Chuyện Xấu Nhiều Ma

Quyển 2-Chương 18 : Tam sinh hữu hạnh

    trước sau   
Lừvjvva hắmirmn cảoemn đzpqiwfaji.

Sau khi Tiểkdoqu Tiểkdoqu cópnkd quyếqsott đzpqixiuenh nàuatby, đzpqihyfdt nhiêqdfpn cảoemnm thấdxgty châzbbgn trờwfaji rộhyfdng mởftyy. Nópnkdi dốlnjzi, kỳxhdu thựzaosc làuatb mộhyfdt chuyệzgepn rấdxgtt dễzbbguatbng a. Ngưcsqdwfaji sưcsqd phụzaosuatbuatbng tôzpqin trọzjuqng nhấdxgtt cũdsxvng khôzpqing phảoemni cũdsxvng nópnkdi dốlnjzi rấdxgtt nhiềyjqvu sao? Chỉwaqsuatbpnkdi dốlnjzi thôzpqii màuatb, thậnvwgt sựzaosdwkinh toákmxyn cũdsxvng khôzpqing phảoemni chuyệzgepn gìzjuq quákmxy xấdxgtu xa. So vớjrbvi giếqsott ngưcsqdwfaji phópnkdng hỏfqjia, vẫmirmn phảoemni gọzjuqi làuatbcsqd phụzaos.

zjuq thếqsot, sákmxyng sớjrbvm hôzpqim sau, khi nàuatbng bưcsqdng nưcsqdjrbvc rửkmxya mặihhht, đzpqii hầithbu hạpadt Triệzgepu Nhan, tâzbbgm tìzjuqnh vôzpqiohping thoảoemni mákmxyi.

uatbng vừvjvva đzpqii tớjrbvi cửkmxya, liềyjqvn nhìzjuqn thấdxgty Mạpadtc Doãkwcdn đzpqiamhbng ởftyy ngoàuatbi cửkmxya.

“Mạpadtc Doãkwcdn côzpqing tửkmxy.” Tiểkdoqu Tiểkdoqu mởftyy miệzgepng, chàuatbo hỏfqjii.

Mạpadtc Doãkwcdn nhìzjuqn thấdxgty nàuatbng, khẽovxd gậnvwgt đzpqiithbu, xem nhưcsqd đzpqiákmxyp lạpadti.


“Ngàuatbi tìzjuqm Triệzgepu côzpqicsqdơehvong?” Tiểkdoqu Tiểkdoqu đzpqii qua, hỏfqjii.

Mạpadtc Doãkwcdn lắmirmc đzpqiithbu, mởftyy miệzgepng nópnkdi: “Ta cópnkd chúwjzjt lo lắmirmng, đzpqiamhbng canh ởftyy chỗzpqiuatby thôzpqii.”

“Nga…” Tiểkdoqu Tiểkdoqu khôzpqing khỏfqjii nởftyy nụzaoscsqdwfaji. Nàuatbng nhớjrbv tớjrbvi, lúwjzjc ởftyy Anh Hùohping Bảoemno, Liêqdfpm Chiêqdfpu cũdsxvng từvjvvng đzpqiamhbng ởftyy ngoàuatbi cửkmxya phòbvlqng nàuatbng, giúwjzjp nàuatbng canh gákmxyc. Thậnvwgt sựzaosuatb kỳxhdu quákmxyi a, lúwjzjc đzpqiópnkd chỉwaqs cảoemnm thấdxgty đzpqiópnkduatb chuyệzgepn khôzpqing thểkdoqclxr giảoemni, hiệzgepn tạpadti nhớjrbv lạpadti lạpadti khiếqsotn lòbvlqng ấdxgtm ákmxyp. Mạpadtc Doãkwcdn, nhấdxgtt đzpqixiuenh làuatb thậnvwgt sựzaos đzpqikdoq ýclxr Triệzgepu Nhan, cuốlnjzi cùohping làuatbzjuq muốlnjzn làuatb bảoemno hộhyfd nữwvua nhi duy nhấdxgtt âzbbgn sưcsqd, hay làuatb

Đihdpúwjzjng lúwjzjc nàuatby, cửkmxya phòbvlqng mởftyy ra. Triệzgepu Nhan đzpqiãkwcd dậnvwgy, mặihhht nàuatbng trong trẻafffo, mákmxy phấdxgtn hồqbfdng hàuatbo, so vớjrbvi vẻafffkmxyi nhợjjrtt hoảoemnng sợjjrt đzpqiêqdfpm qua, giốlnjzng nhưcsqduatb hai ngưcsqdwfaji.

uatbng mỉwaqsm cưcsqdwfaji, hạpadt thấdxgtp ngưcsqdwfaji hàuatbnh lễzbbg, nópnkdi: “Mạpadtc Doãkwcdn côzpqing tửkmxy, nôzpqizjuq phúwjzjc bạpadtc, quan tâzbbgm củuatba côzpqing tửkmxy, nôzpqizjuq nhậnvwgn khôzpqing nổjykfi.”

Mạpadtc Doãkwcdn mởftyy miệzgepng, “Ta đzpqii đzpqiâzbbgy.”

pnkdi xong, hắmirmn xoay ngưcsqdwfaji rờwfaji đzpqii.

Tiểkdoqu Tiểkdoqu nhìzjuqn màuatb sửkmxyng sốlnjzt. Phong cákmxych hàuatbnh sựzaos củuatba Mạpadtc Doãkwcdn, vẫmirmn mang theo hờwfaj hữwvuang nhưcsqddsxv, khiếqsotn cho ngưcsqdwfaji ta khôzpqing quákmxy thoảoemni mákmxyi.

Mỉwaqsm cưcsqdwfaji củuatba Triệzgepu Nhan đzpqiãkwcd sớjrbvm dừvjvvng lạpadti, trong ákmxynh mắmirmt lạpadtnh nhưcsqdzaosng, khiếqsotn lòbvlqng ngưcsqdwfaji lạpadtnh ngắmirmt. Nàuatbng vưcsqdơehvon tay, đzpqioạpadtt lấdxgty nưcsqdjrbvc rửkmxya mặihhht trong tay Tiểkdoqu Tiểkdoqu, nópnkdi: “Chuyệzgepn nhưcsqd vậnvwgy, nôzpqizjuq tựzaoszjuqnh làuatbm làuatb đzpqiưcsqdjjrtc rồqbfdi. Tảoemnzpqicsqdơehvong thâzbbgn thểkdoq ngàuatbn vàuatbng, khôzpqing dákmxym làuatbm phiềyjqvn.”

Tiểkdoqu Tiểkdoqu nghe nhữwvuang lờwfaji nàuatby, càuatbng cảoemnm thấdxgty khôzpqing thoảoemni mákmxyi. Triệzgepu Nhan nópnkdi chuyệzgepn, lúwjzjc nàuatbo cũdsxvng tựzaoscsqdng “Nôzpqizjuq”, chỉwaqsuatb, trong giọzjuqng nópnkdi củuatba nàuatbng, lạpadti ẩrrgbn dấdxgtu khôzpqing cam lòbvlqng. Phụzaos thâzbbgn củuatba nàuatbng, làuatb chúwjzjcsqd* Thídwkich thịxiue danh chấdxgtn giang hồqbfd. Mẫmirmu thâzbbgn nàuatbng, làuatb thiêqdfpn hạpadt đzpqizgep nhấdxgtt mỹutrk nhâzbbgn kiềyjqvu diễzbbgm tuyệzgept vờwfaji. Cákmxych xưcsqdng hôzpqi “Nôzpqizjuq” nàuatby, rấdxgtt chópnkdi tai .

(* : Ngưcsqdwfaji rèbvlqn luyệzgepn binh khídwki)

Triệzgepu Nhan thấdxgty nàuatbng thấdxgtt thầithbn, liềyjqvn mởftyy miệzgepng nópnkdi: “Tảoemnzpqicsqdơehvong, nếqsotu nhưcsqdzpqizjuq nhớjrbv khôzpqing lầithbm, ngàuatbi làuatb thiếqsotu phu nhâzbbgn chưcsqda qua cửkmxya củuatba Thầithbn Tiễzbbgn Liêqdfpm gia, ởftyy trong nàuatby làuatbm côzpqing, thídwkich hợjjrtp sao?”

Tiểkdoqu Tiểkdoqu cảoemn kinh. Nàuatbng đzpqiưcsqdơehvong nhiêqdfpn nhớjrbv đzpqiưcsqdjjrtc, ngưcsqdwfaji lúwjzjc trưcsqdjrbvc đzpqiihhht bẫmirmy, đzpqiihhht nàuatbng vàuatb Liêqdfpm Chiêqdfpu ngủuatbohping trêqdfpn mộhyfdt cákmxyi giưcsqdwfajng, chídwkinh làuatb vịxiuezpqicsqdơehvong nhìzjuqn cópnkd vẻafff nhu nhưcsqdjjrtc nàuatby. “Ta… Hắmirmn…” Tiểkdoqu Tiểkdoqu nópnkdi năzaosng lộhyfdn xộhyfdn.


“Liêqdfpm côzpqing tửkmxyuatb nhâzbbgn trung long phưcsqdjjrtng, khiêqdfpm tốlnjzn, Tảoemnzpqicsqdơehvong, vậnvwgn khídwki củuatba ngàuatbi thậnvwgt tốlnjzt a.” Triệzgepu Nhan ngưcsqdng mắmirmt mỉwaqsm cưcsqdwfaji.

Tiểkdoqu Tiểkdoqu cảoemnm thấdxgty lưcsqdng buốlnjzt. Nàuatbng cuốlnjzng quídwkit cákmxyo từvjvv, nhanh chópnkdng rờwfaji đzpqii.

Triệzgepu Nhan bưcsqdng nưcsqdjrbvc, yêqdfpn lặihhhng nhìzjuqn bópnkdng lưcsqdng nàuatbng.

“Vậnvwgn khídwki củuatba ngưcsqdơehvoi, thậnvwgt sựzaos rấdxgtt tốlnjzt…” Nàuatbng cópnkd chúwjzjt u oákmxyn, nhẹcbjz giọzjuqng nópnkdi.

………

Tiểkdoqu Tiểkdoqu chạpadty thậnvwgt xa mớjrbvi dừvjvvng lạpadti, nàuatbng nhẹcbjz thởftyy ra, vỗzpqi vỗzpqi ngựzaosc bảoemnn thâzbbgn. Sau nàuatby, vẫmirmn nêqdfpn cákmxych xa Triệzgepu Nhan ra mộhyfdt chúwjzjt mớjrbvi tốlnjzt. Âdbyun…

Tiểkdoqu Tiểkdoqu bìzjuqnh tĩpnkdnh lạpadti, đzpqiãkwcd nghĩpnkd đzpqiếqsotn mộhyfdt chuyệzgepn khákmxyc. Nàuatbng đzpqiákmxynh bậnvwgy đzpqiákmxynh bạpadt vớjrbv đzpqiưcsqdjjrtc cákmxyi chứamhbc “Thầithbn Tiễzbbgn Liêqdfpm gia thiếqsotu phu nhâzbbgn”, cópnkd phảoemni nêqdfpn đzpqii gặihhhp “Thiếqsotu gia” mộhyfdt chúwjzjt hay khôzpqing đzpqiâzbbgy? Mấdxgty chuyệzgepn nópnkdi dốlnjzi nàuatby, nêqdfpn hoàuatbn thàuatbnh mộhyfdt thểkdoq luôzpqin mớjrbvi tốlnjzt a.

uatbng hídwkit sâzbbgu mộhyfdt hơehvoi, vựzaosc dậnvwgy tinh thầithbn, đzpqii tớjrbvi chỗzpqiftyy củuatba gia đzpqiinh.

Vừvjvva mớjrbvi đzpqii vàuatbo, nàuatbng liềyjqvn thấdxgty vàuatbi têqdfpn gia đzpqiinh đzpqiamhbng chụzaosm lạpadti vớjrbvi nhau, châzbbgu đzpqiithbu ghésqqz tai. Gia đzpqiinh nhìzjuqn thấdxgty nàuatbng, lạpadtnh mặihhht, đzpqii tớjrbvi bêqdfpn cạpadtnh nàuatbng.

“Uy, têqdfpn tiểkdoqu tửkmxydwki Chiêqdfpu kia rốlnjzt cụzaosc cópnkd ýclxr tứamhbzjuq?” Cópnkd ngưcsqdwfaji mởftyy miệzgepng, giọzjuqng đzpqiiệzgepu khôzpqing tốlnjzt nópnkdi vớjrbvi Tiểkdoqu Tiểkdoqu.

“A?” Tiểkdoqu Tiểkdoqu mờwfaj mịxiuet.

“Ngưcsqdơehvoi khôzpqing phảoemni làuatb thêqdfp tửkmxy sắmirmp cưcsqdjrbvi củuatba hắmirmn sao?!” Gia đzpqiinh cópnkd chúwjzjt tứamhbc giậnvwgn, “Thậnvwgt đzpqiúwjzjng làuatb khôzpqing nhìzjuqn ra hắmirmn lạpadti làuatb loạpadti ngưcsqdwfaji nàuatby. Rõzotsuatbng đzpqiãkwcdpnkd gia thấdxgtt, lạpadti còbvlqn âzbbgn cầithbn lấdxgty lòbvlqng lãkwcdo phu nhâzbbgn nhưcsqd vậnvwgy.”

“A?” Tiểkdoqu Tiểkdoqu càuatbng mờwfaj mịxiuet.


“Chídwkinh làuatb đzpqiêqdfpm qua đzpqiópnkd, mọzjuqi ngưcsqdwfaji đzpqiyjqvu ởftyy đzpqiâzbbgy bắmirmt Ngâzbbgn Kiêqdfpu, hắmirmn lạpadti chạpadty tớjrbvi đzpqipadti đzpqiưcsqdwfajng. Rõzotsuatbng làuatb muốlnjzn tranh côzpqing trưcsqdjrbvc mặihhht lãkwcdo phu nhâzbbgn.” Cópnkd ngưcsqdwfaji xen mồqbfdm vàuatbo nópnkdi, “Đihdppadti tiểkdoqu thưcsqd thâzbbgn phậnvwgn ngàuatbn vàuatbng, sao cópnkd thểkdoq đzpqikdoq ýclxr đzpqiếqsotn hắmirmn? Hắmirmn đzpqivjvvng cópnkd si tâzbbgm vọzjuqng tưcsqdftyyng nữwvuaa đzpqii!”

“A???” Tiểkdoqu tiểkdoqu mờwfaj mịxiuet vôzpqiohping.

“Ngưcsqdơehvoi cũdsxvng thậnvwgt làuatb, nêqdfpn chúwjzj ýclxr trưcsqdjjrtng phu củuatba mìzjuqnh mộhyfdt chúwjzjt đzpqii, ai!”

Bọzjuqn gia đzpqiinh ngưcsqdơehvoi mộhyfdt câzbbgu ta mộhyfdt câzbbgu nópnkdi xong, nổjykfi giậnvwgn đzpqiùohping đzpqiùohping rờwfaji đzpqii.

Tiểkdoqu Tiểkdoqu gãkwcdi gãkwcdi đzpqiithbu, khôzpqing nópnkdi gìzjuq.

uatbng thởftyyuatbi, đzpqii vàuatbo trong việzgepn. Ngay lậnvwgp tứamhbc nàuatbng thấdxgty cákmxyi cảoemnnh khiếqsotn nàuatbng nghẹcbjzn họzjuqng nhìzjuqn trâzbbgn trốlnjzi.

Liêqdfpm Chiêqdfpu an vịxiue ngồqbfdi trong việzgepn, bêqdfpn cạpadtnh làuatb đzpqilnjzng củuatbi gỗzpqi đzpqiuatb đzpqikdoqohping nửkmxya năzaosm, mộhyfdt mìzjuqnh mộhyfdt ngưcsqdwfaji lặihhhng lẽovxd chẻafff củuatbi.

Tiểkdoqu Tiểkdoqu chạpadty nhanh tớjrbvi, quákmxy sợjjrtkwcdi, nópnkdi, “Liêqdfpm Chiêqdfpu, ngưcsqdơehvoi… Nhiềyjqvu củuatbi nhưcsqd vậnvwgy? Mộhyfdt mìzjuqnh ngưcsqdơehvoi chẻafff?”

Liêqdfpm Chiêqdfpu ngẩrrgbng đzpqiithbu, nởftyy nụzaoscsqdwfaji, “Bọzjuqn họzjuq phảoemni làuatbm chuyệzgepn khákmxyc, màuatb ta lạpadti đzpqiúwjzjng lúwjzjc nhàuatbn rỗzpqii.”

“Ngưcsqdơehvoi cópnkd thưcsqdơehvong tídwkich trong ngưcsqdwfaji a.”

“Chỉwaqsuatb chẻafff củuatbi thôzpqii màuatb, khôzpqing sao hếqsott.” Liêqdfpm Chiêqdfpu cưcsqdwfaji đzpqiếqsotn vâzbbgn đzpqipadtm phong khinh.

uatby, nàuatby, nàuatby rõzotsuatbng làuatb ákmxyc ýclxr khi dễzbbguatb! Ôndjyng trờwfaji ơehvoi!!! Thếqsotuatb hắmirmn còbvlqn hồqbfdn nhiêqdfpn khôzpqing biếqsott a a a a a a! Chảoemn trákmxych mấdxgty gia đzpqiinh kia tứamhbc giậnvwgn a a a a a!

Tiểkdoqu Tiểkdoqu đzpqiang loạpadtn cảoemnqdfpn, đzpqiãkwcd thấdxgty bàuatbn tay chẻafff củuatbi củuatba Liêqdfpm Chiêqdfpu ngừvjvvng lạpadti mộhyfdt chúwjzjt.


“Sao vậnvwgy?” Tiểkdoqu Tiểkdoqu lậnvwgp tứamhbc ngồqbfdi xổjykfm xuốlnjzng đzpqidxgtt, hỏfqjii.

Liêqdfpm Chiêqdfpu lắmirmc đzpqiithbu, “Khôzpqing sao, bịxiue đzpqiâzbbgm mộhyfdt chúwjzjt.”

Tiểkdoqu Tiểkdoqu lúwjzjc nàuatby mớjrbvi lậnvwgt tay hắmirmn lêqdfpn, cẩrrgbn thậnvwgn nhìzjuqn. Mộhyfdt mảoemnnh gỗzpqi nhọzjuqn nhỏfqji, chui vàuatbo ngópnkdn tay hắmirmn, tay đzpqiamhbt ruộhyfdt xópnkdt, nhấdxgtt đzpqixiuenh làuatb rấdxgtt đzpqiau. Muốlnjzn chếqsott! Hắmirmn làuatb đzpqipadti thiếqsotu gia củuatba Thầithbn Tiễzbbgn Liêqdfpm gia đzpqiópnkd a!

“Ngưcsqdơehvoi đzpqivjvvng nhúwjzjc nhídwkich, ta giúwjzjp ngưcsqdơehvoi lấdxgty ra.” Tiểkdoqu Tiểkdoqu lấdxgty từvjvv trong lòbvlqng ra mộhyfdt cákmxyi ngâzbbgn châzbbgm, nópnkdi.

Liêqdfpm Chiêqdfpu nhìzjuqn cákmxyi ngâzbbgn châzbbgm kia, cópnkd chúwjzjt kinh ngạpadtc, “Tôzpqii Tuyếqsott Ngâzbbgn Mang.”

Tiểkdoqu Tiểkdoqu sửkmxyng sốlnjzt, nhìzjuqn cákmxyi châzbbgm trong tay mìzjuqnh, “A, lầithbn trưcsqdjrbvc ởftyy Anh Hùohping Bảoemno ta lấdxgty đzpqiưcsqdjjrtc đzpqiópnkd. Đihdpqbfd củuatba kẻafff đzpqixiuech, cũdsxvng cópnkd thểkdoq lấdxgty đzpqikdoqohping cho mìzjuqnh!” Nàuatbng bịxiuea chuyệzgepn xong, bắmirmt đzpqiithbu giúwjzjp hắmirmn khêqdfpu ra.

Liêqdfpm Chiêqdfpu cũdsxvng khôzpqing truy vấdxgtn, lẳdwking lặihhhng nhìzjuqn nàuatbng khêqdfpu mảoemnnh gỗzpqi ra.

Tiểkdoqu Tiểkdoqu cảoemnm giákmxyc đzpqiưcsqdjjrtc tầithbm mắmirmt củuatba hắmirmn, khôzpqing khỏfqjii cảoemnm thấdxgty xấdxgtu hổjykf, nàuatbng cúwjzji đzpqiithbu, nhìzjuqn tay hắmirmn, mởftyy miệzgepng nópnkdi: “Kỳxhdu thựzaosc ta biếqsott xem tưcsqdjrbvng đzpqiópnkd! Tiệzgepn thểkdoq xem hộhyfd ngưcsqdơehvoi luôzpqin nhésqqz?”

“Âdbyun.”

Tiểkdoqu Tiểkdoqu cưcsqdwfaji, nópnkdi: “Ngưcsqdơehvoi sinh ra trong gia đzpqiìzjuqnh quan lạpadti, gia cảoemnnh giàuatbu cópnkd, ákmxyo cơehvom khôzpqing lo. Phụzaos thâzbbgn nghiêqdfpm khắmirmc, mẫmirmu thâzbbgn hiềyjqvn từvjvv, huynh đzpqizgep thâzbbgn thiệzgepn. Vậnvwgn mệzgepnh hưcsqdng thịxiuenh, còbvlqn nhỏfqji đzpqiãkwcd đzpqipadtt đzpqiưcsqdjjrtc nhiềyjqvu thàuatbnh tựzaosu.” Nàuatbng ngẩrrgbng đzpqiithbu, cưcsqdwfaji nópnkdi, “Quyềyjqvn uy tràuatbn đzpqiithby, vinh hoa phúwjzj quýclxr.”

Liêqdfpm Chiêqdfpu nhìzjuqn nàuatbng, khópnkde miệzgepng khẽovxd nhếqsotch, cưcsqdwfaji nhèbvlq nhẹcbjz. “Còbvlqn gìzjuq nữwvuaa?”

Tiểkdoqu Tiểkdoqu nghiêqdfpm túwjzjc nhìzjuqn bàuatbn tay hắmirmn, “Ngôzpqi… Ta nhìzjuqn thấdxgty. Âdbyun… Nhâzbbgn duyêqdfpn mỹutrkkwcdn, cầithbm sắmirmt cùohping minh.” Nàuatbng nghiêqdfpng đzpqiithbu, “Từvjvvzjuqnh thákmxyi bàuatbn tay, ngưcsqdơehvoi cópnkd nữwvua nhi trưcsqdjrbvc, sau đzpqiópnkd lạpadti cópnkd thêqdfpm nhi tửkmxy. Con trai vàuatb con gákmxyi đzpqiyjqvu trídwki tuệzgep, hiếqsotu nghĩpnkda hòbvlqa thuậnvwgn…”

“Thậnvwgt sao?” Liêqdfpm Chiêqdfpu cưcsqdwfaji hỏfqjii.


“Thậnvwgt!” Tiểkdoqu Tiểkdoqu ngẩrrgbng đzpqiithbu, nópnkdi, “Sưcsqd phụzaos ta còbvlqn đzpqiưcsqdjjrtc gọzjuqi làuatb ‘Tảoemnkmxyn tiêqdfpn’ đzpqidxgty!”

Liêqdfpm Chiêqdfpu cưcsqdwfaji nhìzjuqn nàuatbng, sau đzpqiópnkd, nghiêqdfpm túwjzjc mởftyy miệzgepng, nópnkdi: “… Tiểkdoqu Tiểkdoqu, ngàuatby hôzpqim qua ngưcsqdơehvoi cópnkd hỏfqjii qua ta, cópnkd thểkdoq cam tâzbbgm tìzjuqnh nguyệzgepn mộhyfdt côzpqicsqdơehvong màuatbzjuqnh khôzpqing thídwkich hay khôzpqing…”

Nghe thấdxgty câzbbgu nàuatby, Tiểkdoqu Tiểkdoqu cứamhbng ngưcsqdwfaji lạpadti mộhyfdt chúwjzjt, “Ta…”

Liêqdfpm Chiêqdfpu cúwjzji mắmirmt, “Ta nghĩpnkduatb…”

Tiểkdoqu Tiểkdoqu chỉwaqs cảoemnm thấdxgty tim đzpqinvwgp càuatbng lúwjzjc càuatbng nhanh, nàuatbng khôzpqing khỏfqjii rủuatba thầithbm bảoemnn thâzbbgn mìzjuqnh, rốlnjzt cụzaosc làuatbuatbng phákmxyt đzpqiqdfpn cákmxyi gìzjuq, tựzaoscsqdng lạpadti nópnkdi mấdxgty câzbbgu kiểkdoqu đzpqiópnkd chứamhb. Nàuatbng chẳdwking lẽovxd muốlnjzn hắmirmn trảoemn lờwfaji “Phảoemni”? Cákmxyi chuyệzgepn “Phảoemni” hay “Khôzpqing phảoemni” nàuatby khôzpqing phảoemni làuatb vấdxgtn đzpqiyjqv a!

Liêqdfpm Chiêqdfpu trầithbm mặihhhc mộhyfdt lákmxyt, lúwjzjc ngưcsqdjrbvc mắmirmt lêqdfpn, trêqdfpn mákmxy vẫmirmn còbvlqn ửkmxyng đzpqifqji, “Liêqdfpm Chiêqdfpu… Liêqdfpm Chiêqdfpu nhấdxgtt đzpqixiuenh sẽovxd thídwkich ngưcsqdơehvoi.”

wjzjc nghe thấdxgty câzbbgu nàuatby, Tiểkdoqu Tiểkdoqu chậnvwgm rãkwcdi mởftyy to hai mắmirmt, hôzpqi hấdxgtp khôzpqing tựzaos giákmxyc màuatb dừvjvvng lạpadti.

Áwjzjnh mắmirmt Liêqdfpm Chiêqdfpu vôzpqiohping nghiêqdfpm túwjzjc. Ngữwvua khídwki củuatba hắmirmn kiêqdfpn đzpqixiuenh, mỗzpqii mộhyfdt chữwvua đzpqiyjqvu khôzpqing hềyjqv chầithbn chờwfaj, “Chuyệzgepn tìzjuqnh cảoemnm, khôzpqing phảoemni làuatb tròbvlq đzpqiùohpia. Hiệzgepn tạpadti Liêqdfpm Chiêqdfpu khôzpqing dákmxym vọzjuqng ngôzpqin nópnkdi làuatbzjuqnh thậnvwgt tìzjuqnh. Nhưcsqdng màuatb, Liêqdfpm Chiêqdfpu nhấdxgtt đzpqixiuenh sẽovxd thídwkich ngưcsqdơehvoi… Toàuatbn tâzbbgm toàuatbn ýclxr, sau đzpqiópnkd, cam tâzbbgm tìzjuqnh nguyệzgepn…”

Tiểkdoqu Tiểkdoqu sửkmxyng sốlnjzt mộhyfdt lúwjzjc lâzbbgu, sau đzpqiópnkd, ôzpqim bụzaosng cưcsqdwfaji nhặihhht nghẽovxdo, mãkwcdi đzpqiếqsotn khi chảoemny cảoemn ra nưcsqdjrbvc mắmirmt.

“…Ngưcsqdơehvoi… Cưcsqdwfaji cákmxyi gìzjuq?” Liêqdfpm Chiêqdfpu khẽovxd nhídwkiu màuatby, nópnkdi.

Tiểkdoqu Tiểkdoqu cưcsqdwfaji đzpqiếqsotn ngãkwcd trákmxyi ngãkwcd phảoemni. Nàuatbng hídwkit hídwkit cákmxyi mũdsxvi, ngẩrrgbng đzpqiithbu, nhịxiuen cưcsqdwfaji nópnkdi, “Ngưcsqdơehvoi, ngưcsqdơehvoi làuatb đzpqiqbfd ngốlnjzc hay sao?”

Liêqdfpm Chiêqdfpu khôzpqing hiểkdoqu nhìzjuqn nàuatbng.

Tiểkdoqu Tiểkdoqu khôzpqing nhịxiuen đzpqiưcsqdjjrtc, lạpadti nởftyy nụzaoscsqdwfaji. Tiểkdoqu Tiểkdoqu rưcsqdng rưcsqdng, nhìzjuqn hắmirmn, “Ngưcsqdơehvoi nhấdxgtt đzpqixiuenh… Bịxiue ngưcsqdwfaji ta bákmxyn, còbvlqn kiếqsotm tiềyjqvn hộhyfd ngưcsqdwfaji ta…” Nàuatbng khôzpqing kịxiuep thởftyypnkdi.

“…” Liêqdfpm Chiêqdfpu nhìzjuqn nàuatbng cưcsqdwfaji, khôzpqing biếqsott nêqdfpn nópnkdi gìzjuq.

Mộhyfdt lúwjzjc lâzbbgu sau, Tiểkdoqu Tiểkdoqu mớjrbvi ổjykfn đzpqixiuenh đzpqiưcsqdjjrtc hôzpqi hấdxgtp củuatba bảoemnn thâzbbgn, bìzjuqnh tĩpnkdnh lạpadti.

Liêqdfpm Chiêqdfpu cópnkd thếqsot mớjrbvi thoákmxyng bấdxgtt mãkwcdn mởftyy miệzgepng, “Ta khôzpqing nópnkdi giỡwpbyn đzpqiâzbbgu…”

“Ta biếqsott a.” Tiểkdoqu Tiểkdoqu gậnvwgt đzpqiithbu, “Từvjvvng chữwvuazbbgm can củuatba ngưcsqdơehvoi đzpqiyjqvu làuatb thậnvwgt tìzjuqnh.”

Liêqdfpm Chiêqdfpu nhìzjuqn nàuatbng, cópnkd mộhyfdt nơehvoi nàuatbo đzpqiópnkd trong lòbvlqng, cópnkd chúwjzjt ấdxgtm ákmxyp.

Tiểkdoqu Tiểkdoqu lau lệzgepehvoi khópnkde mắmirmt, cưcsqdwfaji nópnkdi, “Ôndjyng trờwfaji nhấdxgtt đzpqixiuenh làuatb bịxiueohpi…”

“Âdbyun?” Liêqdfpm Chiêqdfpu khôzpqing hiểkdoqu

Tiểkdoqu Tiểkdoqu khôzpqing nópnkdi chuyệzgepn, nhìzjuqn hắmirmn cưcsqdwfaji. Ôndjyng trờwfaji, nhấdxgtt đzpqixiuenh làuatb bịxiueohpi. Bằcsqdng khôzpqing, trêqdfpn cákmxyi thếqsot giớjrbvi nàuatby, làuatbm sao cópnkd thểkdoqpnkd nam tửkmxy tốlnjzt đzpqicbjzp nhưcsqd vậnvwgy, nópnkdi vớjrbvi nàuatbng, hắmirmn nhấdxgtt đzpqixiuenh sẽovxd thídwkich nàuatbng chứamhb? Hơehvon nữwvuaa, toàuatbn tâzbbgm toàuatbn ýclxr, cam tâzbbgm tìzjuqnh nguyệzgepn…

Tiểkdoqu Tiểkdoqu ngẩrrgbng đzpqiithbu, nhìzjuqn ôzpqing trờwfaji mùohpi kia, trong lòbvlqng nghĩpnkd, cứamhbohpi tiếqsotp đzpqii, đzpqivjvvng ngạpadti!

uatbng vừvjvva nghĩpnkd nhưcsqd vậnvwgy, đzpqihyfdt nhiêqdfpn, cópnkdkmxyi gìzjuq đzpqiópnkd từvjvv trêqdfpn trờwfaji giákmxyng xuốlnjzng, trựzaosc tiếqsotp rơehvoi trúwjzjng đzpqiithbu nàuatbng.

“A nha!” Tiểkdoqu Tiểkdoqu ôzpqim đzpqiithbu. Khôzpqing phảoemni chứamhb? Nhanh nhưcsqd vậnvwgy đzpqiãkwcd bịxiuekmxyo ứamhbng rồqbfdi?

Liêqdfpm Chiêqdfpu ngẩrrgbn ra mộhyfdt chúwjzjt, kinh ngạpadtc nhìzjuqn bầithbu trờwfaji. Chỉwaqs thấdxgty, mộhyfdt đzpqipadto nhâzbbgn ảoemnnh nhoákmxyng lêqdfpn mộhyfdt cákmxyi, lậnvwgp tứamhbc biếqsotn mấdxgtt. Hắmirmn nhídwkiu màuatby, cúwjzji đzpqiithbu, chỉwaqs thấdxgty bêqdfpn cạpadtnh châzbbgn củuatba Tiểkdoqu Tiểkdoqu cópnkd mộhyfdt bao giấdxgty, đzpqiúwjzjng làuatb “Áwjzjm khídwki” vừvjvva rồqbfdi rơehvoi trúwjzjng nàuatbng.

Liêqdfpm Chiêqdfpu nhặihhht bao giấdxgty lêqdfpn, “Tiểkdoqu Tiểkdoqu?”

Tiểkdoqu Tiểkdoqu nưcsqdjrbvc mắmirmt lưcsqdng tròbvlqng, xoa xoa cákmxyi đzpqiithbu mìzjuqnh, nhìzjuqn bao giấdxgty kia, “Cákmxyi gìzjuq vậnvwgy a…”

Liêqdfpm Chiêqdfpu mởftyy bao giấdxgty ra, đzpqiãkwcd thấdxgty cópnkd mộhyfdt khốlnjzi lệzgepnh bàuatbi bằcsqdng đzpqiqbfdng đzpqien bêqdfpn trong, “Thiêqdfpn Anh Lệzgepnh?!”

Tiểkdoqu Tiểkdoqu cứamhbng đzpqiwfaj, lậnvwgp tứamhbc giậnvwgt lấdxgty bao giấdxgty kia. Thiêqdfpn Anh Lệzgepnh? Khôzpqing phảoemni làuatbuatbng đzpqiãkwcdohping đzpqikdoq đzpqijykfi lấdxgty tin tìzjuqnh bákmxyo từvjvv “Khúwjzjc phưcsqdwfajng” rồqbfdi hay sao? Sao đzpqihyfdt nhiêqdfpn lạpadti từvjvv trêqdfpn trờwfaji rơehvoi xuốlnjzng?

uatbng lấdxgty Thiêqdfpn Anh Lệzgepnh ra, mởftyy tung tao giấdxgty, mớjrbvi phákmxyt hiệzgepn, đzpqiópnkduatb mộhyfdt phong thưcsqd, mộhyfdt cákmxyi bảoemnn đzpqiqbfd.

『 Tảoemnzpqicsqdơehvong, từvjvv ngàuatby hôzpqim trưcsqdjrbvc từvjvv biệzgept, Hạpadt Lan ákmxyi mộhyfd phong thákmxyi côzpqicsqdơehvong liềyjqvn ngẫmirmm lạpadti thâzbbgn thếqsotzpqicsqdơehvong mớjrbvi biếqsott đzpqiưcsqdjjrtc têqdfpn họzjuq củuatba tôzpqin sưcsqd. Hạpadt Lan cảoemnm thấdxgty rấdxgtt sợjjrtkwcdi, xin hoàuatbn trảoemn lạpadti lệzgepnh bàuatbi nàuatby vàuatbbvlqm theo đzpqiópnkduatbehvo đzpqiqbfd phákmxyc thảoemno đzpqixiuea cung củuatba Têqdfpdsxvehvon trang đzpqikdoq biểkdoqu lộhyfd tấdxgtm lòbvlqng xin lỗzpqii mong côzpqicsqdơehvong cẩrrgbn thậnvwgn sửkmxy dụzaosng, kídwkinh xin côzpqicsqdơehvong đzpqivjvvng phụzaos tấdxgtm lòbvlqng củuatba Hạpadt Lan Kỳxhdu Phong 』 Tiểkdoqu Tiểkdoqu đzpqizjuqc xong, dèbvlq dặihhht cẩrrgbn trọzjuqng liếqsotc mắmirmt nhìzjuqn Liêqdfpm Chiêqdfpu mộhyfdt cákmxyi. Đihdpãkwcd thấdxgty Liêqdfpm Chiêqdfpu khôzpqing hềyjqv nhìzjuqn trộhyfdm, tiếqsotp tụzaosc chẻafff củuatbi. Nàuatbng gấdxgtp thưcsqd lạpadti, bỏfqjiuatbo trong lòbvlqng, sau đzpqiópnkd, đzpqiưcsqda bảoemnn đzpqijykf qua, nópnkdi: “Ta dùohping lệzgepnh bàuatbi đzpqijykfi lấdxgty bảoemnn đzpqiqbfd đzpqixiuea cung củuatba Têqdfpdsxvehvon trang… Cópnkd khảoemnzaosng liêqdfpn quan tớjrbvi Lăzaosng Du… Cho nêqdfpn….”

Liêqdfpm Chiêqdfpu ngưcsqdjrbvc mắmirmt, nhìzjuqn cákmxyi bảoemnn đzpqiqbfd kia. Hắmirmn buôzpqing dao chẻafff củuatbi, mởftyy miệzgepng nópnkdi, “Ta đzpqii cùohping ngưcsqdơehvoi.”

Tiểkdoqu Tiểkdoqu nhìzjuqn hắmirmn, sau đzpqiópnkd, cưcsqdwfaji gậnvwgt đzpqiithbu.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.