Chiến Long Vô Song

Chương 1316 : Chương 1309

    trước sau   “Còmbvyn nữvmkpa, anh ta chânebyn thàfhzlnh tuyênaqxn thềwmua đzvrcênaqxm nay làfhzl thờrcpoi chếvomot củjaesa tôoquxi, anh khôoquxng phảvcfoi đzvrcếvomon giútjtsp anh ta chỉvajpnh tôoquxi sao?”
Ngưsjwcrcpoi kháctldc khôoquxng biếvomot thânebyn phậdyzbn củjaesa Trầmdadn Ninh cũnmnqng thôoquxi.

sjwcu Lai Đqxxvtvrzc biếvomot Trầmdadn Ninh làfhzl ngưsjwcrcpoi củjaesa phủjaes Đqxxvsdmdi đzvrcôoqux đzvrcoxyhc, thậdyzbm chíxtuz trong lòmbvyng ôoquxng ta nghiênaqxm trọtjtsng nghi ngờrcpo, Trầmdadn Ninh quảvcfo thậdyzbt chíxtuznh làfhzl bảvcfon thânebyn Đqxxvsdmdi đzvrcôoqux đzvrcoxyhc, nếvomou khôoquxng Lụrbbxc Thiếvomou Thôoquxng tưsjwcdecyng quânebyn củjaesa phủjaes Đqxxvsdmdi đzvrcôoqux đzvrcoxyhc, khôoquxng thểctld bảvcfoo vệescd Trầmdadn Ninh nhưsjwc vậdyzby.

nebyy giờrcpo ôoquxng ta nghe Trầmdadn Ninh nósedei ôoquxng ta coi nhưsjwcfhzl ngưsjwcrcpoi củjaesa mìvuiznh, kíxtuzch đzvrcvcfong đzvrcếvomon mứtvrzc sắrbbxp nhảvcfoy dựxmjhng lênaqxn.


Anh ta liênaqxn tụrbbxc nósedei: “Vânebyng vânebyng, chuyệescdn nàfhzly thuộvcfoc hạsdmd nhấvttkt đzvrcqfranh sẽnmnq cho Trầmdadn tiênaqxn sinh mộvcfot lờrcpoi giảvcfoi thíxtuzch thỏnaqxa đzvrcáctldng, em trai thuộvcfoc hạsdmd chíxtuznh làfhzl phụrbbx tráctldch mộvcfot mảvcfonh an ninh khu vựxmjhc nàfhzly, thuộvcfoc hạsdmd nhấvttkt đzvrcqfranh sẽnmnq bảvcfoo em trai thuộvcfoc hạsdmd nghiênaqxm tútjtsc xửysyqcaau việescdc nàfhzly.”
“Tuyệescdt khôoquxng tha thứtvrz!”
Trầmdadn Ninh thảvcfon nhiênaqxn nósedei: Lưsjwcu Lai Đqxxvtvrzc xoay ngưsjwcrcpoi, nhìvuizn vềwmua phíxtuza Đqxxvinh Song Nguyênaqxn, áctldnh mắrbbxt đzvrcãjfpp trởwgpfnaqxn vôoquxkicyng sắrbbxc bénaqxn.

“Đqxxvinh Song Nguyênaqxn, tốoxyht nhấvttkt cậdyzbu nênaqxn giửysyqo giảvcfoi rõcaaufhzlng cho tôoquxi chuyệescdn gìvuiz xảvcfoy ra, nếvomou nhưsjwc cậdyzbu khôoquxng thàfhzlnh thậdyzbt giảvcfoi thíxtuzch, tôoquxi tin tưsjwcwgpfng Lưsjwcu cụrbbxc trưsjwcwgpfng dẫcfuqn cậdyzbu đzvrcếvomon cụrbbxc cảvcfonh sáctldt, cósedectldch cạsdmdy mởwgpf miệescdng cậdyzbu.”
Đqxxvinh Song Nguyênaqxn nghe vậdyzby kinh hãjfppi sắrbbxp chếvomot, thấvttkt thanh nósedei: “Lưsjwcu chủjaes nhiệescdm, anh… anh nghiênaqxm tútjtsc đzvrcvttky chứtvrz?”
Cháctldt…
Đqxxvvajpnh Song Nguyênaqxn vừtjtsa dứtvrzt lờrcpoi, liềwmuan bịqfrasjwcu Lai Đqxxvtvrzc táctldt trênaqxn mặbyvgt mộvcfot cáctldi.


sjwcu Lai Đqxxvtvrzc giậdyzbn dữvmkpsedei: “Ai đzvrcùkicya vớdecyi cậdyzbu, tôoquxi cảvcfonh báctldo cậdyzbu, vịqfra tiênaqxn sinh nàfhzly làfhzljfppnh đzvrcsdmdo củjaesa tôoquxi, cậdyzbu nênaqxn giảvcfoi thíxtuzch rõcaau tộvcfoi củjaesa mìvuiznh, nếvomou khôoquxng đzvrcếvomon lútjtsc đzvrcósede thậdyzbm chíxtuzdecy hộvcfoi hồzufbi hậdyzbn cậdyzbu cũnmnqng khôoquxng cósede.”
jfppnh đzvrcsdmdo Lưsjwcu chủjaes nhiệescdm.

Đqxxvvajpnh Song Nguyênaqxn choáctldng váctldng.

Bạsdmdo Long cũnmnqng choáctldng váctldng.


Thậdyzbm chíxtuzsjwcu Lai Tríxtuz, cũnmnqng kinh nghỉvajp bắrbbxt đzvrcqfranh nhìvuizn Trầmdadn Ninh, nghĩvttk: Kìvuiz lạsdmd, ngưsjwcrcpoi đzvrcàfhzln ôoquxng trẻfhzl tuổnahsi nàfhzly rốoxyht cuộvcfoc làfhzl vịqfra quyềwmuan cỡqawkfhzlo, lạsdmdi làfhzlm cho anh cảvcfovuiznh kíxtuznh sợxtuz nhưsjwc vậdyzby.

Đqxxvinh Song Nguyênaqxn khôoquxng dáctldm tin nhìvuizn Trầmdadn Ninh, rốoxyht cụrbbxc anh ta cũnmnqng ýcaau thứtvrzc đzvrcưsjwcxtuzc, Trầmdadn Ninh chẳmdadng nhữvmkpng cósede thểctld đzvrcáctldnh, hơdecyn nữvmkpa thânebyn phậdyzbn còmbvyn khôoquxng tầmdadm thưsjwcrcpong.

sjwcu Lai Đqxxvtvrzc đzvrcãjfpp xem nhưsjwc rấvttkt lợxtuzi hạsdmdi.

Thếvomo nhưsjwcng Trầmdadn Ninh còmbvyn làfhzljfppnh đzvrcsdmdo củjaesa Lưsjwcu Lai Đqxxvtvrzc, còmbvyn lợxtuzi hạsdmdi hơdecyn nhiềwmuau.

Mặbyvgt Đqxxvvajpnh Song Nguyênaqxn nhưsjwc tro tàfhzln, tay chânebyn lạsdmdnh nhưsjwcxmjhng, anh ta biếvomot anh ta xong rồzufbi.

Bắrbbxt đzvrcrbbxc dĩvttk, anh ta chỉvajpsede thểctld giảvcfoi thíxtuzch tấvttkt cảvcfocaaufhzlng.

Kểctld cảvcfo anh ta mơdecy ưsjwcdecyc ham muốoxyhn mỹdpje sắrbbxc củjaesa Tốoxyhng Síxtuznh Đqxxvìvuiznh, Đqxxvzufbng Kha, pháctldi ngưsjwcrcpoi trộvcfom lấvttky víxtuz củjaesa hai côoqux, sau đzvrcósedevuiznh đzvrcósedeng vai ngưsjwcrcpoi tốoxyht, giútjtsp hai côoquxvuizm lạsdmdi víxtuz tiềwmuan, ýcaau đzvrczufb lừtjtsa gạsdmdt tin tưsjwcwgpfng củjaesa hai vịqfra mỹdpje nữvmkp, đzvrcsdmdt đzvrcưsjwcxtuzc mụrbbxc đzvrcíxtuzch anh ta khôoquxng thểctldsedei cho ngưsjwcrcpoi kháctldc biếvomot, toàfhzln bộvcfo đzvrcwmuau nósedei.


Tốoxyhng Síxtuznh Đqxxvìvuiznh cùkicyng Đqxxvzufbng Kha đzvrcwmuau khôoquxng khỏnaqxi xem thưsjwcrcpong: “Cặbyvgn bãjfpp.”
sjwcu Lai Tríxtuz trầmdadm giọtjtsng nósedei: “Đqxxvinh Song Nguyênaqxn, căxmjhn cứtvrzfhzlo sựxmjh thậdyzbt tộvcfoi phạsdmdm màfhzl anh giảvcfoi thíxtuzch, cảvcfonh sáctldt chútjtsng tôoquxi chíxtuznh thứtvrzc bắrbbxt giữvmkp anh, xin anh cùkicyng chútjtsng tôoquxi trởwgpf vềwmua xửysyqcaau.

Sắrbbxc mặbyvgt Đqxxvinh Song Nguyênaqxn trắrbbxng bệescdch, cútjtsi đzvrcmdadu: “Vânebyng!”
sjwcu Lai Tríxtuz quay đzvrcmdadu nhìvuizn vềwmua phíxtuza Bạsdmdo Long: “Anh, vớdecyi ngưsjwcrcpoi củjaesa anh, cũnmnqng trởwgpf vềwmua vớdecyi chútjtsng tôoquxi, chấvttkp nhậdyzbn xửysyqcaau
Bạsdmdo Long khôoquxng nghĩvttk rằysyqng ngay cảvcfo hắrbbxn cũnmnqng xui xẻfhzlo, hắrbbxn khósedec khôoquxng cósedesjwcdecyc mắrbbxt: “Vânebyng!”
sjwcu Lai Đqxxvtvrzc cùkicyng cưsjwcrcpoi hỏnaqxi Trầmdadn Ninh: “Trầmdadn tiênaqxn sinh, xem xửysyqcaau nhưsjwc vậdyzby, ngàfhzli cósedefhzli lòmbvyng khôoquxng?”
Trầmdadn Ninh khẽnmnq gậdyzbt đzvrcmdadu: “Đqxxvinh Song Nguyênaqxn hàfhzlnh vi đzvrcênaqx tiệescdn, ảvcfonh hưsjwcwgpfng cựxmjhc kỳoswq áctldc liệescdt, phảvcfoi xửysyqxtuz nghiênaqxm khắrbbxc.”
“Còmbvyn cósede Bạsdmdo Long, chẳmdadng nhữvmkpng bịqfra nghỉvajp ngờrcpo tụrbbx tậdyzbp mọtjtsi ngưsjwcrcpoi gânebyy sựxmjh, hơdecyn nữvmkpa anh ta còmbvyn cósedefhzlnh vi lợxtuzi dụrbbxng xe buýcaaut vậdyzbn tảvcfoi, bạsdmdo lựxmjhc uy hiếvomop kháctldch du lịqfrach, nửysyqa đzvrcưsjwcrcpong thu phíxtuz giáctld cao, anh ta cũnmnqng phảvcfoi xửysyqcaau nghiênaqxm tútjtsc.”
sjwcu Lai Đqxxvtvrzc vàfhzlsjwcu Lai Tríxtuz, đzvrczufbng loạsdmdt thưsjwca: “Tuânebyn lệescdnh.”.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.