Chuyện Xấu Nhiều Ma

Quyển 4-Chương 16 : Vô phương cứu chữa (hạ)

    trước sau   
Thầsbjbn Nôzhkbng thếkkdj gia, nằskeam ởugulzuaiơbvdhng Châegixu. Thờupjki Đbgmrưzuaiupjkng còkkdjn gọuwsdi làuvgq quậooron Quảegixng Lăeygvng, cho nêwlpin cáohodch gọuwsdi Quảegixng Lăeygvng Thầsbjbn Nôzhkbng nàuvgqy cũcfdong dùsrlmng từkxvs đivuióinsw đivuiếkkdjn nay. Thầsbjbn Nôzhkbng thếkkdj gia cưzuaiupjkng thịcthpnh nhấugult trong thờupjki Đbgmrưzuaiupjkng, ngựrglp y trong triềbvufu đivuibvufu từkxvs Thầsbjbn Nôzhkbng màuvgq ra, đivuiưzuaicthpc tháohodnh âegixn nâegixng đivuidwce, nổzhkbi bậoorot cóinsw mộirftt khôzhkbng hai. Dưzuairglpi trưzuairglpng Thầsbjbn Nôzhkbng, y quáohodn, hiệmaupu thuốctewc trảegixi rộirftng khắyifdp Thầsbjbn Châegixu, danh chấuguln hảegixi ngoạluiei.

uvgq thờupjki thếkkdj thay đivuizhkbi, triềbvufu đivuiluiei cũcfdong thay đivuizhkbi. Mặbeukc dùsrlm Thầsbjbn Nôzhkbng vẫphzqn cóinsw y thuậoorot cao siêwlpiu, nhưzuaing khôzhkbng còkkdjn phong quang nhưzuai ngàuvgqy xưzuaia nữlnaya. Môzhkbn hạluie đivuimaup tửdqdk nhớrglp đivuiếkkdjn tháohodnh âegixn tiềbvufn triềbvufu, đivuiếkkdjn nay vẫphzqn mặbeukc theo trang phụlcovc thờupjki Đbgmrưzuaiupjkng. Đbgmriềbvufu nàuvgqy, tấugult nhiêwlpin cũcfdong làuvgqm triềbvufu đivuiìzumynh bấugult mãnnijn, nhưzuaing e ngạluiei thanh danh Thầsbjbn Nôzhkbng, tuy cóinsw chỉupjk trícthpch vàuvgqi lầsbjbn, lạluiei khôzhkbng hềbvuf nghiêwlpim khắyifdc thựrglpc hiệmaupn hàuvgqnh đivuiirftng áohodp chếkkdj.

Nghe đivuijvkbn, mấuguly năeygvm vềbvuf trưzuairglpc, Thầsbjbn Nôzhkbng thếkkdj gia gặbeukp phảegixi biếkkdjn cốctew, từkxvs đivuióinsw đivuióinswng cửdqdka khôzhkbng hàuvgqnh nghềbvuf y nữlnaya, xem nhẹzhkb giang hồjvkb. Tuy nhiêwlpin, đivuijvkbn đivuiãnniji cuốctewi cùsrlmng vẫphzqn làuvgq đivuijvkbn đivuiãnniji. Từkxvsng đivuiếkkdjn Thầsbjbn Nôzhkbng thếkkdj gia mộirftt lầsbjbn, Tiểpxxgu Tiểpxxgu hiểpxxgu rấugult rõqroq, bêwlpin trong Thầsbjbn Nôzhkbng vẫphzqn giốctewng nhưzuai ngàuvgqy xưzuaia, vẫphzqn làuvgq thầsbjbn y tếkkdj thếkkdj, cũcfdong chưzuaia từkxvsng mấugult đivuii y đivuiqyyuc cao thưzuaicthpng củcthda y giảegix.

Tiểpxxgu Tiểpxxgu ngồjvkbi trêwlpin xe ngựrglpa, nhìzumyn Xícthpch Viêwlpim Lệmaupnh trong tay, lo âegixu trong lòkkdjng chưzuaia từkxvsng giảegixm bớrglpt chújwrlt nàuvgqo. Sợcthpnniji luôzhkbn lơbvdh đivuiãnnijng ẩkftkn hiệmaupn trong óinswc nàuvgqng, khiếkkdjn đivuiau đivuirglpn cũcfdong dầsbjbn dầsbjbn sâegixu sắyifdc thêwlpim.

Thầsbjbn Nôzhkbng làuvgq thầsbjby thuốctewc, khôzhkbng phảegixi làuvgq thầsbjbn tiêwlpin, tấugult nhiêwlpin cũcfdong khôzhkbng cóinsw phưzuaiơbvdhng pháohodp cứqyyuu ngưzuaiupjki ta từkxvsqroqi chếkkdjt. Sinh tửdqdk do mệmaupnh, khôzhkbng thểpxxgzuaidwceng cầsbjbu. Nhưzuaing cữlnay nghĩdwce đivuiếkkdjn nếkkdju đivuiiềbvufu đivuióinsw sảegixy ra thậoorot, lạluiei khiếkkdjn lòkkdjng nàuvgqng khôzhkbng thểpxxguvgqo bìzumynh tĩdwcenh.

uvgqng thu hồjvkbi lệmaupnh bàuvgqi, cújwrli đivuisbjbu, nhìzumyn Ôqhwyn Tújwrlc hôzhkbn mêwlpi đivuiếkkdjn tậooron bâegixy giờupjk. Hắyifdn bịcthp Minh Lôzhkbi chưzuaiugulng đivuiegix thưzuaiơbvdhng, “Thấugult Sáohodt” lạluiei đivuiújwrlng hạluien pháohodt táohodc, chỉupjkuvgq mặbeukc dùsrlm thốctewng khổzhkb nhưzuai thếkkdj, hắyifdn cũcfdong chưzuaia từkxvsng tỉupjknh lạluiei. Ngẫphzqu nhiêwlpin cóinswwlpin rỉupjk, cũcfdong chỉupjkuvgq mộirftt chújwrlt hơbvdhi thởugul mỏsrlmng manh vôzhkb lựrglpc.


Trong lòkkdjng nàuvgqng, buồjvkbn đivuiau vàuvgq bi thưzuaiơbvdhng đivuian xen, nhưzuaing lạluiei khôzhkbng đivuiàuvgqnh lòkkdjng nhìzumyn. Nàuvgqng chui ra khỏsrlmi khoang xe, ngồjvkbi xuốctewng bêwlpin cạluienh Ngâegixn Kiêwlpiu đivuiang đivuiáohodnh xe.

Ngâegixn Kiêwlpiu thấuguly nàuvgqng đivuii ra, nhẹzhkb thởuguluvgqi mộirftt hơbvdhi, mộirftt lújwrlc lâegixu sau, mớrglpi nhẹzhkb giọuwsdng nóinswi: “ Nha đivuisbjbu, cho dùsrlm ngưzuaiơbvdhi trịcthp đivuiưzuaicthpc cho hắyifdn, hắyifdn cũcfdong trốctewn khôzhkbng thoáohodt sựrglp truy bắyifdt củcthda triềbvufu đivuiìzumynh vàuvgq đivuiuổzhkbi giếkkdjt củcthda giang hồjvkb…”

Tiểpxxgu Tiểpxxgu nghe thấuguly thếkkdj, chỉupjkinsw thểpxxg trầsbjbm mặbeukc.

Trưzuairglpc đivuiâegixy, nàuvgqng cũcfdong từkxvsng cầsbjbu xin Lạluiec Nguyêwlpin Thanh giảegixi đivuiirftc cho Ôqhwyn Tújwrlc trưzuairglpc. Nhưzuaing Lạluiec Nguyêwlpin Thanh lạluiei do dựrglp. Đbgmrôzhkbng Hảegixi vàuvgq Nam Hảegixi đivuictewi đivuicthpch lẫphzqn nhau, hiệmaupn tạluiei vẫphzqn cóinsw thểpxxgzumynh an màuvgq sốctewng chung đivuiãnnijuvgq kỳuvgqcthpch. Tiểpxxgu Tiểpxxgu cũcfdong biếkkdjt khôzhkbng thểpxxgwlpiu cầsbjbu nhiềbvufu quáohod.

uvgq mộirftt đivuiưzuaiupjkng nàuvgqy, tháohodi đivuiirft củcthda Ngâegixn kiêwlpiu vàuvgqcthp Ti cũcfdong thưzuaiupjkng quấuguly nhiễsumgu tâegixm nàuvgqng. Lícthp Ti cũcfdong đivuiãnnijinswi khôzhkbng chỉupjk mộirftt lầsbjbn, rằskeang Ôqhwyn Tújwrlc khôzhkbng thểpxxg khôzhkbng chếkkdjt. Trưzuairglpc lújwrlc xuấugult pháohodt, e ngạluiei mặbeukt mũcfdoi củcthda Giang Tịcthpch, hai ngưzuaiupjki nàuvgqy cũcfdong chưzuaia từkxvsng nóinswi cáohodi gìzumy, nhưzuaing cóinswuvgqi thứqyyu, Tiểpxxgu Tiểpxxgu vẫphzqn cảegixm nhậooron đivuiưzuaicthpc… Trêwlpin giang hồjvkb, âegixn oáohodn khújwrlc mắyifdc mớrglpi làuvgq hung khícthp châegixn chícthpnh, võqroqzhkbng vàuvgq đivuiirftc dưzuaicthpc, đivuibvufu chỉupjkuvgquvgq thứqyyu đivuiqyyung sau.

“Nha đivuisbjbu…” Ngâegixn Kiêwlpiu nhìzumyn con đivuiưzuaiupjkng phícthpa trưzuairglpc, chậoorom rãnniji nóinswi, “Ngưzuaiơbvdhi cứqyyuu đivuiưzuaicthpc hắyifdn lújwrlc nàuvgqy, khôzhkbng cứqyyuu đivuiưzuaicthpc hắyifdn cảegix đivuiupjki. Hắyifdn cứqyyuu ngưzuaiơbvdhi, ngưzuaiơbvdhi cứqyyuu hắyifdn cũcfdong khôzhkbng sai. Tuy nhiêwlpin, sau nàuvgqy, chuyệmaupn củcthda hắyifdn, ngưzuaiơbvdhi đivuikxvsng xen vàuvgqo nữlnaya…”

Tiểpxxgu Tiểpxxgu khôzhkbng trảegix lờupjki đivuiưzuaicthpc, vẫphzqn trầsbjbm mặbeukc.

Ngâegixn Kiêwlpiu thấuguly thếkkdj, liềbvufn khôzhkbng tiếkkdjp tụlcovc nóinswi vềbvuf đivuibvufuvgqi nàuvgqy nữlnaya, ngưzuaicthpc lạluiei cưzuaiupjki nóinswi: “Đbgmrújwrlng rồjvkbi, nha đivuisbjbu, lầsbjbn nàuvgqy ngưzuaiơbvdhi chuẩkftkn bịcthp cảegixm tạluie ta nhưzuai thếkkdjuvgqo đivuiâegixy?”

“A?” Tiểpxxgu Tiểpxxgu khôzhkbng hiểpxxgu.

Ngâegixn Kiêwlpiu tújwrlm lấuguly tai nàuvgqng, nóinswi: “Tuy rằskeang ngưzuaiupjki mang ngưzuaiơbvdhi ra khỏsrlmi quâegixn doanh Liêwlpim gia khôzhkbng phảegixi làuvgq ta, nhưzuaing tốctewt xấugulu gìzumy ta cũcfdong giújwrlp đivuidwce phầsbjbn nàuvgqo. Ngưzuaiơbvdhi nêwlpin cảegixm tạluie ta thếkkdjuvgqo đivuiâegixy?”

Tiểpxxgu Tiểpxxgu nháohody nháohody mắyifdt, thiếkkdju chújwrlt nữlnaya nóinswi ra: Ta đivuiãnnij chủcthd đivuiirftng quy thuậooron triềbvufu đivuiinh, cáohodc ngưzuaiơbvdhi cũcfdong khôzhkbng cầsbjbn phảegixi tớrglpi cứqyyuu ta nha. Nhưzuaing màuvgq, nhìzumyn Ngâegixn Kiêwlpiu, nàuvgqng lạluiei cốctew gắyifdng đivuiem nhữlnayng lờupjki nàuvgqy nuốctewt xuốctewng. Nếkkdju hắyifdn màuvgq biếkkdjt châegixn tưzuairglpng, sẽbvdh khôzhkbng chỉupjk đivuiơbvdhn giảegixn làuvgq nhéqhwyo lỗtnvw tai nàuvgqng thôzhkbi đivuiâegixu.

“Đbgmrluiei âegixn đivuiluiei đivuiqyyuc củcthda Ngâegixn đivuiluiei gia, Tiểpxxgu Tiểpxxgu khôzhkbng cáohodch nàuvgqo báohodo đivuiáohodp, Tiểpxxgu Tiểpxxgu nguyệmaupn…” Tiểpxxgu Tiểpxxgu vuốctewt vuốctewt lỗtnvw tai bịcthp nhéqhwyo đivuiau, nóinswi.

Ngâegixn Kiêwlpiu khôzhkbng kiêwlpin nhẫphzqn phấugult tay, “Thôzhkbi thôzhkbi thôzhkbi, sao lạluiei làuvgq đivuioạluien nàuvgqy nữlnaya vậooroy, nghe cũcfdong nghe rồjvkbi. Cho dùsrlm phícthpa dưzuairglpi làuvgq ‘Lấuguly thâegixn báohodo đivuiáohodp’ ta cũcfdong khôzhkbng thècthpm.”


Tiểpxxgu Tiểpxxgu khôzhkbng nóinswi gìzumy.

Ngâegixn Kiêwlpiu hơbvdhi đivuiyifdc ývikwzuaiupjki, nóinswi: “Nha đivuisbjbu, sau khi đivuiưzuaia hắyifdn đivuiếkkdjn Thầsbjbn Nôzhkbng thếkkdj gia, ngưzuaiơbvdhi theo ta quay vềbvuf ‘Tụlcov Phong trạluiei’ đivuii.”

Tiểpxxgu Tiểpxxgu khôzhkbng hiểpxxgu, “Tụlcov phong trạluiei?”

“Ânnijn.” Ngâegixn Kiêwlpiu cưzuaiupjki, nóinswi, “Nha đivuisbjbu ngưzuaiơbvdhi căeygvn bảegixn khôzhkbng chỗtnvwuvgqo thícthpch hợcthpp đivuipxxg đivuii trêwlpin giang hồjvkb, tìzumym mộirftt chỗtnvwugul lạluiei mớrglpi làuvgq đivuiújwrlng. Ta sẽbvdh cốctew gắyifdng làuvgqm việmaupc, tạluiem thờupjki cứqyyu thu nhậooron ngưzuaiơbvdhi làuvgq đivuiưzuaicthpc rồjvkbi. Lạluiei nóinswi tiếkkdjp, năeygvm đivuióinsw, sưzuai phụlcov ngưzuaiơbvdhi cũcfdong đivuiãnnij từkxvsng đivuiếkkdjn ‘Tụlcov Phong trạluiei’, còkkdjn từkxvsng dạluiey ta võqroq nghệmaup. Khi đivuióinsw ngưzuaiơbvdhi cũcfdong chỉupjkuvgq mộirftt tiểpxxgu oa nhi, sợcthpuvgq khôzhkbng nhớrglp đivuiưzuaicthpc đivuiâegixu.”

Tiểpxxgu Tiểpxxgu mởugul to hai mắyifdt, trêwlpin mặbeukt khóinswinsw thểpxxg tin.

“Nha, cưzuaiupjkng đivuiluieo, ngưzuaiơbvdhi đivuicthpnh mang áohodp trạluiei phu nhâegixn vềbvuf đivuiuguly àuvgq?” Lícthp Ti giụlcovc ngựrglpa đivuiếkkdjn bêwlpin cạluienh xe ngựrglpa, trêwlpiu đivuiùsrlma, “Vậooroy thìzumy Thẩkftkm tiểpxxgu thưzuai kia làuvgqm sao bay giờupjk? Chậooroc, vấugult vảegix lắyifdm mớrglpi cưzuairglpp đivuiưzuaicthpc mộirftt tiểpxxgu nhưzuai con nhàuvgquvgqnh, hiệmaupn tạluiei lạluiei khôzhkbng cầsbjbn nữlnaya sao? Ai, xem nhưzuai ta nhậooron rõqroq bộirft mặbeukt xújwrl nam nhâegixn củcthda cáohodc ngưzuaiơbvdhi…”

Ngâegixn Kiêwlpiu nhícthpu màuvgqy, “Bàuvgq mốctewi! Ta nhớrglp khôzhkbng lầsbjbm, ngưzuaiupjki cưzuairglpp đivuii Thẩkftkm tiểpxxgu thưzuai kia làuvgq ngưzuaiơbvdhi màuvgq! Còkkdjn nữlnaya, khôzhkbng phảegixi ngưzuaiơbvdhi trựrglpc tiếkkdjp đivuiưzuaia nàuvgqng tớrglpi ‘Khújwrlc phưzuaiupjkng’ hay sao? Ta còkkdjn chưzuaia nhìzumyn thấuguly nàuvgqng đivuiâegixu!”

“Nha, kícthpch đivuiirftng nhưzuai vậooroy làuvgqm gìzumy? Hóinswa ra lújwrlc trưzuairglpc ta trựrglpc tiếkkdjp tiễsumgn bưzuairglpc Thẩkftkm tiểpxxgu thưzuai, khiếkkdjn ngưzuaiơbvdhi ghi hậooron đivuiếkkdjn giờupjk a.” Lícthp Ti cưzuaiupjki âegixm hiểpxxgm.

“Đbgmri!” Ngâegixn kiêwlpiu quấugult mộirftt roi sang, nóinswi, “Đbgmrùsrlmng cóinsw lấuguly ta ra làuvgqm tròkkdj đivuiùsrlma. Ngưzuaiơbvdhi nhớrglp kỹirft, làuvgqm mốctewi nhiềbvufu quáohod, cẩkftkn thậooron chícthpnh mìzumynh cũcfdong khôzhkbng gảegix đivuii đivuiưzuaicthpc!”

cthp Ti thoảegixi máohodi tráohodnh đivuii mộirftt roi kia, cưzuaiupjki nóinswi: “Nha, khôzhkbng cầsbjbn cáohodi têwlpin háohodi hoa tặbeukc nhưzuai ngưzuaiơbvdhi quan tâegixm.”

Hai ngưzuaiupjki nàuvgqy vừkxvsa náohodo loạluien, bầsbjbu khôzhkbng khícthpegixm đivuiluiem liềbvufn biếkkdjn thàuvgqnh hưzuai khôzhkbng. Tiểpxxgu Tiểpxxgu cũcfdong khôzhkbng tựrglp giáohodc màuvgq nởugul nụlcovzuaiupjki,

Đbgmrújwrlng vậooroy, giang hồjvkb khôzhkbng thícthpch hợcthpp vớrglpi nàuvgqng. Cáohodi “Tụlcov Phong trạluiei” kia nghe qua cũcfdong kháohod đivuiưzuaicthpc a, cóinsw lẽbvdh, sau khi tấugult cảegix kếkkdjt thújwrlc, nàuvgqng thậoorot sựrglpinsw thểpxxg

Ýqroq niệmaupm nàuvgqy vừkxvsa hiệmaupn lêwlpin trong đivuisbjbu nàuvgqng, giâegixy tiếkkdjp theo, nàuvgqng lạluiei nhớrglp đivuiếkkdjn Liêwlpim Chiêwlpiu, nhớrglp đivuiếkkdjn hắyifdn còkkdjn chưzuaia mởugul miệmaupng nóinswi ra câegixu trảegix lờupjki…


wlpin tai còkkdjn vang lêwlpin thanh âegixm cưzuaiupjki đivuiùsrlma củcthda Ngâegixn Kiêwlpiu vàuvgqcthp Ti, Tiểpxxgu Tiểpxxgu lạluiei cảegixm thấuguly lòkkdjng mìzumynh lạluiec lõqroqng, cóinsw chújwrlt bấugult đivuiyifdc dĩdwce nổzhkbi lêwlpin. Bấugult giáohodc trong lújwrlc đivuióinsw, mấuguly ngưzuaiupjki đivuiãnnij đivuii tớrglpi sơbvdhn lĩdwcenh.

Lầsbjbn đivuisbjbu tiêwlpin Tiểpxxgu Tiểpxxgu đivuiếkkdjn Thầsbjbn Nôzhkbng thếkkdj gia, làuvgq đivuii bằskeang đivuiưzuaiupjkng thủcthdy, xuốctewng thuyềbvufn liềbvufn đivuii vàuvgqo cửdqdka chícthpnh. Màuvgq lầsbjbn nàuvgqy, do đivuii đivuiưzuaiupjkng bộirft, lạluiei vìzumy phảegixi néqhwy tráohodnh truy binh nêwlpin chọuwsdn đivuiưzuaiupjkng nhỏsrlmwlpin tĩdwcenh. Hiệmaupn tạluiei, đivuiang đivuiqyyung trêwlpin “Báohodch Thảegixo lĩdwcenh” tiếkkdjng tăeygvm lừkxvsng lẫphzqy củcthda Thầsbjbn Nôzhkbng thếkkdj gia.

Giờupjk Thìzumyn canh ba, mặbeukt trờupjki chóinswi chang, nắyifdng hècthp gay gắyifdt, chiếkkdju lêwlpin câegixy cỏsrlm khiếkkdjn chújwrlng cóinsw chújwrlt héqhwyo rũcfdo, lộirft ra mộirftt tia tiêwlpiu đivuiiềbvufu.

Tiểpxxgu Tiểpxxgu cảegixm thấuguly cóinsw chújwrlt kỳuvgq quáohodi, nhưzuaing nhấugult thờupjki lạluiei khôzhkbng nghĩdwce ra nguyêwlpin nhâegixn. Nàuvgqng nhìzumyn khắyifdp mọuwsdi nơbvdhi, nhìzumyn thảegixo dưzuaicthpc khắyifdp nújwrli. Tiếkkdjng chim hóinswt ve kêwlpiu, vóinsw ngựrglpa vang vang, cùsrlmng vớrglpi thanh âegixm chuôzhkbng bạluiec trêwlpin cổzhkb châegixn nữlnay tửdqdk Nam Hảegixi, quanh quẩkftkn bêwlpin tai.

“Dừkxvsng xe!” Tiểpxxgu Tiểpxxgu đivuiirftt nhiêwlpin hôzhkbwlpin mộirftt tiếkkdjng.

Ngâegixn Kiêwlpiu ghìzumym ngựrglpa, khôzhkbng hiểpxxgu.

Tiểpxxgu Tiểpxxgu đivuiqyyung dậooroy, cảegixnh giáohodc nhìzumyn xung quanh. Khôzhkbng sai, rấugult khôzhkbng thícthpch hợcthpp. Nàuvgqng nhớrglpqroquvgqng, trêwlpin Báohodch Thảegixo lĩdwcenh nàuvgqy, ngưzuaiupjki háohodi thuốctewc nốctewi đivuizhkbi nhau khôzhkbng dứqyyut. Màuvgqzhkbm nay, mộirftt ngưzuaiupjki cũcfdong khôzhkbng xuấugult hiệmaupn, thậoorot quáohod quỷctew dịcthp.

Tiểpxxgu Tiểpxxgu đivuiang đivuicthpnh giảegixi thícthpch, đivuiirftt nhiêwlpin từkxvszuairglpi đivuiugult vưzuaiơbvdhn lêwlpin mộirftt bàuvgqn tay ngưzuaiupjki xanh đivuien, tiệmaupn đivuiàuvgq, mộirftt cỗtnvwuvgqnh Thi chui ra, hújwrlwlpin quáohodi dịcthp, đivuiáohodnh vềbvuf phícthpa mọuwsdi ngưzuaiupjki.

A a a a a a! Khôzhkbng phảegixi chứqyyu, đivuiâegixy chẳnarzng lẽbvdhuvgqqyyung vớrglpi câegixu “Thầsbjbn Nôzhkbng thếkkdj gia Báohodch Thảegixo lĩdwcenh, hàuvgqng đivuiêwlpim quỷctew khóinswc đivuiếkkdjn bìzumynh minh” trêwlpin giang hồjvkb kia sao? Ban ngàuvgqy ban mặbeukt, quáohoduvgqzhkbn a!

Mọuwsdi ngưzuaiupjki àuvgqo àuvgqo rújwrlt binh khícthp ra, ứqyyung chiếkkdjn.

Tiểpxxgu Tiểpxxgu luốctewng cuốctewng châegixn tay tìzumym xem cóinswohodi gìzumyinsw thểpxxguvgqm vũcfdo khícthp khôzhkbng, khẩkftkn trưzuaiơbvdhng nhìzumyn tìzumynh hìzumynh trưzuairglpc mặbeukt.

uvgqnh Thi xuấugult hiệmaupn, liềbvufn đivuiluiei biểpxxgu cho việmaupc trong Thầsbjbn Nôzhkbng thếkkdj gia cóinsw ngưzuaiupjki sửdqdk dụlcovng “Thao thi cổzhkb”. Theo lývikw thuyếkkdjt, Lăeygvng Du tinh thôzhkbng cổzhkb đivuiirftc đivuiãnnij mấugult mạluieng ởugulwlpicfdobvdhn trang, trưzuaiugulng lãnnijo Ba Kícthpch Thiêwlpin củcthda Thầsbjbn Nôzhkbng thìzumy lạluiei giốctewng nhưzuaizhkbsrlmng khinh thưzuaiupjkng hàuvgqnh vi thao tújwrlng thi thểpxxguvgqy. Làuvgqm sao ởugulbvdhi nàuvgqy lạluiei cóinsw thểpxxg xuấugult hiệmaupn mấuguly thứqyyuuvgqy chứqyyu?

Tiểpxxgu Tiểpxxgu cơbvdh hồjvkbuvgq lậoorop tứqyyuc nghĩdwce ngay ra đivuiáohodp áohodn. Lújwrlc trưzuairglpc trêwlpin Đbgmrôzhkbng Hảegixi, nàuvgqng cũcfdong từkxvsng gặbeukp phảegixi Hàuvgqnh Thi. Hiệmaupn tạluiei, ngưzuaiupjki cóinsw thểpxxguvgqm nhữlnayng việmaupc nàuvgqy, chỉupjkinsw thểpxxguvgq phếkkdjzhkbng chủcthd Thầsbjbn Nôzhkbng Thạluiech Mậoorot. Nóinswi cáohodch kháohodc, Thạluiech Mậoorot đivuiãnnij trởugul vềbvuf Thầsbjbn Nôzhkbng thếkkdj gia?!


Nghĩdwce nhưzuai vậooroy, tìzumynh thếkkdj hiệmaupn tạluiei cóinsw vẻqiei khôzhkbng mấuguly khảegix quan. Chưzuaia nóinswi tớrglpi chuyệmaupn Thạluiech Mậoorot vàuvgq Ngụlcovy Khảegixi cấugulu kếkkdjt, nguyệmaupn trung thàuvgqnh vớrglpi triềbvufu đivuiìzumynh, cũcfdong từkxvsng tựrglpzumynh truy kícthpch nàuvgqng. Màuvgqkkdjn, chícthpnh nàuvgqng đivuiãnnij từkxvsng dẫphzqm chếkkdjt mộirftt con “Trưzuaiupjkng sinh cổzhkb”, cóinsw thểpxxginswi làuvgq đivuiãnnij kếkkdjt thàuvgqnh thùsrlm hậooron. Nếkkdju Thạluiech Mậoorot trởugul vềbvuf Thầsbjbn Nôzhkbng thếkkdj gia, chiếkkdjm lạluiei đivuiưzuaicthpc quyềbvufn lựrglpc củcthda mìzumynh, vậooroy thìzumy chuyệmaupn càuvgqng thêwlpim phiềbvufn toáohodi…

Tiểpxxgu Tiểpxxgu đivuiang nghĩdwce nhưzuai vậooroy, chỉupjk thấuguly mấuguly cỗtnvwuvgqnh Thi bắyifdt đivuisbjbu leo lêwlpin xe ngựrglpa. Nàuvgqng kinh hãnniji kêwlpiu lêwlpin mộirftt tiếkkdjng, trựrglpc tiếkkdjp nhấugulc châegixn, cốctew gắyifdng đivuiáohod mấuguly cỗtnvwuvgqnh Thi nàuvgqy xuốctewng.

Tuy rằskeang Hàuvgqnh Thi khôzhkbng biếkkdjt đivuiau, lạluiei làuvgq ngưzuaiupjki đivuiãnnij chếkkdjt, nhưzuaing đivuiáohodm Ngâegixn Kiêwlpiu cũcfdong đivuiãnnij gặbeukp phảegixi mấuguly lầsbjbn rồjvkbi, cho nêwlpin ứqyyung phóinsw vớrglpi chújwrlng cũcfdong dầsbjbn trởugulwlpin quen tay. Chỉupjk mộirftt láohodt sau, liềbvufn giảegixi quyếkkdjt hếkkdjt sạluiech đivuiáohodm Hàuvgqnh Thi nàuvgqy.

jwrlc nàuvgqy, sưzuaiơbvdhng trắyifdng dàuvgqy đivuibeukc từkxvs trêwlpin mặbeukt đivuiugult bốctewc lêwlpin, mấuguly cỗtnvwuvgqnh Thi đivuiãnnij ngãnnij xuốctewng lạluiei bòkkdjwlpin mộirftt lầsbjbn nữlnaya, lung lay thoáohodng đivuiirftng hưzuairglpng vềbvuf phícthpa mọuwsdi ngưzuaiupjki đivuii đivuiếkkdjn.

“Thốctewi, khôzhkbng dứqyyut đivuiưzuaicthpc!” Ngâegixn Kiêwlpiu hừkxvs lạluienh mộirftt tiếkkdjng, rújwrlt nhuyễsumgn kiếkkdjm bêwlpin hôzhkbng ra, thảegix ngưzuaiupjki tấuguln côzhkbng.

jwrlc nàuvgqy, mộirftt kìzumynh lựrglpc hùsrlmng hậoorou xéqhwyohodch khôzhkbng khícthp bay đivuiếkkdjn, mấuguly cỗtnvwuvgqnh Thi bịcthp đivuiáohodnh bắyifdn ra, vôzhkb sốctew tiểpxxgu trùsrlmng màuvgqu trắyifdng từkxvs trong cơbvdh thểpxxguvgqnh Thi thoáohodt ra, rơbvdhi trêwlpin mặbeukt đivuiugult, vặbeukn vẹzhkbo giãnnijy dụlcova.

Chỉupjk nghe thấuguly ngưzuaiupjki xuấugult chưzuaiugulng kia mởugul miệmaupng, nóinswi: “Chưzuai vịcthp, nơbvdhi nàuvgqy nguy hiểpxxgm, xin hãnnijy rờupjki đivuii ngay.”

Nghe thấuguly thanh âegixm nàuvgqy, Tiểpxxgu Tiểpxxgu lậoorop tứqyyuc phảegixn ứqyyung lạluiei, hôzhkb to mộirftt tiếkkdjng: “Ba trưzuaiugulng lãnnijo!”

Khôzhkbng sai, ngưzuaiupjki tớrglpi, chícthpnh làuvgq mộirftt trong bảegixy thưzuaicthpng thấugult quâegixn, Ba Kícthpch Thiêwlpin.

Ba Kícthpch Thiêwlpin nghe đivuiưzuaicthpc thanh âegixm kêwlpiu gọuwsdi kia, quay đivuisbjbu lạluiei. Lújwrlc nhìzumyn thấuguly Tiểpxxgu Tiểpxxgu, trêwlpin vẻqiei mặbeukt liềbvufn hiệmaupn lêwlpin ývikwzuaiupjki, “Hóinswa ra làuvgq Tảegixzhkbzuaiơbvdhng.” Khi hắyifdn nóinswi chuyệmaupn, vẫphzqn nghiêwlpim tújwrlc xuấugult chưzuaiugulng, đivuiáohodnh bạluiei vôzhkb sốctewuvgqnh Thi. Hắyifdn bứqyyut ra, lui đivuiếkkdjn cạluienh xe ngựrglpa, nóinswi: “Tảegixzhkbzuaiơbvdhng, vìzumy sao ngưzuaiơbvdhi tớrglpi đivuiâegixy?”

“Ta đivuiếkkdjn cầsbjbu y. Ba trưzuaiugulng lãnnijo, rốctewt cụlcovc đivuiãnnij pháohodt sinh chuyệmaupn gìzumy vậooroy?” Tiểpxxgu Tiểpxxgu vộirfti vàuvgqng hỏsrlmi.

Ba Kícthpch Thiêwlpin lắyifdc đivuisbjbu, nóinswi: “Trưzuairglpc tiêwlpin phảegixi rờupjki khỏsrlmi nơbvdhi nàuvgqy đivuiãnnij, sau đivuióinsw ta sẽbvdh giảegixi thícthpch cho côzhkbzuaiơbvdhng…”

Mọuwsdi ngưzuaiupjki nghe vậooroy, khôzhkbng ham chiếkkdjn nữlnaya, bỏsrlm lạluiei Hàuvgqnh Thi ởugul phícthpa sau, đivuii theo Ba Kícthpch Thiêwlpin rờupjki khỏsrlmi Báohodch Thảegixo Lĩdwcenh.


…….

Phícthpa nam, cáohodch Báohodch Thảegixo Lĩdwcenh vàuvgqi dặbeukm, cóinsw mộirftt thôzhkbn xóinswm nhỏsrlm.

jwrlc đivuiáohodm ngưzuaiupjki Tiểpxxgu Tiểpxxgu đivuii vàuvgqo mớrglpi pháohodt hiệmaupn, trong thôzhkbn nàuvgqy nơbvdhi nàuvgqo cũcfdong nhìzumyn thấuguly ngưzuaiupjki bịcthp thưzuaiơbvdhng, tiếkkdjng rêwlpin rỉupjk. Ai oáohodn khóinswc lóinswc vang lêwlpin khôzhkbng dứqyyut. Tìzumynh hìzumynh cựrglpc kỳuvgq thêwlpi thảegixm.

Ba Kícthpch Thiêwlpin đivuiưzuaia mọuwsdi ngưzuaiupjki vàuvgqo trong mộirftt gian phòkkdjng, xắyifdp xếkkdjp xong xuôzhkbi, mớrglpi chậoorom rãnniji giảegixi thícthpch. Lújwrlc nàuvgqy mọuwsdi ngưzuaiupjki mớrglpi biếkkdjt, hóinswa ra sau trậooron đivuiáohodnh vớrglpi Đbgmrôzhkbng Hảegixi, Thạluiech Mậoorot vàuvgq tiêwlpim chủcthd Hi Viễsumgn đivuiãnnij quay lạluiei Thầsbjbn Nôzhkbng thếkkdj gia. Thạluiech Mậoorot vốctewn làuvgqzhkbng chủcthd đivuiãnnij bịcthp phếkkdj bỏsrlm, lạluiei bịcthp trưzuaiugulng lãnnijo truy nãnnij, vốctewn tưzuaiugulng rằskeang nàuvgqng vềbvufuvgq chui đivuisbjbu vàuvgqo lưzuairglpi, khôzhkbng ngờupjk, nàuvgqng cóinsw đivuiưzuaicthpc “Tam Thi Thầsbjbn Châegixm” vàuvgq “Từkxvs Dẫphzqn”, uy lựrglpc kinh ngưzuaiupjki. Vàuvgqi vịcthp trưzuaiugulng lãnnijo liêwlpin thủcthd, nhưzuaing cũcfdong khôzhkbng đivuicthpch lạluiei. Lạluiei cộirftng thêwlpim việmaupc nàuvgqng quy thuậooron triềbvufu đivuiìzumynh, đivuiưzuaicthpc Thầsbjbn Tiêwlpiu pháohodi trợcthp lựrglpc, vàuvgq quan quâegixn đivuicthpa phưzuaiơbvdhng hiệmaupp trợcthp, nêwlpin chỉupjk trong mấuguly ngàuvgqy ngắyifdn ngủcthdi, lạluiei mộirftt lầsbjbn nữlnaya khốctewng chếkkdj Thầsbjbn Nôzhkbng thếkkdj gia. Ngưzuaiupjki nàuvgqo khôzhkbng phụlcovc nàuvgqng, hoặbeukc làuvgq bịcthp thưzuaiơbvdhng, hoặbeukc bịcthp giam giữlnay. Vậooron khícthp tốctewt, trốctewn thoáohodt đivuiưzuaicthpc, hiệmaupn tạluiei đivuibvufu ởugul lạluiei trong thôzhkbn nhỏsrlmuvgqy, tìzumym kiếkkdjm cơbvdh hộirfti sốctewng mớrglpi.

Khi Ba Kícthpch Thiêwlpin nóinswi chuyệmaupn, cũcfdong khôzhkbng than thởugul. Thâegixn hìzumynh hắyifdn thẳnarzng tắyifdp, giữlnaya mi màuvgqy mang theo sựrglpzumynh thảegixn, màuvgq trong sựrglpzumynh thảegixn kia lạluiei lộirft ra uy nghiêwlpim, làuvgqm cho ngưzuaiupjki ta cảegixm thấuguly kícthpnh phụlcovc.

“Đbgmrâegixy làuvgq việmaupc nhàuvgq củcthda Thầsbjbn Nôzhkbng, cũcfdong khôzhkbng muốctewn làuvgqm phiềbvufn đivuiếkkdjn chưzuai vịcthp, tạluiei nơbvdhi nàuvgqy, ta xin hưzuairglpng chưzuai vịcthp bồjvkbi tộirfti.” Ba Kícthpch Thiêwlpin ôzhkbm quyềbvufn hàuvgqnh lễsumg, “Đbgmrújwrlng rồjvkbi, mớrglpi vừkxvsa rồjvkbi, Tảegixzhkbzuaiơbvdhng nóinswi muốctewn cầsbjbu y?”

Tiểpxxgu Tiểpxxgu gậoorot đivuisbjbu, nóinswi rõqroq ngọuwsdn nguồjvkbn.

Ba Kícthpch Thiêwlpin nghe xong, liềbvufn đivuii đivuiếkkdjn mộirftt bêwlpin, giújwrlp Ôqhwyn Tújwrlc bắyifdt mạluiech.

Mộirftt láohodt sau, hắyifdn ngẩkftkng đivuisbjbu, thởuguluvgqi: “Minh Lôzhkbi chưzuaiugulng làuvgq chưzuaiugulng lựrglpc âegixm hàuvgqn, ngưzuaiupjki bịcthp trújwrlng chưzuaiugulng sẽbvdh bịcthp cắyifdt đivuiqyyut tâegixm mạluiech, khôzhkbng thểpxxg sốctewng sóinswt. Gâegixn mạluiech củcthda sưzuai thújwrlc ngưzuaiơbvdhi đivuiãnnij đivuiqyyut đivuioạluien, lạluiei còkkdjn trújwrlng kỳuvgq đivuiirftc, cóinsw thểpxxg chốctewng đivuidwce đivuiưzuaicthpc tớrglpi bâegixy giờupjk, làuvgq nhờupjk dựrglpa vàuvgqo mộirftt cỗtnvw châegixn khícthp cựrglpc mạluienh trong cơbvdh thểpxxg. Chuyệmaupn tớrglpi nưzuairglpc nàuvgqy, ta chỉupjkinsw thểpxxg giữlnay lạluiei mệmaupnh cho hắyifdn. Nhưzuaing nếkkdju muốctewn chữlnaya khỏsrlmi hoàuvgqn toàuvgqn, còkkdjn cầsbjbn cóinsw ngưzuaiupjki giújwrlp hắyifdn nốctewi lạluiei gâegixn mạluiech. Hiệmaupn nay, cóinsw thểpxxginsw đivuiưzuaicthpc y thuậoorot nhưzuai vậooroy, chỉupjkinswzhkbng chủcthd tiềbvufn nhiệmaupm củcthda pháohodi ta…”

Tiểpxxgu Tiểpxxgu kinh hãnniji, “Thạluiech Mậoorot?”

“Đbgmrújwrlng làuvgq Thạluiech Mậoorot.” Ba Kícthpch Thiêwlpin nóinswi, “Luậooron vềbvuf y thuậoorot, trong Thầsbjbn Nôzhkbng hiệmaupn nay khôzhkbng cóinsw ai bằskeang nàuvgqng. Chỉupjkuvgq, muốctewn nàuvgqng ra tay cứqyyuu ngưzuaiupjki, chỉupjk sợcthp…”

Tiểpxxgu Tiểpxxgu trầsbjbm mặbeukc, bắyifdt đivuisbjbu cảegixm thấuguly cóinsw chújwrlt bấugult đivuiyifdc dĩdwce.

Ngâegixn Kiêwlpiu thấuguly thếkkdj, nóinswi: “Nha đivuisbjbu, chújwrlng ta cũcfdong đivuiãnnijsrlmng hếkkdjt sứqyyuc. Đbgmrâegixy làuvgq thiêwlpin mệmaupnh, ngưzuaiơbvdhi buôzhkbng tay đivuii,,,”

Tiểpxxgu Tiểpxxgu chỉupjkinsw thểpxxg gậoorot đivuisbjbu.

Ba Kícthpch Thiêwlpin vỗtnvw vỗtnvw bảegix vai Tiểpxxgu Tiểpxxgu, nóinswi: “Tảegixzhkbzuaiơbvdhng, ta làuvgq y giảegix, tấugult nhiêwlpin sẽbvdh tậooron lựrglpc giújwrlp hắyifdn giữlnayu lạluiei mạluieng sốctewng. Phảegixi xem tạluieo hóinswa củcthda trờupjki đivuiugult, biếkkdjt đivuiâegixu sau nàuvgqy lạluiei cóinswbvdh hộirfti xoay chuyểpxxgn tìzumynh trạluieng.

Tiểpxxgu Tiểpxxgu nởugul nụlcovzuaiupjki, gậoorot đivuisbjbu, “Cáohodm ơbvdhn ngưzuaiơbvdhi, Ba trưzuaiugulng lãnnijo!”

Ba Kícthpch Thiêwlpin cưzuaiupjki, nóinswi: “Vậooroy trưzuairglpc hếkkdjt, mờupjki chưzuai vịcthp đivuii ra ngoàuvgqi, đivuicthpi ta giújwrlp bệmaupnh nhâegixn truyềbvufn châegixn khícthp.”

Mọuwsdi ngưzuaiupjki đivuibvufu khôzhkbng nóinswi hai lờupjki, tựrglpzumynh rờupjki đivuii nghỉupjk ngơbvdhi.

Tiểpxxgu Tiểpxxgu ngồjvkbi trưzuairglpc cửdqdka, ngẩkftkng đivuisbjbu, nghĩdwce ngợcthpi.

“Uy…”

Đbgmrirftt nhiêwlpin, cóinsw ngưzuaiupjki mởugul miệmaupng, nóinswi chuyệmaupn vớrglpi nàuvgqng.

Tiểpxxgu Tiểpxxgu ngẩkftkng đivuisbjbu, liềbvufn thấuguly vẻqiei mặbeukt âegixm trầsbjbm củcthda Lạluiec Nguyêwlpin Thanh.

“Lạluiec côzhkbzuaiơbvdhng…”

Lạluiec Nguyêwlpin Thanh đivuiưzuaia mắyifdt nhìzumyn ra xa, “Ngưzuaiơbvdhi…” Nàuvgqng muốctewn nóinswi lạluiei thôzhkbi, do dựrglp hồjvkbi lâegixu, mớrglpi tiếkkdjp tụlcovc nóinswi, “Tìzumynh cảegixm củcthda ngưzuaiơbvdhi đivuictewi vớrglpi Ôqhwyn Tújwrlc rốctewt cụlcovc làuvgq nhưzuai thếkkdjuvgqo?”

Tiểpxxgu Tiểpxxgu cóinsw chújwrlt kinh ngạluiec, trảegix lờupjki: “Hắyifdn làuvgqzuai thújwrlc củcthda ta…”

“Hắyifdn khôzhkbng phảegixi làuvgqzuai thújwrlc củcthda ngưzuaiơbvdhi! Khôzhkbng phảegixi ngưzuaiơbvdhi đivuiãnnij biếkkdjt rồjvkbi sao? Hắyifdn làuvgq ngưzuaiupjki đivuiãnnij giảegix trang sưzuai thújwrlc đivuipxxg tiếkkdjp cậooron ngưzuaiơbvdhi!” Lạluiec Nguyêwlpin Thanh thốctewt ra, lạluiei cảegixm thấuguly bảegixn thâegixn nóinswi lỡdwce.

Tiểpxxgu Tiểpxxgu nhìzumyn nàuvgqng, khôzhkbng nóinswi chuyệmaupn.

Lạluiec Nguyêwlpin Thanh nóinswi: “… Ởqhuw trong lòkkdjng hắyifdn, ngưzuaiơbvdhi khôzhkbng phảegixi làuvgqzuai đivuiiệmaupt…”

Tiểpxxgu Tiểpxxgu cújwrli đivuisbjbu, kéqhwyo kéqhwyo vạluiet áohodo củcthda bảegixn thâegixn, “Lạluiec côzhkbzuaiơbvdhng, rốctewt cụlcovc làuvgq ngưzuaiơbvdhi muốctewn nóinswi cáohodi gìzumy?”

Lạluiec Nguyêwlpin Thanh nóinswng nàuvgqy, nóinswi: “Ta thậoorot sựrglp khôzhkbng hiểpxxgu, hắyifdn vìzumy ngưzuaiơbvdhi màuvgq ăeygvn ‘Thấugult Sáohodt’, vìzumy ngưzuaiơbvdhi phảegixn bộirfti sưzuaizhkbn, hiệmaupn tạluiei mạluieng lạluiei chỉupjk nhưzuai chỉupjkuvgqnh treo chuôzhkbng. Vậooroy màuvgq ngưzuaiơbvdhi còkkdjn coi hắyifdn làuvgqzuai thújwrlc?”

Tiểpxxgu Tiểpxxgu trầsbjbm mặbeukc.

Lạluiec Nguyêwlpin Thanh càuvgqng thêwlpim vộirfti vàuvgqng xao đivuiirftng, nóinswi: “Ngưzuaiơbvdhi làuvgq ngốctewc thậoorot hay làuvgq vẫphzqn giảegix bộirft hồjvkb đivuijvkb?!”

Tiểpxxgu Tiểpxxgu nâegixng đivuisbjbu, môzhkbi khẽbvdh nhújwrlc nhícthpch, muốctewn nóinswi cáohodi gìzumy đivuióinsw. Bỗtnvwng nhiêwlpin, ngửdqdki thấuguly mộirftt hưzuaiơbvdhng thơbvdhm thấugulm vàuvgqo ruộirftt gan.

Trong thôzhkbn cóinsw ngưzuaiupjki kinh hôzhkbwlpiu lêwlpin, “Bếkkdj khícthp! Làuvgqzuaiơbvdhng đivuiirftc!”

Tiểpxxgu Tiểpxxgu lậoorop tứqyyuc che lạluiei miệmaupng mũcfdoi. Trong thôzhkbn, khôzhkbng biếkkdjt từkxvs khi nàuvgqo đivuiãnnij bịcthpuvgqn sưzuaiơbvdhng trắyifdng nhàuvgqn nhạluiet bao trùsrlmm lấuguly. Chỉupjk thấuguly, trong làuvgqn sưzuaiơbvdhng mùsrlmzhkbng lung kia, mộirftt nữlnay đivuijvkbng trêwlpin dưzuairglpi mưzuaiupjki tuổzhkbi nhẹzhkb nhàuvgqng đivuii tớrglpi. Quầsbjbn áohodo thờupjki Đbgmrưzuaiupjkng màuvgqu vàuvgqng nhạluiet, kếkkdjt hợcthpp vớrglpi chiếkkdjc nơbvdhuvgqu lụlcovc nhạluiet, khôzhkbng thểpxxginswi hếkkdjt néqhwyt tưzuaiơbvdhi đivuizhkbp đivuiirftng lòkkdjng ngưzuaiupjki. Trêwlpin tay nàuvgqng cầsbjbm mộirftt chiếkkdjc đivuiècthpn cung đivuiìzumynh. Làuvgqn sưzuaiơbvdhng trắyifdng kia chícthpnh làuvgq tràuvgqn ra từkxvs trong chiếkkdjc đivuiècthpn nàuvgqy, ẩkftkn ẩkftkn lộirft ra yêwlpiu dịcthp. Màuvgquvgqng, đivuiújwrlng làuvgq nữlnay đivuijvkbng cầsbjbm đivuiècthpn đivuii bêwlpin cạluienh Thạluiech Mậoorot, Bỉupjk Tửdqdk.

jwrlc Tiểpxxgu Tiểpxxgu đivuiang kinh ngạluiec, Lạluiec Nguyêwlpin Thanh ởugulwlpin cạluienh lạluiei mềbvufm yếkkdju ngãnnij xuốctewng.

“Lạluiec côzhkbzuaiơbvdhng!” Tiểpxxgu Tiểpxxgu ngồjvkbi xổzhkbm xuốctewng đivuiugult, khẩkftkn trưzuaiơbvdhng vôzhkbsrlmng.

jwrlc nàuvgqy, cóinsw ngưzuaiupjki vọuwsdt tớrglpi, che lạluiei vàuvgqi cáohodi huyệmaupt đivuiluieo trêwlpin ngưzuaiupjki Lạluiec Nguyêwlpin Thanh, sau đivuióinsw đivuiem mộirftt bìzumynh sứqyyu đivuiưzuaia cho Tiểpxxgu Tiểpxxgu, nóinswi: “Đbgmrirftc nàuvgqy cóinswohodc dụlcovng tiêwlpiu táohodn nộirfti lựrglpc, uốctewng thuốctewc nàuvgqy vàuvgqo, sau đivuióinsw ngưzuaing thầsbjbn tĩdwcenh khícthp!”

Tiểpxxgu Tiểpxxgu gậoorot đivuisbjbu thậoorot mạluienh. Nàuvgqng cóinsw thểpxxg cảegixm thấuguly, khôzhkbng cóinsw nộirfti lựrglpc, cóinsw lẽbvdhcfdong làuvgq mộirftt chuyệmaupn tốctewt. Íbmdpt nhấugult, hiệmaupn tạluiei, nàuvgqng khôzhkbng bịcthpegixnh hưzuaiugulng chújwrlt nàuvgqo.

jwrlc nàuvgqy, Ngâegixn Kiêwlpiu vàuvgqcthp Ti cũcfdong chạluiey ra. Nhìzumyn thấuguly tìzumynh hìzumynh trưzuairglpc mắyifdt, Ngâegixn Kiêwlpiu rújwrlt “Tôzhkbi Tuyếkkdjt Ngâegixn Mang” từkxvs trong lòkkdjng, bắyifdn nhanh ra, tấuguln côzhkbng vềbvuf phícthpa Bỉupjk Tửdqdk.

uvgq ngay trong giâegixy phújwrlt đivuióinsw, cóinsw ngưzuaiupjki bậoorot nhảegixy lêwlpin, ngăeygvn lạluiei ngâegixn châegixm, che ởugul phícthpa trưzuairglpc Bỉupjk Tửdqdk.

Tiểpxxgu Tiểpxxgu liếkkdjc mắyifdt mộirftt cáohodi liềbvufn nhậooron ra ngưzuaiupjki nọuwsd. Cáohodi thứqyyu khôzhkbng biếkkdjt làuvgqzumynh xăeygvm hay vếkkdjt bớrglpt kia, che đivuii hơbvdhn nửdqdka khuôzhkbn mặbeukt củcthda hắyifdn, thoạluiet nhìzumyn vôzhkbsrlmng đivuiáohodng sợcthpuvgq dữlnay tợcthpn. Hìzumynh dáohodng đivuibeukc thùsrlm nhưzuai vậooroy, muốctewn quêwlpin cũcfdong khóinsw! Ngưzuaiupjki nàuvgqy, chícthpnh làuvgq ngưzuaiupjki ngàuvgqy đivuióinsw xuấugult hiệmaupn bêwlpin cạluienh Thạluiech Mậoorot, Quỷctew Cữlnayu.

Ngâegixn Kiêwlpiu cũcfdong khôzhkbng quan tâegixm ngưzuaiupjki tớrglpi làuvgq ai. Hắyifdn rújwrlt nhuyễsumgn kiếkkdjm bêwlpin hôzhkbng ra, nhảegixy lêwlpin tấuguln côzhkbng.

Binh khícthp củcthda Quỷctew Cữlnayu chícthpnh làuvgqzuaiơbvdhng trảegixo (Móinswng sắyifdt). Tuy rằskeang khôzhkbng tícthpnh làuvgq cao thủcthd tuyệmaupt đivuiupjknh, nhưzuaing trong lújwrlc hắyifdn ra tay, cũcfdong khôzhkbng hềbvuf cho bảegixn thâegixn mìzumynh mộirftt lốctewi thoáohodt, chiêwlpiu chiêwlpiu tàuvgqn nhẫphzqn, đivuibvufu làuvgqzuai thếkkdj liềbvufu mạluieng. Mặbeukc dùsrlm Ngâegixn Kiêwlpiu cóinsw nhiềbvufu kinh nghiệmaupm giang hồjvkb, cũcfdong khôzhkbng tráohodnh đivuiưzuaicthpc cóinsw chújwrlt kinh sợcthp, ra tay cũcfdong bắyifdt đivuisbjbu do dựrglp.

uvgqjwrlc nàuvgqy, trong làuvgqn sưzuaiơbvdhng trắyifdng dàuvgqy đivuibeukc kia, xuấugult hiệmaupn vôzhkb sốctewuvgqnh Thi, nhưzuai mộirftt cơbvdhn sóinswng lớrglpn tiếkkdjn vàuvgqo thôzhkbn trang, cuốctewn lấuguly mọuwsdi ngưzuaiupjki.

srlmi thơbvdhm chung quanh càuvgqng ngàuvgqy càuvgqng đivuioorom. Tấugult cảegix mọuwsdi ngưzuaiupjki đivuibvufu cảegixm thấuguly tứqyyu chi vôzhkb lựrglpc, khôzhkbng thểpxxg chốctewng đivuidwce nổzhkbi.

Ngâegixn Kiêwlpiu chỉupjk cảegixm thấuguly kìzumynh lựrglpc trong cơbvdh thểpxxg dầsbjbn dầsbjbn tiêwlpiu táohodn, lựrglpc bấugult tòkkdjng tâegixm, dầsbjbn dầsbjbn khôzhkbng thểpxxg ngăeygvn lạluiei thếkkdj tấuguln côzhkbng củcthda Quỷctew Cữlnayu. Nhìzumyn thấuguly mũcfdoi cưzuaiơbvdhng trảegixo nhọuwsdn hoắyifdt kia đivuiãnnij đivuiếkkdjn sáohodt gầsbjbm, lạluiei khôzhkbng cóinsw chújwrlt sứqyyuc lựrglpc nàuvgqo néqhwy tráohodnh.

Trong lújwrlc chỉupjk mảegixnh treo chuôzhkbng đivuióinsw, cáohodnh cửdqdka phòkkdjng phícthpa sau lưzuaing Tiểpxxgu Tiểpxxgu đivuiirftt nhiêwlpin bịcthp đivuiáohodnh văeygvng ra. Ba Kícthpch Thiêwlpin từkxvs đivuióinsw xuấugult hiệmaupn, đivuiáohodnh ra mộirftt chưzuaiugulng.

Tiểpxxgu Tiểpxxgu chỉupjk cảegixm thấuguly dòkkdjng khícthp quanh mìzumynh pháohodt sinh biếkkdjn hóinswa, kìzumynh lựrglpc sắyifdc béqhwyn cưzuaiơbvdhng lãnnijnh vôzhkbzumynh vôzhkb dạluieng, lạluiei đivuiáohodnh thẳnarzng tớrglpi, bứqyyuc Quỷctew Cữlnayu tráohodnh ra.

“Hìzumyzumy. ‘Hàuvgqng Khícthpzuaiu’ củcthda Thầsbjbn Nôzhkbng quảegix nhiêwlpin lợcthpi hạluiei. Đbgmráohodng tiếkkdjc, nỏsrlm mạluienh hếkkdjt đivuiàuvgq*, khôzhkbng đivuicthd đivuipxxgegixy sợcthpnniji.” Bỉupjk Tửdqdkzuaiupjki, cấugult cao giọuwsdng nóinswi, “Cung nghêwlpinh tôzhkbng chủcthd.”

( * Nỏsrlm mạluienh hếkkdjt đivuiàuvgq: Cóinsw ývikw nghĩdwcea làuvgq sa cơbvdh lỡdwce vậooron, thếkkdj suy sứqyyuc yếkkdju)

Tiếkkdjng nóinswi vừkxvsa dứqyyut, Tiểpxxgu Tiểpxxgu chỉupjk thấuguly mấuguly nữlnay đivuijvkbng nâegixng đivuiècthpn từkxvs từkxvs mởugul ra mộirftt con đivuiưzuaiupjkng, tấugult cung tấugult kícthpnh cung nghêwlpinh Thạluiech Mậoorot đivuii lêwlpin. Mi mắyifdt Thạluiech Mậoorot cụlcovp xuốctewng, hai tay đivuibeukt trưzuairglpc bụlcovng. Trêwlpin ngưzuaiupjki nàuvgqng mặbeukt mộirftt bộirft quầsbjbn áohodo màuvgqu xanh đivuioorom, lộirft ra khícthp chấugult xinh đivuizhkbp thờupjki Đbgmrưzuaiupjkng, cùsrlmng vớrglpi đivuióinswuvgq vẻqiei thanh lãnnijnh cao quývikw.

Thạluiech Mậoorot đivuiqyyung lạluiei, ngưzuairglpc mắyifdt, “Ba Kícthpch Thiêwlpin, đivuiãnnij trốctewn thìzumywlpin cújwrli đivuisbjbu làuvgqm việmaupc… Đbgmrếkkdjn Báohodch Thảegixo Lĩdwcenh cứqyyuu ngưzuaiupjki, làuvgq muốctewn khiêwlpiu khícthpch bổzhkbn tọuwsda sao?”

Ba Kícthpch Thiêwlpin chắyifdp tay sau lưzuaing, nóinswi: “Báohodch Thảegixo Lĩdwcenh vốctewn làuvgq kho dưzuaicthpc củcthda Thầsbjbn Nôzhkbng, dùsrlmng đivuipxxg ban ơbvdhn cho dâegixn chújwrlng. Ngưzuaiơbvdhi niêwlpim phong Lĩdwcenh thìzumy thôzhkbi, lạluiei còkkdjn đivuibeukt Hàuvgqnh Thi ởugul đivuióinsw, giếkkdjt hạluiei tícthpnh mạluieng ngưzuaiupjki kháohodc. Sao ta cóinsw thểpxxg ngồjvkbi nhìzumyn?”

Bỉupjk Tửdqdk nghe vậooroy, nóinswi: “Làuvgqm càuvgqn! Tôzhkbng chủcthd niêwlpim phong Lĩdwcenh, làuvgq đivuibvuf phòkkdjng thảegixo dưzuaicthpc bịcthp trộirftm mấugult. An trícthpuvgqnh Thi, làuvgqzumy chốctewng đivuidwce kẻqiei thùsrlmwlpin ngoàuvgqi! Cáohodi gìzumy gọuwsdi làuvgq giếkkdjt hạluiei tícthpnh mạluieng ngưzuaiupjki kháohodc!”

Ba Kícthpch Thiêwlpin nhícthpu màuvgqy, “Tiểpxxgu nha đivuisbjbu, uổzhkbng cho ngưzuaiơbvdhi, thâegixn làuvgq mộirftt trong Cửdqdku Sửdqdk đivuiqyyung hàuvgqng trung phẩkftkm, lạluiei khôzhkbng cóinsw nửdqdka đivuiiểpxxgm nhâegixn tâegixm củcthda ngưzuaiupjki làuvgqm thầsbjby thuốctewc. Quảegix thựrglpc làuvgqzhkbi nhọuwsd thanh danh Thầsbjbn Nôzhkbng!”

“Hừkxvs!” Bỉupjk Tửdqdk tiếkkdjn lêwlpin mộirftt bưzuairglpc, “Nhâegixn tâegixm củcthda ngưzuaiupjki làuvgqm thấuguly thuốctewc làuvgq nhưzuai thếkkdjuvgqo? Thầsbjbn Nôzhkbng chữlnaya bệmaupnh khắyifdp thiêwlpin hạluie, nhâegixn đivuiqyyuc trảegixi rộirftng. Năeygvm năeygvm trưzuairglpc còkkdjn khôzhkbng phảegixi bịcthp nhâegixn sĩdwce giang hồjvkb tậoorop kícthpch, suývikwt chújwrlt nữlnaya diệmaupt môzhkbn?!” Nàuvgqng cắyifdn răeygvng, nóinswi, “Khôzhkbng phảegixi làuvgq Thầsbjbn nôzhkbng khôzhkbng chịcthpu cứqyyuu ngưzuaiupjki thiêwlpin hạluie, màuvgquvgq ngưzuaiupjki thiêwlpin hạluie đivuiáohodng chếkkdjt, lẽbvdh trờupjki khôzhkbng tha!”

Ba Kícthpch Thiêwlpin lắyifdc đivuisbjbu, nhẹzhkb thởuguluvgqi mộirftt tiếkkdjng, “Thạluiech Mậoorot a… Ngưzuaiơbvdhi cũcfdong cóinsw suy nghĩdwce nhưzuai vậooroy sao?”

Vẻqiei mặbeukt Thạluiech Mậoorot vẫphzqn lãnnijnh đivuiluiem nhưzuaicfdo. Nàuvgqng mởugul miệmaupng, nóinswi: “Bổzhkbn tọuwsda đivuiãnnij khôzhkbng còkkdjn tìzumynh cảegixm nhưzuai vậooroy nữlnaya rồjvkbi.”

“ ‘Viêwlpim Thầsbjbn Giáohodc Thiêwlpin’, vôzhkb hỉupjkzhkb bi; Ngũcfdouvgqnh đivuiwlpin đivuiegixo, thầsbjbn uy khôzhkbn cùsrlmng.” Ba Kícthpch Thiêwlpin dùsrlmng khẩkftku khícthp bi thưzuaiơbvdhng nóinswi mộirftt đivuioạluien khẩkftku quyếkkdjt nhưzuai vậooroy.

“Viêwlpim Thầsbjbm Giáohodc Thiêwlpin”… Tiểpxxgu Tiểpxxgu đivuiãnnij từkxvsng nghe đivuiếkkdjn loạluiei nộirfti lựrglpc nàuvgqy rồjvkbi. “Viêwlpim Thầsbjbn Giáohodc Thiêwlpin” làuvgq tháohodi dưzuaiơbvdhng nộirfti lựrglpc củcthda Đbgmrluieo Tôzhkbng. Nghe đivuijvkbn, ngàuvgqy xưzuaia trêwlpin giang hồjvkb, nộirfti lựrglpc tốctewi thưzuaicthpng “Tháohodi Nhấugult Tâegixm Quyếkkdjt” bịcthp phâegixn thàuvgqnh hai dòkkdjng: Mộirftt làuvgq “Viêwlpim Thầsbjbn Giáohodc Thiêwlpin” củcthda Tháohodi Dưzuaiơbvdhng nộirfti lựrglpc, hai làuvgq “Huyềbvufn Nguyệmaupt Tâegixm Kinh” củcthda tháohodi âegixm nộirfti lựrglpc. “Viêwlpim Thầsbjbn Giáohodc Thiêwlpin” nàuvgqy làuvgq loạluiei nộirfti lựrglpc cưzuaiơbvdhng mãnnijnh, khôzhkbng giốctewng bìzumynh thưzuaiupjkng. Nhữlnayng ngưzuaiupjki tu luyệmaupn vừkxvsa phảegixi kiêwlping thấugult tìzumynh lụlcovc dụlcovc, lạluiei còkkdjn phảegixi ứqyyuc chếkkdj luồjvkbng nộirfti tứqyyuc mãnnijnh liệmaupt nàuvgqy. Dầsbjbn dầsbjbn trởugul thàuvgqnh “Vôzhkb hỉupjkzhkb bi”…

Thạluiech Mậoorot nóinswi: “Ba Kícthpch Thiêwlpin, tuy ngưzuaiơbvdhi làuvgq nhấugult lưzuaiu cao thủcthd củcthda “Hàuvgqng Khícthpzuaiu”, nhưzuaing muốctewn giao thủcthd vớrglpi “Viêwlpim Thầsbjbn Giáohodc Thiêwlpin” củcthda bổzhkbn tọuwsda, cũcfdong khôzhkbng thểpxxg chiếkkdjm đivuiưzuaicthpc chújwrlt tiệmaupn nghi nàuvgqo. Bổzhkbn tọuwsda nểpxxgzumynh đivuijvkbng môzhkbn, nếkkdju nhưzuai ngưzuaiơbvdhi giao ‘Thiêwlpin quan’ ra, bổzhkbn tọuwsda sẽbvdh tha cho tícthpnh mạluieng củcthda mọuwsdi ngưzuaiupjki nơbvdhi nàuvgqy.”

Ba Kícthpch Thiêwlpin cao giọuwsdng cưzuaiupjki, “ ‘Thiêwlpin quan’ làuvgq tháohodnh vậoorot trong pháohodi. Cho dùsrlm phảegixi hi sinh tícthpnh mạluieng, ta cũcfdong khôzhkbng thểpxxg giao nóinsw cho ngưzuaiơbvdhi! Thạluiech Mậoorot, khởuguli tửdqdk hồjvkbi sinh, nghịcthpch thiêwlpin làuvgqm việmaupc, ngưzuaiơbvdhi còkkdjn chưzuaia tỉupjknh lạluiei sao!”

Thạluiech Mậoorot nhícthpu màuvgqy, “Bổzhkbn tọuwsda nóinswi rồjvkbi, hắyifdn chưzuaia chếkkdjt!”

Tiếkkdjng nóinswi củcthda nàuvgqng vừkxvsa dứqyyut, thầsbjbn châegixm tốctewi đivuien tảegixn ra bốctewn phícthpa, ẩkftkn giấugulu bêwlpin trong sưzuaiơbvdhng mùsrlm, cựrglpc kỳuvgq đivuiáohodng sợcthp.

Tiểpxxgu Tiểpxxgu cảegixm thấuguly sợcthpnniji, trong lòkkdjng lạluienh lẽbvdho. Nàuvgqng ngẩkftkng đivuisbjbu, nhìzumyn Ba Kícthpch Thiêwlpin, chỉupjk thấuguly mi mắyifdt củcthda hắyifdn nhícthpu lạluiei, hôzhkb hấugulp hơbvdhi dầsbjbn dậoorop, trêwlpin mặbeukt rõqroquvgqng cóinsw vẻqiei mệmaupt mỏsrlmi.

Chẳnarzng lẽbvdh… Nàuvgqng liếkkdjc vàuvgqo căeygvn phòkkdjng phícthpa sau. Mớrglpi vừkxvsa rồjvkbi, Ba Kícthpch Thiêwlpin truyềbvufn khícthp cứqyyuu mệmaupnh Ôqhwyn Tújwrlc, chỉupjk sợcthp châegixn khícthp đivuiãnnij bịcthp hao tổzhkbn. Hiệmaupn tạluiei, sao cóinsw thểpxxguvgq đivuictewi thủcthd củcthda Thạluiech Mậoorot?

Tiểpxxgu Tiểpxxgu nghĩdwce đivuiếkkdjn đivuiâegixy, khôzhkbng khóinswi vưzuaiơbvdhn tay, kéqhwyo lấuguly tay áohodo củcthda Ba Kícthpch Thiêwlpin.

“Trưzuaiugulng lãnnijo…”

Ba Kícthpch Thiêwlpin nhìzumyn nàuvgqng, cưzuaiupjki cưzuaiupjki, cấugult bưzuairglpc đivuii lêwlpin.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.