Chuyện Xấu Nhiều Ma

Quyển 1-Chương 13 : Một kiện bảo vật

    trước sau   
hilrng Thạgqduch Nhạgqduc Nhi xảzzqf giậzappn nửsqcha ngànnxcy, Tiểhilru Tiểhilru mớwseci hiểhilru đsqchưlbzaiwrnc đsqchgqdui kháotmsi giữzvula Anh Hùhilrng Bảzzqfo vànnxc thànnxcnh Tháotmsi Bìfoufnh đsqchãoizn từoxijng xảzzqfy ra chuyệnmegn gìfouf. Mưlbzahntzi mấesrey năeospm vềpxph trưlbzawsecc, bảzzqfo chủjljc Anh Hùhilrng Bảzzqfo lànnxc Ngụnnxcy Chíotms đsqchếegjpn thànnxcnh Tháotmsi Bìfoufnh lànnxcm kháotmsch, cùhilrng lãoizno thànnxcnh chủjljcnnxc Thạgqduch Tíotmsch tròfztj chuyệnmegn rấesret vui vẻitxk. Hai ngưlbzahntzi nóxitui đsqchếegjpn nóxitui đsqchi, liềpxphn nhắegjpc tớwseci chuyệnmegn chung thâhilrn đsqchgqdui sựedrx củjljca nữzvul nhi. Bảzzqfo chủjljc Anh Hùhilrng Bảzzqfo cóxitu ýdcxb kếegjpt thâhilrn, lãoizno thànnxcnh chủjljc thànnxcnh Tháotmsi Bìfoufnh cũngieng mởyeyf miệnmegng nóxitui mộxgput câhilru: “Tưlbzaơnxhing lai, ai lànnxcm bảzzqfo chủjljc củjljca Anh Hùhilrng Bảzzqfo chíotmsnh lànnxc vịgzhaedrxn phu củjljca cháotmsu gáotmsi ta.”

Đkeqkưlbzaơnxhing nhiêjljcn, lúzappc đsqchóxitu, Thạgqduch lãoizno thànnxcnh chủjljc chỉkeqkxitui cho cóxitu lệnmeg. Bảzzqfo chủjljc Anh Hùhilrng Bảzzqfo cóxitu ba con trai, đsqchiwrni đsqchếegjpn lúzappc chúzappng nóxitu kếegjp vịgzha, thờhntzi gian đsqchãoizn trôedrxi qua lâhilru, nóxitui khôedrxng chừoxijng lúzappc đsqchóxitu đsqchãoizn sớwsecm cưlbzawseci vợiwrn sinh con, cọeospc hôedrxn sựedrxnnxcy cũngieng chẳwsecng đsqchhilrnnxcm gìfouf. Nhưlbzang thếegjp sựedrxedrx thưlbzahntzng, ai mànnxc ngờhntz, bảzzqfo chủjljc Anh Hùhilrng Bảzzqfo chếegjpt sớwsecm, trong Bảzzqfo lậzappp tứyvzbc chia năeospm sẻitxk bảzzqfy. Thếegjp cụnnxcc liềpxphn biếegjpn thànnxcnh, ai cóxitu thểhilrlbzawseci Thạgqduch Nhạgqduc Nhi lànnxcm vợiwrn chẳwsecng kháotmsc nànnxco chiếegjpm đsqchưlbzaiwrnc trợiwrn lựedrxc củjljca thànnxcnh Tháotmsi Bìfoufnh, chuyệnmegn kếegjp vịgzhannxc chuyệnmegn tựedrx nhiêjljcn nắegjpm chắegjpc.

nnxc Tịgzhach phu nhâhilrn kia, xuấesret thâhilrn củjljca nànnxcng ta vốmlpqn lànnxc mộxgput ca cơnxhi, sau khi hoànnxcn lưlbzaơnxhing thìfouf trởyeyf thànnxcnh thiếegjpp thấesret củjljca bảzzqfo chủjljc Anh Hùhilrng Bảzzqfo. Sinh đsqchưlbzaiwrnc mộxgput ngưlbzahntzi con trai duy nhấesret, chíotmsnh lànnxc tam côedrxng tửsqch. Nghe ngưlbzahntzi ngoànnxci đsqchhkxgn đsqchgqdui, nànnxcng ta rấesret thủjljc đsqchoạgqdun, vừoxija vảzzqfo cửsqcha khôedrxng lâhilru, liềpxphn lànnxcm cho chíotmsnh thấesret bịgzha hạgqdu vịgzha. Mànnxc trưlbzayeyfng tửsqch, thứyvzb tửsqch củjljca Anh Hùhilrng Bảzzqfo đsqchpxphu vìfouf chíotmsnh thấesret bịgzha hạgqdu vịgzha, mànnxc tựedrx nhiêjljcn cũngieng chịgzhau chègzhan ézvljp. Trưlbzayeyfng tửsqch Ngụnnxcy Khảzzqfi, cũngieng chíotmsnh lànnxc “Anh Dưlbzaơnxhing ca ca” trong miệnmegng Thạgqduch Nhạgqduc Nhi, bịgzha đsqchqyimy đsqchếegjpn quảzzqfn lýdcxb phâhilrn đsqchànnxcyeyflbzaơnxhing Dưlbzaơnxhing. Còfztjn thứyvzb tửsqch Ngụnnxcy Thừoxija, cũngieng chíotmsnh lànnxc “Mạgqduc Doãoiznn ca ca”, lạgqdui cànnxcng thêjljc thảzzqfm hơnxhin, từoxijlbzahntzi năeospm trưlbzawsecc đsqchãoizn bịgzha trụnnxcc xuấesret khỏxgpui Anh Hùhilrng Bảzzqfo, đsqchếegjpn nay bặjbmkt vôedrx âhilrm tíotmsn.

Cho đsqchếegjpn bâhilry giờhntz, ngưlbzahntzi cóxitulbzaotmsch cưlbzawseci Thạgqduch Nhạgqduc Nhi lànnxcm vợiwrnngieng chỉkeqkxitu Ngụnnxcy Dĩjkvrnh. Mànnxc Ngụnnxcy Dĩjkvrnh nếegjpu cưlbzawseci đsqchưlbzaiwrnc Thạgqduch Nhạgqduc Nhi, vịgzha tríotms bảzzqfo chủjljcnnxcng thêjljcm củjljcng cốmlpq.

xitui ngắegjpn gọeospn, chuyệnmegn nànnxcy, nghe tớwseci nghe lui, cũngieng chỉkeqknnxc chuyệnmegn phụnnxc nhâhilrn tranh quyềpxphn mànnxc thôedrxi, khôedrxng cóxitu chúzappt liêjljcn quan nànnxco vớwseci âhilrn oáotmsn giang hồhkxg. chỉkeqknnxc, sựedrxnnxcn khốmlpqc trong tranh đsqchoạgqdut củjljca phụnnxc nhâhilrn, so vớwseci âhilrn oáotmsn giang hồhkxg, thua kézvljm bao nhiêjljcu đsqchâhilry?

Tiểhilru Tiểhilru thởyeyfnnxci. Hiệnmegn tạgqdui, trong Anh Hùhilrng Bảzzqfo khôedrxng biếegjpt còfztjn muốmlpqn diễkeqkn tiếegjpp tròfztj hay gìfouf đsqchâhilry. Tuy nhiêjljcn, nànnxcng đsqchãoizn mang cáotmsi danh “Danh tiếegjpt khóxitu giữzvul”, cóxitu lẽxsje Tịgzhach phu nhâhilrn cũngieng sẽxsje khôedrxng xuốmlpqng tay vớwseci nànnxcng nữzvula. Chỉkeqknnxc, nếegjpu cứyvzb tiếegjpp tụnnxcc, khôedrxng biếegjpt còfztjn gặjbmkp phảzzqfi cáotmsi loạgqdui chuyệnmegn gìfouf nữzvula đsqchâhilry.


Thạgqduch Nhạgqduc nhi hànnxcn huyêjljcn nửsqcha ngànnxcy, tíotmsnh toáotmsn cũngieng đsqchãoizn đsqchếegjpn giờhntz, liềpxphn đsqchyvzbng dậzappy cáotmso từoxij.

“Tiểhilru Tiểhilru tỷgwhs tỷgwhs, hôedrxm nay lànnxc ngànnxcy ‘Triểhilrn lãoiznm’ củjljca Kỳoulcxitua hộxgpui. Tấesret cảzzqf mọeospi ngưlbzahntzi tham dựedrx hộxgpui nghịgzha đsqchpxphu sẽxsje mang bảzzqfo bốmlpqi mìfoufnh đsqchegjpc ýdcxb nhấesret ra. Cóxitu lẽxsje sẽxsje xuấesret hiệnmegn binh khíotms Thíotmsch thịgzha châhilrn chíotmsnh khôedrxng chừoxijng. Đkeqkếegjpn lúzappc đsqchóxitu đsqchànnxcnh nhờhntz tỷgwhs tỷgwhs vậzappy.” Thạgqduch Nhạgqduc Nhi cưlbzahntzi cưlbzahntzi, “Chúzappng ta đsqchi trưlbzawsecc. Tỷgwhs tỷgwhs ngưlbzaơnxhii chuẩqyimn bịgzha mộxgput chúzappt rồhkxgi hãoizny đsqchếegjpn nhézvlj.”

Tiểhilru Tiểhilru gậzappt đsqchmqgzu, nhìfoufn Thạgqduch Nhạgqduc Nhi rờhntzi đsqchi, nghi ngờhntz trong lòfztjng cànnxcng lúzappc cànnxcng nặjbmkng. Tuy nhiêjljcn, bảzzqfn chấesret Tiểhilru Tiểhilru lưlbzahntzi nháotmsc, cũngieng khôedrxng muốmlpqn nghĩjkvr nhiềpxphu. Nànnxcng thay đsqchmlpqng quầmqgzn áotmso lung tung đsqchang mặjbmkc trêjljcn ngưlbzahntzi xuốmlpqng, thay trang phụnnxcc ngànnxcy thưlbzahntzng, sau đsqchóxitu ngồhkxgi xuốmlpqng trưlbzawsecc bànnxcn, mànnxci mựedrxc. Nànnxcng mởyeyf sổmwrtotmsch ra, đsqchpxphzappt viếegjpt: Thiệnmegu Hưlbzang, mùhilrng năeospm tháotmsng ba năeospm thứyvzb hai mưlbzaơnxhii ba, tạgqdui Kỳoulcxitua hộxgpui ởyeyf Anh Hùhilrng Bảzzqfo, thànnxcnh chủjljc thànnxcnh Tháotmsi Bìfoufnh Thạgqduch Nhạgqduc Nhi mộxgput lòfztjng muốmlpqn cựedrx tuyệnmegt hôedrxn sựedrx, dùhilrng côedrxng tửsqch Liêjljcm Chiêjljcu củjljca Thầmqgzn Tiễkeqkn Liêjljcm gia lànnxcm láotms chắegjpn, lạgqdui bịgzha phu nhâhilrn Tịgzhach thịgzha củjljca Anh Hùhilrng Bảzzqfo áotmsm toáotmsn, tuy nhiêjljcn thấesret bạgqdui trong gang tấesrec + nợiwrn tiềpxphn sáotmsu đsqchhkxgng bạgqduc trắegjpng. Tiểhilru Tiểhilru vửsqcha viếegjpt xong chữzvul cuốmlpqi cùhilrng nànnxcy, liềpxphn nghe thấesrey tiếegjpng đsqchzappp cửsqcha. Nànnxcng vộxgpui vànnxcng đsqchyvzbng dậzappy, tay cầmqgzm búzappt viếegjpt, mởyeyf cửsqcha. Sau đsqchóxitu, cứyvzbng ngắegjpc tạgqdui cửsqcha.

“Tảzzqfedrxlbzaơnxhing…” Ngưlbzahntzi tớwseci, lànnxc Liêjljcm Chiêjljcu. Vẻitxk mặjbmkt hắegjpn quẫnnxcn báotmsch, hai gòfztjotms đsqchxgpusqchng, trong thanh âhilrm cóxitu chúzappt khiếegjpp ýdcxb.

Tiểhilru Tiểhilru cứyvzbng ngắegjpc mởyeyf miệnmegng, “Liêjljcm… Liêjljcm đsqchgqdui hiệnmegp… Cóxitu, cóxitu việnmegc gìfouf thếegjp?”

Liêjljcm Chiêjljcu cúzappi thấesrep đsqchmqgzu, híotmst sâhilru mộxgput hơnxhii, ngưlbzawsecc mắegjpt nóxitui: “Tảzzqfedrxlbzaơnxhing, việnmegc hôedrxm nay, tuy rằbpafng cảzzqf ngưlbzaơnxhii vànnxc ta đsqchpxphu lànnxc bịgzha áotmsm toáotmsn. Nhưlbzang danh tiếegjpt củjljca nữzvul tửsqch…” Hắegjpn dừoxijng lạgqdui mộxgput chúzappt, “Việnmegc đsqchãoizn đsqchếegjpn nưlbzawsecc nànnxcy, Liêjljcm Chiêjljcu nguyệnmegn ýdcxblbzawseci côedrxlbzaơnxhing lànnxcm vợiwrn…”

zappc Tiểhilru Tiểhilru nghe thấesrey câhilru nànnxcy, liềpxphn ngoáotmsc to miệnmegng ra, đsqchếegjpn mứyvzbc cóxitu thểhilr nhézvljt vừoxija mộxgput quảzzqf trứyvzbng gànnxc. Nànnxcng cuốmlpqng quíotmst ôedrxm quyềpxphn, nghiêjljcm túzappc nóxitui: “Đkeqkgqdui hiệnmegp, nữzvul nhâhilrn giang hồhkxg, khôedrxng câhilru nệnmeg tiểhilru tiếegjpt. Đkeqkgqdui hiệnmegp khôedrxng cầmqgzn phảzzqfi nhưlbza thếegjp.”

Liêjljcm Chiêjljcu ngẩqyimn ngưlbzahntzi, “Côedrxlbzaơnxhing yêjljcn tâhilrm. Liêjljcm Chiêjljcu nànnxcy lànnxcm gìfoufngieng khôedrxng bao giờhntz do ngưlbzahntzi kháotmsc bứyvzbc báotmsch, mànnxc đsqchpxphu lànnxc cam tâhilrm tìfoufnh nguyệnmegn. Liêjljcm Chiêjljcu cóxitu thểhilr cam đsqchoan, sau khi côedrxlbzaơnxhing gảzzqf cho ta, quyếegjpt khôedrxng đsqchhilredrxlbzaơnxhing chịgzhau mộxgput tia ủjljcy khuấesret…”

(Oa! Oa! Oa! Đkeqkhkxgng ýdcxb đsqchi! Đkeqkhkxgng ýdcxb đsqchi! >.

Miệnmegng Tiểhilru mởyeyf to hơnxhin nữzvula. Quảzzqf khôedrxng hổmwrtnnxc Thầmqgzm Tiễkeqkn Liêjljcm gia, gia giáotmso nhưlbza vậzappy cũngieng khiếegjpn ngưlbzahntzi ta cảzzqfm thấesrey đsqchjljc rồhkxgi a. Tuy nhiêjljcn, Thầmqgzn Tiễkeqkn Liêjljcm gia a… Nànnxcng nànnxco cóxituotms gan đsqchi vànnxco. Huốmlpqng hồhkxg, Tảzzqf Tiểhilru Tiểhilru nànnxcng năeospm nay mớwseci cóxitulbzahntzi sáotmsu tuổmwrti, vừoxija mớwseci bưlbzawsecc châhilrn ra giang hồhkxg a, mộxgput chuyệnmegn xấesreu cũngieng còfztjn chưlbzaa cóxitunnxcm a.

nnxcng ngưlbzawsecc mắegjpt nhìfoufn Liêjljcm Chiêjljcu, suy nghĩjkvr mộxgput chúzappt, trong lòfztjng liềpxphn nảzzqfy ra mộxgput kếegjp. Nànnxcng vưlbzaơnxhin tay, kézvljo tay áotmso củjljca mìfoufnh lêjljcn, kịgzhach liệnmegt đsqchau thưlbzaơnxhing nóxitui: “Liêjljcm đsqchgqdui hiệnmegp, chắegjpc ngànnxci cũngieng thấesrey đsqchưlbzaiwrnc, trêjljcn ngưlbzahntzi ta khôedrxng còfztjn thủjljc cung sa. Thậzappt khôedrxng dáotmsm giấesreu diếegjpm, ta từoxij nhỏxgpu đsqchi trong giang hồhkxg, đsqchãoizn sớwsecm khôedrxng còfztjn tấesrem thâhilrn xửsqch nữzvul. Liêjljcm đsqchgqdui hiệnmegp cầmqgzn gìfouf phảzzqfi…”

Liêjljcm Chiêjljcu cảzzqf kinh, “Thủjljc cung sa củjljca côedrxlbzaơnxhing, khôedrxng phảzzqfi lànnxc do Liêjljcm Chiêjljcu mớwseci…”

Tiểhilru Tiểhilru khôedrxng nóxitui gìfouf. Cũngieng khôedrxng phảzzqfi côedrxlbzaơnxhing nànnxco cũngieng đsqchiểhilrm thủjljc cung sa, thếegjpnnxc hắegjpn cũngieng tưlbzayeyfng thậzappt. Hơnxhin nữzvula, rốmlpqt cụnnxcc hắegjpn cóxitu biếegjpt việnmegc nam nữzvul hay khôedrxng… Ai, sớwsecm biếegjpt nhưlbza vậzappy đsqchãoizn khôedrxng đsqchem “Thịgzhanh Đkeqkưlbzahntzng hậzappu cung đsqchhkxg” củjljca sưlbza phụnnxc đsqchmlpqt rồhkxgi, lưlbzau lạgqdui mấesrey bảzzqfn nháotmsp đsqchưlbzaa cho Liêjljcm côedrxng tửsqchnnxcy đsqchhilr họeospc thêjljcm chúzappt kiếegjpn thứyvzbc cũngieng tốmlpqt a.


“Đkeqkưlbzaơnxhing nhiêjljcn khôedrxng phảzzqfi.” Tiểhilru Tiểhilru thởyeyfnnxci, tiếegjpp tụnnxcc nóxitui, “Cho nêjljcn, Liêjljcm đsqchgqdui hiệnmegp ngànnxci cũngieng khôedrxng cầmqgzn phảzzqfi đsqchhilr ýdcxb đsqchếegjpn Tiểhilru Tiểhilru. Chúzappng ta coi nhưlbzaotmsi gìfoufngieng chưlbzaa pháotmst sinh, đsqchưlbzaiwrnc khôedrxng?”

Liêjljcm Chiêjljcu nghĩjkvr nghĩjkvr, ngưlbzawsecc mắegjpt, “Côedrxlbzaơnxhing. Dùhilr vậzappy, chuyệnmegn Liêjljcm Chiêjljcu cùhilrng côedrxlbzaơnxhing đsqchhkxgng giưlbzahntzng cộxgpung chẩqyimm vẫnnxcn lànnxc sựedrx thậzappt. Liêjljcm Chiêjljcu tuy rằbpafng tuổmwrti còfztjn nhỏxgpu, nhưlbzang cũngieng biếegjpt hôedrxn nhâhilrn đsqchgqdui sựedrx khôedrxng thểhilr lấesrey ra lànnxcm tròfztj đsqchùhilra. Côedrxlbzaơnxhing, danh tiếegjpt nữzvul tửsqchnnxc chuyệnmegn hệnmeg trọeospng, cho dùhilr trưlbzawsecc kia đsqchãoizn xảzzqfy ra chuyệnmegn gìfouf, việnmegc hôedrxm nay, Liêjljcm Chiêjljcu nhấesret đsqchgzhanh phảzzqfi phụnnxc tráotmsch.”

Tiểhilru Tiểhilru đsqchãoizn cứyvzbng ngắegjpc khôedrxng thểhilr đsqchxgpung đsqchzappy. Trêjljcn thếegjp gian nànnxcy, nam tửsqch gặjbmkp phảzzqfi chuyệnmegn nànnxcy, khôedrxng phảzzqfi đsqchpxphu lànnxc vộxgpui vãoizn phủjljci môedrxng quézvljt sạgqduch quan hệnmeg hay sao? Huốmlpqng hồhkxgnnxcng lạgqdui rộxgpung lưlbzaiwrnng nhưlbza vậzappy, đsqchãoiznxitui lànnxc khôedrxng so đsqcho, ngay cảzzqf chiêjljcu tựedrx hủjljcy trong sạgqduch cũngieng đsqchãoiznhilrng tớwseci, vậzappy mànnxc tạgqdui sao Liêjljcm gia côedrxng tửsqchnnxcy lạgqdui nhấesret quyếegjpt khôedrxng buôedrxng tha vậzappy? Chẳwsecng lẽxsjennxc muốmlpqn nhâhilrn cơnxhi hộxgpui nànnxcy tỏxgpunmeg cho thiêjljcn hạgqdu thấesrey Thầmqgzn Tiễkeqkn Liêjljcm gia bọeospn họeospxitufoufnh cóxitu ýdcxb? Khôedrxng cầmqgzn thiếegjpt đsqchâhilru…

Liêjljcm Chiêjljcu nhìfoufn vẻitxk mặjbmkt lo sợiwrn nghi hoặjbmkc củjljca nànnxcng, mởyeyf miệnmegng nóxitui: “Côedrxlbzaơnxhing, Liêjljcm Chiêjljcu biếegjpt, đsqchhilredrxlbzaơnxhing ngay lậzappp tứyvzbc phảzzqfi chấesrep nhậzappn sựedrx thậzappt nànnxcy sẽxsjexitu chúzappt miễkeqkn cưlbzaqcbxng. Liêjljcm Chiêjljcu còfztjn chưlbzaa quan lễkeqk*, chuyệnmegn thànnxcnh thâhilrn còfztjn cầmqgzn mộxgput chúzappt thờhntzi gian. Côedrxlbzaơnxhing khôedrxng cầmqgzn quáotms mứyvzbc lo lắegjpng.”

(*:Lễkeqk đsqchxgpui mũngie. Ngànnxcy xưlbzaa, con trai hai mưlbzaơnxhii tuổmwrti thìfoufnnxcm lễkeqk đsqchxgpui mũngie, cho nêjljcn con trai mớwseci hai mưlbzaơnxhii tuổmwrti gọeospi lànnxc nhưlbzaiwrnc quáotmsn 弱冠, chưlbzaa đsqchếegjpn hai mưlbzaơnxhii tuổmwrti gọeospi lànnxc vịgzha quáotmsn 未冠.)

Tiểhilru Tiểhilru khóxituc khôedrxng ra nưlbzawsecc mắegjpt. Thờhntzi gian khôedrxng phảzzqfi lànnxc vấesren đsqchpxph a. Sưlbza phụnnxcxitui: Cho dùhilr nhưlbza thếegjpnnxco, cũngieng khôedrxng thểhilr gảzzqf bảzzqfn thâhilrn cho ngưlbzahntzi mìfoufnh khôedrxng thíotmsch. Bằbpafng khôedrxng, sau nànnxcy hốmlpqi hậzappn, bịgzha tổmwrtn thưlbzaơnxhing chíotmsnh lànnxc cảzzqf hai ngưlbzahntzi.

Lờhntzi sưlbza phụnnxcxitui, khôedrxng bao giờhntz sai. Tảzzqf Tiểhilru Tiểhilru nànnxcng, tuy rằbpafng lậzappp chíotmshilru dẫnnxcn côedrxng tửsqch nhànnxcnnxcnh, sau đsqchóxitu đsqchxgpuc hạgqdui thiêjljcn hạgqdu. Nhưlbzang mànnxc, câhilru dẫnnxcn vớwseci thànnxcnh thâhilrn, lànnxc hai chuyệnmegn hoànnxcn toànnxcn kháotmsc nhau a. Nhìfoufn bộxgpuotmsng củjljca Liêjljcm Chiêjljcu cóxitu thểhilr đsqchotmsn đsqchưlbzaiwrnc Thầmqgzn Tiễkeqkn Liêjljcm gia lànnxcnxhii nhưlbza thếegjpnnxco. Nếegjpu nànnxcng bưlbzawsecc châhilrn vànnxco cáotmsnh cửsqcha kia, nhấesret đsqchgzhanh đsqchoxijng bao giờhntz hy vọeospng lànnxcm chuyệnmegn xấesreu nữzvula!

Tiểhilru Tiểhilru đsqchang nghĩjkvrxitujljcn quỳoulc xuốmlpqng cầmqgzu xin Liêjljcm Chiêjljcu tha cho nànnxcng mộxgput con đsqchưlbzahntzng sốmlpqng hay khôedrxng, đsqchãoizn thấesrey ngưlbzahntzi ởyeyf kháotmsch phòfztjng hai bêjljcn ànnxco ànnxco xuấesret môedrxn, đsqchi vềpxph phíotmsa đsqchgqdui sảzzqfnh. Nànnxcng lậzappp tứyvzbc nhớwsec đsqchếegjpn, hôedrxm nay lànnxc ngànnxcy “Triểhilrn lãoiznm”, mọeospi trâhilrn bảzzqfo trong thiêjljcn hạgqdu tậzappp trung ởyeyf mộxgput nơnxhii. Thạgqduch Nhạgqduc Nhi đsqchãoizn dặjbmkn nànnxcng tớwseci đsqchgqdui sảzzqfnh a. Lấesrey cớwsec thoáotmst thâhilrn a!

nnxcng lậzappp tứyvzbc nghiêjljcm túzappc mởyeyf miệnmegng nóxitui, “Liêjljcm đsqchgqdui hiệnmegp, ta vừoxija nhớwsec ra thànnxcnh chủjljcxitu bảzzqfo ta tớwseci đsqchgqdui sảzzqfnh. Cóxitu chuyệnmegn gìfouf thìfouf đsqchhilr từoxij từoxijxitui sau nha. Đkeqki trưlbzawsecc vậzappy!”

nnxcng nóxitui xong, châhilrn nhưlbza mọeospc cáotmsnh, lủjljci ngay đsqchi, chạgqduy thẳwsecng đsqchếegjpn đsqchgqdui sảzzqfnh.

Trong đsqchgqdui sảzzqfnh náotmso nhiệnmegt kinh ngưlbzahntzi. Tâhilrn kháotmsch đsqchãoizn sớwsecm an ổmwrtn chỗrrwe ngồhkxgi. Tiểhilru Tiểhilru mộxgput đsqchưlbzahntzng vọeospt thẳwsecng vànnxco chĩjkvrnh giữzvula đsqchgqdui sảzzqfnh, hếegjpt sứyvzbc đsqchxgput ngộxgput. Trong tay nànnxcng còfztjn cầmqgzm mộxgput câhilry búzappt lôedrxng chưlbzaa khôedrx, lạgqdui cànnxcng lànnxcm tăeospng thêjljcm vẻitxk kỳoulc quáotmsi. Áhyfnnh mắegjpt củjljca mọeospi ngưlbzahntzi đsqchpxphu tậzappp trung trêjljcn ngưlbzahntzi nànnxcng. Tiểhilru Tiểhilru cảzzqfm thấesrey xấesreu hổmwrt khôedrxng thôedrxi, chỉkeqk đsqchànnxcnh cưlbzahntzi gưlbzaiwrnng hai tiếegjpng, chạgqduy nhưlbza bay tớwseci đsqchyvzbng phíotmsa sau Thạgqduch Nhạgqduc Nhi.

“Ta còfztjn cho rằbpafng ngưlbzaơnxhii khôedrxng đsqchếegjpn.” Thạgqduch Nhạgqduc Nhi mởyeyf miệnmegng, cưlbzahntzi nóxitui, “Cầmqgzm búzappt lànnxcm cáotmsi gìfouf?”

Tiểhilru Tiểhilru tiếegjpp tụnnxcc cưlbzahntzi gưlbzaiwrnng, “Áhyfnch… Tiệnmegn tay…”


Thạgqduch Nhạgqduc Nhi cưlbzahntzi cưlbzahntzi, khôedrxng hỏxgpui nhiềpxphu. Mànnxczappc nànnxcy, Nhạgqduc Hoànnxci Giang mang vẻitxk mặjbmkt đsqchhkxgng tìfoufnh bưlbzawsecc đsqchếegjpn, mởyeyf miệnmegng nóxitui, “Tiểhilru Tiểhilru, ta nghe nóxitui, ngưlbzaơnxhii… Vànnxc Liêjljcm gia côedrxng tửsqch… Áhyfnch… Chíotmsnh lànnxc…”

Tiểhilru Tiểhilru nhìfoufn hắegjpn, đsqchau thưlbzaơnxhing kịgzhach liệnmegt gậzappt đsqchmqgzu.

“Vậzappy hắegjpn nóxitui nhưlbza thếegjpnnxco? Phụnnxc tráotmsch sao?” Nhạgqduc Hoànnxci Giang hỏxgpui dồhkxgn.

Tiêjljcur Tiểhilru rưlbzang rưlbzang.

“Khôedrxng phụnnxc tráotmsch? !” Nhạgqduc Hoànnxci Giang lòfztjng đsqchmqgzy căeospm phẫnnxcn, lúzappc nànnxcy quáotmst to, “Đkeqkưlbzahntzng đsqchưlbzahntzng lànnxc Thầmqgzn Tiễkeqkn Liêjljcm gia, thếegjp nhưlbzang nhưlbza vậzappy…”

Tiểhilru Tiểhilru lậzappp tứyvzbc vưlbzaơnxhin tay, che cáotmsi miệnmegng củjljca hắegjpn. “Hưlbza, khôedrxng đsqchúzappng khôedrxng đsqchúzappng. Hắegjpn nóxitui sẽxsje phụnnxc tráotmsch!”

Nhạgqduc Hoànnxci Giang nháotmsy nháotmsy mắegjpt, hấesret tay Tiểhilru Tiểhilru ra, “Vậzappy ngưlbzaơnxhii khóxituc cáotmsi gìfouf?”

Tiểhilru Tiểhilru cũngieng nháotmsy nháotmsy mắegjpt, “Mộxgput lờhntzi khóxituxitui hếegjpt.”

Nhạgqduc Hoànnxci Giang đsqchang khôedrxng hiểhilru, đsqchãoizn thấesrey Tịgzhach phu nhâhilrn cùhilrng Ngụnnxcy Dĩjkvrnh đsqchi vànnxco đsqchgqdui sảzzqfnh, Phưlbzaơnxhing đsqchưlbzahntzng chủjljc theo sáotmst phíotmsa sau. Đkeqkiwrni mấesrey ngưlbzahntzi đsqchóxitu ngồhkxgi xuốmlpqng, Phưlbzaơnxhing đsqchưlbzahntzng chủjljc mớwseci cao giọeospng mởyeyf miệnmegng, “Rấesret hâhilrn hạgqdunh đsqchưlbzaiwrnc tiếegjpp đsqchóxitun chưlbza vịgzha bằbpafng hữzvulu giang hồhkxg, đsqchãoizn đsqchếegjpn Anh Hùhilrng Bảzzqfo tham gia Kỳoulcxitua đsqchgqdui hộxgpui. Quy củjljc Kỳoulcxitua hộxgpui ởyeyf Anh Hùhilrng Bảzzqfo, chưlbza vịgzha nhấesret đsqchgzhanh đsqchãoiznnmegnnxcng, Phưlbzaơnxhing mỗrrwe sẽxsje khôedrxng nhắegjpc lạgqdui nữzvula. Hiệnmegn tạgqdui, mờhntzi cáotmsc vịgzha bằbpafng hữzvulu theo thứyvzb tựedrx đsqchem đsqchhkxg ra triểhilrn lãoiznm.”

Phưlbzaơnxhing đsqchưlbzahntzng chủjljc vừoxija dứyvzbt lờhntzi, đsqchãoizn thấesrey vànnxci tỳoulc nữzvulhilrng mộxgput mặjbmkt túzappfoufnh thêjljcu đsqchi ra. Chiềpxphu rộxgpung củjljca túzappfoufnh kia lớwsecn bằbpafng mộxgput chiếegjpc bànnxcn, bêjljcn trêjljcn thêjljcu lànnxc tiêjljcu tưlbzaơnxhing dạgqdungiesqchêjljcm mưlbzaa trêjljcn sôedrxng Tiêjljcu Tưlbzaơnxhing), châhilrm pháotmsp tinh mịgzhan, mànnxcu sắegjpc đsqchưlbzaiwrnc thiếegjpt kếegjp sắegjpc tinh diệnmegu, cóxitu thểhilrxitui hànnxcng thêjljcu thưlbzaiwrnng phẩqyimm. Cáotmsi tuyệnmegt nhấesret lànnxc, túzappfoufnh kia đsqchưlbzaiwrnc thêjljcu cảzzqf hai mặjbmkt. Mặjbmkt kia thêjljcu lànnxc giang thiêjljcn mộxgpu tuyếegjpt (Tuyếegjpt rơnxhii trêjljcn mặjbmkt sôedrxng buổmwrti hoànnxcng hôedrxn). Song mặjbmkt song túzapp(hai mặjbmkt đsqchpxphu thêjljcu), kỹnmeg xảzzqfo tuyệnmegt luâhilrn.

Mọeospi ngưlbzahntzi ởyeyf đsqchâhilry đsqchpxphu lêjljcn tiếegjpng táotmsn thưlbzayeyfng.

“Khôedrxng hổmwrtnnxc Tiêjljcm Ti túzapp trang thêjljcu bứyvzbc tranh nànnxcy, quảzzqf nhiêjljcn lànnxcedrxhilrng khézvljo lézvljo.” Tịgzhach phu nhâhilrn mởyeyf miệnmegng khen ngợiwrni.

Chỉkeqk thấesrey trong đsqcháotmsm tâhilrn kháotmsch cóxitu ngưlbzahntzi đsqchyvzbng dậzappy, cưlbzahntzi đsqcháotmsp: “Đkeqka tạgqdu phu nhâhilrn táotmsn thưlbzayeyfng.”


Mởyeyf miệnmegng, lànnxc mộxgput nữzvul tửsqch khoảzzqfng chừoxijng mưlbzahntzi táotmsm tuổmwrti, nànnxcng mặjbmkc mộxgput bộxgpu lụnnxca mỏxgpung mànnxcu xanh nhạgqdut, bêjljcn trêjljcn thêjljcu đsqchhkxgeospn hìfoufnh con tòfztjfztjnnxcu xanh đsqchzappm, thanh lịgzhach phi thưlbzahntzng. Nànnxcng mặjbmkt mànnxcy thanh lệnmeg, trắegjpng trong thuầmqgzn khiếegjpt khiếegjpn ngưlbzahntzi nhìfoufn cảzzqfm thấesrey thoảzzqfi máotmsi. Nhấesret cửsqch nhấesret đsqchxgpung đsqchpxphu lộxgpu ra khíotms chấesret thanh nhãoizn. Nànnxcng tiếegjpn lêjljcn, chạgqdum tay vànnxco bìfoufnh phong kia, cưlbzahntzi nóxitui, “Tuy nhiêjljcn, phu nhâhilrn chỉkeqk biếegjpt mộxgput, mànnxc khôedrxng biếegjpt hai.” Nànnxcng cuốmlpqn bìfoufnh phong, chỉkeqk thấesrey nhữzvulng sợiwrni tơnxhi thêjljcu trêjljcn đsqchóxitu theo áotmsnh sáotmsng biếegjpn ảzzqfo khôedrxn lưlbzahntzng. Giâhilry láotmst sau, mànnxcu sắegjpc bứyvzbc tranh biếegjpn đsqchmwrti, trởyeyf thànnxcnh mộxgput hìfoufnh ảzzqfnh kháotmsc.

“Sơnxhin thịgzhafoufnh lam*?!” Tịgzhach phu nhâhilrn cảzzqf kinh nóxitui.

(*: Sưlbzaơnxhing mùhilr trêjljcn chợiwrnzappi)

nnxcng kia mởyeyf miệnmegng, “Phu nhâhilrn nóxitui khôedrxng sai, trêjljcn túzappfoufnh nànnxcy thêjljcu táotmsm cảzzqfnh ởyeyf Tiêjljcu Tưlbzaơnxhing.”

Tịgzhach phu nhâhilrn đsqchyvzbng dậzappy, đsqchi tớwseci trưlbzawsecc bứyvzbc tranh, “Tiêjljcu tưlbzaơnxhing dạgqdungie, sơnxhin thịgzhafoufnh lam, xa phốmlpq vềpxph phànnxcm, yêjljcn tựedrx trễkeqk chung, lànnxcng chànnxci tịgzhach chiếegjpu, đsqchxgpung đsqchìfoufnh thu nguyệnmegt, bìfoufnh sa lạgqduc nhạgqdun, giang thiêjljcn mộxgpu tuyếegjpt… Chỉkeqk mộxgput bứyvzbc tranh bézvlj nhỏxgpu, lạgqdui cóxitu thểhilrlbzaiwrnn áotmsnh sáotmsng mặjbmkt trờhntzi tạgqduo nêjljcn từoxijng nànnxcy biếegjpn hóxitua, khôedrxng hổmwrtnnxc bốmlpqn ngưlbzahntzi thêjljcu giỏxgpui nhấesret thiêjljcn hạgqdu, đsqchưlbzaiwrnc xưlbzang lànnxc kỳoulczapp đsqchnmeg nhấesret gia Tiêjljcm Ti túzapp trang.”

(Ta ngạgqdui dịgzhach mấesrey cáotmsi cảzzqfnh kia quáotms, mọeospi ngưlbzahntzi tựedrx đsqchotmsn nhézvlj! >.

“Phu nhâhilrn quáotms khen.” Nànnxcng kia cưlbzahntzi hạgqdu thấesrep ngưlbzahntzi, “Hi Viễkeqkn cũngieng chỉkeqk biếegjpt chúzappt kỹnmegeospng thêjljcu thùhilra thôedrxi.”

“Tiêjljcu tưlbzaơnxhing báotmst cảzzqfnh thậzappt lànnxc kỹnmeg thuậzappt thầmqgzn kỳoulc, tiêjljcm chủjljc khôedrxng cầmqgzn khiêjljcm tốmlpqn.” Tịgzhach phu nhâhilrn cuờhntzi đsqcháotmsp.

“Ha ha, thếegjp đsqchgqduo nànnxcy quảzzqf nhiêjljcn thay đsqchmwrti, Kỳoulcxitua hộxgpui củjljca Anh Hùhilrng Bảzzqfo vậzappy mànnxc lạgqdui biếegjpn thànnxcnh chỗrrwe đsqchhilr đsqcháotmsm nữzvul nhâhilrn đsqchànnxcm luậzappn chuyệnmegn thêjljcu thùhilra. Quảzzqf thậzappt lànnxcm cho ngưlbzahntzi ta tiếegjpc hậzappn a.” Đkeqkxgput nhiêjljcn, cóxitu ngưlbzahntzi mởyeyf miệnmegng, đsqcháotmsnh vỡqcbx mộxgput khắegjpc hànnxci hòfztja kia.

Tiêjljcm chủjljc Hi Viễkeqkn mỉkeqkm cưlbzahntzi quay đsqchmqgzu, nhìfoufn ngưlbzahntzi đsqchxgput nhiêjljcn mởyeyf miệnmegng kia.

Đkeqkóxitunnxc mộxgput nam tửsqch khoảzzqfng hai mưlbzaơnxhii ba hai mưlbzaơnxhii tưlbza tuổmwrti, mànnxcy kiếegjpm mắegjpt sáotmsng, anh khíotms bứyvzbc ngưlbzahntzi.

Tiểhilru Tiểhilru chỉkeqk cảzzqfm thấesrey khẩqyimu khíotmsxitui chuyệnmegn củjljca hắegjpn rấesret quen thuộxgpuc, nànnxcng cắegjpn cáotmsn búzappt, cốmlpq gắegjpng nhớwsec lạgqdui, nhưlbzang mànnxc trong óxituc mộxgput mảzzqfnh mơnxhi hồhkxg, khôedrxng cóxitu biệnmegn pháotmsp nànnxco tìfoufm đsqchưlbzaiwrnc manh mốmlpqi.

“Vịgzhaedrxng tửsqchnnxcy, vìfoufotms do gìfoufxitui ra lờhntzi ấesrey?” Tịgzhach phu nhâhilrn mởyeyf miệnmegng, ngữzvul khíotms tuy rằbpafng vẫnnxcnvữzvulng vànnxcng, nhưlbzang lạgqdui ẩqyimn chứyvzba tứyvzbc giậzappn.


“Anh Hùhilrng Bảzzqfo khi nànnxco thìfouf đsqchếegjpn lưlbzaiwrnt nữzvul quyếegjpn lànnxcm chủjljc sựedrx? Hay lànnxc tạgqdui hạgqdu hiểhilru biếegjpt nôedrxng cạgqdun?” Nam tửsqch kia khoanh hai tay trưlbzawsecc ngựedrxc, cưlbzahntzi nóxitui.

Phưlbzaơnxhing đsqchưlbzahntzng chủjljc thấesrey thếegjp, tiếegjpn lêjljcn mởyeyf miệnmegng, “Xin hỏxgpui tôedrxn tíotmsnh đsqchgqdui danh vànnxcedrxn pháotmsi củjljca vịgzha thiếegjpu hiệnmegp nànnxcy?”

Nam tửsqch kia mởyeyf miệnmegng nóxitui, “Thếegjpnnxco, khôedrxng môedrxn khôedrxng pháotmsi thìfouf khôedrxng thểhilr tớwseci tham dựedrx Kỳoulcxitua hộxgpui?” Hắegjpn thong thảzzqf đsqchi vànnxci bưlbzawsecc, cưlbzahntzi đsqchếegjpn vâhilrn đsqchgqdum phong khinh, “Năeospm đsqchóxitu, khi lãoizno bảzzqfo chủjljc Anh Hùhilrng Bảzzqfo còfztjn tạgqdui vịgzha, Kỳoulcxitua hộxgpui hànnxcng năeospm, ngưlbzahntzi trong thiêjljcn hạgqdu bấesret luậzappn giànnxcu nghègzhao đsqchpxphu cóxitu thểhilr đsqchi vànnxco. Thậzappt sựedrxxitu thểhilrxitui lànnxc việnmegc trọeospng đsqchgqdui trong thiêjljcn hạgqdu. Mànnxc hiệnmegn thờhntzi, Kỳoulcxitua hộxgpui chỉkeqk mờhntzi cóxitu đsqcháotmsm phúzapp gia trong thiêjljcn hạgqdu, nhâhilrn vậzappt nổmwrti tiếegjpng trêjljcn giang hồhkxg. Thậzappt sựedrxnnxcnnxcm cho ngưlbzahntzi ta cảzzqfm thấesrey hổmwrt thẹytyyn.”

Lờhntzi nànnxcy nóxitui ra, khiếegjpn cho sắegjpc mặjbmkt mọeospi ngưlbzahntzi ởyeyf đsqchâhilry đsqchpxphu trởyeyfjljcn khóxitu coi.

Tiểhilru Tiểhilru tiếegjpp tụnnxcc cắegjpn cáotmsn búzappt, thởyeyfnnxci. Anh Hùhilrng Bảzzqfo thậzappt đsqchúzappng lànnxc nhiềpxphu tai họeospa, hôedrxm qua mớwseci tiễkeqkn bưlbzawsecc “Quỷgwhs Mốmlpqi”, hôedrxm nay liềpxphn cóxitu thêjljcm mộxgput côedrxng tửsqchedrx danh. Nếegjpu cứyvzb tiếegjpp tụnnxcc nhưlbza vậzappy, thanh danh củjljca Anh Hùhilrng Bảzzqfo cóxitu thểhilr đsqchem đsqchi quézvljt ráotmsc đsqchưlbzaiwrnc rồhkxgi, khóxitunnxc lấesrey lạgqdui đsqchưlbzaiwrnc uy danh ngànnxcy xưlbzaa.

“Hi Viễkeqkn bấesret tànnxci, vậzappy thìfouf theo ýdcxb kiếegjpn củjljca côedrxng tửsqch, thếegjpnnxco mớwseci xứyvzbng lànnxc Kỳoulcxitua hộxgpui đsqchâhilry?” Tiêjljcm chủjljc Hi Viễkeqkn mởyeyf miệnmegng, đsqchem câhilru hỏxgpui đsqcháotmsnh trởyeyf vềpxph.

“Ta nghe nóxitui Tiêjljcm Ti túzapp trang cóxitu mộxgput thứyvzb gọeospi lànnxc ‘Tiêjljcm Túzappotmsch La’. Mềpxphm nhẹytyy nhưlbza lụnnxca, đsqchao thưlbzaơnxhing bấesret nhậzappp. Đkeqkâhilry mớwseci lànnxc kỳoulc vậzappt châhilrn chíotmsnh, tiêjljcm chủjljc sao khôedrxng lấesrey ra, đsqchhilr cho mọeospi ngưlbzahntzi mởyeyf mang tầmqgzm mắegjpt.” Nam tửsqch kia nóxitui.

Tiêjljcm chủjljc Hi Viễkeqkn thảzzqfn nhiêjljcn cưlbzahntzi, nóxitui, “Côedrxng tửsqch đsqchãoiznxitu nhãoizn hứyvzbng nànnxcy, Hi Viễkeqkn tựedrx nhiêjljcn phụnnxcng bồhkxgi.”

nnxcng vưlbzaơnxhin tay, ýdcxb bảzzqfo tỳoulc nữzvul phíotmsa sau. Tỳoulc nữzvul lậzappp tứyvzbc xoay ngưlbzahntzi rờhntzi đsqchi, khôedrxng lâhilru sau liềpxphn nâhilrng mộxgput hộxgpup gấesrem đsqchếegjpn.

Hi Viễkeqkn tiếegjpp nhậzappn hộxgpup gấesrem, nhẹytyy nhànnxcng mởyeyf nắegjpp, cầmqgzm lấesrey y phụnnxcc bêjljcn trong, bànnxcy ra. Đkeqkóxitu chỉkeqknnxc mộxgput chiếegjpc áotmso lóxitut mànnxcu bạgqduc khôedrxng cóxitu tay, ngoạgqdui trừoxij cảzzqf chiếegjpc áotmso đsqchpxphu mànnxcu bạgqduc trắegjpng, bêjljcn ngoànnxci thêjljcu thùhilra tỉkeqk mỉkeqk, cũngieng khôedrxng thấesrey cóxitu chỗrrwennxco kháotmsc biệnmegt.

“Tiêjljcm Túzappotmsch La dùhilrng trăeospm loạgqdui bíotmslbzaiwrnc Miêjljcu Cưlbzaơnxhing ngànnxcy ngànnxcy tẩqyimm vànnxco tơnxhi nhệnmegn, luyệnmegn chếegjpnnxc thànnxcnh, kiêjljcn cốmlpq mềpxphm nhẹytyy, thiêjljcn hạgqduedrx song. Cũngieng cóxitu khảzzqfeospng đsqchao thưlbzaơnxhing bấesret nhậzappp.” Hi Viễkeqkn nâhilrng chiếegjpc áotmso, chậzappm rãoizni thong thảzzqflbzawsecc, nànnxcng ngưlbzawsecc mắegjpt liềpxphn thấesrey Tiểhilru Tiểhilru cắegjpn cáotmsn búzappt, “Côedrxlbzaơnxhing, ngưlbzaơnxhii cho ta mưlbzaiwrnn búzappt dùhilrng mộxgput chúzappt…”

Tiểhilru Tiểhilru ngâhilry ra mộxgput chúzappt, lậzappp tứyvzbc đsqchem búzappt đsqchưlbzaa tớwseci.

Hi Viễkeqkn tiếegjpp nhậzappn, vung búzappt lêjljcn chiếegjpc áotmso, viếegjpt xuốmlpqng mộxgput chữzvul “Tiêjljcm”. Chỉkeqk thấesrey chữzvul kia kia, từoxij trêjljcn áotmso tảzzqfn ra, hóxitua thànnxcnh mộxgput giọeospt, nưlbzaơnxhing theo góxituc áotmso chảzzqfy xuốmlpqng.

Tiểhilru Tiểhilru mởyeyf to hai mắegjpt nhìfoufn. Đkeqkâhilry lànnxc y phụnnxcc mặjbmkc khôedrxng díotmsnh trong truyềpxphn thuyếegjpt? Quảzzqf nhiêjljcn lànnxc bảzzqfo vậzappt…

Hi Viễkeqkn mỉkeqkm cưlbzahntzi thu búzappt, “Côedrxng tửsqch, ngànnxci thấesrey thếegjpnnxco?”

“Quảzzqf nhiêjljcn danh bấesret hưlbza truyềpxphn…” Nam tửsqch kia lạgqdui mởyeyf miệnmegng, “Chỉkeqknnxc khôedrxng biếegjpt nếegjpu gặjbmkp phảzzqfi Thíotmsch thịgzha danh binh, thìfouf cuốmlpqi cùhilrng lànnxc ai thắegjpng ai thua đsqchâhilry?”

Ýjljclbzahntzi củjljca Hi Viễkeqkn bịgzha ngừoxijng lạgqdui, nànnxcng đsqchem Tiêjljcm Túzappotmsch La vấesret lạgqdui vànnxco trong hộxgpup gấesrem, lạgqdui cưlbzahntzi nóxitui: “Hi Viễkeqkn khôedrxng phảzzqfi nhâhilrn sĩjkvr trong giang hồhkxg, Tiêjljcm Ti túzapp trang cũngieng khôedrxng phảzzqfi môedrxn pháotmsi võnmeghilrm. Chuyệnmegn tranh quyềpxphn đsqchoạgqdut lợiwrni trêjljcn giang hồhkxg, vốmlpqn khôedrxng cóxitu liêjljcn quan đsqchếegjpn ta. Vềpxph phầmqgzn Thíotmsch thịgzha danh binh kia, Hi Viễkeqkn chưlbzaa từoxijng thấesrey qua, tựedrx nhiêjljcn lànnxc khôedrxng thểhilr đsqchgzhanh luậzappn.”

Nam tửsqch kia cưlbzahntzi, nóxitui, “Ha ha, tiêjljcm chủjljc quáotms khiêjljcm tốmlpqn rồhkxgi. Tuy nhiêjljcn, Thíotmsch thịgzha danh binh quảzzqf thậzappt đsqchúzappng lànnxc chíotms bảzzqfo, Cửsqchu Hoànnxcng thầmqgzn khíotms kia, lạgqdui cànnxcng lànnxc thứyvzbxitu mộxgput khôedrxng hai trong thiêjljcn hạgqdu. Nếegjpu cóxitu thểhilr nhìfoufn thấesrey, cũngieng coi nhưlbza khôedrxng uổmwrtng mộxgput đsqchhntzi nànnxcy.”

“Vịgzha thiếegjpu hiệnmegp nànnxcy, rốmlpqt cụnnxcc lànnxc ngưlbzaơnxhii…” Phưlbzaơnxhing đsqchưlbzahntzng chủjljcxitu chúzappt khôedrxng vui, mởyeyf miệnmegng cắegjpt lờhntzi, nóxitui.

Nam tửsqch kia vẫnnxcn cưlbzahntzi nhưlbzangie, khôedrxng nhanh khôedrxng chậzappm nóxitui, “Tạgqdui hạgqdu từoxij ven đsqchưlbzahntzng đsqchếegjpn đsqchâhilry, nghe đsqchưlbzaiwrnc mộxgput tin tứyvzbc. Tôedrxng chủjljc đsqchưlbzaơnxhing nhiệnmegm Thíotmsch thịgzha Thíotmsch Hànnxcm, mấesrey tháotmsng trưlbzawsecc cóxitu nhờhntz ‘Hànnxcnh Phong tiêjljcu cụnnxcc’ chởyeyf tiêjljcu. Lúzappc đsqchóxitu, hắegjpn nóxitui mộxgput câhilru ‘Đkeqkâhilry lànnxc Thíotmsch thịgzha tuyệnmegt khíotms’…”

Tiểhilru Tiểhilru lậzappp tứyvzbc nhớwsec tớwseci Lệnmeg Chíotmsnh Hảzzqfi vànnxc tiêjljcu đsqchxgpui, hóxitua ra, lúzappc đsqchóxitu áotmsp tiêjljcu, lànnxc Thíotmsch thịgzha danh binh? Tuyệnmegt khíotms?

“Ởlbdh trong đsqcháotmsm binh khíotms Thíotmsch thịgzha, cóxitu thểhilr xứyvzbng đsqchưlbzaiwrnc vớwseci hai chữzvul tuyệnmegt khíotms, cũngieng chỉkeqkxitu Cửsqchu Hoànnxcng thầmqgzn khíotmsnnxc thôedrxi.”

Nam tửsqch kia nóxitui tớwseci đsqchâhilry, mọeospi ngưlbzahntzi trong phòfztjng liềpxphn ồhkxgjljcn.

xitu Cửsqchu Hoànnxcng khíotmsxitu đsqchưlbzaiwrnc thiêjljcn hạgqdu, vậzappt nhưlbza vậzappy, ai khôedrxng muốmlpqn. Chảzzqf tráotmsch cảzzqf mộxgput đsqchưlbzahntzng đsqchi, đsqchnnxcn ngưlbzahntzi áotmsp tiêjljcu phâhilrn ra lànnxcm ba đsqchxgpui, còfztjn cóxitu nhiềpxphu ngưlbzahntzi muốmlpqn đsqcháotmsnh cưlbzawsecp nhưlbza vậzappy. Tiểhilru Tiểhilru nghĩjkvr đsqchếegjpn đsqchâhilry, khôedrxng khỏxgpui sợiwrn, oa, nànnxcng tùhilry tiệnmegn đsqchi ăeospn cưlbzawsecp, liềpxphn trúzappng ngay Cửsqchu Hoànnxcng thầmqgzn khíotms. Nóxitui nhưlbza thếegjpnnxco nhỉkeqk? Cóxitu duyêjljcn phậzappn vớwseci binh khíotms Thíotmsch thịgzha?

“Côedrxng tửsqchxitui nhữzvulng lờhntzi nànnxcy, rốmlpqt cụnnxcc lànnxc muốmlpqn gìfouf?” Phưlbzaơnxhing đsqchưlbzahntzng chủjljc mởyeyf miệnmegng, nghiêjljcm túzappc nóxitui.

Nam tửsqch kia nhìfoufn vềpxph phíotmsa chủjljc trìfoufnnxc Tịgzhach phu nhâhilrn cùhilrng Ngụnnxcy Dĩjkvrnh, mởyeyf miệnmegng nóxitui, “Tạgqdui hạgqdufztjn biếegjpt, Hànnxcnh Phong tiêjljcu cụnnxcc hôedrxm qua đsqchãoizn đsqchếegjpn đsqchgzhaa giớwseci củjljca Anh Hùhilrng Bảzzqfo. Nóxitui vậzappy, Cửsqchu Hoànnxcng thầmqgzn khíotms kia, hiệnmegn tạgqdui đsqchang ởyeyf ngay trong Anh Hùhilrng Bảzzqfo nhỉkeqk? Phu nhâhilrn, ngànnxci lànnxcm gìfouf phảzzqfi che che giấesreu giấesreu, lấesrey ra đsqchhilr mọeospi ngưlbzahntzi chiêjljcm ngưlbzaqcbxng cóxitu thêjljcm kiếegjpn thứyvzbc đsqchi nànnxco!”

Tịgzhach phu nhâhilrn giậzappn dữzvul, “Côedrxng tửsqch hiểhilru lầmqgzm, Anh Hùhilrng Bảzzqfo ta chưlbzaa từoxijng nhậzappn tiêjljcu củjljca Hànnxcnh Phong tiêjljcu cụnnxcc. Huốmlpqng chi lạgqdui lànnxc Cửsqchu Hoànnxcng thầmqgzn khíotms?”

“Nga? Vậzappy thìfouf quáotms kỳoulc quáotmsi rồhkxgi, Hànnxcnh Phong tiêjljcu cụnnxcc chởyeyf mộxgput chuyếegjpn tiêjljcu lớwsecn nhưlbza vậzappy ngoạgqdui trừoxij đsqchưlbzaa cho Anh Hùhilrng Bảzzqfo, còfztjn cóxitu thểhilr đsqchưlbzaa cho ai?” Áhyfnnh mắegjpt củjljca nam tửsqch kia cũngieng khôedrxng cóxitu thiệnmegn ýdcxb, khẩqyimu khíotmsxitui chuyệnmegn hoànnxcn toànnxcn lộxgpu vẻitxk châhilrm chọeospc.

“Ha ha ha! Ai nóxitui chỉkeqkxitu Anh Hùhilrng Bảzzqfo mớwseci xứyvzbng tiếegjpp tiêjljcu củjljca Hànnxcnh Phong ta?!” Lúzappc nànnxcy, mộxgput thanh âhilrm hànnxco sảzzqfng từoxij cửsqcha truyềpxphn đsqchếegjpn. Lệnmeg Chíotmsnh Hảzzqfi mang theo trưlbzahntzng đsqchao, đsqchi nhanh vànnxco.

“Lệnmeg tổmwrtng tiêjljcu đsqchmqgzu.” Phưlbzaơnxhing đsqchưlbzahntzng chủjljc lậzappp tứyvzbc tiếegjpn lêjljcn, ôedrxm quyềpxphn nghêjljcnh đsqchóxitun, nóxitui.

“Phưlbzaơnxhing đsqchưlbzahntzng chủjljc!” Lệnmeg Chíotmsnh Hảzzqfi cũngieng ôedrxm quyềpxphn, hắegjpn nhìfoufn vềpxph phíotmsa chủjljc trìfouf, nóxitui, “Tịgzhach phu nhâhilrn, tam côedrxng tửsqch, Lệnmeg mỗrrwe chỉkeqknnxc mộxgput ngưlbzahntzi thôedrx lỗrrwe, quấesrey nhiễkeqku rồhkxgi !”

“Lệnmeg tổmwrtng tiêjljcu đsqchmqgzu kháotmsch khíotms rồhkxgi.” Tịgzhach phu nhâhilrn cưlbzahntzi nóxitui.

“Lệnmegotmsotms.” Thạgqduch Nhạgqduc Nhi đsqchyvzbng dậzappy, đsqchi tớwseci bêjljcn ngưlbzahntzi Lệnmeg Chíotmsnh Hảzzqfi, “Lệnmegotmsotms, cuốmlpqi cùhilrng ngưlbzaơnxhii cũngieng đsqchếegjpn.”

“Nhạgqduc Nhi, nhìfoufn dáotmsng vẻitxk củjljca ngưlbzaơnxhii, cóxitu vẻitxk chơnxhii rấesret vui vẻitxk a.” Lệnmeg Chíotmsnh Hảzzqfi cưlbzahntzi, mởyeyf miệnmegng nóxitui.

“Ha ha… Báotmsotms, mọeospi ngưlbzahntzi vừoxija rồhkxgi đsqchpxphu đsqchang nóxitui đsqchếegjpn chuyếegjpn tiêjljcu củjljca ngưlbzahntzi. Rốmlpqt cụnnxcnnxc ngưlbzaơnxhii áotmsp tảzzqfi cho ai ?” Thạgqduch Nhạgqduc Nhi tòfztjfztj hỏxgpui.

Lệnmeg Chíotmsnh Hảzzqfi cưlbzahntzi khôedrxng đsqcháotmsp, hắegjpn nghiêjljcng ngưlbzahntzi, nhìfoufn vềpxph phíotmsa cửsqcha.

Tầmqgzm mắegjpt củjljca mọeospi ngưlbzahntzi đsqchpxphu nhìfoufn theo hắegjpn, cùhilrng dừoxijng lạgqdui ởyeyf trêjljcn mộxgput thâhilrn ảzzqfnh.

Đkeqkóxitunnxc mộxgput nam tửsqchnxhin hai mưlbzaơnxhii tuổmwrti, lànnxcn da ráotmsm nắegjpng, áotmso vảzzqfi giầmqgzy rơnxhim. Nhìfoufn qua khôedrxng kháotmsc gìfouf mộxgput nam tửsqch nhànnxcedrxng thôedrxng thưlbzahntzng. Nhưlbzang mànnxc, mặjbmkt mànnxcy hắegjpn tuấesren lãoiznng, thầmqgzn sắegjpc bìfoufnh thảzzqfn, khôedrxng hềpxphxitu chúzappt khíotms chấesret thôedrx bỉkeqknnxco. Hắegjpn chậzappm rãoizni đsqchi đsqchếegjpn, mang theo mộxgput loạgqdui khíotms chấesret cao ngạgqduo coi thưlbzahntzng tấesret cảzzqf, giốmlpqng nhưlbza tấesret cảzzqf mọeospi thứyvzb trong sảzzqfnh nànnxcy đsqchpxphu lànnxclbzaedrx. Hắegjpn dừoxijng châhilrn lạgqdui, ngưlbzawsecc mắegjpt nhìfoufn vềpxph phíotmsa ngưlbzahntzi chủjljc trìfouf.

Sắegjpc mặjbmkt Tịgzhach phu nhâhilrn đsqchxgput nhiêjljcn trởyeyfjljcn táotmsi nhợiwrnt, rấesret lànnxc khóxitu coi.

“Mạgqduc Doãoiznn…” Nànnxcng run run, nóxitui ra têjljcn nànnxcy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.