Chuyện Xấu Nhiều Ma

Quyển 3-Chương 13 : Chín phần tương tự

    trước sau   
ygxcc Tiểrejvu Tiểrejvu tỉxnyznh lạnrjvi, đnqglãhwezwkfe trong phòmydrng mìblblnh trêsqjbn Đhwezôwfgxng Hảhmtki Thấiidbt Thậfwvsp Nhịhkmg Đhwezhmtko rồlpsvi. Diệuxclp Ly cùcybong phòmydrng đnqglang đnqglautnng canh giữrbba trưddiijlgoc giưddiinbwlng nàsoowng, thấiidby nàsoowng tỉxnyznh lạnrjvi, lậfwvsp tứautnc hưddiing phấiidbn nófdpai: “Ngưddiiơganli tỉxnyznh!”

Tiểrejvu Tiểrejvu ngồlpsvi dậfwvsy, vạnrjvch tay ámjqjo ra xem miệuxclng vếwzgat thưddiiơganlng. Miệuxclng vếwzgat thưddiiơganlng đnqglưddiiqoggc băuxclng bófdpa kỹxtmeddiibolmng, cũjslhng khôwfgxng hềrejv đnqglau. Nàsoowng vưddiiơganln tay xem mạnrjvch đnqglfwvsp củmuwva bảhmtkn thâxnyzn, tuy đnqglfwvsp cófdpaganli nhanh, nhưddiing cũjslhng coi nhưddiisoow khámjqjefrbn.

“Đhwezoqawng ngọwfgx ngoậfwvsy nữrbbaa. Đhweznrjvi phu đnqglãhwez xem qua rồlpsvi, ngưddiiơganli trúygxcng đnqglftpoc nhưddiing đnqglãhwez giảhmtki đnqglưddiiqoggc rồlpsvi, sốfdpat cũjslhng đnqglãhwez dừoqawng. Âwkfen, giờnbwl chỉxnyz cầrbban ngoan ngoãhwezn đnqgliềrejvu dưddiibolmng thôwfgxi!” Diệuxclp Ly cưddiinbwli kéfdpao tay nàsoowng, nófdpai, “Lầrbban nàsoowy nếwzgau khôwfgxng nhờnbwl ngưddiiơganli, chỉxnyz sợqogg ta cũjslhng chếwzgat rồlpsvi. Cámjqjm ơganln ngưddiiơganli a.”

Tiểrejvu Tiểrejvu cưddiinbwli cưddiinbwli, nófdpai: “Khôwfgxng phảhmtki a, tíuplmnh đnqgli tíuplmnh lạnrjvi, vẫeexbn làsoow ta liêsqjbn lụoqawy sưddii tỷrejv…”

“Khôwfgxng nófdpai chuyệuxcln nàsoowy nữrbbaa.” Diệuxclp Ly cưddiinbwli nófdpai, “Đhwezúygxcng rồlpsvi, rấiidbt nhiềrejvu tỷrejv muộftpoi muốfdpan gặftpop ngưddiiơganli, nófdpai xin lỗhkmgi ngưddiiơganli, ta đnqgli gọwfgxi cámjqjc nàsoowng a. Ngưddiiơganli chờnbwl mộftpot chúygxct!”

Tiểrejvu Tiểrejvu nhìblbln nàsoowng chạnrjvy vộftpoi ra ngoàsoowi, bấiidbt đnqglziqxc dĩyisg tựlpsvfdpai: “Sưddii tỷrejv… Ngưddiiơganli lấiidby giúygxcp ta chéfdpan nưddiijlgoc lạnrjvi đnqglâxnyzy rồlpsvi hãhwezy đnqgli a…”


soowng ai oámjqjn dựlpsva vàsoowo gốfdpai đnqglâxnyzu, cầrbbam lấiidby chăuxcln, ngửautna đnqglrbbau thởwkfesoowi.

ygxcc nàsoowy, cófdpa ngưddiinbwli nhẹgfrg nhàsoowng đnqgli qua cửautna, bưddiijlgoc vàsoowo.

Tiểrejvu Tiểrejvu ngưddiijlgoc mắziqxt, liềrejvn nhìblbln thấiidby Ôlpoxn Túygxcc.

“Sưddii thúygxcc…”

Ôlpoxn Túygxcc khẽgsbz gậfwvst đnqglrbbau, lậfwvsp tứautnc đnqgli tớjlgoi bêsqjbn cạnrjvnh bàsoown, rófdpat mộftpot chéfdpan nưddiijlgoc.

Tiểrejvu Tiểrejvu nhìblbln hàsoownh đnqglftpong củmuwva hắziqxn, cófdpa chúygxct khôwfgxng hiểrejvu.

Ôlpoxn Túygxcc bưddiing nưddiijlgoc, đnqgli đnqglếwzgan bêsqjbn giưddiinbwlng, đnqglưddiia cho nàsoowng, “Uốfdpang nưddiijlgoc.”

Tiểrejvu Tiểrejvu khófdpa tin nhìblbln chéfdpan nưddiijlgoc kia, lạnrjvi nhìblbln sang Ôlpoxn Túygxcc, do dựlpsv hồlpsvi lâxnyzu mớjlgoi vưddiiơganln tay tiếwzgap nhậfwvsn. Dùcybong hai tay nâxnyzng, vừoqawa uốfdpang vừoqawa nhìblbln biểrejvu cảhmtkm củmuwva Ôlpoxn Túygxcc.

“Sao vậfwvsy?” Ôlpoxn Túygxcc chuyểrejvn cámjqji ghếwzga đnqglếwzgan trưddiijlgoc giưddiinbwlng, ngồlpsvi xuốfdpang, ámjqjnh mắziqxt nhìblbln Tiểrejvu Tiểrejvu, mởwkfe miệuxclng hỏbjrqi.

“…” Tiểrejvu Tiểrejvu lắziqxc đnqglrbbau, vẫeexbn uốfdpang nưddiijlgoc nhưddiijslh, khôwfgxng nófdpai chuyệuxcln.

Ôlpoxn Túygxcc thoámjqjng trầrbbam mặftpoc, nófdpai: “Liêsqjbm gia lui binh…”

Tiểrejvu Tiểrejvu nghe thấiidby câxnyzu đnqglófdpa, bàsoown tay nâxnyzng cámjqji cốfdpac khẽgsbz run lêsqjbn.

ganl đnqgllpsvsoowy trậfwvsn bịhkmg trộftpom đnqgli, vìblbl bảhmtko tồlpsvn thàsoownh quảhmtk chiếwzgan đnqgliidbu, khôwfgxng nêsqjbn támjqji chiếwzgan. Lui binh, chỉxnyznh trang quâxnyzn đnqglftpoi, mộftpot lầrbban nữrbbaa bàsoowy trậfwvsn, mớjlgoi làsoow việuxclc nêsqjbn làsoowm.


Nghĩyisg đnqglếwzgan đnqglâxnyzy, Tiểrejvu Tiểrejvu cófdpa chúygxct vui mừoqawng. Nhưddiing giâxnyzy lámjqjt sau, nàsoowng lạnrjvi nhớjlgo đnqglếwzgan ámjqjnh mắziqxt Liêsqjbm Chiêsqjbu, cho tớjlgoi bâxnyzy giờnbwl, vẫeexbn nhưddiijslh đnqglâxnyzm vàsoowo lòmydrng nàsoowng, ẩylhon ẩylhon đnqglau nhứautnc.

“Đhwezôwfgxng Hảhmtki đnqglãhwez triệuxclu hồlpsvi đnqglàsoow chủmuwv củmuwva bảhmtky mưddiiơganli hai đnqglhmtko, đnqgliềrejvu phốfdpai rấiidbt nhiềrejvu chiếwzgan thuyềrejvn…” Ôlpoxn Túygxcc bìblblnh tĩyisgnh nófdpai, “Lầrbban sau támjqji chiếwzgan, cófdpa lẽgsbzfdpa thểrejv chuyểrejvn bạnrjvi thàsoownh thắziqxng…”

Tiểrejvu Tiểrejvu lẳuxclng lặftpong nghe.

Ôlpoxn Túygxcc dừoqawng lạnrjvi mộftpot chúygxct, “Ngàsoowy mai, ngưddiiơganli theo cámjqjc sưddii tỷrejvddii muộftpoi đnqgli vềrejv phíuplma sau đnqglhmtko tạnrjvm lámjqjnh, sau khi tấiidbt cảhmtk kếwzgat thúygxcc, ta tớjlgoi đnqglófdpan ngưddiiơganli.”

Tiểrejvu Tiểrejvu buôwfgxng cámjqji cốfdpac, gậfwvst gậfwvst đnqglrbbau. Lạnrjvi nghĩyisg đnqglếwzgan đnqgliềrejvu gìblbl, mởwkfe miệuxclng nófdpai: “Sưddii thúygxcc, cámjqjm ơganln ngưddiiơganli…” Nàsoowng ngẩylhong đnqglrbbau, nởwkfe nụoqawddiinbwli, “Ta thậfwvst vôwfgx dụoqawng, trộftpom sơganl đnqgllpsvsoowy trậfwvsn đnqglưddiiqoggc rồlpsvi màsoowmydrn đnqglrejvganli vàsoowo trong nưddiijlgoc, còmydrn liêsqjbn lụoqawy sưddii thúygxcc…”

Ôlpoxn Túygxcc mởwkfe miệuxclng, “Ngàsoowy thưddiinbwlng bảhmtko ngưddiiơganli chăuxclm chỉxnyz họwfgxc tậfwvsp võqogg nghệuxcl, tu luyệuxcln kỹxtmeuxclng bơganli, ngưddiiơganli chỉxnyz biếwzgat nhàsoown hạnrjv. Lầrbban nàsoowy ăuxcln quảhmtk đnqglziqxng, nêsqjbn giámjqjo huấiidbn?”

“Áuycxch…” Tiểrejvu Tiểrejvu bấiidbt đnqglziqxc dĩyisg, nófdpai, “Sưddii thúygxcc giámjqjo huấiidbn rấiidbt đnqglúygxcng. Lầrbban sau nhấiidbt đnqglhkmgnh ta sẽgsbz chăuxclm chỉxnyz khổefrb luyệuxcln, quyếwzgat chíuplm tựlpsvddiinbwlng, làsoowm mộftpot đnqgluxcl tửautn Đhwezôwfgxng Hảhmtki cófdpa kỹxtmeuxclng bơganli giỏbjrqi, võqoggwfgxng tốfdpat, khôwfgxng phụoqaw sựlpsv kỳsqjb vọwfgxng củmuwva sưddii thúygxcc đnqglfdpai vớjlgoi ta!”

Ôlpoxn Túygxcc nghiêsqjbng đnqglrbbau, khófdpae miệuxclng hơganli nhưddiijlgong lêsqjbn, cưddiinbwli nhạnrjvt nhẽgsbzo. Nhưddiing ýaszgddiinbwli nàsoowy, lạnrjvi vôwfgxcybong ấiidbm ámjqjp.

Tiểrejvu Tiểrejvu nhìblbln thấiidby, cũjslhng mỉxnyzm cưddiinbwli.

Ôlpoxn Túygxcc vưddiiơganln tay, lấiidby từoqaw trong lòmydrng ra mộftpot túygxci nhỏbjrq bằlpsvng vảhmtki thôwfgx, đnqglưddiia cho Tiểrejvu Tiểrejvu.

Tiểrejvu Tiểrejvu cófdpa chúygxct khôwfgxng hiểrejvu nhậfwvsn lấiidby. Túygxci nhỏbjrq khámjqj nặftpong, giốfdpang nhưddiisoow thảhmtk vậfwvst rắziqxn gìblbl đnqglófdpasoowo trong.

Ôlpoxn Túygxcc đnqglautnng dậfwvsy, nófdpai: “Ngưddiiơganli nghỉxnyz ngơganli mộftpot chúygxct, sau đnqglófdpa thìblbl đnqgli đnqglếwzgan đnqglnrjvi đnqglưddiinbwlng nhéfdpa. Đhwezhmtko chủmuwvsoow mấiidby vịhkmg đnqglàsoow chủmuwv muốfdpan gặftpop mặftpot ngưddiiơganli.”

Hắziqxn nófdpai xong, nâxnyzng châxnyzn rờnbwli đnqgli.


Tiểrejvu Tiểrejvu nhìblbln hắziqxn đnqgli xa, lòmydrng tràsoown ngậfwvsp tòmydrmydr mởwkfeygxci nhỏbjrq kia ra, sau đnqglófdpa, sửautnng sốfdpat.

Đhwezófdpasoow mộftpot gófdpai to nhữrbbang viêsqjbn đnqglưddiinbwlng hìblblnh cầrbbau màsoowu sắziqxc rựlpsvc rỡbolm, lúygxcc đnqglftpot vàsoowo trong lòmydrng bàsoown tay, từoqawng hạnrjvt từoqawng hạnrjvt ámjqjnh lêsqjbn ámjqjnh sámjqjng ôwfgxn nhuậfwvsn, đnqglámjqjng yêsqjbu mêsqjb ngưddiinbwli.

Tiểrejvu Tiểrejvu lúygxcc nàsoowy mớjlgoi nhớjlgo tớjlgoi, trêsqjbn hòmydrn đnqglhmtko vắziqxng kia, nàsoowng từoqawng mang theo tâxnyzm tìblblnh nửautna đnqglùcyboa nửautna thậfwvst, nófdpai vớjlgoi Ôlpoxn Túygxcc, nàsoowng muốfdpan ăuxcln đnqglưddiinbwlng. Màsoow nhữrbbang lờnbwli thuậfwvsn miệuxclng nófdpai nàsoowy củmuwva nàsoowng, lạnrjvi bịhkmg ngưddiinbwli ta giữrbba lạnrjvi trong lòmydrng…

soowng cầrbbam lấiidby mộftpot viêsqjbn đnqglưddiinbwlng màsoowu hồlpsvng phấiidbn, bỏbjrqsoowo miệuxclng, vịhkmg ngọwfgxt nhẹgfrgmydra vớjlgoi hưddiiơganlng hoa sen, khôwfgxng hềrejv ngấiidby chúygxct nàsoowo. Nàsoowng cưddiinbwli, lạnrjvi cầrbbam lấiidby viêsqjbn đnqglưddiinbwlng màsoowu xanh, vịhkmg chua chua, dâxnyzng lêsqjbn trong miệuxclng.

soowng tham lam, mỗhkmgi màsoowu đnqglrejvu cầrbbam mộftpot viêsqjbn, bỏbjrqsoowo trong miệuxclng. Hưddiiơganlng vịhkmgcyboy khôwfgxng giốfdpang nhau, nhưddiing cámjqji loạnrjvi ngọwfgxt nàsoowy lạnrjvi cùcybong nhau tụoqaw tậfwvsp ởwkfe mộftpot chỗhkmg, nhậfwvsp vàsoowo huyếwzgat mạnrjvch, khuếwzgach támjqjn khắziqxp tứautn chi.

Khôwfgxng biếwzgat vìblbl sao, tạnrjvi mộftpot khắziqxc kia, nàsoowng lạnrjvi nhớjlgo đnqglếwzgan túygxci mơganl muốfdpai kia. Ngoạnrjvi trừoqaw vịhkmg chua, chíuplmnh làsoow vịhkmg đnqglziqxng, bỏbjrq đnqgli vịhkmg đnqglziqxng, còmydrn cófdpa cảhmtk vịhkmg chámjqjt. Cámjqji loạnrjvi hưddiiơganlng vịhkmgsoowy, , căuxcln bảhmtkn khôwfgxng thểrejv so đnqglưddiiqoggc vớjlgoi nhữrbbang viêsqjbn đnqglưddiinbwlng nàsoowy…

“Rõqoggsoowng hợqoggp nhau đnqglếwzgan vậfwvsy màsoow…” Tiểrejvu Tiểrejvu ngậfwvsm đnqglưddiinbwlng, tựlpsvfdpai.

ygxcc nàsoowng đnqglang tràsoown đnqglrbbay cảhmtkm kíuplmch ăuxcln đnqglưddiinbwlng, mộftpot đnqglsoown sưddii tỷrejv “Phầrbban phậfwvst” hùcybong dũjslhng tiếwzgan vàsoowo, tụoqaw lạnrjvi ởwkfesqjbn giưddiinbwlng nàsoowng, hỏbjrqi han âxnyzn cầrbban. Cũjslhng cófdpa ngưddiinbwli than thởwkfe khófdpac lófdpac, nófdpai làsoowygxcc trưddiijlgoc hiểrejvu nhầrbbam, coi nàsoowng làsoow phảhmtkn đnqgllpsv, oan uổefrbng nàsoowng, cầrbbau xin nàsoowng tha thứautn.

Miệuxclng Tiểrejvu Tiểrejvu đnqglrbbay đnqglưddiinbwlng, nófdpai khôwfgxng ra lờnbwli, chỉxnyzfdpa thểrejv khôwfgxng ngừoqawng gậfwvst đnqglrbbau. Mấiidby sưddii tỷrejvsoowy bìblblnh thưddiinbwlng đnqglfdpai xửautn vớjlgoi nàsoowng lãhweznh đnqglnrjvm nghiêsqjbm khắziqxc, mộftpot khi đnqglãhwez nhiệuxclt tìblblnh thìblbl, thậfwvst đnqglúygxcng làsoowsoowm ngưddiinbwli ta tiêsqjbu thụoqaw khôwfgxng nổefrbi.

soow nhữrbbang thứautnsoowy, chỉxnyzsoow bắziqxt đnqglrbbau.

soown huyêsqjbn vớjlgoi cámjqjc sưddii tỷrejv xong, Tiểrejvu Tiểrejvu liềrejvn bịhkmg Diệuxclp Ly lôwfgxi dậfwvsy mặftpoc quầrbban ámjqjo, chảhmtki đnqglrbbau, sau đnqglófdpa, bịhkmg dẫeexbn tớjlgoi đnqglnrjvi đnqglưddiinbwlng.

Trong đnqglnrjvi đnqglưddiinbwlng, tụoqaw tậfwvsp đnqglmuwvmjqjc đnqglàsoow chủmuwv củmuwva bảhmtky mưddiiơganli hai đnqglhmtko lớjlgon nhỏbjrq, còmydrn triệuxclu tậfwvsp cảhmtk đnqgluxcl tửautn đnqglếwzgan nữrbbaa. Màsoowygxcc Tiểrejvu Tiểrejvu vừoqawa vàsoowo cửautna, tấiidbt cảhmtk mọwfgxi ngưddiinbwli đnqglrejvu lặftpong ngắziqxt nhưddii tờnbwl nhìblbln nàsoowng, khiếwzgan nàsoowng cảhmtkm thấiidby vôwfgxcybong xấiidbu hổefrb.

Tiểrejvu Tiểrejvu chúygxc ýaszg thấiidby, hai bêsqjbn sưddiinbwln đnqglnrjvi đnqglưddiinbwlng, bàsoowy đnqglrbbay cámjqjc bìblblnh rưddiiqoggu.


Tiểrejvu Tiểrejvu đnqglang nghi hoặftpoc, đnqglãhwez thấiidby Ôlpoxn Túygxcc đnqglautnng lêsqjbn, chậfwvsm rãhwezi đnqgli đnqglếwzgan trưddiijlgoc mặftpot Tiểrejvu Tiểrejvu. Trong tay, bưddiing mộftpot chéfdpan rưddiiqoggu.

“Tiểrejvu Tiểrejvu, lầrbban nàsoowy ngưddiiơganli đnqgli trộftpom sơganl đnqgllpsvsoowy trậfwvsn, khiếwzgan cho Liêsqjbm gia phảhmtki lui binh, làsoow âxnyzn nhâxnyzn củmuwva Đhwezôwfgxng Hảhmtki Thấiidbt Thậfwvsp Nhịhkmg Đhwezhmtko chúygxcng ta. Chéfdpan rưddiiqoggu nàsoowy, ta thay Đhwezôwfgxng Hảhmtki kíuplmnh ngưddiiơganli.” Ôlpoxn Túygxcc đnqglem chéfdpan rưddiiqoggu dâxnyzng lêsqjbn trưddiijlgoc mặftpot Tiểrejvu Tiểrejvu, cưddiinbwli nófdpai.

Tiểrejvu Tiểrejvu nhìblbln chéfdpan rưddiiqoggu kia, lạnrjvi nhìblbln mọwfgxi ngưddiinbwli xung quanh, do dựlpsv nhậfwvsn lấiidby, dègucy dặftpot cẩylhon trọwfgxng uốfdpang hếwzgat.

ddiiqoggu khôwfgxng quámjqj mạnrjvnh, hưddiiơganlng cam nhàsoown nhạnrjvt, theo cổefrb họwfgxng chảhmtky vàsoowo trong bụoqawng.

soowng vừoqawa uốfdpang xong, chợqoggt nghe thấiidby, trong đnqglnrjvi đnqglưddiinbwlng, thanh âxnyzm trầrbbam tròmydr khen ngợqoggi vang lêsqjbn.

Mộftpot vịhkmg đnqglàsoow chủmuwvddiing mộftpot chéfdpan rưddiiqoggu lớjlgon, cưddiinbwli tiếwzgan lêsqjbn, nófdpai: “Nha đnqglrbbau, lúygxcc trưddiijlgoc làsoow ta hiểrejvu nhầrbbam ngưddiiơganli, suýaszgt chúygxct nữrbbaa giếwzgat nhầrbbam ngưddiinbwli tốfdpat. Tạnrjvi đnqglâxnyzy, ta bồlpsvi cho ngưddiiơganli mộftpot côwfgxng đnqglnrjvo, đnqglếwzgan, bámjqjt rưddiiqoggu nàsoowy ta xin uốfdpang cạnrjvn.”

Tiểrejvu Tiểrejvu nhìblbln hắziqxn ngửautna mặftpot lêsqjbn trờnbwli uốfdpang rưddiiqoggu, trong lòmydrng sợqogghwezi. Sau đnqglófdpa, sẽgsbz khôwfgxng phảhmtki làsoow bảhmtko nàsoowng cũjslhng uốfdpang mộftpot chéfdpan chứautn?

Tiểrejvu Tiểrejvu vừoqawa nghĩyisg đnqglếwzgan đnqglâxnyzy, đnqglãhwez thấiidby vịhkmg đnqglàsoow chủmuwv kia rófdpat mộftpot chéfdpan rưddiiqoggu, đnqglưddiia cho Tiểrejvu Tiểrejvu, nófdpai: “Đhwezếwzgan, nha đnqglrbbau, uốfdpang mộftpot chéfdpan nàsoowy, chuyệuxcln trưddiijlgoc kia đnqglrejvu xófdpaa bỏbjrq hếwzgat.”

Tiểrejvu Tiểrejvu quámjqj sợqogghwezi nhìblbln bámjqjt rưddiiqoggu kia. Màsoowygxcc nàsoowy, mấiidby đnqglhmtko chủmuwv khámjqjc cũjslhng đnqgli vềrejvddiijlgong nàsoowy, trong tay mỗhkmgi ngưddiinbwli đnqglrejvu cầrbbam mộftpot chéfdpan rưddiiqoggu lớjlgon, ámjqjnh mắziqxt mỗhkmgi ngưddiinbwli đnqglrejvu tràsoown ngậfwvsp támjqjn dưddiiơganlng.

Sao khôwfgxng cófdpa ngưddiinbwli nàsoowo lo lắziqxng đnqglếwzgan thưddiiơganlng tíuplmch trêsqjbn ngưddiinbwli nàsoowng vậfwvsy? Cho dùcybo khôwfgxng phảhmtki làsoowddiiqoggu mạnrjvnh, nhưddiing uốfdpang nhiềrejvu nhưddii vậfwvsy, nhấiidbt đnqglhkmgnh sẽgsbz chếwzgat a!

soowng đnqglámjqjng thưddiiơganlng hềrejv hềrejv nhìblbln Ôlpoxn Tĩyisgnh. Ôlpoxn Tĩyisgnh mang theo ýaszgddiinbwli, cũjslhng khôwfgxng can thiệuxclp. Vìblbl thếwzga, nàsoowng đnqglàsoownh phảhmtki quay đnqglrbbau, tìblblm kiếwzgam hi vọwfgxng duy nhấiidbt trong đnqglámjqjm ngưddiinbwli.

“Nàsoowng cófdpa thưddiiơganlng tíuplmch trong ngưddiinbwli, khôwfgxng nêsqjbn uốfdpang rưddiiqoggu, mong cámjqjc vịhkmg đnqglàsoow chủmuwv thôwfgxng cảhmtkm.”

Thanh âxnyzm cófdpa chúygxct băuxclng lãhweznh, nhưddiisoowng chờnbwl đnqglqoggi vang lêsqjbn. Vẻbjrq mặftpot Tiểrejvu Tiểrejvu tràsoown đnqglrbbay cảhmtkm kíuplmch, nhìblbln Ôlpoxn Túygxcc đnqgli lêsqjbn giảhmtki vâxnyzy cho nàsoowng.


Nhófdpam đnqglàsoow chủmuwv suy nghĩyisg nửautna khắziqxc, liềrejvn nhìblbln Ôlpoxn Túygxcc, nófdpai: “Đhwezãhwez nhưddii vậfwvsy, ngưddiinbwli làsoowm sưddii phụoqaw nhưddii ngưddiiơganli, liềrejvn uốfdpang thay nàsoowng đnqgli.”

Tiểrejvu Tiểrejvu vừoqawa nghe, liềrejvn mang theo đnqgllpsvng tìblblnh nhìblbln Ôlpoxn Túygxcc.

Ôlpoxn Túygxcc cũjslhng khôwfgxng trảhmtk lờnbwli, chỉxnyz ngưddiijlgoc mắziqxt. Áuycxnh mắziqxt lạnrjvnh thấiidbu xưddiiơganlng, hàsoown khíuplm bứautnc ngưddiinbwli. Trong chớjlgop mắziqxt đnqglófdpa, tấiidbt cảhmtk đnqglàsoow chủmuwv đnqglrejvu bưddiing bámjqjt, cưddiinbwli gưddiiqoggng vàsoowi tiếwzgang, tảhmtkn ra bốfdpan phíuplma.

Áuycxnh mắziqxt Tiểrejvu Tiểrejvu thoámjqjng chốfdpac biếwzgan thàsoownh sùcybong kíuplmnh.

Ôlpoxn Tĩyisgnh thấiidby thếwzga, cưddiinbwli mởwkfe miệuxclng, nófdpai: “Hôwfgxm nay khôwfgxng chỉxnyzsoow chúygxcc mừoqawng côwfgxng lao củmuwva Tiểrejvu Tiểrejvu, màsoowmydrn làsoow khao quâxnyzn. Liêsqjbm gia lui binh, đnqglâxnyzy làsoow thờnbwli cơganl tốfdpat đnqglrejv Đhwezôwfgxng hảhmtki ta phảhmtkn kíuplmch. Chưddii vịhkmg đnqglàsoow chủmuwv, trậfwvsn chiếwzgan ngàsoowy mai, cầrbban phảhmtki đnqgllpsvng lòmydrng hợqoggp sứautnc, phámjqjt dưddiiơganlng uy danh Đhwezôwfgxng Hảhmtki ta.” Hắziqxn vưddiiơganln tay, cầrbbam lấiidby mộftpot chéfdpan rưddiiqoggu, nófdpai, “Đhwezếwzgan, ta kíuplmnh cámjqjc vịhkmg đnqglàsoow chủmuwv.”

mjqjc đnqglàsoow chủmuwv đnqglrejvu uốfdpang mộftpot hơganli cạnrjvn sạnrjvch, hàsoowo khíuplm bứautnc ngưddiinbwli. Trong lúygxcc nhấiidbt thờnbwli, trong đnqglnrjvi đnqglưddiinbwlng, tìblblnh cảhmtkm quầrbban chhngs tràsoowo dâxnyzng.

Tiểrejvu Tiểrejvu khôwfgxng khỏbjrqi cófdpa chúygxct côwfgx đnqglơganln. Nếwzgau màsoow Liêsqjbm gia thậfwvst sựlpsv bạnrjvi trậfwvsn, thìblblsqjbn làsoowm thếwzgasoowo… Nàsoowng thầrbbam nghĩyisg mộftpot lámjqjt, liềrejvn lắziqxc đnqglrbbau, quêsqjbn đnqgli thôwfgxi… Từoqaw nay vềrejv sau, tấiidbt cảhmtk nhữrbbang chuyệuxcln liêsqjbn quan đnqglếwzgan ngưddiinbwli kia đnqglrejvu khôwfgxng díuplmnh dámjqjng gìblbl đnqglếwzgan nàsoowng nữrbbaa…

………..

~~~~~~~~~~~~ Tiếwzgap sau đnqglâxnyzy ta muốfdpan vạnrjvch trầrbban mộftpot bíuplm mậfwvst kinh thiêsqjbn đnqglftpong đnqglhkmga phâxnyzn cámjqjch tuyếwzgan ~~~~~~~~~~~~~

blbl trêsqjbn ngưddiinbwli Tiểrejvu Tiểrejvu mang thưddiiơganlng tíuplmch, nêsqjbn rấiidbt nhanh đnqglãhwez rờnbwli khỏbjrqi đnqglnrjvi đnqglưddiinbwlng. Diệuxclp Ly cũjslhng xin đnqgli theo, đnqglưddiia nàsoowng trởwkfe vềrejv phòmydrng nghỉxnyz ngơganli, cùcybong nhau rờnbwli đnqgli.

“Oa, Tiểrejvu Tiểrejvu, vậfwvsy làsoow ngưddiiơganli thàsoownh âxnyzn nhâxnyzn củmuwva cảhmtk Đhwezôwfgxng Hảhmtki rồlpsvi. Thậfwvst sựlpsv quámjqj lợqoggi hạnrjvi a! Sơganl đnqgllpsvsoowy trậfwvsn củmuwva Liêsqjbm gia màsoow ngưddiiơganli cũjslhng trộftpom đnqglưddiiqoggc…” Diệuxclp Ly đnqgli bêsqjbn cạnrjvnh Tiểrejvu Tiểrejvu, cảhmtkm thámjqjn nófdpai, “Đhwezúygxcng rồlpsvi, ta đnqglãhwez muốfdpan hỏbjrqi từoqawxnyzu, làsoowm thếwzgasoowo ngưddiiơganli cófdpa đnqglưddiiqoggc tấiidbm mai cốfdpat 鞢 củmuwva Liêsqjbm gia a? Thứautn đnqglófdpasoow vậfwvst gia truyềrejvn màsoow. Hay làsoow, đnqgliidby cũjslhng làsoow do ngưddiiơganli trộftpom?”

Tiểrejvu Tiểrejvu ngâxnyzy ngốfdpac, nófdpai: “Khôwfgxng phảhmtki…”

“Khôwfgxng phảhmtki trộftpom, vậfwvsy sao lạnrjvi cófdpa đnqglưddiiqoggc? Còmydrn nữrbbaa, vìblbl sao trêsqjbn thưddii chiêsqjbu hàsoowng củmuwva Liêsqjbm gia, lạnrjvi muốfdpan Đhwezôwfgxng Hảhmtki giao ngưddiiơganli ra vậfwvsy?” Diệuxclp Ly nổefrbi lêsqjbn nghi hoặftpoc, hỏbjrqi.

Tiểrejvu Tiểrejvu thởwkfesoowi, suy nghĩyisg mộftpot lámjqjt, chậfwvsm rãhwezi bắziqxt đnqglrbbau nófdpai: “Thậfwvst ra… Ta từoqawng làsoowsoowng dâxnyzu chưddiia qua cửautna củmuwva Liêsqjbm gia…”

Nghe thấiidby câxnyzu đnqglófdpa, Diệuxclp Ly giậfwvst mìblblnh tạnrjvi chỗhkmg, hámjqj to miệuxclng, vẻbjrq mặftpot khôwfgxng hềrejv tin tưddiiwkfeng.

Tiểrejvu Tiểrejvu nởwkfe nụoqawddiinbwli, “Khôwfgxng giốfdpang sao?”

“Hoàsoown toàsoown khôwfgxng giốfdpang!” Diệuxclp Ly trảhmtkm đnqglinh triệuxclt tiếwzgat nófdpai.

Tiểrejvu Tiểrejvu gậfwvst gậfwvst đnqglrbbau, “Ta cũjslhng thấiidby vậfwvsy.”

Diệuxclp Ly đnqgli thêsqjbm vàsoowi bưddiijlgoc, kéfdpao tay Tiểrejvu Tiểrejvu, “Mau nófdpai cho ta biếwzgat a, rốfdpat cụoqawc làsoow đnqglãhwez xảhmtky ra nhữrbbang chuyệuxcln gìblbl a!”

Tiểrejvu Tiểrejvu nhìblbln nàsoowng, nghĩyisg rằlpsvng, nếwzgau đnqglãhwez quyếwzgat đnqglhkmgnh chặftpot đnqglautnt, vậfwvsy cũjslhng khôwfgxng nêsqjbn kiêsqjbng kịhkmg mấiidby chuyệuxcln nàsoowy nữrbbaa. Vìblbl thếwzga, nàsoowng bìblblnh thảhmtkn mởwkfe miệuxclng, bắziqxt đnqglrbbau kểrejv lạnrjvi, nhữrbbang sai sófdpat ngẫeexbu nhiêsqjbn trong Anh Hùcybong Bảhmtko, Sựlpsv việuxclc kinh tâxnyzm đnqglftpong phámjqjch ởwkfesqjbjslhganln trang, còmydrn cảhmtk, Thầrbban Tiễjmobn Liêsqjbm gia bìblblnh dịhkmg gầrbban gũjslhi…

Diệuxclp Ly nghe xong màsoow sửautnng sốfdpat, hoàsoown toàsoown khôwfgxng phảhmtkn ứautnng lạnrjvi.

Tiểrejvu Tiểrejvu nófdpai xong, mang theo ýaszgddiinbwli, nófdpai: “May màsoow ta khôwfgxng gảhmtksoowo đnqglófdpa, bằlpsvng khôwfgxng, hậfwvsu quảhmtk nhấiidbt đnqglhkmgnh khôwfgxng chịhkmgu nổefrbi a…”

Diệuxclp Ly nghĩyisg nghĩyisg, nghiêsqjbm cẩylhon nófdpai, “Ngưddiiơganli ngốfdpac àsoow! Đhwezưddiiơganlng nhiêsqjbn làsoow phảhmtki gảhmtksoowo rồlpsvi a! Thiềrejvn Tiễjmobn Liêsqjbm gia đnqglófdpa a, vềrejv sau nhấiidbt đnqglhkmgnh ăuxcln mặftpoc khôwfgxng lo a!”

“Sao lạnrjvi cófdpa thểrejv nhưddii vậfwvsy chứautn… Lạnrjvi nófdpai,” Tiểrejvu Tiểrejvu cúygxci mắziqxt, cófdpa chúygxct cảhmtkm khámjqji, “Hắziqxn cũjslhng khôwfgxng phảhmtki vìblbl thíuplmch ta màsoowddiijlgoi ta, sau nàsoowy, nhấiidbt đnqglhkmgnh sẽgsbz hốfdpai hậfwvsn, đnqglếwzgan lúygxcc đnqglófdpa, càsoowng phiềrejvn toámjqji a…”

Diệuxclp Ly nghe xong, vưddiiơganln tay, gõqoggsqjbn đnqglrbbau Tiểrejvu Tiểrejvu mộftpot cámjqji, “Ngưddiiơganli ngốfdpac àsoow! Rõqoggsoowng làsoow hắziqxn thíuplmch ngưddiiơganli a!”

“A?” Tiểrejvu Tiểrejvu ôwfgxm đnqglrbbau, sợqogghwezi nhìblbln Diệuxclp Ly.

Diệuxclp Ly dựlpsvng ngófdpan tay lêsqjbn, nófdpai: “Kíuplmnh trọwfgxng ngưddiiơganli, bảhmtko hộftpo ngưddiiơganli, thưddiiơganlng xófdpat ngưddiiơganli, tiềrejvn cho ngưddiiơganli dùcybong, họwfgxa thay ngưddiiơganli chịhkmgu, khôwfgxng so đnqglo bốfdpai cảhmtknh, nhâxnyzn nhưddiiqoggng ngưddiiơganli, tha thứautn ngưddiiơganli… Nhưddii thếwzgasoowmydrn khôwfgxng gọwfgxi làsoow thíuplmch, vậfwvsy thìblblmjqji gìblbl mớjlgoi gọwfgxi làsoow thíuplmch a?” Diệuxclp Ly buôwfgxng tay, trừoqawng mắziqxt nhìblbln Tiểrejvu Tiểrejvu, “Lạnrjvi nófdpai, lầrbban nàsoowy ngưddiiơganli đnqgli trộftpom sơganl đnqgllpsvsoowy trậfwvsn, khôwfgxng phảhmtki vẫeexbn bìblblnh an trởwkfe ra hay sao? Thầrbban Tiễjmobn Liêsqjbm gia làsoow thiệuxcln xạnrjv đnqglófdpa a! Ngưddiiơganli cho rằlpsvng đnqglófdpa chỉxnyzsoowcyboy tiệuxcln nófdpai thôwfgxi sao? Hắziqxn muốfdpan bắziqxn châxnyzn ngưddiiơganli, nhấiidbt đnqglhkmgnh khôwfgxng bắziqxn tớjlgoi tay ngưddiiơganli a! Đhwezâxnyzy khôwfgxng phảhmtki chứautnng minh rõqoggsoowng hay sao, hắziqxn thíuplmch ngưddiiơganli, thíuplmch đnqglếwzgan mứautnc khôwfgxng đnqglàsoownh lòmydrng đnqglhmtk thưddiiơganlng ngưddiiơganli, nếwzgau ngưddiiơganli thậfwvst sựlpsv xin lỗhkmgi hắziqxn, hắziqxn liềrejvn nguyệuxcln ýaszg tiếwzgap tụoqawc bảhmtko hộftpo ngưddiiơganli. Oa… Thiêsqjbn lýaszgmydrn tồlpsvn tạnrjvi hay khôwfgxng vậfwvsy! Hiệuxcln tạnrjvi ta đnqglãhwez bắziqxt đnqglylhou cảhmtkm thấiidby đnqgllpsvng tìblblnh vớjlgoi Liêsqjbm gia côwfgxng tửautn…”

Tiểrejvu Tiểrejvu nghe màsoow choámjqjng vámjqjng, “Nhưddiing màsoow… Nhưddiing màsoow hắziqxn nófdpai…”

“ ‘Nhưddiing màsoow’ cámjqji đnqglrbbau ngưddiiơganli a!’ Diệuxclp Ly lạnrjvi cốfdpac đnqglrbbau Tiểrejvu Tiểrejvu mộftpot cámjqji, “Thíuplmch hay khôwfgxng thíuplmch khôwfgxng phảhmtki dùcybong lỗhkmg tai đnqglrejv nghe, màsoowsoowcybong ámjqjnh mắziqxt đnqglrejv nhìblbln a! Chậfwvsc, nếwzgau cófdpa nam nhâxnyzn nàsoowo cófdpa thểrejv đnqglfdpai xửautn tốfdpat vớjlgoi ta nhưddii vậfwvsy, ta thay hắziqxn giếwzgat ngưddiinbwli phófdpang hỏbjrqa cũjslhng đnqglưddiiqoggc a! Khổefrb thâxnyzn ngưddiiơganli còmydrn muốfdpan đnqgli trộftpom sơganl đnqgllpsvsoowy trậfwvsn! Ngưddiiơganli làsoow đnqgllpsv khôwfgxng cófdpaddiiơganlng tâxnyzm!”

Tiểrejvu Tiểrejvu cófdpa chúygxct nófdpang nảhmtky, “Ngưddiiơganli căuxcln bảhmtkn cámjqji gìblbljslhng khôwfgxng biếwzgat a! Ta vớjlgoi hắziqxn khôwfgxng cófdpa khảhmtkuxclng ởwkfecybong nhau! Sưddii phụoqaw ta chíuplmnh làsoow ngưddiinbwli đnqglãhwezwfgxng vàsoowo Liêsqjbm gia, làsoowm bịhkmg thưddiiơganlng ngưddiinbwli nhàsoow hắziqxn, làsoow kẻbjrq thùcybo củmuwva hắziqxn a!”

“Đhwezhmtk thưddiiơganlng ngưddiinbwli khámjqjc làsoowddii phụoqaw củmuwva ngưddiiơganli, khôwfgxng phảhmtki ngưddiiơganli! Ngưddiinbwli hắziqxn muốfdpan kếwzgat hôwfgxn làsoow ngưddiiơganli, khôwfgxng phảhmtki sưddii phụoqaw ngưddiiơganli! Cófdpamjqji gìblbl nghiêsqjbm trọwfgxng đnqglâxnyzu a!” Diệuxclp Ly chốfdpang hai tay vàsoowo hôwfgxng, hôwfgx.

“Ta…” tiểrejvu Tiểrejvu hếwzgat chỗhkmgfdpai rồlpsvi.

Diệuxclp Ly đnqglang đnqglhkmgnh nófdpai thêsqjbm vàsoowi câxnyzu, đnqglftpot nhiêsqjbn, nghĩyisg ra cámjqji gìblbl, “Khoan đnqglãhwez… Tiểrejvu Tiểrejvu, vừoqawa rồlpsvi ngưddiiơganli nófdpai, sưddii phụoqaw ngưddiiơganli xôwfgxng vàsoowo Liêsqjbm gia, đnqglhmtk thưddiiơganlng ngưddiinbwli ta.”

Tiểrejvu Tiểrejvu cófdpa chúygxct mờnbwl mịhkmgt.

“Sưddii phụoqaw ngưddiiơganli… Chẳuxclng lẽgsbzsoow ‘Quỷrejvddii’ Hàsoown Khanh?” Diệuxclp Ly đnqglègucy thấiidbp thanh âxnyzm, hỏbjrqi.

Tiểrejvu Tiểrejvu khôwfgxng biếwzgat cófdpasqjbn trảhmtk lờnbwli hay khôwfgxng. “Khúygxcc phưddiinbwlng” tin tưddiic dịhkmg thưddiinbwlng linh thôwfgxng, nếwzgau Hạnrjv Lan Kỳsqjb Phong đnqglãhwez tra đnqglưddiiqoggc thâxnyzn phậfwvsn củmuwva sưddii phụoqawsoowng, vậfwvsy thìblbl đnqgluxcl tửautn trong phưddiinbwlng cũjslhng khôwfgxng thểrejv khôwfgxng biếwzgat…

Diệuxclp Ly cũjslhng khôwfgxng truy vấiidbn thêsqjbm, trámjqji lạnrjvi tựlpsvfdpai: “Nófdpai nhưddii vậfwvsy, ta liềrejvn hiểrejvu đnqglưddiiqoggc. Chảhmtk trámjqjch nhữrbbang ngưddiinbwli đnqglófdpa muốfdpan Đhwezôwfgxng Hảhmtki giao ngưddiiơganli ra, hófdpaa ra, làsoowblbl, ‘Cửautnu Hoàsoowng thầrbban khíuplm’… Thầrbban Tiêsqjbu phámjqji vềrejv triềrejvu, hoàsoowng đnqglếwzga lậfwvsp tứautnc trọwfgxng dụoqawng, còmydrn đnqglrejv Liêsqjbm gia đnqgli theo phụoqawmjqj. Tiêsqjbu diệuxclt giặftpoc cỏbjrq Đhwezôwfgxng Hảhmtki chỉxnyzsoow lấiidby cớjlgo, mụoqawc đnqglíuplmch củmuwva bọwfgxn họwfgx, làsoow kiệuxcln ‘Cửautnu Hoàsoowng thầrbban khíuplm’ ởwkfe trêsqjbn Đhwezôwfgxng Hảhmtki nàsoowy!”

Tiểrejvu Tiểrejvu ngẩylhon ngưddiinbwli, “Đhwezôwfgxng Hảhmtki cũjslhng cófdpa ‘Cửautnu Hoàsoowng thầrbban khíuplm’?”

“Cófdpa a…” Diệuxclp Ly nófdpai, “Ta ởwkfe Đhwezôwfgxng Hảhmtki ẩylhon núygxcp nhiềrejvu năuxclm nhưddii vậfwvsy, cũjslhng làsoowblbl muốfdpan truy tra nơganli thầrbban khíuplmsoowy thấiidbt lạnrjvc. Xem ra, lầrbban nàsoowy triềrejvu đnqglìblblnh đnqglfdpai vớjlgoi mấiidby thầrbban khíuplmsoowy nhấiidbt đnqglhkmgnh phảhmtki…”

Tiểrejvu Tiểrejvu nghe đnqglếwzgan đnqglófdpa, mớjlgoi cảhmtkm thấiidby chuyệuxcln mìblblnh gặftpop phảhmtki khôwfgxng phảhmtki làsoow nhỏbjrq. Chảhmtk trámjqjch ngay cảhmtk Ngụoqawy Khảhmtki, Thạnrjvch Mậfwvst cũjslhng đnqglrejvu đnqglếwzgan…

Diệuxclp Ly cau màsoowy, suy nghĩyisg mộftpot hồlpsvi, vẻbjrq mặftpot đnqglftpot nhiêsqjbn trởwkfesqjbn sợqogghwezi, “Tiểrejvu Tiểrejvu… Ôlpoxn Túygxcc làsoow huynh đnqgluxcl củmuwva phụoqaw thâxnyzn ngưddiiơganli, hay làsoow… củmuwva sưddii phụoqaw ngưddiiơganli?”

Tiểrejvu Tiểrejvu trảhmtk lờnbwli: “Sưddii phụoqaw ta…”

Diệuxclp Ly đnqglftpot nhiêsqjbn kéfdpao nàsoowng, nófdpai: “Ngưddiiơganli nguy rồlpsvi! Mau theo ta đnqgli!”

Tiểrejvu Tiểrejvu khôwfgxng hiểrejvu lắziqxm, “Sưddii tỷrejv, sao vậfwvsy?”

Diệuxclp Ly nófdpai: “Ngưddiiơganli bịhkmg lừoqawa rồlpsvi! ‘Quỷrejvddii’ căuxcln bảhmtkn khôwfgxng cófdpa huynh đnqgluxcl! Ngưddiiơganli cũjslhng đnqglãhwez từoqawng nghe ta nófdpai rồlpsvi, Ôlpoxn Túygxcc làsoowwfgx nhi, lúygxcc mưddiinbwli tuổefrbi đnqglưddiiqoggc đnqglhmtko chủmuwv thu dưddiibolmng, nhưddiing đnqglófdpasoow chuyệuxcln củmuwva mưddiinbwli bảhmtky năuxclm trưddiijlgoc a!”

“Mưddiinbwli bảhmtky năuxclm trưddiijlgoc…”

“Khôwfgxng sai! Mưddiinbwli bảhmtky năuxclm trưddiijlgoc. Mưddiinbwli bảhmtky năuxclm trưddiijlgoc, Quỷrejvddii nổefrbi bậfwvst vềrejv sứautnc mạnrjvnh lẫeexbn phong thámjqji, nhưddii mặftpot trờnbwli ban trưddiia. Đhwezuxcl đnqgluxcl ruộftpot thịhkmgt làsoowm sao lạnrjvi cófdpa thểrejvddiiu lạnrjvi đnqglếwzgan Đhwezôwfgxng Hảhmtki?… Vàsoowi nay năuxclm, Đhwezôwfgxng Hảhmtki luôwfgxn dùcybong hếwzgat sứautnc lựlpsvc đnqgli tìblblm kiếwzgam cámjqjc kiệuxcln ‘Cửautnu Hoàsoowng thầrbban khíuplm’ khámjqjc. Nhấiidbt đnqglhkmgnh làsoow ngưddiiơganli bịhkmg lừoqawa đnqglếwzgan nơganli nàsoowy rồlpsvi!” Diệuxclp Ly nófdpai vộftpoi nófdpai vàsoowng.

“Khôwfgxng cófdpa khảhmtkuxclng…” Tiểrejvu Tiểrejvu lắziqxc đnqglrbbau, “Khôwfgxng cófdpa khảhmtkuxclng, bộftpo dạnrjvng sưddii thúygxcc vàsoowddii phụoqaw rấiidbt giốfdpang nhau a, ngay cảhmtk thófdpai quen cửautn chỉxnyz đnqglrejvu…”

Tiểrejvu Tiểrejvu còmydrn chưddiia nófdpai xong, liềrejvn tựlpsv ngừoqawng lạnrjvi. Khôwfgxng sai… Trêsqjbn thếwzga giớjlgoi, làsoowm sao cófdpa thểrejvfdpa hai ngưddiinbwli giốfdpang nhau nhưddii vậfwvsy…

“Cho dùcybo giốfdpang, cũjslhng khôwfgxng nhấiidbt đnqglhkmgnh phảhmtki làsoow huynh đnqgluxcl a!” Diệuxclp Ly nófdpai, “Ai, dùcybo sao chuyệuxcln nàsoowy nhấiidbt đnqglhkmgnh cófdpa đnqgliểrejvm kỳsqjb quámjqji. Ngưddiiơganli nhanh chófdpang theo ta rờnbwli khỏbjrqi nơganli nàsoowy, chậfwvsm mộftpot chúygxct làsoow khôwfgxng kịhkmgp nữrbbaa rồlpsvi!” Nàsoowng nófdpai xong, liềrejvn kéfdpao Tiểrejvu Tiểrejvu đnqgli.

Tiểrejvu Tiểrejvu lạnrjvi bìblblnh tĩyisgnh đnqglautnng, chếwzgat cũjslhng khôwfgxng cấiidbt bưddiijlgoc, “Sẽgsbz khôwfgxng…” Nàsoowng mởwkfe miệuxclng, thanh âxnyzm khẽgsbz run, “Sưddii thúygxcc hắziqxn đnqglfdpai ta tốfdpat lắziqxm a, còmydrn đnqglãhwez cứautnu ta…”

“Sao ngưddiiơganli ngu nhưddii vậfwvsy a! Ta biếwzgat Ôlpoxn Túygxcc lâxnyzu hơganln ngưddiiơganli. Cho tớjlgoi bâxnyzy giờnbwl, hắziqxn chưddiia từoqawng đnqglfdpai xửautn vớjlgoi ai tốfdpat nhưddii vậfwvsy!” Diệuxclp Ly gấiidbp đnqglếwzgan đnqglftpo giậfwvsm châxnyzn, “Ngưddiiơganli đnqglang bịhkmg lừoqawa đnqglófdpa!”

Trong đnqglrbbau Tiểrejvu Tiểrejvu đnqglftpot nhiêsqjbn hiệuxcln lêsqjbn rấiidbt nhiềrejvn cảhmtknh tưddiiqoggng. Trong đnqglhkmga cung củmuwva Têsqjbjslhganln trang, Ôlpoxn Túygxcc từoqawng dùcybong thámjqji đnqglftpowfgxblblnh lạnrjvnh lùcybong nófdpai muốfdpan buôwfgxng tay khôwfgxng cứautnu tíuplmnh mạnrjvng củmuwva môwfgxn hạnrjv đnqgluxcl tửautn, chỉxnyzblbl muốfdpan cófdpa “Tam Thi Thầrbban Châxnyzm”… Màsoowygxcc đnqglếwzgan Đhwezôwfgxng Hảhmtki, Lâxnyzm Chấiidbp cũjslhng từoqawng nófdpai, thámjqji đnqglftpo củmuwva Ôlpoxn Túygxcc đnqglfdpai vớjlgoi nàsoowng so vớjlgoi kẻbjrq khámjqjc, khámjqjc quámjqj xa… Chẳuxclng lẽgsbz

“Tiểrejvu Tiểrejvu, Liêsqjbm gia lui binh, ta nắziqxm chắziqxc cófdpa thểrejv chạnrjvy khỏbjrqi Đhwezôwfgxng Hảhmtki. Ngưddiiơganli mau cùcybong ta đnqgli thôwfgxi!” Diệuxclp Ly lôwfgxi kéfdpao hai tay nàsoowng, nófdpai.

“Sưddii tỷrejv…” tâxnyzm Tiểrejvu Tiểrejvu loạnrjvn nhưddii ma, bấiidbt lựlpsvc mờnbwl mịhkmgt, khiếwzgan nàsoowng khôwfgxng biếwzgat nêsqjbn làsoowm nhưddii thếwzgasoowo cho phảhmtki, nếwzgau sưddii thúygxcc khôwfgxng phảhmtki làsoowddii thúygxcc, nàsoowng nêsqjbn làsoowm cámjqji gìblblxnyzy giờnbwl?

Diệuxclp Ly thấiidby thếwzga, đnqglang muốfdpan khuyêsqjbn thêsqjbm, đnqglftpot nhiêsqjbn, mộftpot loạnrjvi sámjqjt khíuplm quỷrejv dịhkmg, khiếwzgan nàsoowng dâxnyzng lêsqjbn cảhmtknh giámjqjc.

Tiểrejvu Tiểrejvu cũjslhng phámjqjt hiệuxcln khámjqjc thưddiinbwlng, nhìblbln khắziqxp bốfdpan phíuplma.

Chỉxnyz thấiidby, mộftpot đnqglámjqjm đnqgluxcl tửautn Đhwezôwfgxng Hảhmtki chậfwvsm rãhwezi đnqglếwzgan gầrbban, trêsqjbn tay ngưddiinbwli nàsoowo cũjslhng cầrbbam binh khíuplm.

Tiểrejvu Tiểrejvu đnqglang cảhmtkm thấiidby mờnbwl mịhkmgt, Diệuxclp Ly đnqglftpot nhiêsqjbn kinh hôwfgx mộftpot trậfwvsn, “Quỷrejv a a a a a!”

Tiểrejvu Tiểrejvu cảhmtk kinh, nhìblbln kỹxtme, vẻbjrq mặftpot củmuwva đnqglámjqjm đnqgluxcl tửautnsoowy chếwzgat lặftpong, thâxnyzn thểrejv thưddiiơganlng tàsoown, rõqoggsoowng khôwfgxng phảhmtki làsoow ngưddiinbwli sốfdpang! Màsoow trong đnqglófdpafdpasoowi ngưddiinbwli, nàsoowng còmydrn biếwzgat, khôwfgxng lâxnyzu trưddiijlgoc đnqglófdpa, bọwfgxn họwfgx đnqglrejvu bịhkmg đnqglftpot ởwkfe linh đnqglưddiinbwlng a!

“Hàsoownh Thi a! ! !” Tiểrejvu Tiểrejvu cũjslhng la hoảhmtkng lêsqjbn.

Diệuxclp Ly nghe vậfwvsy, “A! Khôwfgxng phảhmtki chứautn! ! !”

ygxcc nàsoowy, Hàsoownh Thi tớjlgoi gầrbban, hung ámjqjc tấiidbn côwfgxng lêsqjbn.

Tiểrejvu Tiểrejvu vàsoow Diệuxclp Ly théfdpat chófdpai tai néfdpa trámjqjnh.

Trêsqjbn ngưddiinbwli Tiểrejvu Tiểrejvu khôwfgxng cófdpa binh khíuplm, lạnrjvi còmydrn cófdpa thưddiiơganlng tíuplmch, tuyệuxclt đnqglfdpai khôwfgxng cófdpa khảhmtkuxclng thắziqxng đnqglưddiiqoggc đnqglámjqjm Hàsoownh Thi nàsoowy. Chuyệuxcln tớjlgoi nưddiijlgoc nàsoowy, chỉxnyz chờnbwl ngưddiinbwli tớjlgoi cứautnu mạnrjvng !

Đhwezang trong lúygxcc hai ngưddiinbwli hoảhmtkng sợqogg théfdpat chófdpai tai, mộftpot đnqglnrjvo thâxnyzn ảhmtknh đnqglftpot nhiêsqjbn gia nhậfwvsp chiếwzgan cuộftpoc, ámjqjnh đnqglao chợqoggt lófdpae, đnqglrbbau hai cỗhkmgsoownh Thi liềrejvn bịhkmg bổefrb xuốfdpang.

Ngưddiinbwli tớjlgoi, đnqglúygxcng làsoow Ôlpoxn Túygxcc.

Ôlpoxn Túygxcc đnqglámjqjnh văuxclng mấiidby cỗhkmgsoownh Thi, nhanh chófdpang kéfdpao Tiểrejvu Tiểrejvu, “Đhwezi theo ta.”

Mộftpot khắziqxc kia, Tiểrejvu Tiểrejvu theo bảhmtkn năuxclng muốfdpan rúygxct tay lạnrjvi, nhưddiing màsoow, trong lòmydrng lạnrjvi do dựlpsv.

Ôlpoxn Túygxcc kéfdpao Tiểrejvu Tiểrejvu, mởwkfe mộftpot con đnqglưddiinbwlng, đnqgli thêsqjbm vàsoowi bưddiijlgoc, liềrejvn đnqglếwzgan trưddiijlgoc mộftpot gian phòmydrng.

Hắziqxn đnqglylhoy cửautna ra, đnqglrejv Tiểrejvu Tiểrejvu đnqgli vàsoowo, nófdpai: “Đhwezqoggi ởwkfesqjbn trong, đnqgloqawng đnqgli ra!”

Tiểrejvu Tiểrejvu nhìblbln hắziqxn đnqglófdpang cửautna lạnrjvi, nghe thấiidby bêsqjbn ngoàsoowi vôwfgxcybong xôwfgxn xao, ámjqjnh lửautna nổefrbi lêsqjbn bốfdpan phíuplma, tiếwzgang chéfdpam giếwzgat vang khắziqxp nơganli.

Khôwfgxng sai, hắziqxn chỉxnyz cứautnu nàsoowng… Giốfdpang nhưddiixnyzm Chấiidbp vàsoow Diệuxclp Ly nófdpai vậfwvsy, cho tớjlgoi bâxnyzy giờnbwl hắziqxn cũjslhng chưddiia từoqawng đnqglfdpai đnqglãhwezi tốfdpat hơganln vớjlgoi bấiidbt kỳsqjb kẻbjrqsoowo, ngoạnrjvi trừoqawsoowng…

Tiểrejvu Tiểrejvu nhìblbln thâxnyzn ảhmtknh mơganl hồlpsv ngoàsoowi cửautna, khôwfgxng tựlpsv giámjqjc lui lạnrjvi mấiidby bưddiijlgoc. Màsoow sau đnqglófdpa, đnqgloqawng phảhmtki cámjqji bàsoown.

soowng cảhmtk kinh, xoay ngưddiinbwli. Mớjlgoi vừoqawa rồlpsvi mộftpot mảhmtknh hỗhkmgn loạnrjvn, nàsoowng hiệuxcln tạnrjvi mớjlgoi phámjqjt hiệuxcln, gian phòmydrng nàsoowy, hẳuxcln làsoow phòmydrng củmuwva đnqgluxcl tửautn Đhwezôwfgxng hảhmtki. Bàsoowi tríuplm bốfdpa cụoqawc, trong phòmydrng cámjqjc đnqgluxcl tửautn đnqglrejvu gầrbban nhưddii giốfdpang nhau, nhưddiing gian phòmydrng nàsoowy lạnrjvi chỉxnyzfdpa mộftpot cámjqji giưddiinbwlng, hiểrejvn nhiêsqjbn làsoow đnqgluxcl tửautn đnqglhkmga vịhkmg khámjqj cao. Trong phòmydrng đnqglfdpat long tiêsqjbn hưddiiơganlng, thấiidbm vàsoowo ruộftpot gan…

Tiểrejvu Tiểrejvu cófdpa chúygxct mờnbwl mịhkmgt nhìblbln bàsoowi tríuplm trong phòmydrng, sau đnqglófdpa, chúygxc ýaszg đnqglếwzgan mộftpot trang giấiidby trêsqjbn bàsoown.

soowng sửautnng sốfdpat thậfwvst lâxnyzu, mớjlgoi đnqglem tờnbwl giấiidby kia lấiidby lêsqjbn. Mặftpot trêsqjbn viếwzgat chữrbba, khíuplm khámjqji thanh túygxc, đnqgloan chíuplmnh quyêsqjbn lệuxcl, nhưddiing lạnrjvi mang theo khíuplm chấiidbt bay bổefrbng tiêsqjbu sámjqji. Đhwezftpoc biệuxclt làsoowfdpat mámjqjc kia, thoámjqjng hếwzgach lêsqjbn, giốfdpang nhưddiisoow muốfdpan sôwfgxi nổefrbi nhảhmtky lêsqjbn. Chữrbbasoowy, nàsoowng vôwfgxcybong quen thuộftpoc, hồlpsvi nhỏbjrq, cófdpa ngưddiinbwli đnqglãhwez nắziqxm tay nàsoowng, từoqawng néfdpat từoqawng néfdpat dạnrjvy nàsoowng viếwzgat chữrbba. Nàsoowng từoqawng nhìblbln chữrbbamjqji dưddiijlgoi ngòmydri búygxct xinh đnqglgfrgp đnqglófdpa, hâxnyzm mộftpo khôwfgxng thôwfgxi.

soowng run run, khôwfgxng còmydrn tâxnyzm tríuplm nhìblbln nộftpoi dung trêsqjbn trang giấiidby, màsoow chỉxnyz vộftpoi vàsoowng tìblblm kiếwzgam lạnrjvc khoảhmtkn. Hai chữrbba kia, giờnbwlsoowy khắziqxc nàsoowy, đnqglúygxcng làsoow nhìblbln thấiidby ghêsqjb ngưddiinbwli —— Ôlpoxn Túygxcc…

Ôlpoxn Túygxcc… Hai ngưddiinbwli nàsoowy khôwfgxng biếwzgat cófdpa bao nhiềrejvu đnqgliểrejvm tưddiiơganlng tựlpsv, nhưddiing khôwfgxng cófdpa khảhmtkuxclng đnqglếwzgan cảhmtk chữrbba viếwzgat cũjslhng giốfdpang nhau nhưddii đnqglúygxcc…

Tấiidbt cảhmtk mọwfgxi đnqgliềrejvu vềrejv Ôlpoxn Túygxcc, giờnbwl phúygxct nàsoowy nghĩyisg lạnrjvi, khiếwzgan nàsoowng cảhmtkm thấiidby trámjqji tim băuxclng giámjqj, cảhmtkm thấiidby sợqogghwezi, cảhmtkm thấiidby vôwfgx vọwfgxng. Ngữrbba khíuplmfdpai chuyệuxcln, thầrbban thámjqji, cámjqjch bưddiijlgoc đnqgli, tưddii thếwzga uốfdpang tràsoow, bộftpo dạnrjvng đnqglámjqjnh đnqglàsoown, hưddiiơganlng vịhkmg trêsqjbn ngưddiinbwli…. Tấiidbt cảhmtk nhữrbbang thứautnsoowy, nhìblbln kiểrejvu gìblbljslhng thấiidby chỉxnyz nhưddii mộftpot hồlpsvi âxnyzm mưddiiu, mộftpot bốfdpa cụoqawc đnqglưddiiqoggc chuẩylhon bịhkmg tốfdpat.

Sao nàsoowng cófdpa thểrejv quêsqjbn mấiidbt chứautn. Lầrbban đnqglrbbau tiêsqjbn gặftpop hắziqxn, nàsoowng gọwfgxi hắziqxn làsoowddii phụoqaw, ámjqjnh mắziqxt hắziqxn lãhweznh đnqglnrjvm, khôwfgxng chúygxct đnqglrejv ýaszg đnqglếwzgan. Vậfwvsy màsoow ngàsoowy thứautn hai đnqglãhwez đnqglếwzgan tìblblm nàsoowng, nófdpai vớjlgoi nàsoowng hắziqxn làsoowddii thúygxcc.

soowng rốfdpat cụoqawc cũjslhng hiểrejvu, cho dùcybo bằlpsvng cámjqjch nàsoowo hắziqxn cũjslhng phảhmtki éfdpap nàsoowng rờnbwli khỏbjrqi Liêsqjbm Chiêsqjbu, khôwfgxng phảhmtki làsoowblbl hạnrjvnh phúygxcc củmuwva nàsoowng. Màsoowsoowblbl, nếwzgau nàsoowng gảhmtksoowo Thầrbban Tiễjmobn Liêsqjbm gia, kếwzga hoạnrjvch củmuwva hắziqxn sẽgsbz hoàsoown toàsoown thấiidbt bạnrjvi.

soowng rốfdpat cụoqawc cũjslhng hiểrejvu, lúygxcc nàsoowng bịhkmg mọwfgxi ngưddiinbwli oan uổefrbng nófdpai làsoow phảhmtkn đnqgllpsv, hắziqxn khôwfgxng tiếwzgac tấiidbt cảhmtk bảhmtko hộftposoowng, khôwfgxng phảhmtki làsoowblbl hắziqxn tin tưddiiwkfeng nàsoowng. Màsoowsoowblbl, hắziqxn khôwfgxng thểrejv đnqglrejvsoowng chếwzgat…

Tấiidbt cảhmtk trong đnqglófdpa, đnqglrejvu làsoow âxnyzm mưddiiu…

Tiểrejvu Tiểrejvu nhắziqxm mắziqxt lạnrjvi, cốfdpa gắziqxng khiếwzgan bảhmtkn thâxnyzn khôwfgxng suy nghĩyisg tiếwzgap nữrbbaa. Sưddii phụoqawfdpai rồlpsvi, khôwfgxng nêsqjbn nhìblbln nguyêsqjbn nhâxnyzn, chỉxnyz cầrbban xem kếwzgat quảhmtk. Bấiidbt kểrejvaszg do củmuwva hắziqxn làsoowblbl, dùcybo sao hắziqxn đnqglãhwez từoqawng cứautnu mìblblnh rấiidbt nhiềrejvu lầrbban, chỉxnyzsoow mạnrjvo nhậfwvsn làsoowm sưddii thúygxcc, lừoqawa nàsoowng màsoow thôwfgxi, đnqglếwzgan bâxnyzy giờnbwlsoowng cũjslhng chưddiia từoqawng bịhkmg tổefrbn thấiidbt cámjqji gìblbl… Đhwezúygxcng… Còmydrn khôwfgxng cófdpa

Nhưddiing màsoow, mộftpot cámjqji ýaszg niệuxclm đnqglftpot nhiêsqjbn xẹgfrgt qua trong đnqglrbbau nàsoowng, khiếwzgan nàsoowng khôwfgxng cámjqjch nàsoowo giữrbba lạnrjvi lýaszg tríuplm.

Hắziqxn mạnrjvo nhâxnyzn làsoowddii thúygxcc củmuwva nàsoowng trêsqjbn thếwzga giớjlgoi nàsoowy, ngưddiinbwli duy nhấiidbt cófdpa thểrejv vạnrjvch trầrbban hắziqxn, chỉxnyzfdpa Quỷrejvddii. Hắziqxn cófdpa thểrejvsqjbn tâxnyzm nhưddii thếwzga, lớjlgon mậfwvst lừoqawa gạnrjvt nàsoowng, lýaszg do chỉxnyzfdpa mộftpot: Ngay từoqaw đnqglrbbau hắziqxn đnqglãhwez biếwzgat, Quỷrejvddii đnqglãhwez chếwzgat…

soow trêsqjbn đnqglnbwli nàsoowy, ngưddiinbwli biếwzgat chuyệuxcln nàsoowy, chỉxnyzfdpa khảhmtkuxclng làsoow… Hung thủmuwv

Tiểrejvu Tiểrejvu mởwkfe to mắziqxt, trong lòmydrng đnqglftpot nhiêsqjbn khôwfgxng biếwzgat làsoow bi thưddiiơganlng hay làsoow giậfwvsn giữrbba, làsoow thưddiiơganlng tâxnyzm hay làsoowmjqjn hậfwvsn.

ygxcc nàsoowy, phòmydrng cửautna bịhkmg đnqglylhoy ra , Ôlpoxn Túygxcc đnqgli vàsoowo, vừoqawa muốfdpan mởwkfe miệuxclng. Đhwezãhwez thấiidby Tiểrejvu Tiểrejvu mạnrjvnh mẽgsbz xoay ngưddiinbwli, hoảhmtkng sợqogg nhìblbln hắziqxn, mộftpot thâxnyzn đnqglrejv phòmydrng.

“Tiểrejvu Tiểrejvu…” Hắziqxn cófdpa chúygxct khôwfgxng hiểrejvu.

Tờnbwl giấiidby trong tay đnqglãhwez bịhkmg Tiểrejvu Tiểrejvu vòmydrmjqjt khôwfgxng ra hìblblnh dámjqjng. Nàsoowng nhìblbln ngưddiinbwli hắziqxn đnqglrbbay vếwzgat mámjqju, dùcybong thanh âxnyzm run run, mang theo tứautnc giậfwvsn hờnbwli hợqoggt, hỏbjrqi: “Ngưddiiơganli… Rốfdpat cụoqawc làsoow ai…”

Trong nhámjqjy mắziqxt đnqglófdpa, hắziqxn rốfdpat cụoqawc cũjslhng hiểrejvu ra. Thếwzga giớjlgoi củmuwva hắziqxn, chỉxnyz trong chốfdpac lámjqjt, yêsqjbn tĩyisgnh hoàsoown toàsoown…

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.