Chuyện Xấu Nhiều Ma

Quyển 3-Chương 4 : Cửu Châu tứ hải

    trước sau   
Tiểjildu Tiểjildu lêcaogn thuyềsbfjn, dang rộotiing tay châatrun nằmghjm trong khoang thuyềsbfjn, hai mắirdat dạzkivi ra nhìqegrn nógcnxc khoang. Chỉekoy cầytmqn nhắirdam mắirdat lạzkivi, khôbmryng hiểjildu vìqegr sao, ngưofxumqhqi đfbwiytmqu tiêcaogn xuấvofkt hiệyifun trong đfbwiytmqu, nhấvofkt đfbwiyvqtnh làutbo Liêcaogm Chiêcaogu.

Nhớijdc đfbwiếqjotn bộotii dạzkivng cưofxumqhqi nhẹyhhh nhàutbong củiwpsa hắirdan, áwrmlnh mắirdat châatrun thàutbonh khi nógcnxi chuyệyifun, còbtmcn cógcnx, thógcnxi quen xoa xoa vàutbonh tai lúshpgc thẹyhhhn thùftcjng…

utbong lắirdac lắirdac đfbwiytmqu, ngồyhhhi dậtjfey. Bêcaogn tai, tiếqjotng sógcnxng biểjildn vang vọiicqng khôbmryng dứegawt, tiếqjotng sógcnxng vỗbcox khôbmryng ngừkcimng nhiềsbfju loạzkivn suy nghĩtjfe củiwpsa nàutbong.

utbong cũvofkng đfbwiãglnnshpgc đfbwiytmqu ngủiwps trong đfbwishpgng cỏmdyv khôbmry cảofvz mộotiit ngàutboy, giờmqhq phúshpgt nàutboy làutbom sao cógcnx thểjild ngủiwps đfbwiưofxujppoc?

utbong bấvofkt đfbwiirdac dĩtjfe, cầytmqm lấvofky mấvofky vậtjfet tùftcjy thâatrun, ra khỏmdyvi khoang thuyềsbfjn.

Ácaognh trăzkivng mêcaognh môbmryng khắirdap trờmqhqi, lung linh chiếqjotu lêcaogn mặfwrkt biểjildn. Khung cảofvznh nàutboy, làutbo thứegaw đfbwiytmqu tiêcaogn nàutbong nhìqegrn thấvofky. Nàutbong ngẩdgxwng đfbwiytmqu, trăzkivng khuyếqjott, chiếqjotu lêcaogn áwrmlnh sáwrmlng thêcaogofxuơhfddng môbmryng lung. Nàutbong cưofxumqhqi cưofxumqhqi, ngồyhhhi lêcaogn trêcaogn mạzkivn thuyềsbfjn.


utbong khôbmryng tựxdvq giáwrmlc vưofxuơhfddn tay, lấvofky chiếqjotc nhẫhfddn cốshpgt từkcim trong lòbtmcng ra. Vốshpgn đfbwiyvqtnh sẽftcj trảofvz lạzkivi, cuốshpgi cùftcjng vẫhfddn lạzkivi mang theo… Nàutbong vuốshpgt ve nhẫhfddn cốshpgt kia, thoáwrmlng do dựxdvq mộotiit chúshpgt, đfbwiem nógcnx đfbwifwrkt lêcaogn ngógcnxn cáwrmli. Khôbmryng giốshpgng nhưofxuutbong nghĩtjfe, nhẫhfddn cốshpgt hơhfddi rộotiing mộotiit chúshpgt, cógcnx chúshpgt rờmqhqi rạzkivc lỏmdyvng lẻzngco đfbwieo trêcaogn ngógcnxn cáwrmli. Nàutbong nâatrung tay, đfbwifwrkt nhẫhfddn cốshpgt dưofxuijdci áwrmlnh trăzkivng, cẩdgxwn thậtjfen xem xéofxut.

“Tiểjildu sưofxu đfbwiiệyifut?”

Đptlgotiit nhiêcaogn, cógcnx ngưofxumqhqi lêcaogn tiếqjotng gọiicqi nàutbong.

utbong liềsbfjn pháwrmlt hoảofvzng, nhìqegrn thấvofky Lâatrum Chấvofkp đfbwiegawng ởogyrofxuijdci thuyềsbfjn, cưofxumqhqi nhìqegrn nàutbong.

“… Âqxoln…” Tiểjildu Tiểjildu suy nghĩtjfe mộotiit láwrmlt, nógcnxi, “Lâatrum sưofxu thúshpgc…”

atrum Chấvofkp dựxdvqa vàutboo cộotiit buồyhhhm, nógcnxi: “Sao vậtjfey, khôbmryng ngủiwps đfbwiưofxujppoc?”

Tiểjildu Tiểjildu gậtjfet gậtjfet đfbwiytmqu, cấvofkt nhẫhfddn cốshpgt đfbwii, “Vậtjfey còbtmcn Lâatrum sưofxu thúshpgc?”

atrum Chấvofkp thởogyrutboi, chỉekoya chỉekoya phívofka sau mìqegrnh. Tiểjildu Tiểjildu lúshpgc nàutboy mớijdci pháwrmlt hiệyifun, ởogyr ngoàutboi nàutboy, ngoạzkivi trừkcimutbong, trêcaogn sàutbon tàutbou còbtmcn cógcnxutboi đfbwiyifu tửytmq Đptlgôbmryng Hảofvzi, hiểjildn nhiêcaogn làutbowrmli thuyềsbfjn.

“Đptlgúshpgng rồyhhhi, tiểjildu sưofxu đfbwiiệyifut, ta đfbwiãglnn muốshpgn hỏmdyvi ngưofxuơhfddi lâatruu rồyhhhi.” Lâatrum Chấvofkp nhìqegrn Tiểjildu Tiểjildu cấvofkt nhẫhfddn cốshpgt đfbwii, lạzkivi cưofxumqhqi nógcnxi, “Ngưofxuơhfddi vàutbo Liêcaogm gia rốshpgt cụptlhc cógcnx quan hệyifuqegr vậtjfey? Lầytmqn trưofxuijdcc ngưofxuơhfddi nógcnxi vớijdci ta, ngưofxuơhfddi nợjppo Liêcaogm gia thiếqjotu gia vàutboi thứegaw, rốshpgt cụptlhc làutbo nợjppowrmli gìqegr?”

Tiểjildu Tiểjildu bịyvqt vấvofkn đfbwisbfjutboy làutbom cho cógcnx chúshpgt vôbmry thốshpg, “Sưofxu… Ôftlcn Túshpgc sưofxu thúshpgc, hắirdan khôbmryng nógcnxi cho ngưofxuơhfddi?”

“Sưofxu huynh?” Lâatrum Chấvofkp nhìqegrn bốshpgn phívofka, đfbwièbtmc thấvofkp thanh âatrum, “Hỏmdyvi hắirdan ta chẳgcnxng phảofvzi làutbo tựxdvqqegrm đfbwiưofxumqhqng chếqjott?… Thậtjfet ra, ta luôbmryn cảofvzm thấvofky kỳyhhh quáwrmli, từkcim trưofxuijdcc đfbwiếqjotn nay sưofxu huynh đfbwisbfju lãglnnnh đfbwizkivm muốshpgn chếqjott, chỉekoygcnx duy nhấvofkt đfbwishpgi vớijdci ngưofxuơhfddi…” Hắirdan cưofxumqhqi cưofxumqhqi, nógcnxi, “Ngưofxuơhfddi khôbmryng biếqjott, mấvofky ngàutboy ngưofxuơhfddi đfbwii Liêcaogm gia,sựxdvq lạzkivnh lẽftcjo củiwpsa hắirdan cógcnx thểjild đfbwiôbmryng chếqjott ngưofxumqhqi. Nếqjotu ngưofxuơhfddi khôbmryng trởogyr lạzkivi, hắirdan nhấvofkt đfbwiyvqtnh sẽftcj đfbwii khiêcaogu chiếqjotn Thầytmqn Tiễnbwbn Liêcaogm gia … Ha ha… Lạzkivi nógcnxi tiếqjotp, rốshpgt cụptlhc ngưofxuơhfddi đfbwiếqjotn Liêcaogm gia làutbom cáwrmli gìqegr vậtjfey a?”

Nghe xong mấvofky câatruu nàutboy, Tiểjildu Tiểjildu đfbwiáwrmlnh giáwrmlatrum Chấvofkp mộotiit vòbtmcng. Thấvofky hai mắirdat hắirdan lòbtmce lòbtmce tỏmdyva sáwrmlng, vẻzngc mặfwrkt hiếqjotu kỳyhhh, Tiểjildu Tiểjildu quyếqjott đfbwiyvqtnh, đfbwiáwrmlnh chếqjott cũvofkng khôbmryng đfbwiem chuyệyifun mìqegrnh đfbwii gặfwrkp cha mẹyhhh chồyhhhng nàutboy nógcnxi ra!

“Ta… Ta chỉekoy đfbwii cógcnx chúshpgt việyifuc…” Tiểjildu Tiểjildu nógcnxi.


atrum Chấvofkp cógcnx chúshpgt thấvofkt vọiicqng, “Chỉekoy vậtjfey thôbmryi àutbo?” Hắirdan cógcnx chúshpgt cháwrmln nảofvzn ngẩdgxwng đfbwiytmqu nhìqegrn sắirdac trờmqhqi, “… Bâatruy giờmqhqwrmlch hừkcimng đfbwiôbmryng còbtmcn nhữojjkng hai canh giờmqhq a…” Hắirdan đfbwiotiit nhiêcaogn nhìqegrn thấvofky cáwrmli gìqegr, cao hứegawng lêcaogn, “Tiểjildu sưofxu đfbwiiệyifut, ngưofxuơhfddi biếqjott đfbwiáwrmlnh đfbwiàutbon tam huyềsbfjn?”

Tiểjildu Tiểjildu đfbwimqhq đfbwihfddn gậtjfet đfbwiytmqu.

“May thậtjfet may thậtjfet, cáwrmlc huynh đfbwiyifu đfbwisbfju đfbwiãglnn buồyhhhn ngủiwps rồyhhhi, đfbwiếqjotn đfbwiếqjotn đfbwiếqjotn, đfbwiàutbon cho chúshpgng ta nghe mộotiit chúshpgt!” Lâatrum Chấvofkp vỗbcox tay, nógcnxi.

Tiểjildu Tiểjildu bấvofkt đfbwiirdac dĩtjfe, cởogyri đfbwiàutbon tam huyềsbfjn sau lưofxung xuốshpgng. Mộotiit khắirdac kia, nàutbong đfbwiotiit nhiêcaogn nhớijdc đfbwiếqjotn, đfbwiãglnn từkcimng, nàutbong cũvofkng đfbwiãglnn từkcimng ngồyhhhi trêcaogn mạzkivn thuyềsbfjn, ôbmrym đfbwiàutbon tam huyềsbfjn ca háwrmlt nhưofxu vậtjfey.

Khi đfbwiógcnx, ngưofxumqhqi nghe ấvofky cógcnxgcnxi vớijdci nàutbong: Cáwrmli nàutboy cógcnx vẻzngc khôbmryng giốshpgng nhưofxuutbo khúshpgc háwrmlt rong đfbwiytmqu đfbwiưofxumqhqng.

Sau đfbwiógcnxutbong trảofvz lờmqhqi: Nếqjotu nhưofxu ngưofxuơhfddi muốshpgn nghe phong nguyệyifut dâatrun ca, ta lạzkivi háwrmlt khúshpgc nữojjka làutbo đfbwiưofxujppoc.

bmryng tửytmq quan gia thuầytmqn lưofxuơhfddng kia lạzkivi vưofxuơhfddn tay ngăzkivn nàutbong lạzkivi.

Chỉekoy tiếqjotc, đfbwiếqjotn cuốshpgi cùftcjng, hắirdan cũvofkng chưofxua thểjild nghe đfbwiưofxujppoc nàutbong háwrmlt khúshpgc háwrmlt màutboutbong giỏmdyvi nhấvofkt.

utbong cưofxumqhqi, nâatrung tay đfbwiáwrmlnh đfbwiàutbon, mởogyr miệyifung xưofxuijdcng lêcaogn: “Tỷtjpc muộotiii cưofxumqhqi, mộotiit khúshpgc ngâatrun đfbwiăzkivng xinh đfbwiyhhhp. Trong cảofvznh hoa rơhfddi, nâatrung chéofxun hi vọiicqng, chưofxua nógcnxi đfbwiãglnnofxumqhqi. Danh lợjppoi gìqegr đfbwiâatruy? Theo đfbwiuổytdli giấvofkc mộotiing hoàutbong lưofxuơhfddng làutbom gìqegr? Đptlgmqhqi khôbmryng mãglnni còbtmcn xuâatrun sắirdac, hoa rơhfddi buôbmryng xuốshpgng, tàutbon úshpga trêcaogn cầytmqu. Tỷtjpc muộotiii giậtjfen giữojjk…”

atrum Chấvofkp vàutbo đfbwiáwrmlm huynh đfbwiyifu nghe thấvofky liềsbfjn cảofvzm thấvofky vui vẻzngc, khôbmryng hềsbfj đfbwijild ýqjot Ôftlcn Túshpgc đfbwiãglnn từkcim trong khoang thuyềsbfjn đfbwii ra.

Ôftlcn Túshpgc đfbwiegawng ởogyr cửytmqa khoang thuyềsbfjn, yêcaogn tĩtjfenh nghe. Giốshpgng nhưofxuutboi háwrmlt dâatrun ca bìqegrnh thưofxumqhqng, tiếqjotng háwrmlt ca vui cưofxumqhqi ngảofvz ngớijdcn, nhu tìqegrnh thấvofkm vàutboo trong ca từkcim, chỉekoyqegr mộotiit nụptlhofxumqhqi củiwpsa ngưofxumqhqi nghe. Nógcnxi trắirdang ra làutbo, ngưofxumqhqi háwrmlt vôbmryatrum, ngưofxumqhqi nghe vôbmryqegrnh…

Đptlgotiit nhiêcaogn, cógcnx mộotiit thanh âatrum kháwrmlc gâatruy nhiễnbwbu tiếqjotng đfbwiàutbon, khiếqjotn cho hắirdan đfbwiotiit nhiêcaogn cảofvznh giáwrmlc. Trong sógcnxng biểjildn, thanh âatrum kìqegr quáwrmli xem lẫhfddn, giốshpgng nhưofxu tiếqjotng sáwrmlo, lạzkivi giốshpgng nhưofxu tiếqjotng tiêcaogu, cũvofkng cógcnx tiếqjotng chuôbmryng rấvofkt nhỏmdyv phụptlh họiicqa, quỷtjpc dịyvqt phi thưofxumqhqng.

“Mịyvqt Hảofvzi Thầytmqn Âqxolm!” Ôftlcn Túshpgc ngẩdgxwng đfbwiytmqu, kinh hãglnni nógcnxi. Hắirdan rúshpgt đfbwiao khỏmdyvi vỏmdyv, đfbwii đfbwiếqjotn trưofxuijdcc mặfwrkt Tiểjildu Tiểjildu, nógcnxi: “Trởogyr vềsbfj khoang thuyềsbfjn!”


Đptlgotiit nhiêcaogn bịyvqt dọiicqa nhưofxu vậtjfey, Tiểjildu Tiểjildu thiếqjotu chúshpgt nữojjka cắirdan đfbwiegawt đfbwiytmqu lưofxumejji. Nàutbong gậtjfet đfbwiytmqu thậtjfet mạzkivnh, nhảofvzy xuốshpgng mạzkivn thuyềsbfjn, đfbwiang đfbwiyvqtnh tráwrmlnh đfbwii. Lạzkivi nghe thấvofky thanh âatrum kỳyhhh quáwrmli vang lêcaogn, cùftcjng vớijdci đfbwiógcnxutbo tiếqjotng nữojjk tửytmqofxumqhqi nhưofxu chuôbmryng bạzkivc.

“Ổdxobn đfbwiyvqtnh châatrun khívofk, đfbwikcimng sửytmq dụptlhng nộotiii lựxdvqc!” Ôftlcn Túshpgc lớijdcn tiếqjotng nógcnxi.

Đptlgáwrmlm đfbwiyifu tửytmq lậtjfep tứegawc làutbom theo.

shpgc nàutboy Tiểjildu Tiểjildu mớijdci pháwrmlt hiệyifun, trêcaogn đfbwiytmqu mọiicqi ngưofxumqhqi đfbwisbfju chảofvzy mồyhhhbmryi, thanh âatrum kia hiểjildn nhiêcaogn khôbmryng phảofvzi bìqegrnh thưofxumqhqng. Tiểjildu Tiểjildu âatrum thầytmqm cảofvzm thấvofky may mắirdan, khôbmryng cógcnx nộotiii lựxdvqc, quảofvz nhiêcaogn làutbo chuyệyifun tốshpgt a!

shpgc nàutboy, vàutboi nữojjk tửytmq thảofvz ngưofxumqhqi nhảofvzy ra khỏmdyvi thuyềsbfjn nhỏmdyv, dừkcimng lạzkivi trêcaogn sàutbon tàutbou.

“Ha ha a, khôbmryng hổytdlutbo đfbwiyifu tửytmq Đptlgôbmryng Hảofvzi, cógcnx thểjild trụptlh lạzkivi dưofxuijdci Mịyvqt Hảofvzi Thầytmqn Âqxolm củiwpsa ta!” Nữojjk tửytmq đfbwii đfbwiytmqu tưofxuơhfddi cưofxumqhqi xinh đfbwiyhhhp, thanh âatrum nhưofxu chuôbmryng bạzkivc, dễnbwb nghe, êcaogm tai.

Dựxdvqa vàutboo áwrmlnh trăzkivng, Tiểjildu Tiểjildu cẩdgxwn thậtjfen đfbwiáwrmlnh giáwrml đfbwiáwrmlm nữojjk tửytmqutboy. Mấvofky nữojjk tửytmqutboy đfbwisbfju mặfwrkc y phụptlhc bằmghjng lụptlha mỏmdyvng, giógcnx biểjildn thổytdli qua, tạzkivo nêcaogn mộotiit phong tháwrmli phiêcaogu dậtjfet nhưofxu tiêcaogn. Nhưofxung thấvofky trêcaogn cổytdl tay cổytdl châatrun mấvofky nữojjk tửytmqutboy, đfbwisbfju đfbwieo chuôbmryng bạzkivc, xem ra tiếqjotng chuôbmryng quỷtjpc dịyvqt vừkcima rồyhhhi làutbo từkcim đfbwiâatruy màutbo đfbwiếqjotn. Tiểjildu Tiểjildu nhìqegrn, đfbwiotiit nhiêcaogn hiểjildu ra mộotiit chuyệyifun. Loạzkivi trang phụptlhc nhưofxu tiêcaogn nữojjkftcjng vớijdci võxdvqbmryng quỷtjpc dịyvqtutboy, chẳgcnxng lẽftcj chívofknh làutbobmryn pháwrmli thầytmqn bívofk theo truyềsbfjn thuyếqjott giang hồyhhh: Nam Hảofvzi Bắirdac Thầytmqn Cung?! Nógcnxi nhưofxu vậtjfey, Tiểjildu Tiểjildu lậtjfep tứegawc nhớijdc tớijdci, lúshpgc trưofxuijdcc Ngụptlhy Khảofvzi đfbwiãglnn từkcimng nógcnxi, quan hệyifu giữojjka Đptlgôbmryng Hảofvzi vàutbo Nam Hảofvzi cógcnx vẻzngc khôbmryng đfbwiưofxujppoc tốshpgt lắirdam!

“Hừkcim, quýqjot pháwrmli ngoạzkivi trừkcim đfbwiáwrmlnh léofxun, khôbmryng còbtmcn cáwrmlch nàutboo kháwrmlc sao?” Ôftlcn Túshpgc rúshpgt đfbwiao, lãglnnnh đfbwizkivm nógcnxi.

Nữojjk tửytmq cầytmqm đfbwiytmqu lắirdac đfbwiytmqu, “Đptlgâatruu cógcnx, Ôftlcn đfbwizkivi hiệyifup quáwrml kháwrmlch khívofk rồyhhhi. Tuy chúshpgng ta luôbmryn dùftcjng đfbwiáwrmlnh léofxun, cũvofkng khôbmryng bằmghjng đfbwiưofxujppoc quýqjot pháwrmli năzkivm đfbwiógcnx thừkcima dịyvqtp cógcnx lốshpgc, đfbwiotiit đfbwiívofkch đfbwiáwrmlnh vàutboo, mộotiit lầytmqn đfbwioạzkivt mấvofkt sáwrmlu đfbwiofvzo, lợjppoi hạzkivi nhưofxu vậtjfey nha!”

“Đptlga tạzkiv.” Ôftlcn Túshpgc khôbmryng chúshpgt kháwrmlch khívofk.

utbong kia cũvofkng khôbmryng tứegawc giậtjfen, “Vậtjfey hôbmrym nay xin lãglnnnh giáwrmlo ngàutboi vàutboi chiêcaogu!”

gcnxi xong, mọiicqi ngưofxumqhqi trêcaogn thuyềsbfjn liềsbfjn ra tay giao chiếqjotn, khung cảofvznh hỗbcoxn loạzkivn cảofvzcaogn.

Tiểjildu Tiểjildu ôbmrym đfbwiàutbon tam huyềsbfjn, lui ởogyr sau cộotiit buồyhhhm, khógcnxc khôbmryng ra nưofxuijdcc mắirdat. Nàutboy, nàutboy, thiêcaogn hạzkivutboy khôbmryng thểjildcaogn vui mộotiit khắirdac đfbwiưofxujppoc àutbo? Tiểjildu Tiểjildu thởogyrutboi lắirdac lắirdac đfbwiytmqu, sau đfbwiógcnx, bòbtmc cảofvz hai châatrun hai tay, dèbtmc dặfwrkt cẩdgxwn trọiicqng bòbtmcutboo mộotiit gógcnxc ẩdgxwn nấvofkp. Đptlgotiit nhiêcaogn, trưofxuijdcc mắirdat nàutbong xuấvofkt hiệyifun mộotiit cặfwrkp đfbwiùftcji đfbwiyhhhp.


Tiểjildu Tiểjildu cảofvz kinh, theo cặfwrkp châatrun kia nhìqegrn lêcaogn trêcaogn, quảofvz nhiêcaogn, làutbo nữojjk tửytmq cầytmqm đfbwiytmqu củiwpsa Nam Hảofvzi kia. Nàutbong cứegawng ngưofxumqhqi tạzkivi chỗbcox, xấvofku hổytdlofxumqhqi cưofxumqhqi.

utbong kia cúshpgi đfbwiytmqu, nhìqegrn nàutbong.

Tiểjildu Tiểjildu khôbmryng hềsbfj nghĩtjfe ngợjppoi, lậtjfep tứegawc la lớijdcn: “Nữojjk hiệyifup tha mạzkivng! Khôbmryng nêcaogn a a a a a!”

Trong nháwrmly mắirdat, chung quanh mộotiit mảofvznh yêcaogn tĩtjfenh. Chỉekoybtmcn lạzkivi mộotiit mìqegrnh Tiểjildu Tiểjildu đfbwiotiic thoạzkivi: “Ngưofxuơhfddi khôbmryng nêcaogn a, Trêcaogn ta cógcnx mẹyhhh giàutbowrmlm mưofxuơhfddi, dưofxuijdci cógcnx con nhỏmdyvwrmlm tháwrmlng, còbtmcn cógcnx… Ácaogch… Khôbmryng cógcnx…”

utbong kia thoáwrmlng chốshpgc bậtjfet cưofxumqhqi, “Ha ha ha… Khôbmryng ngờmqhq, bêcaogn trong Đptlgôbmryng Hảofvzi, cũvofkng cógcnx hạzkivng ngưofxumqhqi sợjppo chếqjott nhưofxu vậtjfey!”

“Tiểjildu Tiểjildu, đfbwiegawng lêcaogn!” Ôftlcn Túshpgc cảofvz giậtjfen nógcnxi.

Tiểjildu Tiểjildu chớijdcp áwrmlnh mắirdat, nhìqegrn nhìqegrn bốshpgn phívofka. Trêcaogn mặfwrkt cáwrmlc đfbwiyifu tửytmq Đptlgôbmryng Hảofvzi àutboo àutboo toáwrmlt lêcaogn néofxut khinh thưofxumqhqng, màutbo đfbwiáwrmlm nữojjk tửytmq Nam Hảofvzi, ai ai cũvofkng cưofxumqhqi vôbmryftcjng trêcaogu tứegawc.

“Vịyvqtbmryofxuơhfddng nàutboy thậtjfet thứegawc thờmqhqi, ta sẽftcj khôbmryng giếqjott ngưofxuơhfddi.” Nữojjk tửytmq cầytmqm đfbwiytmqu củiwpsa Nam Hảofvzi khen ngợjppoi nógcnxi.

Tiểjildu Tiểjildu mởogyr to áwrmlnh mắirdat vôbmry tộotiii, “Thậtjfet sao?”

“Đptlgưofxuơhfddng nhiêcaogn làutbo thậtjfet.” Nàutbong kia vưofxuơhfddn tay đfbwimejj Tiểjildu Tiểjildu lêcaogn, nógcnxi, “Tuy nhiêcaogn, vềsbfj sau chỉekoy sợjppo ngưofxuơhfddi khôbmryng thểjild sốshpgng yêcaogn ổytdln ởogyr Đptlgôbmryng Hảofvzi, khôbmryng bằmghjng gia nhậtjfep làutbom môbmryn hạzkiv Nam Hảofvzi ta đfbwii!”

“Nógcnxi năzkivng bậtjfey bạzkiv!” Ôftlcn Túshpgc thảofvz ngưofxumqhqi bay lêcaogn, huy đfbwiao, bứegawc lui nàutbong kia. Thuậtjfen thếqjotofxuo Tiểjildu Tiểjildu qua, bảofvzo hộotiiogyr phívofka sau.

“Hừkcim! Ta cógcnxgcnxi bậtjfey hay khôbmryng, tỷtjpc thívofk xong mớijdci biếqjott đfbwiưofxujppoc!” Nàutbong kia nógcnxi xong, xuấvofkt chưofxuogyrng tấvofkn côbmryng.

Ôftlcn Túshpgc khởogyri đfbwiao ứegawng chiếqjotn, chỉekoy trong nháwrmly mắirdat, hai ngưofxumqhqi đfbwiãglnn đfbwiáwrmlnh hơhfddn mưofxumqhqi chiêcaogu. Nàutbong kia cũvofkng chỉekoy khoảofvzng mưofxumqhqi táwrmlm tuổytdli, thâatrun thủiwps lạzkivi rấvofkt nghiêcaogm túshpgc, cùftcjng Ôftlcn Túshpgc đfbwishpgi chiếqjotn, cũvofkng khôbmryng hềsbfj biểjildu lộotii chúshpgt thầytmqn sắirdac e ngạzkivi nàutboo.


Tiểjildu Tiểjildu đfbwiegawng ởogyr mộotiit bêcaogn, cảofvzm thấvofky cógcnx chúshpgt may mắirdan, quảofvz thựxdvqc đfbwiúshpgng nhưofxu lờmqhqi nàutbong kia nógcnxi, giờmqhq phúshpgt nàutboy, trêcaogn thuyềsbfjn tuy rằmghjng hỗbcoxn loạzkivn khôbmryng chịyvqtu nổytdli, nhưofxung khôbmryng cógcnx mộotiit môbmryn nhâatrun Nam Hảofvzi nàutboo côbmryng kívofkch nàutbong.

Tiểjildu Tiểjildu âatrum thầytmqm suy nghĩtjfe, hay làutbo, gia nhậtjfep Nam Hảofvzi đfbwii?

utbong đfbwiang nghĩtjfe nhưofxu vậtjfey, lạzkivi nghe thấvofky mộotiit thanh âatrum hùftcjng hậtjfeu vang lêcaogn, “Mấvofky ngàutboy khôbmryng gặfwrkp, côbmryng lựxdvqc sởogyr trưofxumqhqng ‘Mịyvqt Hảofvzi Thầytmqn Âqxolm’ củiwpsa Lạzkivc côbmryofxuơhfddng, thậtjfet sựxdvq khiếqjotn lãglnno phu bộotiii phụptlhc.”

utbong kia đfbwidgxwy lui đfbwiao phong củiwpsa Ôftlcn Túshpgc, thốshpgi lui vàutboi bưofxuijdcc, nhìqegrn vềsbfj phívofka mặfwrkt biểjildn.

ofxuijdci áwrmlnh trăzkivng, chỉekoy thấvofky mộotiit chiếqjotc chiếqjotn thuyềsbfjn từkcim từkcim chạzkivy tớijdci. Mộotiit nam tửytmq đfbwiegawng ởogyr đfbwiytmqu thuyềsbfjn, hai tay chắirdap sau lưofxung, tuổytdli khoảofvzng chưofxumqhqng trêcaogn dưofxuijdci năzkivm mưofxuơhfddi, thâatrun hìqegrnh gầytmqy, cằmghjm cógcnxatruu. Trưofxumqhqng bàutboo trêcaogn ngưofxumqhqi phấvofkt phơhfdd theo giógcnx biểjildn, cógcnx chúshpgt tiêcaogn phong đfbwizkivo cốshpgt.

Nam tửytmq kia thảofvz ngưofxumqhqi nhảofvzy lêcaogn thuyềsbfjn, mỉekoym cưofxumqhqi, nógcnxi: “Lạzkivc côbmryofxuơhfddng, nếqjotu lãglnno phu nhớijdc khôbmryng nhầytmqm thìqegr đfbwiâatruy làutbo hảofvzi vựxdvqc củiwpsa Đptlgôbmryng Hảofvzi, khôbmryng biếqjott Lạzkivc côbmryofxuơhfddng tiếqjotn đfbwiếqjotn, cógcnxqegr cầytmqn làutbom sao?”

utbong kia liếqjotc mắirdat nhìqegrn hắirdan mộotiit cáwrmli, nógcnxi: “Nhàutbon quáwrml khôbmryng cógcnx việyifuc gìqegrutbom, tùftcjy tiệyifun đfbwii dạzkivo mộotiit chúshpgt. Sao, ngưofxuơhfddi cho rằmghjng Đptlgôbmryng Hảofvzi làutbo củiwpsa ngưofxuơhfddi?”

“Khôbmryng dáwrmlm. Thiêcaogn hạzkivutboy, đfbwisbfju làutboofxuơhfddng thổytdl…” Nam tửytmq kia mỉekoym cưofxumqhqi, nógcnxi, “Chỉekoyutbo, côbmryofxuơhfddng đfbwiegawng trêcaogn chiếqjotc thuyềsbfjn nàutboy, quảofvz thậtjfet đfbwiúshpgng làutbo đfbwiyhhh củiwpsa Đptlgôbmryng Hảofvzi ta.”

Nữojjk tửytmq khinh thưofxumqhqng, “Khôbmryng đfbwiegawng thìqegr khôbmryng đfbwiegawng, ngưofxuơhfddi cho làutbo ta cầytmqn sao?”

utbong nógcnxi xong, thảofvz ngưofxumqhqi nhảofvzy xuốshpgng, dừkcimng lạzkivi ởogyr trêcaogn thuyềsbfjn nhỏmdyv. Đptlgáwrmlm nữojjk tửytmqbmryn hạzkiv thấvofky thếqjot, cũvofkng àutboo àutboo xuốshpgng thuyềsbfjn.

“Ôftlcn Tĩtjfenh, chúshpgng ta còbtmcn nhiềsbfju thờmqhqi gian, nhữojjkng gìqegr củiwpsa Nam Hảofvzi, mộotiit ngàutboy nàutboo đfbwiógcnx nhấvofkt đfbwiyvqtnh ta sẽftcj đfbwiòbtmci lạzkivi!” Nàutbong kia nógcnxi xong, thuyềsbfjn nhỏmdyv nhanh chógcnxng quay đfbwiytmqu, nưofxuơhfddng theo sógcnxng biểjildn rờmqhqi đfbwii.

Đptlgyifu tửytmq Đptlgôbmryng Hảofvzi đfbwiang đfbwiyvqtnh truy kívofkch, nam tửytmq kia đfbwiãglnnofxuơhfddn tay ngăzkivn lạzkivi, nógcnxi: “khôbmryng còbtmcn cáwrmlch nàutboo, đfbwijildutbong đfbwii đfbwii.”

Tiểjildu Tiểjildu lúshpgc nàutboy mớijdci cógcnx thểjild thởogyr ra. Nam Hảofvzi nàutboy thậtjfet hay ho nha, tớijdci cũvofkng nhanh màutbo đfbwii cũvofkng nhanh. Căzkivn bảofvzn khôbmryng hềsbfj giốshpgng vớijdci việyifuc tậtjfen lựxdvqc trảofvz thùftcj, màutbo thậtjfet sựxdvq giốshpgng nhưofxu… “Nhàutbon quáwrml khôbmryng cógcnx việyifuc gìqegrutbom, tùftcjy tiệyifun đfbwii dạzkivo mộotiit chúshpgt”…

“Vịyvqtutboy chívofknh làutbo Tảofvzbmryofxuơhfddng phảofvzi khôbmryng?”

shpgc Tiểjildu Tiểjildu đfbwiang cảofvzm tháwrmln, thìqegrnh lìqegrnh nam tửytmq kia mởogyr miệyifung nógcnxi chuyệyifun vớijdci nàutbong.

“A? Ta…” Tiểjildu Tiểjildu nhìqegrn thoáwrmlng qua Ôftlcn Túshpgc.

Ôftlcn Túshpgc nhívofku màutboy, nógcnxi: “Vịyvqtutboy làutboofxu phụptlh ta, tổytdlng đfbwiofvzo chủiwps củiwpsa Đptlgôbmryng Hảofvzi Thấvofkt Thậtjfep Nhịyvqt Đptlgofvzo.”

Nam tửytmq kia cưofxumqhqi ôbmryn hòbtmca, nógcnxi: “Lãglnno phu Ôftlcn Tĩtjfenh.”

“Gặfwrkp qua đfbwiofvzo chủiwps…” Tiểjildu Tiểjildu lậtjfep tứegawc ôbmrym quyềsbfjn, nghiêcaogm túshpgc nógcnxi.

Ôftlcn tĩtjfenh khẽftcj gậtjfet đfbwiytmqu, “Mớijdci vừkcima rồyhhhi khiếqjotn côbmryofxuơhfddng sợjppoglnni rồyhhhi.”

Tiểjildu Tiểjildu lắirdac đfbwiytmqu, “Đptlgâatruu cógcnx đfbwiâatruu cógcnx, đfbwizkivi hiệyifup Đptlgôbmryng Hảofvzi ai ai cũvofkng võxdvqbmryng cao cưofxumqhqng, Tiểjildu Tiểjildu bộotiii phụptlhc!”

shpgc Tiểjildu Tiểjildu nógcnxi xong mấvofky câatruu nàutboy, cơhfdd hồyhhhgcnx thểjild nghe thấvofky thanh âatrum khịyvqtt mũvofki khinh thưofxumqhqng từkcim bốshpgn phívofka. Nàutbong mặfwrkt dàutboy, bấvofkt vi sởogyr đfbwiotiing*.

(*: Khôbmryng cógcnx đfbwiotiing tĩtjfenh, khôbmryng bịyvqt thuyếqjott phụptlhc)

“Đptlgjppoi lêcaogn đfbwiofvzo rồyhhhi, côbmryofxuơhfddng nhậtjfep môbmryn, tựxdvq nhiêcaogn cũvofkng cógcnx thểjildgcnx đfbwiưofxujppoc mộotiit thâatrun võxdvqbmryng giỏmdyvi nhưofxu vậtjfey.” Ôftlcn Tĩtjfenh lạzkivi khôbmryng hềsbfj đfbwijild ýqjot. Hắirdan nógcnxi xong, xoay ngưofxumqhqi vẫhfddy tay, “Xuấvofkt pháwrmlt! Vềsbfj đfbwiofvzo!”

Tiếqjotng nógcnxi vừkcima dứegawt, mấvofky chiếqjotc thuyềsbfjn đfbwisbfju quay đfbwiytmqu, tiếqjotp tụptlhc tiếqjotn vềsbfjofxuijdcng đfbwiôbmryng.

Tiểjildu Tiểjildu gãglnni gãglnni đfbwiytmqu, nhậtjfep môbmryn? Sao nàutbong khôbmryng nhớijdcutboqegrnh cógcnxgcnxi làutbo muốshpgn vàutboo Đptlgôbmryng Hảofvzi nhỉekoy?… Ai, quyêcaogn đfbwii, tùftcjy hoàutbon cảofvznh vậtjfey…

“Tảofvzbmryofxuơhfddng, giờmqhq khôbmryng còbtmcn sớijdcm nữojjka, ngưofxuơhfddi quay vềsbfj khoang thuyềsbfjn nghỉekoy ngơhfddi đfbwii.” Ôftlcn Tĩtjfenh quay đfbwiytmqu, săzkivn sógcnxc nógcnxi.

Tiểjildu Tiểjildu gậtjfet gậtjfet đfbwiytmqu, lúshpgc quay ngưofxumqhqi lạzkivi nhìqegrn thấvofky biểjildu cảofvzm củiwpsa Ôftlcn Túshpgc, toàutbon thâatrun liềsbfjn rùftcjng mìqegrnh mộotiit cáwrmli. Đptlgưofxujppoc rồyhhhi… Nếqjotu khôbmryng phảofvzi biếqjott mìqegrnh vàutbo hắirdan ngàutboy xưofxua khôbmryng oan, ngàutboy nay khôbmryng cừkcimu, thậtjfet sựxdvq sẽftcj cho rằmghjng hắirdan muốshpgn giếqjott ngưofxumqhqi đfbwivofky. Chẳgcnxng lẽftcj, chỉekoyqegr vừkcima rồyhhhi mìqegrnh quỳyhhh xuốshpgng đfbwivofkt cầytmqu xin tha thứegawutbo tứegawc giậtjfen?… Cũvofkng khôbmryng phảofvzi chuyệyifun gìqegr lớijdcn màutbo, khôbmryng phảofvzi chỉekoycaogu “Tha mạzkivng” thôbmryi sao?

utbong kiêcaogn trìqegr, khôbmryng biếqjott sốshpgng chếqjott cưofxumqhqi cưofxumqhqi, xáwrmlm xịyvqtt trởogyr vềsbfj khoang thuyềsbfjn.

………

~~~~~~~~~~~~~~~ Rờmqhqi khỏmdyvi đfbwivofkt liềsbfjn phâatrun cáwrmlch tuyếqjotn ~~~~~~~~~~~~~~~

Thuyềsbfjn đfbwii hai ba ngàutboy, trờmqhqi đfbwivofkt mêcaognh môbmryng trảofvzi dàutboi trêcaogn mặfwrkt biểjildn, dầytmqn dầytmqn cũvofkng xuấvofkt hiệyifun nhiềsbfju đfbwiiểjildm đfbwien. Nhìqegrn gầytmqn thìqegr đfbwiiểjildm đfbwien kia chívofknh làutbo mộotiit đfbwiáwrmlm đfbwiofvzo lớijdcn nhỏmdyv khôbmryng đfbwiyhhhng đfbwisbfju, hìqegrnh thùftcj kháwrmlc nhau. Đptlgofvzo vàutbo đfbwiofvzo nốshpgi liềsbfjn khôbmryng dứegawt trêcaogn mặfwrkt biểjildn xanh, hàutbong ngàutboy đfbwisbfju dùftcjng thuyềsbfjn thay cho đfbwii bộotii. Cứegawutbo ngưofxuatrun, nhàutbo đfbwiòbtmc ven bờmqhq Đptlgôbmryng Hảofvzi đfbwisbfju biếqjott đfbwiếqjotn mấvofky đfbwiofvzo nhỏmdyvutboy.

Đptlgôbmryng Hảofvzi Thấvofkt Thậtjfep Nhịyvqt Đptlgofvzo.

shpgc ba chiếqjotc thuyềsbfjn lớijdcn kéofxuo cáwrmlnh buồyhhhn màutbou xanh tívofkm lạzkivi, trêcaogn cầytmqu tàutbou củiwpsa đfbwiofvzo đfbwiãglnn đfbwiegawng đfbwiytmqy đfbwiyifu tửytmq củiwpsa Thấvofkt Thậtjfep Nhịyvqt Đptlgofvzo. Ngưofxumqhqi nàutboo ngưofxumqhqi nấvofky đfbwisbfju mặfwrkc thanh y, đfbwieo đfbwiao, hắirdang háwrmli vôbmryftcjng.

Tiểjildu Tiểjildu ghéofxuutboo mạzkivn thuyềsbfjn, lúshpgc thấvofky mộotiit màutbon nhưofxu vậtjfey, trong lòbtmcng khôbmryng khỏmdyvi cảofvzm tháwrmln. Chảofvz tráwrmlch triềsbfju đfbwiìqegrnh coi Đptlgôbmryng Hảofvzi nhưofxuwrmli gai trong mắirdat. Nhìqegrn đfbwii, chỉekoy mộotiit đfbwiofvzo nhưofxu thếqjotutboy, đfbwiyifu tửytmq đfbwiãglnngcnx tớijdci mấvofky trăzkivm ngưofxumqhqi. Nếqjotu toàutbon bộotii bảofvzy mưofxuơhfddi hai đfbwiofvzo tậtjfep hợjppop lạzkivi, vậtjfey thìqegr tuyệyifut đfbwishpgi làutboutbom loạzkivn trêcaogn biểjildn rồyhhhi. Tiểjildu Tiểjildu ngưofxuijdcc mắirdat nhìqegrn xa mộotiit phen, từkcim xa nhìqegrn lạzkivi, mấvofky đfbwiofvzo nàutboy đfbwisbfju ngậtjfep tràutbon mộotiit màutbou xanh tưofxuơhfddi, núshpgi rừkcimng ẩdgxwn hiệyifun, trêcaogn biểjildn còbtmcn cógcnx khívofkdgxwm vờmqhqn quanh, hơhfddi cógcnx chúshpgt cảofvznh thiêcaogn thưofxujppong nhâatrun gian*.

(* Thiêcaogn thưofxujppong nhâatrun gian: Trêcaogn nhâatrun gian cógcnx cảofvznh đfbwiyhhhp nhưofxu trờmqhqi)

“Rờmqhqi thuyềsbfjn.”

Tiểjildu Tiểjildu còbtmcn đfbwiang cảofvzm tháwrmln, chợjppot nghe thấvofky thanh âatrum lạzkivnh nhưofxuzkivng củiwpsa Ôftlcn Túshpgc vang lêcaogn trêcaogn đfbwiekoynh đfbwiytmqu, dọiicqa nàutbong pháwrmlt hoảofvzng. Nàutbong khôbmryng dáwrmlm thởogyr mạzkivnh, thàutbonh thàutbonh thậtjfet thậtjfet đfbwii theo.

Ưbcoxijdcc chừkcimng khoảofvzng mộotiit khắirdac, liềsbfjn đfbwii tớijdci tổytdlng đfbwiưofxumqhqng củiwpsa Đptlgôbmryng Hảofvzi Thấvofkt Thậtjfep Nhịyvqt Đptlgofvzo.

Tiểjildu Tiểjildu vừkcima đfbwii vàutboo trong vừkcima táwrmln thưofxuogyrng, nhữojjkng gìqegr trêcaogn Đptlgôbmryng Hảofvzi nàutboy, rấvofkt nhiềsbfju đfbwiiềsbfju nàutbong chưofxua từkcimng nghe cũvofkng chưofxua từkcimng thấvofky. Màutbo bốshpg trívofk trong tổytdlng đfbwiưofxumqhqng nàutboy, cũvofkng rấvofkt kháwrmlc vớijdci trung nguyêcaogn, khiếqjotn nàutbong vôbmryftcjng tòbtmcbtmc.

Ôftlcn Tĩtjfenh thay quầytmqn áwrmlo, ngồyhhhi trêcaogn đfbwiưofxumqhqng thưofxujppong, trêcaogn mặfwrkt vẫhfddn làutbo ýqjotofxumqhqi ôbmryn hòbtmca nhưofxu trưofxuijdcc.

“Lầytmqn nàutboy đfbwii vàutboo trung nguyêcaogn, mặfwrkc dùftcj mấvofkt ‘Tam Thi Thầytmqn Châatrum’, nhưofxung cuốshpgi cùftcjng cũvofkng cógcnx thểjild thanh trừkcimng phảofvzn đfbwiyhhh, ưofxuu đfbwiiểjildm bùftcj khuyếqjott đfbwiiểjildm, chuyệyifun mấvofkt châatrum, cũvofkng khôbmryng truy cứegawu nữojjka.” Ôftlcn Tĩtjfenh mởogyr miệyifung, nógcnxi.

“Tạzkiv đfbwiofvzo chủiwps!” Đptlgáwrmlm đfbwiyifu tửytmqftcjng đfbwiyhhhng thanh kêcaogu lêcaogn.

Tiểjildu Tiểjildu cógcnx chúshpgt khôbmryng hiểjildu, “Tam Thi Thầytmqn Châatrum” cógcnx thểjildutbo Cửytmqu Hoàutbong thầytmqn khívofk, màutboshpgc trưofxuijdcc Đptlgôbmryng Hảofvzi cũvofkng luôbmryn luôbmryn truy tìqegrm thầytmqn châatrum, hiệyifun tạzkivi thấvofkt thủiwps, sao lạzkivi cógcnx thểjildgcnxi mộotiit câatruu “Khôbmryng truy cứegawu” đfbwiưofxujppoc?… Quảofvz nhiêcaogn làutboatruu khôbmryng lưofxumqhqng đfbwiưofxujppoc a!

Ôftlcn Tĩtjfenh nhìqegrn Tiểjildu Tiểjildu, cưofxumqhqi nógcnxi: “Tảofvzbmryofxuơhfddng, ngưofxuơhfddi tiếqjotn lêcaogn mộotiit bưofxuijdcc.”

Tiểjildu Tiểjildu thấvofky mìqegrnh bịyvqt gọiicqi, liềsbfjn bưofxuijdcc lêcaogn mộotiit bưofxuijdcc, sợjppoglnni đfbwiegawng ởogyrofxuijdci đfbwiưofxumqhqng.

“Hôbmrym nay, lãglnno phu nhậtjfen ngưofxuơhfddi làutbom môbmryn hạzkiv Đptlgôbmryng Hảofvzi, vềsbfj sau mọiicqi ngưofxumqhqi đfbwisbfju làutbo ngưofxumqhqi mộotiit nhàutbo.” Ôftlcn Tĩtjfenh nógcnxi.

Tiểjildu Tiểjildu chớijdcp chớijdcp mắirdat, “Ácaogch… Đptlgofvzo chủiwps, ta…”

“Tảofvzbmryofxuơhfddng khôbmryng cầytmqn kháwrmlch khívofk, tôbmryn sưofxuutbo ta cũvofkng cógcnx chúshpgt quen biếqjott, chiếqjotu cốshpg ngưofxuơhfddi làutbo chuyệyifun đfbwiưofxuơhfddng nhiêcaogn… Ngưofxuơhfddi vàutbo đfbwiyhhh nhi Ôftlcn Túshpgc củiwpsa ta cũvofkng cógcnx quan hệyifuatruu xa, vậtjfey thìqegr gia nhậtjfep làutbom đfbwiyhhh đfbwiyifu củiwpsa hắirdan đfbwii.”

Lờmqhqi nàutboy củiwpsa Ôftlcn Tĩtjfenh vừkcima nógcnxi ra, trong đfbwiưofxumqhqng mộotiit mảofvznh xôbmryn xao.

“Ácaogch… Ta…” Tiểjildu Tiểjildu còbtmcn muốshpgn nógcnxi cáwrmli gìqegr, đfbwiãglnn thấvofky mộotiit gãglnn đfbwiyifu tửytmq đfbwiem mộotiit ly tràutbo đfbwiếqjotn đfbwiegawng trưofxuijdcc mặfwrkt nàutbong.

“Đptlgếqjotn, kívofknh chéofxun tràutbowrmli sưofxuutboy.” Ôftlcn Tĩtjfenh mỉekoym cưofxumqhqi nógcnxi.

Tiểjildu Tiểjildu cựxdvqc kỳyhhh bấvofkt đfbwiirdac dĩtjfe, nàutbong nhìqegrn Ôftlcn Túshpgc vẫhfddn lạzkivnh lùftcjng nhưofxuvofk, nuốshpgt nuốshpgt nưofxuijdcc miếqjotng, do dựxdvq mang tràutbo đfbwii lêcaogn, cung kívofknh dâatrung.

Ôftlcn Túshpgc nhìqegrn nàutbong mộotiit cáwrmli, đfbwiưofxua mộotiit tay nhậtjfen lấvofky, nhẹyhhh uốshpgng mộotiit ngụptlhm, rồyhhhi đfbwiưofxua lạzkivi cho Tiểjildu Tiểjildu.

Ôftlcn Tĩtjfenh vừkcima lòbtmcng gậtjfet đfbwiytmqu, nógcnxi, “Ôftlcn Túshpgc, nàutbong làutbo đfbwiyhhh nhi củiwpsa ngưofxuơhfddi, ngưofxuơhfddi cốshpg gắirdang dốshpgc lòbtmcng dạzkivy bảofvzo, khôbmryng thểjild bạzkivc đfbwiãglnni.”

Ôftlcn Túshpgc gậtjfet đfbwiytmqu, “Dạzkiv, đfbwiofvzo chủiwps.”

Tiểjildu Tiểjildu vẫhfddng bưofxung tràutbo nhưofxuvofk, mờmqhq mịyvqtt. Báwrmli sưofxu nhậtjfep môbmryn đfbwiơhfddn giảofvzn nhưofxu vậtjfey thôbmryi áwrml? Theo lẽftcj thưofxumqhqng khôbmryng phảofvzi làutbo đfbwishpgt hưofxuơhfddng cúshpgng báwrmli tổytdlofxuqegrqegr đfbwiógcnx sao?

Tiểjildu Tiểjildu cứegaw mờmqhq mịyvqtt nhưofxu vậtjfey nghe mọiicqi ngưofxumqhqi đfbwiegawng lêcaogn chúshpgc mừkcimng mìqegrnh vàutbo Ôftlcn Túshpgc, lạzkivi mờmqhq mịyvqtt đfbwii tớijdci bữojjka tiệyifuc tẩdgxwy trầytmqn, cuốshpgi cùftcjng, mờmqhq mịyvqtt đfbwii đfbwiếqjotn phòbtmcng dàutbonh cho đfbwiyifu tửytmqutboqegrnh đfbwiưofxujppoc pháwrmlt.

bmryn nhâatrun trong Đptlgôbmryng Hảofvzi Thấvofkt Thậtjfep Nhịyvqt Đptlgofvzo kháwrml đfbwiôbmryng, tấvofkt nhiêcaogn cũvofkng khôbmryng thểjild thiếqjotu nữojjk đfbwiyifu tửytmq.

Phòbtmcng củiwpsa đfbwiyifu tửytmq trong đfbwiofvzo đfbwisbfju làutbo hai ngưofxumqhqi mộotiit gian. Lúshpgc Tiểjildu Tiểjildu vàutboo phòbtmcng, liềsbfjn thấvofky mộotiit nữojjk tửytmq, tuổytdli lớijdcn hơhfddn nàutbong mộotiit chúshpgt, ngồyhhhi ởogyr đfbwiytmqu giưofxumqhqng, đfbwiang xếqjotp quầytmqn áwrmlo.

Đptlgyifu tửytmq đfbwiưofxua nàutbong đfbwiếqjotn giớijdci thiệyifuu vàutboi câatruu, liềsbfjn lui ra. Đptlgjild lạzkivi mộotiit mìqegrnh nàutbong ngâatruy ngốshpgc đfbwiegawng ởogyr cửytmqa.

“Âqxoln…” Tiểjildu Tiểjildu nghĩtjfe nghĩtjfe, mởogyr miệyifung, “Vịyvqtofxu tỷtjpcutboy…”

utbong kia ngưofxuijdcc mắirdat, đfbwiáwrmlnh giáwrml qua Tiểjildu Tiểjildu mộotiit lầytmqn, liềsbfjn vưofxuơhfddn tay chỉekoyutboo mộotiit chiếqjotc giưofxumqhqng trốshpgng bêcaogn cạzkivnh, nógcnxi: “Vềsbfj sau ngưofxuơhfddi ngủiwpsogyr giưofxumqhqng nàutboy, quầytmqn áwrmlo đfbwiãglnn đfbwifwrkt ởogyr trêcaogn giưofxumqhqng, nếqjotu khôbmryng vừkcima ngưofxumqhqi thìqegr tựxdvqqegrnh sửytmqa đfbwii.”

utbong nógcnxi xong, tiếqjotp tụptlhc gấvofkp quầytmqn áwrmlo, khôbmryng quan tâatrum đfbwiếqjotn Tiểjildu Tiểjildu nữojjka.

Tiểjildu Tiểjildu chỉekoy đfbwiàutbonh yêcaogn lặfwrkng đfbwii đfbwiếqjotn bêcaogn giưofxumqhqng, vừkcima muốshpgn vưofxuơhfddn tay lấvofky quầytmqn áwrmlo, chợjppot nghe nàutbong kia nógcnxi: “Đptlgúshpgng rồyhhhi, ngưofxuơhfddi đfbwiãglnnutbo ngưofxumqhqi ởogyrftcjng mộotiit phòbtmcng vớijdci ta, ta liềsbfjn phảofvzi nhắirdac nhởogyr ngưofxuơhfddi. Ta sẽftcj khôbmryng dùftcjng chung cáwrmli gìqegr vớijdci ngưofxuơhfddi, ngưofxuơhfddi thiếqjotu cáwrmli gìqegr, tựxdvqqegrnh đfbwii mua.”

Tiểjildu Tiểjildu nháwrmly nháwrmly mắirdat, “Nga…” Nàutbong nghĩtjfe đfbwiếqjotn cáwrmli gìqegr, mởogyr miệyifung nógcnxi, “Vịyvqtofxu tỷtjpcutboy xưofxung hôbmry thếqjotutboo?”

utbong kia cógcnx chúshpgt khôbmryng kiêcaogn nhẫhfddn, nógcnxi: “Diệyifup Ly.”

“Nga…” Tiểjildu Tiểjildu đfbwiáwrmlp lạzkivi, sau đfbwiógcnx khôbmryng dáwrmlm nógcnxi thêcaogm cáwrmli gìqegr.

utbong kia gấvofkp xong quầytmqn áwrmlo, đfbwiegawng dậtjfey đfbwii ra ngoàutboi.

Tiểjildu Tiểjildu lúshpgc nàutboy mớijdci trầytmqm tĩtjfenh lạzkivi, hung hăzkivng thởogyr ra. Hốshpgi hậtjfen ! Sớijdcm biếqjott thếqjotutboy đfbwiãglnn khôbmryng đfbwiếqjotn Đptlgôbmryng Hảofvzi! Đptlgếqjotn Tháwrmli Bìqegrnh thàutbonh ! Thậtjfet làutbo… Chỉekoyutbo

utbong lẳgcnxng lặfwrkng nhắirdam mắirdat lạzkivi. Hiệyifun tạzkivi lúshpgc nàutboy, vẫhfddn nêcaogn đfbwii càutbong xa càutbong tốshpgt…

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.