Chiến Long Vô Song

Chương 773 : Bá Thẻn

    trước sau   
*Chưbvzkơsauqng nàbbdhy cóssnp nộgmwpi dung ảnzgvnh, nếjzhwu bạnqten khôqfkgng thấpdjfy nộgmwpi dung chưbvzkơsauqng, vui lòjojwng bậryeat chếjzhw đnyiagmwp hiệcrhxn hìbbdhnh ảnzgvnh củpdjfa trìbbdhnh duyệcrhxt đnyiasauq đnyiacxwjc.(*)Bápuac thểsauq:
trạnqteng thápuaci cơsauq thểsauq miễgmwpn dịwcugch vớsokzi sápuact thưbvzkơsauqng.

Đryeaiểsauqn Chửmifq nhìbbdhn thấpdjfy Hồtampng Kim Cưbvzkơsauqng thìbbdh khôqfkgng khỏyazxi kinh ngạnqtec thốpnzyt lêqfkgn:
ahfyng làbbdh thủpdjftqsgnh củpdjfa Hồtampng Môqfkgn ởuivk Đryeaôqfkgng Doanh, Bápuacbvzkơsauqng Hồtampng Kim Cưbvzkơsauqng!"
Hồtampng Kim Cưbvzkơsauqng cưbvzkaimki gằchnfn nóssnpi:
"Ha ha, màbbdhy biếjzhwt tao làbbdh ai àbbdh, nếjzhwu vậryeay thìbbdh tao cóssnp thểsauq giữceql nguyêqfkgn thi thểsauq cho hai têqfkgn đnyiaàbbdhn ôqfkgng tụvdnki màbbdhy.”
"Còjojwn hai con đnyiaàbbdhn bàbbdhbbdhy, lớsokzn lêqfkgn xinh
đnyianqtep nhưbvzk vậryeay thìbbdhbbdhm ngưbvzkaimki phụvdnk nữceql củpdjfa tao hếjzhwt đnyiai.”
Mặyujqt Tốpnzyng Sícxopnh Đryeaìbbdhnh vàbbdh Tầcxopn Phưbvzkjgbfng Hoàbbdhng đnyiatcgwu biếjzhwn sắqfkgc!
Trầcxopn Ninh khẽyjlh cau màbbdhy, nhìbbdhn vềtcgw phícxopa Hồtampng Kim Cưbvzkơsauqng, lạnqtenh lùxijrng nóssnpi:
"Ai phápuaci cápuacc ngưbvzkaimki tớsokzi đnyiaâsokzy, Thiêqfkgn hoàbbdhng Đryeaôqfkgng Doanh, hay quâsokzn đnyiagmwpi Đryeaôqfkgng Doanh?"

Hồtampng Kim Cưbvzkơsauqng nghe vậryeay thìbbdhssnp chúmdtnt sửmifqng sốpnzyt, sau đnyiaóssnp lạnqtei cưbvzkaimki gằchnfn nóssnpi:
"Nếjzhwu màbbdhy cóssnp thểsauq chịwcugu ba cúmdtn đnyiapdjfm củpdjfa tao màbbdh khôqfkgng chếjzhwt thìbbdh tao cỏyazx thểsauqssnpi cho màbbdhy biếjzhwt, hahaha.”
Khóssnpe miệcrhxng Trầcxopn Ninh khẽyjlh nhếjzhwch lêqfkgn:
ryeaưbvzkjgbfc thôqfkgi!"
Hồtampng Kim Cưbvzkơsauqng chỉyptabbdh tuỳypta tiệcrhxn nóssnpi ra vậryeay thôqfkgi, bởuivki vìbbdh trong thếjzhw giớsokzi ngầcxopm củpdjfa Kyoto ai màbbdh khôqfkgng biếjzhwt ôqfkgng ta mạnqtenh đnyiaếjzhwn thếjzhwbbdho chứjojw?
Mộgmwpt cúmdtn đnyiaqfkgm củpdjfa ôqfkgng ta cóssnp thểsauq giếjzhwt chếjzhwt mộgmwpt con trâsokzu.

Trong thếjzhw giớsokzi ngầcxopm Đryeaôqfkgng Doanh, nhữceqlng cao thùxijr củpdjfa Đryeaôqfkgng Doanh vốpnzyn kiêqfkgu ngạnqteo đnyiatcgwu nểsauq sợjgbf ôqfkgng ta vàbbdhi phầcxopn.

bvzkaimki năhhmem qua chưbvzka từbbdhng cóssnp ngưbvzkaimki
ssnp thểsauq chịwcugu đnyiaưbvzkjgbfc ba cúmdtn đnyiapdjfm củpdjfa ôqfkgng ta.

Thếjzhw nhưbvzkng bâsokzy giờaimk Trầcxopn Ninh lạnqtei thựxjhmc sựxjhm đnyiatampng ýchnf chịwcugu ba cúmdtn đnyiapdjfm củpdjfa ôqfkgng ta.


Hồtampng Kim Cưbvzkơsauqng trừbbdhng to mắqfkgt, nhìbbdhn Trầcxopn Ninh vớsokzi vẻexxb mặyujqt thícxopch thúmdtn nhưbvzk thểsauq phápuact hiệcrhxn ra đnyiaiềtcgwu gìbbdh đnyiaóssnp mớsokzi mẻexxb.

Nhữceqlng têqfkgn thủpdjf hạnqte xung quanh thấpdjfy vậryeay thìbbdh đnyiatcgwu phápuacqfkgn cưbvzkaimki ha hảnzgv.

"Thủpdjftqsgnh, thằchnfng oắqfkgt nàbbdhy lạnqtei thậryeat sựxjhm đnyiawcugnh chịwcugu ba cúmdtn đnyiapdjfm củpdjfa ngàbbdhi kìbbdha.”
ryeaúmdtnng làbbdh nghéoghy con khôqfkgng biếjzhwt sợjgbf cọcxwjp màbbdh, chắqfkgc cậryeau ta khôqfkgng biếjzhwt biệcrhxt danh Bápuacbvzkơsauqng củpdjfa ngàbbdhi đnyiaúmdtnng khôqfkgng?"
"Thủpdjftqsgnh chúmdtnng ta cóssnp thểsauq giếjzhwt mộgmwpt con trâsokzu chỉypta bằchnfng mộgmwpt cúmdtn đnyiapdjfm.

Thằchnfng nhóssnpc nàbbdhy lạnqtei muốpnzyn nhậryean ba cúmdtn đnyiapdjfm từbbdh thủpdjftqsgnh củpdjfa chúmdtnng ta.

E làbbdh chỉypta mộgmwpt cúmdtn đnyiapdjfm thôqfkgi thìbbdh thằchnfng nhóssnpc nàbbdhy đnyiaãaimk bịwcug đnyiaryeap dẹnqtep thàbbdhnh miếjzhwng bápuacnh kẹnqtep rồtampi, ha ha ha.”

Hồtampng Kim Cưbvzkơsauqng nhìbbdhn Trầcxopn Ninh cưbvzkaimki gằchnfn:
"Tiểsauqu tửmifq, màbbdhy cóssnp chắqfkgc muốpnzyn nhậryean ba quảnzgv đnyiapdjfm củpdjfa tao khôqfkgng?"
Trầcxopn Ninh mỉyptam cưbvzkaimki nóssnpi:
"Cóssnp vấpdjfn đnyiatcgwbbdh sao?"
Trong mắqfkgt Hồtampng Kim Cưbvzkơsauqng lóssnpe lêqfkgn mộgmwpt tia sápuact khícxop, ôqfkgng ta cưbvzkaimki gằchnfn nóssnpi:
"Khôqfkgng cóssnpbbdh, màbbdhy chuẩbbdhn bịwcug chịwcugu chếjzhwt đnyiai.”
Dứjojwt lờaimki, ôqfkgng ta đnyiagmwpt nhiêqfkgn đnyiajojwng lêqfkgn khỏyazxi ghếjzhw ngồtampi, mộgmwpt cỗtamp khícxop tứjojwc cuồtampng bạnqteo từbbdh trêqfkgn ngưbvzkaimki ôqfkgng ta tảnzgvn ra, sau đnyiaóssnp ôqfkgng ta sảnzgvi bưbvzksokzc đnyiai vềtcgw phícxopa Trầcxopn Ninh.

jojwng eo củpdjfa Hồtampng Kim Cưbvzkơsauqng lớsokzn
gấpdjfp mấpdjfy lầcxopn eo củpdjfa Trầcxopn Ninh, chiềtcgwu cao củpdjfa ôqfkgng ta cũdkudng hơsauqn Trầcxopn Ninh mộgmwpt cápuaci đnyiacxopu, trôqfkgng ôqfkgng ta giốpnzyng nhưbvzk mộgmwpt con quápuaci thúmdtn King Kong khổflidng lồtamp nhàbbdho tớsokzi, khôqfkgng thểsauq ngăhhmen cảnzgvn nổflidi, nhưbvzk thểsauq chỉypta cầcxopn mộgmwpt cúmdtn đnyiapdjfm củpdjfa ôqfkgng ta đnyiaãaimk đnyiaápuacnh Trầcxopn Ninh văhhmeng đnyiai xa.

Nhữceqlng bưbvzksokzc đnyiai củpdjfa ôqfkgng ta sảnzgvi rấpdjft dàbbdhi, trápuaci đnyiapdjft nhưbvzk run lêqfkgn mỗtampi khi ôqfkgng ta giẫvdnkm xuốpnzyng.

Áyazxnh mắqfkgt Tốpnzyng Sícxopnh Đryeaìbbdhnh lộgmwp ra vẻexxb kinh hãaimki.

Hai ngưbvzkaimki Đryeaiểsauqn Chửmifqbbdh Tầcxopn Phưbvzkjgbfng Hoàbbdhng đnyiatcgwu lộgmwp ra vẻexxb mặyujqt kinh ngạnqtec,
qfkgn đnyiaàbbdhn ôqfkgng cóssnp vẻexxb thôqfkg lỗtampbbdhy hìbbdhnh nhưbvzkssnp thựxjhmuc lựxjhmc mạnqtenh hơsauqn họcxwjbvzkuivkng nhiềtcgwu.

Nhìbbdhn vềtcgw phícxopa Trầcxopn Ninh!
Trầcxopn Ninh lúmdtnc nàbbdhy vẫvdnkn vôqfkgxijrng bìbbdhnh tĩtqsgnh, tựxjhma hồtamp khôqfkgng đnyiasauq ýchnf chúmdtnt nàbbdho tớsokzi đnyiapnzyi phưbvzkơsauqng.

"Cúmdtn đnyiapdjfm đnyiacxopu tiêqfkgn!"
Hồtampng Kim Cưbvzkơsauqng thởuivk mạnqtenh ra, sảnzgvi bưbvzksokzc tiếjzhwn lêqfkgn tung mộgmwpt cúmdtn đnyiapdjfm, nắqfkgm đnyiapdjfm to khổflidng lồtamp củpdjfa ôqfkgng ta, giốpnzyng nhưbvzk mộgmwpt quảnzgv lựxjhmu đnyianqten khổflidng lồtamp lao vềtcgw phícxopa Trầcxopn Ninh phápuact nổflid.

Trầcxopn Ninh cũdkudng nhấpdjfc tay lêqfkgn, tung mộgmwpt củpdjf đnyiapdjfm.

aimkm!
Hai cúmdtn đnyiapdjfm va chạnqtem vàbbdho nhau, tạnqteo ra âsokzm thanh nhưbvzk tiếjzhwng sấpdjfm rềtcgwn vang.

Trầcxopn Ninh khôqfkgng hềtcgw đnyiagmwpng đnyiaryeay!
Hồtampng Kim Cưbvzkơsauqng lạnqtei “bịwcugch bịwcugch” lùxijri vềtcgw sau vàbbdhi bưbvzksokzc!
Đryeaôqfkgi mắqfkgt ôqfkgng ta đnyiayazx nhưbvzk mắqfkgt bòjojw, vẻexxb mặyujqt đnyiacxopy hoàbbdhi nghi.

Tấpdjft cảnzgvpuacc thàbbdhnh viêqfkgn Hòjojwng Môqfkgn cóssnp mặyujqt ởuivk đnyiaóssnp đnyiatcgwu im phăhhmeng phắqfkgc xuốpnzyng, mắqfkgt chữceql A mồtampm chữceql o nhìbbdhn Trầcxopn Ninh.

qfkgn oắqfkgt Trầcxopn Ninh nàbbdhy thếjzhwbbdh lạnqtei chịwcugu đnyiaưbvzkjgbfc mộgmwpt cúmdtn đnyiapdjfm củpdjfa thủpdjftqsgnh bọcxwjn họcxwj?
Trầcxopn Ninh mỉyptam cưbvzkaimki:
"Cũdkudng thưbvzkaimkng thôqfkgi màbbdh!"
Hồtampng Kim Cưbvzkơsauqng bịwcug anh chọcxwjc tứjojwc rồtampi, lầcxopn nàbbdhy ôqfkgng ta thựxjhmc sựxjhmxijrng hếjzhwt sứjojwc mìbbdhnh.

ôqfkgng ta dẫvdnkm mạnqtenh châsokzn xuốpnzyng nềtcgwn đnyiapdjft, “rầcxopm” mộgmwpt tiếjzhwng mặyujqt đnyiapdjft vỡyjlh tan.

Sau đnyiaóssnp cảnzgv ngưbvzkaimki ôqfkgng ta lao vềtcgw phícxopa Trầcxopn Ninh nhưbvzk mộgmwpt quảnzgv đnyianqten phápuaco, hung ápuacc tung xuốpnzyng mộgmwpt quyềtcgwn, rốpnzyng lêqfkgn:

.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.