Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 1126 : Thiên đạo pháp tắc

    trước sau   
sfgrn trong tinh khôoikeng hạdvixo hãqaqdn, thậkomxt nhiềtwueu kim quang rơywwgi xuốrtlzng, thâqaqdn hìnirknh Diệllghp Dưwfhwơywwgng Thàsfgrnh phâqaqdn giảikfti thàsfgrnh kim quang khai thôoikeng dung hợitqsp cùwfhwng năiahkng lưwfhwitqsng bổcjxkn nguyêsfgrn vũklqx trụnzko, mãqaqdi đngptếdvixn lúbmbqc khôoikeng còlvykn phâqaqdn biệllght lẫxfuun nhau, sau đngptópiuf thâqaqdn thểoogd Diệllghp Dưwfhwơywwgng Thàsfgrnh hộleffi tụnzko lạdvixi, cuốrtlzi cùwfhwng xuấdvixt hiệllghn trong hưwfhw khôoikeng, toàsfgrn thâqaqdn sáncbvng lạdvixn rựgipvc rỡdely.

Ba ngàsfgry sau, bêsfgrn trong thầngptn đngptiệllghn Cựgipvc Đulagdvixo tinh khu, chưwfhwa đngptngpty ngàsfgrn thầngptn minh tụnzko tậkomxp nơywwgi nàsfgry, toàsfgrn bộleff mọoikei ngưwfhwpnppi đngpttwueu mang theo vẻoikewfhwng kíahicnh nhìnirkn lêsfgrn thầngptn thai.

ncbvch Nguyêsfgrn châqaqdn quâqaqdn cầngptm kim sắrtlzc lệllghnh bàsfgri trong tay, nghiêsfgrm túbmbqc khom ngưwfhwpnppi, cao giọoikeng nópiufi:

- Thỉdvixnh Ngựgipv Long thầngptn tôoiken bệllgh hạdvix đngptăiahkng cơywwg, tiếdvixp quảikftn báncbvt hoang vũklqx trụnzko!

- Thỉdvixnh Ngựgipv Long thầngptn tôoiken bệllgh hạdvix đngptăiahkng cơywwg, tiếdvixp quảikftn báncbvt hoang vũklqx trụnzko!

Diệllghp Dưwfhwơywwgng Thàsfgrnh mỉdvixm cưwfhwpnppi đngptleffng dậkomxy nópiufi:


- Bổcjxkn nguyêsfgrn vũklqx trụnzko bởolfmi vìnirk phâqaqdn tranh màsfgr phâqaqdn, bởolfmi vìnirk chiếdvixn tranh màsfgr hợitqsp, hiệllghn giờpnpp tai họoikea dịkvxz thúbmbq đngptãqaqd đngptkvxznh, ngàsfgry an bìnirknh tưwfhwpnppng hòlvyka củbmbqa vũklqx trụnzko đngptãqaqd đngptếdvixn.

- Vịkvxz tríahic đngptleffng đngptngptu chúbmbqng thầngptn, cópiufklqxng nhưwfhw khôoikeng!

Diệllghp Dưwfhwơywwgng Thàsfgrnh cưwfhwpnppi nópiufi:

- Cáncbvc ngưwfhwơywwgi họoikec theo xãqaqd hộleffi phàsfgrm nhâqaqdn, dùwfhwng nghịkvxz việllghn tiếdvixn hàsfgrnh thưwfhwơywwgng thảikfto cùwfhwng giảikfti quyếdvixt, ta sẽgquf khôoikeng xen vàsfgro chuyệllghn nàsfgry.

Dứlefft lờpnppi hắrtlzn liềtwuen biếdvixn mấdvixt, chỉdvixwfhwu lạdvixi thanh âqaqdm vang vọoikeng trong thầngptn đngptiệllghn:

- Chúbmbqng thầngptn chi chủbmbq chỉdvixsfgr mộlefft hưwfhw danh, cầngptn gìnirk đngptoogd ýwxua nhưwfhw vậkomxy? Thiêsfgrn đngptdvixo pháncbvp tắrtlzc củbmbqa bổcjxkn nguyêsfgrn vũklqx trụnzko đngptãqaqd sớplvjm hoàsfgrn thiệllghn, mọoikei ngưwfhwpnppi tựgipvnirknh thểoogd ngộleff.

- …

Cảikft đngptdvixi đngptiệllghn nhấdvixt thờpnppi yêsfgrn tĩlvyknh, mọoikei ngưwfhwpnppi đngptleffng lêsfgrn đngptưwfhwa mắrtlzt nhìnirkn nhau, nhấdvixt thờpnppi khôoikeng biếdvixt nêsfgrn làsfgrm gìnirk.

Kries Baar cùwfhwng Báncbvch Nguyêsfgrn châqaqdn quâqaqdn đngptưwfhwa mắrtlzt nhìnirkn nhau, tựgipva hồlvyk hiệllghn ta linh quang.

- Thiêsfgrn đngptdvixo pháncbvp tắrtlzc!

Hai ngưwfhwpnppi cùwfhwng hôoikesfgrn, sau đngptópiuf khôoikeng nhịkvxzn đngptưwfhwitqsc pháncbvsfgrn cưwfhwpnppi:

- Thiêsfgrn đngptdvixo pháncbvp tắrtlzc, thìnirk ra làsfgr thếdvix!

Thiêsfgrn đngptdvixo pháncbvp tắrtlzc cùwfhwng tồlvykn tạdvixi vớplvji bổcjxkn nguyêsfgrn vũklqx trụnzko, hiệllghn tạdvixi sau khi Diệllghp Dưwfhwơywwgng Thàsfgrnh đngptlefft pháncbv, đngptãqaqd hoàsfgrn thiệllghn thiêsfgrn đngptdvixo pháncbvp tắrtlzc, ýwxua nghĩlvyka pháncbvp tắrtlzc bổcjxkn nguyêsfgrn vũklqx trụnzko đngptãqaqd bịkvxz hắrtlzn nắrtlzm giữlvyk, hơywwgn nữlvyka hắrtlzn cópiufiahkng lựgipvc sửmacla đngptcjxki pháncbvp tắrtlzc…


Hắrtlzn đngptãqaqd nắrtlzm giữlvyka pháncbvp tắrtlzc, cầngptn gìnirk đngptoogd ýwxua ngai vàsfgrng chúbmbqng thầngptn chi chủbmbq?

- Từyszz ngàsfgry hôoikem nay, Nam Hạdvixo tinh khu đngptcjxki têsfgrn Trung Ưolfmơywwgng tinh khu, tuy Ngựgipv Long thầngptn tôoiken khôoikeng đngptáncbvp ứleffng tiếdvixp nhậkomxn chứleffc vịkvxz, nhưwfhwng vẫxfuun phảikfti giữlvyk lễitqs tiếdvixt chúbmbqng thầngptn chi chủbmbq, khôoikeng đngptưwfhwitqsc lãqaqdnh đngptdvixm.

Kries Baar cưwfhwpnppi nópiufi.

Trong hưwfhw khôoikeng, Kreis Baar cưwfhwpnppi nópiufi:

- Giảikfti phópiufng, rốrtlzt cụnzkoc hoàsfgrn toàsfgrn giảikfti phópiufng! Ta muốrtlzn đngpti tớplvji chỗleffwfhw đngptllgholfm ngàsfgrn năiahkm vạdvixn năiahkm, sưwfhw huynh cópiuf đngpti khôoikeng?

- Cùwfhwng đngpti cùwfhwng đngpti, vừyszza lúbmbqc ta đngptãqaqd thu thậkomxp xong rưwfhwitqsu ngon, tìnirkm sưwfhw đngptllgh uốrtlzng vàsfgri chéikftn!

ncbvch Nguyêsfgrn châqaqdn quâqaqdn cưwfhwpnppi nópiufi:

- Thiêsfgrn đngptdvixo pháncbvp tắrtlzc đngptãqaqd đngptưwfhwitqsc hắrtlzn chữlvyka trịkvxz hoàsfgrn thiệllghn, vừyszza lúbmbqc lãqaqdnh giáncbvo thầngptn hoàsfgrng cảikftnh giớplvji làsfgr thếdvixsfgro!

Trởolfm lạdvixi Ngâqaqdn Hàsfgr tinh hệllgh, Diệllghp Dưwfhwơywwgng Thàsfgrnh vẫxfuun chưwfhwa lậkomxp tứleffc quay vềtwue đngptkvxza cầngptu, màsfgr muốrtlzn xâqaqdy dựgipvng mộlefft tiêsfgrn cảikftnh nhưwfhw trong lýwxuawfhwolfmng củbmbqa chíahicnh mìnirknh.

wfhwplvji kim quang táncbvc dụnzkong, vôoike sốrtlz tinh cầngptu hoang phếdvix pháncbvt sinh biếdvixn hópiufa nghiêsfgrng trờpnppi lệllghch đngptdvixt, vôoike sốrtlzbmbqi non đngptlvykng ruộleffng mọoikec lêsfgrn, đngptdvixi thụnzko che trờpnppi san sáncbvt, sôoikeng suốrtlzi biểoogdn khơywwgi chằxvmrn chịkvxzt, vôoike sốrtlz tinh cầngptu đngptưwfhwitqsc thay đngptcjxki trởolfm thàsfgrnh sinh mệllghnh tinh cầngptu.

Chưwfhwa đngptngpty mộlefft ngàsfgry, tinh cầngptu hoang vu đngptãqaqd trởolfm thàsfgrnh nhạdvixc viêsfgrn củbmbqa vôoike sốrtlz sinh mệllghnh, màsfgr kim long chíahicnh làsfgr chủbmbq nhâqaqdn tinh cầngptu nàsfgry.

Trưwfhwplvjc khi hắrtlzn rờpnppi đngpti, nơywwgi nàsfgry đngptưwfhwitqsc đngptywwgt têsfgrn làsfgr Kim Long Tinh, trởolfm thàsfgrnh mộlefft trong nhữlvykng hậkomxu hoa viêsfgrn củbmbqa hắrtlzn.

Sau khi sáncbvng tạdvixo Kim Long Tinh, bấdvixt kỳadpq nhữlvykng gìnirk hắrtlzn nghĩlvyk tớplvji đngpttwueu liêsfgrn tụnzkoc sáncbvng tạdvixo đngpti ra…nhữlvykng thầngptn thúbmbq trong truyềtwuen thuyếdvixt cổcjxk đngptdvixi, đngpttwueu bịkvxz hắrtlzn lầngptn lưwfhwitqst sáncbvng thếdvix.


Sau đngptópiuf hắrtlzn lạdvixi sáncbvng tạdvixo nhữlvykng tinh cầngptu thíahicch hợitqsp cho nhâqaqdn loạdvixi cưwfhw trúbmbq, đngptleffng thựgipvc vậkomxt bìnirknh thưwfhwpnppng, núbmbqi non sôoikeng ngòlvyki, tiêsfgrn hoa tiêsfgrn thảikfto…

sfgro lúbmbqc nàsfgry, Kreis Baar đngptlefft nhiêsfgrn xuấdvixt hiệllghn:

- Sưwfhw đngptllgh, tiểoogdu tửmacl nhàsfgr ngưwfhwơywwgi quấdvixn quýwxuat lấdvixy ta muốrtlzn ta gọoikei ngưwfhwơywwgi trởolfm vềtwue đngptâqaqdu, ta thậkomxt sựgipv chịkvxzu khôoikeng nổcjxki.

Vẻoike mặywwgt hắrtlzn cưwfhwpnppi khổcjxk:

- Ngưwfhwơywwgi nhanh đngpti vềtwue, nếdvixu khôoikeng hắrtlzn lậkomxt ngưwfhwitqsc cảikft đngptkvxza cầngptu!

Sau đngptópiuf hắrtlzn lạdvixi bĩlvyku môoikei:

- Huốrtlzng hồlvyk em trai củbmbqa ngưwfhwơywwgi sắrtlzp kếdvixt hôoiken, ngưwfhwơywwgi khôoikeng phảikfti đngptáncbvp ứleffng vềtwue tham gia hôoiken lễitqs củbmbqa hắrtlzn sao? Nhanh vềtwue đngpti!

- Ha ha…Hai mưwfhwơywwgi năiahkm sau.

sfgrn trong biêsfgrn giớplvji Hoa Hạdvix liêsfgrn minh đngptkvxza cầngptu, trấdvixn Bảikfto Kinh ngàsfgry xưwfhwa đngptãqaqd biếdvixn mấdvixt khôoikeng còlvykn thấdvixy bópiufng dáncbvng tăiahkm hơywwgi, mộlefft tòlvyka đngptdvixi lầngptu che trờpnppi mọoikec lêsfgrn cao ngấdvixt ngưwfhwolfmng, vôoike sốrtlz phi hàsfgrnh khi xuyêsfgrn toa trong khôoikeng gian nópiufi rõahic trấdvixn nhỏphtu hẻoikeo láncbvnh ngàsfgry xưwfhwa hiệllghn tạdvixi đngptãqaqd biếdvixn thàsfgrnh mộlefft tòlvyka đngptdvixi đngptôoike thịkvxz phồlvykn hoa nhộleffn nhịkvxzp.

sfgrn trong thàsfgrnh phốrtlz, trong mộlefft căiahkn nhàsfgrywwgn 70m2…

- Cha, mẹwefl, đngptâqaqdy làsfgr bạdvixn gáncbvi củbmbqa con.


Thanh niêsfgrn hai mưwfhwơywwgi bốrtlzn hai mưwfhwơywwgi lăiahkm dẫxfuun theo mộlefft côoikencbvi vàsfgro nhàsfgr, trêsfgrn mặywwgt tràsfgrn ngậkomxp nụnzkowfhwpnppi sáncbvng lạdvixn.

Mộlefft đngptôoikei nam nữlvyk trung niêsfgrn ngồlvyki trêsfgrn sôoike pha, dung mạdvixo bìnirknh thưwfhwpnppng, ăiahkn mặywwgc bìnirknh thưwfhwpnppng, màsfgr trong nhàsfgrsfgri tríahicklqxng cópiuf vẻoike bủbmbqn xỉdvixn vôoikewfhwng.

Nam tửmacl đngptleffng dậkomxy cưwfhwpnppi nópiufi:

- Côoikencbvi, đngptiềtwueu kiệllghn nhàsfgr chúbmbqng tôoikei cháncbvu cũklqxng thấdvixy rõahic, Hạdvixo Hiêsfgrn lạdvixi khôoikeng cópiuf bảikftn lãqaqdnh gìnirk, cháncbvu thậkomxt sựgipv nguyệllghn ýwxua kếdvixt hôoiken vớplvji nópiuf sao?

- Thúbmbqc thúbmbqc, cháncbvu nguyệllghn ýwxua!

oikencbvi nhậkomxn châqaqdn gậkomxt đngptngptu:

- Hiêsfgrn ca đngptrtlzi vớplvji cháncbvu thậkomxt sựgipv tốrtlzt lắrtlzm.

- Nha!

Diệllghp Hạdvixo Hiêsfgrn khôoikeng nhịkvxzn đngptưwfhwitqsc hoan hôoike, đngptrtlzc ýwxuasfgrnh váncbvo nópiufi:

- Cha mẹwefl, con nópiufi khôoikeng sai đngpti? Tìnirkm lãqaqdo bàsfgr phảikfti vềtwue quêsfgr nhàsfgrnirkm, ba năiahkm thờpnppi gian đngpti hơywwgn táncbvm mưwfhwơywwgi tinh cầngptu, nhìnirkn xem, vẫxfuun làsfgroikewfhwơywwgng trấdvixn Bảikfto Kinh tốrtlzt nhấdvixt!

- A?

oikencbvi ngâqaqdy ngẩrokjn cảikft ngưwfhwpnppi…

Ba mưwfhwơywwgi năiahkm sau.


Vẫxfuun làsfgriahkn nhàsfgrklqx, lạdvixi mộlefft chàsfgrng trai mang theo mộlefft côoikencbvi đngptrokjy ra cửmacla phòlvykng, bêsfgrn trong làsfgr đngptôoikei vợitqs chồlvykng trung niêsfgrn hơywwgn bốrtlzn mưwfhwơywwgi tuổcjxki.

- Cha mẹwefl, đngptâqaqdy làsfgr bạdvixn gáncbvi củbmbqa con, nàsfgrng têsfgrn Diệllghu Diệllghu…

Ngoàsfgri cửmacla sổcjxk, Diệllghp Dưwfhwơywwgng Thàsfgrnh vui vẻoikepiufi:

- Cháncbvu trai chúbmbqng ta áncbvnh mắrtlzt khôoikeng sai ah, bộleffncbvng côoikeikftsfgry xinh xắrtlzn, sinh ra đngptleffa cháncbvu nhấdvixt đngptkvxznh trắrtlzng trẻoikeo mậkomxp mạdvixp!

- Sao anh biếdvixt làsfgr cháncbvu trai?

qaqdm Mạdvixn Ny bậkomxt cưwfhwpnppi:

- Cháncbvu gáncbvi khôoikeng đngptưwfhwitqsc sao?

- Đulagưwfhwitqsc đngptưwfhwitqsc, dùwfhw sao cópiuf đngptleffa nhópiufc chơywwgi làsfgr đngptưwfhwitqsc.

Diệllghp Dưwfhwơywwgng Thàsfgrnh ngáncbvp dàsfgri vưwfhwơywwgn vai, lẩrokjm bẩrokjm:

- Chơywwgi ba tháncbvng mạdvixt chưwfhwitqsc, thậkomxt chếdvixt ngưwfhwpnppi!

- Làsfgr do Dung Dung cùwfhwng Ưolfmu Tửmacl muốrtlzn chơywwgi thôoikei, em cũklqxng làsfgr ngưwfhwpnppi bịkvxz hạdvixi!

qaqdm Mạdvixn Ny cưwfhwpnppi kháncbvng nghịkvxz:

- Hay làsfgr vềtwue chơywwgi đngptkvxza chủbmbq thêsfgrm ba tháncbvng?

- Anh khôoikeng nhiềtwueu thờpnppi gian rảikftnh rỗleffi nhưwfhw vậkomxy…

- Qua vàsfgri ngàsfgry Thiêsfgrn Dãqaqd sẽgquf dẫxfuun bạdvixn gáncbvi vềtwue, anh làsfgrm cha cũklqxng phảikfti ra mặywwgt mộlefft chúbmbqt…

- Đulagưwfhwitqsc đngptưwfhwitqsc đngptưwfhwitqsc, biếdvixt anh làsfgrm cha vấdvixt vảikft.

qaqdm Mạdvixn Ny lưwfhwpnppm hắrtlzn:

- Khôoikeng nghĩlvyk tớplvji Dung Dung sinh thai song sinh đngptâqaqdu…

- Hay làsfgr đngptêsfgrm nay anh cũklqxng cho em mang thai.

Diệllghp Dưwfhwơywwgng Thàsfgrnh cưwfhwpnppi hắrtlzc hắrtlzc:

- Lầngptn nàsfgry khôoikeng cầngptn thai song sinh, sinh bốrtlzn đngpti!

- A…

- Tiểoogdu nha đngptngptu, khôoikeng giáncbvo huấdvixn em, em thậkomxt khôoikeng biếdvixt trong nhàsfgr ai làsfgrm chủbmbq!

Diệllghp Dưwfhwơywwgng Thàsfgrnh hung dữlvyk:

- Đulagyszzng chạdvixy, đngptêsfgrm nay sẽgquf cho em mang thai!

- A…

qaqdm Mạdvixn Ny cưwfhwpnppi vang bay lêsfgrn khôoikeng trung, Diệllghp Dưwfhwơywwgng Thàsfgrnh đngptuổcjxki theo sau, thâqaqdn ảikftnh hai ngưwfhwpnppi dầngptn biếdvixn mấdvixt dưwfhwplvji trờpnppi chiềtwueu…

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.