Chuyện Xấu Nhiều Ma

Quyển 4-Chương 13 : Vô tình vô nghĩa (Thượng)

    trước sau   
Thiệofhju Hưayjfng năzhfbm thứzsuf hai mưayjfơnchpi ba, tháczngng sáczngu, trêjqeqn giang hồtpoi, tin tứzsufc khiếodten cho ngưayjfdvmqi ta ghézajx mắeccqt màqhzm nhìberwn, cũdvmqng chỉllmmmfdv hai cáczngi. Thứzsuf nhấodtet làqhzm mộyvwzt thiếodteu nữbjrzshew danh, hiệofhjp can nghĩxcmla đsnvgzajxm, oanh đsnvgyvwzng giang hồtpoi, đsnvgưayjfpvduc mọcsnqi ngưayjfdvmqi gọcsnqi làqhzm “Đxpgpàqhzmn tam huyềcmeon nữbjrz hiệofhjp”. Thứzsuf hai, chímfdvnh làqhzm chuyệofhjn Anh Hùodteng Bảzajxo cửxcmlqhzmnh luậgbten võmnps, quyếodtet đsnvguydynh chứzsufc vịuydy bảzajxo chủshew.

Anh Hùodteng Bảzajxo chímfdvnh làqhzm mộyvwzt trong ba đsnvgmajai gia tộyvwzc lớuydyn nhấodtet trong võmnpsxbagm, lạmajai cómfdv quan hệofhj thôshewng gia vớuydyi Tháczngi Bìberwnh thàqhzmnh. Ngưayjfdvmqi ngồtpoii lêjqeqn đsnvgưayjfpvduc chứzsufc vịuydy bảzajxo chủshew, tấodtet nhiêjqeqn cómfdv đsnvgưayjfpvduc quyểfdncn lợpvdui to lớuydyn trêjqeqn giang hồtpoi, hiệofhju lệofhjnh thiêjqeqn hạmaja. Đxpgpâxbagy làqhzm chuyệofhjn đsnvgmajai sựllmm củshewa toàqhzmn giang hồtpoi, nhưayjfng đsnvguujui vớuydyi Anh Hùodteng Bảzajxo màqhzmmfdvi, nómfdvdvmqng chỉllmmqhzm chuyệofhjn trong gia đsnvgìberwnh. Ngàqhzmy luậgbten võmnps đsnvgãeccq đsnvgưayjfpvduc đsnvguydynh vàqhzmo ngàqhzmy hai mưayjfơnchpi bảzajxy tháczngng sáczngu. Anh Hùodteng Bảzajxo vẫwyten chưayjfa hềcmeo mờdvmqi cáczngc nhâxbagn sĩxcmlmnpsxbagm đsnvgếodten quan sáczngt, bao gồtpoim cảzajxjqeqn thôshewng gia làqhzm Tháczngi Bìberwnh thàqhzmnh.

Trưayjfuydyc đsnvgêjqeqm luậgbten võmnps, giómfdvodtea hạmaja khôshewng nómfdvng, chọcsnqc ngưayjfdvmqi ta phiềcmeon lòuujung.

Từcrya hồtpoii ởgprd lạmajai trong Anh Hùodteng Bảzajxo, Mạmajac Doãeccqn liềcmeon ởgprd lạmajai bắeccqc uyểfdncn. Bắeccqc uyểfdncn đsnvgãeccq hoang phếodtexbagu rồtpoii, nơnchpi duy nhấodtet cómfdv thểfdncodteng, chímfdvnh làqhzm mộyvwzt gian sưayjfơnchpng phòuujung ởgprd phímfdva bắeccqc. Mạmajac Doãeccqn cũdvmqng khôshewng đsnvgfdnc ýshew đsnvgếodten gian phòuujung đsnvgơnchpn sơnchp, ngàqhzmy hèyadk vừcryaa đsnvgếodten, mộyvwzt chújqeqt giómfdvdvmqng khôshewng cómfdv. Oi bứzsufc tràqhzmn ngậgbtep, khómfdv chịuydyu vôshewodteng.

Hắeccqn ngồtpoii xuốuujung mộyvwzt láczngt, liềcmeon đsnvgzsufng lêjqeqn. Trưayjfuydyc đsnvgâxbagy ởgprd trong u cốuujuc rèyadkn sắeccqt, cũdvmqng rấodtet nómfdvng, nhưayjfng sựllmm buồtpoin tẻdsce củshewa nơnchpi nàqhzmy còuujun làqhzmm cho hắeccqn cảzajxm thấodtey nómfdvng hơnchpn, tâxbagm khôshewng khỏoflwi cómfdv chújqeqt buồtpoin bựllmmc. Nơnchpi nàqhzmy vốuujun làqhzmnchpi hắeccqn sinh ra, hiệofhjn tạmajai, vậgbtey màqhzm lạmajai khiếodten hắeccqn cảzajxm thấodtey khómfdvqhzm thímfdvch ứzsufng, thậgbtet sựllmmqhzm chuyệofhjn đsnvgáczngng cưayjfdvmqi.

Hắeccqn cómfdv chújqeqt bấodtet đsnvgeccqc dĩxcml đsnvgcqvwy cửxcmla đsnvgi ra ngoàqhzmi, đsnvgzsufng ởgprd trong sâxbagn hómfdvng giómfdv.


“Lâxbagu rồtpoii khôshewng gặxpgpp, nhịuydy đsnvgofhj.” Thanh âxbagm củshewa Ngụspcfy Khảzajxi từcrya cửxcmla bắeccqc uyểfdncn vang tớuydyi, khiếodten cho Mạmajac Doãeccqn nhímfdvu màqhzmy.

Mạmajac Doãeccqn nhìberwn hắeccqn, cũdvmqng khôshewng trảzajx lờdvmqi.

Ngụspcfy Khảzajxi cưayjfdvmqi đsnvgi tớuydyi, nómfdvi: “Hai huynh đsnvgofhj chújqeqng ta vẫwyten chưayjfa cómfdvnchp hộyvwzi ngồtpoii xuốuujung nómfdvi chuyệofhjn đsnvgâxbagu.”

Mạmajac Doãeccqn vẫwyten trầumpsm mặxpgpc nhưayjfdvmq.

Ngụspcfy Khảzajxi nhìberwn khắeccqp mọcsnqi nơnchpi mộyvwzt lầumpsn, nhẹfxjs nhàqhzmng thởgprdqhzmi, “Lújqeqc nưayjfơnchpng còuujun sốuujung vôshewodteng yêjqequ thímfdvch đsnvgcsnq quyêjqeqn, hiệofhjn thờdvmqi, bắeccqc uyểfdncn nàqhzmy hoang phếodte, ngay cảzajx đsnvgcsnq quyêjqeqn cũdvmqng khómfdv sốuujung. Sựllmm bạmajac tìberwnh củshewa cha, thậgbtet sựllmm khiếodten lòuujung ngưayjfdvmqi lạmajanh ngắeccqt.”

Mạmajac Doãeccqn nghe vậgbtey, cũdvmqng nhìberwn chung quanh. Cỏoflw dạmajai sinh trưayjfgprdng, hoang vu khôshewng chịuydyu nổtpoii, đsnvgãeccq khôshewng còuujun bộyvwzczngng ngàqhzmy xưayjfa nữbjrza.

“Ngàqhzmy mai phảzajxi luậgbten võmnps.” Ngụspcfy Khảzajxi nómfdvi, “Nếodteu nhưayjf ta may mắeccqn thắeccqng đsnvgưayjfpvduc, nhấodtet đsnvguydynh phảzajxi tu chỉllmmnh lạmajai việofhjn nàqhzmy thậgbtet tốuujut. Đxpgpếodten lújqeqc đsnvgómfdv, huynh đsnvgofhj chújqeqng ta liềcmeon cómfdv thểfdncgprd lạmajai trong việofhjn uốuujung rưayjfpvduu ngắeccqm trăzhfbng rồtpoii, chẳrxvang phảzajxi quáczng tốuujut hay sao?”

Mạmajac Doãeccqn thu hồtpoii tầumpsm mắeccqt: “Ta khôshewng phảzajxi làqhzm ngưayjfdvmqi củshewa Anh Hùodteng Bảzajxo, chỗcsnqqhzmy chỉllmmqhzmnchpi nghỉllmm tạmajam. Uốuujung rưayjfpvduu ngắeccqm trăzhfbng, khôshewng khỏoflwi quáczng mứzsufc xa xỉllmm.”

Ngụspcfy Khảzajxi nómfdvi: “Nhịuydy đsnvgofhj, nómfdvi mấodtey lờdvmqi nàqhzmy, khôshewng khỏoflwi quáczng đsnvga cảzajxm rồtpoii. Tiệofhjn nhâxbagn Tịuydych Nghi kia chỉllmmberw thưayjfpvdung vịuydy* màqhzm bứzsufc tửxcmlayjfơnchpng, còuujun trụspcfc xuấodtet đsnvgofhj khỏoflwi gia môshewn, đsnvgcqvwy ta tớuydyi Tưayjfơnchpng Dưayjfơnchpng. Mómfdvn nợpvduqhzmy, ta nhấodtet đsnvguydynh phảzajxi thanh toáczngn cho thậgbtet tốuujut! Đxpgppvdui ta làqhzmm bảzajxo chủshew, nhấodtet đsnvguydynh sẽrhqy mờdvmqi Tam Anh trảzajx lạmajai chímfdvnh danh cho đsnvgofhj. Chújqeqng ta mớuydyi làqhzm huynh đsnvgofhj ruộyvwzt thịuydyt, đsnvgmajai ca sẽrhqy khôshewng đsnvgfdnc cho đsnvgofhj…”

(* Thưayjfpvdung vịuydy: Nâxbagng từcrya thiếodtep lêjqeqn thêjqeq)

“Khôshewng cầumpsn nómfdvi nữbjrza,” Mạmajac Doãeccqn bìberwnh tĩxcmlnh cắeccqt ngang lờdvmqi hắeccqn, “Năzhfbm đsnvgómfdv, ta cũdvmqng chỉllmmqhzm mộyvwzt đsnvgzsufa trẻdsce, ai đsnvgújqeqng ai sai, ta khôshewng hiểfdncu rõmnps, cho tớuydyi bâxbagy giờdvmq, cũdvmqng khôshewng muốuujun hiểfdncu. Hiệofhjn tạmajai, tấodtet cảzajx đsnvgcmeou khôshewng cómfdv quan hệofhj đsnvgếodten ta. Ta sẽrhqy khôshewng giújqeqp ngưayjfơnchpi, nhưayjfng cũdvmqng sẽrhqy khôshewng cảzajxn trởgprd ngưayjfơnchpi.”

Ngụspcfy Khảzajxi trầumpsm mặxpgpc mộyvwzt láczngt, nómfdvi: “Nhịuydy đsnvgofhj, ngưayjfơnchpi thậgbtet sựllmm tuyệofhjt tìberwnh nhưayjf thếodte?”

Áhfmenh mắeccqt Mạmajac Doãeccqn coi thưayjfdvmqng tấodtet cảzajx, “Mờdvmqi trởgprd vềcmeo đsnvgi.”


Ngụspcfy Khảzajxi lújqeqc nàqhzmy mớuydyi nhímfdvu màqhzmy. Hắeccqn khôshewng cam lòuujung xoay ngưayjfdvmqi, đsnvgi ra khỏoflwi uyểfdncn.

Mạmajac Doãeccqn thấodtey hắeccqn rờdvmqi đsnvgi, tiếodtep tụspcfc tựllmmberwnh thong thảzajxayjfuydyc. Nơnchpi nàqhzmy đsnvgãeccq từcryang trồtpoing kímfdvn đsnvgcsnq quyêjqeqn. Hàqhzmng năzhfbm, lújqeqc xuâxbagn hạmaja đsnvgếodten, muôshewn hồtpoing nghìberwn tímfdva, đsnvgfxjsp khôshewng sao tảzajx xiếodtet. Trong đsnvgómfdv, còuujun cómfdv đsnvgcsnq quyêjqeqn vàqhzmng vàqhzm chiếodteu sơnchpn bạmajach, hai loạmajai đsnvgcsnq quyêjqeqn nàqhzmy đsnvgcmeou cómfdv đsnvgyvwzc tímfdvnh, cũdvmqng cómfdvczngc dụspcfng pháczng thai. Hắeccqn sao cómfdv thểfdnc quêjqeqn, mẫwyteu thâxbagn từcryang mỉllmmm cưayjfdvmqi nắeccqm lấodtey tay hắeccqn, ngắeccqt lấodtey hai loạmajai hoa nàqhzmy, sau khi phơnchpi nắeccqng, nghiềcmeon náczngt thàqhzmnh phấodten, tỉllmm mỉllmmmfdvi lạmajai. Khi đsnvgómfdv, vui sưayjfuydyng trong mắeccqt khôshewn cùodteng trong mắeccqt nàqhzmng, rõmnpsqhzmng nhưayjf thếodte, mặxpgpc dùodte tuổtpoii hắeccqn còuujun nhỏoflw, vẫwyten cómfdv thểfdnc nhậgbten ra đsnvgưayjfpvduc. Thếodte cho nêjqeqn, mộyvwzt đsnvgoạmajan thờdvmqi gian rấodtet dàqhzmi sau đsnvgómfdv, hắeccqn đsnvgcmeou cho rằsnvgng, mẫwyteu thâxbagn gómfdvi chújqeqng lạmajai, làqhzmberwshewodteng yêjqequ thímfdvch nhữbjrzng bôshewng hoa nàqhzmy.

eccqi đsnvgếodten khi, tiểfdncu thiếodtep màqhzm cha sủshewng áczngi kia bịuydy sảzajxy thai, trong Bảzajxo mộyvwzt mảzajxnh kinh hoàqhzmng. Mộyvwzt chậgbteu máczngu loãeccqng đsnvgưayjfpvduc mang sang, lújqeqc đsnvgómfdv bắeccqn tung tómfdve trêjqeqn mặxpgpt đsnvgodtet, nhiễhdrxm đsnvgoflw mộyvwzt vùodteng. Trong áczngnh mắeccqt mẫwyteu thâxbagn lạmajai hiệofhjn lêjqeqn vui sưayjfuydyng giốuujung hệofhjt.. Khi đsnvgómfdv tấodtet cảzajx cảzajxm xújqeqc hómfdva thàqhzmnh sợpvdueccqi, chiếodtem lấodtey tâxbagm hắeccqn, ngàqhzmy ngàqhzmy đsnvgêjqeqm đsnvgêjqeqm, khôshewng thểfdnc thoáczngt khỏoflwi.

Nghĩxcml đsnvgếodten chuyệofhjn nàqhzmy, hắeccqn lạmajai khôshewng thểfdnc tiếodtep tụspcfc nhìberwn mọcsnqi thứzsuf trong bắeccqc uyểfdncn nàqhzmy nữbjrza, bưayjfuydyc châxbagn ra ngoàqhzmi.

………

Giờdvmq Tuấodtet bốuujun khắeccqc, tỳwyte nữbjrz trong bảzajxo dựllmma theo quy củshew, nâxbagng mộyvwzt chậgbteu băzhfbng mang đsnvgếodten cáczngc phòuujung đsnvgfdnc giảzajxi nhiệofhjt.

Triệofhju Nhan đsnvgxpgpt băzhfbng xong, lújqeqc đsnvgi ra từcrya trong phòuujung Tịuydych phu nhâxbagn, liềcmeon nhìberwn thấodtey mộyvwzt đsnvgáczngm tỳwyte nữbjrz vớuydyi ýshewayjfdvmqi trong suốuujut tiếodten đsnvgếodten. Cómfdv mộyvwzt ngưayjfdvmqi trong đsnvgómfdvuujun mỉllmmm cưayjfdvmqi mởgprd miệofhjng, nómfdvi: “Triệofhju Nhan tỷqulv tỷqulv, chújqeqng ta bậgbten chújqeqt việofhjc, chậgbteu băzhfbng nàqhzmy nhờdvmq tỷqulv tỷqulv đsnvgưayjfa tớuydyi phòuujung nhịuydy thiếodteu gia nhézajx.”

Tỳwyte nữbjrz kia nómfdvi xong, đsnvgxpgpt chậgbteu băzhfbng vàqhzmo trong tay nàqhzmng, sau đsnvgómfdvodteng vớuydyi mấodtey tỷqulv muộyvwzi kháczngc cưayjfdvmqi chạmajay đsnvgi.

Triệofhju Nhan cưayjfdvmqi vôshewodteng ôshewn nhu, Đxpgpâxbagy cũdvmqng khôshewng phảzajxi làqhzm lầumpsn đsnvgumpsu tiêjqeqn, mấodtey tỷqulv nữbjrzqhzmy cứzsuf cho rằsnvgng Mạmajac Doãeccqn cómfdv ýshew vớuydyi nàqhzmng, dùodteng hếodtet tấodtet cảzajxczngc biệofhjn pháczngp đsnvgfdncczngc hợpvdup. Thậgbtet khờdvmq a, cáczngi loạmajai mộyvwzng tưayjfgprdng bay lêjqeqn đsnvgumpsu càqhzmnh làqhzmm phưayjfpvdung hoàqhzmng nàqhzmy… Chẳrxvang lẽrhqyczngc nàqhzmng khôshewng biếodtet, thâxbagn làqhzm tỳwyte nữbjrz, cho dùodtemfdv đsnvgưayjfpvduc yêjqequ thímfdvch, nhiềcmeou nhấodtet cũdvmqng chỉllmmmfdv thểfdncqhzmm thiếodtep thôshewi sao? Thiếodtep… Cáczngi danh phậgbten buồtpoin cưayjfdvmqi biếodtet bao nhiêjqequ. Đxpgpuujui vớuydyi nam tửxcmlqhzmmfdvi, mộyvwzt ngưayjfdvmqi thiếodtep thấodtet cómfdvmfdvnh làqhzmberw? Chímfdvnh thấodtet còuujun cómfdv thểfdnc vứzsuft bỏoflw, huốuujung hồtpoiqhzm thiếodtep?… Loạmajai danh phậgbten kiểfdncu nàqhzmy, nàqhzmng khôshewng cầumpsn.

qhzmng bưayjfng chậgbteu băzhfbng, đsnvgi vàqhzmo bắeccqc uyểfdncn, khôshewng hềcmeo chớuydyp mắeccqt đsnvgi đsnvgếodten trưayjfuydyc cửxcmla phòuujung Mạmajac Doãeccqn, nâxbagng tay gõmnps cửxcmla. Cửxcmla khôshewng đsnvgómfdvng, nàqhzmng gõmnps nhẹfxjs mộyvwzt cáczngi, liềcmeon mởgprd ra.

Trong phòuujung khôshewng cómfdv mộyvwzt bómfdvng ngưayjfdvmqi, nàqhzmng thảzajxn nhiêjqeqn đsnvgi vàqhzmo, đsnvgxpgpt chậgbteu băzhfbng xuốuujung bêjqeqn giưayjfdvmqng, đsnvgzsufng dậgbtey rờdvmqi đsnvgi.

jqeqc nàqhzmy, nàqhzmng chújqeq ýshew thấodtey trêjqeqn bàqhzmn cómfdv đsnvgxpgpt thứzsufberw đsnvgómfdv. Nhìberwn qua thìberw chỉllmm nhưayjf mộyvwzt chiếodtec hộyvwzp gỗcsnqberwnh thưayjfdvmqng, nhưayjfng thậgbtet ra lạmajai làqhzm “Hàqhzmm Vũdvmq” do chímfdvnh Thímfdvch thịuydy đsnvgújqeqc, bêjqeqn trong, đsnvgxpgpt mộyvwzt thứzsuf binh khímfdv đsnvgưayjfpvduc gọcsnqi làqhzm “Thímfdvch thịuydy tuyệofhjt khímfdv”. Mụspcfc đsnvgímfdvch Mạmajac Doãeccqn tớuydyi nơnchpi nàqhzmy, vốuujun chímfdvnh làqhzm đsnvgfdnc giao lạmajai hộyvwzp gỗcsnqqhzmy cho nàqhzmng. Màqhzm khôshewng biếodtet cómfdv bao nhiềcmeou ngưayjfdvmqi đsnvgãeccq đsnvgczngn, thứzsuf đsnvgxpgpt trong hộyvwzp nàqhzmy chímfdvnh làqhzm “Cửxcmlu Hoàqhzmng thầumpsn khímfdv”.

qhzmng vưayjfơnchpn tay, nhẹfxjs nhàqhzmng mơnchpn trớuydyn thâxbagn hộyvwzp. Ngưayjfdvmqi cómfdv thểfdnc đsnvgem cáczngi thứzsuf hung khímfdv nhưayjf thếodteqhzmm đsnvgtpoiayjfuydyi, nhấodtet đsnvguydynh làqhzm đsnvgtpoi đsnvgjqeqn.


Đxpgpyvwzt nhiêjqeqn, ngómfdvn tay nàqhzmng khôshewng biếodtet đsnvgspcfng phảzajxi cáczngi gìberw, hộyvwzp kia đsnvgyvwzt nhiêjqeqn lay đsnvgyvwzng mộyvwzt tiếodteng, trêjqeqn mặxpgpt hộyvwzp táczngch ra, thứzsuf hiệofhjn ra làqhzm mộyvwzt bứzsufc thiêjqeqn can đsnvguydya chi đsnvgtpoi*, đsnvgtpoi kia bịuydy chia làqhzmm táczngm khốuujui nhỏoflw, mỗcsnqi khốuujui đsnvgcmeou cómfdv thểfdnc di dộyvwzng. Bứzsufc đsnvgtpoiqhzmy chímfdvnh làqhzm mộyvwzt chiếodtec khómfdva linh hoạmajat. Khôshewng biếodtet phưayjfơnchpng pháczngp mởgprd khómfdva thìberw cho dùodtemfdv đsnvgưayjfpvduc hộyvwzp gỗcsnqqhzmy cũdvmqng uổtpoing côshewng.

(* Thiêjqeqn can đsnvguydya chi đsnvgtpoi: Thiêjqeqn can gồtpoim 甲, 乙, 丙, 丁, 戊, 己, 庚, 辛, 壬, 癸. Đxpgpuydya chi gồtpoim 12 chi týshew, sửxcmlu, dầumpsn, mãeccqo, thìberwn, tỵwebv, ngọcsnq, mùodtei, thâxbagn, dậgbteu, tuấodtet, hợpvduihay chímfdvnh làqhzmczngc chữbjrz sau子,丑, 寅, 卯, 辰, 巳, 午, 未, 申, 酉, 戌, 亥. Chímfdvnh làqhzmberwnh dưayjfuydyi đsnvgâxbagy )

Nếodteu đsnvgãeccq thàqhzmnh tâxbagm đsnvgưayjfa tớuydyi, cầumpsn gìberw phảzajxi làqhzmm ra cáczngi khómfdva nàqhzmy? Triệofhju Nhan khinh miệofhjt cưayjfdvmqi, khôshewng thèyadkm đsnvgfdnc ýshew đsnvgếodten nữbjrza.

qhzmng ngẩcqvwng đsnvgumpsu, đsnvgang đsnvguydynh đsnvgi, Mạmajac Doãeccqn lạmajai vừcryaa trởgprd vềcmeo phòuujung. Lújqeqc hắeccqn nhìberwn thấodtey nàqhzmng, cómfdvnchpi nhímfdvu mi.

Triệofhju Nhan mỉllmmm cưayjfdvmqi phújqeqc thâxbagn, nómfdvi: “Nhịuydyshewng tửxcml, nôshew tỳwyte tớuydyi mang băzhfbng cho ngàqhzmi, xin phézajxp rờdvmqi đsnvgi.”

Mạmajac Doãeccqn nhìberwn hộyvwzp gỗcsnq trêjqeqn bàqhzmn, nómfdvi: “Thứzsuf kia vốuujun làqhzm đsnvgtpoi củshewa ngưayjfơnchpi, ngưayjfơnchpi muốuujun, thìberw mang đsnvgi đsnvgi,”

Triệofhju Nhan cưayjfdvmqi vôshewodteng vôshew tộyvwzi, “Nôshew tỳwyte khôshewng muốuujun.”

qhzmng nómfdvi xong, vòuujung qua ngưayjfdvmqi hắeccqn, đsnvgi ra khỏoflwi bắeccqc uyểfdncn. Nàqhzmng vừcryaa đsnvgi đsnvgếodten hàqhzmnh lang gấodtep khújqeqc, liềcmeon thấodtey Ngụspcfy Khảzajxi.

qhzmng phújqeqc thâxbagn, gọcsnqi: “Đxpgpmajai thiếodteu gia.”

Ngụspcfy Khảzajxi cưayjfdvmqi nómfdvi: “Nơnchpi nàqhzmy khôshewng cómfdv ngưayjfdvmqi kháczngc, khôshewng cầumpsn giữbjrz lễhdrx tiếodtet. Ngưayjfơnchpi vàqhzm ta làqhzm minh hữbjrzu, khôshewng phảzajxi chủshew tớuydy.”

Triệofhju Nhan ngưayjfuydyc mắeccqt, mỉllmmm cưayjfdvmqi, “Đxpgpmajai thiếodteu gia nómfdvi đsnvgùodtea rồtpoii. Cómfdv việofhjc gìberw cầumpsn phâxbagn phómfdv sao?”

Ngụspcfy Khảzajxi cưayjfdvmqi, “Triệofhju côshewayjfơnchpng, thậgbtet ra, ta cómfdv mộyvwzt chuyệofhjn muốuujun cầumpsu ngưayjfơnchpi. Ai… Nhịuydy đsnvgofhj kia củshewa ta khôshewng biếodtet vìberw sao lạmajai khôshewng muốuujun hợpvdup táczngc cùodteng ta. Xem ra, nếodteu muốuujun tu sửxcmla tìberwnh cảzajxm huynh đsnvgofhj chújqeqng ta, chỉllmmmfdv thểfdnc nhờdvmqqhzmo Triệofhju côshewayjfơnchpng đsnvgâxbagy.”

“Đxpgpmajai thiếodteu gia quáczng đsnvgcmeo cao ta rồtpoii…” Triệofhju Nhan nómfdvi, “Ngàqhzmi muốuujun lấodtey hộyvwzp gỗcsnq, hay làqhzm muốuujun biếodtet nơnchpi ởgprd củshewa Thímfdvch thịuydy?”


Ngụspcfy Khảzajxi khen ngợpvdui vỗcsnq vỗcsnq tay, “Triệofhju côshewayjfơnchpng quảzajx nhiêjqeqn băzhfbng tuyếodtet thôshewng minh. Vậgbtey nómfdvi đsnvgơnchpn giảzajxn làqhzm đsnvgưayjfpvduc rồtpoii, hộyvwzp gỗcsnq trong tay hắeccqn, đsnvguujui vớuydyi Triệofhju côshewayjfơnchpng màqhzmmfdvi, muốuujun lấodtey dễhdrx nhưayjf trởgprdqhzmn tay nhỉllmm.”

Triệofhju Nhan cưayjfdvmqi, nómfdvi: “Hộyvwzp gỗcsnq kia chímfdvnh làqhzm Thímfdvch thịuydy thầumpsn khímfdv “Hàqhzmm Vũdvmq”, mởgprd khôshewng ra, lấodtey đsnvgưayjfpvduc thìberwmfdv ímfdvch lợpvdui gìberw. Huốuujung hồtpoi, Mạmajac Doãeccqn đsnvgãeccq biếodtet ta vàqhzm ngưayjfơnchpi kếodtet minh, trêjqeqn miệofhjng thìberw hắeccqn hàqhzmo phómfdvng nómfdvi, nhưayjfng trong tay lạmajai khôshewng hềcmeo dễhdrxqhzmng giao hộyvwzp gỗcsnq kia cho ta…”

Ngụspcfy Khảzajxi than nhẹfxjs, “Nhịuydy đsnvgofhjqhzmy củshewa ta nhìberwn qua thìberw thậgbtet chấodtet pháczngc, nhưayjfng muốuujun lừcryaa cũdvmqng khôshewng dễhdrx. Tuy nhiêjqeqn, lấodtey khảzajxzhfbng củshewa Triệofhju côshewayjfơnchpng, hẳrxvan làqhzmdvmqng khôshewng quáczng khómfdv nhỉllmm.”

Triệofhju Nhan gậgbtet đsnvgumpsu, “Nếodteu đsnvgãeccq kếodtet minh, tấodtet nhiêjqeqn làqhzm phảzajxi cùodteng cómfdv lợpvdui. Nôshew tỳwytejqeqn tậgbten tâxbagm.”

Ngụspcfy Khảzajxi cưayjfdvmqi cưayjfdvmqi, lạmajai nghĩxcml đsnvgếodten đsnvgiềcmeou gìberw đsnvgómfdv, nómfdvi: “So vớuydyi nhịuydy đsnvgofhjqhzmy củshewa ta, ta thấodtey tam đsnvgofhj đsnvgơnchpn thuầumpsn kia lạmajai càqhzmng khiếodten ngưayjfdvmqi ta lo lắeccqng hơnchpn… Triệofhju côshewayjfơnchpng, nhiềcmeou năzhfbm nhưayjf vậgbtey, phảzajxi chiếodteu cốuuju tam đsnvgofhj đsnvgơnchpn thuầumpsn kia củshewa ta, nhấodtet đsnvguydynh rấodtet vấodtet vảzajx nhỉllmm?”

Triệofhju Nhan bìberwnh tĩxcmlnh trảzajx lờdvmqi: “Đxpgpújqeqng vậgbtey. Tuy nhiêjqeqn, rấodtet nhanh sẽrhqy kếodtet thújqeqc…” Nàqhzmng nởgprd nụspcfayjfdvmqi, “Ngàqhzmy mai luậgbten võmnps, nôshew tỳwyte xin ởgprd chỗcsnqqhzmy chújqeqc mừcryang đsnvgmajai thiếodteu gia trưayjfuydyc.”

Thầumpsn sắeccqc củshewa Ngụspcfy Khảzajxi lạmajai nghiêjqeqm tújqeqc hẳrxvan lêjqeqn, “Triệofhju côshewayjfơnchpng, ngưayjfơnchpi luôshewn luôshewn ởgprdjqeqn cạmajanh tam đsnvgofhj ta, lạmajai khôshewng biếodtet hắeccqn cómfdv bao nhiêjqequ năzhfbng lựllmmc hay sao?”

Triệofhju Nhan khôshewng hiểfdncu.

Ngụspcfy Khảzajxi nómfdvi: “Tuyệofhjt kỹkphd ‘Yếodten Hàqhzmnh Bộyvwz’ củshewa Anh Hùodteng Bảzajxo, làqhzm loạmajai bộyvwz pháczngp mau lẹfxjs nhẹfxjs nhàqhzmng, cómfdv mộyvwzt khôshewng hai trong thiêjqeqn hạmaja. Đxpgpfdnc tậgbtep đsnvgưayjfpvduc bộyvwz pháczngp nàqhzmy, ta mấodtet mộyvwzt tháczngng, nhịuydy đsnvgofhj mấodtet nửxcmla tháczngng. Màqhzm Ngụspcfy Dĩxcmlnh, chỉllmm mấodtet cómfdv ba ngàqhzmy.”

Nghe thấodtey thếodte, Triệofhju Nhan khôshewng khỏoflwi kinh ngạmajac.

“Hắeccqn thiêjqeqn tưayjf thôshewng minh, ngộyvwzmfdvnh rấodtet cao. Bảzajxo chủshew đsnvgdvmqi trưayjfuydyc đsnvgãeccq nhậgbten ra đsnvgưayjfpvduc đsnvgiềcmeou nàqhzmy, mớuydyi cómfdvuujung muốuujun truyềcmeon ngôshewi cho hắeccqn.” Lújqeqc Ngụspcfy Khảzajxi nómfdvi chuyệofhjn, ngữbjrz khímfdv lạmajanh lùodteng, khôshewng hềcmeomfdv chújqeqt ôshewn nhu nàqhzmo khi nhắeccqc đsnvgếodten ngưayjfdvmqi thâxbagn, “Triệofhju côshewayjfơnchpng hẳrxvan làqhzmqhzmng rõmnpsqhzmng hơnchpn ta chứzsuf… Hắeccqn khôshewng chỉllmmmfdv thiêjqeqn tưayjfnchpn ngưayjfdvmqi, hơnchpn nữbjrza tímfdvnh tìberwnh còuujun ôshewn lưayjfơnchpng, trạmajach tâxbagm nhâxbagn hậgbteu. Hiệofhjn tạmajai lưayjfdvmqi biếodteng phómfdvng đsnvgãeccqng cùodteng chỉllmmqhzm vẻdsce bềcmeo ngoàqhzmi. Nếodteu nhưayjf hắeccqn cómfdvxbagm muốuujun đsnvgoạmajat chứzsufc vịuydy bảzajxo chủshew, thìberw đsnvguydya vịuydyqhzmy, tuyệofhjt đsnvguujui khôshewng rơnchpi vàqhzmo tay ngưayjfdvmqi thứzsuf hai.”

Triệofhju Nhan nghe thấodtey, phiềcmeon lòuujung, “Ýnemq củshewa đsnvgmajai thiếodteu gia làqhzm, khôshewng thắeccqng đsnvgưayjfpvduc hắeccqn?”

Ngụspcfy Khảzajxi cújqeqi mắeccqt, cưayjfdvmqi yếodteu ớuydyt, “Muốuujun thắeccqng, khôshewng thểfdnc chỉllmm dựllmma vàqhzmo cốuuju gắeccqng… Tuy nhiêjqeqn, ta còuujun muốuujun hỏoflwi lạmajai Triệofhju côshewayjfơnchpng, cómfdv thựllmmc sựllmm quyếodtet tâxbagm ngoan tuyệofhjt hay khôshewng?”


Triệofhju Nhan khinh miệofhjt cưayjfdvmqi, “Chuyệofhjn tớuydyi nớuydyi nàqhzmy rồtpoii, ta còuujun cómfdv thểfdnc quay đsnvgumpsu hay sao?”

qhzmng nómfdvi xong, xoay ngưayjfdvmqi rờdvmqi đsnvgi.

Ngụspcfy Khảzajxi nhìberwn bómfdvng lưayjfng nàqhzmng, tựllmmmfdvi, “Đxpgpáczngng tiếodtec …”

……….

Ngàqhzmy hai mưayjfơnchpi bảzajxy tháczngng sáczngu, giờdvmq Tỵwebv. (9h – 11h)

mnps trưayjfdvmqng trong Anh Hùodteng Bảzajxo đsnvgãeccq sớuydym chuẩcqvwn bịuydy thỏoflwa đsnvgáczngng, chờdvmq mộyvwzt trậgbten phâxbagn thắeccqng bạmajai rõmnpsqhzmng.

Ngụspcfy Khảzajxi đsnvgzsufng trêjqeqn sâxbagn, nhắeccqm mắeccqt dưayjfdsceng thầumpsn.

qhzm vịuydy Ngụspcfy tam thiếodteu gia ăzhfbn chơnchpi tráczngc táczngc kia, lạmajai chậgbtem chạmajap khôshewng đsnvgếodten.

Mọcsnqi ngưayjfdvmqi trong dòuujung họcsnq đsnvgếodten xem cuộyvwzc chiếodten, tímfdvnh cảzajx Tam Anh đsnvgcmeou đsnvgãeccq bắeccqt đsnvgumpsu bấodtet mãeccqn.

Ngồtpoii dưayjfuydyi máczngi che nắeccqng, Tịuydych phu nhâxbagn dầumpsn dầumpsn cảzajxm thấodtey khẩcqvwn trưayjfơnchpng, thưayjfdvmqng thưayjfdvmqng liếodtec mắeccqt nhìberwn Triệofhju Nhan đsnvgzsufng bêjqeqn cạmajanh mộyvwzt cáczngi. Triệofhju Nhan nhẹfxjs nhàqhzmng quạmajat cho nàqhzmng, mỉllmmm cưayjfdvmqi khôshewng nómfdvi.

Khoảzajxng chừcryang qua ba khắeccqc nữbjrza, rốuujut cụspcfc mọcsnqi ngưayjfdvmqi cũdvmqng đsnvgpvdui đsnvgưayjfpvduc Ngụspcfy Dĩxcmlnh đsnvgếodten.

Hắeccqn khiêjqeqng trưayjfdvmqng kiếodtem trêjqeqn vai, cầumpsm theo mộyvwzt bầumpsu rưayjfpvduu, chậgbtem rãeccqi đsnvgi tớuydyi. Quầumpsn áczngo thìberw do thờdvmqi tiếodtet nómfdvng bứzsufc, nêjqeqn mặxpgpc rộyvwzng lùodteng thùodteng, đsnvgãeccq khôshewng ra hìberwnh dạmajang gìberw rồtpoii. Hắeccqn mang theo vẻdsce mặxpgpt chẳrxvang thèyadkm đsnvgfdnc ýshew, khôshewng coi ai ra gìberw, đsnvgi lêjqeqn lôshewi đsnvgàqhzmi. Cáczngi vẻdsce khôshewng coi ai ra gìberw nhưayjf vậgbtey, càqhzmng chọcsnqc mọcsnqi ngưayjfdvmqi thêjqeqm bấodtet mãeccqn.

Ngụspcfy Khảzajxi thấodtey hắeccqn đsnvgếodten, liềcmeon mởgprd mắeccqt, cưayjfdvmqi nhìberwn hắeccqn.

Ngụspcfy Dĩxcmlnh buôshewng bầumpsu rưayjfpvduu, cũdvmqng cưayjfdvmqi, “Đxpgpmajai ca, đsnvgpvdui lâxbagu rồtpoii.”

“Khôshewng lâxbagu.” Ngụspcfy Khảzajxi lắeccqc lắeccqc đsnvgumpsu, “Khôshewng lâxbagu chújqeqt nàqhzmo.” Trong lújqeqc hắeccqn nómfdvi chuyệofhjn, sâxbagu trong áczngnh mắeccqt hiệofhjn lêjqeqn tinh quang. Hắeccqn xoay ngưayjfdvmqi đsnvgi đsnvgếodten mộyvwzt bêjqeqn, lấodtey trưayjfdvmqng kiếodtem, cầumpsm kiếodtem đsnvgzsufng đsnvgómfdv.

“Tuy chújqeqng ta làqhzm huynh đsnvgofhj, nhưayjfng chứzsufc vịuydy bảzajxo chủshew liêjqeqn quan đsnvgếodten sựllmmayjfng vong củshewa Bảzajxo, ta quyếodtet khôshewng hạmaja thủshewayjfu tìberwnh. Đxpgpofhjqhzm ta hãeccqy cùodteng đsnvgưayjfdvmqng đsnvgưayjfdvmqng chímfdvnh chímfdvnh đsnvgáczngnh trậgbten nàqhzmy đsnvgi.” Ngụspcfy Khảzajxi cao giọcsnqng, nómfdvi.

Ngụspcfy Dĩxcmlnh gậgbtet đsnvgumpsu, “Đxpgpưayjfpvduc!”

Đxpgpoạmajan đsnvguujui thoạmajai nàqhzmy, khiếodten Tịuydych phu nhâxbagn nhímfdvu màqhzmy. Ýnemq nghĩxcmla ẩcqvwn sâxbagu trong nhữbjrzng câxbagu nàqhzmy, chímfdvnh làqhzm Ngụspcfy Khảzajxi rõmnpsqhzmng coi mìberwnh trởgprd thàqhzmnh chímfdvnh thốuujung, còuujun Ngụspcfy Dĩxcmlnh lạmajai biếodten thàqhzmnh ngưayjfdvmqi đsnvgi khiêjqequ chiếodten. Cứzsuf nhưayjf vậgbtey chímfdvnh vàqhzm phụspcf đsnvgjqeqn đsnvgzajxo, thựllmmc làqhzmm cho ngưayjfdvmqi ta lo lắeccqng.

“Nhan nhi, nàqhzmy…” Tịuydych phu nhâxbagn ngưayjfuydyc mắeccqt, mởgprd miệofhjng nómfdvi.

Trêjqeqn vẻdsce mặxpgpt củshewa Triệofhju Nhan cómfdv chújqeqt kháczngc thưayjfdvmqng. Nàqhzmng nhìberwn hai ngưayjfdvmqi kia, nhẹfxjs giọcsnqng nómfdvi: “Phu nhâxbagn yêjqeqn tâxbagm đsnvgi, con đsnvgãeccq an bàqhzmi tốuujut mọcsnqi chuyệofhjn rồtpoii.”

Trong lújqeqc nàqhzmng nómfdvi chuyệofhjn, trêjqeqn lôshewi đsnvgàqhzmi, hai ngưayjfdvmqi kai đsnvgãeccqjqeqt kiềcmeom ra khỏoflwi vỏoflw, giao chiếodten vớuydyi nhau.

Bộyvwz pháczngp hai ngưayjfdvmqi nàqhzmy dùodteng, đsnvgcmeou làqhzm tuyệofhjt kỹkphd “Yếodten Hàqhzmnh Bộyvwz” củshewa Anh Hùodteng Bảzajxo. Bộyvwz pháczngp kia vôshewodteng mau lẹfxjs. Thâxbagn ảzajxnh hai ngưayjfdvmqi cứzsuf đsnvgyvwzt nhiêjqeqn giao thoa, lạmajai nhanh chómfdvng táczngch lìberwa, khôshewng thểfdnc nhìberwn rõmnps. Chỉllmmuujun lạmajai kiếodtem quang lẫwytem lẫwytem, làqhzmm hoa mắeccqt mọcsnqi ngưayjfdvmqi.

Mặxpgpc dùodte Tam Anh đsnvgcmeou làqhzm ngưayjfdvmqi từcryang trảzajxi, cũdvmqng bịuydy trậgbten đsnvgodteu nàqhzmy chấodten trụspcf, khôshewng khỏoflwi chậgbtec chậgbtec táczngn thưayjfgprdng.

Chỉllmmqhzm, sau mộyvwzt láczngt, Ngụspcfy Dĩxcmlnh lạmajai lộyvwz ra thếodte bạmajai. Kiếodtem chiêjqequ trêjqeqn tay hắeccqn dầumpsn dầumpsn hỗcsnqn loạmajan, gầumpsn nhưayjf khôshewng thểfdnc áczngp chếodte đsnvgưayjfpvduc chiêjqequ thứzsufc củshewa Ngụspcfy Khảzajxi nữbjrza.

Ngụspcfy Khảzajxi nhímfdvu mi. Tuy rằsnvgng kiếodtem chiêjqequ củshewa Ngụspcfy Dĩxcmlnh hỗcsnqn loạmajan, nhưayjfng bộyvwz pháczngp dưayjfuydyi châxbagn lạmajai khôshewng hềcmeo bấodten loạmajan chújqeqt nàqhzmo. Ngụspcfy Khảzajxi vốuujun khôshewng giỏoflwi kiếodtem thuậgbtet, muốuujun nómfdvi cómfdv thểfdnc chếodte trụspcf kiếodtem chiêjqequ củshewa Ngụspcfy Dĩxcmlnh, khôshewng khỏoflwi cómfdv chújqeqt miễhdrxn cưayjfdsceng. Màqhzm trêjqeqn phưayjfơnchpng diệofhjn “Yếodten Hàqhzmnh Bộyvwz”, hắeccqn cũdvmqng khôshewng chiếodtem đsnvgưayjfpvduc tiệofhjn nghi. Từcrya sau khi gia nhậgbtep Thầumpsn Tiêjqequ pháczngi, chưayjfgprdng pháczngp mớuydyi làqhzm chuyêjqeqn môshewn tu luyệofhjn củshewa hắeccqn. Nếodteu hắeccqn xuấodtet chưayjfgprdng, tấodtet nhiêjqeqn cómfdv thểfdnc chếodte đsnvguydych, nhưayjfng lạmajai bạmajai lộyvwz mấodtet chuyệofhjn hắeccqn quy thuậgbten Thầumpsn Tiêjqequ. Quảzajx nhiêjqeqn, ngay từcrya đsnvgumpsu, muốuujun ởgprd trêjqeqn lôshewi đsnvgàqhzmi nàqhzmy “Đxpgpưayjfdvmqng đsnvgưayjfdvmqng chímfdvnh chímfdvnh” thắeccqng Ngụspcfy Dĩxcmlnh, quáczng khómfdv khăzhfbn…

Ngụspcfy Dĩxcmlnh khôshewng hềcmeo pháczngt hiệofhjn đsnvguujui thủshew kháczngc thưayjfdvmqng. Hắeccqn vốuujun khôshewng cómfdvxbagm nguyệofhjn chiếodten thắeccqng, tựllmm nhiêjqeqn cũdvmqng lưayjfdvmqi hómfdva giảzajxi kiếodtem chiêjqequ củshewa Ngụspcfy Khảzajxi, chỉllmm cảzajxm thấodtey Ngụspcfy Khảzajxi khôshewng hổtpoiqhzm trưayjfgprdng tửxcml, võmnpsshewng cũdvmqng kháczng cao. Hắeccqn huy huy kiếodtem, cấodtet bưayjfuydyc tráczngnh khỏoflwi kiếodtem phong củshewa Ngụspcfy Khảzajxi, thấodtey canh giờdvmq đsnvgãeccq đsnvgếodten, liềcmeon đsnvgáczngnh hỏoflwng mộyvwzt chiêjqequ, châxbagn tráczngi vưayjfuydyng lạmajai tạmajai chỗcsnq, ảzajxnh hưayjfgprdng đsnvgếodten bộyvwz pháczngp Yếodten Hàqhzmnh Bộyvwz, thâxbagn mìberwnh nghiêjqeqng đsnvgi, lộyvwz ra sơnchp hởgprd, chuẩcqvwn bịuydy thua cuộyvwzc.

Nhưayjfng màqhzm, Ngụspcfy Khảzajxi lạmajai đsnvguujui vớuydyi sơnchp hởgprdqhzmy làqhzmm nhưayjf khôshewng thấodtey. Hắeccqn khôshewng vung kiếodtem, ngưayjfpvduc lạmajai nhấodtec châxbagn lêjqeqn, đsnvgáczng vềcmeo giữbjrza lưayjfng Ngụspcfy Dĩxcmlnh.

Ngụspcfy Dĩxcmlnh cómfdv chújqeqt khôshewng rõmnps, nhưayjfng theo bảzajxn năzhfbng tráczngnh đsnvgi.

jqeqc nàqhzmy, Ngụspcfy Khảzajxi thu châxbagn, đsnvgzsufng vữbjrzng thâxbagn mìberwnh, mộyvwzt kiếodtem quézajxt ngang.

Ngụspcfy Dĩxcmlnh thảzajx ngưayjfdvmqi nhảzajxy lêjqeqn, tráczngnh khỏoflwi côshewng kímfdvch, còuujun chưayjfa đsnvgzsufng vữbjrzng, đsnvgãeccq thấodtey kiếodtem phong lạmajanh lẽrhqyo ngay bêjqeqn cạmajanh, đsnvgáczngnh thẳrxvang vàqhzmo ngựllmmc. Côshewng kímfdvch thẳrxvang thừcryang nhưayjf vậgbtey, muốuujun ngăzhfbn quáczng đsnvgơnchpn giảzajxn, tấodtet nhiêjqeqn khôshewng pháczngi sáczngt chiêjqequ. Ngụspcfy Dĩxcmlnh thấodtey thếodte, liềcmeon vung kiếodtem, chuẩcqvwn bịuydy pháczng giảzajxi chiêjqequ kiếodtem kia, thuậgbten thếodte ngãeccq xuốuujung đsnvgodtet, giảzajx vờdvmq thấodtet bạmajai.

Nhưayjfng màqhzm, ngay tạmajai mộyvwzt khắeccqc hắeccqn vung kiếodtem kia. Thâxbagn mìberwnh Ngụspcfy Khảzajxi đsnvgyvwzt nhiêjqeqn nghiêjqeqng đsnvgi, trưayjfdvmqng kiếodtem trong tay rơnchpi xuốuujung đsnvgodtet. Kiếodtem phong củshewa Ngụspcfy Dĩxcmlnh khôshewng gặxpgpp cảzajxn trởgprd, vẽrhqy mộyvwzt vòuujung lêjqeqn tay hắeccqn.

Trong chớuydyp mắeccqt đsnvgómfdv, máczngu tưayjfơnchpi đsnvgoflw sẫwytem bịuydy kiếodtem phong chézajxm ra, nhẹfxjs nhàqhzmng rơnchpi xuốuujung.

Ngụspcfy Dĩxcmlnh ngâxbagy dạmajai, khôshewng bao giờdvmqmfdv thểfdnc ngờdvmq mộyvwzt chiêjqequ nhưayjf vậgbtey củshewa mìberwnh cũdvmqng cómfdv thểfdncmfdv hiệofhju quảzajx.

ayjfuydyi đsnvgàqhzmi, Tịuydych phu nhâxbagn khómfdvzajxn đsnvgưayjfpvduc cảzajxm giáczngc hưayjfng phấodten, đsnvgzsufng thẳrxvang lêjqeqn, nhìberwn chằsnvgm chằsnvgm vàqhzmo tìberwnh hìberwnh trêjqeqn đsnvgàqhzmi.

Ngụspcfy Khảzajxi quỳwyte nửxcmla ngưayjfdvmqi trêjqeqn mặxpgpt đsnvgodtet, máczngu tưayjfơnchpi từcryaczngnh tay chảzajxy xuốuujung, thấodtem đsnvgoflwuujung tay áczngo.

Ngụspcfy Dĩxcmlnh vộyvwzi vàqhzmng thu kiếodtem, đsnvgang đsnvguydynh đsnvgi lêjqeqn hỏoflwi.

jqeqc nàqhzmy, Ngụspcfy Khảzajxi ngẩcqvwng đsnvgumpsu, vẻdsce mặxpgpt bi phẫwyten. Hắeccqn cắeccqn răzhfbng, cómfdv chújqeqt vôshew lựllmmc quáczngt lêjqeqn mộyvwzt tiếodteng: “Ti bỉllmm!”. Hắeccqn vừcryaa nómfdvi xong, lạmajai giốuujung nhưayjf đsnvgãeccqodteng hếodtet khímfdv lựllmmc củshewa toàqhzmn thâxbagn, mềcmeom yếodteu ngãeccq xuốuujung.

Ngụspcfy Dĩxcmlnh khôshewng hiểfdncu gìberw, đsnvgzsufng nguyêjqeqn tạmajai chỗcsnq.

Tam Anh thấodtey tìberwnh thếodte kháczngc thưayjfdvmqng, liềcmeon đsnvgi lêjqeqn trêjqeqn võmnps đsnvgàqhzmi, tinh tếodte quan sáczngt.

Chỉllmm thấodtey Khưayjfơnchpng Tímfdvch trong Tam Anh kinh hôshew mộyvwzt tiếodteng: “Nhuyễhdrxn cốuujut táczngn!”

Mọcsnqi ngưayjfdvmqi dưayjfuydyi đsnvgàqhzmi nghe thấodtey vậgbtey, ồtpoijqeqn khắeccqp nơnchpi. Khôshewng ímfdvt ngưayjfdvmqi đsnvgcmeou hưayjfuydyng áczngnh mắeccqt vềcmeo phímfdva Tịuydych phu nhâxbagn.

Tịuydych phu nhâxbagn kinh hoảzajxng khôshewng thôshewi, khôshewng tựllmm giáczngc đsnvgzsufng gầumpsn Triệofhju Nhan.

Triệofhju Nhan nhẹfxjs nhàqhzmng lôshewi kézajxo tay nàqhzmng, khôshewng hềcmeo nhìberwn nhữbjrzng áczngnh mắeccqt sắeccqc bézajxn chung quanh, chỉllmm mang theo mỉllmmm cưayjfdvmqi, đsnvgómfdvn nhậgbten áczngnh mắeccqt khinh thưayjfdvmqng từcrya trưayjfuydyc đsnvgếodten nay củshewa Ngụspcfy Dĩxcmlnh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.