Boss Trở Thành Chồng

Chương 843 :

    trước sau   
39843. “Đuaksếmaprn khôhhzqng sớgnwom....”

onlnn chưwfeva đhhzqmcasi Tầldnpn mẫkwyzu vàuiss Tầldnpn Phi Ngữagzf thởkwyz phàuisso mộandpt hơmcasi, Tầldnpn Nham lạfauqi nóeijfi ra nửxkdaa câuissu còonlnn lạfauqi, “nhưwfevng đhhzqãzqfh đhhzqmjiq nghe đhhzqưwfevmcasc tấtzqdt cảrcmg lờlxhvi đhhzqlahri thoạfauqi củmjiqa hai ngưwfevlxhvi!”

Tầldnpn mẫkwyzu vàuiss Tầldnpn Phi Ngữagzf trong lòonlnng bỗcvpang chốlahrc “khàuiss cha” mộandpt cávcdqi

Sắbgkuc mặwfevt củmjiqa Tầldnpn Phi Ngữagzf cứoewwng đhhzqơmcas, “anh, anh nghe em giảrcmgi thígnwoch.....khôhhzqng phảrcmgi làuiss nhưwfev anh nghe thếmapr đhhzqâuissu, em vàuiss mẹbgku khôhhzqng cóeijfuissm gìoebc vớgnwoi chịqfkpuissu, thậqnqkt đhhzqóeijf, cávcdqi gìoebcandpng khôhhzqng cóeijfuissm. Chúdojtng em chỉgqteuiss ghégqtet côhhzqtzqdy, đhhzqwfevc việeijft ghégqtet côhhzq ta, vìoebc vậqnqky mớgnwoi ởkwyz đhhzqâuissy nghĩeijf cảrcmgnh tưwfevmcasng sau khi côhhzq ta mấtzqdt tígnwoch, thậqnqkt sựmcas, chúdojtng em cávcdqi gìoebcandpng khôhhzqng cóeijfuissm!”

Mặwfevt củmjiqa Tâuissn Nham giấtzqdu trong bóeijfng tốlahri, Tầldnpn mẫkwyzu bàuiss Tầldnpn Phi Ngữagzf nhìoebcn khôhhzqng rõhhzq biểagzfu cảrcmgm củmjiqa anh ấtzqdy, Tầldnpn Phi Ngữagzf hổkwyz thẹbgkun rụonlnt cổkwyz lạfauqi, “anh, chúdojtng em thậqnqkt sựmcasvcdqi gìoebcandpng khôhhzqng cóeijfuissm, anh tin em phảrcmgi khôhhzqng?!”

Mặwfevt Tầldnpn Nham khôhhzqng chúdojtt biểagzfu cảrcmgm tiếmaprn lạfauqi gầldnpn hai ngưwfevlxhvi, anh cávcdqi gìoebcandpng khôhhzqng nóeijfi, trựmcasc tiếmaprp từvtbf trong túdojti lấtzqdy ra đhhzqiệeijfn thoạfauqi


“Anh.....”

“Tầldnpn Nham.....”

Đuaksâuissy làuiss ýlahroebc àuiss

“Tiểagzfu Tuyềieeun bịqfkpvcdqc ngưwfevlxhvi đhhzqưwfeva đhhzqi đhhzqâuissu rồqvvsi!” Tầldnpn Nham ávcdqnh mắbgkut sắbgkuc bégqten nhìoebcn hai ngưwfevlxhvi họeijf, “tôhhzqi chỉgqte cho hai ngưwfevlxhvi mộandpt cơmcas hộandpi, nếmapru nhưwfev khôhhzqng nóeijfi....tôhhzqi trựmcasc tiếmaprp bávcdqo cảrcmgnh sávcdqt, tôhhzqi tin cảrcmgnh sávcdqt sẽzqfh đhhzqiềieeuu tra rõhhzquissng!”

Sắbgkun mặwfevt củmjiqa Tầldnpn Phi Ngũandp biếmaprn đhhzqkwyzi, giơmcas tay ra đhhzqqfkpnh cưwfevgnwop lạfauqi đhhzqiệeijfn thoạfauqi củmjiqa Tầldnpn Nham

Tầldnpn Nham sớgnwom đhhzqãzqfh dựmcasgnwonh đhhzqưwfevmcasc côhhzq sẽzqfhuissm nhưwfev thếmapr, nghiêexrsng ngưwfevlxhvi trávcdqnh côhhzqng kígnwoch củmjiqa côhhzq

“Tôhhzqi chỉgqte cho hai ngưwfevlxhvi thờlxhvi gian 30 giâuissy suy nghĩeijf!”

“Anh, anh cóeijf biếmaprt nếmapru nhưwfev anh bávcdqo cảrcmgnh sávcdqt rồqvvsi, em vàuiss mẹbgku hai ngưwfevlxhvi sẽzqfh sụonlnp đhhzqkwyz khôhhzqng, nóeijfi khôhhzqng chưwfevng....nóeijfi khôhhzqng chừvtbfng cảrcmg đhhzqlxhvi nàuissy đhhzqieeuu bịqfkp ngồqvvsi tùzcrx, anh, anh làuiss anh trai ruộandpt củmjiqa em, anh làuissm sao cóeijf thểagzfuissm nhưwfev thếmapr!”

Tầldnpn Nham nhắbgkum mắbgkut lạfauqi, “chígnwonh làuiss bởkwyzi vìoebc nhưwfev thếmapr, vìoebc vậqnqky tôhhzqi càuissng thêexrsm khôhhzqng thểagzf buôhhzqng thảrcmg cho hai ngưwfevlxhvi tiếmaprp tụonlnc sai thêexrsm!”

“Anh....” Tầldnpn Phi Ngữagzf gấtzqdp gávcdqp rồqvvsi, “mẹbgku, mẹbgku nhanh ngăgnwon anh lạfauqi àuiss!”

Tầldnpn mẫkwyzu, “ta làuiss mẹbgku ruộandpt con àuiss, chẳcnokng lẽzqfh con muốlahrn vìoebc mộandpt ngưwfevlxhvi đhhzqàuissn bàuiss mớgnwoi kếmaprt hôhhzqn hơmcasn 3 thávcdqng, nhốlahrt mẹbgkuuiss em gávcdqi củmjiqa con vàuisso trong tùzcrx sao, mẹbgku đhhzqãzqfh vấtzqdt vảrcmg nuôhhzqi lớgnwon con, chígnwonh làuiss đhhzqagzf con nhưwfev thếmapruissy bávcdqo đhhzqávcdqp mẹbgku sao!”

Tầldnpn Nham nhìoebcn nghiêexrsng sang, cứoewwng lòonlnng nóeijfi, “2!”

“Anh!”


“Tầldnpn Nham!”

Hai mẹbgku con họeijf đhhzqieeuu đhhzqexrsn lêexrsn, nếmapru nhưwfev thờlxhvi gian cóeijf thểagzf đhhzqrcmgo ngưwfevmcasc, bọeijfn họeijf khẳcnokng đhhzqqfkpnh khôhhzqng ởkwyz đhhzqâuissy bàuissn luậqnqkn chuyệeijfn nàuissy

“Anh, đhhzqãzqfh khôhhzqng kịqfkpp rồqvvsi, thậqnqkt sựmcas đhhzqãzqfh khôhhzqng kịqfkpp rồqvvsi! Lưwfevu Tuyềieeun 9 giờlxhvmcasn đhhzqãzqfh bịqfkp ngưwfevlxhvi chuốlahrc thuốlahrc mêexrs đhhzqem đhhzqi rồqvvsi, bâuissy giờlxhv đhhzqieeuu đhhzqãzqfhmcasn 9 tiếmaprng đhhzqqvvsng hồqvvs, anh cảrcmgm thấtzqdy côhhzq ta còonlnn cóeijf thểagzf khôhhzqng xảrcmgy ra chuyệeijfn sao, chuyệeijfn đhhzqãzqfh thàuissnh kếmaprt cụonlnc rồqvvsi, anh đhhzqãzqfh khôhhzqng cóeijfvcdqch nàuisso thay đhhzqkwyzi nữagzfa, cho dùzcrxuissy giờlxhv anh bávcdqo cảrcmgnh sávcdqt, đhhzqưwfeva em vàuiss mẹbgkuuisso trong tùzcrx rồqvvsi, cũandpng khôhhzqng thểagzf thay đhhzqkwyzi đhhzqưwfevmcasc sựmcas thậqnqkt àuiss!”

“3!”

Tầldnpn Nham khôhhzqng quảrcmgn hai ngưwfevlxhvi họeijfeijfi cávcdqi gìoebc, hoàuissn toàuissn khôhhzqng cóeijf thay đhhzqkwyzi tâuissm ýlahr, hàuissnh đhhzqandpng củmjiqa anh vôhhzqzcrxng nhanh chóeijfng, ấtzqdn 110 ba con sốlahruissy, chígnwonh thờlxhvi khắbgkuc anh ấtzqdn bávcdqo cảrcmgnh sávcdqt, Tầldnpn Phi Ngữagzf cuốlahri cùzcrxng sợmcas hạfauqi khai ra, “em nóeijfi, em nóeijfi! Em nóeijfi côhhzq ta ởkwyz đhhzqâuissu!”

Tầldnpn Nham khôhhzqng cóeijf hạfauq đhhzqiệeijfn thoạfauqi xuốlahrng, ávcdqnh mắbgkut sắbgkuc bégqten nhìoebcn chằqrmjm chằqrmjm Tầldnpn Phi Ngữagzf, nếmapru nhưwfevhhzq khôhhzqng khai sựmcas thậqnqkt, anh lậqnqkp tứoewwc ấtzqdn gọeijfi đhhzqi!

Tầldnpn Phi Ngữagzf cảrcmg con tim đhhzqieeuu kinh sợmcas rồqvvsi

“Em cũandpng khôhhzqng biếmaprt bọeijfn họeijfkwyz đhhzqâuissu, em gọeijfi đhhzqiệeijfn thoạfauqi, em lậqnqkp tứoewwc gọeijfi cho Triệeijfu Thiêexrsn Lôhhzqi.....”

Tầldnpn Phi Ngữagzf lấtzqdy đhhzqiệeijfn thoạfauqi ra run lẩnixgy bẩnixgy gọeijfi đhhzqiệeijfn thoạfauqi cho Triệeijfu Thiêexrsn Lôhhzqi

“Mởkwyz loa ngoàuissi!”

“Đuaksưwfevmcasc đhhzqưwfevmcasc đhhzqưwfevmcasc, em mởkwyz loa ngoàuissi!”

Song----

Đuaksldnpu bêexrsn kia đhhzqiệeijfn thoạfauqi truyềieeun đhhzqếmaprn tiếmaprng nữagzf ngưwfevlxhvi mávcdqy, “xin lỗcvpai, sôhhzq đhhzqiệeijfn thoạfauqi quýlahr khávcdqch vừvtbfa gọeijfi hiệeijfn đhhzqãzqfh tắbgkut mávcdqy.....”


Tim củmjiqa Tầldnpn Nham trầldnpm nặwfevng càuissng thêexrsm trầldnpm nặwfevng!

Anh nhắbgkum đhhzqôhhzqi mắbgkut lạfauqi, hoàuissn toàuissn khôhhzqng dávcdqm tưwfevkwyzng tưwfevmcasng, đhhzqãzqfhmcasn 9 tiếmaprng đhhzqqvvsng hồqvvs trôhhzqi qua rồqvvsi, Tiểagzfu Tuyềieeun côhhzqtzqdy.....

Mắbgkut củmjiqa anh đhhzqljcl rựmcasc, “Tầldnpn Phi Ngữagzf, côhhzq đhhzqvtbfng cóeijf loạfauqi giởkwyz tròonln!”

“Khôhhzqng cóeijf, em khôhhzqng cóeijf, em thậqnqkt sựmcas khôhhzqng cóeijf!” Tầldnpn Phi Ngữagzf đhhzqieeuu hốlahri gấtzqdp muốlahrn khóeijfc rồqvvsi, gàuisso lêexrsn vớgnwoi đhhzqiệeijfn thoạfauqi, “chếmaprt tiệeijft, tạfauqi sao tắbgkut mávcdqy, nghe mávcdqy àuiss, nhanh nghe mấtzqdy àuiss!”

Thếmapr nhưwfevng, khôhhzqng quảrcmgn côhhzquisso hégqtet nhưwfev thếmapruisso, đhhzqiệeijfn thoạfauqi vẫkwyzn nhưwfev nguyêexrsn khôhhzqng cóeijfvcdqch gọeijfi đhhzqưwfevmcasc

“Nghĩeijfvcdqch liêexrsn lạfauqc khávcdqc liêexrsn lạfauqc vớgnwoi hắbgkun!”

“Em khôhhzqng cóeijfvcdqch liêexrsn lạfauqc khávcdqc vớgnwoi Triệeijfu Thiêexrsn Lôhhzqi....” Tầldnpn Phi Ngữagzf nhìoebcn Tầldnpn Nham lậqnqkp tứoewwc muốlahrn ấtzqdn phígnwom gọeijfi, nhịqfkpn khôhhzqng nổkwyzi khóeijfc toávcdqng lêexrsn, đhhzqandpt nhiêexrsn quỳwaao xuốlahrng bêexrsn cạfauqnh châuissn củmjiqa Tầldnpn Nham, dùzcrxng sứoewwc ôhhzqm lấtzqdy châuissn anh, “em thậqnqkt sựmcas khôhhzqng cóeijfvcdqch liêexrsn lạfauqc khávcdqc củmjiqa hắbgkun ta! Anh, em cầldnpu xin anh đhhzqvtbfng bávcdqo cảrcmgnh sávcdqt, nếmapru nhưwfev anh bávcdqo cảrcmgnh sávcdqt rồqvvsi, cảrcmg đhhzqlxhvi em sẽzqfh sụonlnp đhhzqkwyz mấtzqdt, em cầldnpu xin anh đhhzqóeijf.....”

Cảrcmg đhhzqlxhvi củmjiqa côhhzq sụonlnp đhhzqkwyz!

Vậqnqky thìoebchhzqeijf nghĩeijf qua, côhhzq nhưwfev thếmaprgnwonh kếmapr Tiểagzfu Tuyềieeun, cảrcmg đhhzqlxhvi củmjiqa Tiểagzfu Tuyềieeun cũandpng sẽzqfh sụonlnp đhhzqkwyz!

Tầldnpn Nham đhhzqljcl lừvtbf đhhzqôhhzqi mắbgkut, cúdojti đhhzqldnpu nhìoebcn Tầldnpn mẫkwyzu vàuiss Tầldnpn Phi Ngữagzf, “hai ngưwfevlxhvi.....qua khiếmaprn tôhhzqi thấtzqdt vọeijfng rồqvvsi, trong trígnwo nhớgnwo củmjiqa tôhhzqi mẹbgkuhhzquissng làuiss hiệeijfn hậqnqku dịqfkpu dàuissng, tem gávcdqi trong trígnwo nhớgnwohhzquissng làuiss ngoan ngoãzqfhn hiểagzfu chuyệeijfn, tôhhzqi thậqnqkt sựmcas khôhhzqng hiểagzfu nổkwyzi, cuộandpc sốlahrng hiệeijfn tạfauqi cũandpng đhhzqãzqfh tốlahrt hơmcasn rồqvvsi, chúdojtng ta tạfauqi sao biếmaprn thàuissnh dávcdqng vẻljcl nhưwfevuissy giờlxhv! Tiểagzfu Tuyềieeun côhhzqtzqdy làuissm sai cávcdqi gìoebc, phảrcmgi đhhzqlahri mặwfevt vớgnwoi sựmcas ávcdqc đhhzqandpc nhưwfev thếmapr củmjiqa hai ngưwfevlxhvi, chuyệeijfn duy nhấtzqdt côhhzqtzqdy làuissm sai chígnwonh làuiss gảrcmg cho tôhhzqi, làuisshhzqi hạfauqi côhhzqtzqdy rồqvvsi.....”

Tầldnpn Nham lâuissu đhhzqi nưwfevgnwoc mắbgkut, quay ngưwfevlxhvi bưwfevgnwoc đhhzqi, “hai ngưwfevlxhvi tốlahrt nhấtzqdt cầldnpu cho côhhzqtzqdy khôhhzqng cóeijf xảrcmgy ra chuyệeijfn gìoebc, nếmapru nhưwfevhhzqtzqdy thậqnqkt sựmcas xảrcmgy ra chuyệeijfn rồqvvsi.....vậqnqky thìoebc hai ngưwfevlxhvi đhhzqvtbfng trávcdqch tôhhzqi nhẫkwyzn tâuissm!”

Tầldnpn Nham bưwfevgnwoc nahnh bỏljcl đhhzqi

Đuaksagzf lạfauqi trong gióeijfvcdqn lạfauqnh Tầldnpn mẫkwyzu vàuiss Tầldnpn Phi Ngữagzf run rẩnixgy


Hai mẹbgku con họeijf sắbgkuc mặwfevt đhhzqieeuu trắbgkung bệeijft trắbgkung bệeijft rồqvvsi

“Mẹbgku, làuissm sao đhhzqâuissy, làuissm sao đhhzqâuissy àuiss, lầldnpn nàuissy anh trai con khẳcnokng đhhzqqfkpnh sẽzqfh nghiêexrsm túdojtc, nếmapru nhưwfevoebcm khôhhzqng đhhzqưwfevmcasc Lưwfevu Tuyềieeun chúdojtng ta làuissm sao đhhzqâuissy àuiss....”

Trong lòonlnng củmjiqa Tầldnpn mẫkwyzu cũandpng giávcdq lạfauqnh giávcdq lạfauqnh

uiss ôhhzqm lấtzqdy Tầldnpn Phi Ngữagzf, hai mẹbgku con họeijfwfevkwyzi ấtzqdm cho nhau, “sẽzqfhoebcm đhhzqưwfevmcasc thôhhzqi, nhấtzqdt đhhzqqfkpnh sẽzqfhoebcm đhhzqưwfevmcasc”

“Nhưwfevng....đhhzqieeuu đhhzqãzqfh trôhhzqi qua 9 tiếmaprng đhhzqqvvsng hồqvvs rồqvvsi, cho dùzcrxeijfoebcm thấtzqdy rồqvvsi....vậqnqky thìoebcandpng khôhhzqng cóeijfvcdqc dụonlnng nữagzfa àuiss, anh trai con sẽzqfh khôhhzqng thậqnqkt sựmcasvcdqo cảrcmgnh sávcdqt chứoeww, mẹbgku, con xin mẹbgku đhhzqóeijf, nếmapru nhưwfev anh trai con quyếmaprt đhhzqqfkpnh bávcdqo cảrcmgnh sávcdqt, chúdojtng ta hai ngưwfevlxhvi cùzcrxng nhau quỳwaao xuốlahrng cầldnpu xin anh ấtzqdy đhhzqưwfevmcasc khôhhzqng, anh ấtzqdy còonlnn hiếmapru thảrcmgo, nhìoebcn thấtzqdy mẹbgku quỳwaao xuốlahrng cầldnpu xin anh ấtzqdy, anh ấtzqdy nhấtzqdt đhhzqqfkpnh sẽzqfh mềieeum lòonlnng thôhhzqi”

Tầldnpn mẫkwyzu sợmcaszqfhi cứoeww lẩnixgm bẩnixgm

uiss khôhhzqng dávcdqm nghĩeijf vừvtbfa rồqvvsi ávcdqnh mắbgkut Tầldnpn Nham nhìoebcn bàuiss

Lạfauqnh giávcdqwfevlxhvng nhưwfevonlnn mang theo nhũandpgnwong

Thẳcnokng đhhzqoewwng đhhzqâuissm vàuisso tim gan củmjiqa bàuiss, khiếmaprn bàuiss gầldnpn nhưwfev ngừvtbfng thởkwyz

uiss sợmcas phảrcmgi ngồqvvsi tùzcrx khôhhzqng giảrcmg, nhưwfevng so vớgnwoi ngồqvvsi tùzcrx, bàuiss phávcdqt hiệeijfn bàuissuissng khôhhzqng cóeijfvcdqch nàuisso đhhzqóeijfn nhậqnqkn ávcdqnh mắbgkut nhưwfev thếmapr củmjiqa con trai mìoebcnh

Tầldnpn mẫkwyzu muốlahrn khôhhzqng màuiss khôhhzqng cóeijfwfevgnwoc mắbgkut

Nếmapru nhưwfeveijf thểagzfuissm lạfauqi mộandpt lầldnpn, bàuiss khẳcnokng đhhzqqfkpnh sẽzqfhuissm chuyệeijfn nàuissy càuissng thêexrsm ẩnixgn mậqnqkt, tuyệeijft đhhzqlahri sẽzqfh khôhhzqng đhhzqagzf con trai nghe thấtzqdy lờlxhvi đhhzqlahri thoạfauqi củmjiqa bàuissuiss Phi Ngữagzf

Tầldnpn mẫkwyzu távcdqt mộandpt cávcdqi thậqnqkt mìoebcnh cho bảrcmgn thâuissn!


uissm sao màuiss khôhhzqng cóeijf nhẫkwyzn nhịqfkpn đhhzqưwfevmcasc chứoeww, tạfauqi sao nhữagzfng lờlxhvi đhhzqóeijf khôhhzqng thểagzfoebcm négqten trong lòonlnng chứoeww!

Nếmapru nhưwfev Tầldnpn Nham biếmaprt suy nghĩeijf củmjiqa Tầldnpn mẫkwyzu, nhấtzqdt đhhzqqfkpnh sẽzqfhuissng thêexrsm thấtzqdt vọeijfng!

Chuyệeijfn đhhzqãzqfh đhhzqếmaprn bưwfevgnwoc nàuissy rồqvvsi, hai ngưwfevlxhvi bọeijfn họeijf khôhhzqng nghĩeijf xem nếmapru nhưwfev chuyệeijfn cóeijf thểagzf trởkwyz lạfauqi, đhhzqlahri tốlahrt vớgnwoi Lưwfevu Tuyềieeun! Còonlnn đhhzqang u uấtzqdt bọeijfn họeijfuissm chuyệeijfn khôhhzqng đhhzqmjiqnixgn mậqnqkt bịqfkp phávcdqt hiệeijfn sao!

“Mẹbgku, chúdojtng ta bâuissy giờlxhvuissm sao àuiss?”

“Nhanh chóeijfng tìoebcm ngưwfevlxhvi, khôhhzqng quảrcmgn nhưwfev thếmapruisso...trưwfevgnwoc tiêexrsn ngưwfevlxhvi tìoebcm trởkwyz vềieeu rồqvvsi nóeijfi tiếmaprp!”

“Đuaksưwfevmcasc!”

Hai mẹbgku con họeijf lầldnpn nàuissy làuiss thậqnqkt sựmcas khôhhzqng dávcdqm kégqteo dàuissi nữagzfa, nhanh chóeijfng xôhhzqng ra ngoàuissi tìoebcm ngưwfevlxhvi rồqvvsi

……

vcdqi đhhzqêexrsm nay, chủmjiq đhhzqqfkpnh làuiss đhhzqêexrsm khôhhzqng ngủmjiq!

Mộandpt đhhzqêexrsm!

Thờlxhvi gian cảrcmg mộandpt đhhzqêexrsm, Lưwfevu Tuyềieeun đhhzqieeuu luôhhzqn ởkwyz trong trạfauqng thávcdqi mấtzqdt tígnwoch!

Cảrcmg mộandpt đhhzqêexrsm đhhzqieeuu khôhhzqng cóeijf bấtzqdt kỳwaao tin tứoewwc nàuisso!

Trờlxhvi dầldnpn dẫkwyzn sávcdqng

Tầldnpn Nham tìoebcm cảrcmg mộandpt đhhzqêexrsm, hoàuissn toàuissn khôhhzqng cóeijf bấtzqdt kỳwaao tiếmaprn triểagzfn nàuisso, Tầldnpn mẫkwyzu vàuiss Tầldnpn Phi Ngữagzfandpng nhưwfev vậqnqky

Tiểagzfu Thấtzqdt cũandpng tìoebcm cảrcmg mộandpt đhhzqêexrsm, côhhzq đhhzqwfevc biệeijft gọeijfi đhhzqiệeijfn thoạfauqi nhờlxhv chúdojtzqfhnh Mạfauqc, đhhzqagzf chúdojtzqfhnh Mạfauqc cũandpng giúdojtp tìoebcm ngưwfevlxhvi, còonlnn tìoebcm ngưwfevlxhvi mởkwyz ghi chégqtep củmjiqa tấtzqdt cảrcmgvcdqc khávcdqch sạfauqn vàuiss nhàuiss nghỉgqte, dưwfevlxhvng nhưwfev lậqnqkt cảrcmg mộandpt lưwfevmcast thàuissnh phốlahr A lêexrsn, nhưwfevng vẫkwyzn nhưwfevandp khôhhzqng cóeijf bấtzqdt kỳwaao tin tứoewwc

Tiểagzfu Thấtzqdt vàuiss Lụonlnc Sâuissm đhhzqếmaprn biệeijft thựmcas củmjiqa Tầldnpn Gia

Nhìoebcn thấtzqdy Tầldnpn Nham Tiểagzfu Thấtzqdt tứoewwc giậqnqkn, giơmcas châuissn lêexrsn đhhzqfauqp anh ta, đhhzqôhhzqi mắbgkut đhhzqljcl ngầldnpu nóeijfi, “têexrsn chếmaprt tiệeijft nàuissy! Têexrsn cầldnpm thúdojt chếmaprt tiệeijft! Tiểagzfu Tuyềieeun gảrcmg cho anh đhhzqúdojtng thậqnqkt làuiss xui xẻljclo távcdqm đhhzqlxhvi rồqvvsi!”

Lụonlnc Sâuissm hoảrcmgng hốlahrt kégqteo Tiểagzfu Thấtzqdt lạfauqi

“Đuaksvtbfng kégqteo em!” Tiểagzfu Thấtzqdt tứoewwc giậqnqkn nhìoebcn Tầldnpn Nham, “Tầldnpn Nham, anh đhhzqmcasi đhhzqóeijf cho tôhhzqi, anh tốlahrt nhấtzqdt cầldnpu nguyệeijfn Tiểagzfu Thấtzqdt mộandpt chúdojtt chuyệeijfn cũandpng khôhhzqng cóeijf, nếmapru khôhhzqng thìoebc....tôhhzqi tuyệeijft đhhzqlahri sẽzqfh khôhhzqng bỏljcl qua cho cảrcmg nhàuissvcdqc ngưwfevlxhvi!”

Nếmapru nóeijfi Tiểagzfu Tuyềieeun mấtzqdt tígnwoch mộandpt chúdojtt cũandpng khôhhzqng cóeijf liêexrsn quan đhhzqếmaprn ngưwfevlxhvi củmjiqa Tầldnpn Gia?!

Đuaksávcdqnh chếmaprt côhhzqandpng khôhhzqng tin!

Ngưwfevlxhvi củmjiqa Tầldnpn Gia đhhzqoewwc hạfauqnh gìoebchhzq từvtbf trong miệeijfng Tiểagzfu Tuyềieeun nghe rấtzqdt rõhhzq, Tiểagzfu Tuyềieeun lúdojtc nàuisso khôhhzqng xảrcmgy ra chuyệeijfn, cứoeww sau khi Tầldnpn Phi Ngữagzf “thấtzqdt tìoebcnh” mấtzqdy ngàuissy thìoebc xảrcmgy ra chuyệeijfn!

Đuaksôhhzqi mắbgkut đhhzqljclvcdqu củmjiqa Tiểagzfu Thấtzqdt nhìoebcn vềieeuwfevgnwong Tầldnpn Phi Ngữagzf

Tầldnpn Phi Ngữagzf tiếmaprp xúdojtc vớgnwoi ávcdqnh mắbgkut củmjiqa Tiểagzfu Thấtzqdt, giậqnqkt mìoebcnh run lêexrsn

“Cảrcmg nhàuissvcdqc ngưwfevlxhvi cứoeww chờlxhv đhhzqtzqdy cho tôhhzqi!”

Tiểagzfu Thấtzqdt đhhzqljcl đhhzqôhhzqi mắbgkut, quay ngưwfevlxhvi bưwfevgnwoc đhhzqi, Lụonlnc Sâuissm hoảrcmgng loạfauqn theo sau, “Tiểagzfu Thấtzqdt.....”

Tiểagzfu Thấtzqdt khôhhzqng thểagzf nhịqfkpn thêexrsm nữagzfa, đhhzqkwyzuisso lòonlnng củmjiqa Lụonlnc Sâuissm khóeijfc lớgnwon, “Lụonlnc Sâuissm, em rấtzqdt sợmcas....Tiểagzfu Tuyềieeun cậqnqku ấtzqdy đhhzqãzqfh mấtzqdt tígnwoch thờlxhvi gian lâuissu nhưwfev thếmapr rồqvvsi, chúdojtng ta dưwfevlxhvng nhưwfev đhhzqãzqfh lậqnqkt cảrcmg mộandpt lưwfevmcast thàuissnh phốlahr A rồqvvsi, nhưwfevng vẫkwyzn khôhhzqng tìoebcm thấtzqdy cậqnqku ấtzqdy, chẳcnokng may....chẳcnokng may cậqnqku ấtzqdy xảrcmgy ra chuyệeijfn.....”

“Sẽzqfh khôhhzqng đhhzqâuissu!” Lụonlnc Sâuissm ôhhzqm chặwfevt lấtzqdy Tiểagzfu Thấtzqdt, anh biếmaprt phâuissn lưwfevmcasng củmjiqa Lưwfevu Tuyềieeun trong lòonlnng Tiểagzfu Thấtzqdt, nóeijfi làuiss bạfauqn bèbgku tốlahrt, nhưwfevng màuisskwyzexrsn nhau bao nhiêexrsu năgnwom nhưwfev thếmapr, chẳcnokng khávcdqc nàuisso làuiss ngưwfevlxhvi mộandpt nhàuiss. Lụonlnc Sâuissm xoa xoa đhhzqldnpu củmjiqa côhhzq, “đhhzqvtbfng rốlahri lêexrsn, côhhzqtzqdy khẳcnokng đhhzqqfkpnh khôhhzqng cóeijf chuyệeijfn!”

“Nhưwfevng màuiss đhhzqieeuu đhhzqãzqfhuissu nhưwfev thếmapruissy rồqvvsi....”

“Nha đhhzqldnpu ngốlahrc, lúdojtc nàuissy khôhhzqng cóeijf tin tứoewwc mớgnwoi làuiss tin tứoewwc tốlahrt nhấtzqdt!”

Tiểagzfu Thấtzqdt sữagzfng sờlxhv!

Ngay lậqnqkp tứoewwc thìoebc hiểagzfu ra!

gnwonh bưwfevgnwoc tígnwonh xấtzqdu nhấtzqdt!

Nếmapru nhưwfev Tiểagzfu Tuyềieeun xảrcmgy ra chuyệeijfn rồqvvsi, dựmcasa vàuisso mạfauqng quan hệeijf củmjiqa chúdojtzqfhnh Mạfauqc, chỉgqte cầldnpn ngưwfevlxhvi lộandp ra ngoàuissi, tuyệeijft dốlahri sẽzqfh khôhhzqng đhhzqiềieeuu tra khôhhzqng ra!

oebc vậqnqky.....

Hiệeijfn tạfauqi khôhhzqng cóeijf tin tứoewwc, chỉgqteeijf thểagzfeijfi rằqrmjng Tiểagzfu Tuyềieeun vẫkwyzn khôhhzqng cóeijf lộandp diệeijfn!

uiss trong đhhzqêexrsm làuiss thờlxhvi gian tốlahrt nhấtzqdt négqtem xávcdqc.....Tiểagzfu Tuyềieeun khôhhzqng cóeijf bịqfkpoebcm ra, nóeijfi nhưwfev thếmapr...Tiểagzfu Tuyềieeun khôhhzqng cóeijf nguy hiểagzfm tígnwonh mạfauqng!

Tiểagzfu Thấtzqdt bỗcvpang chốlahrc hiểagzfu rõhhzq rồqvvsi, côhhzq đhhzqnixgy Lụonlnc Sâuissm ra, “đhhzqúdojtng, anh nóeijfi khôhhzqng cóeijf sai, bâuissy giờlxhv khôhhzqng cóeijf tin tứoewwc chígnwonh làuiss tin tứoewwc tốlahrt nhấtzqdt, Tiểagzfu Tuyềieeun khẳcnokng đhhzqqfkpnh vẫkwyzn còonlnn sốlahrng tốlahrt, côhhzqtzqdy khẳcnokng đhhzqqfkpnh đhhzqang đhhzqmcasi chúdojtng ta đhhzqi cứoewwu côhhzqtzqdy, em phảrcmgi tiếmaprp tụonlnc tìoebcm kiếmaprm, thàuissnh phốlahr A lớgnwon nhưwfev thếmapruissy, em cho dùzcrxeijf phảrcmgi đhhzqàuisso ba tắbgkuc đhhzqtzqdt cũandpng nhấtzqdt đhhzqqfkpnh phảrcmgi tìoebcm côhhzqtzqdy trởkwyz vềieeu!”

“Tôhhzqi vàuisshhzqzcrxng đhhzqi!”

“Đuaksưwfevmcasc!”

Hai ngưwfevlxhvi tiếmaprp tụonlnc tìoebcm kiếmaprm, màuiss Tầldnpn Nham lúdojtc nàuissy cũandpng ra khỏljcli cửxkdaa, nhìoebcn bộandp dạfauqng tígnwonh tiếmaprp tụonlnc đhhzqi tìoebcm ngưwfevlxhvi

Tiểagzfu Thấtzqdt trừvtbfng mắbgkut vớgnwoi anh

Tầldnpn Nham cưwfevlxhvi đhhzqau khổkwyz, “tôhhzqi chuẩnixgn bịqfkpvcdqo cảrcmgnh sávcdqt rồqvvsi, đhhzqãzqfh sắbgkup mộandpt ngàuissy mộandpt đhhzqêexrsm rồqvvsi, cóeijf cảrcmgnh sávcdqt cùzcrxng giúdojtp tìoebcm kiếmaprm, nhiềieeuu ngưwfevlxhvi nhiềieeuu sứoewwc, nóeijfi khôhhzqng chừvtbfng sẽzqfheijf phávcdqt hiệeijfn!”

“Vậqnqky thìoebc anh còonlnn phígnwo lờlxhvi gìoebc nữagzfa, nhanh bávcdqo cảrcmgnh sávcdqt àuiss!”

Tầldnpn Nham gọeijfi đhhzqiệeijfn thoạfauqi bávcdqo cảrcmgnh sávcdqt, anh rốlahrt cuộandpc qua đhhzqưwfevmcasc sựmcas bồqvvsng bộandpt, trưwfevgnwoc khi chưwfeva tìoebcm ra đhhzqưwfevmcasc Lưwfevu Tuyềieeun, chỉgqtevcdqo cảrcmgnh sávcdqt nóeijfi Lưwfevu Tuyềieeun mấtzqdt tígnwoch, còonlnn khôhhzqng cóeijfeijfi tìoebcnh trạfauqng củmjiqa Tầldnpn mẫkwyzu vàuiss Tầldnpn Phi Ngữagzf

“Đuaksi, tiếmaprp tụonlnc tìoebcm!”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.