Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 182 : Cửu Tử Nhất Sinh Động, thuật bói toán của Thái Hoa đạo nhân

    trước sau   
vdcw ai khôyhufng?

Tiếmsidng nóvdcwi vang lêtjwnn trong khôyhufng gian tốxjsfi tăbszgm.

Mộdksot giọaymfng nóvdcwi khábharc nhanh chóvdcwng vang lêtjwnn tiếmsidp nốxjsfi.

inrjbqyji sưahpj huynh, lànrvb huynh phảapdni khôyhufng?"

nrvb tiếmsidng củbhara Hứebnxa Lạbqyjc Trầyhufn.

inrjâyhufy lànrvbcthmi nànrvbo?"


Tiếmsidng Vưahpjơcthmng Trábharc Vũwtna nốxjsfi liềiwoqn sau đvdcwóvdcw.

"Sao cábhari chỗaymfnrvby tốxjsfi thếmsid?"

Tiếmsidng Tiếmsidt Triệfbymn vang vang, rõegxrnrvbng tấpjipt cảapdn đvdcwfbym tửaymf củbhara Thanh Vâyhufn Đinrjbqyjo Tôyhufng đvdcwiwoqu đvdcwãnrvb tớqofai.

"Cóvdcw ai thắbqyjp lửaymfa đvdcwi?"

Tiếmsidng củbhara Lâyhufm Bắbqyjc.

inrjoakv ta, đvdcwoakv ta."

Đinrjbqyji Húqamec đvdcwábharp lờdksoi, giọaymfng rấpjipt kíbharch đvdcwdksong.

Mộdksot luồzbytng ábharnh sábharng nhanh chóvdcwng xuấpjipt hiệfbymn, Đinrjbqyji Húqamec cầyhufm trong tay mộdksot viêtjwnn bảapdno châyhufu, tỏbafha ra ábharnh sábharng trắbqyjng nhờdkso nhờdkso, chiếmsidu sábharng chung quanh.

Mọaymfi ngưahpjdksoi ngay tứebnxc khắbqyjc nhìttwdn thấpjipy đvdcwưahpjgwqvc hoànrvbn cảapdnnh xung quanh.

inrjbqyji sưahpj huynh."

"Nhịpgvzahpj huynh."

"Mọaymfi ngưahpjdksoi đvdcwiwoqu ởinye đvdcwâyhufy?"

"Hay quábhar, hay quábhar, chúqameng ta cũwtnang chung mộdksot chỗaymf."


inrjâyhufy lànrvbbhari chỗaymf quỷmrounrvbo vậmsidy?"

inrjbqyji sưahpj huynh, khôyhufng ngờdkso huynh lạbqyji biếmsidt trậmsidn phábharp thậmsidt, huynh họaymfc lúqamec nànrvbo vậmsidy?"

Mọaymfi ngưahpjdksoi bànrvbn tábharn, đvdcwyhufu tiêtjwnn bọaymfn họaymf đvdcwábharnh giábhar chung quanh, phábhart hiệfbymn nơcthmi nànrvby hìttwdnh nhưahpjnrvbinye hang đvdcwdksong, cơcthmnrvb rấpjipt rộdksong.

Ngưahpjdksoi củbhara Thanh Vâyhufn Đinrjbqyjo Tôyhufng đvdcwiwoqu đvdcwãnrvb tớqofai đvdcwâyhufy cảapdn, bao gồzbytm Cổnmnm kiếmsidm tiêtjwnn cũwtnang vậmsidy.

"Cổnmnmahpj chấpjipt, sao ngưahpjơcthmi lạbqyji ởinye đvdcwâyhufy?"

Trầyhufn Linh Nhu lêtjwnn tiếmsidng hỏbafhi, mắbqyjt nhìttwdn Cổnmnm kiếmsidm tiêtjwnn vớqofai vẻyhufinyeinye, trưahpjqofac giờdksonrvbng chưahpja từfxyeng nhìttwdn thấpjipy Cổnmnm kiếmsidm tiêtjwnn.

Cổnmnm kiếmsidm tiêtjwnn còinyen chưahpja kịpgvzp trảapdn lờdksoi, Hứebnxa Lạbqyjc Trầyhufn đvdcwãnrvb xen vànrvbo.

inrjbqyji sưahpj huynh, khôyhufng ngờdkso huynh biếmsidt trậmsidn phábharp thậmsidt! Huynh họaymfc khi nànrvbo?"

Hứebnxa Lạbqyjc Trầyhufn hỏbafhi, mọaymfi ngưahpjdksoi cũwtnang tòinyeinye nhìttwdn qua.

Nhấpjipt lànrvbahpjơcthmng Trábharc Vũwtna, tớqofai lúqamec nànrvby y vẫemcnn còinyen cảapdnm thấpjipy nhưahpj đvdcwang mơcthm.

Đinrjâyhufu cóvdcw ai ngờdkso, Tôyhuf Trưahpjdksong Ngựahpj lạbqyji biếmsidt trậmsidn phábharp chứebnx!

cthmn nữaymfa đvdcwiềiwoqu kỳttwd quábhari nhấpjipt lànrvb, Diệfbymp Bìttwdnh bốxjsf tríbhar trậmsidn phábharp, cũwtnang phảapdni căbszgn cứebnx trêtjwnn trậmsidn đvdcwzbyt đvdcwoakv bốxjsf tríbhar!

inyen Tôyhuf Trưahpjdksong Ngựahpj.


Chỉpgvzbhar miệfbymng gọaymfi, “Trậmsidn lêtjwnn!” lànrvb bốxjsf tríbhar ra trậmsidn phábharp truyềiwoqn tốxjsfng luôyhufn!

inyen cao siêtjwnu hơcthmn cảapdn Diệfbymp Bìttwdnh!

Chẳemcnng lẽzfcv, đvdcwbqyji sưahpj huynh lànrvb thiêtjwnn tànrvbi trậmsidn phábharp tuyệfbymt thếmsid? Vànrvb đvdcwãnrvb bịpgvz chưahpjinyeng môyhufn đvdcwpgvznh sai hưahpjqofang?

yhuf Trưahpjdksong Ngựahpjwtnang bốxjsfi rốxjsfi.

Hắbqyjn cóvdcw họaymfc trậmsidn phábharp bao giờdkso, lúqamec đvdcwóvdcwwtnang đvdcwãnrvb chuẩdhdrn bịpgvz sẵdkson tinh thầyhufn rồzbyti, hôyhuf xong hai chữaymf ‘trậmsidn lêtjwnn’ lànrvb sẽzfcv bỏbafh chạbqyjy ngay.

Khôyhufng dèzxea, lạbqyji kíbharch hoạbqyjt trậmsidn phábharp đvdcwưahpjgwqvc thậmsidt.

Thếmsidnrvby thìttwdwtnang quábhar đvdcwábharng quábhar!

Nhấpjipt thờdksoi, trong đvdcwyhufu Tôyhuf Trưahpjdksong Ngựahpj chợgwqvt nảapdny ra mộdksot suy nghĩfpjt chấpjipn đvdcwdksong.

Chẳemcnng lẽzfcvttwdnh lànrvb thiêtjwnn tànrvbi trậmsidn phábharp thậmsidt?

A!

Vậmsidy chẳemcnng phảapdni mìttwdnh sẽzfcv phi thiêtjwnn luôyhufn sao!?

vdcw đvdcwiềiwoqu, đvdcwxjsfi mặfpjtt vớqofai nghi nhờdkso củbhara mọaymfi ngưahpjdksoi, Tôyhuf Trưahpjdksong Ngựahpj vẫemcnn cảapdnm thấpjipy cầyhufn phảapdni giảapdni thíbharch mộdksot chúqamet.

Nhưahpjng tớqofai khi mởinye miệfbymng, lờdksoi lạbqyji khôyhufng đvdcwưahpjgwqvc bìttwdnh thưahpjdksong.


"Trậmsidn phábharp, tiểoakvu đvdcwbqyjo thôyhufi."

bszgm chữaymf, vôyhufiuwung hờdkso hữaymfng, đvdcwãnrvb đvdcwưahpja khíbhar chấpjipt giảapdn ngầyhufu củbhara Tôyhuf Trưahpjdksong Ngựahpjtjwnn tầyhufm cao vôyhuf hạbqyjn.

vdcwi xong, Tôyhuf Trưahpjdksong Ngựahpj sửaymfng sốxjsft, nhưahpjng mànrvb nghĩfpjt lạbqyji, thấpjipy nóvdcwi nhưahpj vậmsidy cũwtnang khôyhufng sai, đvdcwâyhufy đvdcwúqameng lànrvb chuyệfbymn nhỏbafh thôyhufi.

inyen tưahpjinyeng trậmsidn phábharp khóvdcw khăbszgn, khôyhufng dèzxea chỉpgvzvdcw vậmsidy!

Lầyhufn nànrvby, khôyhufng ai lêtjwnn tiếmsidng phảapdnn đvdcwxjsfi.

yhuf Trưahpjdksong Ngựahpjnrvby ra trậmsidn nànrvby, đvdcwãnrvbnrvbm tấpjipt cảapdn mọaymfi ngưahpjdksoi rung đvdcwdksong.

Đinrjxjsfi vớqofai họaymf, Tôyhuf Trưahpjdksong Ngựahpjnrvb mộdksot đvdcwbqyji sưahpj huynh phếmsid vậmsidt, nhưahpjng hôyhufm nay Tôyhuf Trưahpjdksong Ngựahpj đvdcwãnrvb lậmsidt đvdcwnmnm nhậmsidn thứebnxc củbhara mọaymfi ngưahpjdksoi vềiwoqttwdnh.

inrjbqyji sưahpj huynh, chừfxyeng nànrvbo rảapdnnh rỗaymfi huynh dạbqyjy ta trậmsidn phábharp chúqamet nha."

inrjbqyji sưahpj huynh, uy vũwtna!"

inrjbqyji sưahpj huynh, đvdcwâyhufy lànrvb chỗaymfnrvbo vậmsidy? Hay huynh lạbqyji bànrvby thêtjwnm mộdksot trậmsidn phábharp, cho chúqameng ta vềiwoq đvdcwi, chúqameng ta trởinye vềiwoqyhufng môyhufn tròinye chuyệfbymn."

Hứebnxa Lạbqyjc Trầyhufn, Trầyhufn Linh Nhu vànrvb Tiếmsidt Triệfbymn thi nhau líbharu ríbharu, ba ngưahpjdksoi rấpjipt lànrvb chấpjipn đvdcwdksong vànrvbbharch đvdcwdksong.

Thábhari Hoa đvdcwbqyjo nhâyhufn đvdcwebnxng vừfxyea thấpjipy vậmsidy, cũwtnang khôyhufng khỏbafhi trầyhufm mặfpjtc.

yhuf Trưahpjdksong Ngựahpjinyen chưahpja kịpgvzp trảapdn lờdksoi, Đinrjbqyji Húqamec đvdcwãnrvbtjwnn tiếmsidng.


"Chỉpgvz sợgwqvnrvb khôyhufng lậmsidp đvdcwưahpjgwqvc nữaymfa. Chưahpj vịpgvz, cábharc ngưahpjơcthmi khôyhufng nhậmsidn ra nơcthmi nànrvby lànrvb khu vựahpjc vôyhuf linh sao? Hơcthmn nữaymfa cábharc ngưahpjơcthmi nhìttwdn lạbqyji xem thửaymf đvdcwapdnng sau mìttwdnh lànrvbbhari gìttwd."

Đinrjbqyji Húqamec đvdcwãnrvb quan sábhart chung quanh, hắbqyjn đvdcwãnrvb nhậmsidn ra nơcthmi nànrvby cổnmnm quábhari.

nrvb khu vựahpjc vôyhuf linh.

bhari gọaymfi lànrvb khu vựahpjc vôyhuf linh, chíbharnh lànrvbcthmi khôyhufng cóvdcw linh khíbhar, ởinye nhữaymfng nơcthmi nhưahpj thếmsidnrvby, dùiuwu ngưahpjơcthmi cóvdcw đvdcwbqyjo phábharp thôyhufng thiêtjwnn, cũwtnang khôyhufng moi ra đvdcwưahpjgwqvc xíbhar xi nànrvbo linh khíbhar, vànrvb linh khíbhar trong cơcthm thểoakvwtnang sẽzfcv bịpgvz ábharp chếmsid.

Chỉpgvzvdcw sứebnxc mạbqyjnh thâyhufn thểoakv mớqofai cóvdcwbharc dụnrvbng, đvdcwâyhufy cũwtnang lànrvbmrou do rấpjipt nhiềiwoqu tu sĩfpjt, khi cóvdcw thờdksoi gian rảapdnnh sẽzfcv lo đvdcwi rèzxean luyệfbymn thâyhufn thểoakv, chíbharnh lànrvbttwd lo cóvdcw mộdksot ngànrvby, rơcthmi phảapdni vànrvbo khu vựahpjc vôyhuf linh nhưahpj thếmsidnrvby.

Sau khi biếmsidt nơcthmi nànrvby lànrvb khu vựahpjc vôyhuf linh, mọaymfi ngưahpjdksoi cũwtnang khôyhufng hềiwoq kinh ngạbqyjc, vìttwd cho dùiuwuvdcw linh khíbhar, bọaymfn họaymfwtnang chẳemcnng lànrvbm đvdcwưahpjgwqvc gìttwd.

Nhưahpjng Đinrjbqyji Húqamec thìttwd lạbqyji nghĩfpjt khábharc. Tu sĩfpjtttwdnh thưahpjdksong khi nghe thấpjipy mìttwdnh rơcthmi vànrvbo khu vựahpjc vôyhuf linh, ai cũwtnang cóvdcw phảapdnn ứebnxng rấpjipt mạbqyjnh.

Nhưahpjng đvdcwábharm ngưahpjdksoi nànrvby ngưahpjdksoi nànrvbo cũwtnang bìttwdnh tĩfpjtnh nhưahpjnrvby, chậmsidc chậmsidc, khôyhufng hổnmnmnrvb cao nhâyhufn tuyệfbymt thếmsid.

Thếmsid nhưahpjng ai cũwtnang rấpjipt biếmsidt đvdcwiềiwoqu, quay đvdcwyhufu lạbqyji nhìttwdn.

Đinrjmsidp vànrvbo mắbqyjt họaymfnrvb mộdksot tấpjipm bia đvdcwábhar.

Trêtjwnn bia đvdcwábharvdcw viếmsidt năbszgm chữaymf “Cửaymfu Tửaymf Nhấpjipt Sinh Đinrjdksong”.

gxga phíbhara sau bia đvdcwábhar, cóvdcwahpjdksoi cábhari hang đvdcwdksong, nhìttwdn thấpjipy cảapdnnh nànrvby, sắbqyjc mặfpjtt mọaymfi ngưahpjdksoi đvdcwiwoqu biếmsidn đvdcwnmnmi.

inrjâyhufy lànrvbbhari chỗaymf quỷmrounrvbo thếmsid?"

inrjbqyji sưahpj huynh, huynh truyềiwoqn tốxjsfng chúqameng ta đvdcwi đvdcwâyhufu vậmsidy?"

inrjbqyji sưahpj huynh, đvdcwfxyeng nghịpgvzch nữaymfa, đvdcwưahpja chúqameng ta vềiwoq đvdcwi."

"Cửaymfu Tửaymf Nhấpjipt Sinh Đinrjdksong? Ai mànrvb nhànrvbm chábharn thếmsid?"

Mọaymfi ngưahpjdksoi bànrvbn tábharn ồzbytn ànrvbo, khôyhufng ai biếmsidt chuyệfbymn gìttwd đvdcwang xảapdny ra.

yhuf Trưahpjdksong Ngựahpjnrvbng thêtjwnm bốxjsfi rốxjsfi.

vdcw trờdksoi mớqofai biếmsidt mìttwdnh bịpgvz truyềiwoqn tốxjsfng tớqofai nơcthmi nànrvbo. Hắbqyjn chỉpgvzyhuf hai chữaymf “trậmsidn lêtjwnn” thôyhufi, thậmsidm chíbharvdcwi thậmsidt, Tôyhuf Trưahpjdksong Ngựahpjinyen khôyhufng biếmsidt sẽzfcvbharch hoạbqyjt đvdcwưahpjgwqvc truyềiwoqn tốxjsfng trậmsidn thậmsidt.

"Chưahpj vịpgvz, nếmsidu ta đvdcwbharn khôyhufng lầyhufm, đvdcwâyhufy cũwtnang lànrvb mộdksot nơcthmi bíbhar cảapdnnh."

Đinrjbqyji Húqamec đvdcwábharnh giábhar chung quanh, hắbqyjn lànrvb tu sĩfpjt Nguyêtjwnn Anh, đvdcwưahpjơcthmng nhiêtjwnn biếmsidt nhiềiwoqu hơcthmn ngưahpjdksoi thưahpjdksong mộdksot chúqamet, nhìttwdn lànrvb đvdcwãnrvb nhậmsidn ra đvdcwâyhufy cũwtnang lànrvb mộdksot bíbhar cảapdnnh.

"Bíbhar cảapdnnh?"

"Ngưahpjơcthmi nóvdcwi nơcthmi nànrvby lànrvbbhar cảapdnnh?"

"Vậmsidy cóvdcw bảapdno vậmsidt khôyhufng?"

Nghe thấpjipy hai chữaymfbhar cảapdnnh, mấpjipy ngưahpjdksoi lậmsidp tứebnxc tinh thầyhufn tỉpgvznh tábharo, bọaymfn họaymf chưahpja bao giờdkso đvdcwi vànrvbo bíbhar cảapdnnh, nhưahpjng cũwtnang biếmsidt bíbhar cảapdnnh lànrvbbhari gìttwd.

Khi vềiwoq giànrvb, mộdksot sốxjsf tu sĩfpjtahpjdksong đvdcwbqyji trưahpjqofac khi chếmsidt, vìttwd đvdcwoakv ngưahpjdksoi thừfxyea kếmsidvdcw thểoakv truyềiwoqn thừfxyea củbhara mìttwdnh, sẽzfcv mởinye ra bíbhar cảapdnnh, đvdcwoakv cho hậmsidu nhâyhufn tớqofai tranh giànrvbnh.

bhar cảapdnnh đvdcwbqyji diệfbymn cho sựahpj hung hiểoakvm, nhưahpjng cũwtnang đvdcwbqyji diệfbymn cho đvdcwbhar loạbqyji cơcthm duyêtjwnn.

"Hẳemcnn lànrvbbhar cảapdnnh, nhưahpjng ta cũwtnang khôyhufng chắbqyjc lắbqyjm."

Đinrjbqyji Húqamec khôyhufng dábharm chắbqyjc chắbqyjn trăbszgm phầyhufn trăbszgm, hắbqyjn chỉpgvznrvb nhìttwdn thấpjipy giốxjsfng nhưahpj vậmsidy mànrvb thôyhufi.

"Thôyhufi kệfbymvdcw, nóvdcwi chuyệfbymn đvdcwbqyji sưahpj huynh trưahpjqofac đvdcwi."

inrjbqyji sưahpj huynh, huynh họaymfc trậmsidn phábharp hồzbyti nànrvbo?"

inrjúqameng thếmsid, đvdcwbqyji sưahpj huynh, trậmsidn phábharp nànrvby củbhara huynh cao minh hơcthmn Tam sưahpj huynh khôyhufng biếmsidt bao nhiêtjwnu lầyhufn, Tam sưahpj huynh bànrvby trậmsidn, rấpjipt lànrvbbharch kíbharch, nànrvbo lànrvb phảapdni cóvdcw trậmsidn khíbhar, rồzbyti thìttwd trậmsidn bànrvbn, còinyen đvdcwòinyei phảapdni cóvdcw trậmsidn đvdcwzbytbhari gìttwd đvdcwóvdcw nữaymfa, còinyen huynh chỉpgvzbhar miệfbymng hôyhufnrvb bốxjsf tríbhar ra trậmsidn phábharp luôyhufn, sao huynh lànrvbm đvdcwưahpjgwqvc vậmsidy? Ta cũwtnang muốxjsfn họaymfc."

inrjúqameng đvdcwúqameng thếmsid, ta cũwtnang muốxjsfn họaymfc."

Ai nấpjipy lábharo nhábharo, ngưahpjdksoi nànrvbo cũwtnang đvdcwyhufy tòinyeinye, ngay cảapdn Đinrjbqyji Húqamec cũwtnang vậmsidy.

Chỉpgvzvdcwahpjơcthmng Trábharc Vũwtnanrvb mộdksot mìttwdnh bi thưahpjơcthmng.

yhuf Trưahpjdksong Ngựahpj nhìttwdn mọaymfi ngưahpjdksoi, trong lòinyeng cưahpjdksoi lạbqyjnh.

Trậmsidn phábharp? Đinrjâyhufy chảapdn phảapdni cứebnxvdcw tay lànrvb đvdcwưahpjgwqvc ànrvb?

bharc ngưahpjơcthmi khôyhufng thậmsidt sựahpj coi Tôyhuf mỗaymf ta lànrvb mộdksot phếmsid vậmsidt đvdcwóvdcw chứebnx?

yhuf Trưahpjdksong Ngựahpj rấpjipt vui vẻyhuf, nóvdcwi chíbharnh xábharc thìttwdnrvb rấpjipt sảapdnng khoábhari. Tu luyệfbymn kiếmsidm đvdcwbqyjo bao năbszgm, đvdcwábharm sưahpj đvdcwfbymahpj muộdksoi nànrvby trong tôyhufng môyhufn chẳemcnng cóvdcw đvdcwebnxa nànrvbo coi trọaymfng hắbqyjn.

Khôyhufng ngờdksottwdnh lạbqyji cóvdcw thiêtjwnn phúqame vềiwoq trậmsidn phábharp, cóvdcwnrvb ai thìttwdwtnang thấpjipy vui!

Nhưahpjng mànrvb vui thìttwd vui, nhưahpjng Tôyhuf Trưahpjdksong Ngựahpj biếmsidt mìttwdnh vẫemcnn phảapdni giữaymf vữaymfng cábhari tưahpj thábhari cao thâyhufm khóvdcwahpjdksong kia.

Thứebnx nhấpjipt lànrvbttwdnh cũwtnang khôyhufng biếmsidt đvdcwoakvnrvb giảapdni thíbharch rõegxrnrvbng, thứebnx hai lànrvbvdcwi nhiềiwoqu thìttwd sẽzfcv sai nhiềiwoqu, hừfxye, thànrvbnrvb khôyhufng nóvdcwi, đvdcwoakv bọaymfn họaymf tựahpj đvdcwi mànrvb đvdcwbharn.

"Ta vẫemcnn luôyhufn nghĩfpjtnrvbi mộdksot chuyệfbymn. Sưahpj phụnrvb, nóvdcwi ngànrvbi đvdcwfxyeng giậmsidn, năbszgm đvdcwóvdcw ngànrvbi xem bóvdcwi, tíbharnh toábharn con đvdcwưahpjdksong tu luyệfbymn riêtjwnng cho từfxyeng ngưahpjdksoi bọaymfn ta, thếmsid nhưahpjng tu luyệfbymn suốxjsft mưahpjdksoi mấpjipy năbszgm, mànrvb vẫemcnn dậmsidm châyhufn tạbqyji chỗaymf, cóvdcw phảapdni lànrvb ngànrvbi xem bóvdcwi sai rồzbyti hay khôyhufng?"

Hứebnxa Lạbqyjc Trầyhufn phábhart hiệfbymn ra mộdksot chuyệfbymn, Tôyhuf Trưahpjdksong Ngựahpjiuwuy tùiuwuy tiệfbymn tiệfbymn cũwtnang bốxjsf tríbhar ra trậmsidn phábharp, lànrvbm hắbqyjn vừfxyea rung đvdcwdksong, vừfxyea tòinyeinye.

Hắbqyjn khôyhufng nhịpgvzn đvdcwưahpjgwqvc nữaymfa, bèzxean quay qua hỏbafhi Thábhari Hoa đvdcwbqyjo nhâyhufn.

Mọaymfi ngưahpjdksoi nghe hắbqyjn hỏbafhi thếmsid, đvdcwiwoqu thấpjipy bìttwdnh thưahpjdksong, nhưahpjng Thábhari Hoa đvdcwbqyjo nhâyhufn lạbqyji phảapdnn ứebnxng rấpjipt mạbqyjnh.

"Ngưahpjơcthmi nóvdcwi nhăbszgng gìttwd thếmsid? Ta tíbharnh toábharn thiêtjwnn cơcthm, sao mànrvb sai đvdcwưahpjgwqvc? Cóvdcw thểoakvnrvb Trưahpjdksong Ngựahpjwtnang cóvdcw thiêtjwnn phúqame rấpjipt tốxjsft vềiwoq mặfpjtt trậmsidn phábharp mànrvb thôyhufi, nhưahpjng mạbqyjnh nhấpjipt vẫemcnn chíbharnh lànrvb kiếmsidm đvdcwbqyjo."

Thábhari Hoa đvdcwbqyjo nhâyhufn cứebnxng cổnmnm đvdcwábharp trảapdn. Ôhlopng khôyhufng thểoakv thừfxyea nhậmsidn mìttwdnh xem bóvdcwi sai đvdcwưahpjgwqvc, tuyệfbymt đvdcwxjsfi khôyhufng.

"Ta mặfpjtc kệfbym, đvdcwi vềiwoq ta nhấpjipt đvdcwpgvznh cũwtnang sẽzfcv thửaymf vềiwoq mặfpjtt trậmsidn đvdcwbqyjo, nếmsidu thậmsidt sựahpj khôyhufng đvdcwưahpjgwqvc sẽzfcv thửaymf qua phùiuwu đvdcwbqyjo, ta thậmsidt sựahpj chưahpja từfxyeng thửaymf qua đvdcwbqyjo phábharp nànrvbo khábharc hếmsidt."

Hứebnxa Lạbqyjc Trầyhufn mởinye miệfbymng, nhìttwdn Tôyhuf Trưahpjdksong Ngựahpj đvdcwang giảapdn trâyhufu bòinye, hắbqyjn đvdcwbafh cảapdn con mắbqyjt, chỉpgvz ưahpjqofac gìttwd ngay lúqamec nànrvby quay trởinye vềiwoqyhufng môyhufn, thửaymf xem xem mìttwdnh cóvdcw thiêtjwnn phúqameinye phưahpjơcthmng diệfbymn nànrvbo khábharc hay khôyhufng.

Bọaymfn họaymf khôyhufng ngừfxyeng bànrvbn tábharn.

Đinrjbqyji Húqamec nhìttwdn tấpjipt cảapdn, trong lòinyeng khôyhufng hềiwoq tin.

Hắbqyjn biếmsidt, Thábhari Hoa đvdcwbqyjo nhâyhufn vẫemcnn còinyen đvdcwang giảapdn bộdkso, lúqamec đvdcwóvdcw trưahpjqofac khi đvdcwi, Diệfbymp Bìttwdnh cũwtnang đvdcwãnrvb từfxyeng nóvdcwi vớqofai hắbqyjn vềiwoq chuyệfbymn nànrvby.

Đinrjábharm đvdcwbqyji lãnrvbo nànrvby củbhara tôyhufng môyhufn ai cũwtnang giỏbafhi giảapdn bộdkso, chắbqyjc lànrvbvdcwbhar mậmsidt gìttwd đvdcwóvdcw, nêtjwnn khôyhufng muốxjsfn thểoakv hiệfbymn ra thựahpjc lựahpjc thậmsidt sựahpj, nếmsidu khôyhufng cóvdcw chuyệfbymn gìttwd sẽzfcv luôyhufn giảapdn bộdksottwdnh lànrvb mộdksot ngưahpjdksoi bìttwdnh thưahpjdksong.

vdcwi thậmsidt, từfxye sau khi Diệfbymp Bìttwdnh rờdksoi đvdcwi, Đinrjbqyji Húqamec đvdcwãnrvbyhufiuwung đvdcwoakv ýmrou quan sábhart nhữaymfng ngưahpjdksoi nànrvby.

Khôyhufng nóvdcwi thìttwd thôyhufi, nóvdcwi ra quảapdn thậmsidt lànrvb giảapdnwtnang vôyhufiuwung giốxjsfng lắbqyjm.

Nếmsidu khôyhufng phảapdni mìttwdnh biếmsidt nhữaymfng ngưahpjdksoi nànrvby lànrvb cao nhâyhufn tuyệfbymt thếmsid, nóvdcwi thậmsidt thiếmsidu chúqamet nữaymfa Đinrjbqyji Húqamec cũwtnang tin.

"Sưahpj phụnrvb, ngànrvbi đvdcwfxyeng cãnrvbi ngang. Rốxjsft cuộdksoc lànrvb đvdcwúqameng hay sai, bâyhufy giờdkso khôyhufng phảapdni lànrvbvdcwvdcw sẵdkson cơcthm hộdksoi đvdcwoakv kiểoakvm hay sao? Đinrjâyhufy lànrvb Cửaymfu Tửaymf Nhấpjipt Sinh Đinrjdksong, ngànrvbi bóvdcwi thửaymf mộdksot cábhari xem, xem xem, cábhari đvdcwdksong nànrvbo lànrvb sinh lộdkso, cábhari đvdcwdksong nànrvbo lànrvb tửaymf lộdkso, tíbharnh ra cho ta xem đvdcwi."

Tiếmsidng Lâyhufm Bắbqyjc vang lêtjwnn.

Vừfxyea nóvdcwi, tay vừfxyea chỉpgvznrvbo mấpjipy cábhari đvdcwdksong Cửaymfu Tửaymf Nhấpjipt Sinh sau lưahpjng.

Mọaymfi ngưahpjdksoi nghe vậmsidy, thi nhau gậmsidt đvdcwyhufu.

Ýjlan kiếmsidn nànrvby khôyhufng tệfbym.

Ai nấpjipy đvdcwiwoqu quay qua nhìttwdn Thábhari Hoa đvdcwbqyjo nhâyhufn.

Cảapdnm nhậmsidn đvdcwưahpjgwqvc ábharnh mắbqyjt củbhara mọaymfi ngưahpjdksoi.

Thábhari Hoa đvdcwbqyjo nhâyhufn hừfxye lạbqyjnh, thấpjipy mọaymfi ngưahpjdksoi nghi ngờdkso, ôyhufng biếmsidt mìttwdnh nhấpjipt đvdcwpgvznh phảapdni thểoakv hiệfbymn tànrvbi năbszgng mìttwdnh cho thậmsidt tốxjsft.

Nếmsidu khôyhufng, đvdcwábharm đvdcwfbym tửaymfnrvby chắbqyjc sẽzfcv lậmsidt trờdksoi mấpjipt!

Nghĩfpjt vậmsidy, Thábhari Hoa đvdcwbqyjo nhâyhufn lấpjipy ra mộdksot đvdcwzbytng tiềiwoqn, mộdksot cábhari mai rùiuwua, bỏbafh đvdcwzbytng tiềiwoqn vànrvbo trong mai rùiuwua.

Lắbqyjc đvdcwiwoqu cábhari mai rùiuwua.

Ôhlopng nhắbqyjm mắbqyjt, trong lòinyeng khôyhufng ngừfxyeng thìttwd thầyhufm.

"Thiêtjwnn cơcthm, thiêtjwnn cơcthm, đvdcwo lưahpjdksong phúqamec họaymfa, nếmsidu cábhari đvdcwdksong thứebnx nhấpjipt lànrvb sinh lộdkso, thìttwd ra mặfpjtt sấpjipp! Nếmsidu cábhari đvdcwdksong thứebnx nhấpjipt lànrvb tửaymf lộdkso, thìttwd ra mặfpjtt ngửaymfa."

Thábhari Hoa đvdcwbqyjo nhâyhufn khôyhufng ngừfxyeng lầyhufm bầyhufm trong lòinyeng.

Đinrjâyhufy lànrvb thuậmsidt xem bóvdcwi thiêtjwnn cơcthm củbhara ôyhufng.

Đinrjơcthmn giảapdnn, bóvdcwi cábhari cóvdcw liềiwoqn.

Nửaymfa khắbqyjc đvdcwzbytng hồzbyt sau.

Thábhari Hoa đvdcwbqyjo nhâyhufn đvdcwnmnm đvdcwzbytng tiềiwoqn ra.

nrvb mặfpjtt sấpjipp.

shuct mặfpjtt Thábhari Hoa đvdcwbqyjo nhâyhufn trởinyetjwnn vui mừfxyeng, nóvdcwi.

"Lànrvb sinh lộdkso, con đvdcwưahpjdksong nànrvby lànrvb sinh lộdkso."

Thábhari Hoa đvdcwbqyjo nhâyhufn chỉpgvzbhari hang thứebnx nhấpjipt, vôyhufiuwung vui mừfxyeng nóvdcwi.

Nhưahpjng mànrvb vừfxyea nóvdcwi xong, sắbqyjc mặfpjtt mọaymfi ngưahpjdksoi đvdcwiwoqu thay đvdcwnmnmi, sắbqyjc mặfpjtt Cổnmnm kiếmsidm tiêtjwnn cũwtnang khôyhufng khỏbafhi hơcthmi đvdcwnmnmi, chỉpgvzvdcw Đinrjbqyji Húqamec lànrvb nhìttwdn Thábhari Hoa đvdcwbqyjo nhâyhufn đvdcwyhufy sùiuwung bábhari.

"Sưahpj phụnrvb, ngưahpjdksoi nghiêtjwnm túqamec mộdksot chúqamet cóvdcw đvdcwưahpjgwqvc khôyhufng?"

"Sưahpj phụnrvb, chỉpgvz vậmsidy thôyhufi? Chỉpgvz vậmsidy lànrvb ngưahpjdksoi bảapdno vớqofai ta đvdcwóvdcwnrvb sinh lộdkso?"

"Sưahpj phụnrvb, đvdcwfxyeng lànrvbm rộdkson nữaymfa, sao mànrvbbhari thứebnx nhấpjipt lànrvb sinh lộdkso đvdcwưahpjgwqvc? Bóvdcwi lạbqyji lầyhufn nữaymfa đvdcwi."

"Sưahpj phụnrvb, sao ngưahpjdksoi tíbharnh ra đvdcwưahpjgwqvc? Ta thấpjipy ngưahpjdksoi ta xem bóvdcwi, ai cũwtnang néshucm ra cảapdn mấpjipy đvdcwzbytng tiềiwoqn, ngưahpjdksoi dùiuwung cóvdcw mộdksot đvdcwzbytng mànrvbwtnang xem ra đvdcwưahpjgwqvc hảapdn? Ngưahpjdksoi nóvdcwi nguyêtjwnn lýmrou ra ta nghe xem nànrvbo."

Mọaymfi ngưahpjdksoi lábharo nhábharo.

Khôyhufng phảapdni bọaymfn họaymf khôyhufng tin Thábhari Hoa đvdcwbqyjo nhâyhufn, mànrvbnrvbbharch bóvdcwi nànrvby kìttwd cụnrvbc quábhar.

Chỉpgvziuwung cóvdcw mộdksot đvdcwzbytng tiềiwoqn, mànrvb đvdcwo ra đvdcwưahpjgwqvc đvdcwâyhufy lànrvb sinh lộdkso? Chỉpgvziuwung xábharc suấpjipt 50/50 củbhara hai mặfpjtt sấpjipp ngửaymfa thôyhufi ànrvb?

iuwu bọaymfn họaymfbharnh trọaymfng Thábhari Hoa đvdcwbqyjo nhâyhufn, nhưahpjng bọaymfn họaymf khôyhufng ngu.

"Chẳemcnng lẽzfcvbharc ngưahpjơcthmi khôyhufng tin sưahpj phụnrvb?"

Thábhari Hoa đvdcwbqyjo nhâyhufn nhíbharu mànrvby.

"Ta tin, sưahpj phụnrvb, nếmsidu khôyhufng ngưahpjdksoi đvdcwi vànrvbo đvdcwóvdcw thửaymf xem, nếmsidu nhưahpjvdcw nguy hiểoakvm, ngưahpjdksoi kêtjwnu to lêtjwnn, đvdcwábharm sưahpj huynh đvdcwfbym chúqameng ta sẽzfcviuwung nhau vọaymft vànrvbo, còinyen nếmsidu khôyhufng cóvdcw nguy hiểoakvm, chúqameng ta sẽzfcv lậmsidp tứebnxc đvdcwuổnmnmi theo ngànrvbi, thếmsidnrvbo?"

Hứebnxa Lạbqyjc Trầyhufn mởinye miệfbymng, hếmsidt sứebnxc nghiêtjwnm túqamec.

Thábhari Hoa đvdcwbqyjo nhâyhufn lậmsidp tứebnxc lắbqyjc đvdcwyhufu.

"Cóvdcwyhufu lànrvb thiêtjwnn cơcthm bấpjipt khảapdn lộdkso, ta tíbharnh toábharn thiêtjwnn cơcthm, đvdcwãnrvbnrvbttwdbharc ngưahpjơcthmi mànrvb nghịpgvzch thiêtjwnn cảapdni mệfbymnh, nêtjwnn ta khôyhufng thểoakv chủbhar đvdcwdksong đvdcwi vànrvbo đvdcwưahpjgwqvc. Hay thếmsidnrvby đvdcwi, Lạbqyjc Trầyhufn, ngưahpjơcthmi vànrvbo đvdcwóvdcw thửaymf xem mộdksot chúqamet, nếmsidu cóvdcw nguy hiểoakvm, ngưahpjơcthmi kêtjwnu to lêtjwnn, sưahpj phụnrvb sẽzfcv lậmsidp tứebnxc vọaymft vànrvbo, còinyen nếmsidu khôyhufng cóvdcwttwd, chúqameng ta sẽzfcv đvdcwi vànrvbo theo, thếmsidnrvbo?"

Thábhari Hoa đvdcwbqyjo nhâyhufn đvdcwâyhufu cóvdcw ngu. Dùiuwu ôyhufng rấpjipt tin vànrvbo thuậmsidt bóvdcwi toábharn củbhara mìttwdnh, nhưahpjng mànrvb thiêtjwnn cơcthm khóvdcwinye, lỡtjwn nhưahpj thấpjipt thủbhar thìttwd tiêtjwnu sao!

"Ta khôyhufng đvdcwi, đvdcwábharnh chếmsidt ta cũwtnang khôyhufng đvdcwi."

Hứebnxa Lạbqyjc Trầyhufn bưahpjqofac lùiuwui liềiwoqn mấpjipy bưahpjqofac, dùiuwuvdcw chếmsidt hắbqyjn cũwtnang khôyhufng đvdcwi, lỡtjwn gặfpjtp phảapdni nguy hiểoakvm thậmsidt thìttwd sao, mìttwdnh teo luôyhufn đvdcwóvdcw!

ttwdnh teo luôyhufn cũwtnang khôyhufng sao, nhưahpjng mànrvb đvdcwan đvdcwbqyjo nhấpjipt mạbqyjch, sẽzfcv bịpgvz mấpjipt đvdcwi mộdksot luyệfbymn đvdcwan sưahpj tuyệfbymt thếmsid, tổnmnmn thấpjipt nànrvby tíbharnh thếmsidnrvbo?

"Nhịpgvzahpj huynh, huynh đvdcwi đvdcwi. Ta đvdcwãnrvbbharnh rồzbyti, nhấpjipt đvdcwpgvznh khôyhufng lỗaymf đvdcwâyhufu. Huynh nhìttwdn xấpjipu nhưahpj vậmsidy, huynh đvdcwi vànrvbo đvdcwóvdcw, lỡtjwn quảapdn thậmsidt gặfpjtp nguy hiểoakvm, huynh hi sinh mộdksot mìttwdnh mànrvb giảapdni cứebnxu đvdcwưahpjgwqvc tấpjipt cảapdn chúqameng ta, thábharnh nhâyhufn nóvdcwi, cứebnxu mộdksot mạbqyjng ngưahpjdksoi còinyen hơcthmn xâyhufy tòinyea thábharp bảapdny tầyhufng, chúqameng ta ởinye đvdcwâyhufy cóvdcwahpjdksoi ngưahpjdksoi, trừfxye huynh ra, lànrvbinyen chíbharn ngưahpjdksoi, bảapdny lầyhufn chíbharn sábharu mưahpjơcthmi ba, lànrvb tớqofai sábharu mưahpjơcthmi ba tầyhufng lậmsidn đvdcwóvdcw!"

"Côyhufng đvdcwebnxc vôyhufahpjgwqvng, thànrvbnh tiêtjwnn ngay tạbqyji chỗaymf, nếmsidu đvdcwóvdcwnrvb sinh lộdkso, vậmsidy ởinye sau đvdcwóvdcw nhấpjipt đvdcwpgvznh sẽzfcvnrvb bảapdno vậmsidt, nếmsidu lànrvb bảapdno vậmsidt, huynh tớqofai trưahpjqofac sẽzfcv đvdcwưahpjgwqvc trưahpjqofac, nhìttwdn kiểoakvu nànrvbo cũwtnang khôyhufng lỗaymf hếmsidt. Nhịpgvzahpj huynh, huynh tin ta đvdcwi!"

Tiếmsidt Triệfbymn mởinye miệfbymng, hắbqyjn đvdcwãnrvb cẩdhdrn thậmsidn tíbharnh toábharn, thấpjipy ra kiểoakvu gìttwdwtnang khôyhufng lỗaymf cảapdn.

Nhưahpjng mànrvb hắbqyjn nóvdcwi xong, Hứebnxa Lạbqyjc Trầyhufn cànrvbng khôyhufng dábharm đvdcwi.

Hắbqyjn cầyhufn mộdksot tầyhufng thábharp cábhari lôyhufng ấpjipy!

Hứebnxa Lạbqyjc Trầyhufn khôyhufng đvdcwdksong tâyhufm, nhưahpjng cóvdcw ngưahpjdksoi lạbqyji đvdcwdksong tâyhufm.

Đinrjbqyji Húqamec đvdcwebnxng sau đvdcwábharm ngưahpjdksoi đvdcwdksong tâyhufm.

Nhấpjipt lànrvb nghe Tiếmsidt Triệfbymn nóvdcwi nhưahpj vậmsidy, hắbqyjn cànrvbng đvdcwdksong tâyhufm.

Nếmsidu chếmsidt, cứebnxu đvdcwưahpjgwqvc ngưahpjdksoi, quảapdn thựahpjc lànrvbyhufng đvdcwebnxc vôyhufahpjgwqvng, nếmsidu khôyhufng chếmsidt, thìttwd trưahpjqofac mặfpjtt sẽzfcv đvdcwiwoqu lànrvb bảapdno vậmsidt.

Vảapdn lạbqyji, nếmsidu gặfpjtp nguy hiểoakvm thậmsidt, khôyhufng lẽzfcv nhữaymfng cao nhâyhufn tuyệfbymt thếmsidnrvby lạbqyji khôyhufng giúqamep mìttwdnh?

cthmn nữaymfa khôyhufng hiểoakvu sao Đinrjbqyji Húqamec cảapdnm thấpjipy, hìttwdnh nhưahpj đvdcwâyhufy lànrvb khảapdno nghiệfbymm bọaymfn họaymfnrvbnh cho mìttwdnh, thậmsidt ra thìttwd bọaymfn họaymf đvdcwãnrvb sớqofam nhìttwdn ra cábhari huyệfbymt đvdcwdksong nànrvby lànrvb sinh lộdkso, cábhari huyệfbymt đvdcwdksong kia lànrvb tửaymf lộdkso.

Họaymf chỉpgvz muốxjsfn thửaymfttwdnh, nếmsidu mìttwdnh chủbhar đvdcwdksong chịpgvzu hy sinh, vậmsidy chẳemcnng phảapdni sẽzfcvnrvbm bọaymfn họaymf cảapdnm đvdcwdksong hay sao?

Thábhari Hoa đvdcwbqyjo nhâyhufn cũwtnang khôyhufng thểoakvnrvbo lànrvbm bậmsidy đvdcwưahpjgwqvc.

Ôhlopng ấpjipy đvdcwãnrvb xem bóvdcwi lặfpjtp đvdcwi lặfpjtp lạbqyji mấpjipy lầyhufn, lầyhufn nànrvbo sơcthmn đvdcwdksong thứebnx nhấpjipt cũwtnang lànrvb sinh lộdkso.

Nhưahpjng Trầyhufn Linh Nhu chợgwqvt lêtjwnn tiếmsidng.

"Sưahpj phụnrvb, vậmsidy ngưahpjdksoi thửaymf xem nhữaymfng hang đvdcwdksong còinyen lạbqyji xem, xem xem quẻyhufahpjgwqvng củbhara nhữaymfng đvdcwdksong còinyen lạbqyji lànrvbttwd."

Trầyhufn Linh Nhu nóvdcwi thếmsid, Thábhari Hoa đvdcwbqyjo nhâyhufn lậmsidp tứebnxc hiểoakvu ra.

Đinrjúqameng thếmsid, xem bóvdcwi thửaymf nhữaymfng sơcthmn đvdcwdksong còinyen lạbqyji, xem xem chúqameng nóvdcwi thếmsidnrvbo.

Nghĩfpjt vậmsidy, Thábhari Hoa đvdcwbqyjo nhâyhufn lậmsidp tứebnxc xem bóvdcwi cábhari sơcthmn đvdcwdksong thứebnx hai.

Úpgvzy!

wtnang lànrvb sinh lộdkso?

bhari thứebnx ba, cũwtnang lànrvb sinh lộdkso?

bhari thứebnxahpj, thứebnxbszgm, thứebnxbharu, thứebnx bảapdny, thứebnxbharm, sao đvdcwiwoqu lànrvb sinh lộdkso vậmsidy?

nrvbi tớqofai cábhari thứebnx chíbharn, cuốxjsfi cùiuwung tửaymf lộdkso mớqofai xuấpjipt hiệfbymn.

bhari thứebnxahpjdksoi cũwtnang lànrvb sinh lộdkso.

Khôyhufng phảapdni Cửaymfu Tửaymf Nhấpjipt Sinh Đinrjdksong sao?

Sao lạbqyji tíbharnh ra thànrvbnh chíbharn sinh lộdkso, mộdksot tửaymf lộdkso thếmsidnrvby?

Chẳemcnng lẽzfcv thuậmsidt bóvdcwi toábharn củbhara mìttwdnh, thậmsidt sựahpjnrvb đvdcwzbyt bỏbafh?

Thábhari Hoa đvdcwbqyjo nhâyhufn cau mànrvby.

Ôhlopng khôyhufng chịpgvzu tin, tiếmsidp tụnrvbc hìttwd hụnrvbi xem bóvdcwi ba lầyhufn nữaymfa.

Cuốxjsfi cùiuwung đvdcwưahpja ra mộdksot kếmsidt luậmsidn vôyhufiuwung kinh ngưahpjdksoi.

Trừfxye hang thứebnx chíbharn kiểoakvm tra ra lànrvb tửaymf lộdkso, thìttwd nhữaymfng hang đvdcwdksong còinyen lạbqyji đvdcwiwoqu lànrvb sinh lộdkso, kiểoakvm tra đvdcwi kiểoakvm tra lạbqyji ba lầyhufn, khôyhufng hềiwoq bịpgvz lỗaymfi lầyhufn nànrvbo cảapdn.

Thậmsidm chíbhar Thábhari Hoa đvdcwbqyjo nhâyhufn còinyen đvdcwfpjtc biệfbymt xem bóvdcwi riêtjwnng cho cábhari sơcthmn đvdcwdksong thứebnx chíbharn.

Nhưahpjng dùiuwu xem kiểoakvu nànrvbo, kếmsidt quảapdn cuốxjsfi cùiuwung cũwtnang đvdcwiwoqu lànrvb tửaymf, khôyhufng cóvdcw mộdksot lầyhufn sinh nànrvbo cảapdn.

"Kỳttwd quábhari! Đinrjâyhufy khôyhufng phảapdni lànrvb Cửaymfu Tửaymf Nhấpjipt Sinh Đinrjdksong ànrvb? Sao tíbharnh tớqofai tíbharnh lui, lạbqyji cóvdcw tớqofai chíbharn sinh lộdkso, mộdksot tửaymf lộdkso?"

Thábhari Hoa đvdcwbqyjo nhâyhufn nhìttwdn chằapdnm chằapdnm vànrvbo sơcthmn đvdcwdksong thứebnx chíbharn.

Mọaymfi ngưahpjdksoi nghe vậmsidy, đvdcwiwoqu tỏbafh vẻyhufttwdnh nhưahpj đvdcwãnrvb nghĩfpjt ra đvdcwiềiwoqu gìttwd.

ahpjdksoi cábhari sơcthmn đvdcwdksong, chíbharn cábhari lànrvb sinh lộdkso, mộdksot cábhari lànrvb tửaymf lộdkso.

Giảapdn thiếmsidt đvdcwapdno lờdksoi củbhara Thábhari Hoa đvdcwbqyjo nhâyhufn ngưahpjgwqvc lạbqyji, thìttwd sẽzfcv thànrvbnh mộdksot tửaymf lộdkso, chíbharn sinh lộdkso.

Thábhari Hoa đvdcwbqyjo nhâyhufn chợgwqvt vỗaymf đvdcwùiuwui, vẻyhuf ‘ta đvdcwãnrvb hiểoakvu’.

"Ta hiểoakvu rồzbyti."

"Tấpjipm bia đvdcwábharnrvby lànrvb giảapdn, nóvdcw tung hỏbafha mùiuwu chúqameng ta, đvdcwâyhufy phảapdni lànrvb Cửaymfu Sinh Nhấpjipt Tửaymf Đinrjdksong, muốxjsfn lừfxyea chúqameng ta đvdcwóvdcw."

"Cũwtnang may ta biếmsidt bóvdcwi quẻyhuf, nếmsidu khôyhufng, lỡtjwn khôyhufng cẩdhdrn thậmsidn đvdcwi vànrvbo tửaymf đvdcwdksong, thìttwd phiềiwoqn rồzbyti."

Thábhari Hoa đvdcwbqyjo nhâyhufn vỗaymf đvdcwùiuwui, đvdcwyhufy tựahpj tin nóvdcwi.

Mọaymfi ngưahpjdksoi: "..."

Sắbqyjc mặfpjtt mọaymfi ngưahpjdksoi đvdcwiwoqu trởinyetjwnn cổnmnm quábhari, trừfxye Đinrjbqyji Húqamec.

Cửaymfu Sinh Nhấpjipt Tửaymf Đinrjdksong? Chuyệfbymn nhưahpj vậmsidy mànrvb Thábhari Hoa đvdcwbqyjo nhâyhufn cũwtnang nghĩfpjt ra đvdcwưahpjgwqvc.

Nếmsidu đvdcwãnrvbnrvb Cửaymfu Sinh Nhấpjipt Tửaymf Đinrjdksong, cóvdcw cầyhufn phảapdni khổnmnmyhufm nhưahpj vậmsidy khôyhufng?

vdcw tỷmrou lệfbym tớqofai chíbharn thànrvbnh lànrvb chiếmsidn thắbqyjng, còinyen cầyhufn lànrvbm ra thứebnx đvdcwzbyt chơcthmi nànrvby đvdcwoakvnrvbm gìttwd?

Mọaymfi ngưahpjdksoi khôyhufng biếmsidt nêtjwnn nóvdcwi gìttwd, Đinrjbqyji Húqamec đvdcwãnrvbtjwnn tiếmsidng.

inrjoakv ta vànrvbo thửaymf. Dùiuwu đvdcwóvdcwnrvb cửaymfu tửaymf nhấpjipt sinh lẫemcnn cửaymfu sinh nhấpjipt tửaymf, thìttwd Đinrjbqyji Húqamec ta cũwtnang thửaymf. Phậmsidt viếmsidt, ta khôyhufng xuốxjsfng đvdcwpgvza ngụnrvbc thìttwd ai xuốxjsfng đvdcwpgvza ngụnrvbc, Đinrjbqyji Húqamec ta khôyhufng ngưahpjdksoi thâyhufn thíbharch, sau khi tớqofai đvdcwbqyjo môyhufn, cảapdnm nhậmsidn đvdcwưahpjgwqvc sựahpjpjipm ábharp củbhara tìttwdnh thâyhufn, ta khôyhufng còinyen cầyhufu gìttwd khábharc."

"Nếmsidu lầyhufn nànrvby mộdksot đvdcwi khôyhufng trởinye lạbqyji, hy vọaymfng sau nànrvby cábharc ngưahpjdksoi nhớqofa tớqofai Đinrjbqyji Húqamec ta, còinyen nếmsidu lầyhufn nànrvby may mắbqyjn sốxjsfng sóvdcwt, hy vọaymfng chưahpj vịpgvz từfxyeyhufm nay sẽzfcv tiếmsidp nhậmsidn ta."

Đinrjbqyji Húqamec bưahpjqofac ra, giọaymfng khẳemcnng khábhari.

Mọaymfi ngưahpjdksoi nghe mànrvb cảapdnm đvdcwdksong.

inrjbqyji Húqamec, ngànrvbi thậmsidt lànrvb Bồzbytbhart sốxjsfng."

inrjbqyji Húqamec, khôyhufng nhìttwdn ra, ngưahpjơcthmi lạbqyji cóvdcwinyeng từfxye bi nhưahpj thếmsid, ta sẽzfcv khôyhufng bao giờdkso quêtjwnn ngưahpjơcthmi."

inrjbqyji Húqamec, khôyhufng cầyhufn nóvdcwi gìttwd nhiềiwoqu, nếmsidu chuyếmsidn nànrvby chúqameng ta còinyen sốxjsfng sóvdcwt trởinye vềiwoq, ta vềiwoq sẽzfcv dạbqyjy ngưahpjơcthmi thuậmsidt luyệfbymn đvdcwan."

"Ta dạbqyjy ngưahpjơcthmi trậmsidn đvdcwbqyjo."

Mọaymfi ngưahpjdksoi mởinye miệfbymng, Vưahpjơcthmng Trábharc Vũwtnawtnang đvdcwãnrvb tỉpgvznh tábharo lạbqyji, cũwtnang vộdksoi chen lờdksoi.

Nghe thấpjipy hai chữaymf trậmsidn đvdcwbqyjo, Đinrjbqyji Húqamec hơcthmi sữaymfng ra, nóvdcwi vớqofai Vưahpjơcthmng Trábharc Vũwtna: "Ta muốxjsfn họaymfc đvdcwan đvdcwbqyjo trưahpjqofac thôyhufi."

ahpjơcthmng Trábharc Vũwtna: "..."

Ngưahpjơcthmi đvdcwi chếmsidt đvdcwi.

ahpjơcthmng Trábharc Vũwtna trầyhufm mặfpjtc, lạbqyji chìttwdm vànrvbo sựahpj u buồzbytn.

inrjưahpjgwqvc rồzbyti, vẫemcnn lànrvbttwdm cábharch khábharc đvdcwi. Đinrjbqyji Húqamec, khôyhufng nêtjwnn xung đvdcwdksong."

Thábhari Hoa đvdcwbqyjo nhâyhufn mởinye miệfbymng, đvdcwpgvznh xem thêtjwnm mộdksot quẻyhuf, chứebnx nếmsidu lỡtjwn xảapdny ra chuyệfbymn gìttwd, thìttwd phiềiwoqn lắbqyjm.

"Chưahpjinyeng môyhufn, cábhari nànrvby cũwtnang sợgwqv, cábhari kia cũwtnang sợgwqv, còinyen nóvdcwi gìttwd tớqofai tu hànrvbnh, còinyen nóvdcwi gìttwd tớqofai đvdcwbqyji đvdcwbqyjo? Chưahpj vịpgvz, ta đvdcwi đvdcwâyhufy."

Đinrjbqyji Húqamec vôyhufiuwung anh dũwtnang, khôyhufng chúqamet lềiwoq mềiwoq, vọaymft vànrvbo cábhari hang thứebnx chíbharn.

Hắbqyjn chảapdn hềiwoq đvdcwoakv ýmrou rốxjsft cuộdksoc lànrvb cửaymfu tửaymf nhấpjipt sinh, lẫemcnn cửaymfu sinh nhấpjipt tửaymf.

ttwd chỉpgvz cầyhufn cóvdcw nguy hiểoakvm, cábharc cao nhâyhufn nànrvby nhấpjipt đvdcwpgvznh sẽzfcv ra tay mànrvb.

Nếmsidu khôyhufng cóvdcw nguy hiểoakvm, thìttwdwtnang cóvdcw lờdksoi.

vdcwi tóvdcwm lạbqyji, lầyhufn nànrvby, nhấpjipt đvdcwpgvznh mìttwdnh sẽzfcv lấpjipy đvdcwưahpjgwqvc thiệfbymn cảapdnm củbhara mọaymfi ngưahpjdksoi.

Đinrjbqyji Húqamec nhanh chóvdcwng mấpjipt húqamet trong sơcthmn đvdcwdksong.

Mọaymfi ngưahpjdksoi hồzbyti hộdksop, đvdcwgwqvi kếmsidt quảapdn.

Chừfxyeng mộdksot khắbqyjc đvdcwzbytng hồzbyt sau.

Tiếmsidng Đinrjbqyji Húqamec chợgwqvt vang lêtjwnn.

"Chưahpj vịpgvz."

Ai nấpjipy dựahpjng thẳemcnng ngưahpjdksoi dậmsidy, vôyhufiuwung lo lắbqyjng.

"Thếmsidnrvbo?"

inrjãnrvb xảapdny ra chuyệfbymn gìttwd? Đinrjbqyji Húqamec?"

"Sưahpj phụnrvb đvdcwãnrvb bảapdno đvdcwóvdcwnrvb tửaymf lộdkso, mànrvbbharc ngưahpjơcthmi khôyhufng chịpgvzu tin! Bâyhufy giờdkso thìttwd hay chưahpja? Xảapdny ra mạbqyjng ngưahpjdksoi rồzbyti đvdcwóvdcw! Cábharc ngưahpjơcthmi nóvdcwi sao vớqofai tiểoakvu sưahpj đvdcwfbym đvdcwâyhufy?"

inrjbqyji Húqamec, ngưahpjơcthmi đvdcwfxyeng sợgwqv, ngưahpjơcthmi sẽzfcv trởinyetjwnn côyhufng đvdcwebnxc viêtjwnn mãnrvbn, sẽzfcv đvdcwưahpjgwqvc thànrvbnh tiêtjwnn, ngưahpjơcthmi đvdcwfxyeng cóvdcw sợgwqv."

Ai nấpjipy đvdcwua nhau nóvdcwi, vừfxyea nóvdcwi vừfxyea lo.

Tiếmsidt Triệfbymn khôyhufng ngừfxyeng an ủbhari Đinrjbqyji Húqamec, bảapdno hắbqyjn sắbqyjp thànrvbnh tiêtjwnn rồzbyti.

Mộdksot khắbqyjc sau.

Tiếmsidng Đinrjbqyji Húqamec lạbqyji vọaymfng ra.

"Khôyhufng cóvdcw nguy hiểoakvm gìttwd cảapdn, mọaymfi ngưahpjdksoi mau vànrvbo đvdcwâyhufy."

Mọaymfi ngưahpjdksoi sửaymfng sốxjsft.

Nhấpjipt lànrvb Thábhari Hoa đvdcwbqyjo nhâyhufn. Ôhlopng sữaymfng cảapdn ra.

iuwung lúqamec đvdcwóvdcw.

Đinrjbqyji Hạbqyj hoànrvbng cung...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.