Chuyện Xấu Nhiều Ma

Quyển 4-Chương 1 : Không còn đường đi

    trước sau   
vilrn chưdmbha qua tiếkmxzt thửvoqg*, ájglinh mặeljtt trờjqgai đrpjsãplbasahjnjnong mãplbanh liệnejet, đrpjshndet chájgliy vạyjcfn vậeepet.

(* Tiếkmxzt thửvoqg: Vàsopbo ngàsopby 6, 7, 8 thájgling 7)

Tiểpslsu Tiểpslsu mờjqga mịpkvxt đrpjsnejeng, mặeljtc cho cájglii nódvhxng kia bọyjcfc lấhndey thâpxkrn mìeepenh.

Từplba sau khi lêyeyin bờjqga, nàsopbng liềuigyn đrpjsi theo hai vợbzds chồljging lãplbao nhâpxkrn kia. Đpkvxôsahjng Hảvibsi códvhx chiếkmxzn, rấhndet nhiềuigyu dâpxkrn chúbrtwng tớkwfvi đrpjspnoku hàsopbng triềuigyu đrpjsìeepenh, rờjqgai khỏvrjqi Thấhndet Thậeepep Nhịpkvx Đpkvxvibso. Phủxohs nha trêyeyin bờjqgapxkrng lệnejenh tiếkmxzp nhậeepen nhữljging ngưdmbhjqgai nàsopby, trêyeyin đrpjsưdmbhjqgang vôsahjnjnong ầpnokm ỹonwi, phụlxiv tửvoqg đrpjsuzul nhau, mẹlmma ôsahjm con nhỏvrjq đrpjsi theo. Tuy códvhx bi thưdmbhơfwgdng, nhưdmbhng lạyjcfi códvhx rấhndet nhiềuigyu tìeepenh thâpxkrn ôsahjn hòvilra hiềuigyn hậeepeu.

Tiểpslsu Tiểpslsu biếkmxzt thâpxkrn phậeepen mìeepenh đrpjseljtc thùnjno, khôsahjng thểpsls trêyeyiu chọyjcfc quan phủxohs, liềuigyn cájglio biệnejet đrpjsôsahji vợbzds chồljging giàsopb kia, rờjqgai xa khỏvrjqi đrpjsódvhx.

sopbng đrpjsi đrpjsưdmbhbzdsc mộpslst đrpjsoạyjcfn đrpjsưdmbhjqgang, quay đrpjspnoku, nhìeepen đrpjsájglim ngưdmbhjqgai dắmblqt díbzdsu nhau đrpjsi phíbzdsa xa xa kia. Mộpslst khắmblqc kia, trong đrpjspnoku đrpjspslst nhiêyeyin hiệnejen lêyeyin cảvibsm giájglic, thiêyeyin đrpjspkvxa mêyeyinh mang nhưdmbhng khôsahjng códvhx chỗbdyfsopbo nàsopbng códvhx thểpsls dung thâpxkrn.


Nhớkwfv lạyjcfi hồljgii nhỏvrjq, lúbrtwc bịpkvx lạyjcfc đrpjsưdmbhjqgang trong đrpjsájglim ngưdmbhjqgai, cũaxjung códvhx cảvibsm giájglic nhưdmbh vậeepey. Nhưdmbhng lúbrtwc nàsopby, khôsahjng còvilrn ngưdmbhjqgai nàsopbo sẽxohs đrpjsi tìeepem nàsopbng, sau đrpjsódvhx, xoa đrpjspnoku nàsopbng, nódvhxi: Lầpnokn sau màsopbvilrn chạyjcfy loạyjcfn, sưdmbh phụlxiv sẽxohs khôsahjng quan tâpxkrm đrpjsếkmxzn con nữljgia.

dmbh phụlxiv… Ýtdrn nghĩdaahsopby nổpfnfi lêyeyin, khiếkmxzn lòvilrng nàsopbng nhấhndet thờjqgai cảvibsm thấhndey đrpjsau đrpjskwfvn. Cájglii mũaxjui đrpjsau xódvhxt, nhưdmbhng lạyjcfi khôsahjng khódvhxc ra đrpjsưdmbhbzdsc.

Mộpslst khi đrpjsãplba khódvhxc, liềuigyn khôsahjng thểpsls ngừplbang lạyjcfi. Đpkvxxohs loạyjcfi tìeepenh cảvibsm vốhnden đrpjsang bịpkvx đrpjsèqcvlvilrn xuốhndeng, bộpslsc phájglit hếkmxzt ra, khôsahjng thểpslssopbo khốhndeng chếkmxz.

sopbng dứnejet khoájglit ngồljgii xổpfnfm xuốhndeng đrpjshndet, ôsahjm đrpjspnoku gốhndei, vùnjnoi đrpjspnoku khódvhxc lớkwfvn.

Thájglii dưdmbhơfwgdng chiếkmxzu trêyeyin lưdmbhng, nódvhxng rájglit đrpjsau đrpjskwfvn. Màsopb giờjqga phúbrtwt nàsopby, nàsopbng lạyjcfi hoàsopbn toàsopbn khôsahjng códvhx cảvibsm giájglic. Nàsopbng đrpjsãplba chỉdmbhvilrn hai bàsopbn tay trắmblqng, tấhndet cảvibs mọyjcfi thứneje củxohsa nàsopbng đrpjsuigyu đrpjsãplbaonwi lạyjcfi Đpkvxôsahjng Hảvibsi. Đpkvxếkmxzn giờjqga phúbrtwt nàsopby, thậeepem chíbzds ngay cảvibsdmbhonwing niệnejem, cũaxjung đrpjsuigyu làsopb đrpjsiềuigyu xa xỉdmbh. Lầpnokn đrpjspnoku tiêyeyin nàsopbng biếkmxzt, hódvhxa ra tay trắmblqng, lạyjcfi đrpjsájgling sợbzds nhưdmbh thếkmxz

sopbng khódvhxc mãplbai, bụlxivng đrpjspslst nhiêyeyin kêyeyiu lêyeyin, đrpjsódvhxi khájglit càsopbn rỡuzulsopbo lêyeyin trong bụlxivng nàsopbng. Nàsopbng ôsahjm bụlxivng, thưdmbhơfwgdng tâpxkrm đrpjsnejeng lêyeyin. Tạyjcfi sao, cho dùnjnosopbbrtwc nàsopbo, bụlxivng cũaxjung vẫmdwxn đrpjsódvhxi nhưdmbh vậeepey? Rốhndet cụlxivc, phảvibsi làsopbm nhưdmbh thếkmxzsopbo, mớkwfvi códvhx thểpsls trởonwi lạyjcfi nhưdmbh ngàsopby trưdmbhkwfvc…

“Côsahjdmbhơfwgdng.” Lúbrtwc nàsopby, mộpslst thanh âpxkrm ôsahjn nhuậeepen thiệnejen lưdmbhơfwgdng truyềuigyn xuốhndeng từplba đrpjsdmbhnh đrpjspnoku.

Tiểpslsu Tiểpslsu nghẹlmman ngàsopbo, ngẩpfnfng đrpjspnoku, chỉdmbh thấhndey mộpslst nam tửvoqg khoảvibsng hơfwgdn bốhnden mưdmbhơfwgdi tuổpfnfi đrpjsnejeng trưdmbhkwfvc mặeljtt nàsopbng. Nam tửvoqg kia mặeljtc mộpslst thâpxkrn quan phụlxivc, phíbzdsa sau códvhx hai gãplbanjnoy tùnjnong, liếkmxzc mắmblqt mộpslst cájglii liềuigyn biếkmxzt làsopb ngưdmbhjqgai làsopbm quan. Bêyeyin cạyjcfnh hắmblqn, còvilrn códvhx mộpslst thiếkmxzu nữljgi khoảvibsng mưdmbhjqgai mộpslst mưdmbhjqgai hai tuổpfnfi. Nhìeepen tưdmbhkwfvng mạyjcfo, chắmblqc làsopb cha vàsopb con gájglii.

“Côsahjdmbhơfwgdng,” Nam tửvoqg kia vưdmbhơfwgdn tay, vỗbdyf nhẹlmmayeyin bảvibs vai Tiểpslsu Tiểpslsu, “Ngưdmbhơfwgdi làsopbm sao vậeepey?”

Tiểpslsu Tiểpslsu thấhndey hắmblqn làsopb ngưdmbhjqgai trong quan phủxohs, đrpjsnejeng dậeepey đrpjspkvxnh chạyjcfy. Nhưdmbhng bấhndet đrpjsmblqc dĩdaahsopb, nàsopbng ngồljgii dưdmbhkwfvi đrpjshndet quájglipxkru, châpxkrn đrpjsãplbayeyi rầpnokn, lúbrtwc nàsopby liềuigyn nghiêyeying ngảvibs ngãplba xuốhndeng đrpjshndet.

Nam tửvoqg kia thấhndey thếkmxz, lậeepep tứnejec vưdmbhơfwgdn tay nâpxkrng nàsopbng lêyeyin.

“Côsahjdmbhơfwgdng, ngưdmbhơfwgdi khôsahjng sao chứneje?”

Tiểpslsu Tiểpslsu đrpjspslst nhiêyeyin nghĩdaah đrpjsếkmxzn tấhndet cảvibs mọyjcfi chuyệnejen xảvibsy ra ởonwi Đpkvxôsahjng Hảvibsi, theo bảvibsn năpkzong lui lạyjcfi.


Nam tửvoqg kia thấhndey thếkmxz, thởonwisopbi: “Côsahjdmbhơfwgdng, ngưdmbhơfwgdi đrpjsplbang sợbzdsplbai. Ta làsopb tri phủxohsfwgdi nàsopby, phụlxivng mệnejenh thu nạyjcfp dâpxkrn chúbrtwng Đpkvxôsahjng Hảvibsi. Códvhx chuyệnejen gìeepe khódvhx xửvoqg, ngưdmbhơfwgdi cứnejedvhxi vớkwfvi ta, ta sẽxohs cốhnde gắmblqng giúbrtwp đrpjsuzul.”

Tiểpslsu Tiểpslsu chỉdmbh lắmblqc đrpjspnoku, khôsahjng nódvhxi chuyệnejen.

brtwc nàsopby, chỉdmbh thấhndey mộpslst đrpjspslsi binh líbzdsnh chạyjcfy nhanh tớkwfvi, nhìeepen thấhndey nam tửvoqg kia, liềuigyn hàsopbnh lễmdwx, nódvhxi: “Diệnejep đrpjsyjcfi nhâpxkrn, vừplbaa rồljgii Liêyeyim gia códvhx truyềuigyn tin đrpjsếkmxzn, nódvhxi Đpkvxôsahjng Hảvibsi đrpjsãplba bịpkvx phájgli, nhưdmbhng đrpjsájglim tộpslsi phạyjcfm quan trọyjcfng liêyeyin quan đrpjsếkmxzn đrpjsãplba đrpjsàsopbo thoájglit mấhndet, khôsahjng biếkmxzt đrpjsi đrpjsâpxkru. Đpkvxâpxkry làsopb bứnejec họyjcfa Liêyeyim gia đrpjsưdmbha tớkwfvi, thỉdmbhnh đrpjsyjcfi nhâpxkrn hiệnejep trợbzds chúbrtwng ta lùnjnong bắmblqt hung phạyjcfm.”

Tiểpslsu Tiểpslsu nghe đrpjsếkmxzn đrpjsódvhx, sợbzds tớkwfvi mứnejec khódvhxc khôsahjng đrpjsưdmbhbzdsc. Tộpslsi phạyjcfm quan trọyjcfng. Khôsahjng cầpnokn đrpjsjglin, trong đrpjsájglim tộpslsi phạyjcfm quan trọyjcfng đrpjsódvhx nhấhndet đrpjspkvxnh códvhxsopbng! Nếkmxzu nhữljging ngưdmbhjqgai nàsopby màsopb nhìeepen thấhndey mấhndey bứnejec họyjcfa đrpjsódvhx, nàsopbng nhấhndet đrpjspkvxnh sẽxohs chếkmxzt!

Chỉdmbh thấhndey Diệnejep đrpjsyjcfi nhâpxkrn kia nhậeepen lấhndey bứnejec họyjcfa, chậeepem rãplbai nhìeepen từplbang tờjqga. Đpkvxpslst nhiêyeyin, hắmblqn nhìeepen chằmdwxm chằmdwxm mộpslst bứnejec họyjcfa, vẻdmbh mặeljtt vôsahjnjnong kinh ngạyjcfc.

Tiểpslsu Tiểpslsu hoảvibsng sợbzds kinh khủxohsng, chỉdmbh cảvibsm thấhndey giờjqga chếkmxzt đrpjsãplba tớkwfvi, trong khoảvibsng thờjqgai gian ngắmblqn, ngay cảvibssahj hấhndep cũaxjung quêyeyin mấhndet.

Đpkvxpslst nhiêyeyin, Diệnejep đrpjsyjcfi nhâpxkrn mạyjcfnh tay khévilrp bứnejec họyjcfa lạyjcfi, cấhndet cao giọyjcfng nódvhxi: “Tăpkzong cưdmbhjqgang binh sĩdaah phòvilrng vệnejeonwi cửvoqga cảvibsng. Phâpxkrn phódvhx họyjcfa sĩdaah dựvrjqa theo mấhndey bứnejec họyjcfa nàsopby vẽxohs thêyeyim ba mưdmbhơfwgdi bứnejec nữljgia, dájglin ởonwi chỗbdyf dễmdwx nhìeepen thấhndey.”

Tấhndet cảvibs đrpjsájglim binh líbzdsnh đrpjsljging loạyjcft tuâpxkrn lệnejenh, sau đrpjsódvhx rờjqgai đrpjsi.

Tiểpslsu Tiểpslsu mởonwi to hai mắmblqt, khódvhxdvhx thểpsls tin.

brtwc nàsopby, thiếkmxzu nữljgi đrpjsnejeng bêyeyin cạyjcfnh Diệnejep đrpjsyjcfi nhâpxkrn ngồljgii xuốhndeng, lấhndey ra mộpslst chiếkmxzc khăpkzon tay, “Tỷonwi tỷonwi, lau mặeljtt đrpjsi.”

Tiểpslsu Tiểpslsu lúbrtwc nàsopby mớkwfvi ýpfnf thứnejec đrpjsưdmbhbzdsc, thờjqgai tiếkmxzt nódvhxng bứnejec, nàsopbng lạyjcfi vùnjnoi đrpjspnoku khódvhxc lớkwfvn, giờjqga phúbrtwt nàsopby, đrpjsãplba biếkmxzn thàsopbnh mặeljtt mũaxjui bẩpfnfn thỉdmbhu, muốhnden ai đrpjsódvhx nhậeepen ra nàsopbng, mớkwfvi làsopb lạyjcf đrpjsódvhx. Nàsopbng liềuigyn cầpnokm lấhndey chiếkmxzc khăpkzon tay kia, vui vẻdmbh cựvrjqc đrpjspsls khódvhxc lớkwfvn.

“Tỷonwi tỷonwi, ngưdmbhơfwgdi đrpjsplbang khódvhxc nữljgia.” Thiếkmxzu nữljgi kia vưdmbhơfwgdn tay, nhèqcvl nhẹlmma vỗbdyfyeyin lưdmbhng nàsopbng.

Diệnejep đrpjsyjcfi nhâpxkrn thấhndey thếkmxz, thởonwisopbi, nódvhxi: “Côsahjdmbhơfwgdng, ngưdmbhơfwgdi…”


Đpkvxúbrtwng lúbrtwc nàsopby, bụlxivng Tiểpslsu Tiểpslsu lạyjcfi kêyeyiu lêyeyin, thanh âpxkrm kévilro dàsopbi khôsahjng dứnejet, mãplbai khôsahjng tiêyeyiu tan.

Diệnejep đrpjsyjcfi nhâpxkrn liềuigyn nởonwi nụlxivdmbhjqgai, “Côsahjdmbhơfwgdng, đrpjsplbang khódvhxc, dùnjno thưdmbhơfwgdng tâpxkrm cũaxjung phảvibsi ăpkzon cơfwgdm, đrpjsúbrtwng khôsahjng?”

Tiểpslsu Tiểpslsu cúbrtwi đrpjspnoku, trầpnokm mặeljtc. Khôsahjng sai, dùnjno thưdmbhơfwgdng tâpxkrm đrpjsếkmxzn cỡuzulsopbo cũaxjung phảvibsi ăpkzon cơfwgdm. Nàsopbng nghĩdaahyeyin làsopbm nhưdmbh thếkmxzsopbo đrpjspsls bảvibso toàsopbn tíbzdsnh mạyjcfng củxohsa bảvibsn thâpxkrn đrpjsâpxkry. Chỗbdyf nguy hiểpslsm nhấhndet làsopb chỗbdyf an toàsopbn nhấhndet, chuyệnejen tớkwfvi nưdmbhkwfvc nàsopby, nơfwgdi duy nhấhndet an toàsopbn, làsopb

“Đpkvxyjcfi nhâpxkrn…” Nàsopbng ngưdmbhkwfvc mắmblqt, mởonwi miệnejeng, “Phụlxiv mẫmdwxu ta đrpjsãplba mấhndet, ta lạyjcfi thấhndet lạyjcfc mấhndet thâpxkrn nhâpxkrn, trong ngưdmbhjqgai khôsahjng códvhx tiềuigyn, khôsahjng còvilrn nhàsopb đrpjspsls vềuigy… Ngàsopbi thưdmbhơfwgdng cho sốhnde phậeepen củxohsa ta thìeepe giữljgi ta lạyjcfi đrpjsi…”

Diệnejep đrpjsyjcfi nhâpxkrn códvhx chúbrtwt do dựvrjq, “Nàsopby…”

“Cha, tỷonwi tỷonwi đrpjsájgling thưdmbhơfwgdng nhưdmbh vậeepey, chúbrtwng ta hãplbay giữljgisopbng lạyjcfi đrpjsi, đrpjsưdmbhbzdsc khôsahjng?” Thiếkmxzu nữljgi nhẹlmma nhàsopbng lôsahji kévilro tay ájglio phụlxiv thâpxkrn, nódvhxi.

Diệnejep đrpjsyjcfi nhâpxkrn khẽxohs cau màsopby, suy nghĩdaah mộpslst lájglit, nódvhxi: “Đpkvxưdmbhbzdsc rồljgii, trong phủxohs đrpjsang thiếkmxzu tỳsahj nữljgi. Nếkmxzu nhưdmbhsahjdmbhơfwgdng khôsahjng đrpjspsls ýpfnf, trưdmbhkwfvc khi tìeepem ra thâpxkrn nhâpxkrn, vậeepey tạyjcfm thờjqgai ởonwi lạyjcfi hàsopbn xájglisopbm việnejec đrpjsi.”

Tiểpslsu Tiểpslsu vừplbaa nghe, lậeepep tứnejec gậeepet đrpjspnoku, “Đpkvxa tạyjcf đrpjsyjcfi nhâpxkrn!”

Diệnejep đrpjsyjcfi nhâpxkrn mỉdmbhm cưdmbhjqgai gậeepet đrpjspnoku, “Côsahjdmbhơfwgdng khôsahjng cầpnokn khájglich khíbzds. Đpkvxếkmxzn đrpjsâpxkry, chúbrtwng ta đrpjsi thôsahji.”

Tiểpslsu Tiểpslsu đrpjsnejeng dậeepey, nhìeepen bódvhxng lưdmbhng bọyjcfn họyjcf. Bêyeyin tai vang lêyeyin rõeiygsopbng lờjqgai sưdmbh phụlxiv từplbang nódvhxi: Lầpnokn sau màsopbvilrn chạyjcfy loạyjcfn, sưdmbh phụlxiv sẽxohs khôsahjng quan tâpxkrm đrpjsếkmxzn con nữljgia… Tuy nhiêyeyin, dùnjno mặeljtc kệneje con, con cũaxjung vẫmdwxn tựvrjqeepem thấhndey màsopb. Tiểpslsu Tiểpslsu thôsahjng minh nhưdmbh vậeepey, nhấhndet đrpjspkvxnh tìeepem đrpjsưdmbhbzdsc, đrpjsúbrtwng khôsahjng?

Nhấhndet đrpjspkvxnh sẽxohseepem đrpjsưdmbhbzdsc…

Tiểpslsu Tiểpslsu híbzdst sâpxkru mộpslst hơfwgdi, cấhndet bưdmbhkwfvc, đrpjsi theo.

……….


~~~~~~~~~~~ Hai câpxkru chuyệnejen phâpxkrn cájglich tuyếkmxzn ~~~~~~~~~~

Ngoàsopbi đrpjsódvhx ngàsopbn dặeljtm, trong Anh Hùnjnong Bảvibso ởonwi Giang Lăpkzong, khôsahjng khíbzdssahjnjnong hòvilra thuậeepen.

sahjm qua códvhxdmbha, cảvibsdmbhjqgan sơfwgdn chi đrpjsuigyu díbzdsnh nưdmbhkwfvc, thấhndem vàsopbo hưdmbhơfwgdng hoa.

sopbng nhìeepen qua cửvoqga sổpfnf, nhìeepen cảvibsdmbhjqgan sơfwgdn chi đrpjsang nởonwi nộpsls kia, quêyeyin mấhndet côsahjng việnejec trong tay.

“Nhan nhi tỷonwi tỷonwi.” Đpkvxpslst nhiêyeyin, mộpslst tỳsahj nữljgi chạyjcfy vàsopbo phòvilrng bếkmxzp, kêyeyiu lêyeyin, “Nhan nhi tỷonwi tỷonwi, phu nhâpxkrn bảvibso ta tớkwfvi hỏvrjqi, chèqcvl nhâpxkrn sâpxkrm hạyjcft sen đrpjsãplba ninh đrpjsưdmbhbzdsc chưdmbha.”

brtwc nàsopby Triệnejeu Nhan mớkwfvi hồljgii phụlxivc tinh thầpnokn lạyjcfi, đrpjsnejeng dậeepey, cưdmbhjqgai nódvhxi: “Chíbzdsn rồljgii đrpjsódvhx, ngưdmbhơfwgdi bảvibso phu nhâpxkrn chờjqga ta mộpslst lájglit, ta sẽxohs mang cájglii nàsopby tớkwfvi.”

Tỳsahj nữljgi kia gậeepet đrpjspnoku, nghĩdaah nghĩdaah, lạyjcfi đrpjsi tớkwfvi, “Nhan nhi tỷonwi tỷonwi, ta códvhx mộpslst chuyệnejen, luôsahjn muốhnden hỏvrjqi tỷonwi.”

Triệnejeu Nhan bưdmbhng nồljgii chèqcvlyeyin, ýpfnfdmbhjqgai vẫmdwxn trong suốhndet nhưdmbhaxju, “Ngưdmbhơfwgdi hỏvrjqi đrpjsi.”

Tỳsahj nữljgi kia bưdmbhkwfvc lêyeyin mộpslst bưdmbhkwfvc, thấhndep giọyjcfng nódvhxi: “Códvhx phảvibsi nhịpkvx thiếkmxzu gia thíbzdsch tỷonwi hay khôsahjng?”

Triệnejeu Nhan kinh ngạyjcfc, “A? Làsopbm sao códvhx thểpsls?”

“Khôsahjng phảvibsi sao?” Tỳsahj nữljgi kia tòvilrvilr, “Khôsahjng phảvibsi nhịpkvx thiếkmxzu gia vìeepe Nhan nhi tỷonwi tỷonwi mớkwfvi ởonwi lạyjcfi trong Bảvibso sao. Lúbrtwc trưdmbhkwfvc tỷonwi tỷonwi bịpkvx bắmblqt, cũaxjung làsopb do nhịpkvx thiếkmxzu gia ra tay tưdmbhơfwgdng trợbzds, Thậeepet ra, chúbrtwng ta đrpjsuigyu cảvibsm thấhndey, luậeepen nhâpxkrn phẩpfnfm hay võeiygsahjng, nhịpkvx thiếkmxzu gia đrpjsuigyu hơfwgdn tam thiếkmxzu gia. Ngôsahji vịpkvx bảvibso chủxohssopby, chỉdmbh sợbzds…”

“Suỵdvxit, đrpjsplbang nódvhxi bậeepey, cẩpfnfn thậeepen đrpjspsls ngưdmbhjqgai ta nghe thấhndey đrpjsưdmbhbzdsc, ngưdmbhơfwgdi sẽxohs phảvibsi chịpkvxu khổpfnf đrpjsódvhx.” Triệnejeu Nhan vưdmbhơfwgdn tay, đrpjseljtt lêyeyin môsahji, nhẹlmma giọyjcfng nódvhxi.

“Khôsahjng phảvibsi nódvhxi bậeepey a, tam thiếkmxzu gia hắmblqn đrpjsêyeyim nàsopbo cũaxjung đrpjsi tớkwfvi xódvhxm côsahj đrpjspnoku*. Ngàsopby thưdmbhjqgang thìeepe khôsahjng chịpkvxu làsopbm việnejec đrpjsàsopbng hoàsopbng, bộpsls dạyjcfng càsopbfwgd phấhndet phơfwgd. Ba vịpkvx Tam Anh nhấhndet đrpjspkvxnh cũaxjung nghĩdaah nhưdmbh vậeepey.” Tỳsahj nữljgi kia nhìeepen khắmblqp nơfwgdi, nódvhxi, “Nhan nhi tỷonwi tỷonwi, ta thấhndey, nhấhndet đrpjspkvxnh làsopb nhịpkvx thiếkmxzu gia thíbzdsch tỷonwi. Nếkmxzu tỷonwi gảvibs cho ngàsopbi ấhndey, sau nàsopby chíbzdsnh làsopb bảvibso chủxohs phu nhâpxkrn a!”


(* Xódvhxm côsahj đrpjspnoku: Chỗbdyf ăpkzon chơfwgdi, ca hájglit…)

Triệnejeu Nhan mỉdmbhm cưdmbhjqgai, nódvhxi: “Đpkvxplbang nódvhxi bậeepey nữljgia, ta chỉdmbhsopb mộpslst hạyjcf nhâpxkrn, sao dájglim trèqcvlo cao chứneje. Huốhndeng hồljgi, phu nhâpxkrn đrpjshndei vớkwfvi ta âpxkrn trọyjcfng nhưdmbhbrtwi. Ta đrpjsãplba sớkwfvm quyếkmxzt đrpjspkvxnh sẽxohsonwi lạyjcfi đrpjsâpxkry phụlxivng dưdmbhuzulng phu nhâpxkrn cảvibs đrpjsjqgai. Ngưdmbhơfwgdi nha, đrpjsplbang códvhx nghĩdaah ngợbzdsi lung tung nữljgia, ngoan ngoãplban thàsopbnh thậeepet làsopbm việnejec đrpjsi.”

Tỳsahj nữljgi kia mỉdmbhm cưdmbhjqgai, “Nhan nhi tỷonwi tỷonwi, con ngưdmbhjqgai tỷonwi thậeepet tốhndet. Chảvibs trájglich phu nhâpxkrn vàsopb nhịpkvx thiếkmxzu gia đrpjsuigyu thíbzdsch tỷonwi nhưdmbh vậeepey. Đpkvxúbrtwng rồljgii, lầpnokn sau, tỷonwi dạyjcfy ta thêyeyiu mẫmdwxu đrpjsơfwgdn đrpjsưdmbhbzdsc khôsahjng?”

“Đpkvxưdmbhbzdsc rồljgii màsopb. Lầpnokn nàsopby đrpjsplbang códvhx giốhndeng nhưdmbh lầpnokn trưdmbhkwfvc nha, họyjcfc đrpjsưdmbhbzdsc mộpslst nửvoqga liềuigyn kêyeyiu ngạyjcfi kêyeyiu mệnejet.” Triệnejeu Nhan cưdmbhjqgai, nódvhxi.

“Ai bảvibso ta khôsahjng đrpjsưdmbhbzdsc thôsahjng minh khévilro tay nhưdmbh Nhan nhi tỷonwi tỷonwi a, ngưdmbhjqgai gặeljtp ngưdmbhjqgai thíbzdsch, hắmblqc hắmblqc…”

“Ngưdmbhơfwgdi nha, chỉdmbh giỏvrjqi nịpkvxnh hódvhxt!” Triệnejeu Nhan khẽxohs đrpjspfnfy nàsopbng mộpslst cájglii.

Tỳsahj nữljgi kia vui vẻdmbhdmbhjqgai, chạyjcfy ra ngoàsopbi.

Triệnejeu Nhan mỉdmbhm cưdmbhjqgai, nhìeepen nàsopbng rờjqgai khỏvrjqi. Sau đrpjsódvhx, khẽxohs thởonwisopbi, xếkmxzp lạyjcfi bájglit chájglio trong tay.

“Thôsahjng minh khévilro tay, ngưdmbhjqgai gặeljtp ngưdmbhjqgai thíbzdsch… Nhịpkvx thiếkmxzu gia, nghe thấhndey mấhndey lờjqgai nàsopby, ngưdmbhơfwgdi cũaxjung khôsahjng đrpjsi ra vạyjcfch trầpnokn mộpslst chúbrtwt hay sao?” Triệnejeu Nhan bưdmbhng bájglit chájglio lêyeyin, mởonwi miệnejeng nódvhxi.

Mạyjcfc Doãplban tựvrjqa ngưdmbhjqgai vàsopbo cửvoqga sổpfnf, đrpjsưdmbha lưdmbhng vềuigy phíbzdsa nàsopbng, “Ngưdmbhơfwgdi làsopb dạyjcfng ngưdmbhjqgai gìeepe, khôsahjng códvhx quan hệnejeeepe đrpjsếkmxzn ta.”

Triệnejeu Nhan xoay ngưdmbhjqgai, nhìeepen bódvhxng lưdmbhng hắmblqn, nódvhxi, “Nếkmxzu đrpjsãplba khôsahjng códvhx quan hệneje, xin ngưdmbhơfwgdi cájglich xa ta ra mộpslst chúbrtwt. Ngưdmbhơfwgdi yêyeyin tâpxkrm, nơfwgdi nàsopby làsopb Anh Hùnjnong Bảvibso, ngoạyjcfi trừplba hạyjcfi ngưdmbhơfwgdi ra, ta cũaxjung khôsahjng làsopbm hạyjcfi ai khájglic. Ngưdmbhơfwgdi códvhx lo cũaxjung khôsahjng cầpnokn từplbang bưdmbhkwfvc trôsahjng coi nhưdmbh thếkmxz.”

Mạyjcfc Doãplban trầpnokm mặeljtc mộpslst lájglit, nódvhxi: “Rốhndet cụlxivc phảvibsi làsopbm gìeepe ngưdmbhơfwgdi mớkwfvi chịpkvxu cùnjnong vớkwfvi ta đrpjsi gặeljtp sưdmbh phụlxiv?”

“Ngưdmbhơfwgdi chếkmxzt, ta sẽxohs đrpjsi.” Triệnejeu Nhan cưdmbhjqgai, ngữljgi đrpjsiệnejeu thoảvibsi májglii.

Mạyjcfc Doãplban trầpnokm mặeljtc, khôsahjng mởonwi miệnejeng nữljgia.

Triệnejeu Nhan khinh thưdmbhjqgang cưdmbhjqgai cưdmbhjqgai, bưdmbhng chájglio, đrpjsi ra khỏvrjqi phòvilrng bếkmxzp.

brtwc nàsopbng đrpjsi đrpjsếkmxzn trưdmbhkwfvc phòvilrng củxohsa Tịpkvxch phu nhâpxkrn, đrpjsãplba thấhndey Ngụlxivy Dĩdaahnh từplba trong phòvilrng đrpjsi ra, vẻdmbh mặeljtt khôsahjng vui. Nhìeepen thấhndey nàsopbng, Ngụlxivy Dĩdaahnh chau màsopby, vẻdmbh khinh thưdmbhjqgang trong mắmblqt códvhx thểpsls nhìeepen thấhndey rõeiygsopbng.

“Tam thiếkmxzu gia.” Triệnejeu Nhan gậeepet đrpjspnoku, cung kíbzdsnh kêyeyiu.

Ngụlxivy Dĩdaahnh nghiêyeying đrpjspnoku, “Đpkvxplbang códvhx cốhnde ra vẻdmbh vớkwfvi ta. Ngoạyjcfi trừplba đrpjsâpxkrm chọyjcfc xúbrtwi giụlxivc nưdmbhơfwgdng ta, ngưdmbhơfwgdi còvilrn códvhx thểpslssopbm cájglii gìeepe? Nếkmxzu khôsahjng phảvibsi códvhx nhịpkvx ca che chởonwi cho ngưdmbhơfwgdi, ta đrpjsãplba sớkwfvm…”

Triệnejeu Nhan ngưdmbhkwfvc mắmblqt, “Sớkwfvm làsopbm gìeepe?”

Ngụlxivy Dĩdaahnh hừplba lạyjcfnh mộpslst tiếkmxzng, “Triệnejeu Nhan, ngưdmbhơfwgdi nhớkwfv cho kỹonwi, ngưdmbhơfwgdi cũaxjung chỉdmbhsopb mộpslst đrpjsnejea nôsahj tỳsahj. Nưdmbhơfwgdng ta cũaxjung chỉdmbh nhấhndet thờjqgai hồljgi đrpjsljgi, mớkwfvi códvhx thểpsls nghe lờjqgai ngưdmbhơfwgdi. Mộpslst ngàsopby nàsopbo đrpjsódvhx, ta nhấhndet đrpjspkvxnh sẽxohs cho ngưdmbhơfwgdi biếkmxzt, ai mớkwfvi làsopb chủxohs nhâpxkrn nơfwgdi nàsopby!”

Hắmblqn nódvhxi xong, bưdmbhkwfvc nhanh rờjqgai đrpjsi.

Triệnejeu Nhan nhìeepen hắmblqn, thầpnokm nghĩdaahdmbhjqgai cưdmbhjqgai. Nàsopbng nhịpkvxn ýpfnfdmbhjqgai nàsopby lạyjcfi, đrpjspfnfy cửvoqga bưdmbhkwfvc vàsopbo phòvilrng. Chỉdmbh thấhndey Tịpkvxch phu nhâpxkrn ngồljgii ởonwivilrp giưdmbhjqgang, đrpjsang âpxkrm thầpnokm rơfwgdi lệneje.

“Phu nhâpxkrn.” Triệnejeu Nhan buôsahjng bájglit chájglio trong tay, nhẹlmma giọyjcfng gọyjcfi.

“Nhan nhi…” Tịpkvxch phu nhâpxkrn thấhndey nàsopbng, cốhnde gắmblqng cưdmbhjqgai lêyeyin.

Triệnejeu Nhan đrpjsi đrpjsếkmxzn bêyeyin cạyjcfnh Tịpkvxch phu nhâpxkrn, quỳsahj xuốhndeng, nódvhxi: “Phu nhâpxkrn, sao vậeepey, ngưdmbhjqgai khódvhxc cájglii gìeepe?… Códvhx phảvibsi thiếkmxzu gia lạyjcfi chọyjcfc giậeepen ngưdmbhjqgai khôsahjng?”

Tịpkvxch phu nhâpxkrn vưdmbhơfwgdn tay, nhẹlmma nhàsopbng vỗbdyf vềuigyjglii tódvhxc củxohsa nàsopbng, “Nhan nhi, ta khôsahjng sao…”

Triệnejeu Nhan nhẹlmma nhàsopbng nắmblqm lấhndey tay nàsopbng, cưdmbhjqgai nódvhxi: “Phu nhâpxkrn đrpjsplbang khódvhxc. Mộpslst ngàsopby nàsopbo đrpjsódvhx tam thiếkmxzu gia sẽxohs hiểpslsu nỗbdyfi khổpfnf củxohsa ngưdmbhjqgai thôsahji màsopb.”

Tịpkvxch phu nhâpxkrn lắmblqc lắmblqc đrpjspnoku, “Nếkmxzu nódvhx hiểpslsu chuyệnejen nhưdmbh con thìeepe tốhndet rồljgii… Nếkmxzu con làsopb nữljgi nhi củxohsa ta thìeepe thậeepet tốhndet.”

Trong ájglinh mắmblqt củxohsa Triệnejeu Nhan khôsahjng tựvrjq giájglic nổpfnfi lêyeyin mộpslst tia lãplbanh ýpfnf, ýpfnfdmbhjqgai cũaxjung ảvibsm đrpjsyjcfm xuốhndeng.

“Nhan nhi?” Tịpkvxch phu nhâpxkrn mởonwi miệnejeng gọyjcfi.

Triệnejeu Nhan lạyjcfi cốhnde gắmblqng mỉdmbhm cưdmbhjqgai, “Sao vậeepey, phu nhâpxkrn?”

Trong ájglinh mắmblqt củxohsa Tịpkvxch phu nhâpxkrn đrpjspslst nhiêyeyin lạyjcfi dâpxkrng lêyeyin thưdmbhơfwgdng tiếkmxzc, “Nhan nhi, ta biếkmxzt, con chịpkvxu khôsahjng íbzdst ủxohsy khuấhndet… Sau khi trởonwi vềuigy từplbayeyiaxjufwgdn trang, con cưdmbhjqgai rấhndet íbzdst. Ta biếkmxzt, chuyệnejen nưdmbhơfwgdng con, đrpjshndei vớkwfvi con làsopb đrpjsvibsbzdsch quájgli lớkwfvn… Nhưdmbhng màsopb, ngưdmbhjqgai chếkmxzt khôsahjng thểpsls sốhndeng lạyjcfi…”

Triệnejeu Nhan cắmblqt ngang lờjqgai nàsopbng, “Phu nhâpxkrn, con biếkmxzt.”

Tịpkvxch phu nhâpxkrn vưdmbhơfwgdn tay, ôsahjm nàsopbng vàsopbo lòvilrng, “Nhan nhi đrpjsájgling thưdmbhơfwgdng củxohsa ta. Đpkvxuigyu do Thíbzdsch thịpkvx tạyjcfo nghiệnejet! Nếkmxzu khôsahjng phảvibsi do hắmblqn, nưdmbhơfwgdng con làsopbm sao códvhx thểpsls chếkmxzt! Hắmblqn khôsahjng thèqcvlm đrpjspsls ýpfnf đrpjsếkmxzn nưdmbhơfwgdng con, hiệnejen lạyjcfi, lạyjcfi còvilrn bảvibso đrpjsljgi nhi đrpjsếkmxzn đrpjsâpxkry nhụlxivc nhãplba con!… Nhan nhi, ta thậeepet vôsahj dụlxivng, nhiềuigyu năpkzom nhưdmbh vậeepey, khôsahjng thểpsls cho con mộpslst ngàsopby hạyjcfnh phúbrtwc, còvilrn bắmblqt con vìeepe ta màsopbsahjn ba lao lựvrjqc. Ta thựvrjqc xin lỗbdyfi con…”

Tịpkvxch phu nhâpxkrn nódvhxi xong, rơfwgdi lệneje.

Triệnejeu Nhan lẳlxivng lặeljtng lắmblqng nghe, nhẹlmma nhàsopbng vỗbdyfyeyin lưdmbhng Tịpkvxch phu nhâpxkrn. Đpkvxoạyjcfn thoạyjcfi nàsopby, khôsahjng phảvibsi làsopb lầpnokn đrpjspnoku tiêyeyin nàsopbng đrpjsưdmbhbzdsc nghe. Thíbzdsch thịpkvx, chíbzdsnh làsopb do Thíbzdsch thịpkvx đrpjspfnfy mẫmdwxu thâpxkrn củxohsa nàsopbng vàsopbo đrpjsưdmbhjqgang cùnjnong, mớkwfvi tạyjcfo nêyeyin nàsopbng ngàsopby hôsahjm nay. Nếkmxzu nhấhndet đrpjspkvxnh cảvibs đrpjsjqgai nàsopbng phảvibsi làsopbm nôsahj tỳsahj, thìeepe đrpjsuigyu làsopb do kẻdmbhsopbm phụlxiv thâpxkrn thâpxkrn sinh kia ban tặeljtng…”

“… Nhan nhi, nữljgi nhâpxkrn chúbrtwng ta sinh ra, nhấhndet đrpjspkvxnh phảvibsi chịpkvxu sốhnde khổpfnf. Mưdmbhjqgai năpkzom làsopbm việnejec nơfwgdi lầpnoku xanh kia, khiếkmxzn cho ta dùnjnosopbm bao nhiêyeyiu việnejec thiệnejen, cũaxjung khôsahjng tẩpfnfy sạyjcfch mìeepenh đrpjsưdmbhbzdsc. Ta vốhnden tưdmbhonwing rằmdwxng gảvibssopbo Anh Hùnjnong Bảvibso sẽxohsdvhx hạyjcfnh phúbrtwc. Ai ngờjqga, kểpsls cảvibsbrtwc bảvibso chủxohsvilrn sốhndeng trêyeyin đrpjsjqgai, ta vẫmdwxn phảvibsi nhậeepen hếkmxzt mọyjcfi khi dễmdwx từplba chíbzdsnh thấhndet. Lúbrtwc bảvibso chủxohs mấhndet sớkwfvm, ta lạyjcfi bịpkvxvilrng họyjcf khiểpslsn trájglich bao nhiêyeyiu lầpnokn. Thậeepem chíbzds, ta muốhnden nhậeepen con làsopbm dưdmbhuzulng nữljgi, mọyjcfi ngưdmbhjqgai cũaxjung đrpjsuigyu trájglich cứneje ta, nódvhxi ta làsopbm nhụlxivc gia môsahjn Anh Hùnjnong Bảvibso… Vốhnden tưdmbhonwing rằmdwxng, códvhx đrpjsnejea nhỏvrjq thìeepedvhx thểpsls dựvrjqa vàsopbo nódvhx. Ai ngờjqga, nódvhx lạyjcfi chỉdmbheepenh nguyệnejen bảvibso vệneje hai ngưdmbhjqgai ca ca khájglic mẹlmma kia… Rốhndet cụlxivc ta nêyeyin làsopbm thếkmxzsopbo đrpjsâpxkry? Nhan nhi, rốhndet cụlxivc chúbrtwng ra nêyeyin làsopbm nhưdmbh thếkmxzsopbo đrpjsâpxkry?…” Tịpkvxch phu nhâpxkrn khódvhxc thưdmbhơfwgdng tâpxkrm, thanh âpxkrm cũaxjung vôsahjnjnong nghẹlmman ngàsopbo.

Vẻdmbh mặeljtt Triệnejeu Nhan lạyjcfnh lùnjnong. Tájglim năpkzom trưdmbhkwfvc, mộpslst trậeepen đrpjsyjcfi hồljging thủxohsy, hủxohsy đrpjsi tấhndet cảvibs hạyjcfnh phúbrtwc củxohsa nàsopbng. Đpkvxếkmxzn tậeepen lúbrtwc nàsopby, nàsopbng vẫmdwxn nhớkwfveiygsopbng, đrpjsneje đrpjsneje nhỏvrjq tuổpfnfi kia củxohsa nàsopbng chếkmxzt nhưdmbh thếkmxzsopbo. Nàsopbng đrpjsãplba từplbang làsopb đrpjsnejea nhỏvrjq hồljgin nhiêyeyin ra sao, cho rằmdwxng đrpjsưdmbhbzdsc phu nhâpxkrn Anh Hùnjnong Bảvibso thu dưdmbhuzulng, từplba nay vềuigy sau, códvhx thểpsls an làsopbnh sốhndeng qua ngàsopby. Nhưdmbhng màsopb, nàsopbng sai lầpnokm rồljgii…

Ban ngàsopby, nàsopbng nhậeepen hếkmxzt tấhndet cảvibs ájglinh mắmblqt cưdmbhjqgai nhạyjcfo củxohsa mọyjcfi ngưdmbhjqgai. Ban đrpjsêyeyim, lạyjcfi làsopb thanh âpxkrm khódvhxc lódvhxc kểpsls lểpsls nhưdmbh vậeepey vang lêyeyin.

Hủxohsy đrpjsi tấhndet cảvibs mọyjcfi thứneje củxohsa nàsopbng, khôsahjng phảvibsi chỉdmbhdvhx trậeepen đrpjsyjcfi hồljging thủxohsy kia, màsopbvilrn làsopb Thíbzdsch thịpkvx! Cảvibsn trởonwi hạyjcfnh phúbrtwc củxohsa nàsopbng, khôsahjng phảvibsi làsopb do thâpxkrn thếkmxz, màsopbsopb do cảvibsvilrng họyjcf củxohsa Anh Hùnjnong Bảvibso!

“Ngưdmbhơfwgdi cũaxjung chỉdmbhsopb mộpslst đrpjsnejea nôsahj tỳsahj!”

Nhữljging lờjqgai nàsopby, códvhx bao nhiêyeyiu ngưdmbhjqgai đrpjsãplbadvhxi vớkwfvi nàsopbng nhỉdmbh… Cho dùnjnosopbng làsopbm bao nhiêyeyiu việnejec, mộpslst lòvilrng muốhnden bảvibso vệneje ngưdmbhjqgai ta, khôsahjng phảvibsi cuốhndei cùnjnong cũaxjung vẫmdwxn phảvibsi nhậeepen lấhndey câpxkru nódvhxi lạyjcfnh băpkzong nàsopby hay sao? Cho dùnjnosopbng làsopbm cájglii gìeepe, nàsopbng cũaxjung vẫmdwxn chỉdmbhsopb mộpslst đrpjsnejea nôsahj tỳsahj

sopbng nhẹlmma nhàsopbng vỗbdyfdmbhng Tịpkvxch phu nhâpxkrn, dỗbdyfdvhxi: “Phu nhâpxkrn níbzdsn khódvhxc đrpjsi. Chájglio lạyjcfnh rồljgii, uốhndeng khôsahjng tốhndet đrpjsâpxkru.”

Tịpkvxch phu nhâpxkrn lau nưdmbhkwfvc mắmblqt, gậeepet đrpjspnoku.

Triệnejeu Nhan đrpjsi đrpjsếkmxzn bêyeyin cạyjcfnh bàsopbn, lấhndey bájglit chájglio kia đrpjsưdmbha cho Tịpkvxch phu nhâpxkrn, hầpnoku hạyjcfsopbng ăpkzon xong, lạyjcfi dỗbdyfsopbng ngủxohs, mớkwfvi códvhx thểpsls rờjqgai khỏvrjqi phòvilrng.

sopbng vừplbaa ra khỏvrjqi cửvoqga đrpjsãplbadvhx mộpslst gia đrpjsinh tiếkmxzn lêyeyin, giao cho nàsopbng mộpslst phong thưdmbh.

sopbng trởonwi vềuigy phòvilrng, códvhx chúbrtwt nghi hoặeljtc mởonwi phong thưdmbh ra. Sau khi đrpjsyjcfc xong, sắmblqc mặeljtt nàsopbng thay đrpjspfnfi.

sopbng nhìeepen lájgli thưdmbh, chau màsopby.

Trong thưdmbh, còvilrn códvhx mộpslst gódvhxi giấhndey nhỏvrjq. Nàsopbng cầpnokm lấhndey gódvhxi giấhndey đrpjseljtt trong lòvilrng bàsopbn tay, lẳlxivng lặeljtng nhìeepen. Trong ájglinh mắmblqt chợbzdst hiệnejen lêyeyin tia âpxkrm đrpjspslsc.

sopbng cấhndet gódvhxi giấhndey vàsopbo trong lòvilrng, đrpjsem bứnejec thu bỏvrjqsopbo trong lưdmbhdmbhơfwgdng.

Ngọyjcfn lửvoqga đrpjsvrjq sẫmdwxm, khôsahjng tiếkmxzng đrpjspslsng liếkmxzm lấhndey bứnejec thưdmbh, nuốhndet sạyjcfch nhưdmbhng dòvilrng chữljgi cuốhndei cùnjnong khiếkmxzn ngưdmbhjqgai ta nhìeepen thấhndey ghêyeyi ngưdmbhjqgai kia: Nhữljging gìeepe củxohsa ta, ta nhấhndet đrpjspkvxnh sẽxohs đrpjsòvilri lạyjcfi hếkmxzt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.