Chuyện Xấu Nhiều Ma

Quyển 3-Chương 8 : Cửu cung kỳ trận (Trung)

    trước sau   
Ban đrarfêfensm, Tiểmstqu Tiểmstqu vẫgxzxn theo quáfsukn tíidonnh đrarfi đrarfếgntgn bãedwri biểmstqn, đrarfáfsuknh đrarfàmjvin tam huyềxfgbn. Chỉbnzemjvi, lúqdaic nàmjviy đrarfâhvlcy, nàmjving xưmjvihvlcng khômfdqng nổycpci mộmjiat lờeugvi.

mjving tưmjviqszrng tưmjviitljng khômfdqng chỉbnze mộmjiat lầssuin, tìruggnh cảeyainh lúqdaic nàmjving gặtybip lạocsri Liêfensm Chiêfensu. Nếgntgu hắdjsbn muốycpcn giếgntgt nàmjving, nàmjving nêfensn làmjvim gìrugg? Quỳuzij xuốycpcng cầssuiu xin tha thứtsyj? Hắdjsbn sẽvtlq tha thứtsyj cho nàmjving sao… Cốycpc gắdjsbng phảeyain kháfsukng? Cópwjh lẽvtlqmjving khômfdqng phảeyaii làmjvi đrarfycpci thủlbff củlbffa hắdjsbn… Vẫgxzxn làmjvi… Chạocsry trốycpcn? Nhưmjving màmjvi, tìruggnh thếgntg hiệycpcn tạocsri, nàmjving trốycpcn thoáfsukt đrarfưmjviitljc sao?

Ýqlbb niệycpcm nàmjviy, cứtsyj quanh quẩdjsbn rốycpci rắdjsbm ởqszr trong đrarfssuiu, hay làmjvi, nàmjving còwlgen mộmjiat lựilmka chọhjjin cuốycpci cùyicmng: Ngoan ngoãedwrn nhậtsyjn lấqszry cáfsuki chếgntgt.

Nghĩlifb đrarfếgntgn đrarfâhvlcy, ngoáfsukn tay nàmjving ấqszrn mạocsrnh xuốycpcng, mópwjhng tay ma sáfsukt vớhvlci dâhvlcy đrarfàmjvin, đrarfmstq lạocsri thanh âhvlcm chópwjhi tai kéyayyo dàmjvii.

Khômfdqng, cópwjh lẽvtlq, hắdjsbn cădugan bảeyain khômfdqng hềxfgb biếgntgt nàmjving ởqszr đrarfâhvlcy. Cho nêfensn, nàmjving lo lắdjsbng dưmjvi thừxfwqa rồomqai… Cópwjh lẽvtlqmjvi vậtsyjy a. Cho tớhvlci bâhvlcy giờeugv, nàmjving cũzkdzng chưmjvia từxfwqng nópwjhi mìruggnh sẽvtlq đrarfếgntgn nơdugai nàmjvio, hắdjsbn khômfdqng cópwjh khảeyaidugang sẽvtlq biếgntgt…

Tiểmstqu Tiểmstqu thởqszrmjvii, cópwjh lẽvtlq nhiềxfgbu nhưmjvi vậtsyjy, chíidonnh làmjvi đrarfmstq an ủlbffi chíidonnh mìruggnh thômfdqi a.


mjving trầssuim mặtybic mộmjiat láfsukt, đrarftsyjng lêfensn khỏrarfi mặtybit đrarfqszrt, nhìruggn ra biểmstqn lớhvlcn hômfdq to: “Đaidhômfdqng Hảeyaii quáfsuk nguy hiểmstqm a a a a a! Sớhvlcm biếgntgt vậtsyjy đrarfãedwr đrarfi Tháfsuki Bìruggnh thàmjvinh rồomqai a a a a a! Mỗefqei ngàmjviy ta đrarfxfgbu bịmstq buộmjiac phảeyaii luyệycpcn võitlj, còwlgen bịmstq ngưmjvieugvi ta đrarfycpc oan, sao ta lạocsri xui xẻwlgeo vậtsyjy chứtsyj a a a a a!!! Ta muốycpcn làmjvim ngưmjvieugvi xấqszru!!! Ta muốycpcn làmjvim phảeyain đrarfomqa!!! Ta rõitljmjving đrarfãedwridonnh toáfsukn gia nhậtsyjp Nam Hảeyaii rồomqai!!!”

mjving vừxfwqa kêfensu xong, liềxfgbn nghe thấqszry mộmjiat thanh âhvlcm rădugan dạocsry lạocsrnh nhưmjvidugang, “Ngưmjviơdugai dáfsukm.”

Toàmjvin thâhvlcn Tiểmstqu Tiểmstqu cứtsyjng đrarfeugv, từxfwqng chúqdait từxfwqng chúqdait quay đrarfssuiu, liềxfgbn nhìruggn thấqszry Ômjvin Túqdaic hơdugai hơdugai tứtsyjc giậtsyjn đrarfi tớhvlci.

“Sưmjvi… Sưmjvi thúqdaic…” Tiểmstqu Tiểmstqu ômfdqm đrarfàmjvin tam huyềxfgbn, sợitljedwri nópwjhi.

“Láfsuk gan củlbffa ngưmjviơdugai lớhvlcn nhỉbnze, lúqdaic trưmjvihvlcc nhậtsyjn tộmjiai lung tung cũzkdzng vậtsyjy, hiệycpcn tạocsri còwlgen dáfsukm nópwjhi muốycpcn gia nhậtsyjp Nam Hảeyaii?” Ômjvin Túqdaic nópwjhi, “Hiệycpcn thờeugvi phảeyaii đrarfycpci đrarfssuiu vớhvlci kẻwlge đrarfmstqch mạocsrnh, nếgntgu cứtsyjpwjhi hưmjviơdugau nópwjhi vưmjviitljn nhưmjvi vậtsyjy, ta cũzkdzng chảeyai thểmstq bảeyaio vệycpc nổycpci ngưmjviơdugai!”

Tiểmstqu Tiểmstqu cúqdaii đrarfssuiu, nópwjhi: “Tiểmstqu Tiểmstqu biếgntgt sai rồomqai…”

Ômjvin Túqdaic nhìruggn nàmjving, khẽvtlq thởqszrmjvii, “Nếgntgu nhưmjvi ngưmjviơdugai biếgntgt rõitljruggnh sai thìrugg tốycpct rồomqai…”

Tiểmstqu Tiểmstqu ngưmjvihvlcc mắdjsbt. Chậtsyjc, sai làmjvi sai ởqszr chỗefqemjving khômfdqng nêfensn lưmjviu luyếgntgn khuômfdqn mặtybit nàmjviy a…

Giữnkvoa hai ngưmjvieugvi, cópwjh mộmjiat khắdjsbc trầssuim mặtybic ngắdjsbn ngủlbffi.

Ômjvin Túqdaic nhìruggn nàmjving, suy nghĩlifbedwri, mớhvlci mởqszr miệycpcng nópwjhi: “ Chuyệycpcn Liêfensm Chiêfensu lãedwrnh binh ngưmjviơdugai nghe nópwjhi rồomqai chứtsyj?”

Tiểmstqu Tiểmstqu nhìruggn hắdjsbn, gậtsyjt đrarfssuiu.

Ômjvin Túqdaic thoáfsukng trầssuim mặtybic, nópwjhi: “… Tìruggnh thếgntg hiệycpcn thờeugvi, giao thủlbffmjvi chuyệycpcn khômfdqng thểmstq tráfsuknh. Ngưmjviơdugai cópwjh chuẩdjsbn bịmstqrugg khômfdqng?”

Tiểmstqu Tiểmstqu cưmjvieugvi cưmjvieugvi, nópwjhi: “Cópwjh lẽvtlq hắdjsbn cădugan bảeyain khômfdqng biếgntgt ta ởqszr trong nàmjviy a, ta tráfsuknh đrarfi làmjvi đrarfưmjviitljc.”


“Hắdjsbn biếgntgt.”

Nghe thấqszry câhvlcu trảeyai lờeugvi củlbffa Ômjvin Túqdaic, Tiểmstqu Tiểmstqu trầssuim mặtybic.

“Sáfsukng nay, trêfensn thưmjvi chiêfensu hàmjving, giấqszry trắdjsbng mựilmkc đrarfen viếgntgt rõitljmjving, muốycpcn Đaidhômfdqng Hảeyaii giao ngưmjviơdugai ra.” Ômjvin Túqdaic chậtsyjm rãedwri nópwjhi.

Tiểmstqu Tiểmstqu cúqdaii đrarfssuiu, khômfdqng nópwjhi chuyệycpcn.

“Chuyệycpcn tớhvlci nưmjvihvlcc nàmjviy, ngưmjviơdugai sẽvtlq khômfdqng cho rằqszrng hắdjsbn muốycpcn mang ngưmjviơdugai trởqszr vềxfgb Liêfensm gia làmjvim thiếgntgu phu nhâhvlcn đrarfópwjh chứtsyj?” Thanh âhvlcm củlbffa Ômjvin Túqdaic lạocsrnh nhưmjvidugang, “Hiệycpcn tạocsri, hắdjsbn làmjvi chópwjhdugan củlbffa triềxfgbu đrarfìruggnh, cùyicmng Thầssuin Tiêfensu pháfsuki thômfdqng đrarfomqang làmjvim bậtsyjy! Thứtsyj hắdjsbn muốycpcn khômfdqng phảeyaii làmjvi ngưmjviơdugai, màmjvimjvi Cửdjsbu Hoàmjving thầssuin khíidon! Màmjvi ngưmjviơdugai, lạocsri còwlgen đrarfycpci vớhvlci hắdjsbn nhớhvlcedwri khômfdqng quêfensn… Tiểmstqu Tiểmstqu, muốycpcn ta nópwjhi bao nhiêfensu lầssuin nữnkvoa ngưmjviơdugai mớhvlci hiểmstqu, ngưmjviơdugai vàmjvi hắdjsbn, nhấqszrt đrarfmstqnh làmjvi đrarfmstqch nhâhvlcn!”

Lờeugvi Ômjvin Túqdaic nópwjhi, từxfwqng chữnkvo từxfwqng chữnkvo khảeyaim vàmjvio trong lòwlgeng Tiểmstqu Tiểmstqu. Nàmjving khômfdqng thểmstq phảeyain báfsukc, chỉbnzepwjh thểmstq lẳqlbbng lặtybing lắdjsbng nghe.

“Đaidhưmjviitljc, cứtsyj cho làmjvi hắdjsbn khômfdqng phảeyaii vìrugg muốycpcn đrarfoạocsrt lấqszry Cửdjsbu Hoàmjving thầssuin khíidon, thìrugg ngưmjviơdugai cũzkdzng nêfensn biếgntgt, đrarfocsri ca vàmjvi Liêfensm gia, vốycpcn cópwjh thùyicm hậtsyjn, hắdjsbn cópwjh thểmstq thậtsyjt tìruggnh đrarfycpci đrarfãedwri vớhvlci ngưmjviơdugai sao?” Ômjvin Túqdaic tiếgntgp tụeyaic nópwjhi.

Nghe thấqszry câhvlcu nàmjviy, Tiểmstqu Tiểmstqu nhớhvlc đrarfếgntgn mọhjjii thứtsyj vềxfgb Liêfensm gia, nhớhvlc tớhvlci đrarfômfdqi mắdjsbt mùyicmwlgea củlbffa Chu Thầssuin Ngạocsrn… Khômfdqng sai, thùyicm hậtsyjn nhưmjvi vậtsyjy, làmjvim sao cópwjh thểmstq dừxfwqng lạocsri. Đaidhmjiat nhiêfensn, nàmjving nghĩlifb tớhvlci đrarfiềxfgbu gìrugg. Liêfensm Chiêfensu đrarfãedwr từxfwqng nópwjhi, Quỷlbffmjvimfdqng vàmjvio Thầssuin Tiễubjxn Liêfensm gia, làmjvi sỉbnze nhụeyaic củlbffa Liêfensm gia, Liêfensm gia cũzkdzng chưmjvia bao giờeugv nhắdjsbc đrarfếgntgn vớhvlci ngoạocsri nhâhvlcn. Ômjvin Túqdaic vàmjvi Quỷlbffmjvi lạocsri thấqszrt lạocsrc nhiềxfgbu nădugam, chắdjsbc làmjvi khômfdqng thểmstqyicmng xuấqszrt hiệycpcn mớhvlci đrarfúqdaing. Màmjvi Ômjvin Túqdaic lạocsri khômfdqng chỉbnze mộmjiat lầssuin nhắdjsbc tớhvlci chuyệycpcn âhvlcn oáfsukn nàmjviy…

“Sưmjvi thúqdaic…” Tiểmstqu tiểmstqu cópwjh chúqdait nghi hoặtybic, mởqszr miệycpcng hỏrarfi, “Làmjvim sao ngưmjviơdugai biếgntgt âhvlcn oáfsukn củlbffa sưmjvi phụeyaimjvi Liêfensm gia?”

Biểmstqu tìruggnh củlbffa Ômjvin Túqdaic khẽvtlq biếgntgn, nhưmjving rấqszrt nhanh lạocsri bìruggnh tĩlifbnh trảeyai lờeugvi, “Nădugam đrarfópwjh đrarfocsri ca đrarfi tìruggm Cửdjsbu Hoàmjving thầssuin khíidon chíidonnh làmjvi phụeyaing mệycpcnh củlbffa Thầssuin Tiêfensu pháfsuki. Khi đrarfópwjh Đaidhômfdqng Hảeyaii vẫgxzxn làmjvimfdqn hạocsr củlbffa Thầssuin Tiêfensu, cho nêfensn cũzkdzng biếgntgt đrarfocsri kháfsuki. Cópwjhrugg lạocsr hảeyai.”

“Nga… Vậtsyjy hảeyai…” Tiểmstqu Tiểmstqu gậtsyjt đrarfssuiu.

“Khômfdqng cầssuin nópwjhi mấqszry chuyệycpcn đrarfópwjh. Ta muốycpcn hỏrarfi, làmjvi Liêfensm Chiêfensu…” Ômjvin Túqdaic nópwjhi, “Ta lui mộmjiat bưmjvihvlcc, ngưmjviơdugai khômfdqng cầssuin giao thủlbff vớhvlci hắdjsbn. Chỉbnzemjviqdaic ta giếgntgt hắdjsbn, ngưmjviơdugai đrarfxfwqng cảeyain trởqszr. Cópwjhmjvim đrarfưmjviitljc khômfdqng?”

Tiểmstqu Tiêfensu cúqdaii mắdjsbt, trầssuim mặtybic.


Ômjvin Túqdaic thấqszry nàmjving trầssuim mặtybic, trong biểmstqu tìruggnh mang theo cômfdq đrarfơdugan kháfsukc thưmjvieugvng. Hắdjsbn do dựilmk, vưmjviơdugan tay, nhẹhrzb nhàmjving xoa đrarfssuiu Tiểmstqu Tiểmstqu.

Tiểmstqu Tiểmstqu bịmstq dọhjjia, lùyicmi lạocsri mộmjiat bưmjvihvlcc.

Ômjvin Túqdaic cópwjh chúqdait xấqszru hổycpc. Hắdjsbn mởqszr miệycpcng, nópwjhi: “Đaidhocsri ca trêfensn trờeugvi cópwjh linh thiêfensng, cũzkdzng khômfdqng muốycpcn thấqszry ngưmjviơdugai thưmjviơdugang tâhvlcm nhưmjvi vậtsyjy…”

Tiểmstqu Tiểmstqu nởqszr nụeyaimjvieugvi, nópwjhi: “Ta biếgntgt sưmjvi thúqdaic muốycpcn tốycpct cho ta. Lờeugvi sưmjvi thúqdaic nópwjhi, ta sẽvtlq nhỡadpj kỹadpj.”

Áhlgsnh mắdjsbt Ômjvin Túqdaic vẫgxzxn tĩlifbnh mịmstqch nhưmjvizkdz. Hắdjsbn chậtsyjm rãedwri nópwjhi: “Ngưmjviơdugai biếgntgt làmjvi tốycpct rồomqai…”

“Đaidhúqdaing rồomqai, sưmjvi thúqdaic, làmjvim sao ngưmjviơdugai biếgntgt ta ởqszr chỗefqemjviy?” Tiểmstqu Tiểmstqu cưmjvieugvi, hỏrarfi.

“Thanh âhvlcm đrarfàmjvin tam huyềxfgbn ầssuim ỹadpj chếgntgt ngưmjvieugvi, khômfdqng nghe thấqszry mớhvlci kỳuzij lạocsr đrarfópwjh…” Ômjvin Túqdaic trảeyai lờeugvi.

Tiểmstqu Tiểmstqu sửdjsbng sốycpct, “A? Rấqszrt khópwjh nghe sao?”

“Đaidhúqdaing vậtsyjy…” Ômjvin Túqdaic vưmjviơdugan tay, lấqszry đrarfàmjvin tam huyềxfgbn trong lòwlgeng nàmjving, đrarfi đrarfếgntgn bêfensn tảeyaing đrarfáfsuk ngồomqai xuốycpcng. Sau đrarfópwjh, nhấqszrc tay đrarfáfsuknh đrarfàmjvin.

Tiểmstqu Tiểmstqu kinh ngạocsrc khômfdqng thômfdqi. Nàmjving thậtsyjt sựilmk khômfdqng hềxfgb biếgntgt, vịmstqmjvi thúqdaic nàmjviy củlbffa nàmjving lạocsri biếgntgt gảeyaiy đrarfàmjvin tam huyềxfgbn a.

Tiểmstqu Tiểmstqu nhìruggn xem ngay ngưmjvieugvi. Tưmjvi thấqszry nhưmjvi vậtsyjy, huyềxfgbn âhvlcm nhưmjvi vậtsyjy, giốycpcng sưmjvi phụeyai nhưmjvi đrarfúqdaic. Đaidhiềxfgbu khiểmstqn dâhvlcy đrarfàmjvin, đrarfxfgbu giỏrarfi hơdugan nàmjving gấqszrp trădugam lầssuin.

Chỉbnzemjvi, rấqszrt nhanh, Tiểmstqu Tiểmstqu liềxfgbn nhậtsyjn ra kháfsukc biệycpct. Áhlgsnh mắdjsbt Ômjvin Túqdaic thanh lãedwrnh, trốycpcng rỗefqeng, tầssuim mắdjsbt dừxfwqng ởqszrdugai hưmjvimfdq phíidona xa xa, khiếgntgn thanh âhvlcm pháfsukt ra từxfwq đrarfàmjvin tam huyềxfgbn kia khômfdqng hiểmstqu vìrugg sao màmjvizkdzng lạocsrnh nhưmjvidugang, xa xômfdqi khópwjh tảeyai. Màmjvi khi sưmjvi phụeyai đrarfáfsuknh đrarfàmjvin, luômfdqn mang theo ýhjjimjvieugvi, thâhvlcn thiếgntgt màmjviqszrm áfsukp.

Mộmjiat khúqdaic đrarfàmjvin xong, Ômjvin Túqdaic quay đrarfssuiu, nhìruggn Tiểmstqu Tiểmstqu, “Mộmjiat khúqdaic nhưmjvi vậtsyjy cũzkdzng khômfdqng đrarfàmjvin đrarfưmjviitljc, còwlgen dáfsukm hàmjving đrarfêfensm quấqszry nhiễubjxu giấqszrc mộmjiang củlbffa mọhjjii ngưmjvieugvi.”


Tiểmstqu Tiểmstqu kiêfensn trìrugg, hồomqai đrarfáfsukp: “Sưmjvi thúqdaic, ngưmjviơdugai đrarfàmjvin nhưmjvi vậtsyjy thìrugg mộmjiat chúqdait tiềxfgbn cũzkdzng khômfdqng kiếgntgm đrarfưmjviitljc…”

Ômjvin Túqdaic nhíidonu màmjviy, “Cáfsuki gìrugg?”

Tiểmstqu Tiểmstqu đrarfi đrarfếgntgn bêfensn cạocsrnh hắdjsbn, nghiêfensm túqdaic nópwjhi: “Cáfsuki gọhjjii làmjvifsukt rong, phảeyaii tụeyaic mộmjiat chúqdait, nhiệycpct tìruggnh mộmjiat chúqdait. Lạocsrnh tanh nhưmjvi thếgntg, giốycpcng hệycpct nhưmjvifsukn mìruggnh chômfdqn…”

Nửdjsba câhvlcu cuốycpci củlbffa Tiểmstqu Tiểmstqu, bịmstqpwjhp chếgntgt ngay dưmjvihvlci áfsuknh mắdjsbt lạocsrnh nhưmjvidugang củlbffa Ômjvin Túqdaic.

“Đaidhưmjviitljc, muốycpcn tụeyaic tằqszrn thìruggfsukt dâhvlcn ca làmjvi đrarfưmjviitljc chứtsyjrugg?” Ômjvin Túqdaic giậtsyjn giữnkvo. Hắdjsbn híidont sâhvlcu mộmjiat hơdugai, gảeyaiy đrarfàmjvin.

Mộmjiat khúqdaic nàmjviy háfsukt ra, Tiểmstqu Tiểmstqu liềxfgbn trợitljn tròwlgen mắdjsbt. Khômfdqng sai, đrarfâhvlcy chíidonnh làmjvi khúqdaic dâhvlcn ca màmjvimjving vẫgxzxn háfsukt hàmjving đrarfêfensm, chỉbnzemjvi, so vớhvlci nàmjving, âhvlcm sắdjsbc màmjvi Ômjvin Túqdaic đrarfàmjvin ra, tốycpct hơdugan rấqszrt nhiềxfgbu…

Ômjvin Túqdaic ngưmjvihvlcc mắdjsbt, mỉbnzem cưmjvieugvi, giốycpcng nhưmjvi khiêfensu khíidonch.

Tiểmstqu Tiểmstqu nháfsuky nháfsuky mắdjsbt, “Sưmjvi thúqdaic… Khômfdqng đrarflbff nhiệycpct tìruggnh a…”

Ômjvin Túqdaic nhíidonu màmjviy, lạocsri đrarfàmjvin nhanh thêfensm mộmjiat chúqdait.

“Nhiệycpct tìruggnh cũzkdzng khômfdqng phảeyaii chỉbnze đrarfáfsuknh nhanh lêfensn làmjvi đrarfưmjviitljc.” Tiểmstqu Tiểmstqu cưmjvieugvi nópwjhi.

“…” Ômjvin Túqdaic khômfdqng hềxfgb đrarfmstq ýhjji đrarfếgntgn nàmjving, tráfsuki lạocsri tựilmkruggnh đrarfàmjvin.

“Uy, sưmjvi thúqdaic, ngưmjviơdugai khômfdqng cầssuin giảeyai vờeugv a.” Tiểmstqu Tiểmstqu ngồomqai xuốycpcng, nghiêfensm túqdaic nópwjhi, “Tụeyaic ngữnkvopwjhi: Nópwjhi theo tuầssuin tựilmk, nghềxfgb nghiệycpcp luômfdqn cópwjh chiếgntgn thuậtsyjt tấqszrn cômfdqng riêfensng. Đaidhycpc tửdjsb khômfdqng giỏrarfi hơdugan sưmjvi phụeyai, sưmjvi phụeyaic khômfdqng thểmstqidonnh trọhjjing đrarfycpc tửdjsb. Tuy rằqszrng ta làmjvi tiểmstqu bốycpci, nhưmjving nópwjhi vềxfgbfsukt rong, ta khẳqlbbng đrarfmstqnh…”

“Dong dàmjvii!” Ômjvin Túqdaic ngẩdjsbng đrarfssuiu, giậtsyjn giữnkvopwjhi. Chỉbnzemjvi, trong áfsuknh mắdjsbt hắdjsbn, lạocsri ẩdjsbn chứtsyja ýhjjimjvieugvi.


Tiểmstqu Tiểmstqu mặtybit dàmjviy, cưmjvieugvi nópwjhi: “Nhưmjving màmjvi, lờeugvi ta nópwjhi đrarfxfgbu làmjvi sựilmk thậtsyjt nha! Đaidhếgntgn đrarfếgntgn đrarfếgntgn, ta làmjvim mẫgxzxu cho ngàmjvii nhìruggn mộmjiat lầssuin a!” Nàmjving nópwjhi xong, liềxfgbn vưmjviơdugan tay đrarfoạocsrt lấqszry đrarfàmjvin tam huyềxfgbn.

Ômjvin Túqdaic liềxfgbn đrarftsyjng thẳqlbbng ngưmjvieugvi lêfensn, “Bằqszrng chúqdait cômfdqng phu mèxghio càmjvio củlbffa ngưmjviơdugai, cũzkdzng muốycpcn lấqszry đrarfomqa từxfwq trong tay ta sao?”

“Sưmjvi thúqdaic, kia làmjvi đrarfàmjvin tam huyềxfgbn củlbffa ta nha…” Tiểmstqu Tiểmstqu bấqszrt đrarfdjsbc dĩlifb.

Ômjvin Túqdaic liếgntgc nhìruggn nàmjving mộmjiat cáfsuki, “Khômfdqng tômfdqn trọhjjing trưmjviqszrng bốycpci.”

“Vậtsyjy thìrugg ngàmjvii khi dễubjx tiểmstqu bốycpci a.” Tiểmstqu Tiểmstqu phảeyain báfsukc.

Ômjvin Túqdaic lạocsrnh mặtybit, đrarfưmjvia đrarfàmjvin tam huyềxfgbn cho nàmjving, “Cầssuim.”

Tiểmstqu Tiểmstqu dèxghi dặtybit cẩdjsbn trọhjjing nhậtsyjn lấqszry, đrarfem đrarfàmjvin tam huyềxfgbn ômfdqm vàmjvio trong ngựilmkc.

“Khuya khoắdjsbt ởqszr chỗefqemjviy háfsukt rong, dùyicmng nghịmstq lựilmkc nhưmjvi vậtsyjy đrarfmstqmjvi luyệycpcn võitlj thìrugg ta vômfdqyicmng vui mừxfwqng.” Ômjvin Túqdaic nópwjhi xong, xoay ngưmjvieugvi, “Nghỉbnze ngơdugai sớhvlcm mộmjiat chúqdait, ngàmjviy mai còwlgen chuyệycpcn chíidonnh sựilmk cầssuin làmjvim.”

“Dạocsr, sưmjvi thúqdaic.” Tiểmstqu Tiểmstqu cưmjvieugvi trảeyai lờeugvi.

Ômjvin Túqdaic lạocsrnh mặtybit, đrarfi đrarfưmjviitljc vàmjvii bưmjvihvlcc, khômfdqng nhịmstqn đrarfưmjviitljc, bậtsyjt cưmjvieugvi, “Ai sẽvtlq đrarfi háfsukt rong a…” Hắdjsbn cưmjvieugvi, thấqszrp giọhjjing tựilmkpwjhi.

Tiểmstqu Tiểmstqu nhìruggn bópwjhng lưmjving hắdjsbn, yêfensn tĩlifbnh cưmjvieugvi. Khômfdqng sai, hắdjsbn khômfdqng phảeyaii làmjvimjvi phụeyai củlbffa nàmjving… Cho đrarfếgntgn bâhvlcy giờeugvzkdzng khômfdqng phảeyaii. Cho dùyicmmjvi sinh khíidon, hay làmjvi mỉbnzem cưmjvieugvi, đrarfxfgbu khômfdqng hềxfgb giốycpcng. Hắdjsbn chíidonnh làmjvi hắdjsbn… Khômfdqng thểmstqyicmng đrarfmstq thay thếgntg bấqszrt kỳuzij kẻwlgemjvio.

“Thựilmkc xin lỗefqei… Sưmjvi thúqdaic…” Tiểmstqu Tiểmstqu thấqszrp giọhjjing nópwjhi, “Kỳuzij thựilmkc, ngưmjviơdugai khômfdqng phảeyaii rấqszrt giốycpcng sưmjvi phụeyai ta… Thậtsyjt sựilmk…”

……

fsukng sớhvlcm hômfdqm sau, chiếgntgn thuyềxfgbn củlbffa triềxfgbu đrarfìruggnh đrarfãedwrmjviy trậtsyjn trêfensn biểmstqn. Đaidhmjiai hìruggnh chiếgntgn thuyềxfgbn chia làmjvim ba mũzkdzi tấqszrn cômfdqng chíidonnh, thứtsyj nhấqszrt làmjvi tiêfensn phong, vớhvlci ba chiếgntgc chiếgntgn hạocsrm tốycpcc đrarfmjia cao. Thứtsyj hai làmjvi quâhvlcn trung phong, vớhvlci sáfsuku chiếgntgn thuyềxfgbn bọhjjic sắdjsbt. Thứtsyj ba làmjvi quâhvlcn phòwlgeng thủlbff hậtsyju phưmjviơdugang, gồomqam chíidonn tàmjviu chiếgntgn bọhjjic théyayyp. Trong trậtsyjn còwlgen cópwjhdugan mưmjvieugvi chiếgntgn thuyềxfgbn nhỏrarf trang bịmstq gọhjjin nhẹhrzb, dùyicmng đrarfmstq đrarfáfsuknh du kíidonch. Màmjvi trong trậtsyjn đrarfáfsuknh nàmjviy, ngoạocsri trừxfwq chiếgntgn hạocsrm tiêfensn phong vàmjvi thuyềxfgbn du kíidonch thìruggfsukc chiếgntgn thuyềxfgbn còwlgen lạocsri đrarfxfgbu dùyicmng dâhvlcy xíidonch đrarfmstq nốycpci lạocsri vớhvlci nhau.

qdaic nhìruggn thấqszry trậtsyjn hìruggnh tấqszrn cômfdqng nàmjviy, tấqszrt cảeyai mọhjjii ngưmjvieugvi ởqszr Đaidhômfdqng Hảeyaii đrarfxfgbu nhớhvlc tớhvlci trậtsyjn Xíidonch Bíidonch nădugam đrarfópwjh củlbffa Tàmjvio Tháfsuko. Giốycpcng nhau cùyicmng làmjvi quâhvlcn đrarfmjiai khômfdqng ràmjvinh kỹadpjdugang bơdugai, giốycpcng nhau đrarfxfgbu dùyicmng thuyềxfgbn liêfensn kếgntgt lạocsri vớhvlci nhau. Nhưmjving màmjvi so vớhvlci trậtsyjn Xíidonch Bíidonch nădugam đrarfópwjh, quâhvlcn lựilmkc lầssuin nàmjviy củlbffa Liêfensm gia, cópwjh íidont hơdugan mộmjiat chúqdait.

Đaidhômfdqng Hảeyaii Thấqszrt Thậtsyjp Nhịmstq Đaidheyaio, sởqszr hữnkvou trădugam chiếgntgc chiếgntgn thuyềxfgbn, thuyềxfgbn loạocsri nhỏrarfpwjh trêfensn nădugam trădugam. Huốycpcng hồomqamfdqn hạocsr đrarfycpc tửdjsbduga tớhvlci hàmjving ngàmjvin ngưmjvieugvi, đrarfxfgbu tinh thômfdqng kỹadpjdugang bơdugai, quen thuộmjiac vớhvlci hảeyaii chiếgntgn. Lựilmkc chiếgntgn đrarfqszru cáfsukch xa nhưmjvi thếgntg, thắdjsbng bạocsri chung cuộmjiac, tấqszrt cảeyai mọhjjii ngưmjvieugvi đrarfxfgbu nghĩlifb rằqszrng mìruggnh cópwjh thểmstq đrarffsukn đrarfưmjviitljc, chỉbnzemjvi, đrarfếgntgn lúqdaic chíidonnh thứtsyjc khai chiếgntgn, tấqszrt cảeyai nhữnkvong đrarfiềxfgbu xảeyaiy ra lạocsri hoàmjvin toàmjvin tráfsuki ngưmjviitljc.

Chiếgntgn thuyềxfgbn củlbffa Đaidhômfdqng Hảeyaii chỉbnzeyicmng chiếgntgn giáfsukp bìruggnh thưmjvieugvng, mỗefqei đrarfmjiai gồomqam vàmjvii chiếgntgc, đrarfáfsuknh vàmjvio trậtsyjn đrarfmstqa củlbffa đrarfmstqch. Màmjviqdaic nàmjviy, ba chiếgntgn hạocsrm tiêfensn phong củlbffa Liêfensm gia dùyicmng tốycpcc đrarfmjia chia cắdjsbt cáfsukc thuyềxfgbn ra, lậtsyjp tứtsyjc, sáfsuku chiếgntgc tàmjviu chiếgntgn bọhjjic théyayyp liềxfgbn ngădugan cáfsukc tàmjviu đrarfópwjh lạocsri phíidona sau. Lúqdaic nàmjviy thuyềxfgbn củlbffa Đaidhômfdqng Hảeyaii bịmstqmfdq lậtsyjp, lạocsri bịmstq chíidonn chiếgntgc tàmjviu phòwlgeng thủlbff hậtsyju phưmjviơdugang vâhvlcy quanh. Mấqszry tàmjviu nàmjviy đrarfxfgbu dùyicmng xíidonch sắdjsbt tinh luyệycpcn nốycpci lạocsri vớhvlci nhau, khi vâhvlcy lạocsri, tạocsro tàmjvinh thếgntg bao lạocsri, nhưmjving thuyềxfgbn bêfensn trong, nhưmjvifsuk trong chậtsyju, khômfdqng hềxfgbwlgen lựilmkc chốycpcng đrarfadpj.

Đaidhycpc tửdjsb Đaidhômfdqng Hảeyaii vốycpcn đrarfmstqnh dùyicmng ưmjviu thếgntgdugai lộmjiai củlbffa mìruggnh đrarfmstq pháfsukwlgeng vâhvlcy, nhưmjving trậtsyjn têfensn bắdjsbn củlbffa Liêfensm gia vômfdqyicmng ngiêfensm túqdaic. Phíidona trêfensn hơdugan mưmjvieugvi chiếgntgc thuyềxfgbn béyayy, đrarfxfgbu làmjvi tiễubjxn thủlbff củlbffa Liêfensm gia, trưmjvieugvng cung sửdjsb dụeyaing đrarfxfgbu nặtybing hai thạocsrch*, têfensn bắdjsbn còwlgen bỏrarf thêfensm théyayyp tinh luyệycpcn đrarfmstq tang trọhjjing lưmjviitljng giúqdaip cho têfensn bắdjsbn thẳqlbbng vàmjvio trong nưmjvihvlcc. Màmjvi khiếgntgn lòwlgeng ngưmjvieugvi sợitljedwri làmjvi, trêfensn têfensn đrarfxfgbu bômfdqi kịmstqch đrarfmjiac, chỉbnze cầssuin trúqdaing têfensn, khômfdqng quáfsuk ba canh, nhấqszrt đrarfmstqnh phảeyaii chếgntgt.

(* Thạocsrch: Mộmjiat thạocsrch làmjvi 120 câhvlcn theo câhvlcn Trung Quốycpcc, tưmjviơdugang đrarfưmjviơdugang vớhvlci 60kg)

Khômfdqng quáfsuk nửdjsba ngàmjviy, chiếgntgn thuyềxfgbn củlbffa Đaidhômfdqng Hảeyaii liêfensn tụeyaic bạocsri trậtsyjn, lui lạocsri, khômfdqng hềxfgb chiếgntgm đrarfưmjviitljc chúqdait tiệycpcn nghi nàmjvio.

Ômjvin Tĩlifbnh khoanh tay đrarftsyjng ởqszr đrarfssuiu thuyềxfgbn, nhìruggn chiếgntgc cuộmjiac tưmjvihvlcc mặtybit, khéyayy thởqszrmjvii mộmjiat cáfsuki. “Thầssuim Tiễubjxn Liêfensm gia làmjvim việycpcc, quảeyai nhiêfensn khômfdqng giốycpcng táfsukc phong trêfensn giang hồomqa. Đaidhocsro lýhjji trong binh pháfsukp, khômfdqng thắdjsbng tứtsyjc bạocsri, tuyệycpct đrarfycpci khômfdqng nópwjhi chuyệycpcn đrarfocsro nghĩlifba.” Hắdjsbn quay đrarfssuiu, nópwjhi, “Ômjvin Túqdaic.”

Ômjvin Túqdaic ômfdqm quyềxfgbn, “Cópwjh đrarfycpc tửdjsb.”

“Ngưmjviơdugai dẫgxzxn theo mấqszry đrarfycpc tửdjsbpwjh khảeyaidugang bơdugai tốycpct nhấqszrt, ra bảeyaio hộmjiafsukc đrarfàmjvi chủlbff hồomqai đrarfeyaio.” Ômjvin Tĩlifbnh nópwjhi.

“Đaidhycpc tửdjsb đrarfãedwr hiểmstqu.” Ômjvin Túqdaic đrarfáfsukp.

……..

Chiếgntgn thuyềxfgbn ởqszr giữnkvoa chíidonn chiếgntgn hạocsrm phòwlgeng thủlbff hậtsyju phưmjviơdugang kia, làmjvi hạocsrm đrarfmjiai chủlbff lựilmkc củlbffa Liêfensm gia. Chỉbnze thấqszry, trong cảeyainh chiếgntgn loạocsrn hỗefqen đrarfmjian, mộmjiat nữnkvo tửdjsbqdai lệycpc ngồomqai trêfensn đrarfssuiu thuyềxfgbn, bàmjvin tay trắdjsbng nõitljn thon thon, chuyêfensn chúqdai thêfensu thùyicma.

“Tiêfensm chủlbff thậtsyjt hứtsyjng tríidon.” Ngụeyaiy Khảeyaii đrarfi lêfensn phíidona trưmjvihvlcc, mởqszr miệycpcng nópwjhi.

Ngưmjvieugvi thêfensu kia, đrarfúqdaing làmjvi trang chủlbff củlbffa Tiêfensm Ti túqdai trang, Hi Viễubjxn tiêfensm chủlbff. Châhvlcm tuyếgntgn trong tay Hi Viễubjxn khômfdqng ngừxfwqng, mỉbnzem cưmjvieugvi nópwjhi vớhvlci nam tửdjsb kia: “Bứtsyjc Hi Viễubjxn đrarfang thêfensu nàmjviy, làmjvi ‘Biểmstqn xanh pháfsuk quâhvlcn đrarfomqa’, đrarfitlji đrarfocsri thắdjsbng quay vềxfgb, liềxfgbn dâhvlcng lêfensn tặtybing đrarfưmjviơdugang kim tháfsuknh thưmjviitljng.”

“Tiêfensm chủlbff quảeyai nhiêfensn trung quâhvlcn áfsuki quốycpcc, tạocsri hạocsr bộmjiai phụeyaic.” Ngụeyaiy Khảeyaii cưmjvieugvi cưmjvieugvi, nópwjhi.

Hi Viễubjxn cưmjvieugvi, nópwjhi: “Tiêfensm Ti túqdai trang đrarfưmjviitljc thiêfensn sưmjvi che chởqszr, tuy tàmjvii nghệycpc chỉbnze đrarftsyjng hạocsrng thấqszrp trêfensn giang hồomqa. Nhưmjving nếgntgu thiêfensn sưmjvipwjhi muốycpcn hồomqai triềxfgbu nguyệycpcn trung thàmjvinh vớhvlci tháfsuknh thưmjviitljng, Hi Viễubjxn tuyệycpct khômfdqng hai lờeugvi. Chỉbnzemjvi…” Châhvlcm tuyếgntgn trong tay Hi Viễubjxn hơdugai ngừxfwqng lạocsri, “Chỉbnzemjvi, nếgntgu cópwjh ngưmjvieugvi giảeyai danh thiêfensn sưmjvi… Hi Viễubjxn dùyicm chỉbnzemjvi mộmjiat nữnkvomjviu, cũzkdzng nhấqszrt đrarfmstqnh sẽvtlq khômfdqng bỏrarf qua cho hắdjsbn.”

Ngụeyaiy Khảeyaii gậtsyjt đrarfssuiu, nópwjhi: “Nópwjhi rấqszrt hay. Tuy nhiêfensn, thiêfensn sưmjvipwjhmjvii thômfdqng thiêfensn, trêfensn đrarfeugvi nàmjviy, ai cópwjh thểmstq lừxfwqa gạocsrt lãedwro nhâhvlcn gia hắdjsbn cơduga chứtsyj? Tiêfensm chủlbff lo lắdjsbng nhiềxfgbu rồomqai.”

Hi Viễubjxn vuốycpct sợitlji tơduga trong tay, cưmjvieugvi nópwjhi: “Hi Viễubjxn cũzkdzng chỉbnze nghĩlifb vậtsyjy thômfdqi.”

Ngụeyaiy Khảeyaii ngưmjvihvlcc mắdjsbt, “Tiêfensm chủlbff, xem ra bứtsyjc ‘Biểmstqn xanh pháfsuk quâhvlcn đrarfomqa’ nàmjviy củlbffa ngưmjviơdugai phảeyaii hoãedwrn lạocsri chúqdait rồomqai…”

Hi Viễubjxn ngừxfwqng châhvlcm, ngưmjvihvlcc mắdjsbt, chỉbnze thấqszry trong trậtsyjn đrarfmstqa củlbffa chin chiếgntgn hạocsrm, cópwjh mộmjiat con thuyềxfgbn ca nômfdq đrarfmjiat nhậtsyjp vàmjvio. Ngưmjvieugvi chỉbnze huy, đrarfúqdaing làmjvi Ômjvin Túqdaic.

fensn trong trậtsyjn đrarfmstqa, mấqszry vịmstq đrarfàmjvi chủlbff Đaidhômfdqng Hảeyaii mệycpct mỏrarfi, vốycpcn đrarfãedwr bịmstq áfsukp tảeyaii lêfensn thuyềxfgbn nhỏrarf, chuẩdjsbn bịmstq giam giữnkvo. Cúqdaing khômfdqng ngờeugv, chiếgntgc ca nômfdqmjviy vừxfwqa vàmjvio trậtsyjn, liềxfgbn tổycpcn hạocsri mấqszrt máfsuky chiếgntgc thuyềxfgbn nhỏrarf.

“Bắdjsbn têfensn!” Quâhvlcn sĩlifb trêfensn thuyềxfgbn thấqszry thếgntg, liềxfgbn hạocsr lệycpcnh.

Nhưmjving mấqszry ngưmjvieugvi trêfensn thuyềxfgbn kia lạocsri àmjvio àmjvio nhàmjviy xuốycpcng nưmjvihvlcc.

Cung tiễubjxn củlbffa Liêfensm gia tuy dùyicmng trưmjvieugvng cung bằqszrng théyayyp tinh luyệycpcn, nhưmjving cũzkdzng chỉbnzepwjh thểmstq bắdjsbn đrarfưmjviitljc tớhvlci đrarfmjiahvlcu nădugam thưmjvihvlcc dưmjvihvlci nưmjvihvlcc. Mấqszry ngưmjvieugvi nàmjviy lạocsri lặtybin xuốycpcng quáfsukhvlcu, lựilmkc têfensn khômfdqng đrarflbff. Ngưmjviitljc lạocsri thuyềxfgbn nhỏrarf lạocsri bịmstq đrarfeyaic, mấqszry cung thủlbff trêfensn đrarfópwjh àmjvio àmjvio rơdugai xuốycpcng nưmjvihvlcc. Mộmjiat khi rơdugai xuốycpcng nưmjvihvlcc, quâhvlcn sĩlifb Liêfensm gia quen vớhvlci chinh chiếgntgn trêfensn bộmjia, khômfdqng phảeyaii làmjvi đrarfycpci thủlbff củlbffa đrarfycpc tửdjsb Đaidhômfdqng Hảeyaii.

Khômfdqng tớhvlci mộmjiat khắdjsbc, mấqszry đrarfàmjvi chủlbff bịmstq bắdjsbt đrarfãedwr đrarfưmjviitljc cứtsyju ra, đrarfoạocsrt lấqszry mấqszry chiếgntgc thuyềxfgbn nhỏrarf, thoáfsukt khỏrarfi trậtsyjn chiếgntgn.

Hi Viễubjxn míidonm mômfdqi cưmjvieugvi, phấqszrt tay áfsuko đrarftsyjng dậtsyjy, “Mộmjiat bứtsyjc tranh thêfensu thìruggdugai keo kiệycpct, Hi Viễubjxn cũzkdzng nêfensn đrarfưmjvia tặtybing them chúqdait đrarfocsri lễubjx mớhvlci đrarfưmjviitljc.”

mjving nópwjhi xong, ômfdqm lấqszry bứtsyjc tranh thêfensu chưmjvia xong, thảeyai ngưmjvieugvi nhảeyaiy xuốycpcng, đrarfáfsukp xuốycpcng trêfensn mộmjiat con thuyềxfgbn nhỏrarf. Nàmjving kéyayyo ra mấqszry sợitljdugamjviu, xỏrarf châhvlcm bắdjsbn ra. Chỉbnze thấqszry vômfdq sốycpc sợitlji tơdugamjviu sắdjsbc bắdjsbn thẳqlbbng vàmjvio nưmjvihvlcc. Nàmjving giữnkvohvlcy tơduga, dùyicmng sứtsyjc kéyayyo mạocsrnh. Chỉbnze thấqszry vàmjvii têfensn đrarfycpc tửdjsb bịmstqmfdqi ra khỏrarfi mặtybit nưmjvihvlcc. Nàmjving mỉbnzem cưmjvieugvi, giữnkvoa ngópwjhn tay làmjvi mấqszry câhvlcy châhvlcm thômfdqmjvii, đrarfúqdaing làmjvi thứtsyjc chuyêfensn dùyicmng đrarfmstq ngădugan chặtybin mạocsrch, “Phong Mạocsrch châhvlcm.”

mjving đrarfang đrarfmstqnh bắdjsbn ra, đrarfmjiat nhiêfensn, áfsuknh đrarfao lạocsrnh lẽvtlqo xuấqszrt hiệycpcn. Mấqszry sợitlji tơduga bịmstq chặtybit đrarftsyjt, vàmjvii têfensn đrarfycpc tửdjsb bịmstqmfdqi ra rơdugai lạocsri vàmjvio trong nưmjvihvlcc, nháfsuky mắdjsbt đrarfãedwr biếgntgn mấqszrt khômfdqng còwlgen hìruggnh dáfsukng.

“Trọhjjing âhvlcm song đrarfao, quảeyai nhiêfensn danh bấqszrt hưmjvi truyềxfgbn.” Hi Viễubjxn thu châhvlcm, lạocsri cưmjvieugvi nópwjhi.

Ômjvin Túqdaic phấqszrt tay thu đrarfao, đrarftsyjng trêfensn thuyềxfgbn béyayy, vuốycpct cằqszrm nópwjhi: “Giỏrarfi cho mộmjiat tay châhvlcm pháfsukp.”

Hi Viễubjxn ômfdqm bứtsyjc tranh thêfensu, nópwjhi: “Vậtsyjy nhìruggn xem, song đrarfao củlbffa ngưmjviơdugai lợitlji hạocsri hay làmjvi châhvlcm pháfsukp củlbffa ta lợitlji hạocsri hơdugan!” Nàmjving nópwjhi xong, nhanh nhẹhrzbn bắdjsbn Phong Mạocsrc châhvlcm ra, tấqszrn cômfdqng vềxfgb phíidona Ômjvin Túqdaic.

Ômjvin Túqdaic thảeyai ngưmjvieugvi nhảeyaiy lêfensn, tráfsuknh thoáfsukt mấqszry châhvlcm nàmjviy.

Hi Viễubjxn đrarfãedwridonnh đrarfếgntgn chiêfensu sau. Nàmjving thu châhvlcm lạocsri, bắdjsbn vềxfgb phíidona Ômjvin Túqdaic đrarfang bay giữnkvoa khômfdqng trung.

Ômjvin Túqdaic xoay ngưmjvieugvi vung đrarfao, đrarfáfsuknh rơdugai hếgntgt đrarfáfsukm châhvlcm nàmjviy. Ômjvin Túqdaic khômfdqng bịmstq thưmjviơdugang chúqdait nàmjvio, giâhvlcy tiếgntgp theo đrarfãedwr dừxfwqng lạocsri ởqszr trưmjvihvlcc mặtybit Hi Viễubjxn.

Hi Viễubjxn cảeyai kinh, lậtsyjp tứtsyjc dùyicmng Phong Mạocsrch châhvlcm nghêfensnh chiếgntgn.

Bộmjia dạocsrng củlbffa Ômjvin Túqdaic vẫgxzxn lạocsrnh lùyicmng nhưmjvizkdz, khômfdqng hềxfgb lo lắdjsbng. Chỉbnze thấqszry chiêfensu thứtsyjc củlbffa hắdjsbn trong lúqdaic đrarfópwjh, thảeyain nhiêfensn lưmjviu sưmjvihvlcng, nhưmjving lạocsri khiếgntgn Hi Viễubjxn khômfdqng thểmstq tớhvlci gầssuin.

Ngụeyaiy Khảeyaii đrarftsyjng trêfensn thuyềxfgbn thấqszry thếgntg, nhẹhrzb thởqszr ra mộmjiat hơdugai, nhưmjving vẫgxzxn rấqszrt hứtsyjng tríidon đrarftsyjng quan sáfsukt nhưmjvizkdz.

Ômjvin Túqdaic nhìruggn chiếgntgn hạocsrm chỉbnze huy, nhíidonu màmjviy, dưmjvihvlci châhvlcn lậtsyjp tứtsyjc dùyicmng sứtsyjc nhảeyaiy ấqszrn mạocsrnh mộmjiat cáfsuki. Thuyềxfgbn nhỏrarf chịmstqu lựilmkc, đrarfmjiat nhiêfensn nghiêfensng đrarfi. Thâhvlcn hìruggnh Hi Viễubjxn nhoáfsukng lêfensn mộmjiat cáfsuki, cuốycpcng quíidont nhảeyaiy lêfensn. Ômjvin Túqdaic vung tay, ra sáfsukt chiêfensu.

qdaic nàmjviy, mộmjiat mũzkdzi têfensn dàmjvii pháfsuk khômfdqng bay đrarfếgntgn, đrarfáfsuknh trúqdaing thanh đrarfao trong tay Ômjvin Túqdaic.

Thâhvlcn đrarfao chấqszrn đrarfmjiang, hưmjvihvlcng đrarfáfsuknh sai lệycpcch.

Hi Viễubjxn nhâhvlcn cơduga hộmjiai nàmjviy thoáfsukt ra.

Ômjvin Túqdaic nhìruggn mũzkdzi têfensn cắdjsbm trêfensn thuyềxfgbn nhỏrarf, trêfensn mặtybit hiệycpcn lêfensn ýhjjimjvieugvi lãedwrnh liệycpct. Hắdjsbn xoay ngưmjvieugvi, ngảeyaiy lêfensn chiếgntgn hạocsrm chỉbnze huy, khômfdqng hềxfgb nhìruggn ai, trựilmkc tiếgntgp vung đrarfao, tấqszrn cômfdqng vềxfgb phíidona ngưmjvieugvi bắdjsbn têfensn kia.

Mộmjiat mũzkdzi têfensn dàmjvii kháfsukc lạocsri bắdjsbn tớhvlci, cảeyain lạocsri thếgntgmfdqng củlbffa Ômjvin Túqdaic. Ômjvin Túqdaic tráfsuknh khỏrarfi mũzkdzi têfensn, đrarftsyjng vữnkvong thâhvlcn mìruggnh, đrarftsyjng đrarfópwjh, nhìruggn đrarfycpci thủlbff.

Ngópwjhn tay Liêfensm Chiêfensu vẫgxzxn dừxfwqng lạocsri trêfensn dâhvlcy cung nhưmjvizkdz, áfsuknh mắdjsbt nhìruggn Ômjvin Túqdaic, tràmjvin đrarfssuiy sáfsukt khíidon.

Hai ngưmjvieugvi đrarfxfgbu khômfdqng nópwjhi mộmjiat lờeugvi, lẳqlbbng lặtybing nhìruggn nhau. Cuộmjiac chiếgntgn xung quanh vẫgxzxn nhưmjvizkdz, tiếgntgng kêfensu hòwlgea lẫgxzxn vớhvlci tiếgntgng rêfensn xiếgntgt, cứtsyj thếgntg lan ra. Vậtsyjy màmjvi hai ngưmjvieugvi kia lạocsri dưmjvieugvng nhưmjvi khômfdqng hềxfgb nghe thấqszry cáfsuki gìrugg.

Mộmjiat khắdjsbc kia, ngưmjvieugvi trêfensn chiếgntgn hạocsrm, đrarfxfgbu cảeyaim thấqszry chiếgntgn ýhjji khiếgntgn lòwlgeng ngưmjvieugvi lạocsrnh ngắdjsbt.

Đaidhmjiat nhiêfensn, trong chớhvlcp mắdjsbt đrarfópwjh, hai ngưmjvieugvi đrarfomqang thờeugvi ra chiêfensu, giao thủlbff cậtsyjn chiếgntgn.

Binh líidonnh trêfensn chiếgntgn hạocsrm đrarfãedwryayyo cung từxfwqhvlcu, nhưmjving lạocsri khômfdqng cópwjh ngưmjvieugvi nàmjvio dáfsukm bắdjsbn.

Đaidhycpci vớhvlci chiêfensu thứtsyjc củlbffa Liêfensm Chiêfensu, Ômjvin Túqdaic tấqszrt nhiêfensn rấqszrt quen thuộmjiac. Tuy nhiêfensn Liêfensm Chiêfensu cũzkdzng vậtsyjy. Hai ngưmjvieugvi đrarfãedwr đrarfáfsuknh hơdugan mưmjvieugvi chiêfensu, vẫgxzxn bấqszrt phâhvlcn thắdjsbng bạocsri.

Ômjvin Túqdaic âhvlcm thầssuim vậtsyjn cômfdqng, dồomqan lêfensn đrarfao, hung hădugang chéyayym xuốycpcng.

Liêfensm Chiêfensu cũzkdzng khômfdqng néyayy tráfsuknh, đrarffensu cung trong tay đrarfưmjvia ra, chặtybin lạocsri đrarfao phong.

Đaidhao, cung va chạocsrm, kìruggnh lựilmkc bắdjsbn ra, hai ngưmjvieugvi đrarfxfgbu bịmstq đrarfdjsby vădugang ra, lui lạocsri vàmjvii bưmjvihvlcc.

Ômjvin Túqdaic đrarftsyjng vữnkvong, trong áfsuknh mắdjsbt hiệycpcn lêfensn tia kinh ngạocsrc. Bàmjvin tay nắdjsbm đrarfao cópwjhdugai run lêfensn. Cũzkdzng chỉbnze mớhvlci hơdugan mộmjiat tháfsukng, vậtsyjy màmjvi nộmjiai lựilmkc củlbffa Liêfensm Chiêfensu lạocsri đrarfmjiat nhiêfensn tădugang mạocsrnh, ngang bằqszrng vớhvlci hắdjsbn.

“Dáfsukm mộmjiat mìruggnh xômfdqng vàmjvio chiếgntgn hạocsrm chỉbnze huy củlbffa ta, chỉbnze sợitljzkdzng chỉbnzepwjhruggnh ngưmjviơdugai.” Liêfensm Chiêfensm đrarftsyjng vữnkvong, ổycpcn đrarfmstqnh hômfdq hấqszrp, nópwjhi.

Ômjvin Túqdaic nhìruggn hắdjsbn, nópwjhi: “Bắdjsbn ngưmjvieugvi bắdjsbn ngựilmka, tópwjhm tặtybic tópwjhm vưmjviơdugang*. Loạocsri đrarfocsro lýhjji trêfensn chiếgntgn trưmjvieugvng nàmjviy, khômfdqng phảeyaii chỉbnzeruggnh ngưmjviơdugai mớhvlci hiểmstqu.”

(*: Ýqlbb nghĩlifba làmjvi đrarfáfsuknh trậtsyjn phảeyaii đrarfáfsuknh vàmjvio đrarfiểmstqm chíidonnh, đrarfáfsuknh giặtybic phảeyaii giếgntgt đrarfưmjviitljc chỉbnze huy trưmjvihvlcc tiêfensn)

Liêfensm Chiêfensu nghe xong, cúqdaii mắdjsbt, cưmjvieugvi nhẹhrzb, “Cầssuim tặtybic cầssuim vưmjviơdugang…” Hắdjsbn ngưmjvihvlcc mắdjsbt, áfsuknh mắdjsbt lợitlji hạocsri nhưmjvi đrarfao, “Vậtsyjy ngưmjviơdugai cũzkdzng phảeyaii giếgntgt đrarfưmjviitljc ta mớhvlci đrarfưmjviitljc.”

“Nộmjiai lựilmkc củlbffa Thiếgntgu Dưmjviơdugang Lưmjviu Bìruggnh Nghiêfensm tômfdqng, quảeyai nhiêfensn báfsukc đrarfocsri tinh thâhvlcm. Muốycpcn giếgntgt ngưmjviơdugai tuy rằqszrng khômfdqng dễubjx, nhưmjving cũzkdzng khômfdqng quáfsuk khópwjh khădugan.” Ômjvin Túqdaic nópwjhi

Liêfensm Chiêfensu thu cung, nópwjhi: “Liêfensm Chiêfensu khômfdqng phảeyaii làmjvi ngưmjvieugvi trong giang hồomqa, quy củlbff đrarfáfsuknh đrarfơdugan lẻwlge trêfensn giang hồomqa, vốycpcn khômfdqng phảeyaii làmjvi đrarfocsro lýhjji chiếgntgn thắdjsbng trong quâhvlcn pháfsukp.”

Tiếgntgng hắdjsbn vừxfwqa dứtsyjt, binh sĩlifb chung quanh liềxfgbn anh dũzkdzng đrarfi lêfensn, đrarfem Ômjvin Túqdaic bao vâhvlcy lạocsri.

“Ômjvin Túqdaic, kẻwlge thứtsyjc thờeugvi làmjvi trang tuấqszrn kiệycpct. Tìruggnh thếgntg hiệycpcn thờeugvi, khômfdqng phảeyaii chỉbnzeyicmng lựilmkc củlbffa mộmjiat mìruggnh ngưmjviơdugai làmjvipwjh thểmstq pháfsuk giảeyaii.” Liêfensm Chiêfensu nópwjhi, “Ta khuyêfensn ngưmjviơdugai nêfensn quy thuậtsyjn triềxfgbu đrarfìruggnh, miễubjxn phảeyaii tranh đrarfqszru trậtsyjn nàmjviy đrarfi.”

Ômjvin Túqdaic nởqszr nụeyaimjvieugvi, “Liêfensm Chiêfensu, ta khômfdqng phảeyaii ngưmjviơdugai. Lạocsri càmjving khômfdqng cópwjhwlgeng dạocsr nhưmjvi ngưmjviơdugai. Cópwjh thểmstqyicmng nhữnkvong ngưmjvieugvi nàmjviy hópwjha thùyicm thàmjvinh bạocsrn…”

qdaic Ômjvin Túqdaic nópwjhi chuyệycpcn, áfsuknh mắdjsbt nhẹhrzb nhàmjving đrarfeyaio qua Ngụeyaiy Khảeyaii đrarftsyjng bêfensn.

Áhlgsnh mắdjsbt củlbffa Liêfensm Chiêfensu cópwjh chúqdait biếgntgn hópwjha, nhưmjving ngay lậtsyjp tứtsyjc lạocsri trởqszr vềxfgb vẻwlgeedwrnh liệycpct nhưmjvizkdz, “Bắdjsbt!”

Mộmjiat khắdjsbc nàmjviy, binh líidonnh chung quanh àmjvio àmjvio bắdjsbn têfensn. Ômjvin Túqdaic thảeyai ngưmjvieugvi nhảeyaiy lêfensn, phòwlgeng qua trậtsyjn têfensn, nhảeyaiy vàmjvio trong nưmjvihvlcc.

Liêfensm Chiêfensu nhíidonu màmjviy, nhảeyaiy lêfensn mạocsrn thuyềxfgbn, đrarftybit têfensn lêfensn cung, bắdjsbn. Têfensn dàmjvii bắdjsbn vàmjvio nưmjvihvlcc, khiếgntgn bọhjjit nưmjvihvlcc tung lêfensn. Khi mặtybit nưmjvihvlcc bìruggnh ổycpcn lạocsri, Liêfensm Chiêfensu nhẹhrzb thởqszrmjvii mộmjiat hơdugai.

“Vẫgxzxn đrarfmstq hắdjsbn chạocsry thoáfsukt…” Ngụeyaiy Khảeyaii đrarfi lêfensn vàmjvii bưmjvihvlcc, mởqszr miệycpcng nópwjhi.

“Vômfdq phưmjviơdugang.” Liêfensm Chiêfensu nhảeyaiy xuốycpcng mạocsrn thuyềxfgbn, giao trưmjvieugvng cung trong tay cho binh líidonnh bêfensn ngưmjvieugvi.

qdaic nàmjviy, mộmjiat chiếgntgc thuyềxfgbn nhỏrarf chạocsry đrarfếgntgn, trêfensn đrarfópwjhpwjh mộmjiat binh sĩlifb đrarfang quỳuzij gốycpci, nópwjhi: “Cômfdqng tửdjsb, chiếgntgn thuyềxfgbn củlbffa Đaidhômfdqng Hảeyaii chiếgntgn bạocsri, đrarfãedwr lui!”

Liêfensm Chiêfensu gậtsyjt đrarfssuiu, “Khômfdqng cầssuin đrarfuổycpci theo. Chỉbnzenh chu quâhvlcn đrarfmjiai.”

“Dạocsr, cômfdqng tửdjsb.” Binh líidonnh đrarfáfsukp xong, xoay ngưmjvieugvi truyềxfgbn lệycpcnh.

“Sao Liêfensm cômfdqng tửdjsb khômfdqng thừxfwqa thắdjsbng xômfdqng lêfensn?” Ngụeyaiy Khảeyaii mởqszr miệycpcng, nópwjhi.

Liêfensm Chiêfensu liếgntgc hắdjsbn mộmjiat cáfsuki, cópwjh chúqdait lãedwrnh đrarfocsrm nópwjhi: “Trêfensn Đaidhômfdqng Hảeyaii Thấqszrt Thậtsyjp Nhịmstq Đaidheyaio, hơdugan mộmjiat nửdjsba làmjvihvlcn chúqdaing bìruggnh thưmjvieugvng. Chỉbnze cầssuin vâhvlcy khốycpcn, sẽvtlq dễubjxmjving đrarfáfsuknh bạocsri. Khômfdqng cầssuin lãedwrng phíidon binh lựilmkc.”

Ngụeyaiy Khảeyaii gậtsyjt đrarfssuiu, “Liêfensm cômfdqng tửdjsbmjviu tríidondugan ngưmjvieugvi, tạocsri hạocsr bộmjiai phụeyaic.”

Liêfensm Chiêfensu cũzkdzng khômfdqng đrarfmstq ýhjji tớhvlci hắdjsbn, lậtsyjp tứtsyjc trởqszr vềxfgb khoang thuyềxfgbn.

Trong áfsuknh mắdjsbt Ngụeyaiy Khảeyaii ẩdjsbn ẩdjsbn hàmjvin quang, hắdjsbn quay đrarfssuiu nhìruggn mặtybit biểmstqn, cưmjvieugvi yếgntgu ớhvlct.

Chiếgntgn thuyềxfgbn Đaidhômfdqng Hảeyaii bịmstq đrarfáfsuknh bạocsri, đrarfãedwr loạocsrn thàmjvinh mộmjiat đrarfmjvin, vộmjiai vàmjving chạocsry vềxfgb đrarfeyaio. Phầssuin lớhvlcn đrarfycpc tửdjsb bịmstqdugai xuốycpcng nưmjvihvlcc hoặtybic bịmstq thưmjviơdugang, cópwjh ngưmjvieugvi còwlgen trúqdaing đrarfmjiac, hoảeyaing loạocsrn chạocsry trêfensn chiếgntgn thuyềxfgbn. Thờeugvi khắdjsbc nhưmjvi vậtsyjy, khômfdqng hềxfgbpwjh ai đrarfmstq ýhjji đrarfếgntgn, ngưmjvieugvi lêfensn thuyềxfgbn làmjvi bằqszrng hữnkvou hay làmjvi đrarfmstqch nhâhvlcn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.