Chuyện Xấu Nhiều Ma

Quyển 1-Chương 10 : Một khúc thanh ca

    trước sau   
tohyc Tiểgxvxu Tiểgxvxu đqccgang cảuzelm thálbxun thếutjy sựrdkuwtcn thưqekhutjyng (đqccgưqekhutjyng đqccgutjyi khóhwss đqccglbxun), trờutjyi hạlxsui anh tàlbxui, thìcdjl tỳuhvv nữwtcnsdtqn làlbxu “Nhan nhi” kia đqccgi đqccgếutjyn. Hàlbxunh lễofwm, mởtwdp miệeoting nóhwssi vớsaizi Thạlxsuch Nhạlxsuc Nhi: “Thạlxsuch thàlbxunh chủsdtq, tam thiếutjyu gia đqccgãxsdn trởtwdp lạlxsui, cóhwss cầutjyn nôwtcn tỳuhvv đqccgi mờutjyi ngàlbxui ấfgpjy đqccgếutjyn đqccgâsclyy khôwtcnng ạlxsu?”

Trong mắvccpt Thạlxsuch Nhạlxsuc Nhi thoálbxung hiệeotin lêsdtqn mộkfswt tia tốxhoii tăxfwsm, nhưqekhng ngay sau đqccgóhwss liềkwnln chuyểgxvxn thàlbxunh tưqekhơbfzmi cưqekhutjyi ngâsclyy thơbfzm rạlxsung rỡsdtq. Nàlbxung đqccgaumcng dậrjzjy, cao hứaumcng nóhwssi: “Ta tựrdku đqccgi tìcdjlm huynh ấfgpjy.” Nàlbxung lạlxsui quay đqccgutjyu, nhìcdjln Nhạlxsuc Hoàlbxui Giang vàlbxu Hạlxsusclyn, “Cálbxuc ngưqekhơbfzmi khôwtcnng cầutjyn đqccgi theo.”

hwssi xong, nàlbxung vui vẻsdhx chạlxsuy đqccgi.

Đvccpgxvx lạlxsui ba ngưqekhutjyi đqccgavrcng thờutjyi thởtwdplbxui.

Tỳuhvv nữwtcn kia thấfgpjy thếutjy, mởtwdp miệeoting nóhwssi: “Cálbxuc vịofvx mệeotit mỏbraai rồavrci, mờutjyi đqccgi cùjesgng nôwtcn tỳuhvv đqccgếutjyn phòuhngng khálbxuch nghỉksmw ngơbfzmi ạlxsu.”

Tiểgxvxu Tiểgxvxu vừxzpda ăxfwsn no, lạlxsui phíkklw đqccgutjyu óhwssc nghĩgnyz rấfgpjt nhiềkwnlu chuyệeotin, đqccgãxsdn cảuzelm thấfgpjy khálbxulbxu mệeotit mỏbraai, lútohyc nàlbxuy lạlxsui cóhwss ngưqekhutjyi nhắvccpc tớsaizi chuyệeotin nghỉksmw ngơbfzmi, nàlbxung khôwtcnng khỏbraai cảuzelm thấfgpjy tâsclym nhưqekh hoa nởtwdp, liêsdtqn tụutjyc gậrjzjt đqccgutjyu, nóhwssi: “Đvccpưqekhuhvvc a! Đvccpưqekhuhvvc a!”


Nhạlxsuc Hoàlbxui Giang cưqekhutjyi nóhwssi, “Hạlxsu tỷddpt, Nhạlxsuc Nhi chắvccpc trong vòuhngng nửtcnma khắvccpc nữwtcna cũrdkung chưqekha vềkwnl đqccgưqekhuhvvc, chútohyng ta cũrdkung đqccgi nghỉksmw ngơbfzmi đqccgi.”

Hạlxsusclyn gậrjzjt đqccgutjyu, “Cũrdkung đqccgưqekhuhvvc.” Nàlbxung xoay ngưqekhutjyi nhìcdjln Tiểgxvxu Tiểgxvxu, “Tiểgxvxu Tiểgxvxu, Anh Hùjesgng Bảuzelo long xàlbxu hỗsvlan tạlxsup (ngưqekhutjyi tốxhoit kẻsdhx xấfgpju hỗsvlan loạlxsun), khôwtcnng cóhwss việeotic gìcdjl thìcdjl đqccgxzpdng chạlxsuy loạlxsun.”

“Ta biếutjyt!” Tiểgxvxu Tiểgxvxu lậrjzjp tứaumcc mởtwdp miệeoting đqccgálbxup ứaumcng.

Đvccpưqekhơbfzmng nhiêsdtqn, ngụutjy ýyksj trong câsclyu “Ta biếutjyt” nàlbxuy, chỉksmw sợuhvv chỉksmwhwss bảuzeln thâsclyn Tiểgxvxu Tiểgxvxu mớsaizi hiểgxvxu.

lbxuo phòuhngng khálbxuch, Tiểgxvxu Tiểgxvxu lậrjzjp tứaumcc chạlxsuy vộkfswi tớsaizi trưqekhsaizc giưqekhutjyng, nằgecpm chổsdhxng vóhwss xuốxhoing giưqekhutjyng. Quảuzel nhiêsdtqn, gốxhoii cao, sa trưqekhsaizng, chăxfwsn gấfgpjm mềkwnlm mạlxsui. Tiểgxvxu Tiểgxvxu lớsaizn nhưqekh vậrjzjy, cũrdkung chưqekha từxzpdng đqccgưqekhuhvvc ngủsdtq trêsdtqn cálbxui giưqekhutjyng nàlbxuo tốxhoit nhưqekh vậrjzjy. Nàlbxung kélbmoo chăxfwsn, ngửtcnmi ngửtcnmi. Mặdcqet trêsdtqn còuhngn vưqekhơbfzmng chútohyt mùjesgi đqccgàlbxun hưqekhơbfzmng nhàlbxun nhạlxsut, hiểgxvxn nhiêsdtqn làlbxu đqccgãxsdn đqccgưqekhuhvvc xôwtcnng hưqekhơbfzmng. Ngưqekhutjyi nhàlbxu giảuzelu a, ngay cảuzel mộkfswt cálbxui chăxfwsn trêsdtqn giưqekhutjyng cũrdkung phảuzeli chútohy ýyksj nhưqekh vậrjzjy.

lbxung xoay ngưqekhutjyi đqccgaumcng lêsdtqn, ngồavrci ởtwdp trêsdtqn giưqekhutjyng. Nàlbxung vưqekhơbfzmn tay, lấfgpjy từxzpd trong lòuhngng ra mộkfswt tútohyi mơbfzm muốxhoii, cầutjym lấfgpjy mộkfswt viêsdtqn, cẩofvxn thậrjzjn cắvccpn mộkfswt miếutjyng nhỏbraa.

Chua xóhwsst cay đqccgvccpng đqccgan xen, ởtwdp trong miệeoting nàlbxung chậrjzjm rãxsdni lan tràlbxun. Tiểgxvxu Tiểgxvxu nhíkklwu màlbxuy, chậrjzjm rãxsdni ăxfwsn. Thậrjzjt sựrdku khôwtcnng hiểgxvxu, sao sưqekh phụutjy lạlxsui cóhwss thểgxvx thíkklwch ăxfwsn cálbxui thứaumclbxuy… Đvccpâsclyy khôwtcnng phảuzeli làlbxu thứaumc chỉksmwhwss ngưqekhutjyi mang thai mớsaizi ăxfwsn hay sao?

lbxung nuốxhoit hạlxsut mơbfzm muốxhoii trong tay, đqccgem chỗsvlauhngn thừxzpda cấfgpjt lạlxsui vàlbxuo trong tútohyi, bỏbraalbxuo lòuhngng.

Tuy rằgecpng khóhwss ăxfwsn, nhưqekhng tálbxuc dụutjyng làlbxum giảuzelm buồavrcn ngủsdtqrdkung khálbxu đqccgưqekhuhvvc. Nàlbxung đqccgaumcng dậrjzjy, xoay xoay cálbxunh tay. Hừxzpd hừxzpd, hiệeotin tạlxsui trong Anh Hùjesgng Bảuzelo nhiềkwnlu bảuzelo vậrjzjt nhưqekh vậrjzjy, tùjesgy tiệeotin vớsaiz mộkfswt cálbxui cũrdkung đqccgkwnlu làlbxuwtcn giálbxu. Tuy rằgecpng việeotic ăxfwsn trộkfswm phảuzeli thựrdkuc hiệeotin lútohyc trờutjyi tốxhoii mớsaizi tốxhoit, nhưqekhng màlbxu đqccgi tìcdjlm hiểgxvxu chútohyt đqccgofvxa hìcdjlnh thìcdjlsdtqn làlbxum ban ngàlbxuy a. Giốxhoing nhưqekh Hạlxsusclyn đqccgãxsdnhwssi, trong Anh Hùjesgng Bảuzelo nàlbxuy long xàlbxu hỗsvlan tạlxsup. Đvccpâsclyy đqccgútohyng làlbxu thờutjyi đqccgiểgxvxm hỗsvlan loạlxsun, hiệeotin tạlxsui rấfgpjt thíkklwch hợuhvvp đqccggxvx đqccgi dòuhng đqccgưqekhutjyng a, nhưqekhng màlbxu

Tiểgxvxu Tiểgxvxu hạlxsu quyếutjyt tâsclym xong liềkwnln mởtwdp cửtcnma đqccgi ra ngoàlbxui, giảuzel vờutjy thàlbxunh bộkfsw dạlxsung đqccgi ngắvccpm phong cảuzelnh, đqccgi dạlxsuo chung quanh. Đvccpálbxum đqccgeoti tửtcnm tỳuhvv nữwtcn củsdtqa Anh Hùjesgng Bảuzelo biếutjyt nàlbxung làlbxu ngưqekhutjyi củsdtqa thàlbxunh Thálbxui Bìcdjlnh đqccgkwnlu lấfgpjy lễofwm đqccgxhoii đqccgãxsdni, khôwtcnng hềkwnl nghi ngờutjycdjl cảuzel. Chỉksmwlbxu, nơbfzmi nàlbxuy dùjesg sao cũrdkung làlbxu Anh Hùjesgng Bảuzelo, cóhwss rấfgpjt nhiềkwnlu nơbfzmi khôwtcnng cho ngưqekhutjyi ngoàlbxui đqccgi vàlbxuo. Tiểgxvxu Tiểgxvxu rấfgpjt biếutjyt quy củsdtq, liềkwnln cưqekhutjyi ha ha, nóhwssi dốxhoii làlbxu bảuzeln thâsclyn bịofvx lạlxsuc đqccgưqekhutjyng, tùjesgy ýyksj trálbxunh đqccgi. Luậrjzjt lệeoti giang hồavrc, càlbxung làlbxu chỗsvla phòuhngng bịofvx nghiêsdtqm ngặdcqet thìcdjl thứaumc đqccgavrcsdtqn trong càlbxung quýyksj giálbxu. Tiểgxvxu Tiểgxvxu tấfgpjt nhiêsdtqn làlbxu hiểgxvxu đqccgưqekhuhvvc đqccglxsuo lýyksjlbxuy, tuy nhiêsdtqn, chỉksmw bẳoiblng khảuzelxfwsng củsdtqa nàlbxung, cóhwss lẽbmmordkung khôwtcnng lẻsdhxn vàlbxuo mấfgpjy chỗsvla đqccgóhwss đqccgưqekhuhvvc. Chậrjzjc, ai, năxfwsng lựrdkuc khôwtcnng bằgecpng ngưqekhutjyi ta, đqccgàlbxunh lấfgpjy đqccglxsui cálbxui gìcdjl đqccgóhwss vậrjzjy, cóhwss thểgxvx chôwtcnm đqccgưqekhuhvvc thìcdjl chôwtcnm đqccgi. Nàlbxung đqccgi đqccgưqekhuhvvc mộkfswt đqccgoạlxsun, thấfgpjy bốxhoin bềkwnl vắvccpng lặdcqeng, liềkwnln lấfgpjy ra mộkfswt khốxhoii đqccgálbxu trắvccpng, lưqekhu lạlxsui dấfgpju hiệeotiu ởtwdp ven đqccgưqekhutjyng.

Tiểgxvxu Tiểgxvxu đqccgi tớsaizi đqccgi lui, bấfgpjt tri bấfgpjt giálbxuc đqccgãxsdn đqccgi tớsaizi phíkklwa sau hoa viêsdtqn. Chỗsvla hoa viêsdtqn nàlbxuy, nàlbxung cũrdkung chỉksmw đqccgưqekhuhvvc Thạlxsuch Nhạlxsuc Nhi dẫsdhxn qua mộkfswt lầutjyn, lútohyc đqccgóhwssqekhsdtqi ngựrdkua xem hoa, căxfwsn bảuzeln làlbxu khôwtcnng cóhwss cẩofvxn thậrjzjn quan sálbxut. Phíkklwa sau hoa viêsdtqn củsdtqa Anh Hùjesgng Bảuzelo, trêsdtqn giang hồavrchwss bao nhiêsdtqu ngưqekhutjyi cóhwss phútohyc nhìcdjln thấfgpjy a? Khôwtcnng nhìcdjln thìcdjl lầutjyn sau cũrdkung khôwtcnng cóhwssbfzm hộkfswi! Nàlbxung lậrjzjp tứaumcc cấfgpjt viêsdtqn đqccgálbxu trắvccpng đqccgi, đqccgi ngoặdcqet vàlbxuo.

Hiệeotin giờutjylbxu thálbxung ba, trăxfwsm hoa đqccgua nởtwdp, trong làlbxun gióhwsshwss lẫsdhxn hưqekhơbfzmng hoa, đqccgiệeotip mútohya, phong cảuzelnh hợuhvvp ýyksj ngưqekhutjyi. Tiểgxvxu Tiểgxvxu chậrjzjm rãxsdni bưqekhsaizc đqccgi, thoảuzeli málbxui cưqekhutjyi. Trêsdtqn giàlbxun hoa giữwtcna vưqekhutjyn, lăxfwsng tiêsdtqu* vưqekhơbfzmn dàlbxui bálbxum lấfgpjy, lálbxu xanh non, thậrjzjt làlbxu đqccgálbxung yêsdtqu. Tiểgxvxu Tiểgxvxu vưqekhơbfzmn tay, nhèksmw nhẹuhvv vỗsvla vềkwnl nhữwtcnng chiếutjyc lálbxu xanh non nàlbxuy. Nhớsaiz đqccgếutjyn sưqekh phụutjy từxzpdng nóhwssi, sau nàlbxuy nếutjyu thậrjzjt sựrdku khôwtcnng muốxhoin lăxfwsn lộkfswn trêsdtqn giang hồavrc nữwtcna, tìcdjlm mộkfswt chỗsvla phong cảuzelnh thanh nhãxsdnlbxutwdp. Trưqekhsaizc cửtcnma trồavrcng hoa, phíkklwa sau trồavrcng rau, trêsdtqn hàlbxung ràlbxuo lăxfwsng tiêsdtqu quấfgpjn đqccgutjyy. Khi đqccgóhwss, nghe đqccgếutjyn đqccgoạlxsun nàlbxuy, nàlbxung hưqekhng phấfgpjn khôwtcnng thôwtcni, liềkwnln năxfwsn nỉksmwqekh phụutjy trồavrcng thêsdtqm câsclyy đqccgàlbxuo, đqccggxvx sau nàlbxuy cóhwss quảuzel đqccgàlbxuo ăxfwsn. Sưqekh phụutjy luôwtcnn cưqekhutjyi. Nhưqekhng màlbxu, giấfgpjc mộkfswng nàlbxuy mãxsdni mãxsdni khôwtcnng thểgxvx thựrdkuc hiệeotin…

(* Lăxfwsng Tiêsdtqu)


Nghĩgnyz đqccgếutjyn đqccgâsclyy, Tiểgxvxu Tiểgxvxu cưqekhutjyi thựrdkuc bấfgpjt đqccgvccpc dĩgnyz. Khôwtcnng biếutjyt, lútohyc nàlbxung còuhngn sốxhoing, cóhwss thểgxvxcdjlm đqccgưqekhuhvvc mộkfswt chỗsvla nhưqekh vậrjzjy hay khôwtcnng, thanh thanh thảuzeln thảuzeln màlbxu trảuzeli qua nửtcnma đqccgutjyi còuhngn lạlxsui?

lbxung cờutjyi đqccgàlbxun tam huyềkwnln trêsdtqn lưqekhng xuốxhoing, ngồavrci trêsdtqn chiếutjyu. Nàlbxung đqccgưqekha tay kiểgxvxm tra dâsclyy đqccgàlbxun, thửtcnmlbxui âsclym. Lậrjzjp tứaumcc, chỉksmwnh lạlxsui dâsclyy đqccgàlbxun xưqekhsaizng lêsdtqn: “Tiêsdtqn gia kia ngồavrci bêsdtqn câsclyy cầutjyu cạlxsunh suốxhoii, nấfgpju nưqekhsaizc làlbxum rưqekhuhvvu, dưqekhsaizi álbxunh trăxfwsng nghe tiếutjyng tiêsdtqu. Cửtcnma sổsdhx nhìcdjln ra nútohyi xa, phi yếutjyn đqccgrjzju trêsdtqn xàlbxu nhàlbxu, hàlbxung ràlbxuo lăxfwsng tiêsdtqu. Ngàlbxun vàlbxung tan đqccgi, phàlbxum trầutjyn lútohyc trưqekhsaizc, hợuhvvp lạlxsui danh lợuhvvi biếutjyn tan, chỉksmw nhưqekh mộkfswt ly nàlbxuy. Duyêsdtqn phậrjzjn làlbxucdjl? Khôwtcnng màlbxung đqccgutjyi ngưqekhutjyi cốxhoi gắvccpng, chỉksmw cầutjyn mộkfswt sálbxung nàlbxuy.”

lbxung vừxzpda xưqekhsaizng xong, liềkwnln nghe thấfgpjy tiếutjyng ngưqekhutjyi vỗsvla tay.

lbxung cảuzel kinh, lậrjzjp tứaumcc quay đqccgutjyu, lútohyc nhìcdjln thấfgpjy ngưqekhutjyi nọuopt, cảuzel ngưqekhutjyi đqccgkwnlu cứaumcng ngắvccpc. Ngưqekhutjyi tớsaizi làlbxu ai khôwtcnng tớsaizi, lạlxsui cốxhoicdjlnh làlbxu tam côwtcnng tửtcnm củsdtqa Anh Hùjesgng Bảuzelo, Ngụutjyy Dĩgnyznh kia, cũrdkung chíkklwnh làlbxu ngưqekhutjyi màlbxu Thạlxsuch Nhạlxsuc Nhi cứaumc treo ngoàlbxui miệeoting, “Văxfwsn Hi ca ca”.

Tiểgxvxu Tiểgxvxu “Xoẹuhvvt” mộkfswt cálbxui, nhảuzely dựrdkung lêsdtqn, ôwtcnm đqccgàlbxun tam huyềkwnln, xấfgpju hổsdhxqekhutjyi cưqekhutjyi, “Áxsdnch… Tam côwtcnng tửtcnm…”

Ngụutjyy Dĩgnyznh cưqekhutjyi cưqekhutjyi, nóhwssi: “Xưqekhsaizng thậrjzjt tốxhoit. ‘Khôwtcnng màlbxung đqccgutjyi ngưqekhutjyi cốxhoi gắvccpng, chỉksmw cầutjyn mộkfswt sálbxung nàlbxuy’. Ngưqekhutjyi cóhwss thểgxvxqekhsaizng ra khútohyc nàlbxuy, nhấfgpjt đqccgofvxnh khôwtcnng phảuzeli làlbxu loạlxsui phàlbxum phu tụutjyc tửtcnm.”

Tiểgxvxu Tiểgxvxu lútohyng tútohyng nóhwssi: “Áxsdnch… Côwtcnng tửtcnm quálbxu khen, ta… Ta chỉksmwlbxu mộkfswt kẻsdhxlbxut rong trêsdtqn giang hồavrc, đqccgoạlxsun vừxzpda rồavrci cũrdkung làlbxu nghe ngưqekhutjyi ta hálbxut màlbxu họuoptc đqccgưqekhuhvvc…”

Ngụutjyy Dĩgnyznh cưqekhutjyi cưqekhutjyi, nóhwssi: “Côwtcnqekhơbfzmng cũrdkung tớsaizi tham gia Kỳuhvvhwssa hộkfswi?”

Tiểgxvxu Tiểgxvxu đqccgeo lạlxsui đqccgàlbxun tam huyềkwnln lêsdtqn lưqekhng, ôwtcnm quyềkwnln, nóhwssi: “Ta… Ta cùjesgng vớsaizi ngưqekhutjyi trong thàlbxunh Thálbxui Bìcdjlnh tớsaizi…”

Nghe thấfgpjy ba chữwtcn thàlbxunh Thálbxui Bìcdjlnh, Ngụutjyy Dĩgnyznh nhíkklwu màlbxuy lạlxsui, vẻsdhx mặdcqet cóhwss chútohyt khôwtcnng vui.

Tiểgxvxu Tiểgxvxu cũrdkung cảuzelm thấfgpjy kỳuhvv quálbxui. Theo lýyksj thuyếutjyt, Ngụutjyy tam côwtcnng tửtcnmlbxuy khôwtcnng phảuzeli bịofvx ngưqekhutjyi trong nhàlbxucdjlm vềkwnl, đqccgang đqccgi gặdcqep Thạlxsuch Nhạlxsuc Nhi hay sao, ngưqekhuhvvc lạlxsui tạlxsui sao lútohyc nàlbxuy lạlxsui ởtwdp phíkklwa sau hoa viêsdtqn? Nhưqekhng màlbxu, bằgecpng thâsclyn phậrjzjn củsdtqa nàlbxung, cũrdkung khôwtcnng cóhwssqekhlbxuch đqccggxvx thắvccpc mắvccpc nhiềkwnlu.

“Vậrjzjy, tam côwtcnng tửtcnm, khôwtcnng còuhngn chuyệeotin gìcdjl nữwtcna, ta cálbxuo từxzpd trưqekhsaizc.” Tiểgxvxu Tiểgxvxu nghĩgnyz nghĩgnyz, chuẩofvxn bịofvx chạlxsuy lấfgpjy ngưqekhutjyi.

“Côwtcnqekhơbfzmng, ngưqekhơbfzmi đqccgãxsdnlbxu ngưqekhutjyi hálbxut rong trêsdtqn giang hồavrc, chi bằgecpng xưqekhsaizng thêsdtqm mộkfswt khútohyc đqccgi?” Ngụutjyy Dĩgnyznh khoanh châsclyn ngồavrci xuốxhoing đqccgfgpjt, mởtwdp miệeoting nóhwssi.


Tiểgxvxu Tiểgxvxu ngẩofvxn ngưqekhutjyi, sau đqccgóhwss, sợuhvvxsdni xòuhnge ra năxfwsm ngóhwssn tay, “Mộkfswt khútohyc năxfwsm văxfwsn tiềkwnln.”

Ngụutjyy Dĩgnyznh lútohyc nàlbxuy nởtwdp nụutjyqekhutjyi, “Vậrjzjy, khútohyc lútohyc trưqekhsaizc cóhwsskklwnh khôwtcnng?”

Tiểgxvxu Tiểgxvxu cũrdkung ngồavrci xuốxhoing, cưqekhutjyi nóhwssi: “Khútohyc kia coi nhưqekh tặdcqeng ngàlbxui.”

“Đvccpưqekhuhvvc.” Ngụutjyy Dĩgnyznh gậrjzjt đqccgutjyu.

Tiểgxvxu Tiểgxvxu lấfgpjy đqccgàlbxun tam huyềkwnln, hỏbraai, “Tam côwtcnng tửtcnm muốxhoin nghe cálbxui gìcdjl? Tìcdjlnh ca, dâsclyn ca hay làlbxuxfwsn thơbfzm?”

“Tùjesgy, dựrdkua theo sởtwdp trưqekhutjyng củsdtqa ngưqekhơbfzmi đqccgi.” Ngụutjyy Dĩgnyznh nóhwssi.

“Nga.” Tiểgxvxu Tiểgxvxu cútohyi đqccgutjyu, sởtwdp trưqekhutjyng àlbxu… Từxzpd nhỏbraalbxung nghe sưqekh phụutjyqekhsaizng, hay dùjesgng nhấfgpjt mộkfswt bàlbxui, nàlbxung gẩofvxy dâsclyy đqccgàlbxun, cao giọuoptng xưqekhsaizng: “Cảuzelm thálbxun nghìcdjln đqccgutjyi nay phong vâsclyn biếutjyn hóhwssa, chiếutjyn tranh khắvccpp bốxhoin biểgxvxn, málbxuu nhiễofwmm đqccgbraa chiếutjyn giálbxup. Mưqekhu đqccgavrclbxu nghiệeotip, đqccgvccpc ýyksj mộkfswt lútohyc, chớsaizp mắvccpt tóhwssc đqccgãxsdn bạlxsuc. Mọuopti tíkklwnh toálbxun cũrdkung khôwtcnng ngăxfwsn nổsdhxi thàlbxunh bạlxsui trong phútohyt chốxhoic, cảuzelm thálbxun mộkfswt đqccgutjyi cũrdkung chỉksmw nhưqekh khóhwssi hoa. Tỉksmwnh rưqekhuhvvu mộkfswng cũrdkung đqccgãxsdnlbxun, nửtcnma đqccgutjyi chìcdjlm nổsdhxi, hỏbraai ai vưqekhsaizng bậrjzjn.”

“Hay cho đqccgiệeotiu nhạlxsuc thêsdtqqekhơbfzmng…” Ngụutjyy Dĩgnyznh nghe xong, mởtwdp miệeoting nóhwssi.

“Âbraan…” Tiểgxvxu Tiểgxvxu dèksmw dặdcqet cẩofvxn trọuoptng mởtwdp miệeoting, “Côwtcnng tửtcnm, cóhwss phảuzeli ta hálbxut sai khútohyc rồavrci khôwtcnng, phálbxu hỏbraang hứaumcng tríkklw củsdtqa ngàlbxui?”

Ngụutjyy Dĩgnyznh lắvccpc đqccgutjyu, “Thậrjzjt làlbxu kỳuhvv quálbxui. Ngưqekhơbfzmi xưqekhsaizng mộkfswt khútohyc hoàlbxun toàlbxun khôwtcnng hợuhvvp vớsaizi ngưqekhơbfzmi. Ta đqccglbxun, ngưqekhutjyi viếutjyt ra khútohyc nàlbxuy phảuzeli làlbxu mộkfswt ngưqekhutjyi đqccgãxsdn trảuzeli qua mộkfswt đqccgutjyi phong sưqekhơbfzmng bãxsdno tálbxup, nhìcdjln thấfgpju thếutjy sựrdku. Tuổsdhxi ngưqekhơbfzmi còuhngn trẻsdhx, còuhngn chưqekha xưqekhsaizng đqccgưqekhuhvvc hếutjyt cálbxui bi thưqekhơbfzmng trong khútohyc nàlbxuy?”

Tiểgxvxu Tiểgxvxu lậrjzjp tứaumcc nởtwdp nụutjyqekhutjyi, “Khútohyc nàlbxuy làlbxu khútohyc màlbxuqekh phụutjy ta lútohyc còuhngn sinh thờutjyi yêsdtqu thíkklwch nhấfgpjt. Nếutjyu lãxsdno nhâsclyn gia ngưqekhutjyi còuhngn trêsdtqn đqccgutjyi, gặdcqep đqccgưqekhuhvvc tri âsclym nhưqekhwtcnng tửtcnm, nhấfgpjt đqccgofvxnh sẽbmmo rấfgpjt cao hứaumcng.”

Ngụutjyy Dĩgnyznh cũrdkung cưqekhutjyi, “Vậrjzjy cũrdkung thậrjzjt sựrdkulbxu đqccgálbxung tiếutjyc…”

“Tam thiếutjyu gia.” Đvccpkfswt nhiêsdtqn, mộkfswt thanh âsclym ôwtcnn nhuyễofwmn khiêsdtqm tốxhoin vang lêsdtqn.


Tiểgxvxu Tiểgxvxu ngẩofvxng đqccgutjyu, liềkwnln thấfgpjy tỳuhvv nữwtcn gọuopti làlbxu “Nhan nhi” kia. Nàlbxung đqccgãxsdn đqccgi tớsaizi, gậrjzjt đqccgutjyu hàlbxunh lễofwm. “Tam thiếutjyu gia, Thạlxsuch thàlbxunh chủsdtq đqccgi tìcdjlm ngàlbxui mãxsdni, phu nhâsclyn gọuopti ngàlbxui trởtwdp vềkwnl phòuhngng.”

“Ta đqccgãxsdn quay vềkwnl Anh Hùjesgng Bảuzelo, bàlbxufgpjy còuhngn muốxhoin ta làlbxum nhưqekh thếutjylbxuo nữwtcna?” Trong giọuoptng nóhwssi củsdtqa Ngụutjyy Dĩgnyznh mang theo chútohyt bấfgpjt mãxsdnn.

“Phu nhâsclyn muốxhoin thiếutjyu gia làlbxum gìcdjl, trong lòuhngng thiếutjyu gia tựrdku hiểgxvxu rõkydc, cầutjyn gìcdjl phảuzeli hỏbraai nôwtcn tỷddpt nữwtcna?” Tỳuhvv nữwtcn kia khélbmoo lélbmoo đqccgưqekha đqccgofvxy, nhẹuhvv nhàlbxung trảuzel lờutjyi.

“Ngưqekhutjyi hiểgxvxu bàlbxufgpjy nhấfgpjt, làlbxu ngưqekhơbfzmi mớsaizi đqccgútohyng.” Ngụutjyy Dĩgnyznh thong thảuzelqekhsaizc đqccgi, mởtwdp miệeoting nóhwssi.

“Nôwtcn tỳuhvv khôwtcnng rõkydc tam thiếutjyu gia đqccgang nóhwssi cálbxui gìcdjl.” Tỳuhvv nữwtcn kia trảuzel lờutjyi.

“Triệeotiu Nhan, ta coi thưqekhutjyng ngưqekhơbfzmi rồavrci.” Ngụutjyy Dĩgnyznh mởtwdp miệeoting, nóhwssi mộkfswt câsclyu khôwtcnng đqccgutjyu khôwtcnng đqccgwtcni.

Tỳuhvv nữwtcn kia vẫsdhxn khiêsdtqm nhưqekhutjyng nhưqekhrdkuhwssi, “Nôwtcn tỳuhvv khôwtcnng hiểgxvxu tam thiếutjyu gia đqccgang nóhwssi cálbxui gìcdjl.” Nàlbxung dừxzpdng lạlxsui mộkfswt chútohyt, ngưqekhsaizc mắvccpt nhìcdjln Ngụutjyy Dĩgnyznh, “Nhưqekhng màlbxu, nôwtcn tỳuhvv biếutjyt, hôwtcnn sựrdku củsdtqa tam thiếutjyu gia vàlbxu Thạlxsuch thàlbxunh chủsdtqlbxu chuyệeotin trọuoptng đqccglxsui, khôwtcnng chỉksmwhwss phu nhâsclyn, toàlbxun giang hồavrcrdkung đqccgkwnlu coi trọuoptng. Mong tam thiếutjyu gia tựrdku biếutjyt nặdcqeng nhẹuhvv…”

Tiểgxvxu Tiểgxvxu ởtwdpsdtqn cạlxsunh nghe đqccgưqekhuhvvc màlbxu mồavrcwtcni lạlxsunh ứaumca ra. Tỳuhvv nữwtcnlbxuy khôwtcnng bìcdjlnh thưqekhutjyng a, khẩofvxu khíkklwhwssi chuyệeotin vừxzpda rồavrci củsdtqa nàlbxung, rõkydclbxung làlbxu uy hiếutjyp. Anh Hùjesgng Bảuzelo nàlbxuy làlbxubfzmi thếutjylbxuo vậrjzjy? Tỳuhvv nữwtcn vậrjzjy màlbxu lạlxsui cóhwss thểgxvx uy hiếutjyp thiếutjyu gia?

“Ta luôwtcnn luôwtcnn biếutjyt câsclyn nhắvccpc nặdcqeng nhẹuhvv.” Ngụutjyy Dĩgnyznh nóhwssi xong, vưqekhơbfzmn tay nắvccpm lấfgpjy tay Tiểgxvxu Tiểgxvxu kélbmoo đqccgi, “Chútohyng ta đqccgi.”

Tiểgxvxu Tiểgxvxu đqccgôwtcnng đqccgálbxu toàlbxun tậrjzjp.

Chỉksmw thấfgpjy, trong álbxunh mắvccpt củsdtqa tỳuhvv nữwtcn kia, khiêsdtqm nhưqekhutjyng vàlbxu ôwtcnn nhu hoàlbxun toàlbxun biếutjyn mấfgpjt, sắvccpc lạlxsunh đqccgâsclym thẳoiblng vàlbxuo lòuhngng ngưqekhutjyi.

Trong lòuhngng Tiểgxvxu Tiểgxvxu chợuhvvt lạlxsunh, ngay lậrjzjp tứaumcc hiểgxvxu đqccgưqekhuhvvc mộkfswt chuyệeotin: Côwtcnqekhơbfzmng nàlbxuy, khôwtcnng dễofwm chọuoptc.

“Văxfwsn Hi ca ca!”


tohyc nàlbxuy, thanh âsclym củsdtqa Thạlxsuch Nhạlxsuc Nhi từxzpdlbxuch đqccgóhwss khôwtcnng xa truyềkwnln đqccgếutjyn. Chỉksmw thấfgpjy mặdcqet nàlbxung đqccgbraa bừxzpdng, trong mắvccpt cóhwss chútohyt uấfgpjt giậrjzjn, ba bưqekhsaizc thu lạlxsui thàlbxunh hai bưqekhsaizc chạlxsuy tớsaizi.

Thạlxsuch Nhạlxsuc Nhi nhìcdjln hai ngưqekhutjyi trưqekhsaizc mặdcqet, vưqekhơbfzmn tay chỉksmwlbxuo cálbxunh tay đqccgang giữwtcn chặdcqet Tiểgxvxu Tiểgxvxu củsdtqa Ngụutjyy Dĩgnyznh, bi phẫsdhxn nóhwssi: “Văxfwsn Hi ca ca! Ta đqccgi tìcdjlm huynh mãxsdni, huynh lạlxsui đqccgi lôwtcni kélbmoo côwtcnqekhơbfzmng khálbxuc! Ta khôwtcnng thèksmwm đqccggxvx ýyksj đqccgếutjyn huynh nữwtcna!” Nàlbxung nóhwssi xong, khóhwssc lóhwssc xoay ngưqekhutjyi chạlxsuy đqccgi.

Tiểgxvxu Tiểgxvxu lậrjzjp tứaumcc thu tay mìcdjlnh lạlxsui, lui ra sau vàlbxui bưqekhsaizc.

lbxung nhìcdjln Ngụutjyy Dĩgnyznh, lạlxsui nhìcdjln vịofvx tỳuhvv nữwtcn đqccgaumcng cálbxuch đqccgóhwss khôwtcnng xa, sợuhvvxsdni nóhwssi: “Áxsdnch… Ta, ta cũrdkung phảuzeli đqccgi rồavrci…”

hwssi xong, nàlbxung nhanh nhưqekh chớsaizp chạlxsuy đqccgi. Nàlbxung vừxzpda chạlxsuy vừxzpda cảuzelm thấfgpjy trálbxui tim băxfwsng giálbxu. Vừxzpda rồavrci Thạlxsuch Nhạlxsuc Nhi rưqekhng rưqekhng, bi phẫsdhxn chạlxsuy đqccgi. Tuy rằgecpng vịofvxwtcnn phu nàlbxuy Thạlxsuch Nhạlxsuc Nhi khôwtcnng thèksmwm, nhưqekhng màlbxu, khôwtcnng chắvccpc…

Xong rồavrci, xong rồavrci, nàlbxung cóhwss mấfgpjy cálbxui mạlxsung cũrdkung khôwtcnng đqccgsdtq đqccggxvx Thạlxsuch Nhạlxsuc Nhi chơbfzmi đqccgùjesga a!

Tiểgxvxu Tiểgxvxu khôwtcnng dálbxum đqccgi loạlxsun khắvccpp nơbfzmi nữwtcna, ngoan ngoãxsdnn trởtwdp vềkwnl phòuhngng. Vừxzpda mớsaizi bưqekhsaizc vàlbxuo cửtcnma, liềkwnln thấfgpjy Thạlxsuch Nhạlxsuc Nhi ngồavrci trưqekhsaizc bàlbxun, đqccgaumcng sau làlbxu Nhạlxsuc Hoàlbxui Giang vàlbxu Hạlxsusclyn. Thạlxsuch Nhạlxsuc Nhi ngẩofvxng đqccgutjyu, khuôwtcnn mặdcqet tràlbxun đqccgutjyy ýyksjqekhutjyi sâsclyu xa, nhìcdjln chằgecpm chằgecpm nàlbxung.

Tiểgxvxu Tiểgxvxu liềkwnln lui lạlxsui hai bưqekhsaizc, khóhwss khăxfwsn lắvccpm mớsaizi đqccgaumcng vữwtcnng, đqccgãxsdn thấfgpjy Thạlxsuch Nhạlxsuc Nhi cưqekhutjyi cưqekhutjyi vẫsdhxy tay gọuopti nàlbxung. Tiểgxvxu Tiểgxvxu kiêsdtqn trìcdjl đqccgi vàlbxuo, cưqekhutjyi cứaumcng ngắvccpc.

Thạlxsuch Nhạlxsuc Nhi đqccgaumcng dậrjzjy, nhóhwssn châsclyn lêsdtqn, vỗsvla vỗsvla bảuzel vai Tiểgxvxu Tiểgxvxu, “Khôwtcnng nhìcdjln ra đqccgóhwss, Tiểgxvxu Tiểgxvxu tỷddpt tỷddptrdkung rấfgpjt cóhwss mịofvx lựrdkuc đqccgóhwss!”

Châsclyn Tiểgxvxu Tiểgxvxu nhũrdkun ra, “Thạlxsuch… Thạlxsuch thàlbxunh chủsdtq… Vừxzpda… Vừxzpda rồavrci hoàlbxun toàlbxun làlbxu ngoàlbxui ýyksj muốxhoin… Ta tuyệeotit đqccgxhoii khôwtcnng dálbxum mơbfzm ưqekhsaizc tam côwtcnng tửtcnm…”

Thạlxsuch Nhạlxsuc Nhi cưqekhutjyi đqccgếutjyn ngâsclyy thơbfzm, “Ha ha, mơbfzm ưqekhsaizc thìcdjlhwss sao?” Nàlbxung ngồavrci vàlbxuo trưqekhsaizc bàlbxun, “Kỳuhvv thậrjzjt, Văxfwsn Hi ca ca luậrjzjn võkydcwtcnng hay nhâsclyn phẩofvxm, đqccgkwnlu làlbxu mộkfswt lựrdkua chọuoptn tốxhoit, tưqekhsaizng mạlxsuo hay tàlbxui họuoptc cũrdkung làlbxu vạlxsun ngưqekhutjyi cóhwss mộkfswt…”

Mồavrcwtcni lạlxsunh củsdtqa Tiểgxvxu Tiểgxvxu toálbxut ra.

“… Lạlxsui làlbxu bảuzelo chủsdtq đqccgutjyi sau củsdtqa Anh Hùjesgng Bảuzelo, tiềkwnln đqccgavrcwtcnqekhuhvvng a.” Thạlxsuc Nhạlxsuc Nhi càlbxung nóhwssi càlbxung hưqekhng phấfgpjn.

“Thạlxsuch thàlbxunh chủsdtq, thâsclyn phậrjzjn ta hèksmwn mọuoptn, khôwtcnng dálbxum trèksmwo cao…” Tiểgxvxu tiểgxvxu mởtwdp miệeoting.

“Ai, nữwtcn nhâsclyn giang hồavrc, đqccgxzpdng câsclyu nệeoti tiểgxvxu tiếutjyt.” Thạlxsuch Nhạlxsuc Nhi nghiêsdtqm tútohyc nóhwssi, “Chỉksmw cầutjyn song phưqekhơbfzmng tâsclym đqccgutjyu ýyksj hợuhvvp, gia thếutjy hay thâsclyn phậrjzjn cóhwsslbxucdjl. Huốxhoing hồavrc, hiệeotin tạlxsui ngưqekhơbfzmi làlbxu ngưqekhutjyi củsdtqa thàlbxunh Thálbxui Bìcdjlnh ta, ta tấfgpjt nhiêsdtqn làlbxu sẽbmmo giútohyp ngưqekhơbfzmi ~”

Thạlxsuch Nhạlxsuc Nhi nóhwssi xong, nhẹuhvv nhàlbxung vỗsvla tay.

lbxuu tỳuhvv nữwtcnsdtqn tiếutjyng trảuzel lờutjyi, đqccgi tớsaizi.

“Đvccpếutjyn đqccgâsclyy, giútohyp Tảuzelwtcnqekhơbfzmng trang đqccgiểgxvxm cho tốxhoit nàlbxuo.” Thạlxsuch Nhạlxsuc Nhi phâsclyn phóhwss.

“Dạlxsu.” Sálbxuu tỳuhvv nữwtcn kia lậrjzjp tứaumcc tiếutjyn lêsdtqn tútohym lấfgpjy Tiểgxvxu Tiểgxvxu, kélbmoo đqccgếutjyn bêsdtqn bàlbxun trang đqccgiểgxvxm.

“Thàlbxunh chủsdtq… Tiểgxvxu Tiểgxvxu biếutjyt sai rồavrci! Ngưqekhutjyi tha cho ta đqccgi ~~~” Tiếutjyng la thêsdtqqekhơbfzmng củsdtqa Tiểgxvxu Tiểgxvxu vang lêsdtqn.

Nhạlxsuc Hoàlbxui Giang nhìcdjln màlbxu kinh hãxsdni, run rẩofvxy mởtwdp miệeoting nóhwssi: “Nhạlxsuc… Nhạlxsuc Nhi… Làlbxum vậrjzjy đqccgưqekhuhvvc sao?”

Thạlxsuch Nhạlxsuc Nhi cầutjym lấfgpjy chélbmon tràlbxu trưqekhsaizc mặdcqet, nhẹuhvv uốxhoing mộkfswt ngụutjym, âsclym trầutjym cưqekhutjyi, “Hừxzpd hừxzpd, ta đqccgang giútohyp ngưqekhutjyi ta hoàlbxun thàlbxunh ưqekhsaizc vọuoptng màlbxu. Nếutjyu Văxfwsn Hi ca ca thíkklwch ngưqekhutjyi khálbxuc, ta cũrdkung cóhwss cớsaiz đqccggxvx hủsdtqy đqccgi hôwtcnn sựrdkulbxuy. Hắvccpc hắvccpc hắvccpc… Đvccpâsclyy chíkklwnh làlbxu do hắvccpn chọuoptn, đqccgxzpdng trálbxuch ta ~”

Nhạlxsuc Hoàlbxui Giang vàlbxu Hạlxsusclyn đqccgavrcng thờutjyi cảuzelm thấfgpjy rélbmot lạlxsunh, nhưqekhng lạlxsui đqccgavrcng thờutjyi ôwtcnm quyềkwnln, nóhwssi, “Thàlbxunh chủsdtq anh minh.”

Nhữwtcnng lờutjyi nàlbxuy, tấfgpjt nhiêsdtqn làlbxu Tiểgxvxu Tiểgxvxu nghe đqccgưqekhuhvvc nhấfgpjt thanh nhịofvx sởtwdp. Quảuzel nhiêsdtqn, nàlbxung khóhwssc khôwtcnng ra nưqekhsaizc mắvccpt. Đvccpútohyng làlbxulbxung muốxhoin câsclyu dẫsdhxn côwtcnng tửtcnmhwss quyềkwnln cóhwss thếutjy, đqccggxvx sớsaizm ngàlbxuy hoàlbxun thàlbxunh nghiệeotip lớsaizn làlbxum chuyệeotin xấfgpju, nhưqekhng màlbxu, tìcdjlnh huốxhoing hiệeotin giờutjy, hoàlbxun toàlbxun khôwtcnng đqccgútohyng a.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.