Chuyện Xấu Nhiều Ma

Quyển 3-Chương 11 : Cửu tử nhất sinh (Hạ

    trước sau   
Liêalzcm Chiêalzcu nhìudnan hỏtpvka tívmsxn trêalzcn bầwozvu trờcnzai, mởpjwo miệokdjng, dùepfpng tấsuyjt cảnsfm khívmsx lựzfmtc, nóirnci ra bốyfndn chữuira: “Ngưycxzơvraci đljtyi khôqirqng nổkzrsi…”

Hắhessn nóirnci xong câmrpuu đljtyóirnc, tiễtlmwn thủuira bốyfndn phívmsxa àsiigo àsiigo bao vâmrpuy lạrrlhi.

“Thúxuiyc thủuira chịlhmwu tróirnci, ta sẽylvf khôqirqng tổkzrsn thưycxzơvracng ngưycxzơvraci.” Liêalzcm Chiêalzcu mởpjwo miệokdjng, nóirnci nhưycxz vậxrlmy.

Tiểuirau Tiểuirau liếsrusc nhìudnan cung tiễtlmwn lạrrlhnh lẽylvfo bốyfndn phívmsxa, trêalzcn mỗudnai mộfwwvt múxuiyi têalzcn đljtyflyyu bôqirqi kịlhmwch đljtyfwwvc, nếsrusu bịlhmw bắhessn trúxuiyng, chívmsxirnc mộfwwvt đljtyưycxzcnzang chếsrust. Nàsiigng nuốyfndt nuốyfndt nưycxzqudnc miếsrusng, hiệokdjn thờcnzai, nàsiigng đljtyãylvf khôqirqng còrgoen đljtyưycxzcnzang hốyfndi hậxrlmn nữuiraa rồtajxi.

“Chỉkzrssiigpjwong tiễtlmwn, cóirnc thểuirasiigm khóirnc dễtlmw ta sao!” Tiểuirau Tiểuirau cứnsfmng gan, làsiigm vẻppbi khôqirqng sợypsk, nóirnci.

Ngụnsfmy Khảnsfmi nghe vậxrlmy, cưycxzcnzai yếsrusu ớqudnt, “tiểuirau sưycxz muộfwwvi, ngưycxzơvraci khôqirqng phảnsfmi làsiigqirqn hạrrlh củuiraa Đnpclôqirqng Hảnsfmi, sao phảnsfmi trung tâmrpum nhưycxz thếsrus vớqudni Đnpclôqirqng Hảnsfmi? Đnpclôqirqng Hảnsfmi chívmsxnh làsiig đljtyáxuiym hảnsfmi tặjhegc, giặjhegc cỏtpvk, khôqirqng cóirnc nhâmrpun nghĩzpfra. Hiệokdjn thờcnzai bịlhmw triềflyyu đljtyìudnanh vâmrpuy diệokdjt cũpjwong làsiig gieo gióirnc gặjhegt bãylvfo. Nếsrusu hôqirqm nay, ngưycxzơvraci mang sơvrac đljtytajxsiigy trậxrlmn nàsiigy đljtyi, chívmsxnh làsiig trợypsk trụnsfm vi ngưycxzypskc, vẽylvf đljtyưycxzcnzang cho hưycxzơvracu chạrrlhy. tiểuirau sưycxz muộfwwvi thôqirqng minh nhưycxz thếsrus, nhấsuyjt đljtylhmwnh cóirnc thểuira phâmrpun rõrmzw đljtyen trắhessng thịlhmw phi chứnsfm?… Thứnsfm Đnpclôqirqng Hảnsfmi cóirnc thểuira cho ngưycxzơvraci, triềflyyu đljtyìudnanh cũpjwong cóirnc thểuira cho. Chỉkzrs cầwozvn ngưycxzơvraci hợypskp táxuiyc vớqudni chúxuiyng ta, vinh hoa phúxuiy quýjvrw sẽylvf dễtlmwsiigng nhưycxz trởpjwosiign tay.”


“Ngụnsfmy côqirqng tửjvrw, ta thàsiignh thậxrlmt nóirnci cho ngưycxzơvraci biếsrust mộfwwvt câmrpuu.” Tiểuirau Tiểuirau cưycxzcnzai cưycxzcnzai, mởpjwo miệokdjng, “ Chuyệokdjn ‘Cửjvrwu Hoàsiigng thầwozvn khívmsx’, ta hoàsiign toàsiign khôqirqng biếsrust gìudna cảnsfm. Nhưycxz vậxrlmy, ngưycxzơvraci còrgoen muốyfndn hợypskp táxuiyc vớqudni ta hay sao?”

Ngụnsfmy Khảnsfmi nởpjwo nụnsfmycxzcnzai, “Tiểuirau sưycxz muộfwwvi khôqirqng biếsrust, tôqirqn sưycxzljtyang nóirnci tớqudni sưycxz phụnsfm Tiểuirau Tiểuirau)khôqirqng cóirnc khảnsfmtryung lạrrlhi khôqirqng biếsrust.”

xuiyc nàsiigy Tiểuirau Tiểuirau mớqudni hiểuirau rấsuyjt nhiềflyyu chuyệokdjn. Ngưycxzcnzai trong thiêalzcn hạrrlh biếsrust quỷokdjycxz đljtyãylvf chếsrust ívmsxt ỏtpvki khôqirqng cóirnc mấsuyjy ngưycxzcnzai, màsiig Liêalzcm Chiêalzcu, Ngụnsfmy Khảnsfmi nàsiigy, hiểuiran nhiêalzcn làsiig vẫuyemn nghĩzpfr Quỷokdjycxz vẫuyemn còrgoen sốyfndng trêalzcn nhâmrpun thếsrus. Mụnsfmc đljtyívmsxch củuiraa bọshhyn họshhy, khôqirqng phảnsfmi làsiigudnam manh mốyfndi vềflyy “Cửjvrwu Hoàsiigng thầwozvn khívmsx” trêalzcn ngưycxzcnzai nàsiigng, màsiigsiig, tìudnam đljtyưycxzypskc sưycxz phụnsfm củuiraa nàsiigng.

ycxz phụnsfm củuiraa nàsiigng… Cho dùepfp đljtyãylvfmrpuy ra bao nhiêalzcu sáxuiyt ngiệokdjp, làsiigm bịlhmw thưycxzơvracng bao nhiêalzcu ngưycxzcnzai, thìudnaycxz phụnsfm vẫuyemn mãylvfi làsiigycxz phụnsfm. Bảnsfmo Tảnsfm Tiểuirau Tiểuirau nàsiigng làsiigm chuyệokdjn xấsuyju gìudnapjwong đljtyưycxzypskc, nhưycxzng màsiig, cho dùepfpirnc kềflyy đljtyao lêalzcn cổkzrs, vạrrlhn tiễtlmwn xuyêalzcn tâmrpum, cũpjwong đljtypjwong mơvracycxzpjwong bảnsfmo nàsiigng báxuiyn đljtynsfmng sưycxz phụnsfm củuiraa mìudnanh!

Tiểuirau Tiểuirau khinh thưycxzcnzang nhìudnan Ngụnsfmy Khảnsfmi, lạrrlhi nhìudnan liêalzcm Chiêalzcu, sau đljtyóirnc, mang theo mộfwwvt tia bấsuyjt đljtyhessc dĩzpfr, cưycxzcnzai nóirnci: “Ta cũpjwong khôqirqng phảnsfmi làsiig Thẩnsfmm đljtyrrlhi tiểuirau thưycxz củuiraa Têalzcpjwovracn trang… Cáxuiyi loạrrlhi chuyệokdjn quâmrpun pháxuiyp bấsuyjt vịlhmw thâmrpun* nàsiigy, ta khôqirqng làsiigm đljtyưycxzypskc.”

(*: Cóirnc nghĩzpfra làsiig pháxuiyp luậxrlmt khôqirqng ngoạrrlhi trừpjwo ai, kểuira cảnsfm ngưycxzcnzai thâmrpun)

Khi nghe thấsuyjy câmrpuu nàsiigy, Liêalzcm Chiêalzcu cóirnc chúxuiyt mờcnza mịlhmwt. Quâmrpun pháxuiyp khôqirqng nểuira ngưycxzcnzai thâmrpun, ngàsiigy xưycxza, lúxuiyc ởpjwoalzcpjwovracn trang, hắhessn chỉkzrs cảnsfmm thấsuyjy làsiigm nhưycxz vậxrlmy làsiig chuyệokdjn đljtyrrlhi nghĩzpfra lớqudnn lao, chívmsxudnanh chívmsxjvrw. Hắhessn rấsuyjt ívmsxt khi nghĩzpfr tớqudni, cáxuiyi đljtyrrlho lýjvrw quâmrpun pháxuiyp bấsuyjt vịlhmw thâmrpun nàsiigy, rốyfndt cụnsfmc hắhessn đljtyãylvf nghĩzpfr nhưycxz thếsrussiigo. Màsiig hiệokdjn tạrrlhi, nàsiigng nóirnci nhữuirang lờcnzai nàsiigy, lạrrlhi khiếsrusn hắhessn cảnsfmm thấsuyjy đljtyau lòrgoeng

“Tiểuirau sưycxz muộfwwvi, đljtyâmrpuy làsiig ngưycxzơvraci rưycxzypsku mờcnzai khôqirqng uốyfndng lạrrlhi thívmsxch uốyfndng rưycxzypsku phạrrlht.” Ngụnsfmy Khảnsfmi lắhessc đljtywozvu, “Mọshhyi ngưycxzcnzai đljtyflyyu làsiig đljtytajxng môqirqn, sưycxz huynh chưycxza từpjwong nghĩzpfr sẽylvfsiigm khóirnc dễtlmw ngưycxzơvraci. Tuy nhiêalzcn, triềflyyu đljtyìudnanh nhưycxz thếsrussiigo, sưycxz huynh cũpjwong khôqirqng dáxuiym cam đljtyoan…”

Tiểuirau Tiểuirau thởpjwosiigi, nóirnci: “Khôqirqng sai, triềflyyu đljtyìudnanh sẽylvf khôqirqng bỏtpvk qua cho ta… Tuy nhiêalzcn, sơvrac đljtytajxsiigy trậxrlmn nàsiigy, lạrrlhi cóirnc thểuira cứnsfmu ta mộfwwvt mạrrlhng, khôqirqng phảnsfmi sao?”

Ngụnsfmy Khảnsfmi cưycxzcnzai lêalzcn tiếsrusng, vỗudna tay, “Giỏtpvki, tiểuirau sưycxz muộfwwvi quảnsfm nhiêalzcn khôqirqng hổkzrssiig đljtyokdj tửjvrw củuiraa ‘Quỷokdjycxz’. Trong Anh Hùepfpng Bảnsfmo cóirnc thểuira ngătryun cơvracn sóirncng dữuira, cứnsfmu tívmsxnh mạrrlhng mọshhyi ngưycxzcnzai; trong Têalzcpjwovracn trang cóirnc thểuira đljtyi vàsiigo đljtylhmwa cung, diệokdjt ‘Trưycxzcnzang sinh cổkzrs’; Hiệokdjn tạrrlhi, trêalzcn Đnpclôqirqng Hảnsfmi nàsiigy, cóirnc thểuira trộfwwvm đljtyưycxzypskc sơvrac đljtytajxsiigy trậxrlmn, xoay chuyểuiran càsiign khôqirqn… Đnpclưycxzypskc! Sau hôqirqm nay, rốyfndt cuộfwwvc cũpjwong khôqirqng tìudnam ra ngưycxzcnzai thứnsfm hai. Cóirnc tiểuirau sưycxz muộfwwvi khívmsx pháxuiych gan dạrrlhxuiyng suốyfndt nhưycxz vậxrlmy! Thậxrlmt khiếsrusn ngưycxzcnzai làsiigm sưycxz huynh nàsiigy bộfwwvi phụnsfmc…”

Tiểuirau Tiểuirau nghe, chỉkzrs cảnsfmm thấsuyjy bấsuyjt đljtyhessc dĩzpfr. Nàsiigng cóirnc thểuirairnci ra khôqirqng, tấsuyjt cảnsfm đljtyflyyu khôqirqng phảnsfmi do nàsiigng khívmsx pháxuiych gan dạrrlhxuiyng suốyfndt, chỉkzrssiig… Nàsiigng xui xẻppbio…

Ngụnsfmy Khảnsfmi nóirnci xong, ýjvrwycxzcnzai chợypskt tắhesst, “Xem ra, muốyfndn đljtyyfndi phóirnc vớqudni ngưycxzơvraci, tuyệokdjt đljtyyfndi khôqirqng thểuira hạrrlh thủuiraycxzu tìudnanh!”

Ngụnsfmy Khảnsfmi lậxrlmp tứnsfmc ra tay, tấsuyjn côqirqng vềflyy phívmsxa Tiểuirau Tiểuirau.


Bốyfndn phívmsxa toàsiign làsiig cung thủuira, Tiểuirau Tiểuirau tráxuiynh cũpjwong khôqirqng thểuira tráxuiynh. Màsiigxuiyc nàsiigy, nàsiigng cũpjwong khôqirqng thểuira hi vọshhyng xa vờcnzai làsiig Liêalzcm Chiêalzcu sẽylvf ra tay cứnsfmu giúxuiyp. Xem ra, khôqirqng chiếsrusn khôqirqng đljtyưycxzypskc a! Tiểuirau Tiểuirau cúxuiyi ngưycxzcnzai, tráxuiynh khỏtpvki côqirqng kívmsxch củuiraa Ngụnsfmy Khảnsfmi, lạrrlhi thuậxrlmn thếsrusycxzơvracn tay, cuốyfndn lấsuyjy cổkzrs tay hắhessn.

Ngụnsfmy Khảnsfmi khôqirqng đljtyflyy phòrgoeng mộfwwvt chiêalzcu nàsiigy củuiraa nàsiigng, chưycxzpjwong thếsrus bịlhmw che lạrrlhi. Hắhessn thoáxuiyng kinh ngạrrlhc, nhưycxzng lậxrlmp tứnsfmc lạrrlhi tấsuyjn côqirqng vềflyy phívmsxa châmrpun tráxuiyi củuiraa Tiểuirau Tiểuirau.

Tiểuirau Tiểuirau buôqirqng tay, lui châmrpun lạrrlhi mấsuyjy bưycxzqudnc.

Ngụnsfmy Khảnsfmi khôqirqng hềflyy do dựzfmt, lạrrlhi mộfwwvt lầwozvn nữuiraa vậxrlmn côqirqng đljtyáxuiynh lêalzcn.

Liêalzcm Chiêalzcu đljtynsfmng ởpjwo mộfwwvt bêalzcn, lẳuirang lặjhegng nhìudnan, chỉkzrssiig, nỗudnai lòrgoeng lạrrlhi khôqirqng thểuiraalzcn tĩzpfrnh lạrrlhi. Võrmzwqirqng củuiraa Tiểuirau Tiểuirau, hắhessn biếsrust rấsuyjt rõrmzw, thâmrpun pháxuiyp củuiraa nàsiigng tuy nhanh, nhưycxzng kìudnanh lựzfmtc khôqirqng đljtyuira, cho dùepfpirnc thểuiraqirqng kívmsxch đljtyyfndi phưycxzơvracng, cũpjwong khôqirqng thểuira đljtyuira lạrrlhi vếsrust thưycxzơvracng nguy hiểuiram. Sửjvrw dụnsfmng chiêalzcu thứnsfmc hỗudnan loạrrlhn, khôqirqng thàsiignh thạrrlho, rấsuyjt nhanh sẽylvf bịlhmw ngưycxzcnzai kháxuiyc nhìudnan ra sơvrac hởpjwo… Nàsiigng khôqirqng cóirnc nộfwwvi lựzfmtc, khôqirqng đljtyuira sứnsfmc đljtyuirasiigm đljtyyfndi thủuira củuiraa Ngụnsfmy Khảnsfmi.

Tay hắhessn khôqirqng tựzfmt giáxuiyc nắhessm chặjhegt lạrrlhi… Bắhesst đljtyưycxzypskc nàsiigng, thìudnasiigm sao chứnsfm? Hắhessn cóirnc thểuira ngoạrrlhn đljtyfwwvc hạrrlh quyếsrust tâmrpum, nghiêalzcm hìudnanh bứnsfmc cung sao?… Hắhessn tựzfmtudnanh nhậxrlmn mệokdjnh thảnsfmo phạrrlht Đnpclôqirqng Hảnsfmi, khôqirqng phảnsfmi chỉkzrsudna mộfwwvt mụnsfmc đljtyívmsxch thôqirqi sao… Thảnsfmsiigng đljtyi…

Nghĩzpfr đljtyếsrusn đljtyâmrpuy, hắhessn đljtyang đljtylhmwnh tiếsrusn lêalzcn ngătryun lạrrlhi thếsrusqirqng củuiraa Ngụnsfmy Khảnsfmi. Đnpclfwwvt nhiêalzcn, mộfwwvt thanh đljtyao pháxuiy vỡtpvk chiếsrusn cuộfwwvc, ngătryun cáxuiych Tiểuirau Tiểuirau vàsiig Ngụnsfmy Khảnsfmi, mạrrlhnh mẽylvf đljtyâmrpum xuốyfndng sàsiign tàsiigu.

“Sưycxz thúxuiyc!” Tiểuirau Tiểuirau ngẩnsfmng đljtywozvu, may mắhessn khôqirqng thôqirqi.

Ôsrlin Túxuiyc đljtynsfmng trêalzcn mạrrlhn thuyềflyyn, tay cầwozvm mộfwwvt câmrpuy đljtyao, vẻppbi mặjhegt lãylvfnh liệokdjt.

“Lấsuyjy đljtyưycxzypskc sơvrac đljtytajxsiigy trậxrlmn chưycxza?” Ôsrlin Túxuiyc mởpjwo miệokdjng, hỏtpvki.

Tiểuirau Tiểuirau dùepfpng sứnsfmc gậxrlmt đljtywozvu, lấsuyjy từpjwo trong lòrgoeng ra mộfwwvt tờcnza bảnsfmn đljtytajx, nérgoet mựzfmtc lộfwwv ra trêalzcn giấsuyjy Tuyêalzcn Thàsiignh, rõrmzwsiigng cóirnc thểuira nhìudnan thấsuyjy, “Đnpclãylvf lấsuyjy đljtyưycxzypskc!”

Ngụnsfmy Khảnsfmi thấsuyjy khe hởpjwo nhưycxz vậxrlmy, khôqirqng chúxuiyt do dựzfmt tấsuyjn côqirqng, đljtyáxuiynh mộfwwvt chưycxzpjwong vềflyy phívmsxa ngựzfmtc Tiểuirau Tiểuirau.

Ôsrlin Túxuiyc thấsuyjy thếsrus, thảnsfm ngưycxzcnzai xuốyfndng, kérgoeo Tiểuirau Tiểuirau ra, tráxuiynh khỏtpvki mộfwwvt kívmsxch nàsiigy. Hắhessn thuậxrlmn thếsrus đljtyáxuiy thanh đljtyao trêalzcn sàsiign lêalzcn, tấsuyjn côqirqng vềflyy phívmsxa cung thủuira đljtynsfmng mộfwwvt bêalzcn.


Đnpclao phong sắhessc bérgoen, lúxuiyc cung thủuira tráxuiynh nérgoe, vòrgoeng vâmrpuy liềflyyn hởpjwo ra mộfwwvt con đljtyưycxzcnzang. Ôsrlin Túxuiyc khôqirqng hềflyy tham chiếsrusn, kérgoeo Tiểuirau Tiểuirau, theo con đljtyưycxzcnzang kia, nhảnsfmy lêalzcn mạrrlhn thuyềflyyn.

ycxzqudni thuyềflyyn, thuyềflyyn nhỏtpvk củuiraa Đnpclôqirqng Hảnsfmi đljtyãylvf chuẩnsfmn bịlhmw tốyfndt. Lúxuiyc trưycxzqudnc, Ôsrlin Túxuiyc mang theo vàsiigi đljtyokdj tửjvrwirnc kỹorsrtryung bơvraci tốyfndt đljtyfwwvt nhậxrlmp vàsiigo. Hiệokdjn tạrrlhi, mấsuyjy ngưycxzcnzai nàsiigy đljtyang giao chiếsrusn vớqudni binh lívmsxnh, chiếsrusn trưycxzcnzang hỗudnan loạrrlhn.

Tiểuirau Tiểuirau biếsrust, chỉkzrs cầwozvn nhảnsfmy đljtyưycxzypskc lêalzcn thuyềflyyn, liềflyyn cóirnc thểuira chạrrlhy khỏtpvki nơvraci đljtyâmrpuy, kếsrust thúxuiyc tấsuyjt cảnsfm. Chỉkzrssiig, nàsiigng còrgoen mộfwwvt chuyệokdjn nữuiraa chưycxza làsiigm… Tiểuirau Tiểuirau tívmsxnh toáxuiyn trong lòrgoeng, ởpjwo chỗudnasiigy màsiig nhảnsfmy xuốyfndng biểuiran, tuyệokdjt đljtyyfndi khôqirqng phảnsfmi hàsiignh đljtyfwwvng khôqirqn ngoan. Khảnsfmtryung bơvraci củuiraa nàsiigng khôqirqng tốyfndt, tuyệokdjt đljtyyfndi khôqirqng cóirnc khảnsfmtryung bơvraci ra khỏtpvki trậxrlmn thuyềflyyn đljtyưycxzypskc. Nhưycxzng lúxuiyc nàsiigy màsiig khôqirqng rơvraci xuốyfndng nưycxzqudnc, cóirnc lẽylvf khôqirqng còrgoen cơvrac hộfwwvi nữuiraa…

siigxuiyc nàsiigy, Ngụnsfmy Khảnsfmi mởpjwo miệokdjng, quáxuiyt: “Bắhessn têalzcn!”

Cung thủuira vốyfndn đljtyang đljtyypski mệokdjnh lệokdjnh củuiraa Liêalzcm Chiêalzcu, nhưycxzng thờcnzai cuộfwwvc hiệokdjn tạrrlhi quáxuiy gấsuyjp gáxuiyp, khôqirqng chấsuyjp nhậxrlmn do dựzfmt. Mộfwwvt khắhessc kia, têalzcn àsiigo àsiigo rờcnzai cung, bắhessn vềflyy phívmsxa hai ngưycxzcnzai trêalzcn mạrrlhn thuyềflyyn.

Ôsrlin Túxuiyc vung đljtyao, đljtyáxuiynh gãylvfy têalzcn, sau đljtyóirnc, kérgoeo Tiểuirau Tiểuirau nhảnsfmy lêalzcn thuyềflyyn nhỏtpvk.

Ngụnsfmy Khảnsfmi nhívmsxu màsiigy, thảnsfm ngưycxzcnzai nhảnsfmy xuốyfndng, cũpjwong dừpjwong lạrrlhi trêalzcn thuyềflyyn nhỏtpvk.

Ôsrlin Túxuiyc khôqirqng chúxuiyt do dựzfmt, vung đljtyao chérgoem tớqudni. Ngụnsfmy Khảnsfmi thoảnsfmi máxuiyi tráxuiynh đljtyi, vậxrlmn lựzfmtc xuấsuyjt chưycxzpjwong. Trêalzcn thuyềflyyn nhỏtpvk, khôqirqng cóirnc chỗudna tráxuiynh, Ôsrlin Túxuiyc chỉkzrs đljtyàsiignh đljtyóirncn đljtytpvk mộfwwvt chưycxzpjwong nàsiigy.

Giâmrpuy tiếsrusp theo, thâmrpun mìudnanh Ôsrlin Túxuiyc chấsuyjn đljtyfwwvng, lui lạrrlhi mộfwwvt bưycxzqudnc.

“Minh Lôqirqi chưycxzpjwong…” Ôsrlin Túxuiyc nhívmsxu màsiigy, hơvraci thởpjwoirnc chúxuiyt khóirnc khătryun.

Ngụnsfmy Khảnsfmi cưycxzcnzai cưycxzcnzai, tiếsrusp tụnsfmc côqirqng kívmsxch.

xuiyc nàsiigy, cung thủuira trêalzcn chiếsrusn thuyềflyyn àsiigo àsiigo nhảnsfmy lêalzcn mạrrlhn thuyềflyyn, đljtyang đljtylhmwnh bắhessn têalzcn, Liêalzcm Chiêalzcu lạrrlhi mởpjwo miệokdjng quáxuiyt: “Đnpcluira ta.”

Hắhessn lấsuyjy mộfwwvt chiếsrusc cung, gắhessn ba mũpjwoi têalzcn lêalzcn, kérgoeo cung.


Trêalzcn thuyềflyyn nhỏtpvk, Ôsrlin Túxuiyc vàsiig Ngụnsfmy Khảnsfmi vẫuyemn đljtyang đljtyáxuiynh nhau. Tiểuirau Tiểuirau trốyfndn ởpjwoalzcn cạrrlhnh, tráxuiynh tráxuiyi tráxuiynh phảnsfmi. Hắhessn lẳuirang lặjhegng nhìudnan chătryum chúxuiy ba ngưycxzcnzai kia, sau đljtyóirnc hạrrlh lựzfmtc kérgoeo xuốyfndng mộfwwvt nửjvrwa, sau đljtyóirnc, nhắhessm hai mắhesst lạrrlhi, buôqirqng tay.

Ba mũpjwoi têalzcn dàsiigi xérgoexuiych khôqirqng khívmsx, nhanh chóirncng bay đljtyếsrusn.

Ngụnsfmy Khảnsfmi nghe thấsuyjy tiếsrusng têalzcn xérgoe gióirnc, lậxrlmp tứnsfmc thảnsfm ngưycxzcnzai nhảnsfmy lêalzcn, tráxuiynh đljtyi. Màsiig Ôsrlin Túxuiyc lạrrlhi đljtyang theo đljtyàsiig đljtyáxuiynh, khôqirqng thểuira dừpjwong lạrrlhi, mắhesst thấsuyjy têalzcn đljtyãylvf sắhessp đljtyếsrusn gầwozvm, hắhessn đljtyàsiignh phảnsfmi vung đljtyao, chặjhegt đljtynsfmt hai mũpjwoi, màsiigpjwoi thứnsfm ba kia lạrrlhi khôqirqng thểuira tráxuiynh đljtyưycxzypskc.

Ôsrlin Túxuiyc đljtyang đljtylhmwnh tung chưycxzpjwong đljtyáxuiynh lậxrlmt thuyềflyyn, lạrrlhi nghe thấsuyjy tiếsrusng Tiểuirau Tiểuirau la lêalzcn: “Cẩnsfmn thậxrlmn!”

epfp thếsrussiigo hắhessn cũpjwong khôqirqng thểuira ngờcnza, mộfwwvt khắhessc kia, Tiểuirau Tiểuirau thảnsfm ngưycxzcnzai bay đljtyếsrusn, thay hắhessn chắhessn têalzcn.

Bảnsfmn thâmrpun Tiểuirau Tiểuirau cũpjwong khôqirqng nghĩzpfr tớqudni, phảnsfmn ứnsfmng củuiraa mìudnanh sao lạrrlhi nhanh nhưycxz vậxrlmy. Têalzcn bắhessn trúxuiyng ngựzfmtc nàsiigy, dẫuyemn tớqudni mộfwwvt trậxrlmn đljtyau đljtyqudnn. Nàsiigng ngưycxzqudnc mắhesst, nhìudnan Liêalzcm Chiêalzcu đljtynsfmng trêalzcn mạrrlhn thuyềflyyn, sau đljtyóirnc, thâmrpun mìudnanh nghiêalzcng đljtyi, ngãylvfsiigo trong lòrgoeng biểuiran.

“Tiểuirau Tiểuirau!” ôqirqn Túxuiyc vưycxzơvracn tay, kérgoeo Tiểuirau Tiểuirau lạrrlhi. Thuyềflyyn nhỏtpvk khôqirqng chịlhmwu nổkzrsi chấsuyjn đljtyfwwvng nàsiigy, lậxrlmp tứnsfmc ngiêalzcng theo.

Liêalzcm Chiêalzcu đljtynsfmng trêalzcn mạrrlhn thuyềflyyn, cứnsfmng ngưycxzcnzai lạrrlhi. Khôqirqng cóirnc khảnsfmtryung… Khôqirqng cóirnc khảnsfmtryung sẽylvf bắhessn trúxuiyng… Rõrmzwsiigng hắhessn khôqirqng hềflyy nhắhessm…

Ngụnsfmy Khảnsfmi thấsuyjy thếsrus, la lớqudnn: “Xuốyfndng nưycxzqudnc tìudnam ngưycxzcnzai!”

Binh lívmsxnh đljtyanh đljtylhmwnh nhảnsfmy xuốyfndng nưycxzqudnc, đljtyfwwvt nhiêalzcn gióirnc biểuiran thổkzrsi mạrrlhnh. Mặjhegt biểuiran vốyfndn đljtyang yêalzcn tĩzpfrnh liềflyyn gợypskn sóirncng. Mấsuyjy chiếsrusc thuyềflyyn nhỏtpvk khôqirqng chịlhmwu nổkzrsi sóirncng biểuiran, lay đljtyfwwvng khôqirqng thôqirqi.

“Côqirqng tửjvrw, thủuiray triềflyyu lêalzcn.” Binh lívmsxnh bêalzcn cạrrlhnh tiếsrusn lêalzcn, nóirnci vớqudni Liêalzcm Chiêalzcu, “Lúxuiyc nàsiigy vàsiigo nưycxzqudnc tìudnam ngưycxzcnzai, chỉkzrs sợypsk…”

Liêalzcm Chiêalzcu khôqirqng hềflyy đljtyuira ýjvrw tớqudni, thảnsfm ngưycxzcnzai nhảnsfmy xuốyfndng mạrrlhn thuyềflyyn, đljtyáxuiyp trêalzcn thuyềflyyn nhỏtpvk. Hắhessn nhìudnan con sóirncng cuồtajxn cuộfwwvn trêalzcn mặjhegt biểuiran, cơvrac hồtajx khôqirqng thểuiraqirq hấsuyjp.

“Liêalzcm côqirqng tửjvrw…” Ngụnsfmy Khảnsfmi cóirnc chúxuiyt cưycxzcnzai lạrrlhnh, mởpjwo miệokdjng nóirnci, “Chỉkzrs bằkdcing khảnsfmtryung bơvraci củuiraa ngưycxzơvraci, chỉkzrs sợypsk, cáxuiyi gìudnapjwong khôqirqng tìudnam thấsuyjy…”


Liêalzcm Chiêalzcu ngấsuyjy ngốyfndc đljtynsfmng ởpjwopjwoi thuyềflyyn, đljtyuira gióirnc biểuiran gàsiigo thérgoet, thổkzrsi loạrrlhn tay áxuiyo.

xuiyc lâmrpuu sau, hắhessn dùepfpng thanh âmrpum gầwozvn nhưycxz đljtyhessng cháxuiyt, mởpjwo miệokdjng nóirnci: “Chỉkzrsnh quâmrpun… Sau khi thủuiray triềflyyu hạrrlh, lạrrlhi tiếsrusp tụnsfmc tìudnam…”

…….

~~~~~~~~~~ Dưycxzqudni đljtyâmrpuy làsiig thờcnzai gian chữuiraa thưycxzơvracng phâmrpun cáxuiych tuyếsrusn ~~~~~~~~~~

Cho tớqudni bâmrpuy giờcnza, Tiểuirau Tiểuirau đljtyflyyu chưycxza từpjwong bơvraci lộfwwvi. Hồtajxi nhỏtpvk, cho dùepfp ngưycxzcnzai kháxuiyc dỗudna thếsrussiigo, nàsiigng cũpjwong khôqirqng dáxuiym xuốyfndng nưycxzqudnc. Cho dùepfp xuốyfndng nưycxzqudnc, nàsiigng cũpjwong khôqirqng dáxuiym ngừpjwong hôqirq hấsuyjp, cứnsfm nhưycxz vậxrlmy, liềflyyn khôqirqng tráxuiynh đljtyưycxzypskc việokdjc bịlhmw sặjhegc nưycxzqudnc. Khôqirqng thểuira mởpjwo to mắhesst dưycxzqudni nưycxzqudnc, cộfwwvng thêalzcm cảnsfmm giáxuiyc sợypskylvfi khi bịlhmw sặjhegc, khiếsrusn nàsiigng khôqirqng cáxuiych nàsiigo họshhyc bơvraci đljtyưycxzypskc.

xuiyc rơvraci vàsiigo trong lòrgoeng biểuiran, đljtywozvu óirncc nàsiigng liềflyyn trốyfndng rỗudnang. Nhưycxzng trong khoảnsfmnh khắhessc trốyfndng rỗudnang kia, nàsiigng lạrrlhi vẫuyemn nhớqudnrmzw mộfwwvt chuyệokdjn: Sơvrac đljtytajxsiigy trậxrlmn trong lòrgoeng nàsiigng kia, nhấsuyjt đljtylhmwnh khôqirqng thểuira bảnsfmo toàsiign trong nưycxzqudnc biểuiran…

siigng đljtyfwwvt nhiêalzcn cảnsfmm thấsuyjy thậxrlmt thỏtpvka mãylvfn, ởpjwo trong nưycxzqudnc biểuiran tốyfndi đljtyen, quêalzcn đljtyi sợypskylvfi…

……..

“Tiểuirau Tiểuirau…”

Trong lúxuiyc mung lung, Tiểuirau Tiểuirau chỉkzrs cảnsfmm thấsuyjy trong cơvrac thểuira đljtyfwwvt nhiêalzcn cóirnc thêalzcm mộfwwvt dòrgoeng châmrpun khívmsx, chạrrlhy trong kinh mạrrlhch. Màsiig sau đljtyóirnc, khôqirqng khívmsx trong nháxuiyy mắhesst tràsiign vàsiigo trong phổkzrsi. Nàsiigng lúxuiyc nàsiigy mớqudni kiệokdjt liệokdjt ho khan lêalzcn.

“Sưycxz… Thúxuiyc?” Tiểuirau Tiểuirau mởpjwo to mắhesst, liềflyyn thấsuyjy Ôsrlin Túxuiyc cảnsfm ngưycxzcnzai ưycxzqudnt đljtyuyemm.

Ôsrlin Túxuiyc thấsuyjy nàsiigng tỉkzrsnh lạrrlhi, khẽylvf cau màsiigy, nhẹlqoq nhàsiigng thởpjwo ra.

Tiểuirau Tiểuirau chỉkzrs cảnsfmm thấsuyjy toàsiign vôqirq lựzfmtc, tay châmrpun đljtyflyyu khôqirqng nghe theo sai bảnsfmo củuiraa nàsiigng. Chỉkzrssiig, nàsiigng lậxrlmp tứnsfmc nghĩzpfr đljtyếsrusn đljtyiềflyyu gìudna, nỗudna lựzfmtc nâmrpung tay mìudnanh lêalzcn, lấsuyjy sơvrac đljtytajxsiigy trậxrlmn trong lòrgoeng kia ra, đljtyưycxza cho Ôsrlin Túxuiyc.

Tay nắhessm trậxrlmn đljtytajx củuiraa nàsiigng run lêalzcn nhèzpfr nhẹlqoq, nhưycxzng vẫuyemn cốyfnd gắhessng cưycxzcnzai nhưycxzpjwo, nóirnci: “Đnpclâmrpuy… Khôqirqng đljtyưycxzypskc rồtajxi, sưycxz thúxuiyc, sơvrac… sơvrac đljtytajxsiigy trậxrlmn, hủuiray…”

Tấsuyjm giấsuyjy vẽylvfvrac đljtytajx đljtyãylvf bịlhmwycxzqudnc biểuiran tẩnsfmm ưycxzqudnt, nérgoet mựzfmtc đljtyãylvf phai nhòrgoea hếsrust, mơvrac hồtajx khôqirqng rõrmzw.

Ôsrlin Túxuiyc nhìudnan tấsuyjm sơvrac đljtytajx kia, cau màsiigy, nóirnci: “Thôqirqi…”

Nghe thấsuyjy câmrpuu nàsiigy, Tiểuirau Tiểuirau nhưycxz trúxuiyt đljtyưycxzypskc mộfwwvt gáxuiynh nặjhegng, bàsiign tay nắhessm trậxrlmn đljtytajxqirq lựzfmtc hạrrlh xuốyfndng, “Thựzfmtc xin lỗudnai…”

Ôsrlin túxuiyc thởpjwosiigi, đljtyuira Tiểuirau Tiểuirau nằkdcim xuốyfndng. Hắhessn ngẩnsfmng đljtywozvu, nhìudnan bầwozvu trờcnzai u áxuiym. So vớqudni sơvrac đljtytajxsiigy trậxrlmn, vẫuyemn đljtyflyy hiệokdjn tạrrlhi còrgoen nghiêalzcm trọshhyng hơvracn. Hắhessn khôqirqng biếsrust chỗudnasiigy làsiig chỗudnasiigo. Từpjwo trêalzcn thuyềflyyn rơvraci xuốyfndng, bịlhmw thủuiray triềflyyu vâmrpuy hãylvfm, cho dùepfp khảnsfmtryung bơvraci củuiraa hắhessn cóirnc tốyfndt cũpjwong khôqirqng cáxuiych nàsiigo quay vềflyy Đnpclôqirqng Hảnsfmi Thấsuyjt Thậxrlmp Nhịlhmw Đnpclnsfmo, huốyfndng hồtajx, còrgoen mang theo cảnsfm mộfwwvt ngưycxzcnzai bịlhmw thưycxzơvracng. Chuyệokdjn duy nhấsuyjt hắhessn cóirnc thểuirasiigm lúxuiyc đljtyóirncsiigycxzơvracng theo dòrgoeng chảnsfmy. Trôqirqi nổkzrsi khoảnsfmng chừpjwong mộfwwvt canh giờcnza, thủuiray triềflyyu rốyfndt cụnsfmc cũpjwong đljtyưycxza hắhessn đljtyếsrusn đljtynsfmo nhỏtpvksiigy. Hắhessn khôqirqng hềflyy biếsrust nơvraci nàsiigy làsiig đljtyâmrpuu.

Dựzfmta theo dòrgoeng hảnsfmi lưycxzu mùepfpa nàsiigy màsiigvmsxnh toáxuiyn, nơvraci nàsiigy cóirnc lẽylvfsiig phívmsxa nam Đnpclôqirqng Hảnsfmi… Nếsrusu đljtyi lầwozvm vàsiigo lãylvfnh đljtylhmwa củuiraa Bắhessc Thầwozvn Cung, vậxrlmy thìudnaudnanh thếsrus khôqirqng hềflyykzrsn. Theo bảnsfmn nătryung, hắhessn nhìudnan Tiểuirau Tiểuirau mộfwwvt cáxuiyi. Nếsrusu khôqirqng phảnsfmi do nàsiigng rơvraci xuốyfndng nưycxzqudnc, cóirnc lẽylvf hắhessn sẽylvf khôqirqng…

Ýtizd nghĩzpfrsiigy vừpjwoa hiệokdjn lêalzcn mộfwwvt cáxuiyi, trong lòrgoeng hắhessn lạrrlhi cătryung thẳuirang, khôqirqng thểuira suy nghĩzpfr tiếsrusp nữuiraa. Trong tay hắhessn, còrgoen cầwozvm mộfwwvt mũpjwoi têalzcn, mũpjwoi têalzcn ba cạrrlhnh, cóirncqirqi kịlhmwch đljtyfwwvc.

“Sưycxz thúxuiyc… Thựzfmtc xin lỗudnai…” Tiểuirau Tiểuirau thấsuyjy mặjhegt hắhessn lạrrlhnh nhưycxztryung, khiếsrusp sợypskirnci mộfwwvt câmrpuu.

Ôsrlin Túxuiyc quay đljtywozvu, nhìudnan nàsiigng, “Nếsrusu muốyfndn nóirnci vềflyy chuyệokdjn sơvrac đljtytajxsiigy trậxrlmn, thìudna khôqirqng cầwozvn nóirnci nữuiraa…” Vẻppbi mặjhegt hắhessn vẫuyemn lạrrlhnh lùepfpng nhưycxzpjwo, mởpjwo miệokdjng, “Ngưycxzơvraci đljtysuyjy? Chỉkzrs bằkdcing cáxuiyi thâmrpun thủuirazpfro càsiigo ba châmrpun nàsiigy, cũpjwong dáxuiym chắhessn têalzcn hộfwwv ngưycxzcnzai kháxuiyc. Ngưycxzơvraci cháxuiyn sốyfndng rồtajxi sao?”

Tiểuirau Tiểuirau cưycxzcnzai hắhessc hắhessc, hữuirau khívmsxqirq lựzfmtc nóirnci: “Trêalzcn ngưycxzcnzai ta… Mặjhegc…”

“Cho dùepfpirnc mặjhegc ‘Tiêalzcm Túxuiyxuiych La’ cũpjwong khôqirqng nêalzcn liềflyyu mạrrlhng nhưycxz thếsrus…” Ôsrlin Túxuiyc khiểuiran tráxuiych.

xuiyc nàsiigy, Tiểuirau Tiểuirau lạrrlhi ho lêalzcn, gòrgoexuiyjvrwng hồtajxng, hôqirq hấsuyjp dồtajxn dậxrlmp, thoạrrlht nhìudnanh tưycxzơvracng đljtyyfndi khổkzrs sởpjwo.

Ôsrlin Túxuiyc đljtynsfmng dậxrlmy, nóirnci: “Ta đljtyi tìudnam chúxuiyt củuirai nhóirncm lửjvrwa…”

Tiểuirau Tiểuirau gậxrlmt gậxrlmt đljtywozvu, nhắhessm mắhesst dưycxztpvkng thầwozvn.

Ôsrlin Túxuiyc đljtyi mộfwwvt vòrgoeng mớqudni pháxuiyt hiệokdjn, nơvraci bọshhyn họshhy đljtyang ởpjwo, nóirnci làsiig tiểuirau đljtynsfmo, chi bằkdcing nóirnci làsiig mộfwwvt tảnsfmng đljtyáxuiy ngầwozvm lớqudnn cho rồtajxi. Nơvraci nàsiigy câmrpuy cốyfndi rấsuyjt thưycxza thớqudnt, càsiigng khôqirqng cóirncycxzqudnc ngọshhyt, khôqirqng lâmrpuu nữuiraa, chỉkzrsrgoen duy nhấsuyjt mộfwwvt con đljtyưycxzcnzang chếsrust.

Hắhessn khóirnc khătryun lắhessm mớqudni nhóirncm đljtyưycxzypskc lửjvrwa lêalzcn, nhưycxzng củuirai chưycxza khôqirq, liềflyyn tạrrlho ra khóirnci đljtyjhegc, khiếsrusn hai ngưycxzcnzai bịlhmw sặjhegc mộfwwvt chúxuiyt. May màsiig thờcnzai tiếsrust tháxuiyng nătryum ôqirqn hòrgoea hợypskp lòrgoeng ngưycxzcnzai, bằkdcing khôqirqng, chỉkzrs vớqudni chuyệokdjn y phụnsfmc ẩnsfmm ưycxzqudnt nhấsuyjt đljtylhmwnh sẽylvf nhiễtlmwm phong hàsiign. Tạrrlhi cáxuiyi nơvraci đljtynsfmo nhỏtpvk lẻppbi loi nàsiigy, càsiigng khóirncudnam đljtyưycxzcnzang sốyfndng.

Ôsrlin Túxuiyc đljtyi đljtyếsrusn bêalzcn ngưycxzcnzai Tiểuirau Tiểuirau, vừpjwoa đljtylhmwnh gọshhyi nàsiigng đljtynsfmng lêalzcn, khóirnce mắhesst lạrrlhi nhìudnan thấsuyjy mộfwwvt vệokdjt máxuiyu.

Hắhessn ngồtajxi xổkzrsm xuốyfndng, tậxrlmp trung nhìudnan kỹorsr, chỉkzrs thấsuyjy mãylvfu loãylvfng đljtytpvk sậxrlmm từpjwo trong tay áxuiyo nàsiigng chầwozvm chậxrlmm chảnsfmy ra. Lòrgoeng hắhessn kinh hãylvfi, lậxrlmp tứnsfmc kérgoeo tay áxuiyo nàsiigng. Trêalzcn tay phảnsfmi củuiraa nàsiigng cóirnc mộfwwvt vệokdjt máxuiyu, miệokdjng vếsrust thưycxzơvracng tuy nhỏtpvk, nhưycxzng máxuiyu chảnsfmy khôqirqng ngừpjwong. Trêalzcn miệokdjng vếsrust thưycxzơvracng đljtyãylvf dầwozvn dầwozvn chuyểuiran sang màsiigu đljtyen. “Tiêalzcm Túxuiyxuiych La” tuy rằkdcing đljtyưycxzypskc coi làsiig đljtyao thưycxzơvracng bấsuyjt nhậxrlmp nhưycxzng lạrrlhi khôqirqng hềflyyirnc tay áxuiyo. Chẳuirang lẽylvfsiig do mũpjwoi têalzcn kia khi đljtyâmrpum vàsiigo đljtyãylvfycxzypskt qua cáxuiynh tay?

Ôsrlin Túxuiyc nâmrpung cổkzrs tay Tiểuirau Tiểuirau lêalzcn, thătryum dòrgoe mạrrlhch đljtyxrlmp. Nhịlhmwp tim củuiraa nàsiigng rấsuyjt nhanh, vôqirqepfpng hỗudnan loạrrlhn.

“Kiếsrusn Huyếsrust Phong Hầwozvu?!” Ôsrlin Túxuiyc kinh ngạrrlhc nóirnci ra cáxuiyi têalzcn nàsiigy.

xuiyc nàsiigy, hắhessn vưycxzơvracn tay, nâmrpung Tiểuirau Tiểuirau dậxrlmy, đljtyiểuiram huyệokdjt đljtyrrlho trêalzcn bảnsfm vai, ngătryun máxuiyu từpjwoxuiynh tay nàsiigng lạrrlhi. Sau đljtyóirnc, lậxrlmp tứnsfmc vậxrlmn côqirqng bứnsfmc đljtyfwwvc trong máxuiyu trêalzcn cáxuiynh tay củuiraa nàsiigng ra.

Hắhessn khôqirqng khỏtpvki ảnsfmo nãylvfo. Hắhessn pháxuiyt hiệokdjn quáxuiy muộfwwvn, nếsrusu sớqudnm hơvracn mộfwwvt chúxuiyt, hắhessn cóirncycxzcnzai phầwozvn nắhessm chắhessc… Đnpcláxuiyng chếsrust, sao hắhessn lạrrlhi khôqirqng đljtyuira ýjvrw nhưycxz thếsrus chứnsfm?!

Ưvmsxqudnc chừpjwong mộfwwvt khắhessc trôqirqi qua, máxuiyu đljtyen đljtyãylvf trởpjwo lạrrlhi sắhessc hồtajxng nhưycxzpjwo. Ôsrlin Túxuiyc thu côqirqng lựzfmtc, đljtytpvk Tiểuirau Tiểuirau vàsiigo trong ngựzfmtc. Hắhessn hơvraci thởpjwo dốyfndc, mởpjwo miệokdjng kêalzcu: “Tiểuirau Tiểuirau?”

Tiểuirau Tiểuirau chậxrlmm rãylvfi mởpjwo mắhesst, lúxuiyc nhìudnan thấsuyjy hắhessn, liềflyyn mỉkzrsm cưycxzcnzai, “Sưycxz thúxuiyc… Trêalzcn ngưycxzcnzai ngưycxzơvraci cóirncepfpi Long Tiêalzcn hưycxzơvracng…”

Ôsrlin Túxuiyc nhívmsxu màsiigy, “Cóirnc biếsrust mìudnanh suýjvrwt chúxuiyt nữuiraa thìudna chếsrust hay khôqirqng, còrgoen lo mấsuyjy chuyệokdjn mùepfpi vịlhmwudna nữuiraa!”

“Hồtajxi nhỏtpvk… Ta từpjwong ngửjvrwi thấsuyjy nóirnc trêalzcn ngưycxzcnzai sưycxz phụnsfm…” Tiểuirau Tiểuirau cưycxzcnzai, tựzfmtirnci, “Rấsuyjt quýjvrw nhỉkzrs… Sưycxz phụnsfm bảnsfmo ta, đljtyâmrpuy làsiig cốyfndng phẩnsfmm… Rõrmzwsiigng, sưycxz phụnsfm nghèzpfro kiếsrust xáxuiyc, trêalzcn ngưycxzcnzai làsiigm sao cóirnc thểuirairnc cốyfndng phẩnsfmm chứnsfm?… Ha ha… Hiệokdjn tạrrlhi ta đljtyãylvf biếsrust, bởpjwoi vìudna ngưycxzcnzai làsiig ‘Quỷokdjycxz’ Hàsiign Khanh…”

Tiểuirau Tiểuirau ngưycxzqudnc mắhesst, nhìudnan hắhessn, “… Kỳbolp thậxrlmt, ngưycxzơvraci vàsiigycxz phụnsfm khôqirqng hềflyy giốyfndng nhau… Sưycxz phụnsfm thívmsxch cưycxzcnzai, hỉkzrs nộfwwv áxuiyi ốyfnd đljtyflyyu giấsuyju ởpjwo trong lòrgoeng. Màsiig ngưycxzơvraci, mặjhegc dùepfp khôqirqng hay cưycxzcnzai, nhưycxzng tấsuyjt cảnsfm cảnsfmm xúxuiyc đljtyflyyu hiệokdjn lêalzcn trêalzcn mặjhegt…”

xuiyc nghe thấsuyjy mấsuyjy câmrpuu nàsiigy, Ôsrlin Túxuiyc trầwozvm mặjhegc, vẻppbi mặjhegt lạrrlhnh nhưycxztryung.

“… Sưycxz thúxuiyc, côqirqng phu gạrrlht ngưycxzcnzai củuiraa ngưycxzơvraci, so vớqudni ta còrgoen kérgoem hơvracn… Mỗudnai lầwozvn nóirnci dốyfndi ngưycxzcnzai kháxuiyc, trong áxuiynh mắhesst đljtyflyyu cóirnc chúxuiyt khôqirqng tìudnanh nguyệokdjn, rõrmzwsiigng…”

“Ta nóirnci bậxrlmy vớqudni ngưycxzcnzai kháxuiyc khi nàsiigo?” Ôsrlin Túxuiyc mặjhegc dùepfp đljtylhmwnh tráxuiych cứnsfm, nhưycxzng lờcnzai nóirnci đljtyếsrusn miệokdjng, lạrrlhi khôqirqng tựzfmt giáxuiyc nhẹlqoq nhàsiigng đljtyi.

“Liêalzcm Chiêalzcu a…” Tiểuirau Tiểuirau dừpjwong mộfwwvt chúxuiyt, mệokdjt nhọshhyc thởpjwo, nóirnci, “Ngưycxzơvraci luôqirqn khôqirqng ngừpjwong khôqirqng ngừpjwong bảnsfmo vớqudni ta, hắhessn làsiig ngưycxzcnzai xấsuyju… Bụnsfmng dạrrlh khóirncycxzcnzang… Thậxrlmt ra, ngay cảnsfm chívmsxnh sưycxz thúxuiyc ngưycxzơvraci cũpjwong biếsrust, hắhessn khôqirqng phảnsfmi làsiig ngưycxzcnzai nhưycxz vậxrlmy…”

Ôsrlin Túxuiyc nhìudnan Tiểuirau Tiểuirau trong lòrgoeng, vẻppbi mặjhegt lạrrlhnh bătryung dầwozvn dầwozvn tan đljtyi, “Ngưycxzơvraci đljtyãylvf biếsrust… Vìudna sao…”

“Ta làsiig đljtytajx đljtyokdj củuiraa Quỷokdjycxz…” Tiểuirau Tiểuirau nhẹlqoq nhàsiigng nâmrpung tay lêalzcn, nắhessm lấsuyjy cổkzrs tay Ôsrlin Túxuiyc, “Sưycxz thúxuiyc, tuy rằkdcing hơvracn mộfwwvt nửjvrwa lờcnzai ngưycxzơvraci nóirnci đljtyflyyu làsiig gạrrlht ta, nhưycxzng ta biếsrust, ngưycxzơvraci đljtyyfndi tốyfndt vớqudni ta… Ta vàsiig Liêalzcm Chiêalzcu, chỉkzrsirnc thểuirasiig đljtylhmwch nhâmrpun… Sưycxz thúxuiyc, ta biếsrust ta khôqirqng tốyfndt, làsiigm cho ngưycxzơvraci phảnsfmi quan tâmrpum…. Vềflyy sau, sẽylvf khôqirqng bao giờcnza nữuiraa…”

Tiểuirau Tiểuirau nóirnci nghiêalzcm túxuiyc, “… Từpjwo nay vềflyy sau, hắhessn sẽylvf chỉkzrsudna hoàsiigng mệokdjnh màsiig tớqudni tìudnam ta, màsiig ta, cũpjwong sẽylvf ngoan ngoãylvfn chặjhegt đljtynsfmt tâmrpum niệokdjm, an tâmrpum ởpjwo lạrrlhi Đnpclôqirqng Hảnsfmi… Ta sẽylvf nghe lờcnzai ngưycxzơvraci nóirnci, ngoan ngoãylvfn hiếsrusu thuậxrlmn vớqudni ngưycxzơvraci, cuốyfndi cùepfpng… Sẽylvf khôqirqng bao giờcnza chọshhyc giậxrlmn ngưycxzơvraci nữuiraa…”

Ôsrlin Túxuiyc chỉkzrs cảnsfmm thấsuyjy đljtywozvu mìudnanh loạrrlhn thàsiignh mộfwwvt đljtyyfndng, cảnsfmm xúxuiyc chưycxza từpjwong cóirnc từpjwo trưycxzqudnc tớqudni nay bùepfpng nổkzrs, dâmrpung lêalzcn từpjwo tậxrlmn đljtyáxuiyy lòrgoeng, ởpjwo trong thâmrpun thểuira củuiraa hắhessn đljtyáxuiynh mạrrlhnh mộfwwvt cáxuiyi. Lòrgoeng dạrrlh nữuirasiigi tửjvrw luôqirqn luôqirqn đljtyơvracn thuầwozvn nhưycxz thếsrus, thứnsfmsiigng muốyfndn, thếsrus nhưycxzng lạrrlhi chỉkzrs đljtyơvracn giảnsfmn đljtyếsrusn vậxrlmy… Nàsiigng thậxrlmt sựzfmt biếsrust đljtyiềflyyu gìudna gọshhyi làsiig lờcnzai dụnsfmng khôqirqng? Hiểuirau đljtyưycxzypskc tâmrpum cơvrac trùepfpng trùepfpng? Hiểuirau đljtyưycxzypskc sáxuiyt hạrrlhi tívmsxnh mệokdjnh ngưycxzcnzai kháxuiyc?… Hóirnca ra… Hắhessn đljtyãylvf nghĩzpfr sai vềflyysiigng, cũpjwong đljtyãylvf nghĩzpfr sai vềflyy bảnsfmn thâmrpun…

Hắhessn khôqirqng biếsrust nêalzcn làsiigm nhưycxz thếsrussiigo, chỉkzrsirnc thểuira trầwozvm mặjhegc. Chỉkzrssiig, cóirnc thậxrlmt nhưycxz lờcnzai nàsiigng nóirnci, hắhessn đljtyãylvf sớqudnm bạrrlhi lộfwwv hỉkzrs giậxrlmn củuiraa bảnsfmn thâmrpun…

Tiểuirau Tiểuirau nhìudnan hắhessn, cưycxzcnzai ngâmrpuy thơvrac, “… Sưycxz thúxuiyc… Ta còrgoen mộfwwvt việokdjc… vẫuyemn lừpjwoa gạrrlht ngưycxzơvraci…”

“Đnpclpjwong nóirnci nữuiraa…” Ôsrlin Túxuiyc tătryung thêalzcm mộfwwvt phầwozvn lựzfmtc, ôqirqm chặjhegt thâmrpun thểuira gầwozvy yếsrusu củuiraa nàsiigng.

“… Ta khôqirqng phảnsfmi sưycxz thúxuiyc củuiraa ngưycxzơvraci…” Hắhessn dùepfpng tấsuyjt cảnsfm sứnsfmc lựzfmtc, cắhessn rătryung, nóirnci ra nhữuirang lờcnzai nàsiigy, “Ta khôqirqng phảnsfmi…”

Nhưycxzng màsiig, ngưycxzcnzai trong lòrgoeng hắhessn rấsuyjt lâmrpuu cũpjwong khôqirqng hềflyy đljtyáxuiyp lạrrlhi. Hắhessn dèzpfr dặjhegt cẩnsfmn trọshhyng thảnsfm lỏtpvkng vòrgoeng ôqirqm, chỉkzrs thấsuyjy, nàsiigng mang theo ýjvrwycxzcnzai nhưycxzirnc nhưycxz khôqirqng, an ổkzrsn ngủuira

Hắhessn khôqirqng còrgoen lờcnzai nàsiigo đljtyuirairnci, chỉkzrs đljtyàsiignh mỉkzrsm cưycxzcnzai, cưycxzcnzai ôqirqm nàsiigng vàsiigo trong lồtajxng ngựzfmtc. Nhưycxz vậxrlmy cũpjwong tốyfndt… Nàsiigng khôqirqng biếsrust cáxuiyi gìudna, mớqudni làsiig tốyfndt nhấsuyjt…

………

~~~~~~~~~~ Dưycxzqudni đljtyay làsiig thay đljtykzrsi góirncc nhìudnan phâmrpun cáxuiych tuyếsrusn ~~~~~~~~~

Trêalzcn Đnpclôqirqng Hảnsfmi, sóirncng gióirncylvfnh liệokdjt, xa xa, mưycxza gióirncsiigng lúxuiyc càsiigng mạrrlhnh, khiếsrusn cho ngưycxzcnzai ta sợypskylvfi.

Trêalzcn chiếsrusn thuyềflyyn củuiraa Liêalzcm gia lạrrlhi vôqirqepfpng yêalzcn tĩzpfrnh, mỗudnai ngưycxzcnzai đljtyflyyu đljtynsfmng nguyêalzcn ởpjwo vịlhmw trívmsx củuiraa bảnsfmn thâmrpun, khôqirqng dáxuiym đljtyi loạrrlhn mộfwwvt bưycxzqudnc.

Liêalzcm Chiêalzcu đljtyi vàsiigo khoang thuyềflyyn, đljtynsfmng trong phòrgoeng mìudnanh, uốyfndng nưycxzqudnc ngătryun lạrrlhi cảnsfmm xúxuiyc.

Đnpclóirncsiig mộfwwvt loạrrlhi cảnsfmm giáxuiyc hưycxz thoáxuiyt xưycxza nay chưycxza từpjwong cóirnc, tràsiign ra mỗudnai tấsuyjc xưycxzơvracng cốyfndt, khiếsrusn hắhessn khôqirqng thểuira đljtyfwwvng đljtyxrlmy. Hắhessn lẳuirang lặjhegng đljtynsfmng yêalzcn thậxrlmt lâmrpuu, mớqudni chậxrlmm rãylvfi dờcnzai bưycxzqudnc, đljtyi tớqudni trưycxzqudnc tấsuyjm hảnsfmi đljtytajx phívmsxa sau bàsiign làsiigm việokdjc.

Đnpclâmrpuy làsiig lầwozvn đljtywozvu tiêalzcn hắhessn xuấsuyjt chiếsrusn, lầwozvn đljtywozvu tiêalzcn tựzfmtudnanh bàsiigy trậxrlmn. Nhưycxzng màsiig, hắhessn lạrrlhi chẳuirang thểuira nghĩzpfr tớqudni, ngưycxzcnzai đljtyếsrusn trộfwwvm sơvrac đljtytajxsiigy trậxrlmn đljtyuira pháxuiy trậxrlmn, lạrrlhi làsiigsiigng… Khôqirqng, hiệokdjn tạrrlhi, chuyệokdjn nàsiigy đljtyãylvf khôqirqng còrgoen quan trọshhyng. Quan trọshhyng làsiig, nàsiigng trúxuiyng têalzcn củuiraa mìudnanh rơvraci xuốyfndng biểuiran, sinh tửjvrw khôqirqng rõrmzw.

Theo bảnsfmn nătryung hắhessn nhìudnan bàsiign tay chívmsxnh mìudnanh. Hắhessn nêalzcn nóirnci thếsrussiigo cho nàsiigng biếsrust đljtyâmrpuy, rằkdcing từpjwo đljtywozvu đljtyếsrusn cuốyfndi hắhessn chưycxza từpjwong cóirnc suy nghĩzpfr muốyfndn đljtynsfm thưycxzơvracng nàsiigng. Cho dùepfpsiigsiigng lừpjwoa hắhessn, đljtyyfndi đljtylhmwch vớqudni hắhessn, hắhessn cũpjwong luôqirqn khôqirqng tựzfmt giáxuiyc tìudnam lýjvrw do bàsiigo chữuiraa cho nàsiigng, khôqirqng cáxuiych nàsiigo khốyfndng chếsrus bảnsfmn thâmrpun tin tưycxzpjwong nàsiigng làsiig thâmrpun bấsuyjt do kỷokdj, làsiigirnc nỗudnai khổkzrs riêalzcng…

Hắhessn nhắhessm mắhesst lạrrlhi, an ủuirai bảnsfmn thâmrpun. Khôqirqng phảnsfmi sợypsk… Nhấsuyjt đljtylhmwnh nàsiigng cóirnc mặjhegc “Tiêalzcm Túxuiyc Báxuiych La”, cũpjwong giốyfndng nhưycxz lầwozvn đljtyóirnc, têalzcn củuiraa hắhessn cóirnc lợypski hạrrlhi cũpjwong khôqirqng thểuira tổkzrsn thưycxzơvracng nàsiigng mộfwwvt chúxuiyt nàsiigo. Còrgoen nữuiraa, Ôsrlin Túxuiyc làsiig đljtyokdj tửjvrw củuiraa Đnpclôqirqng Hảnsfmi, khảnsfmtryung bơvraci quáxuiy tốyfndt. Huốyfndng hồtajx, hắhessn làsiigycxz thúxuiyc củuiraa nàsiigng, nhấsuyjt đljtylhmwnh sẽylvf cứnsfmu nàsiigng… Nàsiigng khôqirqng cóirnc việokdjc gìudna… Sau đljtyóirnc, khi hắhessn gặjhegp lạrrlhi nàsiigng, nàsiigng vẫuyemn làsiig nữuirasiigi tửjvrwycxzcnzai sáxuiyng lạrrlhn nhưycxzpjwo kia… Nhấsuyjt đljtylhmwnh nhưycxz vậxrlmy…

Hắhessn chậxrlmm rãylvfi mởpjwo to mắhesst, thâmrpun hìudnanh lạrrlhi thoáxuiyng nghiêalzcng ngảnsfm. Hắhessn vưycxzơvracn tay, dựzfmta vàsiigo bàsiign làsiigm việokdjc. Dưycxz quang nơvraci khóirnce mắhesst nhìudnan thấsuyjy chiếsrusc búxuiyt đljtyãylvf bịlhmw ngưycxzcnzai kháxuiyc đljtyfwwvng qua kia.

Hắhessn nghĩzpfr tớqudni đljtyiềflyyu gìudna, đljtynsfmng thẳuirang thâmrpun mìudnanh.

Hảnsfmi đljtytajxrmzwsiigng cóirnc sẵvracn, tạrrlhi sao còrgoen muốyfndn vẽylvf thêalzcm mộfwwvt phầwozvn? Tuy rằkdcing, nàsiigng cóirnc khảnsfmtryung vẽylvf rấsuyjt giỏtpvki, hắhessn cũpjwong từpjwong chívmsxnh mắhesst chứnsfmng kiếsrusn. Nhưycxzng lúxuiyc trộfwwvm đljtytajx, còrgoen thêalzcm chuyệokdjn vẽylvf vờcnzai nhưycxz vậxrlmy, rốyfndt cụnsfmc làsiigirnc ýjvrwudna?

Hắhessn cau màsiigy, lẳuirang lặjhegng nhìudnan mặjhegt bàsiign.

Đnpclfwwvt nhiêalzcn, trêalzcn bàsiign cóirncrgoet mựzfmtc ẩnsfmn hiệokdjn, khiếsrusn hắhessn hơvraci nhưycxzqudnng mi.

Tiểuirau Tiểuirau ấsuyjn mạrrlhnh búxuiyt, hiểuiran nhiêalzcn làsiig do vộfwwvi vàsiigng. Mựzfmtc nưycxzqudnc kia xuyêalzcn thấsuyju qua trang giấsuyjy, dâmrpuy ra trêalzcn mặjhegt bàsiign.

xuiyc nàsiigy, Liêalzcm Chiêalzcu cầwozvm lấsuyjy mộfwwvt tờcnza giấsuyjy kháxuiyc, phủuiraalzcn mặjhegt bàsiign, lạrrlhi dùepfpng búxuiyt chấsuyjm nưycxzqudnc trong, quẹlqoqt lêalzcn trêalzcn giấsuyjy mộfwwvt lầwozvn. Mựzfmtc khôqirqvmsxnh nưycxzqudnc, liềflyyn hiệokdjn lêalzcn trêalzcn giấsuyjy.

Hắhessn cầwozvm lấsuyjy tờcnza giấsuyjy kia, bậxrlmt cưycxzcnzai.

Bứnsfmc họshhya trêalzcn trang giấsuyjy, hồtajxi nhỏtpvk hắhessn cũpjwong đljtyãylvf từpjwong vẽylvf qua. Mộfwwvt hìudnanh 井, đljtyưycxzypskc mộfwwvt vòrgoeng tròrgoen bao lấsuyjy, vẽylvf thêalzcm đljtywozvu đljtyqirqi vàsiig bốyfndn châmrpun, nhìudnan qua nhìudnan lạrrlhi đljtyúxuiyng làsiig mộfwwvt con ba ba. Ngưycxzcnzai vẽylvfrgoen tốyfndt bụnsfmng vẽylvf thêalzcm mấsuyjy đljtyưycxzcnzang sóirncng gợypskn, khiếsrusn cho con ba ba kia nhưycxz đljtyang bơvraci trong nưycxzqudnc, vôqirqepfpng khoáxuiyi hoạrrlht.

(Hìudnanh đljtyrrlhi kháxuiyi nhưycxz thếsrussiigy:

Ta vẽylvf khôqirqng đljtyưycxzypskc đljtylqoqp lắhessm…>.

Hắhessn cóirnc chúxuiyt bấsuyjt đljtyhessc dĩzpfr. Cho dùepfpsiigepfpy tiệokdjn vẽylvf bậxrlmy mộfwwvt hìudnanh, hắhessn xem bao nhiêalzcu binh thưycxz, dốyfndc lòrgoeng bàsiigy bốyfnd trậxrlmn pháxuiyp, ởpjwo trong mắhesst nàsiigng chẳuirang lẽylvf chỉkzrs giốyfndng nhưycxz ba ba bơvraci trong nưycxzqudnc hay sao?

Hắhessn buôqirqng tờcnza giấsuyjy trong tay, chốyfndng tay lêalzcn mặjhegt bàsiign, thấsuyjp giọshhyng tựzfmtirnci: “Rốyfndt cụnsfmc nàsiigng… Muốyfndn ta làsiigm nhưycxz thếsrussiigo đljtyâmrpuy…”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.