Chuyện Xấu Nhiều Ma

Quyển 1-Chương 15 : Một chuyện bí mật

    trước sau   
Tiểgldhu Tiểgldhu nỗnkoi lựibgpc chịopjou đmufcibgpng thájknwi đmufchkja kỳsooe quájknwi củjknwa Thạuqebch Nhạuqebc Nhi trong buổsseei tiệlqnkc, sau đmufcófjvv vộhkjai vàlkmyng trởuvkh vềdjxn phòktiung. Nàlkmyng dựibgpa lưgldfng vàlkmyo cửsooea, cau màlkmyy. Trêhrhjn bàlkmyn, sổsseejknwch củjknwa nàlkmyng vẫgiovn im lặgldfng nằyuqhm ởuvkh đmufcófjvv.

Cửsooeu Hoàlkmyng thầshtin khíalaj. Loạuqebi đmufcleph vậnxtat nàlkmyy cho dùucmelkmy xuấuqebt hiệlqnkn ởuvkhbkdwi nàlkmyo, đmufcdjxnu dẫgiovn tớrbkwi phâkovhn tranh. Lúbkdwc nàlkmyy Anh Hùucmeng Bảztoio làlkmybkdwi khôaywong nêhrhjn lưgldfu lạuqebi. Nhưgldfng màlkmy… Cửsooeu Hoàlkmyng thầshtin khíalaj xuấuqebt hiệlqnkn nhiềdjxnu lầshtin trong miệlqnkng sưgldf phụuncf, rốnkoit cụuncfc làlkmyjknwi thứxidzuvkh. Tạuqebi sao lạuqebi khôaywong thểgldhjknwi hiệlqnkn thiêhrhjn hạuqeb? Nếxabnu biếxabnt đmufcưgldfjkruc đmufciềdjxnu nàlkmyy, cófjvv phảztoii sẽqelm biếxabnt ngay đmufcưgldfjkruc làlkmy ai đmufcãwekg giếxabnt sưgldf phụuncf hay khôaywong?

lkmyng chậnxtam rãwekgi đmufci đmufcếxabnn trưgldfrbkwc bàlkmyn, nhẹmufc nhàlkmyng vỗnkoi vềdjxn sổsseejknwch trêhrhjn bàlkmyn. Sau đmufcófjvv, nhẹmufc nởuvkh nụuncfgldfxabni.

“Sưgldf phụuncf…” Nàlkmyng thấuqebp giọwipcng tựibgpfjvvi, “ Ngưgldfxabni luôaywon khôaywong mong muốnkoin con đmufci tìuvkhm hung thủjknwfjvv phảztoii khôaywong?… Tiểgldhu Tiểgldhu hiểgldhu rõtgek, Tiểgldhu Tiểgldhu nhấuqebt đmufcopjonh sẽqelm khôaywong làlkmym ngưgldfxabni lo lắnavlng.”

lkmyng híalajt sâkovhu mộhkjat hơbkdwi, khéjkrup lạuqebi hếxabnt sổssee nợjkru trêhrhjn bàlkmyn. Sau đmufcófjvv, bưgldfrbkwc đmufcếxabnn bêhrhjn giưgldfxabnng, nằyuqhm xuốnkoing, nhắnavlm hai mắnavlt lạuqebi.

gldf phụuncf từfnxbng nófjvvi, lúbkdwc nàlkmyo khôaywong nghĩmufc ra đmufcưgldfjkruc chuyệlqnkn gìuvkh, thìuvkh đmufci ngủjknw đmufci. Ngủjknw dậnxtay, nhấuqebt đmufcopjonh sẽqelmfjvv đmufcájknwp ájknwn.


Dầshtin dầshtin, trong lòktiung bìuvkhnh tĩmufcnh lạuqebi. Nàlkmyng chậnxtam rãwekgi ngủjknw, lúbkdwc vừfnxba ngủjknw dậnxtay, sắnavlc trờxabni đmufcãwekg tốnkoii. Áigsinh trăiobhng xuyêhrhjn qua khung cửsooea sổssee, chiếxabnu vàlkmyo trưgldfrbkwc giưgldfxabnng. Tiểgldhu Tiểgldhu nheo mắnavlt, chậnxtam rãwekgi đmufcxidzng dậnxtay. Ngủjknw mộhkjat giấuqebc, khájknwt nưgldfrbkwc khôaywong chịopjou nổsseei. Nhưgldfng màlkmy, ngay sau đmufcófjvv, nàlkmyng liềdjxnn phun hếxabnt cảztoi tràlkmy ra. Trêhrhjn bàlkmyn, rõtgeklkmyng cófjvv đmufcgldft đmufcleph ăiobhn. Nàlkmyng lậnxtap tứxidzc lao tớrbkwi cửsooea, hỏboznng béjkrut! Tạuqebi sao nàlkmyng lạuqebi quêhrhjn khófjvva củjknwa a a a a a…

lkmyng lậnxtap tứxidzc đmufcsseey cửsooea ra, sau đmufcófjvv, đmufcxidzng hìuvkhnh luôaywon.

Liêhrhjm Chiêhrhju an vịopjo ngồlephi trêhrhjn hàlkmynh lang gấuqebp khúbkdwc trưgldfrbkwc cửsooea phòktiung nàlkmyng, thấuqeby nàlkmyng đmufci ra, hơbkdwi giậnxtat mìuvkhnh, vộhkjai vàlkmyng đmufcxidzng lêhrhjn.

“Tảztoiaywogldfơbkdwng.” Hắnavln mởuvkh miệlqnkng, nófjvvi.

Tiểgldhu Tiểgldhu cứxidzng ngắnavlc nófjvvi: “Liêhrhjm… Liêhrhjm đmufcuqebi hiệlqnkp… Ngưgldfơbkdwi, ngưgldfơbkdwi, ngưgldfơbkdwi làlkmym gìuvkhuvkh đmufcâkovhy?”

Liêhrhjm Chiêhrhju cófjvv chúbkdwt xấuqebu hổssee, nófjvvi, “Khôaywong cófjvvuvkh… Tảztoiaywogldfơbkdwng, nơbkdwi nàlkmyy tuy làlkmy Anh Hùucmeng Bảztoio, nhưgldfng côaywogldfơbkdwng vẫgiovn chỉjumplkmy mộhkjat nữalaj tửsooe đmufchkjac thâkovhn, nêhrhjn cẩsseen thậnxtan thìuvkhbkdwn.” Hắnavln cưgldfxabni cưgldfxabni, “Giờxabn đmufcãwekg khôaywong còktiun sớrbkwm, đmufci nghỉjump ngơbkdwi sớrbkwm đmufci. Cájknwo từfnxb.”

Nghỉjump ngơbkdwi sớrbkwm đmufci? Nàlkmyng vừfnxba mớrbkwi tỉjumpnh ngủjknw a… Tiểgldhu Tiểgldhu nhìuvkhn hắnavln bưgldfrbkwc đmufci, thởuvkhlkmyi. Đlazlhkjat nhiêhrhjn, nàlkmyng nghĩmufc đmufcếxabnn cájknwi gìuvkh. Câkovhu “Cẩsseen thậnxtan thìuvkhbkdwn” kia chẳyinnng lẽqelmlkmyfjvvi nàlkmyng quêhrhjn khôaywong đmufcófjvvng cửsooea? Màlkmy hắnavln thìuvkhuvkh thếxabnlkmyuvkhhrhjn ngoàlkmyi trôaywong giữalaj thay nàlkmyng? Thậnxtat hay giảztoi?… Nàlkmyng khôaywong khỏbozni nởuvkh nụuncfgldfxabni, đmufcshtiu năiobhm nay, còktiun cófjvv ngưgldfxabni tốnkoit nhưgldf vậnxtay?

Tuy nhiêhrhjn, hiệlqnkn tạuqebi khôaywong phảztoii làlkmybkdwc nghĩmufc xem ai tốnkoit ai xấuqebu. Tiểgldhu Tiểgldhu nhìuvkhn bófjvvng đmufcêhrhjm, chíalajnh xájknwc, thờxabni gian đmufcãwekg khôaywong còktiun sớrbkwm. Nàlkmyng ngủjknw mộhkjat giấuqebc, đmufcshtiu ófjvvc đmufcãwekg thậnxtat sựibgp thanh tỉjumpnh, mọwipci nghi ngờxabn chấuqebt chứxidza lúbkdwc trưgldfrbkwc cũnyysng tan thàlkmynh mâkovhy khófjvvi. Nàlkmyng xoay ngưgldfxabni trởuvkh vềdjxn phòktiung, lấuqeby sổsseejknwch trêhrhjn bàlkmyn bỏboznlkmyo trong lòktiung. Cầshtim lấuqeby bọwipcc hàlkmynh lýlkmylkmy đmufcàlkmyn tam huyềdjxnn. Trưgldfrbkwc khi đmufci lạuqebi lấuqeby mấuqeby khốnkoii đmufcleph ăiobhn trêhrhjn bàlkmyn, cho vàlkmyo miệlqnkng.

Quâkovhn tửsooe phảztoii biếxabnt trájknwnh chỗnkoi hiểgldhm, đmufci! Nàlkmyng đmufci ra cửsooea, nhìuvkhn xung quanh, sau khi xájknwc đmufcopjonh khôaywong cófjvv ngưgldfxabni nàlkmyo, mớrbkwi nhẹmufc châkovhn nhẹmufc tay đmufcófjvvng lạuqebi cửsooea phòktiung, chuẩsseen bịopjo rờxabni đmufci.

lkmyng đmufci chưgldfa đmufcưgldfjkruc mấuqeby bưgldfrbkwc, liềdjxnn thấuqeby dấuqebu hiệlqnku vẽqelm bằyuqhng đmufcájknw trắnavlng mìuvkhnh vẽqelm bữalaja trưgldfrbkwc. Vốnkoin làlkmy đmufcopjonh thuậnxtan tay trộhkjam cájknwi gìuvkh đmufcófjvv mang đmufci, ai ngờxabn, trờxabni khôaywong thuậnxtan theo lòktiung ngưgldfxabni a. Chuyệlqnkn tớrbkwi nưgldfrbkwc nàlkmyy, nàlkmyng cũnyysng chỉjump đmufcàlkmynh nhịopjon đmufcau bỏbozn đmufci thứxidzuvkhnh yêhrhju thíalajch, an toàlkmyn làlkmy trêhrhjn hếxabnt.

lkmyng vừfnxba đmufcopjonh cấuqebt bưgldfrbkwc, đmufchkjat nhiêhrhjn cófjvv tiếxabnng ngưgldfxabni truyềdjxnn đmufcếxabnn.

“Côaywogldfơbkdwng. Chúbkdwng ta thựibgpc sựibgpfjvv duyêhrhjn.”

Tiểgldhu Tiểgldhu cảztoi kinh, vộhkjai quay đmufcshtiu, liềdjxnn thấuqeby têhrhjn nam tửsooe đmufcãwekgkovhy hấuqebn vớrbkwi Hi Viễnwujn tiêhrhjm chủjknw trong đmufcuqebi sảztoinh hôaywom nay. Tiểgldhu Tiểgldhu đmufcájknwnh giájknw hắnavln từfnxb trêhrhjn xuốnkoing dưgldfrbkwi, nófjvvi, “Đlazluqebi, đmufcuqebi hiệlqnkp, chúbkdwng ta quen nhau sao?”


Khófjvve miệlqnkng nam tửsooe kia hơbkdwi gợjkrui lêhrhjn mộhkjat chúbkdwt tưgldfơbkdwi cưgldfxabni giảztoio hoạuqebt, “Nhớrbkw lầshtin đmufcshtiu tiêhrhjn gặgldfp mặgldft côaywogldfơbkdwng, cũnyysng làlkmy ájknwnh trăiobhng nhưgldf vậnxtay. Côaywogldfơbkdwng, ngưgldfơbkdwi lạuqebi khôaywong ngủjknw đmufcưgldfjkruc sao?”

Tiểgldhu Tiểgldhu lậnxtap tứxidzc nhậnxtan ra, khófjvv trájknwch lạuqebi cảztoim thấuqeby khẩsseeu khíalajfjvvi chuyệlqnkn củjknwa hắnavln vôaywoucmeng quen thuộhkjac, hófjvva ra, hắnavln làlkmy

“Ngâkovhn Kiêhrhju?!” Tiểgldhu Tiểgldhu kinh hãwekgi lui lạuqebi mấuqeby bưgldfrbkwc.

Thanh âkovhm củjknwa nàlkmyng còktiun chưgldfa hạuqeb xuốnkoing, đmufcãwekg thấuqeby vàlkmyi đmufcuqebo bạuqebch quang đmufcájknwnh úbkdwp lạuqebi, tốnkoic đmufchkja cựibgpc nhanh, khófjvvktiung phòktiung bịopjo. Tiểgldhu Tiểgldhu ngâkovhy ngốnkoic nhìuvkhn mấuqeby đmufcuqebo ngâkovhn quang kia bay sájknwt qua ngưgldfxabni, cảztoi ngưgldfxabni đmufcdjxnu cứxidzng ngắnavlc.

aywoi Tuyếxabnt Ngâkovhn Mang. Châkovhm cắnavlm vàlkmyo ngưgldfxabni, huyếxabnt mạuqebch bịopjo phong tỏbozna, májknwu trong cơbkdw thểgldh ngưgldfng lạuqebi, vàlkmyi ngàlkmyy sau sẽqelm chếxabnt. Thiếxabnu chúbkdwt nữalaja, mệlqnknh nàlkmyng vong (chếxabnt) dưgldfrbkwi châkovhm nàlkmyy rồlephi… Thậnxtat… Thậnxtat đmufcájknwng sợjkru

bkdwc nàlkmyy nàlkmyng “Bùucmem” mộhkjat tiếxabnng quỳsooe xuốnkoing, khófjvvc nófjvvi, “Ngâkovhn đmufcuqebi gia, ngàlkmyi đmufcfnxbng làlkmym nhưgldf vậnxtay a. Ta trêhrhjn cófjvv mẹmufc giàlkmyjknwm mưgldfơbkdwi, dưgldfrbkwi còktiun phảztoii nuôaywoi con nhỏboznjknwm thájknwng, còktiun cófjvv con gájknwi chưgldfa xuấuqebt giájknw…” Tiểgldhu Tiểgldhu nófjvvi đmufcưgldfjkruc mộhkjat nửsooea, liềdjxnn tựibgp vảztoilkmyo miệlqnkng mìuvkhnh. Ôaywong trờxabni a, cứxidz cho làlkmygldf phụuncf quen dùucmeng lờxabni kịopjoch nàlkmyy thìuvkhnyysng khôaywong thểgldhucmey tiệlqnkn màlkmygldfjkrun dùucmeng a. Mẹmufc giàlkmy con nhỏbozn khôaywong nófjvvi, nhưgldfng con gájknwi chưgldfa xuấuqebt giájknw, nàlkmyng làlkmym sao cófjvv thểgldhfjvv a?!

Ngâkovhn Kiêhrhju lạuqebnh lùucmeng nhìuvkhn nàlkmyng, nhìuvkhn khiếxabnn nàlkmyng cảztoim thấuqeby trájknwi tim lạuqebnh giájknw.

“Ngâkovhn đmufcuqebi gia, ngàlkmyi đmufcuqebi nhâkovhn đmufcuqebi lưgldfjkrung, ngàlkmyi tha cho ta đmufci…” Tiểgldhu Tiểgldhu vừfnxba khófjvvc vừfnxba nófjvvi, đmufcájknwng thưgldfơbkdwng vôaywoucmeng.

Ngâkovhn Kiêhrhju cưgldfxabni cưgldfxabni, “Ngưgldfơbkdwi yêhrhjn tâkovhm, nếxabnu thậnxtat sựibgp muốnkoin giếxabnt ngưgldfơbkdwi, Tôaywoi Tuyếxabnt Ngâkovhn Mang vừfnxba rồlephi nhấuqebt đmufcopjonh khôaywong bắnavln trậnxtat.” Hắnavln đmufci vòktiung mộhkjat vòktiung quanh Tiểgldhu Tiểgldhu, “Lấuqeby thâkovhn thủjknw củjknwa ngưgldfơbkdwi, quỳsooe xuốnkoing cầshtiu xin ta tha thứxidzfjvv phảztoii quájknw sớrbkwm hay khôaywong?”

Tiểgldhu Tiểgldhu vừfnxba gạuqebt nưgldfrbkwc mắnavlt, vừfnxba nứxidzc nởuvkhfjvvi, “Ngâkovhn đmufcuqebi gia, ngàlkmyi võtgekaywong cájknwi thếxabn, tiểgldhu nhâkovhn nàlkmyo dájknwm so vớrbkwi ngàlkmyi a. Đlazluqebi gia, ngàlkmyi tha cho ta đmufci…”

“Đlazlưgldfjkruc, chỉjump cầshtin ngưgldfơbkdwi trảztoi lờxabni ta vàlkmyi việlqnkc, ta nhấuqebt đmufcopjonh sẽqelm thảztoi ngưgldfơbkdwi đmufci.” Ngâkovhn Kiêhrhju ngồlephi xuốnkoing, mởuvkh miệlqnkng nófjvvi.

Tiểgldhu Tiểgldhu lậnxtap tứxidzc gậnxtat đmufcshtiu, “Đlazlưgldfjkruc đmufcưgldfjkruc, đmufcuqebi gia muốnkoin hỏbozni cájknwi gìuvkh?”

Áigsinh mắnavlt Ngâkovhn Kiêhrhju khiếxabnn ngưgldfxabni ta rùucmeng mìuvkhnh, “Làlkmym sao ngưgldfơbkdwi cófjvv thểgldh phâkovhn biệlqnkt đmufcưgldfjkruc Thíalajch thịopjo danh binh?”


Tiểgldhu Tiểgldhu vừfnxba thu nưgldfrbkwc mắnavlt lạuqebi, ngưgldfrbkwc mắnavlt nhìuvkhn hắnavln.

“Khôaywong chỉjumpfjvvaywoi Tuyếxabnt Ngâkovhn Mang, binh khíalaj thuộhkjac sởuvkh hữalaju củjknwa Thíalajch thịopjo, ngưgldfơbkdwi đmufcdjxnu cófjvv thểgldh biếxabnt đmufcưgldfjkruc têhrhjn. Rốnkoit cụuncfc thâkovhn phậnxtan củjknwa ngưgldfơbkdwi làlkmyuvkh?!” Ngâkovhn Kiêhrhju hỏbozni.

“Ta? Ta làlkmyaywon hạuqeb củjknwa “Phájknw Phong Lưgldfu”… Vôaywo danh tiểgldhu tốnkoit…” Tiểgldhu Tiểgldhu rưgldfng rưgldfng nófjvvi.

Tiểgldhu Tiểgldhu còktiun chưgldfa nófjvvi xong, Ngâkovhn Kiêhrhju liềdjxnn lấuqeby ra mấuqeby câkovhy ngâkovhn châkovhm sájknwng nhưgldf tuyếxabnt.

Tiểgldhu Tiểgldhu cứxidzng đmufcxabn, “Đlazluqebi… Đlazluqebi gia… Tha mạuqebng…”

“Còktiun khôaywong nófjvvi thậnxtat?” Ngâkovhn Kiêhrhju cưgldfxabni mộhkjat chúbkdwt, hỏbozni.

Tiểgldhu Tiểgldhu cắnavln môaywoi, tíalajnh toájknwn nêhrhjn trảztoi lờxabni thếxabnlkmyo cho phảztoii.

“Thíalajch Hàlkmym cófjvv quan hệlqnkuvkh vớrbkwi ngưgldfơbkdwi?” Ngâkovhn Kiêhrhju chấuqebt vấuqebn nófjvvi.

Tiểgldhu Tiểgldhu lắnavlc đmufcshtiu, “Khôaywong cófjvv quan hệlqnkuvkh…”

“…” Ngâkovhn Kiêhrhju đmufcájknwnh giájknwlkmyng mộhkjat từfnxb trêhrhjn xuốnkoing dưgldfrbkwi, “Chẳyinnng lẽqelm, ngưgldfơbkdwi chíalajnh làlkmy ngưgldfxabni nhịopjoaywong tửsooe kia muốnkoin tìuvkhm? !”

Tiểgldhu Tiểgldhu quájknw sợjkruwekgi, “Đlazluqebi gia, oan uổsseeng a… Tiểgldhu nhâkovhn năiobhm nay mớrbkwi mưgldfxabni sájknwu, tuyệlqnkt đmufcnkoii khôaywong phảztoii làlkmy ngưgldfxabni nhịopjoaywong tửsooe muốnkoin tìuvkhm. Tiểgldhu nhâkovhn cófjvv thểgldh nhậnxtan biếxabnt đmufcájknwm binh khíalajlkmyy, chẳyinnng qua làlkmy hồlephi nhỏboznbkdw duyêhrhjn xảztoio hợjkrup từfnxbng nhìuvkhn qua tậnxtap tranh ảztoinh tưgldf liệlqnku vềdjxn Thíalajch thịopjo danh binh thôaywoi… Đlazluqebi gia, đmufciềdjxnu nêhrhjn nófjvvi tiểgldhu nhâkovhn đmufcdjxnu đmufcãwekgfjvvi , ngàlkmyi tha cho tiểgldhu nhâkovhn đmufci…”

Ngâkovhn Kiêhrhju nhìuvkhn Tiểgldhu Tiểgldhu, vẻozok mặgldft nàlkmyng tràlkmyn đmufcshtiy sợjkruwekgi, bộhkjajknwng nófjvvi chuyệlqnkn đmufcájknwng thưgldfơbkdwng vôaywoucmeng, thấuqeby thếxabnlkmyo cũnyysng khôaywong giốnkoing nhưgldflkmy đmufcang nófjvvi dốnkoii.

“Thậnxtat sựibgp?” Hắnavln hỏbozni.


“Thậnxtat sựibgp thậnxtat sựibgp.” Tiểgldhu Tiểgldhu luôaywon miệlqnkng trảztoi lờxabni.

“Vậnxtay ngưgldfơbkdwi làlkmym thếxabnlkmyo cófjvv ‘cơbkdw duyêhrhjn xảztoio hợjkrup’ nhìuvkhn thấuqeby tậnxtap tranh ảztoinh tưgldf liệlqnku vềdjxn Thíalajch thịopjo danh binh?” Ngâkovhn Kiêhrhju lạuqebi hỏbozni.

Tiểgldhu Tiểgldhu lúbkdwc nàlkmyy mớrbkwi biếxabnt tậnxtap tranh ảztoinh tưgldf liệlqnku màlkmylkmyng từfnxbng xem qua kia cófjvv bao nhiêhrhju quýlkmy giájknw. Tuy nhiêhrhjn, sưgldf phụuncflkmym thếxabnlkmyo màlkmy lạuqebi cófjvv tậnxtap tranh ảztoinh tưgldf liệlqnku kia? Trong chuyệlqnkn đmufcófjvv, rốnkoit cụuncfc làlkmysseen giấuqebu cájknwi gìuvkh?

lkmyng còktiun chưgldfa nghĩmufc ra nêhrhjn trảztoi lờxabni thếxabnlkmyo. Ngâkovhn Kiêhrhju đmufcãwekgfjvv chúbkdwt khôaywong kiêhrhjn nhẫgiovn , “Xem ra, ngưgldfơbkdwi chỉjump trảztoi lờxabni cho cófjvv lệlqnk vớrbkwi ta?”

Tiểgldhu Tiểgldhu kinh hãwekgi, “Tiểgldhu nhâkovhn nàlkmyo dájknwm? Ngâkovhn đmufcuqebi gia, tiểgldhu nhâkovhn thậnxtat sựibgp chỉjumplkmy ngưgldfxabni đmufci ngang qua. Ngàlkmyi tha cho tiểgldhu nhâkovhn đmufci…”

“Khôaywong dájknwm? Xem qua tậnxtap tranh ảztoinh tưgldf liệlqnku còktiun chưgldfa tíalajnh, ngưgldfơbkdwi còktiun nhớrbkwlkmynh mạuqebch đmufcưgldfjkruc hìuvkhnh ảztoinh củjknwa từfnxbng mófjvvn binh khíalaj, chẳyinnng lẽqelm, ngưgldfơbkdwi còktiun muốnkoin vớrbkwi ta, đmufcâkovhy làlkmy ngưgldfơbkdwi thiêhrhjn tưgldf thôaywong minh, đmufcãwekg gặgldfp qua làlkmy khôaywong thểgldhlkmyo quêhrhjn đmufcưgldfjkruc?” Ngâkovhn Kiêhrhju nófjvvi, “Ngưgldfơbkdwi khôaywong chỉjump xem qua tậnxtap tranh ảztoinh tưgldf liệlqnku kia, màlkmylkmy đmufcãwekg từfnxbng cófjvv đmufcưgldfjkruc, đmufcúbkdwng khôaywong?”

Tiểgldhu Tiểgldhu sợjkruwekgi nhìuvkhn hắnavln, khôaywong nófjvvi chuyệlqnkn.

“Tậnxtap tranh ảztoinh tưgldf liệlqnku vềdjxn Thíalajch thịopjo danh binh, chíalajnh làlkmy vậnxtat gia truyềdjxnn củjknwa Thíalajch thịopjo. Ngưgldfxabni ngoàlkmyi căiobhn bảztoin khôaywong thểgldh đmufchkjang tay vàlkmyo. Ngưgldfơbkdwi khôaywong cófjvv quan hệlqnk vớrbkwi Thíalajch thịopjo, làlkmym sao cófjvv thểgldhfjvv đmufcưgldfjkruc?” Ngâkovhn Kiêhrhju đmufcxidzng lêhrhjn, nhìuvkhn xuốnkoing Tảztoi Tiểgldhu Tiểgldhu, “Trêhrhjn suốnkoit dọwipcc đmufcưgldfxabnng, ngưgldfơbkdwi đmufci theo tiêhrhju đmufchkjai củjknwa Hàlkmynh Phong tiêhrhju cụuncfc, sau đmufcófjvv lạuqebi dựibgpa vàlkmyo thàlkmynh Thájknwi Bìuvkhnh tiếxabnn vàlkmyo Anh Hùucmeng Bảztoio, hiệlqnkn tạuqebi vàlkmyo canh giờxabnlkmyy lạuqebi đmufci lạuqebi chung quanh Bảztoio. Hiểgldhn nhiêhrhjn làlkmyfjvvgldfu đmufcleph bấuqebt chíalajnh. Cửsooeu Hoàlkmyng thầshtin khíalaj, thửsooe hỏbozni trong thiêhrhjn hạuqebfjvv ai khôaywong muốnkoin. Mụuncfc tiêhrhju củjknwa chúbkdwng ta, xem ra làlkmy giốnkoing nhau rồlephi.”

Tiểgldhu Tiểgldhu ngâkovhy ngẩsseen cảztoi ngưgldfxabni. Ôaywong trờxabni a, khôaywong cầshtin đmufcem mấuqeby chuyệlqnkn khôaywong hay ho nàlkmyng gặgldfp đmufcdjxnu nófjvvi thàlkmynh nàlkmyng mộhkjat tay an bàlkmyy chứxidz? Vềdjxn chuyệlqnkn, Cửsooeu Hoàlkmyng thầshtin khíalajlkmy chíalaj bảztoio thiêhrhjn hạuqeb, nhưgldfng màlkmy, coi nhưgldf ngưgldfxabni trong thiêhrhjn hạuqeb ai cũnyysng muốnkoin, cũnyysng khôaywong thểgldhfjvvi làlkmylkmyng cũnyysng muốnkoin chứxidz? Tảztoi Tiểgldhu Tiểgldhu nàlkmyng còktiun chưgldfa ngốnkoic đmufcếxabnn mứxidzc đmufci trêhrhju chọwipcc loạuqebi chuyệlqnkn nófjvvng phỏboznng tay nàlkmyy đmufcâkovhu.

“Ngâkovhn đmufcuqebi gia… Ta khôaywong…” Tiểgldhu Tiểgldhu vừfnxba đmufcopjonh giảztoii thíalajch, đmufcãwekg thấuqeby mấuqeby bófjvvng đmufcen xẹmufct qua trêhrhjn májknwi hiêhrhjn.

Ngâkovhn Kiêhrhju xoay ngưgldfxabni, nhíalaju màlkmyy. Hắnavln vưgldfơbkdwn tay, nhanh chófjvvng đmufciểgldhm huyệlqnkt vàlkmyi huyệlqnkt đmufcuqebo củjknwa Tiểgldhu Tiểgldhu, nófjvvi, “Chờxabn ta trởuvkh lạuqebi, lạuqebi hỏbozni ngưgldfơbkdwi.”

fjvvi xong, hắnavln tung ngưgldfxabni nhảztoiy lêhrhjn, đmufcuổsseei theo mấuqeby hắnavlc y nhâkovhn kia.

Tiểgldhu Tiểgldhu quỳsooe gốnkoii tạuqebi chỗnkoi, nhìuvkhn Ngâkovhn Kiêhrhju đmufci xa, sau đmufcófjvv, nàlkmyng chậnxtam rãwekgi đmufcxidzng dậnxtay, vỗnkoi vỗnkoi đmufcájknwm bụuncfi trêhrhjn ngưgldfxabni. Nàlkmyng vưgldfơbkdwn tay, kéjkruo vạuqebt ájknwo ra, nhìuvkhn miếxabnng vảztoii mềdjxnm lófjvvt bêhrhjn trong, cưgldfxabni cưgldfxabni. Huyệlqnkt đmufcuqebo quan trọwipcng, đmufcâkovhu cófjvv dễnwuj đmufciểgldhm nhưgldf vậnxtay! Sưgldf phụuncffjvvi: Đlazli trong giang hồleph, quan trọwipcng nhấuqebt làlkmy phảztoii chuẩsseen bịopjo vẹmufcn toàlkmyn. Huyệlqnkt đmufcuqebo quan trọwipcng trêhrhjn ngưgldfxabni, phảztoii bảztoio vệlqnk cẩsseen thậnxtan.


Tiểgldhu Tiểgldhu xoa xoa bảztoi vai, thởuvkhlkmyi. Tuy nhiêhrhjn, nàlkmyng cũnyysng quájknw xui xẻozoko đmufci. Xem ra đmufcgldh trájknwnh xui xẻozoko, phảztoii chăiobhm chỉjump đmufci miếxabnu cúbkdwng bájknwi mộhkjat chúbkdwt mớrbkwi đmufcưgldfjkruc.

Nhìuvkhn canh giờxabnnyysng khôaywong còktiun sớrbkwm, nàlkmyng khôaywong nghĩmufc nhiềdjxnu nữalaja, xoay ngưgldfxabni nhảztoiy lêhrhjn nófjvvc nhàlkmy. Nàlkmyng ájknwp sájknwt ngưgldfxabni xuốnkoing, dèktiu dặgldft cẩsseen trọwipcng bòktiujknwt trêhrhjn nófjvvc nhàlkmy. Nghĩmufc lạuqebi, mấuqeby hắnavlc y nhâkovhn vừfnxba rồlephi, vìuvkhjknwi gìuvkhlkmy lạuqebi đmufcếxabnn? Cũnyysng làlkmyuvkh Cửsooeu Hoàlkmyng thầshtin khíalaj sao? Nơbkdwi nàlkmyy làlkmy Anh Hùucmeng Bảztoio đmufcófjvv nha, lájknw gan củjknwa bọwipcn họwipcnyysng quájknw lớrbkwn đmufcófjvv

lkmyng đmufcang miêhrhjn man suy nghĩmufc, thìuvkhnh lìuvkhnh chạuqebm vàlkmyo làlkmym rớrbkwt mấuqebt mộhkjat miếxabnng ngófjvvi. Nàlkmyng lậnxtap tứxidzc kêhrhju meo meo vàlkmyi tiếxabnng, lẳyinnng lặgldfng nằyuqhm im, bấuqebt đmufchkjang.

“Làlkmyktiuo hoang…”

bkdwc nàlkmyy, từfnxb khe hởuvkh củjknwa májknwi ngófjvvi, truyềdjxnn ra tiếxabnng nófjvvi chuyệlqnkn.

Tiểgldhu Tiểgldhu nheo mắnavlt lạuqebi, nhìuvkhn vềdjxn phíalaja khe hởuvkh kia, thấuqeby làlkmy Tịopjoch phu nhâkovhn vàlkmy Triệlqnku Nhan.

Tịopjoch phu nhâkovhn ngồlephi ởuvkhhrhjn cạuqebnh bàlkmyn, nófjvvi, “Khôaywong ngờxabn, Mạuqebc Doãwekgn lạuqebi trởuvkh thàlkmynh môaywon hạuqeb củjknwa hắnavln. Còktiun dùucmeng cảztoi “Mẫgiovn Yêhrhjn” đmufcgldhalajch đmufchkjang đmufcájknwm nhâkovhn sĩmufc giang hồleph, ta sợjkru…”

“Phu nhâkovhn yêhrhjn tâkovhm, Nhan nhi nhấuqebt đmufcopjonh sẽqelm khôaywong đmufcgldh hắnavln đmufcưgldfjkruc nhưgldf ýlkmy.” Triệlqnku Nhan nófjvvi.

Tịopjoch phu nhâkovhn thởuvkhlkmyi, “Nhan nhi, hắnavln muốnkoin tìuvkhm ngưgldfơbkdwi, bịopjo ta ngăiobhn trởuvkh nhưgldf vậnxtay, ngưgldfơbkdwi sẽqelm khôaywong trájknwch ta chứxidz?”

“Phu nhâkovhn, Nhan nhi phảztoii tạuqeb ơbkdwn ngàlkmyi mớrbkwi đmufcúbkdwng.” Ngữalaj khíalaj Triệlqnku Nhan lạuqebnh nhưgldfiobhng, “Triệlqnku Nhan ta, khôaywong phảztoii chỉjumpucmeng mộhkjat kiệlqnkn binh khíalaj Thíalajch thịopjolkmyfjvv thểgldh đmufcsseei đmufcưgldfjkruc. Hắnavln xem thưgldfxabnng ngưgldfxabni trong thiêhrhjn hạuqeb, cho rằyuqhng mọwipci chuyệlqnkn đmufcdjxnu cófjvv thểgldh giốnkoing nhưgldf hắnavln nghĩmufc, quảztoi thựibgpc làlkmy đmufcájknwng chêhrhjgldfxabni!”

“Nhan nhi, hắnavln dùucme sao cũnyysng làlkmy cha ngưgldfơbkdwi, chẳyinnng lẽqelm ngưgldfơbkdwi…”

“Phu nhâkovhn. Ta họwipc Triệlqnku.”Thanh âkovhm Triệlqnku Nhan lạuqebnh nhưgldfiobhng.

Tiểgldhu Tiểgldhu nghe đmufcưgldfjkruc màlkmy ngâkovhy ngốnkoic. Cha? “Hắnavln” trong miệlqnkng cájknwc nàlkmyng kia, chẳyinnng lẽqelmlkmy chỉjump Thíalajch Hàlkmym? Triệlqnku Nhan làlkmy nữalaj nhi Thíalajch Hàlkmym?

Trêhrhjn giang hồleph chíalajnh xájknwc từfnxbng cófjvv lờxabni đmufclephn, năiobhm đmufcófjvv, Thíalajch Hàlkmym sau khi đmufcsseei đmufcưgldfjkruc mỹffwc nhâkovhn Diễnwujm Cơbkdw, hai ngưgldfxabni thựibgpc sựibgpfjvv quan hệlqnk vợjkru chồlephng. Màlkmy khôaywong lâkovhu sau, Diễnwujm Cơbkdw sinh ra mộhkjat đmufcxidza trẻozok. Nhưgldfng màlkmy, mưgldfxabni hai năiobhm trưgldfrbkwc, Diễnwujm Cơbkdwucmeng đmufcxidza nhỏbozn kia đmufchkjat nhiêhrhjn mấuqebt tíalajch, từfnxb đmufcófjvv tớrbkwi nay khôaywong cófjvv tung tíalajch. Cófjvv ngưgldfxabni nófjvvi, làlkmy Thíalajch Hàlkmym chájknwn ghéjkrut Diễnwujm Cơbkdw, từfnxb bỏbozn bọwipcn họwipc. Cũnyysng cófjvv ngưgldfxabni nófjvvi, làlkmy Diễnwujm Cơbkdw thủjknwy tíalajnh dưgldfơbkdwng hoa, chạuqeby theo nam nhâkovhn khájknwc. Lạuqebi cófjvv ngưgldfxabni nófjvvi, Diễnwujm Cơbkdw bịopjo Thíalajch Hàlkmym tặgldfng cho ngưgldfxabni khájknwc, đmufcxidza nhỏbozn kia đmufcãwekg sớrbkwm vứxidzt bỏboznkovhu rồlephi.

Nếxabnu làlkmy nhưgldf thếxabnlkmyy, Thíalajch Hàlkmym biếxabnt ngàlkmyy sinh thájknwng đmufcozok củjknwa Triệlqnku Nhan tuyệlqnkt đmufcnkoii khôaywong hềdjxn kỳsooe quájknwi. Màlkmy Mạuqebc Doãwekgn, thâkovhn làlkmy đmufclqnk tửsooe củjknwa Thíalajch Hàlkmym, dùucmeng Thíalajch thịopjo binh khíalaj đmufcgldhuvkhm đmufcưgldfjkruc Triệlqnku Nhan, cũnyysng khôaywong phảztoii làlkmy chuyệlqnkn khófjvv hiểgldhu.

Trờxabni ạuqeb, đmufcâkovhy, đmufcâkovhy lạuqebi làlkmyjknwi tìuvkhnh huốnkoing gìuvkh a? Khôaywong, loạuqebi chuyệlqnkn nàlkmyy, biếxabnt càlkmyng íalajt càlkmyng tốnkoit. Càlkmyng biếxabnt nhiềdjxnu bíalaj mậnxtat, càlkmyng dễnwuj chếxabnt sớrbkwm.

Nghĩmufc đmufcếxabnn đmufcâkovhy, Tiểgldhu Tiểgldhu sợjkru run cảztoi ngưgldfxabni, rófjvvn ra rófjvvn réjkrun đmufci. Nàlkmyng còktiun chưgldfa đmufci xa, đmufcãwekg thấuqeby trong Anh Hùucmeng Bảztoio đmufcèktiun đmufcuốnkoic sang trưgldfng, tiếxabnng ngưgldfxabni ồlephn àlkmyo. Cófjvvlkmyi đmufclqnk tửsooe chạuqeby tớrbkwi, gõtgek cửsooea.

Tịopjoch phu nhâkovhn vàlkmy Triệlqnku Nhan đmufci ra.

Đlazllqnk tửsooe cuốnkoing quíalajt nófjvvi, “Phu nhâkovhn. Trong Bảztoio cófjvv ngưgldfxabni xâkovhm nhậnxtap, phu nhâkovhn khôaywong cófjvv việlqnkc gìuvkh chứxidz?”

Tịopjoch phu nhâkovhn lắnavlc đmufcshtiu, “Khôaywong cófjvv việlqnkc gìuvkh. Phưgldfơbkdwng đmufcưgldfxabnng chủjknwlkmy tam côaywong tửsooe đmufcâkovhu?”

“Đlazlãwekg phájknwi ngưgldfxabni đmufci bájknwo rồlephi ạuqeb.”

“Ta vàlkmyjknwc ngưgldfơbkdwi đmufci xem sao.” Tịopjoch phu nhâkovhn nófjvvi xong, liềdjxnn dẫgiovn Triệlqnku Nhan, mang theo vàlkmyi đmufclqnk tửsooeucmeng nhau rờxabni đmufci.

Tiểgldhu Tiểgldhu nhíalaju màlkmyy. Chẳyinnng lẽqelmlkmy đmufcájknwm hắnavlc y nhâkovhn vừfnxba rồlephi vàlkmy Ngâkovhn Kiêhrhju? Nhanh nhưgldf vậnxtay đmufcãwekg bịopjo phájknwt hiệlqnkn, hiểgldhn nhiêhrhjn làlkmyaywong phu luyệlqnkn khôaywong tớrbkwi nơbkdwi tớrbkwi chốnkoin a. Quêhrhjn đmufci, khôaywong liêhrhjn quan đmufcếxabnn nàlkmyng, nhanh chuồlephn thôaywoi.

lkmyng đmufcang đmufcopjonh rờxabni đmufci, vừfnxba ngưgldfrbkwc mắnavlt lêhrhjn liềdjxnn thấuqeby Nhạuqebc Hoàlkmyi Giang.

“Tiểgldhu Tiểgldhu?!” Nhạuqebc Hoàlkmyi Giang kinh ngạuqebc khôaywong thôaywoi.

“Tiểgldhu Giang…” Tiểgldhu Tiểgldhu cứxidzng ngắnavlc cưgldfxabni cưgldfxabni, “Ngưgldfơbkdwi đmufcang làlkmym gìuvkh vậnxtay?”

Nhạuqebc Hoàlkmyi Giang ngồlephi xổsseem xuốnkoing, “Ta đmufci hỗnkoi trợjkru đmufciềdjxnu tra đmufcájknwm nhâkovhn sĩmufc khảztoi nghi. Sao ngưgldfơbkdwi lạuqebi nằyuqhm sấuqebp ởuvkh chỗnkoilkmyy?”

“Ta… Hófjvvng giófjvv…” Tiểgldhu Tiểgldhu cứxidzng ngắnavlc nófjvvi.

“Hófjvvng giófjvv?” Nhạuqebc Hoàlkmyi Giang nghĩmufc nghĩmufc, “Nơbkdwi nàlkmyy rấuqebt nguy hiểgldhm, đmufcếxabnn đmufcâkovhy, chúbkdwng ta tớrbkwi đmufcuqebi sảztoinh thôaywoi.”

Tiểgldhu Tiểgldhu khófjvvc khôaywong ra nưgldfrbkwc mắnavlt. Xem ra, nàlkmyng vẫgiovn khôaywong thểgldh trốnkoin đmufci đmufcưgldfjkruc a…

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.