Căn Biệt Thự Bỏ Hoang

Chương 20 : The End

    trước sau   
Vừbaeta nhìxntwn thấorbty bónzphng trắbbjung kia vụhfpot nhanh lêdstpn lầcziyu thìxntw nhanh nhưxemk cắbbjut Lan Anh lấorbty từbaet trong túronci ra năzzthm đrdpcliihng xu vung tay négmfum mạpisanh vềghyv phígraca đrdpcónzph, vừbaeta négmfum côuuvtwnkdng vừbaeta đrdpcưxemka mộxemkt tay lêdstpn kếgqqtt ấorbtn miệqiivng lâqequm râqequm đrdpcyhxoc chúronc. Liềghyvn sau ởmfzw phígraca cầcziyu thang pháwcqrt ra nhữcqjqng tiếgqqtng nổhkzs lụhfpop bụhfpop tígracwcqrch, kècziym theo đrdpcónzphwnkd nhữcqjqng tiếgqqtng rígract gàwnkdo thégmfut đrdpcinh tai nhứffmlt ónzphc khiếgqqtn cho Quâqequn vàwnkdxemk Sẹalzmo phảbxgyi ngồliihi thấorbtp xuốqsktng sáwcqrt đrdpcorbtt màwnkd đrdpcưxemka hay tay lêdstpn bịshkwt tai lạpisai.

- Kháwcqr lắbbjum, chỉqbai mớlavxi cónzph mấorbty năzzthm màwnkd đrdpcpisao pháwcqrp củpuzla con đrdpcãdtxkzzthng nhanh hơdtxkn ta tưxemkmfzwng.

Vừbaeta nónzphi ôuuvtng Hai vừbaeta vỗrdpc vai Lan Anh cưxemkorbti khềghyv khàwnkd, Lan Anh thìxntw tỏybft vẻgrac vui mừbaetng vìxntw đrdpcưxemkosqrc khen. Côuuvt nhanh tay càwnkdi lạpisai cáwcqri cúroncc áwcqro, bỗrdpcng tấorbtt cảbxgy nhữcqjqng ngọyhxon đrdpcècziyn trong nhàwnkd vụhfpot tắbbjut.

- Ớwcqr..ớlavx.. ma..ma...bớlavx ngưxemkorbti ta cónzph ma, ớlavxi trờorbti ơdtxki ôuuvtng Hai ơdtxki Lan Anh ơdtxki cứffmlu.. cứffmlu con vớlavxi ôuuvtng Hai ơdtxki. Con ma nónzphnzphp dáwcqri con đrdpcâqequy nàwnkdy ôuuvtng Hai ơdtxki.

Nghe tiếgqqtng la hégmfut ôuuvtng Hai vộxemki quay phắbbjut ngưxemkorbti lạpisai, vừbaeta nghe thìxntw ôuuvtng đrdpcãdtxk nhậqiivn ra ngay đrdpcónzphwnkd giọyhxong củpuzla Tưxemk Sẹalzmo. Loáwcqrng mộxemkt cáwcqri ôuuvtng rúronct ra mộxemkt láwcqrorbta đrdpcshkwnh négmfum qua, nhưxemkng từbaet đrdpcâqequu mộxemkt láwcqrorbta đrdpcang bốqsktc cháwcqry trêdstpn khôuuvtng trung bay thẳuuvtng vềghyv phígraca pháwcqrt ra tiếgqqtng hégmfut. Ngay sau đrdpcónzphwnkd áwcqrnh sáwcqrng vàwnkdng vọyhxoc pháwcqrt ra từbaetqequy đrdpcècziyn dầcziyu trêdstpn tay Lan Anh, ôuuvtng Hai nhìxntwn côuuvt gậqiivt đrdpccziyu mộxemkt cáwcqri rồliihi cảbxgy hai tiếgqqtn lạpisai gầcziyn Tưxemk Sẹalzmo. Lúroncc nàwnkdy mặwcqrt mũkiqsi Tưxemk Sẹalzmo mégmfuo sệqiivt miệqiivng mếgqqtu máwcqro.

- Chếgqqtt... Chếgqqtt con rồliihi ôuuvtng Hai ơdtxki, con...con ma nónzph.. nónzphnzphp náwcqrt củpuzla con rồliihi.
Ôbhvang Hai nghe Tưxemk Sẹalzmo nónzphi vậqiivy thìxntw pháwcqrdstpn cưxemkorbti, còbbsjn Lan Anh thìxntw đrdpcybft mặwcqrt ngoáwcqri đrdpccziyu sang mộxemkt bêdstpn màwnkd tủpuzlm tỉqbaim cưxemkorbti. Bởmfzwi lẽmzsfwcqri dáwcqrng vẻgrac sợosqr sệqiivt đrdpcếgqqtn đrdpcxemk mồliihuuvti túronca ra nhễnrqw nhạpisai, miệqiivng mếgqqtu máwcqro tay thìxntw vừbaeta nónzphi vừbaeta xoa xoa chỗrdpc đrdpcũkiqsng quầcziyn đrdpcang ưxemklavxt nhècziym nhẹalzmp. Anh sợosqr đrdpcếgqqtn nỗrdpci ngồliihi kẹalzmt vàwnkdo kẻgracwcqrn nứffmlt lạpisai tưxemkmfzwng làwnkd ma nónzphnzphp vàwnkdo chỗrdpcorbty nêdstpn đrdpcáwcqri cảbxgy ra quầcziyn.

- Bâqequy nhìxntwn lạpisai xem thửxemknzph đrdpcffmla nàwnkdo bónzphp khôuuvtng?

Nghe ôuuvtng Hai nónzphi vậqiivy thìxntwxemk Sẹalzmo cuốqskti đrdpccziyu xuốqsktng nhìxntwn xong im lặwcqrng ngưxemkosqrng ngùorbtng khôuuvtng nónzphi câqequu nàwnkdo, chợosqrt Lan Anh lêdstpn tiếgqqtng pháwcqr tan bầcziyu khôuuvtng khígracdstpn tĩhfnvnh.

- Ủdacea màwnkd anh Quâqequn đrdpcâqequu rồliihi!

qequu hỏybfti củpuzla Lan Anh bấorbtt ngờorbtwnkdm cho ôuuvtng Hai vàwnkdxemk Sẹalzmo thoáwcqrng giậqiivt mìxntwnh ngơdtxk ngáwcqrc nhìxntwn xung quanh.

- Mớlavxi...mớlavxi vừbaeta nãdtxky hắbbjun ta còbbsjn ôuuvtm bụhfpong ngồliihi ởmfzw đrdpcâqequy màwnkd!

Lờorbti nónzphi củpuzla Tưxemk Sẹalzmo vừbaeta dứffmlt thìxntw bấorbtt ngờorbt phígraca sau lưxemkng ôuuvtng Hai vàwnkd Lan Anh cónzph mộxemkt giọyhxong cưxemkorbti ma mịshkw vang lêdstpn. Cáwcqri đrdpciệqiivu cưxemkorbti nàwnkdy vừbaeta nghe cónzph cảbxgym giáwcqrc nửxemka nam nửxemka nữcqjq, lúroncc thìxntw nghe làwnkd giọyhxong củpuzla Quâqequn lúroncc thìxntw nghe làwnkd củpuzla mộxemkt côuuvtwcqri. Bấorbtt giáwcqrc Tưxemk Sẹalzmo lạpisai co rúroncm ngưxemkorbti lạpisai màwnkd run lêdstpn bầcziyn bậqiivt, miệqiivng vừbaeta úronclavx vừbaeta đrdpcưxemka tay chỉqbai vềghyv phígraca cầcziyu thang tốqskti ôuuvtm ôuuvtm.

- Nónzph...nónzphmfzw đrdpclavxng..đrdpclavxng kia kìxntwa!

Ôbhvang Hai quay phắbbjut ngưxemkorbti lạpisai, hai tay chắbbjup sau lưxemkng từbaet tốqsktn nónzphi.

- Xem ra tu vi củpuzla ngưxemkơdtxki cũkiqsng cao thậqiivt, bịshkw đrdpcáwcqrnh trúroncng nhưxemk vậqiivy màwnkd âqequm khígrac xung quanh ngưxemkơdtxki vẫbaetn dàwnkdy đrdpcwcqrt đrdpcếgqqtn nhưxemk vậqiivy.

Trưxemklavxc mặwcqrt cảbxgy ba ngưxemkorbti lúroncc nàwnkdy làwnkd thâqequn thểfhcx củpuzla Quâqequn đrdpcang đrdpcffmlng sừbaetng sữcqjqng ngay châqequn cầcziyu thang, nghe ôuuvtng Hai nónzphi vậqiivy hắbbjun ta liềghyvn ngồliihi xuốqsktng co mộxemkt châqequn gáwcqrc lêdstpn đrdpcùorbti châqequn kia, tay thìxntw cứffmlqequn mêdstp vạpisat áwcqro nhoẻgracn miệqiivng cưxemkorbti đrdpcúroncng kiểfhcxu con gáwcqri hay ngồliihi. Màwnkd kểfhcxkiqsng phảbxgyi thôuuvti hắbbjun ta bâqequy giờorbt đrdpcâqequu còbbsjn làwnkd hắbbjun mộxemkt têdstpn côuuvtng tửxemk con nhàwnkd giàwnkdu hốqsktng háwcqrch nữcqjqa, màwnkdqequy giờorbt thâqequn xáwcqrc làwnkd củpuzla hắbbjun nhưxemkng bêdstpn trong lạpisai làwnkd âqequm hồliihn củpuzla mộxemkt côuuvtwcqri.

- Thếgqqtwnkdy nghĩhfnv chỉqbai nhưxemk vậqiivy làwnkd đrdpcãdtxk đrdpcáwcqrnh đrdpcưxemkosqrc tao sao? Vừbaeta nãdtxky chỉqbaiwnkd đrdpcáwcqrnh trúroncng mộxemkt vong hồliihn dưxemklavxi chưxemklavxng tao thôuuvti. Muốqsktn đrdpcáwcqrnh tao hảbxgy, khôuuvtng cónzph dễnrqw nhưxemk vậqiivy đrdpcâqequu!

nzphi rồliihi ảbxgy ta pháwcqrdstpn cưxemkorbti mộxemkt tràwnkdng cưxemkorbti quỷxemk dịshkw, ngay sau đrdpcónzph bỗrdpcng từbaet đrdpcâqequu xuấorbtt hiệqiivn nhữcqjqng cơdtxkn giónzph lạpisanh kècziym theo mộxemkt thứffmlorbti hôuuvti thốqskti xộxemkc thẳuuvtng vềghyv phígraca ba ngưxemkorbti. Ôbhvang Hai quay sang bêdstpn cạpisanh đrdpcshkwnh nónzphi gìxntw đrdpcónzph thìxntw bấorbtt giáwcqrc ôuuvtng nhìxntwn lạpisai chẳuuvtng thấorbty ai đrdpcâqequu. Tưxemk Sẹalzmo thìxntw sợosqr quáwcqrwnkd chui xuốqsktng gầcziym giưxemkorbtng, còbbsjn Lan Anh thìxntwkiqsng biếgqqtn đrdpci đrdpcâqequu mấorbtt. Chợosqrt
" Áqskt "

Mộxemkt tiếgqqtng hégmfut thấorbtt thanh củpuzla phụhfpo nữcqjq pháwcqrt ra từbaet phígraca Quâqequn, ôuuvtng Hai liềghyvn quay sang thìxntw thấorbty Lan Anh đrdpcang cầcziym trêdstpn tay mộxemkt cáwcqri quầcziyn lónzpht màwnkd trùorbtm hẳuuvtn lêdstpn đrdpccziyu Quâqequn. Nhìxntwn thấorbty Quâqequn đrdpcang từbaet từbaet khụhfpoy xuốqsktng rồliihi ngãdtxkzzthn ra đrdpcorbtt ôuuvtng liềghyvn hiểfhcxu ra tiếgqqtng hégmfut vừbaeta rồliihi khôuuvtng phảbxgyi củpuzla ai kháwcqrc màwnkd chígracnh làwnkd củpuzla mua nữcqjq đrdpcãdtxk nhậqiivp vàwnkdo Quâqequn. Ôbhvang thầcziym nghĩhfnv

- Con bégmfuwnkdy thấorbty vậqiivy màwnkdkiqsng lanh thậqiivt, mìxntwnh còbbsjn chưxemka kịshkwp ra tay thìxntwnzph đrdpcãdtxk xung phong ra trậqiivn trưxemklavxc rồliihi.

Rồliihi ôuuvtng nhìxntwn Lan Anh cấorbtt giọyhxong nónzphi

- Kháwcqr lắbbjum con gáwcqri, thôuuvti con mau đrdpcưxemka nónzph lạpisai đrdpclavxng kia nằlavxm vớlavxi thằlavxng Tưxemk đrdpci. Còbbsjn lạpisai thìxntw đrdpcfhcx cha!

Vừbaeta dứffmlt lờorbti thìxntw ôuuvtng vung tay mộxemkt cáwcqri, ngay lậqiivp tứffmlc năzzthm láwcqrorbta đrdpcưxemkosqrc ôuuvtng phónzphng lêdstpn khôuuvtng trung. Chỉqbai trong cáwcqri nháwcqry mắbbjut tấorbtt cảbxgyzzthm láwcqrorbta đrdpcãdtxk tụhfpo lạpisai mộxemkt chỗrdpc cạpisanh châqequn cầcziyu thang màwnkd tạpisao thàwnkdnh mộxemkt hìxntwnh lụhfpoc giáwcqrc xoay vòbbsjng tròbbsjn trêdstpn khôuuvtng. Tiếgqqtp theo sau đrdpcónzphwnkd nhữcqjqng đrdpcliihng đrdpcàwnkdi cũkiqsng đrdpcưxemkosqrc ôuuvtng négmfum vềghyv phígraca đrdpcónzph, nhữcqjqng tiếgqqtng nổhkzs lụhfpop bụhfpop lộxemkp bộxemkp hoàwnkdwnkdo tiếgqqtng la hégmfut gàwnkdo khónzphc thảbxgym thiếgqqtt.

- Làwnkdm ơdtxkn tha cho tui, xin ôuuvtng hãdtxky tha cho tui!

Ôbhvang Hai hừbaet lạpisanh mộxemkt tiếgqqtng rồliihi nónzphi

- Nónzphi mau, ngưxemkơdtxki làwnkd ai. Cớlavxwnkdm sao màwnkd chếgqqtt rồliihi khôuuvtng đrdpci trìxntwnh báwcqro DIÊfhcxM VƯqkhhƠhfpoNG GIA màwnkdbbsjn ởmfzw đrdpcâqequy hạpisai ngưxemkorbti. Hôuuvtm nay nếgqqtu nhưxemk khôuuvtng cónzph ta ởmfzw đrdpcâqequy thìxntwnzph phảbxgyi ngưxemkơdtxki đrdpcãdtxk bắbbjut hếgqqtt hồliihn vígraca củpuzla ngưxemkorbti nàwnkdy rồliihi khôuuvtng?

- Đmvzzúroncng vậqiivy, nónzph đrdpcáwcqrng phảbxgyi chếgqqtt. Nónzph phảbxgyi đrdpcghyvn mạpisang lạpisai cho tao, làwnkdnzph chígracnh làwnkdnzph!

Nghe vong nữcqjq kia nónzphi màwnkdgract lêdstpn từbaetng câqequu từbaetng chữcqjq nhưxemk vậqiivy thìxntw ôuuvtng cảbxgym thấorbty trong chuyệqiivn nàwnkdy cónzphxntw đrdpcónzph bấorbtt thưxemkorbtng liềghyvn nhẹalzm giọyhxong nónzphi.

- Hàwnkd cớlavxwnkdm sao màwnkduuvt lạpisai muốqsktn giếgqqtt nónzph, nónzph đrdpcãdtxkwnkdm gìxntwdstpn tộxemki đrdpcâqequu.

- Khôuuvtng làwnkdm gìxntwdstpn tộxemki ưxemk! Chígracnh nónzph đrdpcãdtxk ra tay giếgqqtt tui, đrdpcãdtxk vậqiivy còbbsjn cắbbjut lấorbty đrdpccziyu đrdpcưxemka cho mộxemkt têdstpn thầcziyy tàwnkd đrdpcfhcx luyệqiivn bùorbta. Nhưxemkng may mắbbjun làwnkd hắbbjun ta đrdpcãdtxk quáwcqr giàwnkd yếgqqtu nêdstpn tui mớlavxi cónzphdtxk hộxemki màwnkd thoáwcqrt thâqequn!
nzphi đrdpcếgqqtn đrdpcâqequy thìxntwuuvt ta oàwnkd khónzphc nứffmlc nởmfzw, tiếgqqtng khónzphc ấorbty nghe cứffml ai oáwcqrn đrdpcếgqqtn nãdtxko lòbbsjng làwnkdm sao. Lúroncc nàwnkdy Lan Anh nhậqiivn thấorbty vong hồliihn kia cónzph vẻgrac đrdpcãdtxkxntwnh tĩhfnvnh lạpisai nêdstpn côuuvt nhanh châqequn đrdpci mộxemkt vòbbsjng châqequm lửxemka thắbbjup sáwcqrng tấorbtt cảbxgywcqrc ngọyhxon đrdpcècziyn trong nhàwnkddstpn. Cùorbtng lúroncc ấorbty ôuuvtng Hai cũkiqsng cẩefngn thậqiivn nhâqequn lúroncc vong hồliihn kia còbbsjn đrdpcang bụhfpom mặwcqrt khónzphc nỉqbai non thìxntw ôuuvtng liềghyvn dùorbtng mộxemkt cuộxemkn chỉqbai ngũkiqs sắbbjuc giăzzthng quanh côuuvt ta đrdpcfhcx tạpisao kếgqqtt giớlavxi tráwcqrnh việqiivc côuuvt ta thoáwcqrt ra. Sau khi tấorbtt cảbxgywcqrc câqequy đrdpcècziyn đrdpcghyvu đrdpcưxemkosqrc thắbbjup sáwcqrng thìxntw cảbxgy ôuuvtng Hai vàwnkd Lan Anh đrdpcghyvu bấorbtt ngờorbt, trưxemklavxc mắbbjut họyhxownkd mộxemkt côuuvtwcqri. Chígracnh xáwcqrc hơdtxkn làwnkd thâqequn ảbxgynh củpuzla côuuvt ta, thoạpisat nhìxntwn dưxemklavxi áwcqrnh sáwcqrng lậqiivp loècziywnkdng vọyhxoc pháwcqrt ra từbaet nhữcqjqng câqequy đrdpcècziyn dầcziyu, cảbxgy hai ngưxemkorbti đrdpcghyvu nhậqiivn thấorbty từbaet thâqequn ảbxgynh củpuzla cổhkzs pháwcqrt ra mộxemkt luồliihng oáwcqrn khígrac. Tuy đrdpcãdtxk bịshkw nhữcqjqng láwcqrorbta củpuzla ôuuvtng Hai vàwnkdbbsjng kếgqqtt giớlavxi khốqsktng chếgqqt nhưxemkng hai ngưxemkorbti vẫbaetn nhậqiivn thấorbty luồliihng oáwcqrn khígracorbty rấorbtt dàwnkdy.

- Bâqequy giờorbt thìxntwuuvtdtxky nónzphi cho ta nghe cớlavxwnkdm sao màwnkduuvt lạpisai thàwnkdnh ra thếgqqtwnkdy, vìxntw sao màwnkdwcqrn khígrac lạpisai tígracch tụhfpo nhiềghyvu đrdpcếgqqtn nhưxemk vậqiivy.

- Ma... Ma... Nónzph... Nónzphwnkd ma đrdpcorbty! Mau... Mau giếgqqtt nónzph đrdpci ôuuvtng ơdtxki. Nónzphwnkd ma đrdpcorbty!

Quâqequn từbaetdtxky đrdpcếgqqtn giờorbt đrdpcãdtxk ngấorbtt thìxntw đrdpcxemkt nhiêdstpn tỉqbainh lạpisai, vừbaeta tỉqbainh làwnkd anh ta đrdpcãdtxk lao đrdpcếgqqtn ôuuvtm lấorbty tay ôuuvtng Hai màwnkd run lẫbaety bẫbaety lắbbjup bắbbjup. Côuuvtwcqri kia vừbaeta nhìxntwn thấorbty Quâqequn thìxntw đrdpcôuuvti mắbbjut trắbbjung dãdtxk bỗrdpcng đrdpcybft ngầcziyu long lêdstpn sòbbsjng sòbbsjng, côuuvtwnkdo thégmfut cốqskt gắbbjung muốqsktn lao ra ngoàwnkdi. Côuuvt nhìxntwn Quâqequn vớlavxi áwcqrnh mắbbjut căzzthm thùorbtwnkd vừbaeta cốqskt nhoàwnkdi ngưxemkorbti ra khỏybfti kếgqqtt giớlavxi vừbaeta rígract lêdstpn từbaetng tiếgqqtng.

- Tao giếgqqtt màwnkdy, trảbxgy mạpisang lạpisai cho tao thằlavxng chónzph. Tao sẽmzsf giếgqqtt màwnkdy, tao sẽmzsf giếgqqtt màwnkdy!

Nhưxemkng màwnkduuvt ta càwnkdng cốqskt gắbbjung lao ra càwnkdng làwnkdm hao tổhkzsn sứffmlc lựvizlc, cứffml vừbaeta chạpisam vàwnkdo nhữcqjqng sợosqri chỉqbai thìxntw thâqequn ảbxgynh côuuvt ta liềghyvn pháwcqrt ra nhữcqjqng tiếgqqtng xìxntwcziyo rồliihi bịshkw đrdpcáwcqrnh bậqiivt lạpisai vàwnkdo trong.

- Đmvzzbaetng phígracuuvtng vôuuvt ígracch, côuuvtwnkdm nhưxemk vậqiivy chỉqbai khiếgqqtn côuuvtwnkdng nhanh bịshkw đrdpcáwcqrnh đrdpcếgqqtn hồliihn siêdstpu pháwcqrch táwcqrn màwnkd thôuuvti!

Lan Anh thấorbty côuuvtwcqri kia nhưxemk vậqiivy thìxntw tiếgqqtn lạpisai gầcziyn nhìxntwn cổhkzsnzphi vàwnkdi câqequu, nónzphi xong côuuvt lạpisai quay mặwcqrt vềghyv phígraca Quâqequn.

- Anh Quâqequn! Chuyệqiivn nàwnkdy làwnkd nhưxemk thếgqqtwnkdo, phảbxgyi cónzphgrac do gìxntw đrdpcónzph mớlavxi khiếgqqtn cho cổhkzs thàwnkdnh ma rồliihi vẫbaetn muốqsktn giếgqqtt anh?

Quâqequn nghe Lan Anh hỏybfti thìxntw chỉqbaiqiivm ừbaet rồliihi quỳbxgy rạpisap xuốqsktng đrdpcorbtt, anh bòbbsj bằlavxng hai đrdpccziyu gốqskti đrdpcếgqqtn gầcziyn kếgqqtt giớlavxi. Sau đrdpcónzph thìxntw vừbaeta khónzphc vừbaeta dậqiivp đrdpccziyu bìxntwnh bịshkwch xuốqsktng đrdpcorbtt đrdpcếgqqtn nổhkzsi chảbxgyy máwcqru.

- Kiềghyvu My! Anh xin lỗrdpci, hãdtxky tha lỗrdpci cho anh. Cũkiqsng chỉqbaixntwwcqrm lợosqri màwnkd u mêdstp nghe lờorbti lãdtxko thầcziyy tàwnkd kia màwnkd đrdpcãdtxk hạpisai chếgqqtt em. Tộxemki anh đrdpcáwcqrng chếgqqtt, anh khôuuvtng dáwcqrm yêdstpu cầcziyu gìxntw chỉqbai mong em tha thứffml cho anh, anh xin nguyệqiivn lấorbty cáwcqri chếgqqtt đrdpcfhcx tạpisa lỗrdpci vớlavxi em.

nzphi vừbaeta dứffmlt câqequu, Quâqequn liềghyvn đrdpcffmlng bậqiivt dậqiivy lao nhanh vềghyv phígraca gónzphc tưxemkorbtng đrdpcshkwnh đrdpcqiivp đrdpccziyu vàwnkdo đrdpcónzph thìxntw liềghyvn bịshkw ôuuvtng Hai tung cưxemklavxc đrdpcáwcqrzzthng ra ngoàwnkdi. Đmvzzffmlng bêdstpn cạpisanh đrdpcwcqrn đrdpcưxemkosqrc ýwnkd đrdpcshkwnh củpuzla Quâqequn, nêdstpn ngay khi anh vừbaeta đrdpcffmlng dậqiivy lao nhanh vềghyv phígraca gónzphc tưxemkorbtng thìxntw ôuuvtng Hai đrdpcãdtxk nhanh châqequn chạpisay tớlavxi đrdpcónzphn đrdpccziyu. Nhìxntwn thấorbty Quâqequn đrdpcãdtxk lao đrdpcếgqqtn vừbaeta đrdpcpuzl khoảbxgyng cáwcqrch, thếgqqtwnkd ôuuvtng liềghyvn co châqequn tung cưxemklavxc đrdpcpisap thẳuuvtng vàwnkdo ngưxemkorbti Quâqequn mưxemkosqrn lựvizlc tạpisao thàwnkdnh đrdpcòbbsjn bẩefngy đrdpcáwcqr Quâqequn lùorbti vềghyv sau ngãdtxkpuzlng soàwnkdi. Lúroncc nàwnkdy thâqequn ảbxgynh Kiềghyvu My mớlavxi lêdstpn tiếgqqtng.

- Cảbxgym phiềghyvn hai ngưxemkorbti trónzphi anh ta lạpisai giúroncp tui đrdpcfhcx tráwcqrnh việqiivc anh ta lạpisai đrdpcâqequm đrdpccziyu tựvizl tửxemk, tui khôuuvtng muốqsktn anh ta chếgqqtt vàwnkdo lúroncc nàwnkdy.
Thấorbty sắbbjuc mặwcqrt củpuzla ôuuvtng Hai vàwnkd Lan Anh cónzph vẻgrac ngờorbt vựvizlc Kiềghyvu My liềghyvn nónzphi tiếgqqtp.

- Hai ngưxemkorbti khôuuvtng phảbxgyi lo, tui khôuuvtng giếgqqtt anh ta đrdpcâqequu vảbxgy lạpisai bịshkw giam lỏybftng thếgqqtwnkdy âqequm khígrac đrdpcang dầcziyn tiêdstpu tan tui cũkiqsng khôuuvtng thểfhcxwnkdm gìxntw đrdpcưxemkosqrc anh ta. Tui chỉqbai muốqsktn cùorbtng anh ta nónzphi rõpuzlwnkdng mọyhxoi chuyệqiivn, giảbxgyi quyếgqqtt mốqskti âqequn oáwcqrn nàwnkdy thôuuvti.

Nghe vậqiivy Quâqequn cũkiqsng lêdstpn tiếgqqtng.

- Hai ngưxemkorbti cứffmlwnkdm theo lờorbti cổhkzs đrdpci.

Ôbhvang Hai thấorbty vậqiivy thìxntw nhìxntwn Quâqequn gậqiivt đrdpccziyu rồliihi ra hiệqiivu cho Lan Anh lấorbty dâqequy trónzphi anh lạpisai. Còbbsjn ôuuvtng thìxntw cẩefngn thậqiivn hơdtxkn, ôuuvtng lấorbty ra vàwnkdi láwcqrorbta vàwnkd cuộxemkn chỉqbai ngũkiqs sắbbjuc tạpisao mộxemkt kếgqqtt giớlavxi xung quanh Quâqequn đrdpcghyv phòbbsjng Kiềghyvu My liềghyvu mìxntwnh pháwcqr vỡhtnt kếgqqtt giớlavxi kia màwnkdwnkdm hạpisai anh. Xong đrdpcâqequu đrdpcónzph ôuuvtng nhìxntwn cảbxgy hai rồliihi nónzphi.

- Xong rồliihi, bâqequy giờorbt thìxntw hai ngưxemkorbti nónzphi rõpuzl giảbxgyi quyếgqqtt âqequn oáwcqrn vớlavxi nhau đrdpci.

nzphi rồliihi ôuuvtng cùorbtng Lan Anh bưxemklavxc chậqiivm rãdtxki vềghyv phígraca Tưxemk Sẹalzmo vẫbaetn còbbsjn đrdpcang run bầcziyn bậqiivt dưxemklavxi gầcziym giưxemkorbtng.

Mộxemkt lúroncc lâqequu sau thìxntw Quâqequn lêdstpn tiếgqqtng gọyhxoi, nghe Quâqequn gọyhxoi hai ngưxemkorbti nhanh chónzphng lạpisai gầcziyn. Vừbaeta nhìxntwn thấorbty ôuuvtng vàwnkd Lan Anh thìxntw Kiềghyvu My liềghyvn nónzphi.

- Mọyhxoi việqiivc đrdpcãdtxk xong rồliihi, âqequn oáwcqrn cũkiqsng đrdpcãdtxk giảbxgyi quyếgqqtt rồliihi. Cũkiqsng đrdpcếgqqtn lúroncc tui phảbxgyi xuốqsktng âqequm ti màwnkd trìxntwnh báwcqro DIÊfhcxM VƯqkhhƠhfpoNG GIA đrdpcfhcx nhậqiivn tộxemki rồliihi.

roncc nàwnkdy ôuuvtng Hai nhìxntwn kỹjiix thìxntw thấorbty âqequm khígrac xung quanh côuuvt đrdpcãdtxkdtxki dầcziyn rồliihi từbaet từbaet thâqequn ảbxgynh côuuvt khôuuvtng còbbsjn cáwcqri dáwcqrng vẻgrac đrdpcáwcqrng sợosqr nữcqjqa, côuuvt vừbaeta nónzphi vừbaeta đrdpcưxemka tay nhặwcqrt cáwcqri đrdpccziyu dưxemklavxi đrdpcorbtt đrdpcwcqrt lêdstpn cổhkzs rồliihi nhìxntwn cảbxgy ba ngưxemkorbti nởmfzw mộxemkt nụhfpoxemkorbti tưxemkơdtxki mãdtxkn nguyệqiivn. Trưxemklavxc mắbbjut ôuuvtng bâqequy giờorbtwnkd vong hồliihn củpuzla mộxemkt côuuvtwcqri xinh đrdpcalzmp, côuuvt khoáwcqrc lêdstpn mìxntwnh bộxemkwcqry trắbbjung tinh xảbxgyo. Máwcqri tónzphc dàwnkdi cũkiqsng khôuuvtng còbbsjn rốqskti bùorbt nữcqjqa.

- Đmvzzpisao nhâqequn tiêdstpn sinh, tui biếgqqtt ôuuvtng làwnkd ngưxemkorbti họyhxoc đrdpcpisao vàwnkdnzph tấorbtm lòbbsjng từbaet bi. Tui chỉqbai xin ôuuvtng giúroncp tui mộxemkt việqiivc cuốqskti cùorbtng.

Đmvzzang thẫbaetn thờorbt suy nghĩhfnv, chợosqrt nghe Kiềghyvu My nónzphi thìxntw ôuuvtng liềghyvn đrdpcáwcqrp

- Cónzph việqiivc gìxntwuuvt cứffmlnzphi, giúroncp đrdpcưxemkosqrc thìxntw Hai ta sẽmzsf giúroncp hếgqqtt sứffmlc.

- Vậqiivy thìxntw phiềghyvn ôuuvtng ngàwnkdy mai hãdtxky cùorbtng anh Quâqequn đrdpcếgqqtn nơdtxki chôuuvtn xáwcqrc tui màwnkdwnkdm lễnrqwwnkd giúroncp tui đrdpcưxemkosqrc mồliihdstpn mảbxgy đrdpcalzmp. Giờorbt thìxntw ôuuvtng giúroncp tui xuốqsktng đrdpcónzph nhậqiivn tộxemki vớlavxi DIÊfhcxM VƯqkhhƠhfpoNG GIA.

- Đmvzzưxemkosqrc rồliihi ta hứffmla sẽmzsf giúroncp côuuvt hoàwnkdn thàwnkdnh tâqequm nguyệqiivn nàwnkdy.

nzphi rồliihi ôuuvtng lấorbty ra mộxemkt đrdpcpisao bùorbta đrdpcqsktt lêdstpn đrdpcliihng thờorbti gỡhtnt bỏybft kếgqqtt giớlavxi rồliihi nónzphi.

- Đmvzzâqequy sẽmzsf giấorbty thôuuvtng hàwnkdnh cho côuuvt xuốqsktng đrdpcónzph đrdpcfhcx trìxntwnh tộxemki.

Thấorbty vậqiivy Kiềghyvu My liềghyvn cuốqskti đrdpccziyu cảbxgym tạpisa rồliihi hoáwcqr thàwnkdnh mộxemkt làwnkdn khónzphi báwcqrm vàwnkdo láwcqrorbta đrdpcang cháwcqry. Trưxemklavxc khi láwcqrorbta bốqsktc cháwcqry hếgqqtt cảbxgy ba ngưxemkorbti còbbsjn nghe giọyhxong nónzphi lảbxgynh lónzpht củpuzla cổhkzs vọyhxong lạpisai.

- Anh Quâqequn, em mong anh sẽmzsf nuôuuvti dưxemkhtntng con củpuzla chúroncng ta nêdstpn ngưxemkorbti. Em đrdpci đrdpcâqequy!

Kểfhcx từbaet đrdpcónzph vềghyv sau khôuuvtng còbbsjn ai ởmfzw xứffmlorbt lao nàwnkdy thấorbty ôuuvtng Hai, Lan Anh vàwnkd Quâqequn đrdpcâqequu nữcqjqa. Sau đrdpcêdstpm đrdpcónzph cảbxgy ba ngưxemkorbti đrdpcghyvu bỏybft đrdpci khỏybfti căzzthn nhàwnkd. Vàwnkd từbaet đrdpcónzphzzthn nhàwnkd lạpisai đrdpcưxemkosqrc bỏybft hoang mộxemkt lầcziyn nữcqjqa!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.