Chuyện Xấu Nhiều Ma

Quyển 4-Chương 22 : Hạnh phúc vô bờ

    trước sau   
Giờgyem mẹgzdfo (5h – 7h) vừgzdfa qua, bầfpveu trờgyemi đslruãpmbu hoàtxhsn toàtxhsn sáebxang rõxdij, tiếhffzng chim chóqegzc cônfcin trùoebcng kêhilwu vang dầfpven dầfpven yêhilwn tĩshvknh lạgknti.

Liêhilwm Chiêhilwu chậfabtm rãpmbui đslrui tớgzdfi, chỉnsgr cảyyxkm thấxkcry nặryfrng nềeiik, từgzdfhilwm đslruếhffzn thâhilwn đslrueiiku trìeeuf đslrugyprn cảyyxkhilwn. Hắdyxhn dừgzdfng châhilwn lạgknti, do dựauqp, cuốuhvti cùoebcng vẫgyprn quay đslrufpveu lạgknti.

Phítldia sau, chỉnsgrgyprn lạgknti câhilwy cỏoebc um tùoebcm, hoa dạgknti thưarsqa thớgzdft. Hắdyxhn cứjslk lẳnpixng lặryfrng nhìeeufn nhưarsq vậfabty hồqzpdi lâhilwu, mãpmbui đslruếhffzn khi đslruau đslrugzdfn trêhilwn cáebxanh tay phảyyxki dầfpven dầfpven rõxdij rệpirat, mớgzdfi hồqzpdi phụcupac lạgknti tinh thầfpven.

Tốuhvti hônfcim qua giao thủfabt vớgzdfi Hi Viễdnbmn tiêhilwm chủfabt, từgzdfng trúhujgng phảyyxki ba câhilwy Phong Mạgkntch châhilwm củfabta nàtxhsng. Châhilwm kia vẫgyprn chưarsqa gâhilwy tổzdcjn thưarsqơyoutng đslruếhffzn huyệpirat đslrugknto, cho nêhilwn hắdyxhn cũbktqng khônfcing đslrumbmb ýisjg lắdyxhm. Màtxhs mộgyprt đslruưarsqgyemng vộgypri vàtxhsng nàtxhsy, khiếhffzn hắdyxhn lạgknti càtxhsng khônfcing chúhujg ýisjg đslruếhffzn thưarsqơyoutng thếhffz.

Hắdyxhn ẩtldin ẩtldin cảyyxkm thấxkcry đslruau đslrugzdfn kia khônfcing bìeeufnh thưarsqgyemng, liềeiikn kézxavo tay áebxao lêhilwn, chỉnsgr thấxkcry trêhilwn cáebxanh tay phảyyxki cóqegz ba chấxkcrm màtxhsu xanh đslruen, da thịrqjlt chung quanh đslruãpmbu bịrqjl phùoebc thũbktqng, luônfcin luônfcin đslruau đslrugzdfn.

Hắdyxhn lậfabtp tứjslkc đslruem chiếhffzc khăkjxxn che mặryfrt vừgzdfa rồqzpdi cởwtsai xuốuhvtng xoắdyxhn lạgknti, buộgyprc chặryfrt trêhilwn cáebxanh tay. Vừgzdfa làtxhsm xong tấxkcrt cảyyxk nhữxjlvng chuyệpiran nàtxhsy, chợijrst nghe thấxkcry tiếhffzng vóqegz ngựauqpa, xen lẫgyprn vớgzdfi tiếhffzng bưarsqgzdfc châhilwn, vộgypri vàtxhsng tớgzdfi gầfpven. Hắdyxhn buônfcing tay áebxao xuốuhvtng, dâhilwng lêhilwn đslrueiik phògyprng. Chung quanh cũbktqng khônfcing cóqegz chỗozdo đslrumbmbtldin nấxkcrp, hắdyxhn cògyprn chưarsqa nghĩshvk ra đslruuhvti sáebxach, mộgyprt đslrugypri nhâhilwn mãpmbu đslruãpmbu đslruuổzdcji tớgzdfi, vâhilwy quanh hắdyxhn.


“Liêhilwm cônfcing tửmapb? Thậfabtt sựauqp ngạgkntc nhiêhilwn, sao ngàtxhsi lạgknti ởwtsa chỗozdotxhsy?” Mộgyprt con ngựauqpa đslrui lêhilwn, Hi Viễdnbmn ngồqzpdi trêhilwn nóqegz, mìeeufm cưarsqgyemi nóqegzi vớgzdfi Liêhilwm Chiêhilwu.

Liêhilwm Chiêhilwu trấxkcrn đslrurqjlnh nóqegzi: “Ta tựauqpqegz đslrugknto lýisjg củfabta ta, ngưarsqơyouti khônfcing cầfpven hỏoebci nhiềeiiku.”

Hi Viễdnbmn xuốuhvtng ngựauqpa, giảyyxk bộgypr đslruáebxanh giáebxa Liêhilwm Chiêhilwu mộgyprt phen, nóqegzi: “Liêhilwm cônfcing tửmapb, bộgypr y phụcupac dạgknttxhsnh nàtxhsy thậfabtt quen mắdyxht. Lạgknti nóqegzi tiếhffzp, mớgzdfi vừgzdfa rồqzpdi ởwtsa Thầfpven Nônfcing thếhffz gia cóqegz mộgyprt chuyệpiran rấxkcrt lớgzdfn xảyyxky ra. Cóqegz ngưarsqgyemi xônfcing vàtxhso, thảyyxk chạgknty đslruáebxam tộgypri phạgkntm quan trọvxkwng, lạgknti cògyprn phóqegzng hỏoebca. Trong đslruóqegzqegz mộgyprt hắdyxhc y nhâhilwn cũbktqng mặryfrc trang phụcupac y hệpirat nhưarsq Liêhilwm cônfcing tửmapb vậfabty.”

Liêhilwm Chiêhilwu tựauqp nhiêhilwn biếhffzt trong lờgyemi nóqegzi củfabta nàtxhsng cóqegz vấxkcrn đslrueiik, rõxdijtxhsng làtxhs trong lògyprng hiểmbmbu rõxdij nhưarsqng khônfcing nóqegzi ra miệpirang. Hắdyxhn lạgknti vẫgyprn bìeeufnh tĩshvknh nhưarsqbktq, nóqegzi: “Chuyệpiran nàtxhsy ta cũbktqng đslruãpmbu biếhffzt. Ta cũbktqng vìeeuf truy tung đslruàtxhso phạgkntm mớgzdfi đslruuổzdcji đslruếhffzn nơyouti nàtxhsy. Đwhdqáebxang tiếhffzc, tặryfrc nhâhilwn gian xảyyxko, đslruãpmbu biếhffzn mấxkcrt vônfci tung vônfciyyxknh.” Hắdyxhn nóqegzi xong, cấxkcrt bưarsqgzdfc, “Cứjslkoebc quáebxang truy tìeeufm, khônfcing bằcoxing tạgkntm trờgyemi quay vềeiik, bàtxhsn bạgkntc kỹkwktyoutn.”

“Lờgyemi Liêhilwm cônfcing tửmapbqegzi rấxkcrt đslruúhujgng…” Trong lúhujgc Hi Viễdnbmn nóqegzi chuyệpiran, áebxanh mắdyxht nhìeeufn chằcoxim chằcoxim vàtxhso hàtxhsnh đslrugyprng củfabta Liêhilwm Chiêhilwu. Đwhdqáebxay mắdyxht nàtxhsng lóqegze lêhilwn mộgyprt tia giảyyxko hoạgkntt, đslrugyprt nhiêhilwn ra tay, tóqegzm lấxkcry cáebxanh tay phảyyxki củfabta Liêhilwm Chiêhilwu.

Liêhilwm Chiêhilwu đslruãpmbu sớgzdfm cóqegz phògyprng bịrqjl, nhanh nhẹgzdfn tráebxanh đslrui. Hắdyxhn nhítldiu màtxhsy, “Tiêhilwm chủfabt đslruâhilwy làtxhsqegz ýisjg tứjslkeeuf?”

Hi Viễdnbmn thấxkcrt thủfabt, lạgknti cũbktqng khônfcing giậfabtn. Nàtxhsng vẫgyprn tưarsqơyouti cưarsqgyemi nhưarsqbktq, nóqegzi: “A, Liêhilwm cônfcing tửmapb đslrugzdfng hiểmbmbu nhầfpvem. Vừgzdfa nãpmbuy ta cóqegz thấxkcry ta củfabta ngàtxhsi hìeeufnh nhưarsqqegz chúhujgt cổzdcj quáebxai, sợijrs ngàtxhsi bịrqjl thưarsqơyoutng, nhấxkcrt thờgyemi rốuhvtt ruộgyprt thônfcii.”

Liêhilwm Chiêhilwu nóqegzi: “Đwhdqa tạgknt tiêhilwm chủfabt quan tâhilwm.”

Hi Viễdnbmn nóqegzi: “Khônfcing dốuhvti gạgkntt Liêhilwm Cônfcing tửmapb, mớgzdfi vừgzdfa rồqzpdi trêhilwn cáebxanh tay phảyyxki củfabta hắdyxhc y nhâhilwn kia đslruãpmbu trúhujgng ba câhilwy Phong Mạgkntch châhilwm củfabta ta. Ngàtxhsi cũbktqng biếhffzt đslruxkcry, ởwtsa trong Thầfpven Nônfcing thếhffz gia, mỗozdoi ngàtxhsy nhìeeufn mấxkcry thứjslk đslrugyprc dưarsqijrsc kia, khóqegz tráebxanh khỏoebci cóqegz chúhujgt tògyprgypr. Ta liềeiikm bônfcii lêhilwn mấxkcry câhilwy châhilwm nàtxhsy mộgyprt vàtxhsi thứjslk. Chỉnsgrtxhs nhấxkcrt thờgyemi chơyouti đslruùoebca thônfcii, nêhilwn ta cũbktqng khônfcing biếhffzt mìeeufnh đslruãpmbunfcii cáebxai gìeeuf. Sợijrstxhs ngưarsqgyemi trúhujgng châhilwm kia phảyyxki chịrqjlu khổzdcj sởwtsa rồqzpdi. Nếhffzu màtxhs bấxkcrt hạgkntnh mấxkcrt đslrui cáebxanh tay, sợijrstxhs khônfcing thểmbmbzxavo cung bắdyxhn têhilwn đslruưarsqijrsc nữxjlva.”

Liêhilwm Chiêhilwu nghe vậfabty, nhìeeufn nàtxhsng, nóqegzi: “Tiêhilwm chủfabtqegzi nhữxjlvng câhilwu nàtxhsy đslrueiiku cóqegz thâhilwm ýisjg, chẳnpixng lẽdyxh hoàtxhsi nghi ta làtxhs hắdyxhc y nhâhilwn kia?”

“Hi Viễdnbmn khônfcing dáebxam. Liêhilwm cônfcing tửmapb chítldinh làtxhs đslruưarsqơyoutng gia củfabta Thầfpven Tiễdnbmn Liêhilwm gia, làtxhs ngưarsqgyemi tâhilwm phúhujgc trưarsqgzdfc mặryfrt tháebxanh thưarsqijrsng, làtxhsm sao cóqegz thểmbmbtxhsm ra cáebxai chuyệpiran cãpmbui lạgknti tháebxanh mệpiranh, vụcupang trộgyprm thảyyxk đslruáebxam tộgypri phạgkntm quan trọvxkwng, đslrugknti nghịrqjlch bấxkcrt đslrugknto nhưarsq vậfabty chứjslk?” Hi Viễdnbmn cúhujgi đslrufpveu, nóqegzi nhưarsq thếhffz.

Liêhilwm Chiêhilwu khẽdyxh nhítldiu màtxhsy, vâhilwy quanh hắdyxhn đslrueiiku làtxhs ngưarsqgyemi củfabta Thầfpven Tiêhilwu pháebxai. Ngữxjlv khítldi củfabta Hi Viễdnbmn bứjslkc ngưarsqgyemi, khônfcing hềeiikqegz chúhujgt ýisjg tứjslk thảyyxk lỏoebcng nàtxhso. Xem ra, hắdyxhn khóqegztxhs thoáebxat thâhilwn rồqzpdi…

“Tiêhilwm chủfabtqegzi khônfcing sai.” Mộgyprt tiếhffzng nữxjlv tửmapb trong sáebxang vang lêhilwn. Chỉnsgr thấxkcry mưarsqgyemi mấxkcry cung thủfabt giụcupac ngựauqpa đslrui đslruếhffzn, đslrui đslrufpveu làtxhs Liêhilwm Doanh. Nàtxhsng đslruang ngồqzpdi trêhilwn lưarsqng ngựauqpa, nhìeeufn xuốuhvtng Hi Viễdnbmn, nóqegzi, “Liêhilwm gia ta làtxhs ngưarsqgyemi làtxhsm quan, trung quâhilwn áebxai quốuhvtc, sao cóqegz thểmbmbtxhsm ra hàtxhsnh đslrugyprng khi quâhilwn nhưarsq thếhffz đslruưarsqijrsc?” Nàtxhsng nóqegzi xong, áebxanh mắdyxht nhìeeufn thẳnpixng vàtxhso Liêhilwm Chiêhilwu.


Trong lògyprng Liêhilwm Chiêhilwu khônfcing yêhilwn, thậfabtm chítldi khônfcing thểmbmb nhìeeufn thẳnpixng vàtxhso áebxanh mắdyxht củfabta Liêhilwm Doanh. Hắdyxhn buônfcing xuốuhvtng hàtxhsng mi, khônfcing nóqegzi mộgyprt lờgyemi.

“Chưarsq vịrqjl bậfabtn rộgyprn mộgyprt đslruêhilwm, chắdyxhc đslruãpmbu mệpirat mỏoebci, xin mờgyemi vềeiik Thầfpven Nônfcing thếhffz gia nghỉnsgr ngơyouti đslruãpmbu. Chuyệpiran lùoebcng bắdyxht phạgkntm nhâhilwn cứjslk giao cho chúhujgng ta đslrui.” Liêhilwm Doanh nóqegzi.

Hi Viễdnbmn nhìeeufn đslrugypri cung thủfabt kia, lậfabtp tứjslkc cưarsqgyemi phụcupa họvxkwa, mang theo nhâhilwn mãpmbu củfabta mìeeufnh rờgyemi đslrui.

Liêhilwm Doanh nhìeeufn Liêhilwm Chiêhilwu, nóqegzi từgzdfng chữxjlv từgzdfng chữxjlv: “Đwhdqưarsqơyoutng gia, ngưarsqơyouti cũbktqng theo ta trởwtsa vềeiik đslrui.”

Liêhilwm Chiêhilwu lúhujgc nàtxhsy mớgzdfi ngưarsqgzdfc mắdyxht nhìeeufn nàtxhsng, gậfabtt đslrufpveu.

………

Ban đslruêhilwm vìeeuf chuyệpiran phògyprng hỏoebca, Thầfpven Nônfcing thếhffz gia bậfabtn rộgyprn hồqzpdi lâhilwu, vấxkcrt vảyyxk lắdyxhm mớgzdfi bìeeufnh ổzdcjn lạgknti, liềeiikn vộgypri vàtxhsng truy kítldich tùoebc phạgkntm chạgknty trốuhvtn. May màtxhs binh mãpmbu Liêhilwm gia đslruãpmbu đslruuổzdcji tớgzdfi, mớgzdfi khiếhffzn mọvxkwi ngưarsqgyemi đslruqvqo mỏoebci mệpirat.

Liêhilwm gia làtxhs kháebxach quýisjg, Thầfpven Nônfcing thếhffz gia liềeiikn chuẩtldin bịrqjl mộgyprt cáebxai biệpirat uyểmbmbn đslrumbmb mọvxkwi ngưarsqgyemi ởwtsa đslruóqegz nghỉnsgr ngơyouti. Liêhilwm Doanh vàtxhs Liêhilwm Chiêhilwu sau khi đslrui vàtxhso Thầfpven Nônfcing thếhffz gia, liềeiikn sai pháebxai gia tưarsqgzdfng tầfpveng tầfpveng canh gáebxac, đslruem biệpirat uyểmbmbn nàtxhsy ngăkjxxn cáebxach hẳnpixn vớgzdfi bêhilwn ngoàtxhsi.

Liêhilwm Doanh vàtxhs Liêhilwm Chiêhilwu đslrui vàtxhso phògyprng. Gia tưarsqgzdfng đslruóqegzng cửmapba phògyprng lạgknti, nghiêhilwm trang đslrujslkng ởwtsa ngoàtxhsi cửmapba.

Liêhilwm Doanh đslrujslkng lạgknti trong phògyprng, quay đslrufpveu nhìeeufn Liêhilwm Chiêhilwu, sau đslruóqegz, bắdyxht lấxkcry cổzdcj tay phảyyxki củfabta hắdyxhn.

Đwhdqau đslrugzdfn khiếhffzn cho Liêhilwm Chiêhilwu hơyouti hơyouti nhítldiu màtxhsy.

Liêhilwm Doanh kézxavo tay áebxao củfabta hắdyxhn lêhilwn, lúhujgc nhìeeufn thấxkcry vếhffzt thưarsqơyoutng màtxhsu xanh đslruen kia, trêhilwn mặryfrt lậfabtp tứjslkc hiệpiran lêhilwn tứjslkc giậfabtn, “Quảyyxk nhiêhilwn làtxhs con…”

“Cônfcinfci…” Liêhilwm Chiêhilwu đslrurqjlnh giảyyxki thítldich gìeeuf đslruóqegz, nhưarsqng lạgknti bịrqjl Liêhilwm Doanh cắdyxht ngang.


“Lầfpven trưarsqgzdfc nhữxjlvng lờgyemi con nóqegzi vớgzdfi ta, đslrueiiku làtxhsqegzi dốuhvti! Cáebxai gìeeuftxhs cốuhvt gắdyxhng trấxkcrn an đslrumbmb lợijrsi dụcupang, khiếhffzn nàtxhsng quy thuậfabtn triềeiiku đslruìeeufnh… Tấxkcrt cảyyxk đslrueiiku làtxhsqegzi bậfabty hếhffzt!” Liêhilwm Doanh buônfcing tay hắdyxhn ra, nóqegzi, “Ta làtxhsnfcinfci củfabta con, vậfabty màtxhs con lạgknti vìeeuftxhsng ta màtxhs ngay cảyyxk ta cũbktqng lừgzdfa!”

Liêhilwm Chiêhilwu khônfcing lờgyemi chốuhvtng đslruqvqo, chỉnsgr đslruàtxhsnh trầfpvem mặryfrc.

“Con đslruuhvti vớgzdfi nàtxhsng tìeeufnh thâhilwm ýisjg trọvxkwng nhưarsq vậfabty a, ngay cảyyxk đslruáebxam tộgypri phạgkntm kia cũbktqng dáebxam giúhujgp nàtxhsng thảyyxk ra.” Ngữxjlv khítldi củfabta Liêhilwm Doanh lạgkntnh lẽdyxho nhưarsqkjxxng, “Liêhilwm gia khônfcing tậfabtp hợijrsp binh lựauqpc, khônfcing kểmbmbnfcing, khônfcing cậfabty sủfabtng. Cóqegz thểmbmb sốuhvtng yêhilwn trong triềeiiku đslrueiiku nhờgyemtxhso mộgyprt chữxjlv “Trung”. Hiệpiran tạgknti, con thảyyxk chạgknty tộgypri phạgkntm quan trọvxkwng, phạgkntm tộgypri khi quâhilwn. Con muốuhvtn cảyyxk Liêhilwm gia vìeeuf đslruoạgkntn nghiệpirat duyêhilwn nàtxhsy củfabta con màtxhs chônfcin cùoebcng hay sao?!”

Liêhilwm Chiêhilwu nghe vậfabty, mởwtsa miệpirang nóqegzi: “Tấxkcrt cảyyxk tộgypri trạgkntng, Liêhilwm Chiêhilwu nhấxkcrt đslrurqjlnh sẽdyxh tựauqpeeufnh gáebxanh chịrqjlu, quyếhffzt khônfcing dáebxam liêhilwn lụcupay đslruếhffzn ngưarsqgyemi nhàtxhs.”

“Giỏoebci, giỏoebci cho mộgyprt phầfpven tìeeufnh thâhilwm ýisjg trọvxkwng!” Cảyyxkm xúhujgc củfabta Liêhilwm Doanh đslruãpmbu gầfpven đslruếhffzn mứjslkc bi phẫgyprn, “Con vìeeuftxhsng, ngay cảyyxk mạgkntng cũbktqng khônfcing cầfpven phảyyxki khônfcing? Chẳnpixng lẽdyxh con đslruãpmbu quêhilwn, mưarsqgyemi bảyyxky năkjxxm trưarsqgzdfc Quỷeiikarsq đslruãpmbutxhsm nhữxjlvng chuyệpiran gìeeuf?! Chẳnpixng lẽdyxhbktqng đslruãpmbu quêhilwn, dưarsqijrsng con vìeeufebxai gìeeuftxhs cảyyxk đslrugyemi nàtxhsy chỉnsgrqegz thểmbmb sốuhvtng trong bóqegzng tốuhvti?!”

“Cônfcinfci, ngưarsqgyemi xônfcing vàtxhso Liêhilwm gia làtxhs Quỷeiikarsq, khônfcing phảyyxki nàtxhsng! Quỷeiikarsq đslruãpmbu chếhffzt rồqzpdi!” Liêhilwm Chiêhilwu nóqegzi lớgzdfn, mang theo đslruau đslrugzdfn kịrqjlch liệpirat phảyyxkn báebxac.

Liêhilwm Doanh hơyouti hơyouti sửmapbng sốuhvtt, “Quỷeiikarsq đslruãpmbu chếhffzt?”

Liêhilwm Chiêhilwu gậfabtt đslrufpveu, “Mùoebcng ba tháebxang ba, bịrqjl ngưarsqgyemi giếhffzt chếhffzt…” Hắdyxhn mởwtsa miệpirang, chậfabtm rãpmbui nóqegzi, “Hắdyxhn đslruãpmbu chếhffzt, chúhujgng ta cògyprn cóqegz thểmbmbeeufm ai báebxao thùoebc?”

Liêhilwm Doanh nhìeeufn hắdyxhn, hìeeufnh nhưarsqqegz chúhujgt rốuhvti loạgkntn.

“Cônfcinfci, Tiểmbmbu Tiểmbmbu khônfcing cóqegz sai… Mưarsqgyemi bảyyxky năkjxxm trưarsqgzdfc, nàtxhsng cògyprn chưarsqa sinh ra nữxjlva kia. Sao ngưarsqgyemi cóqegz thểmbmb đslruem đslruoạgkntn cừgzdfu oáebxan nàtxhsy títldinh lêhilwn đslrufpveu nàtxhsng đslruưarsqijrsc?” Liêhilwm Chiêhilwu tiếhffzn lêhilwn mộgyprt bưarsqgzdfc, nóqegzi.

Liêhilwm Doanh do dựauqp mộgyprt láebxat, lui lạgknti mấxkcry bưarsqgzdfc, giậfabtn giữxjlvqegzi: “Ta khônfcing títldinh đslruoạgkntn tưarsqebxan nàtxhsy vớgzdfi con! Con thảyyxk chạgknty tộgypri phạgkntm quan trọvxkwng củfabta triềeiiku đslruìeeufnh, chẳnpixng lẽdyxhbktqng làtxhseeufeeufnh màtxhs tha thứjslk tấxkcrt cảyyxk?!”

“Cônfcinfci, Liêhilwm Chiêhilwu cảyyxk gan hỏoebci mộgyprt câhilwu… Chuyệpiran trong Têhilwbktqyoutn trang, chẳnpixng lẽdyxh ngưarsqgyemi hoàtxhsn toàtxhsn khônfcing biếhffzt gìeeuf cảyyxk hay sao?” Liêhilwm Chiêhilwu nóqegzi, “Thầfpven Tiêhilwu pháebxai, Tiêhilwm Ti túhujg trang, cògyprn cảyyxknfcing chủfabt Thầfpven Nônfcing Thạgkntch Mậfabtt. Hàtxhsnh đslrugyprng củfabta nhữxjlvng ngưarsqgyemi nàtxhsy, ởwtsa trong mắdyxht ngưarsqgyemi, chẳnpixng lẽdyxhtxhs đslruúhujgng?… Liêhilwm gia phụcupang hoàtxhsng mệpiranh mớgzdfi kếhffzt minh cùoebcng Thầfpven Tiêhilwu pháebxai, nhưarsqng cũbktqng khônfcing thểmbmbeeuf thếhffztxhs chítldinh tàtxhs bấxkcrt phâhilwn, đslruzdcji trắdyxhng thay đslruen!”

“Con…” Suy nghĩshvk trong lògyprng Liêhilwm Doanh hỗozdon loạgkntn, khônfcing thểmbmb phảyyxkn báebxac. Nhưarsqng chỉnsgr mộgyprt láebxat sau, nàtxhsng lạgknti mang theo tứjslkc giậfabtn, nóqegzi, “Ta khinh thưarsqgyemng tranh cãpmbui cùoebcng con. Ta sẽdyxh truyềeiikn thưarsq cho đslrugknti ca, hếhffzt thảyyxky giao lạgknti cho huynh ấxkcry đslrurqjlnh đslruoạgkntt! Từgzdfnfcim nay trởwtsa đslrui, binh mãpmbu Liêhilwm gia nghe theo hiệpirau lệpiranh củfabta ta, con khônfcing đslruưarsqijrsc nhúhujgng tay vàtxhso!”


txhsng nóqegzi xong, đslrutldiy cửmapba đslrui ra ngoàtxhsi.

Trong lògyprng Liêhilwm Chiêhilwu cũbktqng rốuhvti rắdyxhm, miệpirang vếhffzt thưarsqơyoutng càtxhsng lúhujgc càtxhsng đslruau đslrugzdfn. Hắdyxhn vịrqjln tay vàtxhso bàtxhsn, chậfabtm rãpmbui ngồqzpdi xuốuhvtng, nhanh chóqegzng cau màtxhsy.

hujgc nàtxhsy, gia tưarsqgzdfng bưarsqng mộgyprt chiếhffzc khay tớgzdfi. Trêhilwn khay đslrumbmb mộgyprt cáebxai ốuhvtng mởwtsa lỗozdo bằcoxing sừgzdfng trâhilwu, cògyprn cảyyxk đslruếhffz nếhffzn, băkjxxng gạgkntc, kim sang dưarsqijrsc vàtxhs mộgyprt chézxavn nưarsqgzdfc trong. Gia tưarsqgzdfng buônfcing khay, xoay ngưarsqgyemi đslrui ra ngoàtxhsi.

Ngoàtxhsi cửmapba, Liêhilwm Doanh quay đslrufpveu nhìeeufn thoáebxang qua, nóqegzi: “Đwhdqgyprc trêhilwn cáebxanh tay củfabta con khônfcing thểmbmbarsqu lạgknti, mau chóqegzng húhujgt máebxau đslrugyprc ra.”

Liêhilwm Chiêhilwu nghĩshvk muốuhvtn gậfabtt đslrufpveu, nhưarsqng cửmapba phògyprng đslruãpmbu lạgkntnh tanh đslruóqegzng lạgknti. Hắdyxhn nhìeeufn dụcupang cụcupa trêhilwn bàtxhsn, thởwtsatxhsi thậfabtt sâhilwu.

………..

Liêhilwm Doanh đslrui ra khỏoebci cửmapba, vẻzxav mặryfrt lạgkntnh băkjxxng đslrui ra ngoàtxhsi. Vừgzdfa ra khỏoebci biệpirat uyểmbmbn, liềeiikn nghe thấxkcry tiếhffzng ồqzpdn àtxhso.

Trong lògyprng nàtxhsng khônfcing vui, càtxhsng thêhilwm tứjslkc giậfabtn. Nàtxhsng mang theo gia tưarsqgzdfng, đslrui nhanh đslruếhffzn chỗozdo pháebxat ra âhilwm thanh. Chỉnsgr thấxkcry bêhilwn ngoàtxhsi biệpirat uyểmbmbn, trong phògyprng kháebxach, trêhilwn đslrugknti đslruưarsqgyemng, cóqegz mộgyprt ngưarsqgyemi đslruang đslrujslkng. Mộgyprt đslruáebxam đslrupira tửmapb Thầfpven Tiêhilwu chen chúhujgc xung quanh, nhưarsqng khônfcing ai chịrqjlu tiếhffzn lêhilwn.

hujgc Liêhilwm Doanh nhìeeufn thấxkcry ngưarsqgyemi nọvxkw, kinh ngạgkntc khônfcing thônfcii.

Đwhdqóqegzbktqng chỉnsgrtxhs mộgyprt nữxjlv tửmapb khoảyyxkng mưarsqgyemi mưarsqgyemi sáebxau tuổzdcji, trêhilwn ngưarsqgyemi mặryfrc quầfpven áebxao đslruãpmbu nhạgkntt màtxhsu, gưarsqơyoutng mặryfrt ửmapbng đslruoebc. Nàtxhsng đslrujslkng trong phògyprng kháebxach, nhìeeufn ngưarsqgyemi vâhilwy quanh mìeeufnh, trêhilwn mặryfrt rõxdijtxhsng cóqegz chúhujgt khiếhffzp ýisjg.

Liêhilwm Doanh nhítldiu màtxhsy, bưarsqgzdfc lêhilwn, quáebxat: “Tảyyxk Tiểmbmbu Tiểmbmbu, ngưarsqơyouti thậfabtt to gan! Dáebxam đslruơyoutn thưarsqơyoutng đslrugyprc mãpmbu đslrui đslruếhffzn Thầfpven Nônfcing thếhffz gia!’

Tiểmbmbu Tiểmbmbu giậfabtt mìeeufnh kinh hãpmbui, lúhujgc nhìeeufn thấxkcry Liêhilwm Doanh, thoáebxang lùoebci lạgknti mấxkcry bưarsqgzdfc, sợijrspmbui trêhilwn mi màtxhsy càtxhsng sâhilwu.

“Ta…” Nàtxhsng cốuhvt lấxkcry dũbktqng khítldi, nóqegzi, “Ta… Ta tớgzdfi đslrumbmb quy thuậfabtn triềeiiku đslruìeeufnh.”


Liêhilwm Doanh cựauqpc kỳgknt khônfcing hiểmbmbu. Màtxhshujgc nàtxhsy, Hi Viễdnbmn vàtxhs Thạgkntch Mậfabtt cũbktqng đslruãpmbu chạgknty tớgzdfi. Nhìeeufn thấxkcry tìeeufnh trạgkntng nhưarsq vậfabty, Hi Viễdnbmn lạgkntnh lùoebcng nóqegzi: “Ngưarsqơyouti cho làtxhs chúhujgng ta sẽdyxhgyprn tin tưarsqwtsang ngưarsqơyouti nữxjlva sao?”

Tiểmbmbu Tiểmbmbu nhìeeufn Hi Viễdnbmn vàtxhs Thạgkntch Mậfabtt, lạgknti nhìeeufn Liêhilwm Doanh, nghiêhilwm túhujgc nóqegzi: “Lầfpven nàtxhsy làtxhs thậfabtt!”

“Hừgzdf! Ngưarsqơyouti cho chúhujgng ta làtxhs trẻzxav con ba tuổzdcji hảyyxk?!” Hi Viễdnbmn lấxkcry Phong Mạgkntch châhilwm ra, làtxhsm tưarsq thếhffz chuẩtldin bịrqjlnfcing kítldich.

Nhưarsqng màtxhs, ngay sau đslruóqegz, Liêhilwm Doanh rúhujgt bộgypri đslruao ra, ngăkjxxn trởwtsanfcing kítldich củfabta nàtxhsng.

Mặryfrc dùoebc Hi Viễdnbmn cóqegz bấxkcrt mãpmbun, nhưarsqng ngạgknti vấxkcrn đslrueiiknfcin ti, chỉnsgr đslruàtxhsnh thu lạgknti vũbktq khítldi, khônfcing lêhilwn tiếhffzng nữxjlva.

Liêhilwm Doanh cầfpvem đslruao, đslrui đslruếhffzn trưarsqgzdfc mặryfrt Tiểmbmbu Tiểmbmbu, đslrufpveu đslruao chỉnsgr thẳnpixng vàtxhso chóqegzp mũbktqi Tiểmbmbu Tiểmbmbu.

“Hiệpiran tạgknti làtxhs ngưarsqơyouti tựauqp chui đslrufpveu vàtxhso lưarsqgzdfi, cògyprn dáebxam nóqegzi quy thuậfabtn cáebxai gìeeuf.”Trong giọvxkwng nóqegzi củfabta Liêhilwm Doanh, mang theo hậfabtn ýisjg lạgkntnh lẽdyxho, “Nợijrs nầfpven củfabta chúhujgng ta, nêhilwn títldinh toáebxan cho xong đslrui!”

Trong lògyprng Tiểmbmbu Tiểmbmbu sợijrspmbui, nhưarsqng khônfcing thểmbmb lui vềeiik phítldia sau mộgyprt bưarsqgzdfc. Nàtxhsng đslrujslkng nguyêhilwn tạgknti chỗozdo, nhìeeufn đslrufpveu đslruao sắdyxhc bézxavn kia, nhẹgzdf nhàtxhsng lặryfrp lạgknti, “Ta thậfabtt sựauqp quy thuậfabtn…”

Bộgyprebxang nàtxhsng dèpvhw dặryfrt cẩtldin trọvxkwng, khiếhffzn Liêhilwm Doanh chầfpven chờgyem. Mưarsqgyemi bảyyxky năkjxxm trưarsqgzdfc… Mưarsqgyemi bảyyxky năkjxxm trưarsqgzdfc, nàtxhsng cògyprn chưarsqa sinh ra…

Ýmlgs niệpiram nàtxhsy vừgzdfa hiệpiran lêhilwn, Liêhilwm Doanh liềeiikn nhítldiu màtxhsy, cắdyxhn chặryfrt răkjxxng, lậfabtp tứjslkc, buônfcing bộgypri đslruao xuốuhvtng. Nàtxhsng túhujgm lấxkcry bảyyxk vai Tiểmbmbu Tiểmbmbu, khônfcing thèpvhwm giảyyxki thítldich liềeiikn lônfcii nàtxhsng đslrui.

Tiểmbmbu Tiểmbmbu bịrqjl đslruau, lạgknti biếhffzt khônfcing thểmbmb phảyyxkn kháebxang, chỉnsgr đslruàtxhsnh ngoan ngoãpmbun đslrui theo.

Liêhilwm Doanh bưarsqgzdfc vàtxhso biệpirat uyểmbmbn, đslrui đslruếhffzn trưarsqgzdfc mộgyprt gian sưarsqơyoutng phògyprng, mởwtsa cửmapba phògyprng ra, đslrutldiy Tiểmbmbu Tiểmbmbu vàtxhso.

Tiểmbmbu Tiểmbmbu lảyyxko đslruyyxko vàtxhsi bưarsqgzdfc, cògyprn chưarsqa kịrqjlp phảyyxkn ứjslkng lạgknti, chợijrst nghe Liêhilwm Doanh lạgkntnh băkjxxng mởwtsa miệpirang, phâhilwn phóqegz gia tưarsqgzdfng, “Khóqegza chặryfrt cửmapba phògyprng, nghiêhilwm chỉnsgrnh trônfcing giữxjlv!”

Tiểmbmbu Tiểmbmbu quáebxa sợijrspmbui, nhảyyxky tớgzdfi cửmapba, nhưarsqng cửmapba phògyprng đslruãpmbu đslruóqegzng lạgknti. Nàtxhsng dùoebcng sứjslkc quáebxa mạgkntnh, khônfcing thểmbmb thu thếhffz, mặryfrt trựauqpc tiếhffzp đslrufabtp vàtxhso trêhilwn váebxan cửmapba. Nàtxhsng rưarsqng rưarsqng xoa xoa cáebxai mũbktqi củfabta mìeeufnh, ai oáebxan nóqegzi: “Đwhdqijrsi chúhujgt a… Ta… Ta muốuhvtn gặryfrp…”

txhsng cògyprn chưarsqa nóqegzi xong cáebxai têhilwn kia, lạgknti kinh hãpmbui cảyyxkm thấxkcry phítldia sau lưarsqng mìeeufnh cóqegz ngưarsqgyemi. Nàtxhsng mạgkntnh mẽdyxh xoay ngưarsqgyemi, dáebxan lưarsqng vàtxhso cửmapba phògyprng. Nhưarsqng màtxhs, lúhujgc nàtxhsng nhìeeufn thấxkcry ngưarsqgyemi nọvxkw, hoảyyxkng sợijrs liềeiikn tan thàtxhsnh mâhilwy khóqegzi.

Liêhilwm Chiêhilwu ngồqzpdi trưarsqgzdfc cáebxai bàtxhsn trong phògyprng, kinh ngạgkntc nhìeeufn Tiểmbmbu Tiểmbmbu.

arsqng Tiểmbmbu Tiểmbmbu chậfabtm rãpmbui rờgyemi khỏoebci váebxan cửmapba, sợijrspmbui mởwtsa miệpirang, cưarsqgyemi gọvxkwi mộgyprt tiếhffzng, “… Liêhilwm Chiêhilwu…”

Liêhilwm Chiêhilwu đslrugyprt nhiêhilwn đslrujslkng dậfabty, kinh ngạgkntc trêhilwn mặryfrt cògyprn chưarsqa tiêhilwu biếhffzn, “Làtxhsm sao nàtxhsng cóqegz thểmbmb…”

Tiểmbmbu Tiểmbmbu lậfabtp tứjslkc lớgzdfn tiếhffzng trảyyxk lờgyemi, “Ta tớgzdfi quy thuậfabtn triềeiiku đslruìeeufnh!”

Liêhilwm Chiêhilwu càtxhsng thêhilwm kinh ngạgkntc. Mộgyprt lúhujgc lâhilwu sau, hắdyxhn mớgzdfi bìeeufnh ổzdcjn cảyyxkm xúhujgc, thấxkcrp giọvxkwng nóqegzi: “Lúhujgc nàtxhsy đslruâhilwy… Nàtxhsng lạgknti muốuhvtn làtxhsm cáebxai gìeeuf nữxjlva?”

hujgc Tiểmbmbu Tiểmbmbu nghe thấxkcry câhilwu đslruóqegz, cảyyxkm thấxkcry áebxay náebxay xấxkcru hổzdcjnfcioebcng. Mỗozdoi mộgyprt lầfpven, nàtxhsng đslrueiiku lấxkcry lýisjg do “Quy thuậfabtn” nàtxhsy làtxhsm giao dịrqjlch, hoặryfrc làtxhs cứjslku ngưarsqgyemi, hoặryfrc làtxhs tựauqp cứjslku. Trong lúhujgc đslruóqegz, bấxkcrt tri bấxkcrt giáebxac, nàtxhsng đslruãpmbutxhsm tổzdcjn thưarsqơyoutng hắdyxhn bao nhiêhilwu đslruâhilwy?

Tiểmbmbu Tiểmbmbu cúhujgi đslrufpveu, nóqegzi, “Thựauqpc xin lỗozdoi…”

Liêhilwm Chiêhilwu nhẹgzdf thởwtsatxhsi mộgyprt hơyouti, “Lầfpven nàtxhsy… Ta khônfcing cóqegz biệpiran pháebxap đslrumbmb giúhujgp nàtxhsng…” Hắdyxhn cúhujgi đslrufpveu, nhìeeufn dụcupang cụcupa chữxjlva thưarsqơyoutng trêhilwn bàtxhsn, ngữxjlv khítldi thoáebxang tốuhvti tăkjxxm, “Sợijrstxhstxhsng khônfcing đslrui nổzdcji…”

Tiểmbmbu Tiểmbmbu nháebxay nháebxay mắdyxht, “A? Ta khônfcing đslrurqjlnh đslrui a. Ta thậfabtt sựauqp muốuhvtn quy thuậfabtn triềeiiku đslruìeeufnh.”

Liêhilwm Chiêhilwu liềeiikn cảyyxkm thấxkcry khônfcing hiểmbmbu. Hắdyxhn ngẩtlding đslrufpveu nhìeeufn Tiểmbmbu Tiểmbmbu, chờgyem mong mỏoebcng manh chậfabtm rãpmbui nảyyxky sinh trong lògyprng, nhưarsqng lạgknti bịrqjlisjg trítldi hung hăkjxxng đslruèpvhw xuốuhvtng. Hắdyxhn muốuhvtn tâhilwm vônfci tạgkntp niệpiram, nhưarsqng dưarsqgyemng nhưarsq lạgknti rấxkcrt muốuhvtn biếhffzt cáebxai gìeeuf đslruóqegz.

Tiểmbmbu Tiểmbmbu chậfabtm rãpmbui đslrui qua, khônfcing biếhffzt làtxhs khiếhffzp đslruyyxkm hay làtxhs vộgypri vàtxhsng, khiếhffzn tim nàtxhsng đslrufabtp dầfpven dầfpven nhanh lêhilwn, nhưarsqng tiếhffzt tấxkcru nàtxhsy lạgknti vữxjlvng vàtxhsng đslruếhffzn khóqegz tin.

“Ta…” Nàtxhsng hítldit sâhilwu mộgyprt hơyouti, nóqegzi, “Ta muốuhvtn ởwtsa lạgknti bêhilwn cạgkntnh ngưarsqgyemi trong lògyprng, cóqegz đslruưarsqijrsc khônfcing?”

Liêhilwm Chiêhilwu khônfcing biếhffzt bảyyxkn thâhilwn đslruãpmbu nghe đslruưarsqijrsc cáebxai gìeeuf, kinh ngạgkntc, khônfcing thểmbmb phảyyxkn ứjslkng.

Tiểmbmbu Tiểmbmbu chỉnsgr cảyyxkm thấxkcry máebxau huyếhffzt toàtxhsn thâhilwn dồqzpdn hếhffzt lêhilwn trêhilwn, gògyprebxaqegzng bừgzdfng.

“… Ta biếhffzt, ta lừgzdfa huynh rấxkcrt nhiềeiiku lầfpven… Huynh…” Tay Tiểmbmbu Tiểmbmbu nắdyxhm chặryfrt vạgkntt áebxao, thanh âhilwm nóqegzi chuyệpiran khẽdyxh run, “Huynh cóqegz thểmbmb ta thứjslk cho ta lầfpven nữxjlva, đslruưarsqijrsc khônfcing?”

Liêhilwm Chiêhilwu ngơyout ngáebxac nhìeeufn nàtxhsng, trong đslrufpveu làtxhs mộgyprt mảyyxknh trốuhvtng rỗozdong. Nàtxhsng đslrujslkng ởwtsa trưarsqgzdfc mắdyxht hắdyxhn, rõxdijtxhsng nhưarsq thếhffz, khoảyyxkng cáebxach giữxjlva hai ngưarsqgyemi chỉnsgrtxhs mộgyprt bưarsqgzdfc dàtxhsi. Tấxkcrt cảyyxk tốuhvti tăkjxxm vàtxhs đslruèpvhwzxavn, hóqegza thàtxhsnh mừgzdfng rỡqvqo nhưarsq đslruhilwn, trong nháebxay mắdyxht đslruóqegznfcii tràtxhso hừgzdfng hựauqpc, chiếhffzm lấxkcry toàtxhsn bộgyprisjg trítldi.

txhsng lo lắdyxhng khônfcing yêhilwn chờgyem hắdyxhn trảyyxk lờgyemi, lạgknti chỉnsgr thấxkcry trầfpvem mặryfrc vờgyemn quanh bốuhvtn phítldia. Nàtxhsng bấxkcrt an ngưarsqgzdfc mắdyxht, đslruãpmbu thấxkcry hắdyxhn đslrugyprt nhiêhilwn bưarsqgzdfc lêhilwn mộgyprt bưarsqgzdfc, tay tráebxai nhẹgzdf nhàtxhsng ônfcim lấxkcry cổzdcjtxhsng, hơyouti hơyouti nghiêhilwng ngưarsqgyemi, hônfcin lêhilwn mônfcii nàtxhsng.

Trong giâhilwy phúhujgt đslruiệpiran quang hỏoebca thạgkntch đslruóqegz, ngưarsqgyemi Tiểmbmbu Tiểmbmbu cứjslkng lạgknti, suy nghĩshvk hoàtxhsn toàtxhsn đslruìeeufnh chỉnsgr. Nàtxhsng mởwtsa to hai mắdyxht, khônfcing biếhffzt phảyyxkn ứjslkng thếhffztxhso.

Dầfpven đslrufpven, nàtxhsng lạgknti nghe thấxkcry, tiếhffzng tim đslrufabtp luốuhvtng cuốuhvtng bấxkcrt an củfabta hắdyxhn. Nhiệpirat đslrugypryout thểmbmb, hônfci hấxkcrp, mạgkntch đslrufabtp, đslrueiiku rõxdijtxhsng nhưarsq thếhffz, khiếhffzn cho tấxkcrt cảyyxk cảyyxkm giáebxac đslrueiiku trởwtsahilwn sâhilwu sắdyxhc. Lúhujgc nàtxhsy nàtxhsng mớgzdfi pháebxat hiệpiran, mônfcii hắdyxhn mềeiikm mạgknti ấxkcrm áebxap nhưarsq vậfabty, thậfabtm chítldigyprn hơyouti hơyouti run rẩtldiy.

Nhưarsqng màtxhs, nàtxhsng cògyprn chưarsqa kịrqjlp cảyyxkm thụcupa xong, hắdyxhn liềeiikn vộgypri vãpmbu thốuhvti lui, thanh âhilwm cóqegz chúhujgt khóqegz khăkjxxn, nóqegzi, “Thậfabtt cóqegz lỗozdoi… Đwhdqưarsqgyemng đslrugyprt…”

Tiểmbmbu Tiểmbmbu chậfabtm rãpmbui ngẩtlding đslrufpveu, chỉnsgr thấxkcry gògyprebxa củfabta hắdyxhn đslruoebcmapbng, trong đslruônfcii mắdyxht cògyprn hiệpiran lêhilwn lệpira quang, trong lúhujgc nóqegzi chuyệpiran, nưarsqgzdfc mắdyxht dĩshvk nhiêhilwn hạgknt xuốuhvtng, thấxkcrm ưarsqgzdft gògyprebxa.

Lầfpven đslrufpveu tiêhilwn nàtxhsng biếhffzt, mộgyprt ngưarsqgyemi nam tửmapb, cóqegz thểmbmb khiếhffzn ngưarsqgyemi ta thưarsqơyoutng tiếhffzc đslruếhffzn thếhffz.

txhsng vưarsqơyoutn tay, chạgkntm lêhilwn gưarsqơyoutng mặryfrt hắdyxhn, kiễdnbmng mũbktqi châhilwn, nhẹgzdf nhàtxhsng hônfcin lêhilwn khóqegze mônfcii hắdyxhn. Nưarsqgzdfc mắdyxht mặryfrn đslrudyxhng, chậfabtm rãpmbui nhiễdnbmm trêhilwn đslrufpveu lưarsqqvqoi. Cáebxai loạgknti tưarsq vịrqjltxhsy khiếhffzn cho tráebxai tim nàtxhsng ẩtldin ẩtldin đslruau nhứjslkc. Nàtxhsng nhắdyxhm mắdyxht lạgknti, buônfcing bỏoebc tấxkcrt cảyyxkpvhw dặryfrt, hônfcin sâhilwu xuốuhvtng.

Trong lúhujgc đslruóqegz, hắdyxhn kinh ngạgkntc, mônfcii hơyouti hézxav mởwtsa. Nàtxhsng cũbktqng khônfcing biếhffzt nêhilwn làtxhsm nhưarsq thếhffztxhso, nhưarsqng theo tâhilwm ýisjg, liếhffzm lêhilwn đslrufpveu lưarsqqvqoi hắdyxhn. Trong khoảyyxknh khắdyxhc đslruóqegz, tưarsqwtsang niệpiram nhưarsq lửmapba nóqegzng dâhilwng tràtxhso, vônfci pháebxap khốuhvtng chếhffz.

Mộgyprt khắdyxhc kia, cảyyxkm giáebxac hạgkntnh phúhujgc tràtxhsn đslrufpvey, khiếhffzn Tiểmbmbu Tiểmbmbu gầfpven nhưarsq hoa mắdyxht choáebxang váebxang. Nhưarsqng màtxhs, đslrugyprt nhiêhilwn trong lúhujgc đslruóqegz, nàtxhsng bịrqjl ngưarsqgyemi ta mạgkntnh mẽdyxh đslrutldiy ra. Nàtxhsng giậfabtt mìeeufnh cảyyxk kinh, trong lògyprng sinh ra sợijrspmbui, lo sợijrs nghi hoặryfrc ngưarsqgzdfc mắdyxht nhìeeufn Liêhilwm Chiêhilwu.

Mộgyprt tay Liêhilwm Chiêhilwu đslrutldiy nàtxhsng ra, tay kia thìeeuf che lạgknti miệpirang mìeeufnh. Hắdyxhn cau màtxhsy, áebxanh mắdyxht cóqegz chúhujgt buồqzpdn bựauqpc, mởwtsa miệpirang, “… Nàtxhsng… Nàtxhsy… Đwhdqâhilwy làtxhs chuyệpiran chỉnsgrqegz thểmbmbtxhsm sau khi thàtxhsnh thâhilwn…” Thanh âhilwm củfabta hắdyxhn nghiêhilwm túhujgc vônfcioebcng, hơyouti thởwtsa dồqzpdn dậfabtp, rõxdijtxhsng làtxhs kinh hoảyyxkng chưarsqa yêhilwn.

Tiểmbmbu Tiểmbmbu ngâhilwy ngẩtldin cảyyxk ngưarsqgyemi, mộgyprt lúhujgc sau, nàtxhsng khônfcing khốuhvtng chếhffz đslruưarsqijrsc bậfabtt cưarsqgyemi. Nàtxhsng lấxkcry tay vògyprng lêhilwn cổzdcj hắdyxhn, thựauqpc sựauqp ônfcim lấxkcry hắdyxhn, nóqegzi: “Ta phụcupa tráebxach…”

Liêhilwm Chiêhilwu cũbktqng bậfabtt cưarsqgyemi, chầfpven chờgyemarsqơyoutn cáebxanh tay, nhẹgzdf nhàtxhsng ônfcim lấxkcry nàtxhsng.

“Liêhilwm Chiêhilwu…” Tiểmbmbu Tiểmbmbu mởwtsa miệpirang, “Thậfabtt ra, trờgyemi cao biểmbmbn rộgyprng, tựauqp do tựauqp tạgknti, khônfcing phảyyxki làtxhs chítldiarsqgzdfng củfabta ta…” Nàtxhsng cưarsqgyemi, vui vẻzxavqegzi, “Ta rõxdijtxhsng chỉnsgr muốuhvtn lừgzdfa gạgkntt mộgyprt vịrqjlarsqơyoutng gia cônfcing tửmapb, hỗozdon ăkjxxn lừgzdfa uốuhvtng mớgzdfi đslruúhujgng. Cho nêhilwn… Ta sẽdyxh khônfcing rờgyemi bỏoebc huynh… Mặryfrc kệpira huynh cóqegz tha thứjslk cho ta hay khônfcing, ta cũbktqng sẽdyxh khônfcing rờgyemi đslrui nữxjlva…”

ebxanh tay củfabta Liêhilwm Chiêhilwu dùoebcng sứjslkc mộgyprt chúhujgt, cúhujgi đslrufpveu đslruáebxap: “Ânpmun.”

Hai ngưarsqgyemi cứjslk ônfcim đslruuhvti phưarsqơyoutng nhưarsq vậfabty, khônfcing ai nóqegzi thêhilwm mộgyprt lờgyemi. Thờgyemi gian chậfabtm rãpmbui trônfcii qua, áebxanh mặryfrt trờgyemi mãpmbunh liệpirat ngàtxhsy hèpvhw, xuyêhilwn thấxkcru qua cửmapba sổzdcj, chiếhffzu lêhilwn trêhilwn ngưarsqgyemi hai ngưarsqgyemi.

Mộgyprt láebxat sau, Tiểmbmbu Tiểmbmbu sợijrspmbui mởwtsa miệpirang, nóqegzi: “Liêhilwm Chiêhilwu… Huynh cóqegz thấxkcry làtxhs… Ámstbch… hơyouti nóqegzng khônfcing?”

“Ânpmun.” Liêhilwm Chiêhilwu trảyyxk lờgyemi. Hắdyxhn dừgzdfng lạgknti mộgyprt chúhujgt, nóqegzi tiếhffzp, “Tiểmbmbu Tiểmbmbu, thậfabtt ra… Nàtxhsng đslruèpvhwhilwn miệpirang vếhffzt thưarsqơyoutng củfabta ta…”

“A?!” Tiểmbmbu Tiểmbmbu kinh hônfci mộgyprt tiếhffzng, buônfcing lỏoebcng tay ra, “Thựauqpc xin lỗozdoi, thựauqpc xin lỗozdoi, khônfcing cóqegz việpirac gìeeuf chứjslk?”

Liêhilwm Chiêhilwu cưarsqgyemi nhẹgzdf, vỗozdo vềeiikebxanh tay phảyyxki củfabta mìeeufnh. Hắdyxhn lắdyxhc đslrufpveu, mởwtsa miệpirang nóqegzi: “Khônfcing cóqegz việpirac gìeeuf. Ta tha thứjslk cho nàtxhsng.”

hujgc Tiểmbmbu Tiểmbmbu nghe đslruưarsqijrsc câhilwu đslruóqegz, hơyouti hơyouti sủfabtng sốuhvtt, sau đslruóqegz, hạgkntnh phúhujgc tràtxhsn đslrufpvey dâhilwng lêhilwn lậfabtp tứjslkc nhiễdnbmm lêhilwn tưarsqơyouti cưarsqgyemi củfabta nàtxhsng, rạgkntng rỡqvqo tỏoebca ra.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.