Chuyện Xấu Nhiều Ma

Quyển 3-Chương 7 : Cửu cung kỳ trận (Thượng)

    trước sau   
Sau khi suy ngẫmfqzm trêoxbhn Vâfnhln Nhai xong, khi Tiểldsxu Tiểldsxu cóizrz chúyyznt gậrjgdt gùttdu đgflri đgflrếontwn võhafl đgflrưgdjlpfssng, chợmfqzt nghe thấvltvy đgflráohcxm đgflrsiip tửjayvyyznm tụjtrim lạjjmdi vớdoxli nhau thàttdunh từqcnkng nhóizrzm nhỏmxqm, đgflrang nóizrzi gìywim đgflróizrz.

Tiểldsxu Tiểldsxu đgflri lêoxbhn, đgflrang muốnhsxn nghe xem nóizrzi cáohcxi gìywim. Đygvpáohcxm đgflrsiip tửjayv vừqcnka nhìywimn thấvltvy nàttdung, đgflrwgigu tan táohcxc tảyuehn ra, trong áohcxnh mắcocpt cóizrz chúyyznt khinh thưgdjlpfssng. Ngôoxbhn ngữawjq trong lúyyznc đgflróizrz, hầybchu nhưgdjlttdu “Phảyuehn đgflrgflr”, “Gian tếontw” vâfnhln vâfnhln…

Tiểldsxu Tiểldsxu cóizrz chúyyznt bấvltvt đgflrcocpc dĩvltv, đgflràttdunh phảyuehi mộxlegt mìywimnh đgflri tớdoxli mộxlegt góizrzc, ngồgflri xuốnhsxng.

“Uy.”

ttdung vừqcnka ngồgflri xuốnhsxng, liềwgign cóizrz ngưgdjlpfssi đgflri đgflrếontwn trưgdjldoxlc mặoodst nàttdung, khẩmfqzu khínagh khôoxbhng tốnhsxt nóizrzi mộxlegt câfnhlu.

Tiểldsxu Tiểldsxu ngẩmfqzng đgflrybchu, ngưgdjlpfssi tớdoxli làttdu Diệsiipp Ly. Nàttdung lậrjgdp tứqcnkc mỉzivjm cưgdjlpfssi, nóizrzi: “Diệsiipp sưgdjl tỷnxmu…”


Diệsiipp Ly cúyyzni đgflrybchu nhìywimn nàttdung, biểldsxu cảyuehm lãxlegnh đgflrjjmdm nhưgdjl trưgdjldoxlc, “Ta cóizrz việsiipc tìywimm ngưgdjlơfnhli, đgflri theo ta.”

Tiểldsxu Tiểldsxu cóizrz chúyyznt thụjtri sủkeiyng nhưgdjlmfqzc kinh, vịmxqmgdjl tỷnxmuttduy bìywimnh thưgdjlpfssng đgflrnhsxi xửjayv xa cáohcxch vớdoxli nàttdung, hiệsiipn tạjjmdi thếontw nhưgdjlng lạjjmdi tìywimm nàttdung? Nàttdung ngẩmfqzng đgflrybchu nhìywimn sắcocpc trờpfssi, cáohcxch giờpfss luyệsiipn tậrjgdp cògdjln khoảyuehng mộxlegt khắcocpc, nàttdung liềwgign đgflrqcnkng dậrjgdy, gậrjgdt gậrjgdt đgflrybchu.

Diệsiipp Ly cũpxjwng khôoxbhng nóizrzi cáohcxi gìywim, dẫmfqzn nàttdung rẽontw tráohcxi rẽontw phảyuehi mộxlegt lúyyznc, đgflrếontwn mộxlegt cáohcxi sâfnhln hẻmxqmo láohcxnh mớdoxli ngừqcnkng lạjjmdi.

Tiểldsxu Tiểldsxu cảyuehm thấvltvy khôoxbhng ổdldon. Cảyuehnh tưgdjlmfqzng nàttduy, sao lạjjmdi giốnhsxng nhưgdjl

ttdung đgflrang nghĩvltv tớdoxli chuyệsiipn giếontwt ngưgdjlpfssi diệsiipt khẩmfqzu linh tinh, chợmfqzt nghe thấvltvy Diệsiipp Ly mởdyjz miệsiipng, nóizrzi: “Lan Lărulhng nhấvltvt túyyzny ba trărulhm nărulhm.”

“A?” Tiểldsxu Tiểldsxu mờpfss mịmxqmt.

Diệsiipp Ly nhínaghu màttduy, nhanh chóizrzng rúyyznt từqcnk trong lògdjlng ra mộxlegt thanh chủkeiyy thủkeiy, tấvltvn côoxbhng vềwgig phínagha Tiểldsxu Tiểldsxu.

Tiểldsxu Tiểldsxu kinh hãxlegi, cuốnhsxng quínaght tráohcxnh đgflri, “Diệsiipp… Diệsiipp sưgdjl tỷnxmu, cóizrz chuyệsiipn gìywim từqcnk từqcnkizrzi! ! !”

Diệsiipp Ly hung hărulhng nhìywimn chằawjqm chằawjqm nàttdung, nóizrzi: “Đygvpãxleg khôoxbhng phảyuehi làttdu ngưgdjlpfssi mộxlegt nhàttdu, ta chỉzivjizrz thểldsx giếontwt ngưgdjlơfnhli diệsiipt khẩmfqzu !”

Tiểldsxu Tiểldsxu khóizrzc khôoxbhng ra nưgdjldoxlc mắcocpt. Thậrjgdt sựvjnwttdu giếontwt ngưgdjlpfssi diệsiipt khẩmfqzu sao? ? ? Vìywim sao? Nàttdung làttdum cáohcxi gìywimpxjwng bịmxqm giếontwt ngưgdjlpfssi diệsiipt khẩmfqzu vậrjgdy? Khôoxbhng phảyuehi chứqcnk

Đygvpxlegt nhiêoxbhn, nàttdung hiểldsxu ra. Đygvpsiip tửjayv Đygvpôoxbhng Hảyuehi, đgflrwgigu làttdu hai ngưgdjlpfssi mộxlegt gian phògdjlng, nếontwu quảyueh thậrjgdt cóizrz ngưgdjlpfssi nửjayva đgflrêoxbhm mộxlegt mìywimnh trộxlegm thuyềwgign rờpfssi bếontwn, ngưgdjlpfssi cùttdung phògdjlng vớdoxli ngưgdjlpfssi đgflróizrz nhấvltvt đgflrmxqmnh làttdu sẽontw pháohcxt hiệsiipn. Nếontwu ai cũpxjwng khôoxbhng pháohcxt hiệsiipn, trừqcnk phi, hai ngưgdjlpfssi cùttdung phògdjlng kia cùttdung phạjjmdm tộxlegi, hoặoodsc làttdu

yyznc trưgdjldoxlc trong đgflrjjmdi đgflriệsiipn, lấvltvy quan hệsiip giữawjqa nàttdung vàttdu Diệsiipp Ly, nếontwu biếontwt nàttdung khôoxbhng ởdyjz trong phògdjlng, nhấvltvt đgflrmxqmnh đgflrãxlegizrzi cho đgflryueho chủkeiy. Nhưgdjlng màttdu, lạjjmdi làttdu do đgflrsiip tửjayv kháohcxc nóizrzi ra chuyệsiipn nàttduy trưgdjldoxlc, nàttdung đgflrwgigu khôoxbhng hềwgig phảyuehn ứqcnkng. Nóizrzi cáohcxch kháohcxc… Tốnhsxi hôoxbhm đgflróizrz, Diệsiipp Ly cũpxjwng khôoxbhng hềwgigizrz trong phògdjlng??? Cho nêoxbhn…

“A! Ngưgdjlpfssi mộxlegt mìywimnh rờpfssi đgflryueho làttdu ngưgdjlơfnhli!” Tiểldsxu Tiểldsxu cảyueh kinh nóizrzi.


Lờpfssi vừqcnka ra khỏmxqmi miệsiipng, Tiểldsxu Tiểldsxu liềwgign hốnhsxi hậrjgdn. Đygvpâfnhly khôoxbhng phảyuehi làttduywimnh muốnhsxn chếontwt hay sao? !

Nhìywimn thấvltvy Diệsiipp Ly lạjjmdi đgflrmxqmnh tấvltvn côoxbhng tiếontwp, Tiểldsxu Tiểldsxu liềwgign hôoxbh to mộxlegt tiếontwng, “Diệsiipp sưgdjl tỷnxmu! Ta đgflrãxleg cứqcnku ngưgdjlơfnhli a!”

Đygvpao củkeiya Diệsiipp Ly ngưgdjlng lạjjmdi.

“Diệsiipp sưgdjl tỷnxmu, cho dùttdu thếontwttduo, cũpxjwng làttdu ta nhậrjgdn tộxlegi thay ngưgdjlơfnhli a! Cổdldo nhâfnhln cóizrzizrzi, âfnhln cứqcnku mạjjmdng lớdoxln hơfnhln trờpfssi… Sưgdjl tỷnxmu, nếontwu ngưgdjlơfnhli giếontwt ta, làttdum sao cóizrz thểldsx an tâfnhlm màttdu sốnhsxng a!” Tiểldsxu Tiểldsxu nỗnhsx lựvjnwc nóizrzi lýzdtd, “Cògdjln cóizrz… Cògdjln cóizrz nếontwu ngưgdjlơfnhli giếontwt ta ởdyjz trong nàttduy, ngưgdjlơfnhli cũpxjwng thoáohcxt khôoxbhng đgflrưgdjlmfqzc quan hệsiip a!”

Diệsiipp Ly nhanh cau màttduy, khôoxbhng nóizrzi mộxlegt câfnhlu.

Tiểldsxu Tiểldsxu vưgdjlơfnhln ba ngóizrzn tay, vẻmxqm mặoodst nghiêoxbhm túyyznc, “Diệsiipp sưgdjl tỷnxmu, ta tuyệsiipt đgflrnhsxi sẽontw khôoxbhng đgflrem chuyệsiipn củkeiya ngưgdjlơfnhli nóizrzi ra! Ta thềwgig vớdoxli trờpfssi!” Nhìywimn thấvltvy trêoxbhn mi mắcocpt củkeiya Diệsiipp Ly vẫmfqzn cògdjln sáohcxt khínagh nhưgdjl trưgdjldoxlc, Tiểldsxu Tiểldsxu sợmfqzxlegi nóizrzi, “Nàttduy… Nhưgdjl vậrjgdy đgflrưgdjlmfqzc hay khôoxbhng, chúyyznng ta hợmfqzp táohcxc… Sau nàttduy khi ngưgdjlơfnhli rờpfssi bếontwn, ta… Ta cóizrz thểldsx giúyyznp ngưgdjlơfnhli trôoxbhng chừqcnkng che dấvltvu nha…”

Diệsiipp Ly nhínaghu màttduy, “Nóizrzi lờpfssi dễoxrm nghe! Ngưgdjlơfnhli đgflrqcnkng hògdjlng gạjjmdt ta!”

“…” Tiểldsxu Tiểldsxu nháohcxy nháohcxy mắcocpt, ngay sau đgflróizrz, bỗnhsxng chốnhsxc quỳyueh rạjjmdp xuốnhsxng đgflrvltvt, “Sưgdjl tỷnxmu… Ngưgdjlơfnhli khôoxbhng nêoxbhn… Ngưgdjlơfnhli buôoxbhng tha ta đgflri… Cùttdung lắcocpm thìywim… Cùttdung lắcocpm thìywim ngay bâfnhly giờpfss ta liềwgign rờpfssi khỏmxqmi Đygvpôoxbhng Hảyuehi…”

Diệsiipp Ly ngẩmfqzn ngưgdjlpfssi, hừqcnk lạjjmdnh mộxlegt tiếontwng, nóizrzi: “Cho dùttdu ngưgdjlơfnhli muốnhsxn chạjjmdy, cũpxjwng chạjjmdy khôoxbhng xong.”

Tiểldsxu Tiểldsxu khôoxbhng hiểldsxu, “A?”

Diệsiipp Ly nhìywimn nàttdung, nóizrzi: “Triềwgigu đgflrìywimnh đgflrãxleg hạjjmd lệsiipnh thảyueho phạjjmdt cưgdjlpfssng đgflrjjmdo Đygvpôoxbhng Hảyuehi, chung quanh Thấvltvt Thậrjgdp Nhịmxqm Đygvpyueho, đgflrãxleg bịmxqm quan binh vâfnhly kínaghn, ai cũpxjwng khôoxbhng rờpfssi đgflri đgflrưgdjlmfqzc…”

Tiểldsxu Tiểldsxu cảyueh kinh, “Thảyueho phạjjmdt?”

Diệsiipp Ly gậrjgdt đgflrybchu, “Khôoxbhng sai, thảyueho phạjjmdt… Sáohcxng sớdoxlm hôoxbhm nay, đgflrãxleg đgflrưgdjla thưgdjl chiêoxbhu hàttdung đgflrếontwn…”


Tiểldsxu Tiểldsxu nghĩvltv nghĩvltv, hỏmxqmi: “Sưgdjl tỷnxmu, ngưgdjlơfnhli làttdu ngưgdjlpfssi củkeiya quan phủkeiy?”

Diệsiipp Ly nhínaghu màttduy, “Nếontwu ta làttdu ngưgdjlpfssi củkeiya quan phủkeiy, đgflrêoxbhm trưgdjldoxlc đgflrãxleg rờpfssi khỏmxqmi Đygvpôoxbhng Hảyuehi rồgflri!”

“Vậrjgdy… Nam Hảyuehi?” Tiểldsxu Tiểldsxu lạjjmdi hỏmxqmi.

Trêoxbhn mặoodst Diệsiipp Ly cóizrz chúyyznt tàttdu áohcxc khoa trưgdjlơfnhlng, âfnhlm u nóizrzi: “Đygvpawjqng nàttduo ngưgdjlơfnhli cũpxjwng chếontwt vậrjgdy thìywim ta đgflrldsx ngưgdjlơfnhli chếontwt minh bạjjmdch mộxlegt chúyyznt! Tuy nhiêoxbhn, ngưgdjlơfnhli hiểldsxu biếontwt nôoxbhng cạjjmdn, sợmfqzttdu ta cóizrzizrzi ra, ngưgdjlơfnhli cũpxjwng khôoxbhng biếontwt!” Nàttdung thanh thanh cổdldo họjqsfng, “… Ta khôoxbhng phảyuehi làttdu gian tếontw củkeiya triềwgigu đgflrìywimnh, cũpxjwng khôoxbhng phảyuehi đgflrsiip tửjayv củkeiya Nam Hảyuehi, ta làttdu ngưgdjlpfssi củkeiya ‘Khúyyznc phưgdjlpfssng’.”

Khúyyznc phưgdjlpfssng? Tiểldsxu Tiểldsxu nghi hoặoodsc mộxlegt chúyyznt, hai mắcocpt liềwgign tỏmxqma sáohcxng ngay tắcocpp lựvjnw! Nàttdung đgflrxlegt nhiêoxbhn nhảyuehy lêoxbhn, kínaghch đgflrxlegng nóizrzi: “Sưgdjl tỷnxmugdjl tỷnxmu, chúyyznng ta làttdu ngưgdjlpfssi mộxlegt nhàttdu! Ngưgdjlpfssi mộxlegt nhàttdu!”

Diệsiipp Ly bịmxqm phảyuehn ứqcnkng bấvltvt thìywimnh lìywimnh củkeiya nàttdung dọjqsfa cho pháohcxt hoảyuehng, ngay cảyueh chủkeiyy thủkeiypxjwng nắcocpm chặoodst thêoxbhm vàttdui phầybchn.

Tiểldsxu Tiểldsxu giốnhsxng nhưgdjl bắcocpt đgflrưgdjlmfqzc cọjqsfng rơfnhlm cứqcnku mạjjmdng, nóizrzi: “Khúyyznc phưgdjlpfssng làttdufnhli chuyêoxbhn môoxbhn buôoxbhn báohcxn tin tứqcnkc, ta cògdjln biếontwt cảyueh phưgdjlpfssng chủkeiy củkeiya cáohcxc ngưgdjlơfnhli, hắcocpn têoxbhn làttdu Hạjjmd Lan Kỳyueh Phong đgflrúyyznng khôoxbhng?”

Diệsiipp Ly ngâfnhly ngẩmfqzn cảyueh ngưgdjlpfssi.

Tiểldsxu Tiểldsxu tiếontwp tụjtric nóizrzi: “Ta… Ta cògdjln biếontwt cảyueh Ngâfnhln Kiêoxbhu, hắcocpn làttdu kháohcxch quen củkeiya khúyyznc phưgdjlpfssng!”

Diệsiipp Ly xem nàttdung, “Ngưgdjlơfnhli thậrjgdt sựvjnw biếontwt phưgdjlpfssng chủkeiyttdu Ngâfnhln Kiêoxbhu?”

“Thậrjgdt sựvjnw thậrjgdt sựvjnw!” Tiểldsxu Tiểldsxu lung tung sờpfss soạjjmdng ởdyjz trêoxbhn ngưgdjlpfssi mộxlegt phen, lấvltvy ra mấvltvy câfnhly Tôoxbhi Tuyếontwt Ngâfnhln Mang, “Ngưgdjlơfnhli xem, ta cògdjln cóizrz đgflrxlegc môoxbhn áohcxm khínagh củkeiya Ngâfnhln Kiêoxbhu!”

Diệsiipp Ly nhìywimn nhìywimn mấvltvy câfnhly châfnhlm nàttduy, kinh ngạjjmdc dâfnhlng lêoxbhn.

“Sưgdjl tỷnxmu, tuy rằawjqng ta khôoxbhng phảyuehi làttdu ngưgdjlpfssi củkeiya khúyyznc phưgdjlpfssng, nhưgdjlng coi nhưgdjlttduizrz giao tìywimnh a! Hiệsiipn tạjjmdi Đygvpôoxbhng hảyuehi bịmxqm triềwgigu đgflrìywimnh thảyueho phạjjmdt, nhấvltvt đgflrmxqmnh trong ngàttduy mộxlegt ngàttduy hai ngưgdjlơfnhli cũpxjwng chưgdjla thểldsx rờpfssi đgflri. Nhiềwgigu hơfnhln mộxlegt ngưgdjlpfssi làttdu nhiềwgigu hơfnhln mộxlegt phầybchn giúyyznp đgflrgxmx a!” Tiểldsxu Tiểldsxu nóizrzi, “… Ngưgdjlơfnhli cũpxjwng thấvltvy đgflróizrz, sưgdjl thúyyznc vôoxbhttdung chărulhm sóizrzc ta, ta nhấvltvt đgflrmxqmnh cóizrz biệsiipn pháohcxp bảyueho vệsiip ngưgdjlơfnhli bìywimnh an, đgflrúyyznng khôoxbhng!”


Diệsiipp Ly do dựvjnw mộxlegt láohcxt, thu hồgflri chủkeiyy thủkeiy. “Đygvpưgdjlmfqzc rồgflri, tạjjmdm thờpfssi tin tưgdjldyjzng ngưgdjlơfnhli mộxlegt lầybchn…”

Tiểldsxu Tiểldsxu vui mừqcnkng quáohcx đgflrnhsxi, nàttdung nâfnhlng tay lau mồgflroxbhi lạjjmdnh, “Đygvpa tạjjmdgdjl tỷnxmu!”

Diệsiipp Ly nhìywimn nhìywimn nàttdung, âfnhlm trầybchm nóizrzi, “Dùttdu sao cho dùttdu ngưgdjlơfnhli cóizrzizrzi ra, cũpxjwng khôoxbhng cóizrz ngưgdjlpfssi tin ngưgdjlơfnhli…”

Tiểldsxu Tiểldsxu cứqcnkng ngắcocpc mộxlegt chúyyznt, khôoxbhng cóizrz từqcnk đgflrldsxxlegi lạjjmdi. Nhưgdjlng màttdu, mộxlegt khắcocpc kia, nàttdung đgflrxlegt nhiêoxbhn nghĩvltv tớdoxli vàttdui chuyệsiipn. Đygvpôoxbhng Hảyuehi, nàttdung mớdoxli đgflrếontwn, chưgdjla từqcnkng kếontwt thùttdu kếontwt oáohcxn, Diệsiipp Ly lạjjmdi cốnhsxywimnh đgflri khắcocpp nơfnhli nóizrzi xấvltvu nàttdung, cògdjln đgflri khắcocpp nơfnhli bảyueho nàttdung nóizrzi bậrjgdy, hóizrza ra, làttduywim muốnhsxn tạjjmdo dựvjnwng thàttdunh kiếontwn, cứqcnk nhưgdjl vậrjgdy, cho dùttduttdung nóizrzi Diệsiipp Ly làttdum gìywim, ngưgdjlpfssi kháohcxc đgflrwgigu khôoxbhng tin tưgdjldyjzng… A! Nhìywimn thìywimizrz vẻmxqmttdu thịmxqm phi vớdoxl vẩmfqzn, hóizrza ra lạjjmdi làttdu trărulhm phưgdjlơfnhlng ngàttdun kếontw a! Đygvpâfnhly làttdu nguyêoxbhn nhâfnhln nàttdung bịmxqm ngưgdjlpfssi ta xa láohcxnh a!

Nghĩvltv đgflrếontwn đgflrâfnhly, Tiểldsxu Tiểldsxu bấvltvt đgflrcocpc dĩvltv thởdyjzttdui.

“Uy, ta hỏmxqmi ngưgdjlơfnhli, ngưgdjlơfnhli đgflrãxleg khôoxbhng phảyuehi ngưgdjlpfssi mộxlegt nhàttdu vớdoxli ta, tạjjmdi sao lạjjmdi muốnhsxn gáohcxnh tộxlegi thay ta?” Diệsiipp Ly mởdyjz miệsiipng, hỏmxqmi.

Tiểldsxu Tiểldsxu cưgdjlpfssi khổdldo mộxlegt chúyyznt, “Cứqcnk cho rằawjqng ta nóizrzi khôoxbhng làttdu ta, thìywimizrz thểldsx thay đgflrdldoi đgflrưgdjlmfqzc cáohcxi gìywim? Giốnhsxng nhưgdjlgdjl tỷnxmuizrzi vậrjgdy, cărulhn bảyuehn khôoxbhng cóizrz ngưgdjlpfssi tin tưgdjldyjzng ta…”

Diệsiipp Ly trầybchm mặoodsc mộxlegt láohcxt, nóizrzi: “Nha, ta nóizrzi trưgdjldoxlc nháohcx, ta chỉzivj muốnhsxn mọjqsfi ngưgdjlpfssi cháohcxn ghésedot ngưgdjlơfnhli thôoxbhi, khôoxbhng hềwgig muốnhsxn giáohcx họjqsfa cho ngưgdjlơfnhli.”

Tiểldsxu Tiểldsxu gậrjgdt gậrjgdt đgflrybchu.

Diệsiipp Ly thanh thanh cổdldo họjqsfng, nóizrzi: “Ngưgdjlơfnhli đgflrãxlegttdu ngưgdjlpfssi mộxlegt nhàttdu vớdoxli ta, vậrjgdy thìywim sau nàttduy nêoxbhn hợmfqzp táohcxc cho tốnhsxt a. Việsiipc cấvltvp báohcxch, làttdu mau chóizrzng rờpfssi khỏmxqmi Đygvpôoxbhng Hảyuehi…” Diệsiipp Ly nâfnhlng cằawjqm, thong thảyuehgdjldoxlc, “Chậrjgdc, thựvjnwc phiềwgign toáohcxi. Hiệsiipn tạjjmdi bêoxbhn ngoàttdui Thấvltvt Thậrjgdp Nhịmxqm Đygvpyueho, quan binh tậrjgdp kếontwt, ngay cảyueh chim cũpxjwng bay khôoxbhng lọjqsft. Khôoxbhng hổdldottdu Thầybchn Tiễoxrmn Liêoxbhm gia, thựvjnwc khóizrz giảyuehi quyếontwt…”

Tiểldsxu Tiểldsxu giậrjgdt mìywimnh cảyueh kinh, nóizrzi: “Sưgdjl tỷnxmu, ngưgdjlơfnhli nóizrzi Thầybchn Tiễoxrmn Liêoxbhm gia? !”

Diệsiipp Ly liếontwc nhìywimn nàttdung mộxlegt cáohcxi, “Đygvpúyyznng vậrjgdy.”

Tiểldsxu Tiểldsxu chỉzivj cảyuehm thấvltvy trong đgflrybchu mộxlegt mảyuehnh hỗnhsxn loạjjmdn, tâfnhlm tìywimnh thậrjgdt vấvltvt vảyueh mớdoxli cóizrz thểldsx áohcxp chếontw lạjjmdi bỗnhsxng chốnhsxc bịmxqm đgflryueho loạjjmdn.”Khôoxbhng cóizrz khảyuehrulhng …” Nàttdung hờpfss hữawjqng tựvjnwizrzi.


“Cáohcxi gìywim khôoxbhng cóizrz khảyuehrulhng? Lãxlegnh binh chínaghnh làttdu đgflrjjmdi thiếontwu gia củkeiya Thầybchn Tiễoxrmn Liêoxbhm gia, ta thấvltvy, lầybchn thảyueho phạjjmdt Đygvpôoxbhng Hảyuehi nàttduy rõhaflttdung làttdu cho hắcocpn cơfnhl hộxlegi lậrjgdp côoxbhng, cóizrz thểldsx gia quan tấvltvn chứqcnkc…” Diệsiipp Ly thoảyuehi máohcxi nóizrzi.

“Liêoxbhm Chiêoxbhu…” Tiểldsxu Tiểldsxu lui mộxlegt bưgdjldoxlc, nóizrzi.

“Âybchn? Ngưgdjlơfnhli cũpxjwng biếontwt đgflrjjmdi thiếontwu gia củkeiya Thầybchn Tiễoxrmn Liêoxbhm gia hảyueh? Nghe nóizrzi làttdu mộxlegt côoxbhng tửjayv tuấvltvn túyyznrulhn võhafl song toàttdun, cũpxjwng khôoxbhng biếontwt làttdu thậrjgdt làttdu giảyueh… Ai, hiệsiipn tạjjmdi khôoxbhng làttduyyznc đgflrldsx nghĩvltv mấvltvy chuyệsiipn nàttduy, vẫmfqzn nêoxbhn nghĩvltv biệsiipn pháohcxp chạjjmdy trốnhsxn quan trọjqsfng hơfnhln…” Diệsiipp Ly vẫmfqzn chưgdjla pháohcxt hiệsiipn sựvjnw kháohcxc thưgdjlpfssng củkeiya Tiểldsxu Tiểldsxu, tráohcxi lạjjmdi tựvjnwizrzi nhưgdjl trưgdjldoxlc.

Tiểldsxu Tiểldsxu chỉzivj cảyuehm thấvltvy tim đgflrrjgdp dồgflrn dậrjgdp, trong lògdjlng bàttdun tay mồgflroxbhi túyyzna ra, cáohcxi loạjjmdi cảyuehm giáohcxc nàttduy, nàttdung biếontwt nóizrz gọjqsfi làttdu “Sợmfqzxlegi”. Nàttdung nhớdoxlhaflttdung, Liêoxbhm gia từqcnkng đgflrãxlegizrzi qua, vìywimttdung, sẽontw khôoxbhng nhậrjgdn lệsiipnh tấvltvn côoxbhng Đygvpôoxbhng Hảyuehi. Màttdugdjldoxli tìywimnh huốnhsxng hiệsiipn giờpfss, cóizrz phảyuehi đgflrãxleg chứqcnkng minh, nàttdung đgflrãxlegttdu đgflrmxqmch nhâfnhln củkeiya Liêoxbhm gia rồgflri khôoxbhng?… Ngưgdjlpfssi lãxlegnh binh, lạjjmdi làttdu hắcocpn… Hắcocpn a? Rốnhsxt cụjtric mụjtric đgflrínaghch củkeiya hắcocpn làttduohcxi gìywim? Báohcxo thùttdu sao?

“Uy…” Diệsiipp Ly lắcocpc lắcocpc nàttdung, nóizrzi, “Ngưgdjlơfnhli đgflrqcnkng ngẩmfqzn ngưgdjlpfssi nữawjqa a, mau ngẫmfqzm lạjjmdi xem rờpfssi đgflri nhưgdjl thếontwttduo đgflri a!”

Tiểldsxu Tiểldsxu phụjtric hồgflri tinh thầybchn lạjjmdi, mờpfss mịmxqmt mởdyjz miệsiipng, “Ta…”

“Ai, ta cũpxjwng biếontwt ngưgdjlơfnhli nghĩvltv khôoxbhng ra!” Diệsiipp Ly cóizrz chúyyznt phiềwgign cháohcxn, “Tínaghnh toáohcxn nàttduo tínaghnh toáohcxn nàttduo, đgflri mộxlegt bưgdjldoxlc nhìywimn mộxlegt bưgdjldoxlc vậrjgdy… Tốnhsxt lắcocpm, chúyyznng ta đgflri luyệsiipn võhafl đgflri, chậrjgdm trễoxrm lạjjmdi khiếontwn ngưgdjlpfssi ta hoàttdui nghi… Ai…” Diệsiipp Ly nóizrzi xong, bưgdjldoxlc đgflri rờpfssi đgflri.

Tiểldsxu Tiểldsxu mờpfss mịmxqmt mộxlegt hồgflri lâfnhlu, mớdoxli chậrjgdm rãxlegi bưgdjldoxlc theo.

……

Trong cărulhn phògdjlng tărulhm tốnhsxi, trêoxbhn chiếontwc bàttdun bằawjqng gỗnhsxfnhln hồgflrng, đgflrjjmdt mộxlegt bứqcnkc thưgdjl chiêoxbhu hàttdung.

“Hừqcnk… Đygvpxlegng táohcxc củkeiya Thầybchn Tiêoxbhu pháohcxi so vớdoxli tưgdjldyjzng tưgdjlmfqzng củkeiya ta nhanh hơfnhln nhiềwgigu đgflrvltvy…” Bỗnhsxng nhiêoxbhn, cóizrz ngưgdjlpfssi mởdyjz miệsiipng. Đygvpúyyznng làttdu đgflryueho chủkeiy củkeiya Đygvpôoxbhng Hảyuehi Thấvltvt Thậrjgdp Nhịmxqm Đygvpyueho, Ôvltvn Tĩvltvnh.

Ôvltvn Túyyznc nhìywimn cuốnhsxn vărulhn thưgdjl kia, nóizrzi: “Sưgdjl phụjtri chuẩmfqzn bịmxqm nhưgdjl thếontwttduo?”

Ôvltvn Tĩvltvnh thong thảyueh đgflri vàttdui bưgdjldoxlc, nóizrzi: “Ởpocs mặoodst ngoàttdui, làttdu triềwgigu đgflrìywimnh thảyueho phạjjmdt, nóizrzi trắcocpng ra, cògdjln khôoxbhng phảyuehi làttduywim Cửjayvu Hoàttdung thầybchn khínagh sao… Ngưgdjlơfnhli xem bứqcnkc thưgdjl chiêoxbhu hàttdung nàttduy đgflri.”

Ôvltvn Túyyznc gậrjgdt gậrjgdt đgflrybchu, cầybchm lấvltvy bứqcnkc thưgdjl chiêoxbhu hàttdung kia, mởdyjz ra. Chỉzivj đgflrjqsfc lưgdjldoxlt qua mộxlegt lầybchn, sắcocpc mặoodst liềwgign đgflrxlegt nhiêoxbhn thay đgflrdldoi.

Ôvltvn Tĩvltvnh chậrjgdm rãxlegi nóizrzi: “Nàttdung làttdu truyềwgign nhâfnhln duy nhấvltvt củkeiya Quỷnxmugdjl, ngoạjjmdi trừqcnk thiêoxbhn sưgdjl ra, chỉzivjizrzttdung biếontwt bínagh mậrjgdt vềwgig Cửjayvu Hoàttdung thầybchn khínagh. Muốnhsxn chúyyznng ta giao nàttdung ra, chứqcnkng minh mộxlegt đgflriềwgigu, thiêoxbhn sưgdjlrulhn bảyuehn khôoxbhng hềwgig hồgflri triềwgigu…” Ôvltvn Tĩvltvnh nhìywimn Ôvltvn Túyyznc, “Chỉzivj bằawjqng kia mấvltvy têoxbhn tiểldsxu bốnhsxi, muốnhsxn bắcocpt Đygvpôoxbhng Hảyuehi ta, quảyueh thựvjnwc làttdu chêoxbhgdjlpfssi…”

Ôvltvn Túyyznc khésedop vărulhn thưgdjl lạjjmdi, trầybchm mặoodsc.

Ôvltvn Tĩvltvnh đgflri đgflrếontwn bêoxbhn ngưgdjlpfssi Ôvltvn Túyyznc, nóizrzi: “Lầybchn nàttduy ngưgdjlơfnhli làttdum tốnhsxt lắcocpm. Nóizrzi nhưgdjl vậrjgdy cảyuehnh giáohcxc củkeiya nàttdung đgflrnhsxi vớdoxli ngưgdjlơfnhli cũpxjwng tiêoxbhu trừqcnk khôoxbhng ínaght rồgflri…”

Nghe thấvltvy câfnhlu nàttduy, Ôvltvn Túyyznc khẽontw cau màttduy.

“Tuy nhiêoxbhn, nhìywimn bộxleg dạjjmdng củkeiya nàttdung tùttduy thờpfssi đgflrwgigu cóizrz khảyuehrulhng phảyuehn lạjjmdi Đygvpôoxbhng Hảyuehi. Nếontwu nàttdung quay đgflrybchu gia nhậrjgdp Thầybchn Tiêoxbhu pháohcxi, vậrjgdy đgflrúyyznng làttdu kiếontwm củkeiyi ba nărulhm thiêoxbhu mộxlegt giờpfss rồgflri…” Ôvltvn Tĩvltvnh nóizrzi, “Chuyệsiipn Cửjayvu Hoàttdung thầybchn khínagh, nêoxbhn mau chóizrzng…”

Ôvltvn Túyyznc trầybchm mặoodsc mộxlegt láohcxt, mởdyjz miệsiipng, “Đygvpgflr nhi hiểldsxu rõhafl…”

Ôvltvn Tĩvltvnh khẽontw gậrjgdt đgflrybchu, “Đygvpúyyznng rồgflri, vi sưgdjlizrz chuyệsiipn muốnhsxn ngưgdjlơfnhli đgflri làttdum…” Hắcocpn đgflrưgdjla tay ra sau lưgdjlng, “Đygvpem bứqcnkc thưgdjl chiêoxbhu hàttdung nàttduy gửjayvi trảyueh lạjjmdi, tiệsiipn thểldsx truyềwgign đgflrjjmdt ýzdtd tứqcnk củkeiya vi sưgdjl…”

Ôvltvn Túyyznc ôoxbhm quyềwgign, “Đygvpgflr nhi hiểldsxu rõhafl.” Hắcocpn nóizrzi xong, cầybchm vărulhn thưgdjl, lui bưgdjldoxlc ra ngoàttdui.

………

ohcxc đgflryueho củkeiya Đygvpôoxbhng Hảyuehi Thấvltvt Thậrjgdp Nhịmxqm Đygvpyueho xếontwp thàttdunh hìywimnh trărulhng non, vàttdu đgflryueho chínaghnh nằawjqm nay tạjjmdi đgflrybchu múyyznt củkeiya trărulhng non. Mấvltvy ngàttduy trưgdjldoxlc, chiếontwn thuyềwgign củkeiya quan phủkeiy chạjjmdy vàttduo đgflrmxqma phậrjgdn Đygvpôoxbhng Hảyuehi, đgflrem hảyuehi vựvjnwc bêoxbhn ngoàttdui đgflryueho chínaghnh phong tỏmxqma lạjjmdi. Chiếontwn thuyềwgign xếontwp tầybchng tầybchng lớdoxlp lớdoxlp, hìywimnh thếontw nửjayva vògdjlng trong, đgflrem đgflryueho chínaghnh vâfnhly lạjjmdi.

Sau khínagh bốnhsx trínagh chiếontwn thuyềwgign thậrjgdt tốnhsxt, liềwgign chậrjgdm chạjjmdp bấvltvt đgflrxlegng, sáohcxng nay, sứqcnk giảyueh đgflrem thưgdjl chiêoxbhu hàttdung lêoxbhn đgflryueho, xem nhưgdjl tiêoxbhn lễoxrm hậrjgdu binh*.

(*: Đygvpưgdjla lễoxrm trưgdjldoxlc rồgflri đgflráohcxnh sau)

Đygvpôoxbhng hảyuehi xanh thẫmfqzm mộxlegt màttduu, yêoxbhn tĩvltvnh nhưgdjl đgflrêoxbhm tốnhsxi. Gióizrz biểldsxn nhẹsqbg thổdldoi, khiếontwn lògdjlng ngưgdjlpfssi mềwgigm mạjjmdi. Tấvltvt cảyueh đgflrwgigu thậrjgdt yêoxbhn tĩvltvnh, nhưgdjlng chínaghnh sựvjnwoxbhn tĩvltvnh nàttduy, lạjjmdi làttdum cho ngưgdjlpfssi ta cảyuehm thấvltvy bấvltvt an. Tưgdjldoxlng sĩvltv trang bịmxqm đgflrybchy đgflrkeiy đgflrqcnkng ởdyjz đgflrybchu thuyềwgign, khôoxbhng dáohcxm lơfnhli lỏmxqmng chúyyznt nàttduo.

Đygvpxlegt nhiêoxbhn, cóizrz mộxlegt con thuyềwgign nhỏmxqmmfqzn hiệsiipn giữawjqa lògdjlng biểldsxn khơfnhli, chậrjgdm rãxlegi chạjjmdy đgflrếontwn.

gdjldoxlng sĩvltv lậrjgdp tứqcnkc giưgdjlơfnhlng cung, lậrjgdp trậrjgdn sẵoxbhn sàttdung đgflróizrzn đgflrmxqmch.

Trêoxbhn thuyềwgign nhỏmxqm kia, chỉzivjizrz mộxlegt ngưgdjlpfssi. Cũpxjwng chỉzivj hai sáohcxu hai bảyuehy tuổdldoi, mộxlegt thâfnhln y phụjtric màttduu ngâfnhln bạjjmdch, thanh nhãxleg phi thưgdjlpfssng. Hắcocpn đgflrqcnkng ởdyjz đgflrybchu thuyềwgign, trôoxbhng cóizrz vẻmxqmttduy ýzdtd, nhưgdjlng song đgflrao bêoxbhn hôoxbhng, lạjjmdi ẩmfqzn ẩmfqzn lộxleg ra sáohcxt khínagh.

“Ngưgdjlpfssi tớdoxli làttdu ai?!” Trêoxbhn chiếontwn thuyềwgign, tưgdjldoxlng sĩvltvoxbhu gọjqsfi nóizrzi.

Nam tửjayv trêoxbhn thuyềwgign nhỏmxqmgdjlpfssi cưgdjlpfssi, vậrjgdn côoxbhng thảyueh ngưgdjlpfssi nhảyuehy lêoxbhn.

gdjldoxlng sĩvltv thấvltvy thếontw, lậrjgdp tứqcnkc bắcocpn têoxbhn, nhưgdjlng thấvltvy dáohcxng vẻmxqm ngưgdjlpfssi nọjqsf nhẹsqbg nhàttdung, mưgdjlpfssi mấvltvy têoxbhn bắcocpn ra cũpxjwng khôoxbhng làttdum hắcocpn bịmxqm thưgdjlơfnhlng chúyyznt nàttduo. Giâfnhly tiếontwp theo, hắcocpn đgflrãxleg đgflrqcnkng ởdyjz trêoxbhn mạjjmdn thuyềwgign.

“Tạjjmdi hạjjmdttdu Ôvltvn Túyyznc củkeiya Đygvpôoxbhng Hảyuehi, chỉzivjttdu đgflrếontwn truyềwgign mộxlegt lờpfssi nhắcocpn màttdu thôoxbhi.” Ngưgdjlpfssi nọjqsf ôoxbhm quyềwgign, ngữawjq khínagh lạjjmdnh nhạjjmdt.

ohcxc tưgdjldoxlng sĩvltv vẫmfqzn giưgdjlơfnhlng cung nhưgdjlpxjw, khôoxbhng hềwgig thảyueh lỏmxqmng chúyyznt nàttduo.

“Chỉzivjttdu truyềwgign tin màttdu thôoxbhi, khôoxbhng cầybchn Ôvltvn đgflrjjmdi hiệsiipp phảyuehi tựvjnwywimnh đgflri đgflrếontwn…” Thanh âfnhlm mỉzivjm cưgdjlpfssi, từqcnk mộxlegt bêoxbhn truyềwgign đgflrếontwn.

gdjldoxlng sĩvltv nghe thấvltvy, àttduo àttduo buôoxbhng binh khínagh xuốnhsxng, trởdyjz vềwgig chỗnhsxpxjw.

Ôvltvn Túyyznc từqcnk trêoxbhn mạjjmdn thuyềwgign bưgdjldoxlc xuốnhsxng, đgflri lêoxbhn sàttdun tàttduu, nóizrzi: “Hóizrza ra làttdu Ngụjtriy côoxbhng tửjayv.”

Ngủkeiyy Khảyuehi đgflri lêoxbhn vàttdui bưgdjldoxlc, cưgdjlpfssi nóizrzi: “Nếontwu tạjjmdi hạjjmd đgflrohcxn khôoxbhng sai, Ôvltvn đgflrjjmdi hiệsiipp đgflrếontwn làttdu đgflrldsx trảyueh lạjjmdi thưgdjl chiêoxbhu hàttdung?”

Ôvltvn Túyyznc cưgdjlpfssi cưgdjlpfssi, “Khôoxbhng sai.”

“Nàttduy, cầybchn gìywim phảyuehi thếontw…” Ngụjtriy Khảyuehi lắcocpc đgflrybchu, “Kẻmxqm thứqcnkc thờpfssi làttdu trang tuấvltvn kiệsiipt. Làttdum gìywimpxjwng khôoxbhng thoáohcxt khỏmxqmi triềwgigu đgflrìywimnh đgflrưgdjlmfqzc đgflrâfnhlu?”

“Chuyệsiipn củkeiya Đygvpôoxbhng Hảyuehi, khôoxbhng nhọjqsfc côoxbhng Ngụjtriy côoxbhng tửjayv quan tâfnhlm.” Ôvltvn Túyyznc lạjjmdnh lùttdung nóizrzi.

“Lờpfssi nàttduy củkeiya Ôvltvn đgflrjjmdi hiệsiipp sai rồgflri… Tạjjmdi hạjjmd khôoxbhng dùttdung lậrjgdp trưgdjlpfssng củkeiya triềwgigu đgflrìywimnh đgflrldsxizrzi chuyệsiipn. Đygvpôoxbhng Hảyuehi Thấvltvt Thậrjgdp Nhịmxqm Đygvpyueho vốnhsxn làttdu lệsiip thuộxlegc vàttduo Thầybchn Tiêoxbhu pháohcxi, hiệsiipn tạjjmdi, Thầybchn Tiêoxbhu pháohcxi hồgflri triềwgigu, Đygvpôoxbhng Hảyuehi tấvltvt nhiêoxbhn cũpxjwng khôoxbhng nêoxbhn tựvjnwywimnh táohcxch ra, đgflrnhsxi kháohcxng vớdoxli bổdldon pháohcxi mớdoxli đgflrúyyznng…” Ngụjtriy Khảyuehi nhìywimn Ôvltvn Túyyznc, “Khôoxbhng phảyuehi sao?”

Ôvltvn Túyyznc lấvltvy thưgdjl chiêoxbhu hàttdung trong lògdjlng ra, tiệsiipn tay nésedom đgflri. Vărulhn thưgdjl bay bay, dừqcnkng lạjjmdi ởdyjzgdjldoxli châfnhln Ngụjtriy Khảyuehi.

“Thầybchn Tiêoxbhu pháohcxi hồgflri triềwgigu, khôoxbhng phảyuehi làttdu chuyệsiipn do ngưgdjlơfnhli đgflrmxqmnh đgflroạjjmdt, Ngụjtriy côoxbhng tửjayv…” ôoxbhn Túyyznc nóizrzi, “Nếontwu nhưgdjl muốnhsxn Đygvpôoxbhng Hảyuehi quy thuậrjgdn bổdldon pháohcxi, hãxlegy đgflrldsx thiêoxbhn sưgdjl ra mặoodst đgflri.”

Nghe thấvltvy câfnhlu nàttduy, vẻmxqm mặoodst Ngụjtriy Khảyuehi lạjjmdnh đgflri vàttdui phầybchn.

“Xem ra Đygvpôoxbhng Hảyuehi cốnhsxywimnh muốnhsxn táohcxch ra tựvjnw lậrjgdp môoxbhn hộxleg.” Ngụjtriy Khảyuehi nóizrzi.

“Ta đgflrãxlegizrzi rồgflri, chuyệsiipn củkeiya Đygvpôoxbhng Hảyuehi, khôoxbhng nhọjqsfc côoxbhng ngưgdjlơfnhli quan tâfnhlm.” Ôvltvn Túyyznc cúyyzni mắcocpt, lạjjmdi cưgdjlpfssi nóizrzi, “Cògdjln nữawjqa… Đygvpôoxbhng Hảyuehi sẽontw khôoxbhng giao nàttdung ra…”

Trong áohcxnh mắcocpt củkeiya Ngụjtriy Khảyuehi, sáohcxt ýzdtdfnhlng lêoxbhn.

yyznc nàttduy, trêoxbhn mộxlegt chiếontwn thuyềwgign kháohcxc, đgflrxlegt nhiêoxbhn truyềwgign đgflrếontwn tiếontwng kinh hôoxbh.

“Cóizrz ngưgdjlpfssi đgflrjtric thuyềwgign!”

Ngụjtriy Khảyuehi nghe xong, mi tâfnhlm cărulhng thẳkaidng, đgflrếontwn lúyyznc xoay ngưgdjlpfssi nhìywimn, liềwgign thấvltvy hai chiếontwc chiếontwn thuyềwgign nghiêoxbhng ngảyueh khôoxbhng vữawjqng, trêoxbhn sàttdun tàttduu loạjjmdn thàttdunh mộxlegt đgflrnhsxng.

“Nếontwu chỉzivj đgflrưgdjla lạjjmdi thưgdjl chiêoxbhu hàttdung thìywimizrz vẻmxqm nhưgdjl Đygvpôoxbhng Hảyuehi ta quáohcx keo kiệsiipt rồgflri. Chúyyznt lễoxrm gặoodsp mặoodst ấvltvy, coi nhưgdjlttdunaghnh ýzdtd…” Ôvltvn Túyyznc bìywimnh thảyuehn nóizrzi.

Ngụjtriy Khảyuehi nởdyjz nụjtrigdjlpfssi, “Kháohcxch khínagh…”

Khôoxbhng khínagh giữawjqa hai ngưgdjlpfssi liềwgign bắcocpt đgflrybchu ngưgdjlng trọjqsfng lạjjmdi. Lúyyznc nàttduy, vàttdui tưgdjldoxlng sĩvltvoxbhn đgflrưgdjlmfqzc mạjjmdn thuyềwgign, kháohcxc hẳkaidn vớdoxli đgflráohcxm ngưgdjlpfssi đgflrưgdjlmfqzc trang bịmxqm đgflrybchy đgflrkeiy kia. Tưgdjl thếontwsedoo cung củkeiya mấvltvy ngưgdjlpfssi nàttduy vôoxbhttdung lãxlego luyệsiipn, màttdu trêoxbhn hộxlegp têoxbhn, cũpxjwng mang theo gia huy củkeiya Liêoxbhm gia.

Chỉzivj thấvltvy mấvltvy ngưgdjlpfssi nàttduy késedoo cung bắcocpn têoxbhn, têoxbhn bắcocpn ra liêoxbhn tụjtric, từqcnkng mũpxjwi từqcnkng mũpxjwi bay vàttduo trong nưgdjldoxlc. Nhấvltvt thờpfssi, trêoxbhn mặoodst biểldsxn cóizrz nhiềwgigu bọjqsft nưgdjldoxlc trắcocpng bắcocpn lêoxbhn, vôoxbhttdung tráohcxng lệsiip.

Mấvltvy ngưgdjlpfssi đgflrjtric thuyềwgign bêoxbhn dưgdjldoxli làttdun nưgdjldoxlc, vìywim vậrjgdy màttdu bịmxqm ésedop phảyuehi nổdldoi lêoxbhn khỏmxqmi mặoodst biểldsxn.

ttdui tưgdjldoxlng sĩvltv lậrjgdp tứqcnkc késedoo cung, chuẩmfqzn bịmxqm bắcocpn chếontwt.

Ôvltvn Túyyznc thấvltvy thếontw, rúyyznt đgflrao khỏmxqmi vỏmxqm. Màttdu Ngụjtriy Khảyuehi tấvltvt nhiêoxbhn cũpxjwng khôoxbhng thểldsxttdung quan. Thếontw trậrjgdn trêoxbhn thuyềwgign áohcxc liệsiipt, vôoxbhttdung cărulhng thẳkaidng.

“Dừqcnkng tay.” Mộxlegt thanh âfnhlm bìywimnh thảyuehn vang lêoxbhn, nhấvltvt thờpfssi ngărulhn lạjjmdi sáohcxt khínaghfnhlng lêoxbhn.

Nghe thấvltvy thanh âfnhlm kia, Ôvltvn Túyyznc khôoxbhng khỏmxqmi nhínaghu màttduy. Hắcocpn xoay ngưgdjlpfssi, nhìywimn ngưgdjlpfssi nóizrzi chuyệsiipn kia, lãxlegnh đgflrjjmdm nóizrzi: “Liêoxbhm Chiêoxbhu…”

yyznc Liêoxbhm Chiêoxbhu đgflri đgflrếontwn trưgdjldoxlc mặoodst mọjqsfi ngưgdjlpfssi, Ôvltvn Túyyznc đgflrxlegt nhiêoxbhn cóizrz mộxlegt cảyuehm thụjtri rấvltvt kỳyueh quáohcxi. Bộxleg dạjjmdng Liêoxbhm Chiêoxbhu cũpxjwng khôoxbhng thay đgflrdldoi nhiềwgigu, nhưgdjlng trêoxbhn ngưgdjlpfssi hắcocpn cóizrz thêoxbhm mộxlegt loạjjmdi chiếontwn ýzdtd, sắcocpc bésedon khiếontwn cho ngưgdjlpfssi kháohcxc khôoxbhng dáohcxm nhìywimn gầybchn.

Liêoxbhm Chiêoxbhu nhìywimn cụjtric diệsiipn mọjqsfi nơfnhli, áohcxnh mắcocpt nhẹsqbg nhàttdung đgflryueho qua mọjqsfi ngưgdjlpfssi, cũpxjwng khôoxbhng dừqcnkng lạjjmdi trêoxbhn ngưgdjlpfssi bấvltvt kỳyueh ai.

“Lờpfssi nhắcocpn đgflrãxleg truyềwgign đgflrếontwn, mờpfssi trởdyjz vềwgig đgflri.” Hắcocpn mởdyjz miệsiipng, nóizrzi.

“Liêoxbhm côoxbhng tửjayv, nhữawjqng ngưgdjlpfssi nàttduy đgflrếontwn đgflrjtric thuyềwgign đgflrldsx khiêoxbhu khínaghch, thiếontwt nghĩvltv, khôoxbhng thểldsx dễoxrmttdung buôoxbhng tha nhưgdjl vậrjgdy…” Ngụjtriy Khảyuehi mởdyjz miệsiipng, nóizrzi.

Ngữawjq khínagh củkeiya Liêoxbhm Chiêoxbhu vẫmfqzn khiêoxbhm tốnhsxn cóizrz lễoxrm nhưgdjlpxjw, “Ngụjtriy côoxbhng tửjayv, nếontwu ta nhớdoxl khôoxbhng nhầybchm, ta mớdoxli làttdugdjldoxlng lãxlegnh củkeiya nơfnhli nàttduy.”

Ngụjtriy Khảyuehi thởdyjzttdui, nởdyjz nụjtrigdjlpfssi: “Tạjjmdi hạjjmdizrzi lỡgxmx. Cóizrz chúyyznt mạjjmdo phạjjmdm, mong côoxbhng tửjayv khoan dung.”

Liêoxbhm Chiêoxbhu hơfnhli vuốnhsxt cằawjqm, khôoxbhng nóizrzi thêoxbhm câfnhlu gìywim. Hắcocpn liếontwc mắcocpt nhìywimn Ôvltvn Túyyznc mộxlegt cáohcxi, nóizrzi: “Hôoxbhm nay chỉzivj chiêoxbhu hàttdung khôoxbhng chiếontwn, ngưgdjlơfnhli cóizrz thểldsx thoảyuehi máohcxi đgflri lạjjmdi. Nếontwu quýzdtd pháohcxi đgflrãxleg khôoxbhng đgflrgflrng ýzdtd chiêoxbhu hàttdung, vậrjgdy bắcocpt đgflrybchu từqcnk ngàttduy mai, Liêoxbhm Chiêoxbhu cũpxjwng sẽontw khôoxbhng hạjjmd thủkeiygdjlu tìywimnh.”

Ôvltvn Túyyznc cưgdjlpfssi cưgdjlpfssi, cũpxjwng khôoxbhng trảyueh lờpfssi. Hắcocpn xoay ngưgdjlpfssi nhảyuehy xuốnhsxng, lêoxbhn thuyềwgign nhỏmxqm, cùttdung môoxbhn hạjjmd rờpfssi đgflri.

Liêoxbhm Chiêoxbhu nhìywimn theo bóizrzng thuyềwgign nhỏmxqm chạjjmdy xa, lạjjmdi ngưgdjldoxlc mắcocpt nhìywimn vềwgig hảyuehi đgflryueho phínagha trưgdjldoxlc. Hắcocpn trầybchm mặoodsc mộxlegt láohcxt, lậrjgdp tứqcnkc, bìywimnh tĩvltvnh mởdyjz miệsiipng: “Toàttdun quâfnhln bàttduy trậrjgdn, ngàttduy mai tiếontwn côoxbhng.”

Trêoxbhn chiếontwn thuyềwgign, tấvltvt cảyuehgdjldoxlng sĩvltv trărulhm miệsiipng mộxlegt lờpfssi, nóizrzi: “Tuâfnhln mệsiipnh!”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.