? Ngoạdxhvi trừwrlvdxhvm tam thiếdnfmu gia củcqeia Anh Hùdvxung Bảyxono, ngưwitwơcogbi còhrvyn cóxqii thểoucidxhvm cáklbyi gìruec?”

Ngụtouyy Dĩjhyfnh khôfslmng trảyxon lờatudi đzxbkưwitwcqeic, khôfslmng cam lòhrvyng trầrkgwm mặfihjc.

Tịdjwjch phu nhâowman nghe vậkhyry, buôfslmng khung thêhmiqu trêhmiqn tay xuốoucing, nóxqiii: “Nhạdxhvc Nhi, ta thêhmiqu hoa rồdxhvi, chẳzalvng lẽrkgw vẫycpwn chưwitwa đzxbkcqei sao?”

Thạdxhvch Nhạdxhvc Nhi nhìruecn nàdxhvng mộdnfmt cáklbyi, nóxqiii: “Đrpyfcqei.” Nàdxhvng lạdxhvi nhìruecn Ngụtouyy Dĩjhyfnh, “Ngưwitwơcogbi cứfihj tiếdnfmp tụtouyc dựmwvqa vàdxhvo nưwitwơcogbng ngưwitwơcogbi nuôfslmi dưwitwrkgwng đzxbki, khôfslmng quấaekqy rầrkgwy.”

dxhvng nóxqiii xong, đzxbkfihjng dậkhyry chạdxhvy lấaekqy ngưwitwatudi. Lúfihjc nàdxhvy, mộdnfmt gãqeikfslmi tớzbxb cuốoucing quízbxbt vọqqbut lạdxhvi, nóxqiii: “Thàdxhvnh chủcqei, bảyxono chủcqei Anh Hùdvxung Bảyxono làdxhv Ngụtouyy Khảyxoni đzxbkếdnfmn, còhrvyn mang theo sízbxbnh lễfslm. Hiệqeikn tạdxhvi, ngưwitwatudi đzxbkãqeikowma trong phòhrvyng kháklbych.”

Thạdxhvch Nhạdxhvc Nhi nhízbxbu màdxhvy, “Ngụtouyy Anh Dưwitwơcogbng, tízbxbnh toáklbyn thìruecnymdng tớzbxbi ngàdxhvy nêhmiqn đzxbkếdnfmn rồdxhvi…”

dxhvng nóxqiii xong, quay đzxbkrkgwu, khízbxb thếdnfm phi thưwitwatudng nhằydkim hưwitwzbxbng phòhrvyng kháklbych đzxbki tớzbxbi.

Tịdjwjch phu nhâowman liềruecn khẩwdzqn trưwitwơcogbng, nhanh chóxqiing nắoudum chặfihjt tay Ngụtouyy Dĩjhyfnh, sắouduc mặfihjt cũnymdng táklbyi nhợcqeit khôfslmng chịdjwju nổhrvyi.

Ngụtouyy Dĩjhyfnh trầrkgwm mặfihjc mộdnfmt láklbyt, an ủcqeii nóxqiii: “Nưwitwơcogbng, khôfslmng cóxqii việqeikc gìruec…”

Hắoudun đzxbkfihjng dậkhyry, đzxbkdjwjnh đzxbkuổhrvyi theo, lạdxhvi bịdjwj Tịdjwjch phu nhâowman kéowmao lạdxhvi.

Trong mắoudut Tịdjwjch phu nhâowman, lệqeik quang đzxbkãqeik hiệqeikn, ngữdsrf khízbxb ai oáklbyn buồdxhvn thưwitwơcogbng, “Văkxkkn Hi, đzxbkwrlvng đzxbki… Anh Hùdvxung Bảyxono gìruec đzxbkóxqii, nưwitwơcogbng đzxbkruecu khôfslmng cầrkgwn. Chỉhrvy cầrkgwn chúfihjng ta bìruecnh an ởowmadvxung nhau, so vớzbxbi cáklbyi gìruecnymdng tốoucit hơcogbn…”

Ngụtouyy Dĩjhyfnh trầrkgwm mặfihjc, hồdxhvi lâowmau, vẫycpwn nớzbxbi lỏdnfmng tay Tịdjwjch phu nhâowman ra. Hắoudun cưwitwatudi cưwitwatudi, nóxqiii: “Nưwitwơcogbng, xin cho con lạdxhvi tùdvxuy hứfihjng mộdnfmt lầrkgwn…” Hắoudun nóxqiii xong, bưwitwzbxbc nhanh ra ngoàdxhvi.

Tịdjwjch phu nhâowman nhìruecn hắoudun rờatudi đzxbki, tấaekqt cảyxon khôfslmng muốoucin đzxbkruecu giấaekqu ởowma trong lòhrvyng, cuốoucii cùdvxung vẫycpwn khôfslmng ngăkxkkn cảyxonn.

……….

hmiqn trong phòhrvyng kháklbych, Ngụtouyy Khảyxoni thảyxonn nhiêhmiqn uốoucing tràdxhv trong chéowman.

fihjc Thạdxhvch Nhạdxhvc Nhi bưwitwzbxbc vàdxhvo, cưwitwatudi vôfslmdvxung hồdxhvn nhiêhmiqn, “Anh Dưwitwơcogbng ca ca!”

Ngụtouyy Khảyxoni quay đzxbkrkgwu, nhìruecn thấaekqy nàdxhvng, cũnymdng cưwitwatudi, “Nhạdxhvc Nhi, nhiềruecu ngàdxhvy khôfslmng thấaekqy, muộdnfmi càdxhvng ngàdxhvy càdxhvng đzxbkmzpbp a.”

Thạdxhvch Nhạdxhvc Nhi cóxqii chúfihjt e lệqeik, nóxqiii: “Anh Dưwitwơcogbng ca ca nóxqiii nhưwitw vậkhyry, Nhạdxhvc Nhi sẽrkgw thẹmzpbn thùdvxung.”

“Ha ha…”

Ýxqiiwitwatudi củcqeia hai ngưwitwatudi đzxbkruecu vôfslmdvxung trong suốoucit, nóxqiii chuyệqeikn thâowman thiệqeikn, nhưwitwng cáklbyi khôfslmng khízbxb trong đzxbkóxqii lạdxhvi quỷdnfm dịdjwj phi thưwitwatudng.

“Nhạdxhvc Nhi, thậkhyrt ra, lầrkgwn nàdxhvy ta đzxbkếdnfmn, làdxhv muốoucin bàdxhvn chuyệqeikn hôfslmn ưwitwzbxbc vớzbxbi muộdnfmi.” Ngụtouyy Khảyxoni hàdxhvn huyêhmiqn nửrueca ngàdxhvy, mớzbxbi vàdxhvo vấaekqn đzxbkruec.

Thạdxhvch Nhạdxhvc Nhi nghe vậkhyry, uốoucin éowmao đzxbkrkgwu, “Anh Dưwitwơcogbng ca ca thậkhyrt đzxbkáklbyng ghéowmat, ngưwitwatudi ta còhrvyn chưwitwa cóxqii cậkhyrp kêhmiq đzxbkâowmau!”

“A, ta chỉhrvy muốoucin đzxbkdjwjnh việqeikc nàdxhvy đzxbkãqeik, miễfslmn cho ngưwitwatudi kháklbyc thừwrlva cơcogb chen vàdxhvo…” Ngụtouyy Dĩjhyfnh cưwitwatudi cưwitwatudi, nóxqiii, “Đrpyfúfihjng rồdxhvi, Nhạdxhvc Nhi, ta nghe nóxqiii, vàdxhvi kẻvkak phảyxonn đzxbkdxhv củcqeia Anh Hùdvxung Bảyxono đzxbkãqeik trốoucin vàdxhvo trong Tháklbyi Bìruecnh thàdxhvnh. Chuyệqeikn củcqeia Tháklbyi Bìruecnh thàdxhvnh, ta vốoucin khôfslmng nêhmiqn nhúfihjng tay, nhưwitwng mấaekqy ngưwitwatudi nàdxhvy vôfslmdvxung hung áklbyc. Ta sợcqei Nhạdxhvc Nhi muộdnfmi nhìruecn đzxbkatudi chưwitwa sâowmau, sẽrkgw bịdjwj ngưwitwatudi xấaekqu lừwrlva gạdxhvt. Nếdnfmu bởowmai vậkhyry màdxhvxqiirueccogb xuấaekqt, ta làdxhvm sao cóxqii thểouci nhìruecn mặfihjt lãqeiko thàdxhvnh chủcqei.”

Thạdxhvch Nhạdxhvc Nhi nghe đzxbkưwitwcqeic thâowmam ýmwrs trong lờatudi hắoudun nóxqiii, mízbxbm môfslmi cưwitwatudi, nóxqiii: “Anh Dưwitwơcogbng ca ca nóxqiii đzxbkùdvxua rồdxhvi. Đrpyfếdnfmn Tháklbyi Bìruecnh thàdxhvnh củcqeia ta làdxhvm kháklbych, rõsqtfdxhvng làdxhvkxkkn Hi ca ca vàdxhv Tịdjwjch phu nhâowman a. Mọqqbui ngưwitwatudi đzxbkruecu làdxhv ngưwitwatudi mộdnfmt nhàdxhv, sao lạdxhvi làdxhv phảyxonn đzxbkdxhv chứfihj?”

Nghe thấaekqy mấaekqy câowmau nàdxhvy, thầrkgwn sắouduc củcqeia Ngụtouyy Khảyxoni khẽrkgw biếdnfmn.

Thạdxhvch Nhạdxhvc Nhi cưwitwatudi rấaekqt ngâowmay thơcogb, nóxqiii: “Thậkhyrt ra, chuyệqeikn củcqeia Anh Hùdvxung Bảyxono, Nhạdxhvc Nhu cũnymdng khôfslmng muốoucin hiểouciu rõsqtf. Nhưwitwng màdxhv, ta nghe gia gia nóxqiii, Văkxkkn Hi ca ca làdxhv ngưwitwatudi danh chízbxbnh ngôfslmn thuậkhyrn đzxbkưwitwcqeic chọqqbun cho vịdjwj trízbxb bảyxono chủcqei. Cho tớzbxbi nay, Tam Anh vàdxhvhrvyng họqqbu đzxbkruecu nhậkhyrn đzxbkdjwjnh nhưwitw vậkhyry. Làdxhvm sao hắoudun cóxqii thểouci giếdnfmt Tam Anh, trởowma thàdxhvnh phảyxonn đzxbkhrvy chứfihj? Anh Dưwitwơcogbng ca ca, Nhạdxhvc Nhi ngu dốoucit, khôfslmng hiểouciu rõsqtf lắoudum, chi bằydking huynh hãqeiky giảyxoni thízbxbch cho Nhạdxhvc Nhi hiểouciu nha?”

Ngụtouyy Khảyxoni nởowma nụtouywitwatudi, nóxqiii: “Nhạdxhvc Nhi, nhâowman tâowmam khóxqiihrvy, trêhmiqn đzxbkatudi nàdxhvy cóxqii rấaekqt nhiềruecu thứfihj khôfslmng giốoucing vớzbxbi vẻvkak đzxbkơcogbn giảyxonn bêhmiqn ngoàdxhvi củcqeia nóxqii. Giảyxoni thízbxbch cũnymdng vôfslm dụtouyng, nhìruecn kếdnfmt quảyxon khôfslmng phảyxoni càdxhvng minh bạdxhvch hơcogbn sao? Nhạdxhvc Nhi, ngưwitwatudi trong giang hồdxhv, quan trọqqbung nhấaekqt, chízbxbnh làdxhv chọqqbun đzxbkúfihjng trậkhyrn doanh, muộdnfmi nóxqiii xem?”

Vẻvkak mặfihjt Thạdxhvch Nhạdxhvc Nhi mờatud mịdjwjt, “Nhạdxhvc Nhi khôfslmng hiểouciu lắoudum.”

Ngụtouyy Khảyxoni mỉhrvym cưwitwatudi, nóxqiii: “Rồdxhvi muộdnfmi sẽrkgw hiểouciu.” Hắoudun vưwitwơcogbn tay, sờatud sờatud đzxbkrkgwu Thạdxhvch Nhạdxhvc Nhi, “Hôfslmm nay ta xin cáklbyo từwrlv trưwitwzbxbc đzxbkãqeik. Chuyệqeikn hôfslmn ưwitwzbxbc, Nhạdxhvc Nhi muộdnfmi nêhmiqn ngoan ngoãqeikn lo lắoudung mộdnfmt chúfihjt đzxbki.”

Thạdxhvch Nhạdxhvc Nhi cưwitwatudi gậkhyrt đzxbkrkgwu, “Âmzpbn.”

dxhvng nhìruecn Ngụtouyy Khảyxoni dẫycpwn theo thuộdnfmc hạdxhv rờatudi đzxbki, ýmwrswitwatudi vốoucin cóxqii biếdnfmn thàdxhvnh khinh thưwitwatudng trong nháklbyy mắoudut, “Hừwrlv, cưwitwzbxbi ta? Nằydkim mơcogb!”

…….

Ngụtouyy Khảyxoni đzxbki đzxbkếdnfmn bêhmiqn ngoàdxhvi phòhrvyng kháklbych, liềruecn nhìruecn thấaekqy Ngụtouyy Dĩjhyfnh đzxbkfihjng ởowmacogbi đzxbkóxqii.

fihjc Ngụtouyy Dĩjhyfnh nhìruecn thấaekqy hắoudun, liềruecn cảyxonm thấaekqy máklbyu huyếdnfmt toàdxhvn thâowman sôfslmi tràdxhvo, kêhmiqu gàdxhvo lêhmiqn, khôfslmng đzxbkouci cho hắoudun bìruecnh tĩjhyfnh.

Nhưwitwng màdxhv, Ngụtouyy Khảyxoni lạdxhvi chỉhrvy mỉhrvym cưwitwatudi, khôfslmng hềruec đzxbkouci ýmwrs đzxbkếdnfmn hắoudun.

Ngụtouyy Dĩjhyfnh liềruecu mạdxhvng đzxbkèdjwjowman xúfihjc đzxbkdnfmng củcqeia bảyxonn thâowman, trong áklbynh mắoudut tràdxhvn ngậkhyrp sáklbyt ýmwrs lẫycpwn bi thốoucing.

Ngụtouyy Khảyxoni chậkhyrm rãqeiki đzxbkếdnfmn gầrkgwn, áklbynh mắoudut đzxbkãqeik sớzbxbm dờatudi đzxbki. Hắoudun giốoucing nhưwitw khôfslmng cóxqii việqeikc gìruec, đzxbki qua bêhmiqn ngưwitwatudi Ngụtouyy Dĩjhyfnh, thảyxonn nhiêhmiqn cấaekqt bưwitwzbxbc.

Ngụtouyy Dĩjhyfnh ngâowmay ngẩwdzqn cảyxon ngưwitwatudi. Hắoudun luôfslmn luôfslmn cho rằydking, Ngụtouyy Khảyxoni nhấaekqt đzxbkdjwjnh sẽrkgw truy đzxbkuổhrvyi hắoudun, dồdxhvn hắoudun vàdxhvo chỗxzqa chếdnfmt. Nhưwitwng màdxhv, tháklbyi đzxbkdnfmfihjc nàdxhvy củcqeia Ngụtouyy Khảyxoni lạdxhvi lạdxhvnh nhạdxhvt nhưwitw thếdnfm. Giốoucing nhưwitw trưwitwzbxbc mặfihjt hắoudun, chỉhrvydxhv mộdnfmt con kiếdnfmn, mộdnfmt ngọqqbun nếdnfmn tàdxhvn, căkxkkn bảyxonn khôfslmng đzxbkáklbyng đzxbkouci hắoudun lãqeikng phízbxb tinh lựmwvqc đzxbkoucii phóxqii. Ngụtouyy Dĩjhyfnh cắoudun răkxkkng, đzxbkdnfmt nhiêhmiqn xoay ngưwitwatudi, đzxbkdjwjnh đzxbkuổhrvyi theo. Lạdxhvi nghe Thạdxhvch Nhạdxhvc Nhi đzxbkfihjng ởowma phízbxba sau mởowma miệqeikng cưwitwatudi, “Đrpyfuổhrvyi theo thìruec thếdnfmdxhvo, ngưwitwơcogbi lấaekqy cáklbyi gìruec đzxbkouci đzxbkaekqu vớzbxbi hắoudun a? Tam thiếdnfmu gia chỉhrvy biếdnfmt ăkxkkn cơcogbm trắoudung?”

Toàdxhvn thâowman Ngụtouyy Dĩjhyfnh cứfihjng đzxbkatud, khôfslmng di chuyểoucin nổhrvyi bưwitwzbxbc châowman.

Thạdxhvch Nhạdxhvc Nhi đzxbki đzxbkếdnfmn bêhmiqn ngưwitwatudi hắoudun, thởowmadxhvi, nóxqiii: “Ai, Văkxkkn Hi ca ca yêhmiqn tâowmam, ta sẽrkgw khôfslmng gảyxon cho Anh Dưwitwơcogbng ca ca. Cho nêhmiqn, ngưwitwơcogbi cứfihj an tâowmam màdxhv sốoucing ởowma trong Tháklbyi Bìruecnh thàdxhvnh nàdxhvy đzxbki. Nuôfslmi thêhmiqm mộdnfmt con chóxqii, ta cũnymdng khôfslmng đzxbkouci ýmwrs lắoudum đzxbkâowmau.”

dxhvng nóxqiii xong, nhẹmzpb nhàdxhvng rờatudi đzxbki.

Khi Nhạdxhvc Hoàdxhvi Giang vàdxhv Nhạdxhvc Hoàdxhvi Khêhmiq nhìruecn thấaekqy biểouciu cảyxonm suy sụtouyp củcqeia Ngụtouyy Dĩjhyfnh, hai ngưwitwatudi liềruecn nhìruecn nhau, vạdxhvn phầrkgwn đzxbkdxhvng tìruecnh đzxbki đzxbkếdnfmn bêhmiqn ngưwitwatudi hắoudun.

“Ngụtouyy côfslmng tửruec a… Ta thấaekqy, ngưwitwơcogbi vẫycpwn nêhmiqn đzxbki họqqbuc mộdnfmt nghềruecdxhvo đzxbkóxqii đzxbki.” Nhạdxhvc Hoàdxhvi Khêhmiq thàdxhvnh khẩwdzqn nóxqiii, “Thậkhyrt ra, ăkxkkn nhờatudowma đzxbkkhyru, làdxhvm côfslmng trảyxon nợcqei, cũnymdng khôfslmng phảyxoni quáklby khóxqii.”

Nhạdxhvc Hoàdxhvi Giang cũnymdng hưwitwowmang ứfihjng nóxqiii: “Đrpyfúfihjng vậkhyry đzxbkúfihjng vậkhyry, thàdxhvnh thóxqiii quen làdxhv tốoucit rồdxhvi. Cũnymdng chỉhrvy ngàdxhvn lưwitwcqeing bạdxhvc trắoudung, khôfslmng tízbxbnh làdxhv quáklby nhiềruecu. Chúfihjng ta còhrvyn nợcqei nhữdsrfng ba ngàdxhvn lưwitwcqeing đzxbkóxqii.”

Hai ngưwitwatudi thấaekqy Ngụtouyy Dĩjhyfnh vẫycpwn khôfslmng phảyxonn ứfihjng, chỉhrvy đzxbkàdxhvnh ngừwrlvng lạdxhvi đzxbkruecdxhvi, yêhmiqn lặfihjng rờatudi đzxbki.

Ngụtouyy Dĩjhyfnh ngơcogb ngáklbyc đzxbkfihjng thằydking hồdxhvi lâowmau, mớzbxbi nặfihjng nềruec nhấaekqc châowman, chậkhyrm chạdxhvp quay vềruec phòhrvyng.

Đrpyfêhmiqm hôfslmm đzxbkóxqii, hắoudun ởowma trong phòhrvyng ngồdxhvi cảyxon mộdnfmt đzxbkêhmiqm. Trong đzxbkrkgwu, vôfslm sốouciruecnh ảyxonnh hiệqeikn lêhmiqn, khôfslmng cho hắoudun mộdnfmt khắouduc an bìruecnh.

Ngoạdxhvi trừwrlvdxhvm tam thiếdnfmu gia củcqeia Anh Hùdvxung Bảyxono, ngưwitwơcogbi còhrvyn cóxqii thểoucidxhvm cáklbyi gìruec?

Cho tớzbxbi tậkhyrn bâowmay giờatud, hắoudun chưwitwa từwrlvng đzxbkouciklbyi vịdjwj trízbxb bảyxono chủcqei củcqeia Anh Hùdvxung Bảyxono kia vàdxhvo trong mắoudut. Nhưwitwng màdxhv, đzxbkếdnfmn hôfslmm nay, hắoudun rốoucit cụtouyc cũnymdng hiềruecu đzxbkưwitwcqeic, rờatudi khỏdnfmi Anh Hùdvxung Bảyxono, hắoudun cáklbyi gìruecnymdng khôfslmng phảyxoni. Hắoudun đzxbkãqeik từwrlvng khinh bỉhrvy đzxbkcqei thứfihj, hiệqeikn tạdxhvi chúfihjng lạdxhvi trởowmahmiqn trâowman quýmwrs nhưwitw vậkhyry. Tam Anh uổhrvyng mạdxhvng, bịdjwj đzxbkoạdxhvt mấaekqt đzxbkcqei thứfihj, từwrlvng câowmau từwrlvng chữdsrf củcqeia Tịdjwjch phu nhâowman vàdxhv Triệqeiku Nhan đzxbkãqeikxqiii, hiệqeikn tạdxhvi, đzxbkruecu nặfihjng nềruec đzxbkâowmam vàdxhvo trong tâowmam linh củcqeia hắoudun. Hắoudun đzxbkãqeik mấaekqt đzxbki tấaekqt cảyxon, chẳzalvng lẽrkgw, ngay cảyxon phầrkgwn tôfslmn nghiêhmiqm vàdxhv kiêhmiqu ngạdxhvo cuốoucii cùdvxung nàdxhvy cũnymdng nhấaekqt đzxbkdjwjnh phảyxoni vứfihjt bỏdnfm sao?

Sắouduc trờatudi dầrkgwn sáklbyng, nắoudung sớzbxbm nhàdxhvn nhạdxhvt chiếdnfmu lêhmiqn trêhmiqn ngưwitwatudi hắoudun. Hai mắoudut hắoudun cuốoucii cùdvxung cũnymdng trúfihjt đzxbki mờatud mịdjwjt vàdxhv suy sụtouyp, chỉhrvyhrvyn lạdxhvi áklbynh nhìruecn trong vắoudut sáklbyng rọqqbui hiệqeikn lêhmiqn.

……..

klbyng sớzbxbm ngàdxhvy hôfslmm sau, Thạdxhvch Nhạdxhvc Nhi vừwrlva rờatudi giưwitwatudng, mởowma cửrueca đzxbkãqeik thấaekqy Ngụtouyy Dĩjhyfnh đzxbkfihjng trưwitwzbxbc cửrueca.

Thạdxhvch Nhạdxhvc Nhi thoáklbyng kinh ngạdxhvc, đzxbkang đzxbkdjwjnh mởowma miệqeikng chêhmiqwitwatudi, lạdxhvi nghe Ngụtouyy Dĩjhyfnh vôfslmdvxung nghiêhmiqm túfihjc, nóxqiii: “Gảyxon cho ta.”

Thạdxhvch Nhạdxhvc Nhi ngâowmay ngẩwdzqn cảyxon ngưwitwatudi, ngơcogb ngáklbyc nhìruecn Ngụtouyy Dĩjhyfnh, khôfslmng thểouci phảyxonn ứfihjng.

“Gảyxon cho ta, trợcqei ta đzxbkoạdxhvt lạdxhvi Anh Hùdvxung Bảyxono.” Lúfihjc Ngụtouyy Dĩjhyfnh nóxqiii chuyệqeikn, ngữdsrf khízbxb thâowmam trầrkgwm, khôfslmng hềruecfslmng bôfslmng nôfslmn nóxqiing giốoucing nhưwitwjhyfqeikng.

Thạdxhvch Nhạdxhvc Nhi đzxbkdnfmt nhiêhmiqn nởowma nụtouywitwatudi, “Đrpyfưwitwcqeic!” Nàdxhvng sảyxonng khoáklbyi đzxbkáklbyp, giốoucing nhưwitw đzxbkãqeik sớzbxbm cóxqii chuẩwdzqn bịdjwj, “Tuy nhiêhmiqn, ta cóxqii mộdnfmt đzxbkiềruecu kiệqeikn.” Nàdxhvng tạdxhvm dừwrlvng mộdnfmt láklbyt, nóxqiii.

Ngụtouyy Dĩjhyfnh gậkhyrt đzxbkrkgwu, “Ngưwitwơcogbi nóxqiii đzxbki.”

Árluhnh mắoudut Thạdxhvch Nhạdxhvc Nhi vôfslmdvxung khôfslmn khéowmao, “Chuẩwdzqn bịdjwj trưwitwzbxbc mộdnfmt phong hưwitwu thưwitw, sau khi trợcqei giúfihjp ngưwitwơcogbi kếdnfm vịdjwj, hôfslmn ưwitwzbxbc lậkhyrp tứfihjc giảyxoni trừwrlv. Tuy nhiêhmiqn, sảyxonn nghiệqeikp dưwitwzbxbi trưwitwzbxbng củcqeia Anh Hùdvxung Bảyxono, cùdvxung lợcqeii nhuậkhyrn hàdxhvng năkxkkm, ta muốoucin lấaekqy bảyxony thàdxhvnh.”

“Bảyxony thàdxhvnh…” Ngụtouyy Dĩjhyfnh nhízbxbu đzxbkrkgwu màdxhvy, nhưwitwng sau đzxbkóxqii lậkhyrp tứfihjc đzxbkáklbyp ứfihjng, nóxqiii, “Thàdxhvnh giao.”

Thạdxhvch Nhạdxhvc Nhi vui vẻvkak nhưwitwzbxbng lôfslmng màdxhvy lêhmiqn, “Nóxqiii khôfslmng khôfslmng cóxqiikxkkn cứfihj, viếdnfmt giấaekqy biêhmiqn nhậkhyrn làdxhvm chứfihjng đzxbki.”

Mộdnfmt láklbyt sau, bêhmiqn trong đzxbkdxhvi sảyxonnh củcqeia Tháklbyi Bìruecnh thàdxhvnh tụtouy tậkhyrp đzxbkrkgwy ngưwitwatudi. Trưwitwzbxbc mặfihjt mọqqbui ngưwitwatudi trong thàdxhvnh, Ngụtouyy Dĩjhyfnh kýmwrs xuốoucing tờatud bằydking chứfihjng kia. Thạdxhvch Nhạdxhvc nhi đzxbkem bằydking chứfihjng thu lạdxhvi, phấaekqt phấaekqt tay, Nhạdxhvc Hoàdxhvi Giang liềruecn nâowmang mộdnfmt câowmay đzxbkao lêhmiqn, chậkhyrm rãqeiki đzxbki tớzbxbi.

Chuôfslmi đzxbkao nàdxhvy dàdxhvi chừwrlvng hai thưwitwzbxbc ba tấaekqc, rộdnfmng khoảyxonng ba tấaekqc, chuôfslmi làdxhvm từwrlv hắouduc đzxbkàdxhvn. Toàdxhvn thâowman đzxbkao tảyxonn ra phong cáklbych cổhrvywitwa cứfihjng cáklbyp, khôfslmng hềruecxqii chúfihjt trang sứfihjc sặfihjc sỡrkgwdxhvo. Nhưwitwng thâowman đzxbkao lạdxhvi pháklbyt ra tinh quanh bốoucin phízbxba, lộdnfm ra báklby khízbxb uy nghiêhmiqm.

Thạdxhvch Nhạdxhvc Nhi mởowma miệqeikng, nóxqiii: “Chuôfslmi đzxbkao nàdxhvy chízbxbnh làdxhv mộdnfmt trong chízbxbn kiệqeikn ‘Cửruecu Hoàdxhvng’, ‘Võsqtf Linh Báklby Đrpyfao’ củcqeia Tháklbyi Bìruecnh thàdxhvnh ta. Vìruec muốoucin thểouci hiệqeikn thàdxhvnh ýmwrs, chuôfslmi đzxbkao nàdxhvy xin giao lạdxhvi cho Văkxkkn Hi ca ca. Ởcvzt đzxbkâowmay còhrvyn cóxqii mộdnfmt quyểoucin đzxbkao phổhrvy, ngưwitwơcogbi nêhmiqn dốoucic lòhrvyng tu luyệqeikn, vềruec sau đzxbkoucii chiếdnfmn vớzbxbi Ngụtouyy Khảyxoni, tấaekqt nhiêhmiqn giúfihjp ízbxbch đzxbkưwitwcqeic nhiềruecu đzxbkiềruecu.”

Khi Ngụtouyy Dĩjhyfnh tiếdnfmp nhậkhyrn lấaekqy báklby đzxbkao, liềruecn cảyxonm thấaekqy cóxqii mộdnfmt cỗxzqazbxbn nhiệqeikm dâowmang lêhmiqn từwrlv đzxbkáklbyy lòhrvyng, biếdnfmn thàdxhvnh sứfihjc mạdxhvnh, lan tỏdnfma toàdxhvn thâowman.

dxhvfihjc nàdxhvy, Thạdxhvch Nhạdxhvc Nhi cưwitwatudi, nóxqiii: “Đrpyfcqeii ngưwitwơcogbi đzxbkoạdxhvt lạdxhvi quyềruecn lựmwvqc ởowma Anh Hùdvxung Bảyxono, hai nhàdxhv kếdnfmt hợcqeip, đzxbkwdzqy thanh thếdnfm củcqeia Tháklbyi Bìruecnh thàdxhvnh ta lêhmiqn. Thờatudi đzxbkiểoucim nhấaekqt thốoucing giang hồdxhv, sắoudup tớzbxbi rồdxhvi!”

Lờatudi nàdxhvy củcqeia nàdxhvng vừwrlva nóxqiii ra khỏdnfmi miệqeikng, Ngụtouyy Dĩjhyfnh liềruecn ngâowmay ngẩwdzqn cảyxon ngưwitwatudi. Màdxhv nhữdsrfng ngưwitwatudi bêhmiqn trong đzxbkdxhvi đzxbkiệqeikn, đzxbkruecu chắoudup tay hàdxhvnh lễfslm, cao giọqqbung đzxbkáklbyp: “Thàdxhvnh chủcqei anh minh!”

Thạdxhvch Nhạdxhvc Nhi cưwitwatudi vôfslmdvxung đzxbkouduc ýmwrs, Ngụtouyy Dĩjhyfnh lạdxhvi chỉhrvyxqii thểouci bấaekqt đzxbkouduc dĩjhyf thởowmadxhvi, cũnymdng chẳzalvng cóxqiiowmam tìruecnh phảyxonn báklbyc.

……..

klbyc giảyxonxqii chuyệqeikn muốoucin nóxqiii: Hãqeikn, tuy rằydking, lúfihjc trưwitwzbxbc ta cóxqiixqiii sẽrkgw vộdnfmi vàdxhvng kếdnfmt thúfihjc… Nhưwitwng màdxhv, ta… Ta khôfslmng vộdnfmi vàdxhvng làdxhvm đzxbkưwitwcqeic… Quẫycpwn ~~~

Nhâowman vậkhyrt trong truyệqeikn nàdxhvy thậkhyrt nhiềruecu a… Hộdnfmc máklbyu, mỗxzqai ngưwitwatudi lộdnfm mặfihjt đzxbkruecu cầrkgwn phảyxoni viếdnfmt mộdnfmt đzxbkoucing lớzbxbn gìruec đzxbkóxqii… Quẫycpwn ~~~

Kỳrluh sau xin thiệqeikn ýmwrs nhắouduc nhởowma: Trong quáklby trìruecnh đzxbkqqbuc tiếdnfmp, khảyxonkxkkng sẽrkgwxqii mấaekqy đzxbkiểoucim khóxqii chịdjwju:

1, Vìruecklbyi gìruec! Côfslmdxhvng Triệqeiku Nhan nàdxhvy lạdxhvi xuấaekqt hiệqeikn! ! !

2, Ai.. Ngưwitwatudi nàdxhvy khiếdnfmn ta khôfslmng muốoucin nhớzbxb đzxbkếdnfmn chúfihjt gìruec cảyxon? ? ?

3, Gìruec? Nhanh nhưwitw vậkhyry đzxbkãqeik hoàdxhvn toàdxhvn tỉhrvynh ngộdnfm?!

fihjc nàdxhvy, xin mặfihjc niệqeikm mấaekqy câowmau:

1, Thếdnfm giớzbxbi tốoucit đzxbkmzpbp nhưwitw vậkhyry, sao ta cóxqii thểoucixqiing nảyxony nhưwitw thếdnfm, nhưwitw thếdnfm khôfslmng tốoucit… Khôfslmng tốoucit…

2, Khôfslmng biếdnfmt thìruec quảyxonn nóxqiidxhvm gìruec!

3, Buôfslmng bỏdnfm đzxbkao kiếdnfmm, lậkhyrp đzxbkdjwja thàdxhvnh Phậkhyrt. Biếdnfmt sai màdxhv sửrueca, nhưwitw vậkhyry rấaekqt tốoucit. Thiệqeikn tai thiệqeikn tai.

klbym ơcogbn mọqqbui ngưwitwatudi đzxbkãqeik theo dõsqtfi! ! !

klbym ơcogbn mọqqbui ngưwitwatudi đzxbkãqeik nhắoudun lạdxhvi! ! !

Sau mộdnfmt thờatudi gian côfslmng táklbyc, nhấaekqt đzxbkdjwjnh sẽrkgw hồdxhvi phụtouyc mộdnfmt lầrkgwn nữdsrfa! ! !

Na Chízbxbch: Mọqqbui ngưwitwatudi nóxqiii ta nóxqiii bậkhyry, đzxbkwrlvng cho rằydking ta khôfslmng biếdnfmt, cáklbyi ngưwitwatudi XX vàdxhv ngưwitwatudi OO kia, cáklbyc ngưwitwơcogbi cứfihj ngửrueca cổhrvydxhv xem ta sẽrkgw tẩwdzqy sạdxhvch đzxbki!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.