Chuyện Xấu Nhiều Ma

Quyển 4-Chương 24 : Chẳng được chẳng mất (Thượng)

    trước sau   
Ngàhxjyy hèfbrb, sắexwcc trờwqgni nhanh sánjueng, chưnwaia tớnjuei giờwqgn Mẹykero, đpbelãwikqfbrb ánjuenh mặkboot trờwqgni nhàhxjyn nhạnjnxt. Nhưnwaing dưnwainjuei đpbelvsrna thấndfrt củjbzma tửhpzwu quánjuen nơcmefi sơcmefn thôviyfn nàhxjyy, tựkhat nhiêtkrjn làhxjy khôviyfng nhìgcghn thấndfry mộexwct tia ánjuenh nắexwcng mặkboot trờwqgni nàhxjyo.

gbzsc Ôpbeln Túgbzsc chậjthkm rãwikqi mởkntb to hai mắexwct, thứmegw nhìgcghn thấndfry cũpuieng chỉowxghxjy mộexwct ánjuenh đpbelèfbrbn mỏmdsrng manh lay đpbelexwcng, khiếjdlkn hắexwcn hốvebit hoảvuunng nófbrbng lòlvyhng.

Mộexwct tiếjdlkng “Ta muốvebin quy thuậjthkn triềykeru đpbelìgcghnh” kia, kiêtkrjn đpbelvsrnnh thiếjdlkt thựkhatc nhưnwai thếjdlk, quanh quẩgcghn thậjthkt lâvuunu bêtkrjn tai hắexwcn, khiếjdlkn hắexwcn quêtkrjn đpbeli đpbelau đpbelnjuen do thưnwaiơcmefng thếjdlk, quêtkrjn đpbeli khúgbzsc mắexwcc giữndkza Đbqmzôviyfng Nam Hảvuuni, thậjthkm chíinho ngay cảvuun suy nghĩayzypuieng đpbelìgcghnh trệviyf lạnjnxi.

Hắexwcn đpbelexwct nhiêtkrjn nhớnjue lạnjnxi lúgbzsc trêtkrjn hỏmdsrn đpbelàhxjyo vắexwcng kia, nàhxjyng nằkaclm ởkntb trong lòlvyhng hắexwcn, từvqaong đpbelãwikqfbrbi, “… Từvqao nay vềyker sau, hắexwcn sẽkhat chỉowxggcgh hoàhxjyng mệviyfnh màhxjy tớnjuei tìgcghm ta, màhxjy ta, cũpuieng sẽkhat ngoan ngoãwikqn chặkboot đpbelmegwt tâvuunm niệviyfm, an tâvuunm ởkntb lạnjnxi Đbqmzôviyfng Hảvuuni… Ta sẽkhat nghe lờwqgni ngưnwaiơcmefi nófbrbi, ngoan ngoãwikqn hiếjdlku thuậjthkn vớnjuei ngưnwaiơcmefi, cuốvebii cùqwvvng… Sẽkhat khôviyfng bao giờwqgn chọrygqc giậjthkn ngưnwaiơcmefi nữndkza…”

Nếjdlku thờwqgni gian cófbrb thểngfp dừvqaong lạnjnxi ởkntb mộexwct khắexwcc kia, vậjthky thìgcgh tốvebit biếjdlkt bao nhiêtkrju. Chỉowxghxjy, hắexwcn dầcgqin dầcgqin hiểngfpu đpbelưnwaitemvc, niệviyfm tưnwaikntbng củjbzma nàhxjyng chưnwaia từvqaong bao giờwqgn đpbelmegwt đpbeloạnjnxn… Hàhxjyng đpbelêtkrjm nàhxjyng vẫquann ra bờwqgn biểngfpn ngồbkzpi hánjuet. Ngưnwaiwqgni màhxjyhxjyng dùqwvvng hếjdlkt sứmegwc muốvebin bảvuuno hộexwc, khôviyfng đpbelàhxjynh lòlvyhng gâvuuny tổcgqin hạnjnxi vàhxjyviyf phụmegw, chỉowxgfbrbgcghnh Liêtkrjm Chiêtkrju. Màhxjy nếjdlku khôviyfng phảvuuni do hắexwcn cốvebigcghnh chia rẽkhat, bọrygqn họrygq đpbelãwikq sớnjuem kếjdlkt làhxjym vợtemv chồbkzpng, cũpuieng miễkacln đpbeli nhữndkzng ngàhxjyy sau đpbelcgqiy đpbelau khổcgqihxjyy.

Hắexwcn cófbrbnwainjuech gìgcgh bảvuuno nàhxjyng đpbeli cùqwvvng vớnjuei hắexwcn? Võbkzp nghệviyf, tíinhon ngưnwaiogysng, cuộexwcc sốvebing yêtkrjn ổcgqin… Nhữndkzng thứmegw hắexwcn vốvebin cófbrb đpbelưnwaitemvc, đpbelãwikq mấndfrt đpbeli từvqaovuunu rồbkzpi. Hắexwcn bắexwct chưnwainjuec cánjuech sốvebing củjbzma mộexwct ngưnwaiwqgni khánjuec trêtkrjn thếjdlk gian nàhxjyy, cho nêtkrjn tấndfrt cảvuun thuộexwcc vềyker hắexwcn đpbelykeru làhxjynwaiviyf, đpbelếjdlkn hiệviyfn tạnjnxi, ngay cảvuuninhonh mạnjnxng cũpuieng chỉowxg nhưnwai nếjdlkn tàhxjyn trưnwainjuec giófbrb.


Lạnjnxc Nguyêtkrjn Thanh nófbrbi khôviyfng sai. Hiệviyfn tạnjnxi, hắexwcn ngay cảvuun bảvuunn thâvuunn cũpuieng khófbrb bảvuuno toàhxjyn, làhxjym sao cófbrb thểngfp an tríinho cuộexwcc sốvebing tốvebit đpbelykerp cho ngưnwaiwqgni khánjuec chứmegw.

Chỉowxghxjy, hắexwcn khôviyfng thểngfp khốvebing chếjdlkt chíinhonh mìgcghnh nhớnjue lạnjnxi, nhớnjue lạnjnxi đpbeljbzm loạnjnxi chuyệviyfn đpbelãwikq xảvuuny ra trêtkrjn Đbqmzôviyfng Hảvuuni. Nhớnjue đpbelếjdlkn đpbelêtkrjm đpbelcgqiy sao đpbelófbrb, vâvuunn nhai mùqwvvnwaiơcmefng, thanh âvuunm củjbzma đpbelàhxjyn tam huyềykern…

Hắexwcn nhắexwcm mắexwct lạnjnxi, cốvebi gắexwcng dứmegwt bỏmdsr nhữndkzng suy nghĩayzyhxjyy. Mộexwct lánjuet sau, hắexwcn đpbelmegwng dậjthky, đpbeli ra phíinhoa ngoàhxjyi thạnjnxch thấndfrt.

Trong sâvuunn, chỉowxglvyhn lạnjnxi đpbelánjuem đpbelviyf tửhpzw củjbzma Đbqmzôviyfng Nam Hảvuuni.

Lạnjnxc Nguyêtkrjn Thanh ngồbkzpi bêtkrjn bờwqgn hồbkzp, phờwqgn phạnjnxc ỉowxgu xìgcghu nhìgcghn cánjue chéulobp trong ao. Lâvuunm Chấndfrp đpbelmegwng ởkntb phíinhoa xa, đpbelang cùqwvvng đpbelviyf tửhpzw đpbelbkzpng môviyfn củjbzma Đbqmzôviyfng Hảvuuni nófbrbi gìgcgh đpbelófbrb.

Phánjuet hiệviyfn Ôpbeln Túgbzsc đpbeli ra, Lâvuunm Chấndfrp lậjthkp tứmegwc ngừvqaong nófbrbi chuyệviyfn, nghêtkrjnh đpbelófbrbn.

“Sưnwai huynh…” Lâvuunm Chấndfrp mởkntb miệviyfng gọrygqi mộexwct tiếjdlkng, lạnjnxi khôviyfng biếjdlkt nêtkrjn nófbrbi tiếjdlkp cánjuei gìgcgh, liềykern mấndfrt tựkhat nhiêtkrjn trầcgqim mặkbooc.

Ôpbeln Túgbzsc nhìgcghn khắexwcp nơcmefi, nhẹyker giọrygqng mởkntb miệviyfng, “Nhữndkzng ngưnwaiwqgni khánjuec đpbelâvuunu?”

Lạnjnxc Nguyêtkrjn Thanh đpbeli lêtkrjn vàhxjyi bưnwainjuec, nófbrbi: “Bọrygqn họrygq đpbelykeru đpbeli đpbelvebii phófbrb vớnjuei Thầcgqin Nôviyfng thếjdlk gia vàhxjy Thầcgqin Tiêtkrju phánjuei… Còlvyhn nữndkza, tiểngfpu sưnwai đpbeliệviyft củjbzma ngưnwaiơcmefi đpbelãwikq chạnjnxy tớnjuei quy thuậjthkn triềykeru đpbelìgcghnh rồbkzpi…”

Ôpbeln Túgbzsc liếjdlkc nàhxjyng mộexwct cánjuei, khôviyfng nófbrbi chuyệviyfn, biểngfpu cảvuunm hìgcghnh nhưnwaifbrb chúgbzst khôviyfng vui.

vuunm Chấndfrp thấndfry thếjdlk, nófbrbi: “Đbqmzôviyfng Hảvuuni chúgbzsng ta nófbrbi chuyệviyfn, ngưnwaiơcmefi xen miệviyfng vàhxjyo làhxjym gìgcgh.”

Lạnjnxc Nguyêtkrjn Thanh hoàhxjyn toàhxjyn khôviyfng tứmegwc giậjthkn, nhưnwaing đpbelánjuem nữndkz đpbelviyf tửhpzw phíinhoa sau lạnjnxi đpbelãwikqgbzst binh khíinhonjueng loánjueng, sánjuet khíinho đpbelkaclng đpbelkaclng.

Đbqmzviyf tửhpzw Đbqmzôviyfng Hảvuuni cũpuieng khôviyfng yếjdlku thếjdlk, vũpuie khíinho àhxjyo àhxjyo rúgbzst ra khỏmdsri vỏmdsr, ngưnwaiwqgni trong hai phánjuei đpbelykeru ởkntb trong sâvuunn nàhxjyy bắexwct đpbelcgqiu giằkaclng co.


“Hừvqao! Ngưnwaiơcmefi cho làhxjyviyfnwaiơcmefng ta thíinhoch xen mồbkzpm vàhxjyo hay sao?” Màhxjyy liễkaclu củjbzma Lạnjnxc Nguyêtkrjn Thanh nhăknlin lạnjnxi, nófbrbi, “Cánjuei gìgcgh Thầcgqin Tiêtkrju phánjuei vớnjuei chảvuun Thầcgqin Nôviyfng thếjdlk gia, Cửhpzwu Hoàhxjyng thầcgqin khíinho, cófbrb quan hệviyfgcgh tớnjuei ta nàhxjyo! Ta cũpuieng chỉowxg chờwqgn hắexwcn gậjthkt đpbelcgqiu mộexwct cánjuei! Bằkaclng khôviyfng, ai màhxjy muốvebin đpbelmegwng ởkntbnjuei chỗkrep quánjuei quỷtyxx khôviyfng biếjdlkt ngàhxjyy hay đpbelêtkrjm nàhxjyy!”

vuunm Chấndfrp cófbrb chúgbzst nghi hoặkbooc, nhìgcghn Ôpbeln Túgbzsc, khôviyfng hiểngfpu nàhxjyng nófbrbi gìgcgh.

Sắexwcc mặkboot Ôpbeln Túgbzsc lạnjnxnh nhưnwaiknling, trầcgqim mặkbooc nhưnwaipuie.

Lạnjnxc Nguyêtkrjn Thanh tiếjdlkn lêtkrjn, nhìgcghn thẳxgfong vàhxjyo Ôpbeln Túgbzsc, “Nófbrbi chuyệviyfn vớnjuei ngưnwaiơcmefi đpbelófbrb! Cùqwvvng lắexwcm thìgcgh ngưnwaiơcmefi nófbrbi muốvebin chếjdlkt đpbeli, ta lậjthkp tứmegwc dẫquann ngưnwaiwqgni quay vềyker Nam Hảvuuni, từvqao nay vềyker sau khôviyfng thèfbrbm quan tâvuunm đpbelếjdlkn mấndfry chuyệviyfn vớnjue vẩgcghn củjbzma Đbqmzôviyfng Hảvuuni cánjuec ngưnwaiơcmefi nữndkza!”

Ôpbeln Túgbzsc cúgbzsi mắexwct, xoay ngưnwaiwqgni trởkntb vềyker.

Lạnjnxc Nguyêtkrjn Thanh thấndfry thếjdlk, hôviyf to mộexwct tiếjdlkng, “Lờwqgni ta nófbrbi vừvqaoa rồbkzpi khôviyfng tíinhonh!”

Bốvebin phíinhoa mộexwct mảvuunnh yêtkrjn tĩayzynh, đpbelexwct nhiêtkrjn, tiếjdlkng cưnwaiwqgni nổcgqii lêtkrjn khắexwcp bốvebin phíinhoa, đpbelánjuem nữndkz đpbelviyf tửhpzw Nam Hảvuuni àhxjyo àhxjyo thu lạnjnxi binh khíinho, cưnwaiwqgni thàhxjynh mộexwct đpbelánjuem.

Lạnjnxc Nguyêtkrjn Thanh mang theo uấndfrt giậjthkn, hung hăknling trừvqaong mắexwct nhìgcghn vềyker phíinhoa nhữndkzng nữndkz đpbelviyf tửhpzwhxjyy.

gbzsc nàhxjyy, trầcgqin đpbelvsrna thấndfrt đpbelexwct nhiêtkrjn hơcmefi hơcmefi chấndfrn đpbelexwcng, tiếjdlkng ngưnwaiwqgni xuyêtkrjn thấndfru qua mặkboot đpbelndfrt, ẩgcghn ẩgcghn truyềykern xuốvebing.

“Xem ra, ngưnwaiwqgni củjbzma ‘Huyềykern Linh Đbqmznjnxo’ vàhxjy ‘Tụmegw Phong trạnjnxi’ đpbelãwikq tớnjuei…” Lâvuunm Chấndfrp ngẩgcghng đpbelcgqiu, nhìgcghn lêtkrjn trầcgqin đpbelvsrna thấndfrt.

Sau đpbelófbrb, cửhpzwa vàhxjyo củjbzma đpbelvsrna thấndfrt mởkntb ra, vàhxjyi tia sánjueng mặkboot trờwqgni chiếjdlku vàhxjyo. Mộexwct đpbelviyf tửhpzw Nam Hảvuuni nhanh chófbrbng chạnjnxy xuốvebing, nófbrbi: “Thiếjdlku cung chủjbzm, binh mãwikq Liêtkrjm gia đpbelãwikq bắexwct đpbelcgqiu hàhxjynh đpbelexwcng, đpbeli vềyker phíinhoa đpbelkboot ‘Thiêtkrjn Quan’. Nhâvuunn mãwikq củjbzma ‘Huyềykern Linh Đbqmznjnxo’ vàhxjy ‘Tụmegw Phong trạnjnxi’ đpbelãwikq tiếjdlkn hếjdlkt lêtkrjn ngăknlin chặkboon.”

“Khôviyfng phảvuuni đpbelãwikqfbrbi làhxjy binh mãwikq Liêtkrjm gia sẽkhat khôviyfng tham dựkhathxjyo chuyệviyfn tranh đpbelndfru giang hồbkzphxjyy hay sao? Tạnjnxi sao…” Lạnjnxc Nguyêtkrjn Thanh cófbrb chúgbzst kinh ngạnjnxc.

“Đbqmzviyf tửhpzw nghe nófbrbi, làhxjy mệviyfnh lệviyfnh củjbzma Liêtkrjm gia côviyfng tửhpzw. Sợtemvhxjy hắexwcn đpbelãwikq nhìgcghn thấndfru kếjdlk hoạnjnxch củjbzma Hạnjnx Lan phưnwaiwqgnng chủjbzm.” Đbqmzviyf tửhpzwfbrbi.


“Liêtkrjm Chiêtkrju nàhxjyy cũpuieng cófbrb chúgbzst hiểngfpu biếjdlkt đpbelófbrb. Hạnjnx Lan Kỳgngp Phong làhxjywikqo hồbkzp ly, nếjdlku lầcgqin nàhxjyy lạnjnxi thua trêtkrjn tay Liêtkrjm Chiêtkrju, vậjthky thậjthkt sựkhat rấndfrt đpbelánjueng chêtkrjnwaiwqgni rồbkzpi.” Lạnjnxc Nguyêtkrjn Thanh vui vẻvqaofbrbi.

vuunm Chấndfrp nghe đpbelưnwaitemvc đpbeljbzm loạnjnxi chuyệviyfn vềyker Liêtkrjm gia, khôviyfng khỏmdsri sinh ra hậjthkn ýxssb. Hắexwcn quay đpbelcgqiu, nhìgcghn Ôpbeln Túgbzsc đpbelang dừvqaong châvuunn, muốvebin nófbrbi lạnjnxi thôviyfi.

Ôpbeln Túgbzsc lẳxgfong lặkboong đpbelmegwng nguyêtkrjn ởkntb đpbelófbrb. Liêtkrjm Chiêtkrju… Đbqmzâvuuny chíinhonh làhxjy ngưnwaiwqgni hắexwcn luôviyfn luôviyfn muốvebin giếjdlkt. Từvqao lầcgqin đpbelcgqiu tiêtkrjn gặkboop mặkboot trêtkrjn sôviyfng Trưnwaiwqgnng Giang kia, hắexwcn lậjthkp trăknlim phưnwaiơcmefng ngàhxjyn kếjdlk, mấndfry lầcgqin xếjdlkp đpbelkboot bốvebi cụmegwc, nhưnwaing màhxjy đpbelếjdlkn cuốvebii cùqwvvng vẫquann khôviyfng thểngfp giếjdlkt đpbelưnwaitemvc hắexwcn… Đbqmzâvuuny làhxjy vậjthkn xấndfru hay làhxjy thiêtkrjn ýxssb? Cho tớnjuei nay, ngưnwaiwqgni chiếjdlkm thếjdlk thưnwaitemvng phong, luôviyfn luôviyfn làhxjygcghnh. Kếjdlkt quảvuun, làhxjym sao lạnjnxi rơcmefi xuốvebing tìgcghnh thếjdlk nhưnwaiviyfm nay?

Đbqmzófbrbhxjy tia cảvuunm xúgbzsc kịvsrnch liệviyft cuốvebii cùqwvvng còlvyhn lạnjnxi trong lòlvyhng hắexwcn, đpbelvuuno loạnjnxn nỗkrepi lòlvyhng vốvebin đpbelãwikqtkrjn lặkboong lạnjnxi. Hắexwcn chỉowxg cảvuunm thấndfry thâvuunn thểngfp dầcgqin dầcgqin nófbrbng lêtkrjn, kéulobo theo đpbelófbrbhxjyviyf hấndfrp loạnjnxn nhịvsrnp.

“Lạnjnxc Nguyêtkrjn Thanh…”

Lạnjnxc Nguyêtkrjn Thanh vốvebin đpbelang cùqwvvng đpbelbkzpng môviyfn nófbrbi giỡogysn, bấndfrt thìgcghnh lìgcghnh Ôpbeln Túgbzsc lạnjnxi mởkntb miệviyfng gọrygqi khiếjdlkn nàhxjyng phánjuet hoàhxjyng. Nàhxjyng quay đpbelcgqiu, nhìgcghn Ôpbeln Túgbzsc, vẻvqao mặkboot tràhxjyn đpbelcgqiy kinh ngạnjnxc.

Thầcgqin sắexwcc Ôpbeln Túgbzsc lạnjnxnh lùqwvvng, ngữndkz khíinho lạnjnxi lạnjnxnh băknling giốvebing hệviyft ngàhxjyy thưnwaiwqgnng, “Chuyệviyfn lúgbzsc trưnwainjuec ngưnwaiơcmefi nófbrbi vớnjuei ta…”

Lạnjnxc Nguyêtkrjn Thanh khôviyfng đpbeltemvi hắexwcn nófbrbi xong, hưnwaing phấndfrn nófbrbi: “Ngưnwaiơcmefi đpbelánjuep ứmegwng rồbkzpi?”

Ôpbeln Túgbzsc thoánjueng trầcgqim mặkbooc, nófbrbi: “Nhưnwaing trưnwainjuec đpbelófbrb, ta cófbrb mộexwct thỉowxgnh cầcgqiu.”

Lạnjnxc Nguyêtkrjn Thanh vốvebin đpbelvsrnnh phảvuunn bánjuec, nhưnwaing cẩgcghn thậjthkn nghĩayzy lạnjnxi lờwqgni hắexwcn nófbrbi, lạnjnxi kinh ngạnjnxc phánjuet hiệviyfn, hắexwcn nófbrbi làhxjy “Thỉowxgnh cầcgqiu”, màhxjy khôviyfng phảvuuni làhxjy “Đbqmziềykeru kiệviyfn”… Vìgcgh thếjdlk, nàhxjyng cốvebi gắexwcng cứmegwng rắexwcn nuốvebit xuốvebing cổcgqi lờwqgni đpbelvsrnnh nófbrbi, mởkntb miệviyfng, “Ngưnwaiơcmefi nófbrbi đpbeli.”

“Giúgbzsp ta vậjthkn côviyfng lưnwaiu thôviyfng khíinho huyếjdlkt, sau đpbelófbrb…” Ôpbeln Túgbzsc biếjdlkn sắexwcc, giữndkza mi màhxjyy, sánjuet khíinho hiệviyfn lêtkrjn, “Triệviyft hạnjnx binh mãwikq Liêtkrjm gia…”

Lạnjnxc Nguyêtkrjn Thanh nghe xong, trảvuun lờwqgni, “Cho dùqwvv ta giúgbzsp ngưnwaiơcmefi vậjthkn côviyfng đpbeliềykeru tứmegwc, ngưnwaiơcmefi cũpuieng chỉowxgfbrb thểngfp chốvebing đpbelogys đpbelưnwaitemvc hơcmefn nửhpzwa canh giờwqgn…”

“Ngưnwaiơcmefi chỉowxg cầcgqin trảvuun lờwqgni ta, đpbelưnwaitemvc hay khôviyfng đpbelưnwaitemvc?”


Lạnjnxc Nguyêtkrjn Thanh thởkntbhxjyi, “Đbqmzưnwaitemvc..” Nàhxjyng xoay ngưnwaiwqgni, thấndfrp giọrygqng oánjuen giậjthkn, “Thậjthkt sựkhathxjy thiếjdlku nợtemv ngưnwaiơcmefi màhxjy…”

………..

~~~~~~~~~~~~~ “Nơcmefi nàhxjyy cófbrb mai phụmegwc” phâvuunn cánjuech tuyếjdlkn ~~~~~~~~~~~~~

Đbqmzi vềykernwainjueng nam củjbzma Thầcgqin Nôviyfng thếjdlk gia khoảvuunng mưnwaiwqgni hai, mưnwaiwqgni ba dặkboom, cófbrb mộexwct sơcmefn cốvebic kíinhon đpbelánjueo. Trong cốvebic, hoàhxjyng trúgbzsc mọrygqc thàhxjynh từvqaong bụmegwi, xanh um tưnwaiơcmefi tốvebit.

cmefi nàhxjyy, mặkbooc dùqwvvhxjy đpbelvsrna giớnjuei củjbzma Thầcgqin Nôviyfng, nhưnwaing ngàhxjyy thưnwaiwqgnng íinhot cófbrb ngưnwaiwqgni qua lạnjnxi. Hoàhxjyng trúgbzsc dàhxjyy đpbelkbooc, trong rừvqaong quanh năknlim tràhxjyn ngậjthkp sưnwaiơcmefng mùqwvv xanh trắexwcng. Lúgbzsc giófbrb thổcgqii qua, hoàhxjyng trúgbzsc lay đpbelexwcng, giốvebing nhưnwai tiếjdlkng khófbrbc nứmegwc nởkntb nhớnjue thưnwaiơcmefng. Đbqmzvsrna thếjdlk trong rừvqaong phứmegwc tạnjnxp, lữndkz khánjuech lui tớnjuei, nếjdlku ngẫquanu nhiêtkrjn bưnwainjuec vàhxjyo rừvqaong trúgbzsc nàhxjyy, đpbelykeru chỉowxgfbrb đpbeli màhxjy khôviyfng cófbrb vềyker, làhxjym oan hồbkzpn vấndfrt vưnwaikntbng. Vìgcgh thếjdlk, sau mộexwct thờwqgni gian, nơcmefi nàhxjyy liềykern cófbrb rấndfrt íinhot ngưnwaiwqgni tiếjdlkp cậjthkn.

Nắexwcng ngàhxjyy hèfbrb chófbrbi chang, vậjthky màhxjy trong rừvqaong lạnjnxi chỉowxgfbrb từvqaong đpbeltemvt từvqaong tia ánjuenh mặkboot trờwqgni nhèfbrb nhẹyker xuyêtkrjn thấndfru, cộexwcng vớnjuei sưnwaiơcmefng mùqwvv, tạnjnxo nêtkrjn mộexwct cảvuunm giánjuec vôviyfqwvvng u ánjuem thâvuunm tịvsrnch. Nhưnwaing màhxjy, chíinhonh trong cánjuei nơcmefi u ánjuem thâvuunm tịvsrnch nàhxjyy, thanh âvuunm bấndfrt mãwikqn lạnjnxi liêtkrjn tiếjdlkp truyềykern đpbelếjdlkn.

“Vôviyf liêtkrjm sỉowxg! Nha đpbelcgqiu chếjdlkt tiệviyft kia, cánjuei gìgcgh khôviyfng giỏmdsri, cốvebigcghnh lạnjnxi luyệviyfn đpbelưnwaitemvc khinh côviyfng tốvebit nhưnwai vậjthky! Tránjuei trốvebin phảvuuni tránjuenh, trơcmefn nhưnwainjue trạnjnxch! Nếjdlku khôviyfng phảvuuni sợtemv kinh đpbelexwcng đpbelếjdlkn truy binh, cho dùqwvv ta cófbrb mấndfrt đpbeli cảvuunnjuei danh ‘Ngâvuunn Kiêtkrju’ nàhxjyy cũpuieng phảvuuni tófbrbm cho đpbelưnwaitemvc nàhxjyng! Quảvuun thựkhatc làhxjyviyfqwvvng nhụmegwc nhãwikq!” Ngâvuunn Kiêtkrju tùqwvvy tiệviyfn ngồbkzpi lêtkrjn mộexwct lùqwvvm rễkacl trúgbzsc thôviyf to, vẻvqao mặkboot phẫquann nộexwc, “Nha đpbelcgqiu chếjdlkt tiệviyft kia, cófbrb bảvuunn lĩayzynh thìgcgh đpbelvqaong trởkntb vềyker, nếjdlku nhưnwai bịvsrn ta tófbrbm đpbelưnwaitemvc, nhấndfrt đpbelvsrnnh phảvuuni trừvqaong trịvsrn ngưnwaiơcmefi!”

“Uy… Ngưnwaiơcmefi cófbrb thểngfp nghỉowxg mộexwct lánjuet đpbelưnwaitemvc hay khôviyfng?” Mộexwct bêtkrjn, Thẩgcghm Diêtkrjn liếjdlkc mắexwct nhìgcghn hắexwcn, bấndfrt mãwikqn.

“Nghỉowxg nghỉowxgnjuei gìgcgh a! Tứmegwc chếjdlkt ta! Quy thuậjthkn triềykeru đpbelìgcghnh?! Vậjthky màhxjyhxjyng cũpuieng cófbrb thểngfp nghĩayzy ra?!” Ngâvuunn Kiêtkrju đpbelmegwng lêtkrjn khỏmdsri mặkboot đpbelndfrt, “Ham hốvebi vinh hoa phúgbzs quýxssb, trầcgqim mêtkrj nam sắexwcc! Vậjthky màhxjyhxjyng cũpuieng cófbrb thểngfphxjym ra! Ta thựkhatc thay nàhxjyng mấndfrt mặkboot! ! ! Tiểngfpu tửhpzw Liêtkrjm Chiêtkrju kia bụmegwng dạnjnx khófbrbnwaiwqgnng, cófbrb thểngfp đpbelvebii xửhpzw thậjthkt tìgcghnh vớnjuei nàhxjyng mớnjuei làhxjy kỳgngp quánjuei, ta xem nàhxjyng cófbrb khófbrbc quay vềyker hay khôviyfng! ! !”

“Ai! Ngưnwaiơcmefi nófbrbi đpbeljbzm chưnwaia!” Thẩgcghm Diêtkrjn khôviyfng nghe nổcgqii nữndkza. Nàhxjyng đpbelmegwng dậjthky, “Liêtkrjm đpbelnjnxi ca đpbelvebii vớnjuei Tảvuunviyfnwaiơcmefng làhxjy thậjthkt lòlvyhng thậjthkt dạnjnx, sẽkhat khôviyfng bao giờwqgnhxjym ra cánjuei loạnjnxi chuyệviyfn nàhxjyy!”

“Ta mắexwcng kệviyf ta, liêtkrjn quan gìgcgh đpbelếjdlkn ngưnwaiơcmefi a?!” Ngâvuunn Kiêtkrju nhíinhou màhxjyy.

“Ta nghe khôviyfng quen, nófbrbi tiếjdlkp thìgcgh, liêtkrjn quan gìgcgh đpbelếjdlkn ngưnwaiơcmefi a?!” Thẩgcghm Diêtkrjn cũpuieng khôviyfng cam lòlvyhng yếjdlku thếjdlk.

“Ngưnwaiơcmefi cũpuieng thanh tỉowxgnh mộexwct chúgbzst cho ta đpbeli!” Ngâvuunn Kiêtkrju vưnwaiơcmefn tay, búgbzsng mộexwct cánjuei lêtkrjn tránjuen Thẩgcghm Diêtkrjn, “Liêtkrjm đpbelnjnxi ca dàhxjyi, Liêtkrjm đpbelnjnxi ca ngắexwcn, ngưnwaiơcmefi giúgbzsp chúgbzsng ta rồbkzpi, lạnjnxi còlvyhn muốvebin làhxjym ngưnwaiwqgni củjbzma cảvuun hai bêtkrjn hay sao? Ngưnwaiơcmefi cẩgcghn thậjthkn, nếjdlku hắexwcn khôviyfng bắexwct đpbelưnwaitemvc ngưnwaiơcmefi, lạnjnxi quay ra trảvuun thùqwvv ngưnwaiwqgni nhàhxjy ngưnwaiơcmefi đpbelófbrb!”


Thầcgqim Diêtkrjn dậjthkm châvuunn, nófbrbi: “Liêtkrjm đpbelnjnxi ca côviyfng tưnwai phâvuunn minh, sẽkhat khôviyfng bao giờwqgnhxjym ra cánjuei loạnjnxi chuyệviyfn giậjthkn chófbrb đpbelánjuenh mèfbrbo vớnjuei ngưnwaiwqgni nhàhxjy ta đpbelâvuunu! Ngưnwaiơcmefi đpbelvqaong cófbrb đpbelem hắexwcn gộexwcp lạnjnxi làhxjym mộexwct vớnjuei ngưnwaiơcmefi!”

“Ha, hay cho mộexwct cánjuei Liêtkrjm đpbelnjnxi ca. Vậjthky ngưnwaiơcmefi còlvyhn đpbelmegwng ởkntb chỗkrephxjyy làhxjym gìgcgh?! Giốvebing nhưnwai nha đpbelcgqiu kia, chạnjnxy tớnjuei quy thuậjthkn triềykeru đpbelìgcghnh đpbeli a!”

“Ngưnwaiơcmefi làhxjy ngưnwaiwqgni khôviyfng hiểngfpu đpbelnjnxo lýxssb!”

“Ngưnwaiơcmefi đpbelvsrnnh nófbrbi đpbelnjnxo lýxssb vớnjuei cưnwaiwqgnng đpbelnjnxo? Chêtkrjnwaiwqgni!”.

……..

Hai ngưnwaiwqgni ầcgqim ỹfthw, khíinho thếjdlk ngấndfrt trờwqgni, mộexwct đpbelánjuem ngưnwaiwqgni đpbelmegwng xem chung quanh đpbelykeru hoàhxjyn toàhxjyn khôviyfng cófbrb ýxssbnwaikntbng.

Diệviyfp Ly cắexwcn mộexwct quảvuun đpbelàhxjyo, mởkntb miệviyfng, “Líinho Ti tỷtyxx, bọrygqn họrygq thậjthkt sựkhat biếjdlkt chúgbzsng ta đpbelang mai phụmegwc sao?”

inho Li chậjthkm rãwikqi xoa xoa vỏmdsr quảvuun đpbelàhxjyo, đpbelánjuep, “Cứmegw đpbelngfp thếjdlk đpbeli, đpbeltemvi tớnjuei thờwqgni đpbeliểngfpm thíinhoch hợtemvp, ta sẽkhat giếjdlkt bọrygqn họrygq…”

Diệviyfp Ly cảvuun kinh, quảvuun đpbelàhxjyo trong miệviyfng suýxssbt chúgbzst nữndkza thìgcghcmefi xuốvebing đpbelndfrt.

inho Ti quay đpbelcgqiu, nhìgcghn Diệviyfp Ly, âvuunm hiểngfpm cưnwaiwqgni, “Nếjdlku muốvebin yêtkrjn tĩayzynh, làhxjym vậjthky làhxjy nhanh nhấndfrt, khôviyfng phảvuuni sao?”

Diệviyfp Ly nuốvebit nuốvebit nưnwainjuec miếjdlkng, chậjthkm rãwikqi lùqwvvi ra xa.

gbzsc nàhxjyy, giófbrb thổcgqii qua hoàhxjyng trúgbzsc, thanh âvuunm xàhxjyo xạnjnxc vang lêtkrjn, giốvebing nhưnwai tiếjdlkng nứmegwc nởkntb thêtkrjnwaiơcmefng.

Hạnjnx Lan Kỳgngp Phong chậjthkm rãwikqi thong thảvuunnwainjuec đpbelếjdlkn, nófbrbi: “Đbqmzưnwaitemvc rồbkzpi, đpbelưnwaitemvc rồbkzpi, khánjuech nhâvuunn đpbelãwikq đpbelếjdlkn, đpbelvqaong quánjue thấndfrt lễkacl a.”

Lờwqgni nàhxjyy vừvqaoa nófbrbi ra, Ngâvuunn Kiêtkrju vàhxjy Thẩgcghm Diêtkrjn liềykern ngừvqaong tranh cãwikqi, nhìgcghn đpbelvebii phưnwaiơcmefng mộexwct lánjuet, đpbelykeru tựkhat tránjuenh ra. Đbqmzánjuem ngưnwaiwqgni vốvebin đpbelang xem nánjueo nhiệviyft cũpuieng thu lạnjnxi vẻvqao trêtkrju tứmegwc, lui ra bốvebin phíinhoa, biếjdlkn mấndfrt trong sưnwaiơcmefng mùqwvv mung lung củjbzma rừvqaong hoàhxjyng trúgbzsc.

………

………

Trong rừvqaong hoàhxjyng trúgbzsc rậjthkm rạnjnxp, ánjuenh sánjueng nhạnjnxt nhòlvyha từvqao ngọrygqn đpbeluốvebic chiếjdlku từvqao xa lạnjnxi gầcgqin. Nữndkz đpbelbkzpng cầcgqim đpbelèfbrbn cung đpbelìgcghnh đpbeli trưnwainjuec dòlvyh đpbelưnwaiwqgnng, khôviyfng khỏmdsri dừvqaong bưnwainjuec châvuunn, màhxjyy nhăknlin lạnjnxi chặkboot chẽkhat.

“Bỉowxg Tửhpzw, sao vậjthky?” Phíinhoa sau nữndkz đpbelbkzpng, cófbrb ngưnwaiwqgni mởkntb miệviyfng nófbrbi.

Nữndkz đpbelbkzpng kia đpbelúgbzsng làhxjy Bỉowxg Tửhpzw luôviyfn đpbeli bêtkrjn ngưnwaiwqgni Thạnjnxch Mậjthkt. Nàhxjyng nghe vậjthky, xoay ngưnwaiwqgni, nófbrbi: “Tôviyfng chủjbzm, ngưnwaiwqgni xem…”

Phíinhoa sau Bỉowxg Tửhpzw, Thạnjnxch Mậjthkt chậjthkm rãwikqi đpbeli lêtkrjn, ngưnwainjuec mắexwct nhìgcghn con đpbelưnwaiwqgnng phíinhoa trưnwainjuec, cảvuunm xúgbzsc trong đpbelôviyfi mắexwct, chợtemvt lófbrbe lêtkrjn.

gbzsc nàhxjyy, Hi Viễkacln vàhxjy Liêtkrjm Doanh cũpuieng đpbeli lêtkrjn theo, nhìgcghn đpbelếjdlkn tìgcghnh trạnjnxng phíinhoa trưnwainjuec, cũpuieng khôviyfng khỏmdsri thay đpbelcgqii sắexwcc mặkboot.

Trêtkrjn con đpbelưnwaiwqgnng phíinhoa trưnwainjuec, thi thểngfp che kíinhon. Cófbrb ngưnwaiwqgni bịvsrnhxjyo trúgbzsc nhọrygqn chọrygqc xuyêtkrjn thâvuunn hìgcghnh, cófbrb ngưnwaiwqgni bịvsrntkrjn sắexwct bắexwcn thàhxjynh tổcgqi ong, cũpuieng cófbrb ngưnwaiwqgni bịvsrn sợtemvi tơcmef mảvuunnh chia làhxjym hai khốvebii…

“May màhxjyqwvvng Hàhxjynh Thi mởkntb đpbelưnwaiwqgnng, bằkaclng khôviyfng, nằkaclm ởkntbcmefi đpbelófbrb, chíinhonh làhxjy chúgbzsng ta…” Hi Viễkacln mởkntb miệviyfng, cófbrb chúgbzst sợtemvwikqi, nófbrbi.

Thạnjnxch Mậjthkt khôviyfng cho làhxjy đpbelúgbzsng, hờwqgn hữndkzng cấndfrt bưnwainjuec, dẫquanm lêtkrjn thi thểngfp, tao nhãwikq đpbeli vềyker phíinhoa trưnwainjuec.

Liêtkrjm Doanh cũpuieng chậjthkm rãwikqi đpbeli theo, chỉowxg cảvuunm thấndfry trong bụmegwng dầcgqin dầcgqin khófbrb chịvsrnu. Nàhxjyng chíinhonh làhxjy con chánjueu Liêtkrjm gia, trêtkrjn chiếjdlkn trưnwaiwqgnng tàhxjyn khốvebic, cũpuieng khôviyfng phảvuuni chưnwaia từvqaong nhìgcghn thấndfry cảvuunnh nàhxjyy. Chỉowxghxjy, hàhxjynh vi dùqwvvng thi thểngfp mởkntb đpbelưnwaiwqgnng nhưnwai vậjthky, khôviyfng hiểngfpu vìgcgh sao lạnjnxi khiếjdlkn nàhxjyng cảvuunm thấndfry khôviyfng khỏmdsre. Trong khôviyfng khíinho, mùqwvvi thốvebii rữndkza củjbzma thi thểngfplvyha lẫquann vớnjuei mùqwvvi củjbzma “Dẫquann cổcgqinwaiơcmefng”, chui vàhxjyo trong khoang mũpuiei, đpbelâvuunm thẳxgfong vàhxjyo lụmegwc phủjbzm ngũpuie tạnjnxng, khiếjdlkn chúgbzsng nhộexwcn nhạnjnxo cảvuuntkrjn.

“Tôviyfng chủjbzm, ngưnwaiơcmefi xánjuec đpbelvsrnnh ‘Thiêtkrjn Quan’ ởkntb chỗkrephxjyy sao?” Hi Viễkacln mởkntb miệviyfng, hỏmdsri.

Thạnjnxch Mậjthkt khẽkhat gậjthkt đpbelcgqiu, cũpuieng khôviyfng nófbrbi chuyệviyfn.

“Nếjdlku làhxjy cạnjnxm bẫquany…” Hi Viễkacln đpbelang muốvebin hỏmdsri lạnjnxi, đpbelãwikq thấndfry Thạnjnxch Mậjthkt nâvuunng tay, chỉowxghxjyo mặkboot đpbelndfrt phíinhoa trưnwainjuec.

Hi Viễkacln nâvuunng màhxjyy nhìgcghn lạnjnxi, chỉowxg thấndfry trêtkrjn mặkboot đpbelndfrt nởkntb đpbelcgqiy hoa dạnjnxi, cũpuieng khôviyfng thấndfry cófbrb chỗkrephxjyo kỳgngp lạnjnx. Nhưnwaing màhxjy, đpbeltemvi sau khi Thạnjnxch Mậjthkt bưnwainjuec qua, nàhxjyng lạnjnxi cảvuunm thấndfry sợtemvwikqi.

Hoa dạnjnxi non nớnjuet xinh đpbelykerp nàhxjyy, rõbkzphxjyng đpbelãwikq bịvsrn giẫquanm nánjuet dưnwainjuei châvuunn, lạnjnxi vẫquann nhưnwaipuie, khôviyfng hềykernwai hạnjnxi chúgbzst gìgcgh, nởkntb rộexwc nhưnwai trưnwainjuec.

“Theo truyềykern thuyếjdlkt, thờwqgni thưnwaitemvng cổcgqi, viêtkrjm đpbelếjdlk củjbzma bộexwc tộexwcc Thầcgqin Nôviyfng vàhxjy hoàhxjyng đpbelếjdlk củjbzma bộexwc tộexwcc Hiêtkrjn Viêtkrjn tranh thầcgqin. Viêtkrjm đpbelếjdlk đpbelnjnxi bạnjnxi, mánjueu tưnwaiơcmefi thấndfrm vàhxjyo mặkboot đpbelndfrt hófbrba thàhxjynh nham thạnjnxch. Ngưnwaiwqgni đpbelwqgni sau lấndfry khốvebii nham thạnjnxch nàhxjyy làhxjym thàhxjynh giưnwaiwqgnng đpbelánjue, khi nằkaclm ngủjbzm trêtkrjn nófbrb, phánjuet hiệviyfn giưnwaiwqgnng nàhxjyy cófbrb thểngfp khiếjdlkn cho thâvuunn thểngfp con ngưnwaiwqgni khôviyfng bịvsrnwikqo hófbrba, râvuunu tófbrbc khôviyfng bạnjnxc, kéulobo dàhxjyi tuổcgqii thọrygq. Màhxjy nếjdlku nhưnwai đpbelngfp thi thểngfp ngưnwaiwqgni đpbelãwikq chếjdlkt lêtkrjn trêtkrjn nófbrb, cho dùqwvv trảvuuni qua trăknlim năknlim sau, dung mạnjnxo vẫquann khôviyfng hềyker thay đpbelcgqii, da thịvsrnt khôviyfng suy tàhxjyn. Giưnwaiwqgnng nàhxjyy đpbelưnwaitemvc gọrygqi làhxjy ‘Thiêtkrjn Quan’…” Đbqmzi theo phíinhoa sau Thạnjnxch Mậjthkt, Quỷtyxx Cữndkzu mởkntb miệviyfng, giảvuuni thíinhoch nófbrbi, “Cỏmdsrvuuny nơcmefi nàhxjyy khôviyfng tàhxjyn, nhấndfrt đpbelvsrnnh làhxjy do ảvuunnh hưnwaikntbng từvqao thầcgqin lựkhatc củjbzma ‘Thiêtkrjn Quan’…”

Hi Viễkacln khôviyfng khỏmdsri sinh ra tánjuen thưnwaikntbng trong lòlvyhng.

Nghi hoặkbooc đpbelưnwaitemvc giảvuuni, mọrygqi ngưnwaiwqgni liềykern tiếjdlkp tụmegwc đpbeli vềyker phíinhoa trưnwainjuec.

tkrjn trong rừvqaong trúgbzsc, đpbelưnwaiwqgnng đpbeli khúgbzsc chiếjdlkt phứmegwc tạnjnxp, lạnjnxi còlvyhn bịvsrnnwaiơcmefng mùqwvv che kíinhon tầcgqim nhìgcghn, khôviyfng phâvuunn biệviyft đpbelưnwaitemvc phưnwaiơcmefng hưnwainjueng. Tuy cófbrbhxjynh Thi mởkntb đpbelưnwaiwqgnng, nhưnwaing càhxjyng xâvuunm nhậjthkp sâvuunu vàhxjyo trong rừvqaong, sưnwaiơcmefng mùqwvvhxjyng đpbeljthkm, trong phạnjnxm vi mưnwaiwqgni bưnwainjuec liềykern khôviyfng nhìgcghn rõbkzp vậjthkt gìgcgh. Mọrygqi ngưnwaiwqgni tiếjdlkn lêtkrjn, vôviyfqwvvng cẩgcghn thậjthkn cấndfrt bưnwainjuec.

Đbqmzexwct nhiêtkrjn, mộexwct tiếjdlkng đpbelexwcng kỳgngp dịvsrn vang lêtkrjn từvqaonwainjuei châvuunn, mặkboot đpbelndfrt trong rừvqaong ầcgqim ầcgqim sụmegwp đpbelcgqi, Hàhxjynh Thi mởkntb đpbelưnwaiwqgnng khôviyfng kịvsrnp thoánjuet hiểngfpm, toàhxjyn bộexwccmefi xuốvebing cạnjnxm bẫquany. Mọrygqi ngưnwaiwqgni nguy hiểngfpm tránjuenh thoánjuet, đpbelang đpbelvsrnnh thởkntb dốvebic. Chợtemvt thấndfry trong rừvqaong trúgbzsc, câvuuny cốvebii đpbelexwct nhiêtkrjn di dộexwcng, tìgcghnh hìgcghnh vôviyfqwvvng quỷtyxx dịvsrn, khiếjdlkn ngưnwaiwqgni ta khôviyfng réulobt màhxjy run. Vôviyf sốvebi ánjuem khíinho rấndfrt nhỏmdsr xen lẫquann vớnjuei lánjue trúgbzsc bắexwcn nhanh đpbelếjdlkn. Ngưnwaiwqgni nàhxjyo võbkzpviyfng yếjdlku kéulobm liềykern khôviyfng thểngfp tránjuenh đpbelưnwaitemvc việviyfc tậjthkp kíinhoch bấndfrt ngờwqgn nhưnwai vậjthky, àhxjyo àhxjyo bịvsrn thưnwaiơcmefng.

Liêtkrjm Doanh néulob tránjuei néulob phảvuuni, đpbelexwct nhiêtkrjn phánjuet hiệviyfn ra đpbeliềykeru gìgcgh. “Nhậjthkt xuấndfrt phùqwvv tang, nguyệviyft nhậjthkp lôviyfi môviyfn… Cửhpzwu cung trậjthkn phánjuep?!” Nàhxjyng nghĩayzy đpbelếjdlkn đpbelâvuuny, lậjthkp tứmegwc kéulobo cung, phánjuet hiệviyfn trong đpbelánjuem trúgbzsc đpbelang di dộexwcng kia cófbrb đpbeliểngfpm khánjuec thưnwaiwqgnng. Mộexwct gốvebic trúgbzsc thôviyf to từvqao đpbelcgqiu tớnjuei cuốvebii chưnwaia từvqaong lay đpbelexwcng. Nàhxjyng nớnjuei tay nắexwcm dâvuuny cung, têtkrjn dàhxjyi bắexwcn ra, thâvuunn trúgbzsc khôviyfng chịvsrnu nổcgqii xung lựkhatc từvqaopuiei têtkrjn, vỡogys tan ra thàhxjynh từvqaong mảvuunnh. Đbqmzánjuem trúgbzsc lậjthkp tứmegwc dừvqaong di đpbelexwcng, ánjuem khíinhopuieng khôviyfng bắexwcn ra nữndkza.

Liêtkrjm Doanh thởkntb ra, đpbeltemvi đpbelếjdlkn khi nhìgcghn khắexwcp mọrygqi nơcmefi lạnjnxi kinh ngạnjnxc phánjuet hiệviyfn, bêtkrjn ngưnwaiwqgni chỉowxglvyhn lạnjnxi mấndfry ngưnwaiwqgni gia tưnwainjueng íinhot ỏmdsri, cbao gồbkzpm Thạnjnxch Mậjthkt, Quỷtyxx Cữndkzu vàhxjy Bỉowxg Tửhpzw. Nàhxjyng rùqwvvng mìgcghnh mộexwct cánjuei, thầcgqim cảvuunm thấndfry đpbelâvuuny làhxjy đpbeliềykerm xấndfru. Nàhxjyng đpbelang đpbelvsrnnh lấndfry têtkrjn nổcgqi ra, gửhpzwi thưnwaiinhon thôviyfng bánjueo cho bêtkrjn ngoàhxjyi biếjdlkt, cũpuieng khôviyfng đpbelyker phòlvyhng trong rừvqaong đpbelexwct nhiêtkrjn cófbrb ngâvuunn quang chợtemvt lófbrbe, đpbelánjuenh thẳxgfong đpbelếjdlkn.

Gia tưnwainjueng bêtkrjn cạnjnxnh thấndfry thếjdlk, thảvuun ngưnwaiwqgni nhảvuuny lêtkrjn, thay nàhxjyng chắexwcn lạnjnxi.

Liêtkrjm Doanh cảvuun kinh, lúgbzsc nàhxjyy mớnjuei nhìgcghn rõbkzp ngâvuunn quang kia. Nàhxjyng nhíinhou màhxjyy, “Tôviyfi Tuyếjdlkt Ngâvuunn Quang.”

Chỉowxg nghe thấndfry mộexwct thanh âvuunm đpbelánjuep lạnjnxi, “Chuyệviyfn trêtkrjn giang hồbkzp, Thầcgqin Tiễkacln Liêtkrjm gia tộexwci gìgcgh nhúgbzsng tay vàhxjyo?”

nwaiơcmefng mùqwvv trong rừvqaong dầcgqin tan, vôviyf sốvebi thâvuunn ảvuunnh chậjthkm rãwikqi hiệviyfn ra. Chíinhonh làhxjy Hạnjnx Lan Kỳgngp Phong dẫquann dắexwct đpbelánjuem đpbelviyf tửhpzw củjbzma khúgbzsc phưnwaiwqgnng, vàhxjyi vịvsrn trưnwaikntbng lãwikqo củjbzma Thầcgqin Nôviyfng, còlvyhn cófbrb Ngâvuunn Kiêtkrju vàhxjy đpbelánjuem ngưnwaiwqgni Líinho Ti.

Liêtkrjm Doanh cảvuun giậjthkn nófbrbi: “Tặkbooc nhâvuunn lớnjuen mậjthkt, dánjuem thiếjdlkt lậjthkp mai phụmegwc, quánjue ti bỉowxg!”

Ngâvuunn Kiêtkrju tiếjdlkn lêtkrjn mộexwct bưnwainjuec, nófbrbi: “Ta ti bỉowxg, nhưnwaing cũpuieng vẫquann tốvebit hơcmefn đpbelánjuem ngụmegwy quâvuunn tửhpzw khinh nhờwqgnn ngưnwaiwqgni đpbelãwikq mấndfrt, coi rẻvqao mạnjnxng ngưnwaiwqgni cánjuec ngưnwaiơcmefi!”

Hạnjnx Lan Kỳgngp Phong tiếjdlkn lêtkrjn, nhẹyker nhàhxjyng vưnwaiơcmefn tay ngăknlin Ngâvuunn Kiêtkrju lạnjnxi, mởkntb miệviyfng nófbrbi: “Thầcgqin Tiễkacln Liêtkrjm gia làhxjy trụmegw cộexwct triềykeru đpbelìgcghnh, tộexwci gìgcgh lạnjnxi ởkntb đpbelâvuuny dâvuuny dưnwaia khôviyfng rõbkzp vớnjuei đpbelánjuem ngưnwaiwqgni thôviyf kệviyfch chúgbzsng ta?”

“Khôviyfng sai. Hôviyfm nay Thầcgqin Nôviyfng thếjdlk gia ta thanh lýxssbviyfn hộexwc, nhữndkzng ai khôviyfng liêtkrjn quanh xin nhanh chófbrbng rờwqgni đpbeli!” Trong đpbelánjuem trưnwaikntbng lãwikqo củjbzma Thầcgqin Nôviyfng, cófbrb ngưnwaiwqgni tiếjdlkn lêtkrjn, nófbrbi nhưnwai thếjdlk.

“Làhxjym càhxjyn! Tấndfrt cảvuunnjuec ngưnwaiơcmefi đpbelykeru làhxjy bạnjnxi tưnwainjueng dưnwainjuei tay tôviyfng chủjbzm, còlvyhn dánjuem xuấndfrt khẩgcghu cuồbkzpng ngôviyfn!” Quỷtyxx Cữndkzu giậjthkn dữndkz, ánjuem khíinho trêtkrjn cánjuenh tay bậjthkt ra, cưnwaiơcmefng trảvuuno nhọrygqn hoắexwct lãwikqnh liệviyft, sánjuet khíinho bứmegwc ngưnwaiwqgni.

Thạnjnxch Mậjthkt lấndfry Từvqao Dẫquann vàhxjy Tam Thi Thầcgqin Châvuunm ra, đpbelang đpbelvsrnnh phánjuet đpbelexwcng. Đbqmzexwct nhiêtkrjn, mấndfry câvuuny thầcgqin châvuunm màhxjyu đpbelen nàhxjyy lạnjnxi mấndfrt đpbeli lựkhatc tánjuec đpbelexwcng, suy sụmegwp rơcmefi xuốvebing đpbelndfrt.

“ ‘Sao Nam Đbqmzgcghu Diêtkrjn Thọrygq’ làhxjy Cửhpzwu Hoàhxjyng thầcgqin khíinho, tấndfrt nhiêtkrjn làhxjy lợtemvi hạnjnxi phi thưnwaiwqgnng. Chỉowxg tiếjdlkc, nơcmefi nàhxjyy đpbelãwikqhxjyy cửhpzwu cung trậjthkn phánjuep, nhữndkzng câvuuny thầcgqin châvuunm nàhxjyy củjbzma ngưnwaiơcmefi hoàhxjyn toàhxjyn vôviyf dụmegwng tạnjnxi đpbelâvuuny.” Hạnjnx Lan Kỳgngp Phong nhìgcghn Thạnjnxch Mậjthkt, thảvuunn nhiêtkrjn cưnwaiwqgni nófbrbi, “Năknlim đpbelófbrb, viêtkrjm hoàhxjyng vàhxjy nhịvsrn đpbelếjdlk tranh thầcgqin. Hoàhxjyng đpbelếjdlk bịvsrn Xi Vưnwaiu đpbelgcghy vàhxjyo tuyệviyft cảvuunnh, may mắexwcn nhờwqgn Cửhpzwu Thiêtkrjn Huyềykern Nữndkznwaiơcmefng trợtemv, truyềykern thụmegw cho phưnwaiơcmefng phánjuep kỳgngpviyfn đpbelexwcn giánjuep, đpbelánjuenh bạnjnxi Xi Vưnwaiu, thốvebing nhấndfrt trung nguyêtkrjn… Tuy rằkaclng, cófbrb chúgbzst thấndfrt lễkacl đpbelvebii vớnjuei chưnwai vịvsrn trưnwaikntbng lãwikqo, nhưnwaing thuậjthkt kỳgngpviyfn đpbelexwcn giánjuep nàhxjyy, chíinhonh làhxjy khắexwcc tinh củjbzma Thầcgqin Nôviyfng thếjdlk gia cánjuec ngưnwaiơcmefi!”

Thạnjnxch Mậjthkt cưnwaiwqgni cưnwaiwqgni, “Ta nhấndfrt đpbelvsrnnh phảvuuni lấndfry cho bằkaclng đpbelưnwaitemvc ‘Thiêtkrjn Quan’, cófbrb hay khôviyfng cófbrb thầcgqin châvuunm cũpuieng vậjthky!”

hxjyng nófbrbi xong, lấndfry ra mấndfry câvuuny thầcgqin châvuunm, tựkhat đpbelâvuunm vàhxjyo huyệviyft đpbelnjnxo trêtkrjn ngưnwaiwqgni mìgcghnh.

“Thầcgqin châvuunm khai huyệviyft…” Ba Kíinhoch Thiêtkrjn đpbelmegwng ởkntb mộexwct bêtkrjn nhẹyker thởkntbhxjyi mộexwct hơcmefi, “Thạnjnxch Mậjthkt, thầcgqin châvuunm khai huyệviyft sẽkhat đpbelngfp lạnjnxi di chứmegwng, đpbeliềykeru nàhxjyy ngưnwaiơcmefi rõbkzpcmefn ai hếjdlkt màhxjy…”

Hắexwcn còlvyhn chưnwaia dứmegwt lờwqgni, Thạnjnxch Mậjthkt đpbelãwikqgbzst thầcgqin châvuunm ra, mộexwct lờwqgni khôviyfng nófbrbi, thảvuun ngưnwaiwqgni côviyfng kíinhoch.

Giófbrb thổcgqii qua, hoàhxjyng trúgbzsc xàhxjyo xạnjnxc, lạnjnxi khôviyfng giấndfru nổcgqii tiếjdlkng rốvebing giậjthkn kêtkrju giếjdlkt, chiếjdlkn ýxssbviyfi tràhxjyo…

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.