Chuyện Xấu Nhiều Ma

Quyển 1-Chương 9 : Vừa có trò hay

    trước sau   
Tiểfhkeu Tiểfhkeu đorapi theo Thạbbmich Nhạbbmic Nhi vàfdtgo trong việmjrdn, xuyêprbvn qua hàfdtgnh lang gấntwap khúzpcyc, vòoxyjng đorapếtfzln phíorapa sau hoa viêprbvn, sau đorapólwhs đorapakhbng trong mộzpcyt cámkmki đorapìhcdfnh hoámkmkng mámkmkt. Dọovxsc theo đorapưorapmkmkng đorapi, Tiểfhkeu Tiểfhkeu hếtfzlt nhìhcdfn đorapôgqvang lạbbmii nhìhcdfn tâgzeqy, cảuyonm thấntway thậhjart sựgmnv kinh sợvqqe. Dùvkfk sao cũkxspng làfdtg giang hồmqdx đorapbbmii môgqvan phámkmki, việmjrdn nàfdtgy so vớvpjyi căvqqen nhàfdtgasxai nàfdtgng ởqxsb trưorapvpjyc kia lớvpjyn hơasxan gấntwap ba lầmzacn. Huốprbvng hồmqdx đorapámkmkm kỳovxs hoa dịdcpb thảuyono kia, hòoxyjn giảuyonasxan kia, đorapasxau khiếtfzln Tiểfhkeu Tiểfhkeu cảuyonn thấntway kinh thámkmkn (khinh ngạbbmic + thámkmkn phụooiuc) khôgqvang thôgqvai

Tuy nhiêprbvn, hiếtfzlm lạbbmi thìhcdf hiếtfzlm lạbbmi, nhưorapng chỗorapfdtgy cũkxspng chỉydblfdtgasxai ngưorapmkmki ởqxsb, xâgzeqy dựgmnvng lớvpjyn vàfdtg phôgqva trưorapơasxang nhu vậhjary khôgqvang sợvqqe lạbbmic đorapưorapmkmkng hay sao a. Màfdtgmkmki khiếtfzln Tiểfhkeu Tiểfhkeu càfdtgng tòoxyjoxyjasxan, làfdtgmkmki ngưorapmkmki gọovxsi làfdtg “Văvqqen Hi ca ca” kia, Thạbbmich Nhạbbmic Nhi gọovxsi nam tửqbec đorapólwhsfdtg ca ca, nhámkmkt đorapdcpbnh cũkxspng chỉydbl trêprbvn dưorapvpjyi hai mưorapơasxai tuổafvxi, nghe khẩvbmfu khíorap củgpvua Thạbbmich Nhạbbmic Nhi, đorapếtfzln támkmkm phầmzacn hắkmbdn làfdtg ngưorapmkmki trong Anh Hùvkfkng Bảuyono. Oa, thanh niêprbvn tàfdtgi tuấntwan! Gian kếtfzl trong lòoxyjng Tiểfhkeu Tiểfhkeu lạbbmii nổafvxi lêprbvn, tấntwat nhiêprbvn làfdtggqvavkfkng chờmkmk mong cólwhs thểfhke gặppnzt hámkmki từpepg “Văvqqen Hi ca ca” kia.

Chỉydblfdtg, nàfdtgng nhìhcdfn chung quanh, ngoạbbmii trừpepgfdtgi đorapmjrd tửqbecvkfkng tỳovxs nữmscg củgpvua bảuyono (bảuyono đorapâgzeqy làfdtg Anh Hùvkfkng Bảuyono) ởqxsb đorapâgzeqy, ngưorapmkmki nàfdtgo cũkxspng khôgqvang cólwhs. Chẳunqong lẽcvvi, “Văvqqen Hi ca ca” kia chíorapnh làfdtg mộzpcyt têprbvn đorapmjrd tửqbecfdtgo đorapólwhs?

Thạbbmich Nhạbbmic Nhi ởqxsb trong đorapìhcdfnh hólwhsng mámkmkt ngồmqdxi xuốprbvng, vẻoxyj mặppnzt cólwhs chúzpcyt khôgqvang vui. Nàfdtgng mởqxsb miệmjrdng, hỏqbeci: “Cólwhs nhìhcdfn thấntway làfdtg ai làfdtgm khôgqvang?”

Nhạbbmic Hoàfdtgi Giang bấntwat đorapkmbdc dĩpiyk lắkmbdc đorapmzacu.

Hạbbmigzeqn mởqxsb miệmjrdng, nólwhsi: “Lúzpcyc đorapólwhshcdfnh thếtfzl hỗorapn loạbbmin, sợvqqefdtg khôgqvang cólwhs ai chúzpcy ýycjo tớvpjyi.”


Thạbbmich Nhạbbmic Nhi càfdtgng thêprbvm khôgqvang vui, nàfdtgng hạbbmi mi mắkmbdt, “Trong Anh Hùvkfkng Bảuyono, thếtfzl nhưorapng cũkxspng cólwhs ngưorapmkmki cólwhs loạbbmii lámkmk gan nàfdtgy…”

Tiểfhkeu Tiểfhkeu khôgqvang hiểfhkeu rõawow lắkmbdm, nàfdtgng nhámkmky nhámkmky mắkmbdt, nhỏqbec giọovxsng hỏqbeci Nhạbbmic Hoàfdtgi Giang, “Thạbbmich thàfdtgnh chủgpvu khôgqvang đorapi tìhcdfm ‘Văvqqen Hi ca ca’ sao?”

Nhac Hoàfdtgi Giang khẽcvvi thởqxsbfdtgi, “ ‘Văvqqen Hi ca ca’ chíorapnh làfdtg nam nhâgzeqn đorapãkdyo gặppnzp ởqxsb cửqbeca vừpepga rồmqdxi đorapólwhs, nólwhsi ‘trưorapvpjyc giờmkmk sửqbecu sẽcvvi khôgqvang trởqxsb lạbbmii’ đorapólwhs…”

Tiểfhkeu Tiểfhkeu lậhjarp tứakhbc nhớvpjy đorapếtfzln cámkmki ngưorapmkmki côgqvang tửqbec mặppnzc ámkmko lụooiua màfdtgu xanh, còoxyjn cho đorapámkmkm tiểfhkeu hàfdtgi tửqbec ăvqqen kẹzkcso đorapưorapmkmkng kia. Nàfdtgng kinh ngạbbmic nhìhcdfn vềasxa phíorapa Thạbbmich Nhạbbmic Nhi, biếtfzlt rõawow hắkmbdn khôgqvang ởqxsb trong nàfdtgy, còoxyjn nólwhsi vớvpjyi Phưorapơasxang đorapưorapmkmkng chủgpvufdtg muốprbvn đorapi tìhcdfm hắkmbdn?

Thạbbmich Nhạbbmic Nhi đorapưorapơasxang nhiêprbvn làfdtg nghe thấntway đorapoạbbmin đorapprbvi thoạbbmii củgpvua bọovxsn họovxs, nàfdtgng nhưorapvpjyng màfdtgy, nólwhsi: “Hừpepg! Tìhcdfm hắkmbdn? Hắkmbdn làfdtgmkmki gìhcdf, cũkxspng chỉydblfdtg mộzpcyt têprbvn xa hoa dâgzeqm dậhjart ăvqqen chơasxai trámkmkc támkmkng thôgqvai. Nếtfzlu khôgqvang phảuyoni vìhcdf muốprbvn thoámkmkt thâgzeqn, ta cũkxspng chảuyon thèafvxm đorapfhke ýycjo đorapếtfzln hắkmbdn.”

Tiểfhkeu Tiểfhkeu khôgqvang khỏqbeci đorapafvx mồmqdxgqvai lạbbminh. Xem ra thùvkfk hậhjarn rấntwat lớvpjyn nha…

Nhạbbmic Hoàfdtgi Giang nhỏqbec giọovxsng nólwhsi: “Nólwhsi cho ngưorapơasxai biếtfzlt, ‘Văvqqen Hi’ kia làfdtg tam côgqvang tửqbec củgpvua Anh Hùvkfkng Bảuyono, têprbvn làfdtg Ngụooiuy Dĩpiyknh, làfdtg ngưorapmkmki đorapưorapvqqec chỉydbl phúzpcyc vi hôgqvan vớvpjyi Nhạbbmic Nhi…”

Tiểfhkeu Tiểfhkeu mởqxsb to hai mắkmbdt nhìhcdfn.

Thạbbmich Nhạbbmic Nhi tấntwat nhiêprbvn làfdtg nghe thấntway, nàfdtgng hấntwat mặppnzt khinh thưorapmkmkng, “Hừpepg! Chuyệmjrdn cũkxspgzequ năvqqem, khôgqvang đorapasxa cậhjarp tớvpjyi cũkxspng đorapưorapvqqec.” Nàfdtgng nhìhcdfn Tiểfhkeu Tiểfhkeu, nólwhsi, “Nhưorapng cámkmki ta tưorapơasxang đorapprbvi quan tâgzeqm làfdtg ngưorapmkmki đorapãkdyo đorapvbmfy ngưorapơasxai.”

“Ta?” Tiểfhkeu Tiểfhkeu khôgqvang hiểfhkeu.

“Đxtxdvbmfy ngưorapơasxai ngãkdyofdtgo trong vòoxyjng đorapámkmknh nhau, éoxyjp ta ra tay. Ngưorapmkmki dámkmkm làfdtgm nhưorap vậhjary, lámkmk gan cũkxspng khámkmk lớvpjyn đorapólwhs.” Thạbbmich Nhạbbmic Nhi nólwhsi.

“Ámjrdch…” Tiểfhkeu Tiểfhkeu đorapàfdtgnh phảuyoni cưorapmkmki làfdtgm làfdtgnh. Nhưorapng nàfdtgng cũkxspng nghĩpiyk đorapếtfzln mộzpcyt mặppnzt khámkmkc củgpvua chuyệmjrdn nàfdtgy. Tíorapnh toámkmkn đorapvbmfy nàfdtgng vàfdtgo trong vòoxyjng đorapámkmknh nhau, làfdtghcdf muốprbvn éoxyjp thàfdtgnh Thámkmki Bìhcdfnh ra tay, chỉydbl bằssfrng giao tìhcdfnh giữmscga nàfdtgng vàfdtg Thạbbmich Nhạbbmic Nhi, cólwhs khảuyonvqqeng sẽcvvi khôgqvang ra tay cứakhbu. Khôgqvang phảuyoni chứakhb, chỉydbl bởqxsbi vìhcdffdtgng cólwhs thểfhke nhậhjarn ra binh khíorap Thíorapch thịdcpb, cho nêprbvn hiệmjrdn tạbbmii thậhjart sựgmnv biếtfzln thàfdtgnh bảuyono vậhjart rồmqdxi?

Thạbbmich Nhạbbmic Nhi lẳunqong lặppnzng ngồmqdxi, cúzpcyi đorapmzacu trầmzacm tưorap. “Nólwhsi ngắkmbdn gọovxsn lạbbmii, chuyệmjrdn nàfdtgy nhấntwat đorapdcpbnh làfdtg ngưorapmkmki trong Anh Hùvkfkng bảuyono gâgzeqy nêprbvn, mụooiuc đorapíorapch, ta cũkxspng cólwhs thểfhke đorapmkmkn đorapưorapvqqec bảuyony támkmkm phầmzacn. Sau nàfdtgy mọovxsi ngưorapmkmki cầmzacn phảuyoni thậhjarn trọovxsng làfdtgm việmjrdc, cẩvbmfn thậhjarn làfdtg trêprbvn hếtfzlt.”


“Dạbbmi, thàfdtgnh chủgpvu.” Nhạbbmic Hoàfdtgi Giang vàfdtg Hạbbmigzeqn hàfdtgnh lễjhcflwhsi.

Tiểfhkeu Tiểfhkeu nuốprbvt nưorapvpjyc miếtfzlng, cậhjart lựgmnvc gậhjart đorapmzacu.

zpcyc nàfdtgy, mộzpcyt tỳovxs nữmscg đorapi tớvpjyi, hàfdtgnh lễjhcf, nólwhsi: “Thạbbmich thàfdtgnh chủgpvu, đorapưorapmkmkng chủgpvu mờmkmki ngàfdtgi đorapếtfzln đorapìhcdfnh Dưorapvqqec Hưorapơasxang dựgmnv tiệmjrdc.”

Thạbbmich Nhạbbmic Nhi đorapafvxi sang vẻoxyj mặppnzt tưorapơasxai cưorapmkmki hồmqdxn nhiêprbvn ngâgzeqy thơasxa, “Đxtxdưorapvqqec, ta cũkxspng đorapólwhsi bụooiung rồmqdxi.” Nàfdtgng đorapi đorapưorapvqqec vàfdtgi bưorapvpjyc, lạbbmii nhíorapu mi, ngẩvbmfng đorapmzacu hỏqbeci, “Vịdcpb tỷuyon tỷuyonfdtgy, Văvqqen Hi ca ca đorapếtfzln tộzpcyt cùvkfkng làfdtg đorapi đorapâgzequ vậhjary a. Ta tìhcdfm lâgzequ nhưorap vậhjary cũkxspng khôgqvang cólwhs thấntway nữmscga.”

Tỳovxs nữmscg kia cưorapmkmki yếtfzlu ớvpjyt, nólwhsi, “Tam côgqvang tửqbec tớvpjyi ngâgzeqn hàfdtgng tưorap nhâgzeqn tra sổafvxmkmkch, tớvpjyi bữmscga tốprbvi sẽcvvi quay lạbbmii, đorapếtfzlm lúzpcyc đorapólwhsgqva tỳovxs nhấntwat đorapdcpbnh sẽcvvi tớvpjyi thôgqvang tri cho Thạbbmich thàfdtgnh chủgpvu.”

“Dạbbmi! Cámkmkm ơasxan tỷuyon tỷuyon!” Thạbbmich Nhạbbmic Nhi cưorapmkmki cựgmnvc kỳovxs vui vẻoxyj, sôgqvai nổafvxi rờmkmki đorapi.

Đxtxdi đorapưorapvqqec mộzpcyt đorapoạbbmin khôgqvang xa, nàfdtgng cúzpcyi đorapmzacu nhíorapu mi, hừpepg lạbbminh mộzpcyt tiếtfzlng, “Tưorapqxsbng ta ngốprbvc àfdtg…”

Tiểfhkeu Tiểfhkeu khôgqvang khỏqbeci cảuyonm thấntway trámkmki tim lạbbminh giámkmk. Ámjrdch, Anh Hùvkfkng Bảuyono vàfdtg thàfdtgnh Thámkmki Bìhcdfnh nàfdtgy, đorapếtfzln cuốprbvi cùvkfkng làfdtg muốprbvn diễjhcfn cámkmki gìhcdf a…

Nhưorapng màfdtg, khôgqvang lâgzequ sau, Tiểfhkeu Tiểfhkeu liềasxan nhìhcdfn thấntway mộzpcyt màfdtgn diễjhcfn khámkmkc.

Đxtxdìhcdfnh Dưorapvqqec Hưorapơasxang làfdtg mộzpcyt thủgpvuy đorapàfdtgi trong Anh Hùvkfkng Bảuyono, bốprbvn phíorapa trồmqdxng hoa sen. Trong đorapìhcdfnh trêprbvn bảuyonng hiệmjrdu viếtfzlt bốprbvn chữmscg “Líoraporapvqqec hưorapơasxang sen”, bởqxsbi vậhjary mớvpjyi gọovxsi làfdtg “đorapìhcdfnh Dưorapvqqec Hưorapơasxang”. Anh Hùvkfkng Bảuyono mờmkmki mọovxsi ngưorapmkmki tớvpjyi Kỳovxslwhsa hộzpcyi, đorapìhcdfnh Dưorapvqqec Hưorapơasxang liềasxan trởqxsb thàfdtgnh nơasxai mởqxsb yếtfzln tiệmjrdc, chiêprbvu đorapãkdyoi nhâgzeqn sĩpiyk khắkmbdp nơasxai tiếtfzln đorapếtfzln.

Thạbbmich Nhạbbmic Nhi làfdtg thàfdtgnh chủgpvu thàfdtgnh Thámkmki Bìhcdfnh, tấntwat nhiêprbvn làfdtg ngồmqdxi ởqxsbfdtgn chủgpvu tọovxsa. Tuy nhiêprbvn Thạbbmich Nhạbbmic Nhi lạbbmii cốprbvhcdfnh khôgqvang ngồmqdxi chỗorap đorapólwhsfdtg chạbbmiy tớvpjyi ngồmqdxi cùvkfkng Liêprbvm Chiêprbvu. E ngạbbmii đorapdcpba vịdcpb củgpvua thàfdtgnh Thámkmki Bìhcdfnh, mộzpcyt cámkmki bàfdtgn kia, cuốprbvi cùvkfkng cũkxspng chỉydbllwhs Thạbbmich Nhạbbmic Nhi, nhạbbmic Hoàfdtgi Giang, Hạbbmigzeqn, Liêprbvm Chiêprbvu vàfdtg Tiểfhkeu Tiểfhkeu.

Đxtxdmqdx ngon trưorapvpjyc mặppnzt, Tiểfhkeu Tiểfhkeu mởqxsb to hai mắkmbdt nhìhcdfn, tâgzeqm nhưorap nởqxsb hoa. Nàfdtgng cầmzacm lấntway chiếtfzlc đorapũkxspa, nhìhcdfn mólwhsn ngon đorapmzacy bàfdtgn, cảuyonm đorapzpcyng đorapếtfzln rơasxai nưorapvpjyc mắkmbdt.

Thạbbmich Nhạbbmic Nhi vộzpcyi vàfdtgng giúzpcyp Liêprbvm Chiêprbvu gắkmbdp đorapmqdx ăvqqen, bậhjarn bịdcpbu kinh lắkmbdm. Tiểfhkeu Tiểfhkeu thấntway vậhjary, biếtfzlt khôgqvang cầmzacn hỏqbeci khi nàfdtgo mớvpjyi cólwhs thểfhke đorapzpcyng đorapũkxspa. Nàfdtgng nhìhcdfn mộzpcyt cámkmki châgzeqn gàfdtg, dứakhbt hoámkmkt hạbbmi đorapũkxspa.


Nhưorapng màfdtg, ngay sau đorapólwhs, mộzpcyt đorapôgqvai đorapũkxspa khámkmkc cũkxspng đorapèafvxprbvn cámkmki châgzeqn gàfdtgfdtgy.

Tiểfhkeu Tiểfhkeu ngưorapvpjyc mắkmbdt, liềasxan chốprbvng lạbbmii ámkmknh mắkmbdt củgpvua Nhạbbmic Hoàfdtgi Giang.

Tiểfhkeu Tiểfhkeu làfdtgm vẻoxyj mặppnzt đorapiềasxam đorapbbmim đorapámkmkng yêprbvu, nólwhsi: “Ta trưorapvpjyc…”

Nhạbbmic Hoàfdtgi Giang cùvkfkng làfdtgm mộzpcyt vẻoxyj mặppnzt đorapiềasxam đorapbbmim đorapámkmkng yêprbvu, nólwhsi, “Vừpepga rồmqdxi làfdtg ta cứakhbu ngưorapơasxai a.”

Tiểfhkeu Tiểfhkeu nhámkmky mắkmbdt cứakhbng họovxsng. Nhâgzeqn tìhcdfnh a, lạbbmii làfdtg mộzpcyt cámkmki nhâgzeqn tìhcdfnh. Nàfdtgng rưorapng rưorapng thu lạbbmii đoraporapi đorapũkxspa củgpvua mìhcdfnh.

zpcyc nàfdtgy, Thạbbmich Nhạbbmic Nhi liềasxan hạbbmi đorapũkxspa xuốprbvng, chặppnzt chẽcvvi gắkmbdp lấntway cámkmki châgzeqn gàfdtg, sau đorapólwhs đorapem bỏqbecfdtgo trong bámkmkt Liêprbvm Chiêprbvu.

Nhạbbmic Hoàfdtgi Giang phẫasxan nộzpcy thu tay, nhìhcdfn mólwhsn khámkmkc.

lwhs nợvqqe… Quảuyon nhiêprbvn thốprbvng khổafvx. Tiểfhkeu Tiểfhkeu than thởqxsb. Chỉydblfdtg, châgzeqn gàfdtg… Tiểfhkeu Tiểfhkeu u oámkmkn nhìhcdfn châgzeqn gàfdtg trong bámkmkt Liêprbvm Chiêprbvu, nhẹzkcs nhàfdtgng thởqxsbfdtgi.

Liêprbvm Chiêprbvu nhìhcdfn nàfdtgng mộzpcyt cámkmki, liềasxan lấntway châgzeqn gàfdtg trong bámkmkt đorapưorapa qua, nhẹzkcsorapmkmki.

Tiểfhkeu Tiểfhkeu liềasxan cảuyonm đorapzpcyng.

“Liêprbvm ca ca, huynh khôgqvang thíorapch ăvqqen châgzeqn gàfdtg?” Thạbbmich Nhạbbmic Nhi mởqxsb miệmjrdng hỏqbeci.

Liêprbvm Chiêprbvu cưorapmkmki lắkmbdc đorapmzacu, “Khôgqvang phảuyoni.”

“Vậhjary…” Thạbbmich Nhạbbmic Nhi nhíorapu màfdtgy nhìhcdfn Tiểfhkeu Tiểfhkeu, trong mắkmbdt tràfdtgn đorapmzacy uy hiếtfzlp.


Tiểfhkeu Tiểfhkeu híorapt vàfdtgo mộzpcyt ngụooium lãkdyonh khíorap, rưorapng rưorapng nólwhsi, “Liêprbvm đorapbbmii hiệmjrdp, kỳovxs thựgmnvc, ta khôgqvang thíorapch ăvqqen châgzeqn gàfdtg…”

Liêprbvm Chiêprbvu cólwhs chúzpcyt khôgqvang hiểfhkeu, quay đorapmzacu nhìhcdfn Thạbbmich Nhạbbmic Nhi.

Thạbbmich Nhạbbmic Nhi lậhjarp tứakhbc thay mộzpcyt bộzpcy mặppnzt mỉydblm cưorapmkmki, gắkmbdp lấntway mộzpcyt cámkmki cámkmknh gàfdtg. “Đxtxdâgzeqy, tỷuyon tỷuyon nhấntwat đorapdcpbnh làfdtg thíorapch ăvqqen cámkmknh gàfdtg! Cho tỷuyon ~”

Tiểfhkeu Tiểfhkeu thụooiu sủgpvung nhưorapvqqec kinh, lậhjarp tứakhbc nhậhjarn lấntway cámkmknh gàfdtg, cắkmbdn mộzpcyt miếtfzlng, liềasxau mạbbming gậhjart đorapmzacu. Nàfdtgng đorapãkdyo hiểfhkeu rõawowfdtgng ýycjo củgpvua Thạbbmich Nhạbbmic Nhi: Đxtxdpepgng cólwhs tranh thứakhbfdtgng chọovxsn, còoxyjn lạbbmii thìhcdfvkfky mìhcdfnh.

Vấntwan đorapasxafdtg, Thạbbmic Nhạbbmic Nhi khôgqvang phảuyoni đorapãkdyo đorapíorapnh hôgqvan cùvkfkng vớvpjyi “Văvqqen Hi ca ca” kia rồmqdxi sao? Sao còoxyjn trêprbvu trọovxsc Thầmzacn Tiễjhcfn Liêprbvm Gia côgqvang tửqbec? Sưorap phụooiulwhsi: Bắkmbdt cámkmk hai tay làfdtg khôgqvang đorapúzpcyng. Thạbbmich Nhạbbmic Nhi nàfdtgy tuổafvxi còoxyjn nhỏqbec, khôgqvang khỏqbeci cũkxspng… Nhưorapng màfdtg, chuyệmjrdn nàfdtgy cũkxspng khôgqvang phảuyoni chuyệmjrdn nàfdtgng cólwhs thểfhke quảuyonn, vẫasxan làfdtg tậhjarp trung ăvqqen cámkmknh gàfdtg thôgqvai.

Tiểfhkeu Tiểfhkeu cúzpcyi đorapmzacu, vừpepga cắkmbdn cámkmknh gàfdtg vừpepga nhìhcdfn Thạbbmich Nhạbbmic Nhi âgzeqn cầmzacn chăvqqem sólwhsc. Nàfdtgng cắkmbdn cắkmbdn, đorapzpcyt nhiêprbvn ngửqbeci thấntway mộzpcyt mùvkfki nưorapơasxang nồmqdxng đoraphjarm. Nàfdtgng ngẩvbmfng đorapmzacu, chỉydbl thấntway mộzpcyt phụooiu nhâgzeqn đorapi tớvpjyi trưorapvpjyc bàfdtgn bọovxsn họovxs. Phụooiu nhâgzeqn kia xinh đorapzkcsp nhưorap hoa, nhìhcdfn qua dámkmkng vẻoxyjprbvn ngoàfdtgi, nhiềasxau nhấntwat cũkxspng chỉydbl hai mưorapơasxai lăvqqem hai mưorapơasxai sámkmku tuổafvxi. Nàfdtgng mặppnzc y phụooiuc màfdtgy lụooiuc, trêprbvn thêprbvu phùvkfk dung dẫasxan đorapiệmjrdp, càfdtgng tỏqbeca ra néoxyjt ung dung. Bêprbvn ngưorapmkmki phụooiu nhâgzeqn kia cólwhsfdtgi tỳovxs nữmscg hầmzacu hạbbmi, hiểfhken nhiêprbvn làfdtg ngưorapmkmki củgpvua Anh Hùvkfkng Bảuyono. Màfdtg trùvkfkng hợvqqep làfdtg, tỳovxs nữmscg kia chíorapnh làfdtg ngưorapmkmki vừpepga rồmqdxi gặppnzp trong đorapìhcdfnh hólwhsng mámkmkt.

“Nhạbbmic Nhi, sao khôgqvang tớvpjyi bàfdtgn chủgpvu tọovxsa ngồmqdxi?” Phụooiu nhâgzeqn mỉydblm cưorapmkmki, ngồmqdxi xuốprbvng bêprbvn ngưorapmkmki Thạbbmich Nhạbbmic Nhi, hỏqbeci.

“Phu nhâgzeqn!” Thạbbmich Nhạbbmic Nhi cưorapmkmki ngọovxst ngàfdtgo, dámkmkn ngưorapmkmki vàfdtgo.

Phụooiu nhâgzeqn kia cưorapmkmki ôgqvan nhu, “Nhạbbmic Nhi, sao vậhjary, đorapmqdx ăvqqen vừpepga miệmjrdng chứakhb?”

Thạbbmich Nhạbbmic Nhi gậhjart đorapmzacu, “Vâgzeqng!” Nàfdtgng cưorapmkmki đorapámkmkp, sau đorapólwhs, lạbbmii hơasxai hơasxai nhíorapu màfdtgy, “Chỉydblfdtg, khôgqvang cólwhsvqqen Hi ca ca ởqxsb đorapâgzeqy, Nhạbbmic Nhi cólwhs chúzpcyt tịdcpbch mịdcpbch a…” Nàfdtgng chợvqqet cưorapmkmki nólwhsi, “Nhưorapng màfdtg, trêprbvn đorapưorapmkmkng Nhạbbmic Nhi cólwhs gặppnzp đorapưorapvqqec Liêprbvm ca ca, Liêprbvm ca ca còoxyjn cứakhbu Nhạbbmic Nhi mộzpcyt mạbbming đorapólwhs! Cho nêprbvn, Nhạbbmic Nhi vàfdtg Liêprbvm ca ca ngồmqdxi cùvkfkng mộzpcyt chỗorap ~”

Phụooiu nhâgzeqn kia nghe xong câgzequ nàfdtgy, sắkmbdc mặppnzt khẽcvvi biếtfzln, “Nhạbbmic Nhi, con cũkxspng sắkmbdp cậhjarp kêprbv rồmqdxi. Nólwhsi mấntway chuyệmjrdn nàfdtgy, cólwhs thểfhke khiếtfzln ngưorapmkmki khámkmkc hiểfhkeu nhầmzacm…” Nàfdtgng nólwhsi xong, liềasxan liếtfzlc mắkmbdt nhìhcdfn Liêprbvm Chiêprbvu mộzpcyt cámkmki.

“Tạbbmii sao lạbbmii hiểfhkeu lầmzacm?” Thạbbmich Nhạbbmic Nhi cưorapmkmki ngâgzeqy thơasxai, “Ta rấntwat thíorapch Liêprbvm ca ca a!”

Tiểfhkeu Tiểfhkeu nghe đorapưorapvqqec câgzequ nàfdtgy liềasxan đorapafvx mồmqdxgqvai lạbbminh, khôgqvang khỏqbeci lưorapmkmkm liếtfzlc Nhạbbmic Hoàfdtgi Giang vàfdtg Hạbbmigzeqn bêprbvn cạbbminh. Hai ngưorapmkmki kia mộzpcyt ngưorapmkmki thìhcdfzpcyi dầmzacu dùvkfkng bữmscga, mộzpcyt ngưorapmkmki im lặppnzng uốprbvng rưorapvqqeu, khôgqvang nhìhcdfn mấntway chuyệmjrdn phámkmkt sinh trưorapvpjyc mặppnzt nàfdtgy. Tiểfhkeu Tiểfhkeu lậhjarp tứakhbc hiểfhkeu ra, tiếtfzlp tụooiuc chuyêprbvn tâgzeqm cắkmbdn cámkmknh gàfdtg trong tay.


Liêprbvm Chiêprbvu cólwhs chúzpcyt khôgqvang hiềasxau, “Nhạbbmic Nhi?”

Thạbbmich Nhạbbmic Nhi liềasxan ôgqvam lấntway cámkmknh tay Liêprbvm Chiêprbvu, “Nhạbbmic Nhi khôgqvang cólwhslwhsi lung tung a. Liêprbvm ca ca rấntwat ôgqvan nhu, khôgqvang giốprbvng nhưorapvqqen Hi ca ca, đorapasxau khôgqvang thèafvxm đorapfhke ýycjo đorapếtfzln ngưorapmkmki ta…”

“Nhạbbmic Nhi, chuyệmjrdn Văvqqen Hi, ta sẽcvvilwhsi vớvpjyi hắkmbdn. Con buôgqvang Liêprbvm côgqvang tửqbec ra trưorapvpjyc đorapi.” Phụooiu nhâgzeqn kia cólwhs chúzpcyt khẩvbmfn trưorapơasxang mởqxsb miệmjrdng nólwhsi.

Thạbbmich Nhạbbmic Nhi khôgqvang tìhcdfnh nguyệmjrdn nớvpjyi tay, “Vậhjary, phu nhâgzeqn, Văvqqen Hi ca ca khi nàfdtgo mớvpjyi vềasxabbmi?”

Phụooiu nhâgzeqn quay đorapmzacu nhìhcdfn tỳovxs nữmscgprbvn ngưorapmkmki.

Tỳovxs nữmscg kia lậhjarp tứakhbc mởqxsb miệmjrdng, “Tam thiếtfzlu gia nólwhsi, bữmscga tốprbvi sẽcvvi trởqxsb lạbbmii.”

Thạbbmich Nhạbbmic Nhi nhíorapu màfdtgy, “Lâgzequ nhưorap vậhjary… Liêprbvm ca ca, chúzpcyng ta ăvqqen cơasxam xong, đorapi hólwhsng mámkmkt mộzpcyt chúzpcyt đorapi, đorapưorapvqqec khôgqvang?”

Liêprbvm Chiêprbvu càfdtgng lúzpcyc càfdtgng khôgqvang hiểfhkeu, hắkmbdn nhìhcdfn thoámkmkng qua phụooiu nhâgzeqn kia, cólwhs chúzpcyt vôgqva tộzpcyi.

Phụooiu nhâgzeqn khẽcvvi cau màfdtgy, mởqxsb miệmjrdng nólwhsi: “Nhan nhi, tìhcdfm tam thiếtfzlu gia vềasxa.”

Tỳovxs nữmscg gậhjart đorapmzacu, “Dạbbmi, phu nhâgzeqn.”

“Nhạbbmic Nhi, Văvqqen Hi ca ca củgpvua con cólwhs rấntwat nhiềasxau chuyệmjrdn chíorapnh sựgmnv phảuyoni làfdtgm, con phảuyoni thôgqvang cảuyonm cho nólwhs mớvpjyi đorapưorapvqqec.” Phụooiu nhâgzeqn cưorapmkmki, nólwhsi vớvpjyi Thạbbmich Nhạbbmic Nhi.

“Phu nhâgzeqn…” Thạbbmich Nhạbbmic Nhi nhưorapvpjyng màfdtgy, ngâgzeqy thơasxaorapmkmki, “Sau khi chỉydbl phúzpcyc vi hôgqvan (đorapíorapnh ưorapvpjyc), Nhạbbmic Nhi khôgqvang thểfhke thíorapch ngưorapmkmki khámkmkc sao?”

“Nàfdtgy…” Vịdcpb phu nhâgzeqn kia khôgqvang khỏqbeci nghẹzkcsn lờmkmki.

Thạbbmich Nhạbbmic Nhi ai oámkmkn cúzpcyi đorapmzacu, nólwhsi, “Gia gia cólwhslwhsi vớvpjyi ta, ta đorapưorapvqqec đorapdcpbnh thâgzeqn vớvpjyi côgqvang tửqbec củgpvua Anh Hùvkfkng Bảuyono. Nhưorapng màfdtg, cho đorapếtfzln nay, ta chỉydbl nhìhcdfn thấntway mỗorapi Văvqqen Hi ca ca. Anh Dưorapơasxang ca ca vàfdtg Mạbbmic Doãkdyon ca ca đorapasxau chỉydbl nghe qua ngưorapmkmki khámkmkc nólwhsi. Màfdtgvqqen Hi ca ca cho tớvpjyi giờmkmk vẫasxan chưorapa từpepgng đorapfhke ýycjo đorapếtfzln Nhạbbmic Nhi… Nhạbbmic Nhi rấntwat thưorapơasxang tâgzeqm a…” Nólwhsi xong, hốprbvc mắkmbdt nàfdtgng ửqbecng đorapqbec, lãkdyo chãkdyo chựgmnvc khólwhsc.

Phụooiu nhâgzeqn càfdtgng thêprbvm khẩvbmfn trưorapơasxang, “Nhạbbmic Nhi! Anh Dưorapơasxang ca ca củgpvua con hàfdtgng năvqqem đorapasxau ởqxsbasxai khámkmkc, tấntwat nhiêprbvn làfdtg khôgqvang thểfhke gặppnzp con. Màfdtg, Mạbbmic Doãkdyon… Đxtxdãkdyo khôgqvang còoxyjn làfdtg ngưorapmkmki củgpvua Anh Hùvkfkng Bảuyono nữmscga. Văvqqen Hi tuổafvxi còoxyjn trẻoxyj, đorapprbvi vớvpjyi con cólwhs chúzpcyt sơasxalwhst, nhưorapng màfdtg, sau khi thàfdtgnh thâgzeqn sẽcvvi tốprbvt thôgqvai.”

Thạbbmic Nhạbbmic Nhi quyệmjrdt miệmjrdng, “Nhưorapng màfdtg, hiệmjrdn tạbbmii, ta rấntwat muốprbvn gảuyon cho Liêprbvm ca ca a.”

zpcyc nàfdtgy, Hạbbmigzeqn bịdcpb sặppnzc rưorapvqqeu, Nhạbbmic Hoàfdtgi Giang ho ra cơasxam, Tiểfhkeu Tiểfhkeu thìhcdf cắkmbdn phảuyoni xưorapơasxang gàfdtg, Còoxyjn Liêprbvm Chiêprbvu thìhcdf cảuyon ngưorapmkmki cứakhbng ngắkmbdc, khôgqvang thểfhke đorapzpcyng đoraphjary. Phụooiu nhâgzeqn xinh đorapzkcsp thìhcdf bịdcpb kinh ngạbbmic đorapếtfzln vặppnzn vẹzkcso mặppnzt mũkxspi, rấntwat làfdtg khólwhs coi.

Thạbbmich Nhạbbmic Nhi mặppnzt mũkxspi ngiêprbvm túzpcyc, ámkmknh mắkmbdt thuầmzacn khiếtfzlt vôgqvavkfkng.

“Nhạbbmic… Nhạbbmic Nhi, khôgqvang thểfhkelwhsi bậhjary…” Thanh âgzeqm củgpvua phụooiu nhâgzeqn run run.

Thạbbmich Nhạbbmic Nhi ôgqvam lấntway cámkmknh tay Liêprbvm Chiêprbvu, “Nhạbbmic Nhi khôgqvang cólwhslwhsi bậhjary đorapâgzequ.”

zpcyc nàfdtgy, phụooiu nhâgzeqn cứakhbng họovxsng, hàfdtgn huyêprbvn thêprbvm vàfdtgi câgzequ liềasxan nhanh chólwhsng rờmkmki đorapi.

Trong ámkmknh mắkmbdt Thạbbmich Nhạbbmic Nhi tràfdtgn đorapmzacy giảuyono hoạbbmit, nhưorapng lậhjarp tứakhbc lạbbmii đorapafvxi sang chếtfzl đorapzpcyorapơasxai cưorapmkmki ngâgzeqy thơasxa trong sámkmkng, giúzpcyp Liêprbvm Chiêprbvu gắkmbdp đorapmqdx ăvqqen.

Liêprbvm Chiêprbvu cólwhs chúzpcyt cứakhbng ngắkmbdc, mởqxsb miệmjrdng nólwhsi: “Nhạbbmic Nhi, lờmkmki nólwhsi vừpepga rồmqdxi…”

“Nhạbbmic Nhi đorapưorapơasxang nhiêprbvn làfdtglwhsi thậhjart!” Thạbbmich Nhạbbmic Nhi nghiêprbvm túzpcyc nólwhsi.

Liêprbvm Chiêprbvu cũkxspng cứakhbng họovxsng, hắkmbdn xấntwau hổafvxzpcyi đorapmzacu, ăvqqen cơasxam.

Tiểfhkeu Tiểfhkeu thởqxsbfdtgi, chậhjarc, bữmscga cơasxam nàfdtgy, khôgqvang biếtfzlt cólwhs bao nhiềasxau ngưorapmkmki thậhjart sựgmnvlwhs thểfhke nuốprbvt đorapưorapvqqec cơasxam đorapâgzeqy.

Thậhjart vấntwat vảuyon chịdcpbu đorapgmnvng đorapếtfzln khi yếtfzln tiệmjrdc kếtfzlt thúzpcyc, Liêprbvm Chiêprbvu lậhjarp tứakhbc đorapi theo tỳovxs nữmscg đorapếtfzln phòoxyjng khámkmkch nghỉydbl ngơasxai, hoàfdtgn toàfdtgn làfdtgorap thếtfzl lui binh nhưorapvqqeng bộzpcy. Màfdtg Thạbbmich Nhạbbmic Nhi cũkxspng khôgqvang dâgzeqy dưorapa, nhàfdtgn nhãkdyo thong thảuyon đorapi tớvpjyi chỗorap đorapìhcdfnh trong Bảuyono hólwhsng mámkmkt. Xámkmkc nhậhjarn bốprbvn phíorapa đorapasxau vắkmbdng lặppnzng, nàfdtgng lúzpcyc nàfdtgy mớvpjyi đorapkmbdc ýycjo nởqxsb nụooiuorapmkmki.

“Hanh hanh hanh… Nhìhcdfn thấntway biểfhkeu tìhcdfnh củgpvua Tịdcpbch phu nhâgzeqn khôgqvang?” Thạbbmich Nhạbbmic Nhi cưorapmkmki nólwhsi, “Thậhjart sựgmnvfdtg mộzpcyt nửqbeca hoảuyonng sợvqqe vớvpjyi mộzpcyt nửqbeca lo lắkmbdng a, cólwhs thểfhkelwhsi làfdtg tuyệmjrdt nhấntwat thiêprbvn hạbbmi!”

Nhạbbmic Hoàfdtgi Giang vàfdtg Hạbbmigzeqn đorapmqdxng thờmkmki gậhjart đorapmzacu, Tiểfhkeu Tiểfhkeu xem xéoxyjt tìhcdfnh xuốprbvng, lậhjarp tứakhbc cũkxspng gậhjart đorapmzacu.

“Hừpepg! Muốprbvn ta gảuyon cho con nàfdtgng, nằssfrm mơasxa!” Thạbbmich Nhạbbmic Nhi nhưorapvpjyng màfdtgy, khinh thưorapmkmkng nólwhsi.

“Thàfdtgnh chủgpvu, thuộzpcyc hạbbmi lo rằssfrng, nơasxai nàfdtgy dùvkfk sao cũkxspng làfdtg Anh Hùvkfkng Bảuyono, nếtfzlu ngàfdtgi làfdtgm quámkmk mứakhbc, chỉydbl sợvqqe…” Hạbbmigzeqn mởqxsb miệmjrdng, nólwhsi.

“Yêprbvn tâgzeqm, ta biếtfzlt nêprbvn làfdtgm nhưorap thếtfzlfdtgo, bọovxsn họovxskxspng chỉydbl cho rằssfrng ta còoxyjn nhỏqbec khôgqvang hiểfhkeu chuyệmjrdn. Tuy nhiêprbvn, cólwhs thểfhkeorapvqqen cơasxa hộzpcyi nàfdtgy đorapfhke thúzpcyc đorapvbmfy cửqbeca hôgqvan sựgmnvfdtgy, tấntwat nhiêprbvn làfdtg tốprbvt nhấntwat.” Thạbbmich Nhạbbmic Nhi cưorapmkmki cưorapmkmki.

“Thầmzacn Tiễjhcfn Liêprbvm gia kia?” Hạbbmigzeqn vẫasxan lo lắkmbdng.

“Khôgqvang cầmzacn lo lắkmbdng. Liêprbvm gia côgqvang tửqbec phẩvbmfm tíorapnh (tíorapnh cámkmkch) ôgqvan hòoxyja hiềasxan hậhjaru, sẽcvvi khôgqvang trámkmkch ta. Ta chưorapa cậhjarp kêprbv, nếtfzlu thậhjart sựgmnv muốprbvn thàfdtgnh hôgqvan vớvpjyi Liêprbvm Chiêprbvu, cũkxspng khôgqvang phảuyoni bâgzeqy giờmkmk, còoxyjn cólwhs thểfhke xoay chuyểfhken mọovxsi chuyệmjrdn.” Thạbbmich Nhạbbmic Nhi gian tàfdtgorapmkmki, nólwhsi, “Cũkxspng tíorapnh rằssfrng nếtfzlu đorapùvkfka quámkmklwhsa thậhjart, gảuyonfdtgo Thầmzacn Tiễjhcfn Liêprbvm gia, ta cũkxspng khôgqvang chịdcpbu thiệmjrdt!”

Nhạbbmic Hoàfdtgi Giang vàfdtg Hạbbmigzeqn lậhjarp tứakhbc ôgqvam quyềasxan, nólwhsi, “Thàfdtgnh chủgpvu anh minh.”

Tiểfhkeu Tiểfhkeu nghe màfdtg choámkmkng vámkmkng, hólwhsa ra từpepg đorapmzacu đorapếtfzln cuốprbvi, Thạbbmich Nhạbbmic Nhi chỉydbl lợvqqei dụooiung Liêprbvm Chiêprbvu đorapfhke đorapprbvi phólwhs vớvpjyi “Văvqqen Hi ca ca”? Ámjrdch… Thạbbmich Nhạbbmic Nhi khôgqvang khỏqbeci cũkxspng quámkmk… Đxtxdvqqei chúzpcyt, đorapâgzeqy mớvpjyi làfdtg ngưorapmkmki xấntwau a! Tiểfhkeu Tiểfhkeu nhìhcdfn Thạbbmich Nhạbbmic Nhi, lợvqqei dụooiung ưorapu thếtfzl tuổafvxi nhỏqbec ngâgzeqy thơasxa, đorapùvkfka giỡydbln cho đorapámkmkm ngưorapmkmki lớvpjyn vàfdtgo tròoxyjng, lạbbmii còoxyjn giao thiệmjrdp vớvpjyi hai thiếtfzlu hiệmjrdp quyềasxan thếtfzl, so sámkmknh vớvpjyi bảuyonn thâgzeqn mìhcdfnh, đorapâgzeqy làfdtg loạbbmii ngưorapmkmki cólwhs thiêprbvn phúzpcy kinh ngưorapmkmki vàfdtgfdtgnh đorapzpcyng quyếtfzlt đorapmkmkn đorapếtfzln mứakhbc nàfdtgo a! Tấntwam gưorapơasxang a…

Tiểfhkeu Tiểfhkeu càfdtgng nghĩpiykfdtgng bộzpcyi phụooiuc, nhưorapng màfdtg sau đorapólwhs lạbbmii cảuyonm thấntway kỳovxs quámkmki. Nólwhsi cho cùvkfkng thìhcdf tam côgqvang tửqbec củgpvua Anh Hùvkfkng Bảuyono làfdtg ngưorapmkmki cólwhs khảuyonvqqeng nhấntwat làfdtgm ngưorapmkmki thừpepga kếtfzloxyjn ởqxsb lạbbmii trong Bảuyono, nắkmbdm chắkmbdc chứakhbc bảuyono chủgpvu. Luậhjarn gia thấntwat vàfdtg đorapdcpba vịdcpb giang hồmqdx, Thạbbmich Nhạbbmic Nhi vàfdtg hắkmbdn tấntwat nhiêprbvn làfdtggqvan đorapăvqqeng hộzpcy đorapprbvi, huốprbvng chi làfdtg chỉydbl phúzpcyc vi hôgqvan, đorapâgzeqy cũkxspng chíorapnh làfdtg lệmjrdnh củgpvua cha mẹzkcs a. Nhưorapng màfdtg, Thạbbmich Nhạbbmic Nhi lạbbmii muốprbvn tung ra ámkmkm chiêprbvu, trăvqqem phưorapơasxang nghìhcdfn kếtfzl muốprbvn phámkmkorapgqvan ưorapvpjyc nàfdtgy. Nếtfzlu nólwhsi hai ngưorapmkmki khôgqvang cólwhshcdfnh cảuyonm, vậhjary thìhcdf Thạbbmich Nhạbbmic Nhi vàfdtg Liêprbvm Chiêprbvu cũkxspng chỉydblfdtgafvxo nưorapvpjyc gặppnzp nhau, đorapámkmkng nhẽcvvi phảuyoni càfdtgng khôgqvang thâgzeqn mớvpjyi đorapúzpcyng. Màfdtg xem khẩvbmfu khíorap củgpvua Thạbbmich Nhạbbmic Nhi, cho dùvkfk thậhjart sựgmnv gảuyon đorapi cũkxspng khôgqvang sap? Sựgmnv khámkmkc biệmjrdt nàfdtgy rốprbvt cuộzpcyc cólwhs nguyêprbvn nhâgzeqn xâgzequ xa gìhcdf? Chẳunqong lẽcvvi, thậhjart sựgmnvfdtg từpepgng cólwhs khúzpcyc mắkmbdc gìhcdf sao?

Tiểfhkeu Tiểfhkeu lúzpcyc nàfdtgy mớvpjyi phámkmkt giámkmkc ra sựgmnvhcdfnh khámkmkc thưorapmkmkng. Thạbbmich Nhạbbmic Nhi vàfdtg tam côgqvang tửqbeclwhsgqvan ưorapvpjyc. Hôgqvam nay trong đorapbbmii sảuyonnh, Quỷuyon mốprbvi gâgzeqy chuyệmjrdn, cólwhs ngưorapmkmki đorapvbmfy nàfdtgng mộzpcyt cámkmki, éoxyjp Thạbbmich Nhạbbmic Nhi phảuyoni ra tay. Màfdtg sau đorapólwhs, Thạbbmich Nhạbbmic Nhi lạbbmii khôgqvang tiếtfzlc mưorapvqqen Liêprbvm Chiêprbvu đorapfhke phámkmkorapgqvan sựgmnv… Mấntway việmjrdc nàfdtgy cộzpcyng lạbbmii, giốprbvng nhưorapfdtglwhs âgzeqm mưorapu gìhcdf đorapólwhs.

Khôgqvang phảuyoni đorapâgzequ… Tảuyon Tiểfhkeu Tiểfhkeu nàfdtgng chẳunqong qua chỉydbl muốprbvn làfdtgm ngưorapmkmki xấntwau thôgqvai, tạbbmii sao lạbbmii khólwhs khăvqqen nhưorap vậhjary chứakhb. Khôgqvang chỉydbllwhs xuấntwat sưorap bấntwat lợvqqei, màfdtgoxyjn trêprbvu chọovxsc đorapếtfzln mấntway chuyệmjrdn phứakhbc tạbbmip nàfdtgy. Nàfdtgng ngẩvbmfng đorapmzacu, thởqxsbfdtgi. Lúzpcyc nàfdtgo thìhcdffdtgng mớvpjyi thàfdtgnh tàfdtgi đorapfhkefdtgm ra đorapưorapvqqec mộzpcyt chuyệmjrdn xấntwau xa đorapâgzeqy?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.