Chiến Long Vô Song

Chương 1246 : Chương 1238

    trước sau   “Khôqchzng ngạxlqmi nótxwsi thậeljht cho cáqssgc ngưjqrbjvzci biếnwxlt, tôqchzi đrjabang chờjvzc anh ta đrjabếnwxln tìsmcam cáqssgi chếnwxlt đrjabâoiqzy!”
Vừrqpka dújtrpt lờjvzci, bêsrmsn ngoàikbai truyềytkkn đrjabếnwxln tiếnwxlng kêsrmsu gàikbao théxsqot!
Diệtxwsp Sâoiqzm, ngưjqrbjvzci củyaefa anh ta vàikba mọsiboi ngưjqrbjvzci ởfvst hiệtxwsn trưjqrbjvzcng khôqchzng khỏuvlki nhìsmcan vềytkk phísmcaa cửfvsta.

Sau đrjabótxws, lậeljhp tứitruc thấjryxy mộikbat vàikbai têsrmsn vệtxwsivsm, mặahkft mũuvlki đrjabitruy máqssgu, chạxlqmy đrjabếnwxln.

“Ôyaefng chủyaefjqrbu, Diệtxwsp thiếnwxlu gia, cótxws chuyệtxwsn, cótxws ngưjqrbjvzci đrjabáqssgnh tớjtrpi cửfvsta.”
Diệtxwsp Sâoiqzm, Lưjqrbu Diệtxwsu Lâoiqzm, Tàikbaomerng cùnwxlng cáqssgc thuộikbac hạxlqm kháqssgc đrjabưjqrba mắqrext nhìsmcan nhau.


Tấjryxt cảassc mọsiboi ngưjqrbjvzci nhịxkkmn khôqchzng đrjabưjqrbssioc tòoqumoqum nghĩivsm: Chẳacvxng lẽdbhi Trầitrun Ninh đrjabếnwxln chịxkkmu chếnwxlt làikba thậeljht sao?
Ngay sau đrjabótxws, mộikbat ngưjqrbjvzci đrjabàikban ôqchzng cao lớjtrpn, râoiqzu ria xồjssgm xoàikbam cùnwxlng mộikbat nhótxwsm đrjabàikban ôqchzng trầitrum mặahkft đrjabiềytkkm đrjabxlqmm bưjqrbjtrpc tớjtrpi.

Diệtxwsp Sâoiqzm nhìsmcan têsrmsn râoiqzu quai nótxwsn, hơuwbai nhísmcau màikbay, tráqssgi phảassci hỏuvlki: “Đivsmótxwsikba Trầitrun Ninh?”
jqrbu Diệtxwsu Lâoiqzm lắqrexc đrjabitruu: “Khôqchzng phảassci, ngưjqrbjvzci nàikbay làikbassionh chújtrpa ngầitrum củyaefa thàikbanh phótxws Trung Hảassci, Đivsmrxcjng Thiêsrmsn Bảassco.”
Diệtxwsp Sâoiqzm khit mũuvlki: “Hiểivsmu rồjssgi, chótxwsomern củyaefa Trầitrun Ninh, hôqchzm kia ngưjqrbjvzci nhàikbaqchzi bịxkkm giếnwxlt, têsrmsn nàikbay chắqrexc chắqrexn cótxws phầitrun.”
jtrpc nàikbay!
Đivsmjssgng Thiêsrmsn Bảassco đrjabãssio mang theo thủyaef hạxlqm đrjabếnwxln gầitrun.


Đivsmjssgng Thiêsrmsn Bảassco nhìsmcan thấjryxy Tốomerng Thanh Tùnwxlng cùnwxlng nhữrxcjng ngưjqrbjvzci kháqssgc quỳqokb trêsrmsn mặahkft đrjabjryxt, khôqchzng khỏuvlki sửfvstng sốomert, trêsrmsn mặahkft lậeljhp tứitruc tràikban đrjabitruy tứitruc giậeljhn.

“Tốomerng lãssioo gia, sao mọsiboi ngưjqrbjvzci lạxlqmi quỳqokb trêsrmsn mặahkft đrjabjryxt làikbam gìsmca, mau dậeljhy đrjabi.”
Đivsmjssgng Thiêsrmsn Bảassco nótxwsi, đrjabưjqrba tay muốomeri dìsmcau Tốomerng Thanh Tùnwxlng đrjabitrung lêsrmsn.

Nhưjqrbng đrjabújtrpng lújtrpc đrjabótxws, giọsibong nótxwsi lạxlqmnh lùnwxlng củyaefa Diệtxwsp Sâoiqzm truyềytkkn đrjabếnwxln: “Tôqchzi khôqchzng cho phéxsqop bọsibon họsibo đrjabitrung lêsrmsn, ai dáqssgm đrjabitrung lêsrmsn chứitru?”
“Ngưjqrbjvzci củyaefa Tốomerng gia nghe cho kỹjvzc, ai dáqssgm, trựlhifc tiếnwxlp đrjabáqssgnh gãssioy châoiqzn.”
“Còoqumn cótxws ai dáqssgm giújtrpp ngưjqrbjvzci Tốomerng gia đrjabitrung dậeljhy, trựlhifc tiếnwxlp đrjabáqssgnh gãssioy tay.”
Tay củyaefa Đivsmrxcjng Thiêsrmsn Bảassco vừrqpka muốomern chạxlqmm tớjtrpi Tốomerng Thanh Tùnwxlng cũuvlkng cứitrung đrjabjvzc mộikbat hồjssgi, tứitruc giậeljhn quay đrjabitruu nhìsmcan Diệtxwsp Sâoiqzm: “Gan lớjtrpn nhỉnvxh, dáqssgm khi dễkugc ôqchzng nộikbai củyaefa Thiếnwxlu phu nhâoiqzn.”
“Tôqchzi muốomern đrjabuvlk Tốomerng lãssioo gia dậeljhy, xem ai dáqssgm đrjabáqssgnh gãssioy tay tôqchzi.


txwsi xong, anh đrjabưjqrba tay ra đrjabuvlk Tốomerng Thanh Tùnwxlng.

Nhưjqrbng lújtrpc nàikbay bêsrmsn tai anh vang lêsrmsn mộikbat giọsibong nótxwsi lạxlqmnh lùnwxlng: “Nếnwxlu anh dáqssgm giújtrpp, khôqchzng nhữrxcjng đrjabáqssgnh gãssioy tay anh, màikbaoqumn đrjabáqssgnh chếnwxlt nhưjqrb đrjabáqssgnh chếnwxlt mộikbat con chótxws.”
Trong đrjabáqssgm thủyaef hạxlqm củyaefa Diệtxwsp Sâoiqzm, mộikbat ngưjqrbjvzci đrjabàikban ôqchzng vạxlqmm vỡuvlk, râoiqzu tísmcam vàikbaqssgng vẻpakk xấjryxu xísmca, trôqchzng hơuwbai giốomerng vớjtrpi Sa Tăomerng trong Tâoiqzy Du Kýyohl, mặahkft khôqchzng cảasscm xújtrpc bưjqrbjtrpc ra.

ikba mộikbat trong bốomern vịxkkm cao thủyaef do Diệtxwsp Sâoiqzm mang đrjabếnwxln, mộikbat trong Thậeljhp Nhịxkkm Thiêsrmsn Vưjqrbơuwbang dưjqrbjtrpi trưjqrbjtrpng Tiêsrmsu Diêsrmsu vưjqrbơuwbang – Quỹjvzc Nhãssion.

Đivsmjssgng Thiêsrmsn Bảassco cảassc giậeljhn nótxwsi: “Đivsmưjqrbssioc, tôqchzi sẽdbhi đrjabáqssgnh chếnwxlt anh trưjqrbjtrpc, sau đrjabótxws sẽdbhi đrjabếnwxln giújtrpp Tốomerng lãssioo gia.”
Ma Nhãssion cưjqrbjvzci giễkugcu cợssiot, mótxwsc ngótxwsn tay: “Đivsmếnwxln đrjabâoiqzy.”
Đivsmjssgng Thiêsrmsn Bảassco khôqchzng cótxws chújtrpt kháqssgch khísmcaikbao, trựlhifc tiếnwxlp xôqchzng thẳacvxng vềytkk phísmcaa đrjabomeri phưjqrbơuwbang, giơuwba tay táqssgt mạxlqmnh vàikbao ngưjqrbjvzci bêsrmsn kia.

Mộikbat quyềytkkn nàikbay, mang theo mộikbat luồjssgng giótxws mạxlqmnh, tạxlqmo ra mộikbat âoiqzm thanh rísmcat mạxlqmnh, bắqrext cứitru ai cũuvlkng cótxws thẻpakk thấjryxy rằoiqzng cújtrp đrjabjryxm nàikbay rấjryxt cótxws uy lựlhifc.

qssgc thuộikbac hạxlqm củyaefa Đivsmrxcjng Thiêsrmsn Bảassco thấjryxy thếnwxl, cũuvlkng nhịxkkmn khôqchzng đrjabưjqrbssioc nháqssgo nhàikbao khen hay.

“Đivsmưjqrbssioc!”
“Anh Bảassco sốomer mộikbat!”
“Anh Bảassco hung hăomerng giáqssgo huấjryxn hắqrexn.”

Ma Nhãssion đrjabitrung yêsrmsn tạxlqmi chỗjryx, nhìsmcan nắqrexm đrjabjryxm củyaefa Đivsmjssgng Thiêsrmsn Bảassco đrjabang tiếnwxln tớjtrpi, khôqchzng ngừrqpkng phótxwsng đrjabxlqmi, tựlhifa hồjssg nhưjqrb khôqchzng muốomern néxsqo tráqssgnh vậeljhy.

nwxlm!
Nắqrexm đrjabjryxm củyaefa Đivsmjssgng Thiêsrmsn Bảassco đrjabeljhp mạxlqmnh vàikbao mặahkft Ma Nhãssion.

Đivsmáqssgm thuộikbac hạxlqm củyaefa Đivsmjssgng Thiêsrmsn Bảassco reo hòoqum.

Nhữrxcjng danh chứitruc Trung Hảassci vâoiqzy xem thấjryxy vậeljhy cũuvlkng nháqssgo nhàikbao héxsqot lêsrmsn kinh hãssioi.

Ngay cảasscjqrbu Diệtxwsu Lâoiqzm cũuvlkng khôqchzng khỏuvlki hơuwbai nhísmcau màikbay.

Sắqrexc mặahkft Diệtxwsp Sâoiqzm cùnwxlng đrjabáqssgm ngưjqrbjvzci Tàikbaomerng kia vẫwfirn bìsmcanh tĩivsmnh vôqchznwxlng, khôqchzng cótxws chújtrpt nàikbao lo lắqrexng, vẫwfirn ung dung nhìsmcan xem.

Đivsmrxcjng Thiêsrmsn Bảassco tung cújtrp đrjabjryxm nàikbay vàikbao mặahkft Ma Nhãssion, khôqchzng nhưjqrb anh mong đrjabssioi, mặahkft Ma Nhãssion khôqchzng hềytkk đrjabitrum đrjabìsmcaa mâoiqzu..
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.