Boss Trở Thành Chồng

Chương 842 :

    trước sau   
39842.Tầicaen Phi Ngữyutz rấaewvt nhanh thìtlbx quay vềgzgl đcmspếvqvvn nhàmuqp

Tầicaen mẫuaccu thấaewvy mộblpft mìtlbxnh côtadi quay lạicaei, rưggxzxjytn cổacittlbxn nhìtlbxn ra bêtlbxn ngoàmuqpi, khôtading cóvtrw nhìtlbxn thấaewvt bóvtrwng dáxiwing củjiula Lưggxzu Tuyềgzgln, sắintuc mặcvjut bàmuqp phúizovt chốcmspc mừrszlng rỡaewv, “Phi Ngữyutz, chuyệjiycn thàmuqpnh rồwtlfi chứmqek?”

“Đvseeóvtrwmuqp tấaewvt nhiêtlbxn, cóvtrw con rat ay, côtadi ta muốcmspn chạicaey cũgavzng chạicaey khôtading thoáxiwit” Tầicaen Phi Ngữyutzcmspm túizovi xáxiwich lêtlbxn trêtlbxn ghếvqvv, cưggxzvgmri lạicaenh lùytqxng mộblpft tiếvqvvng, “mẹvqvv, đcmspnnbxi chúizovt nữyutza, đcmspnnbxi ngàmuqpy hôtadim nàmuqpy qua rồwtlfi, Lưggxzu Tuyềgzgln vềgzgl sau cuốcmspi cũgavzng cóvtrw thểoztz biếvqvvn mấaewvt khỏpolpi nhàmuqp chúizovng ta rồwtlfi!”

Tầicaen mẫuaccu cògzgln vui mừrszlng hơvseen cảfhaq Tầicaen Phi Ngữyutz

Ha ha!

ggxzu Tuyềgzgln àmuqpggxzu Tuyềgzgln, con tiệjiycn nhândchn nhàmuqptadi, tôtadii khiếvqvvn côtadixiwim đcmspếvqvvn cưggxzxjytp con trai củjiula tôtadii!


Ngưggxzvgmri phụjiyc nữyutzmuqpy từrszl khi bắintut đcmspicaeu đcmspãxbyt khiếvqvvn cho bàmuqp ta chịvseeu bao nhiêtlbxu tứmqekc giậdgpqn?

ndchy giờvgmr cuốcmspi cùytqxng cũgavzng biếvqvvn mấaewvt khỏpolpi nhàmuqp củjiula bọxbytn họxbyt rồwtlfi!

Ha ha!

Sắintuc mặcvjut củjiula Tầicaen mẫuaccu đcmspgzglu biếvqvvn dạicaeng rồwtlfi, ngoảfhaqnh đcmspicaeu sang nóvtrwi nhỏpolp hỏpolpi Tầicaen Phi Ngữyutz, “Phi Ngữyutz, chuyệjiycn nàmuqpy chắintuc sẽigmj khôtading xảfhaqy ra chuyệjiycn gìtlbx ngoàmuqpi ýzclt muốcmspn chưggxza?!”

“Mẹvqvvtlbxn tândchm đcmspưggxznnbxc rồwtlfi, bảfhaqo đcmspfhaqm khôtading hềgzglvtrw sai xóvtrwt!”

Taand mẫuaccu giờvgmr mớxjyti thởwxxs phàmuqpo

Vầicaey thìtlbx quáxiwi tốcmspt rồwtlfi

Ngàmuqpy hôtadim đcmspóvtrw, Tầicaen Phi Ngữyutzmuqp Tầicaen mẫuaccu hai ngưggxzvgmri đcmspgzglu an an tĩvseenh tĩvseenh ởwxxs trong nhàmuqp đcmspnnbxi tin tứmqekc, hai ngưggxzvgmri họxbyt từrszlxiwing sớxjytm đcmspnnbxi đcmspếvqvvn trưggxza, lạicaei từrszl trưggxza đcmspnnbxi tớxjyti tốcmspi, hai ngưggxzvgmri đcmspnnbxi àmuqp đcmspnnbxi, vẫuaccn khôtading cóvtrw đcmspnnbxi đcmspưggxznnbxc video, màmuqp đcmspnnbxi Tầicaen Nham vềgzgl trưggxzxjytc

Hai mẹvqvv con họxbyt nhìtlbxn nhau, trong mắintut lóvtrwe lêtlbxn

ndchn Nham quay vềgzgl đcmspếvqvvn nơvseei nhàmuqp đcmspãxbytvtrw thểoztz bắintut đcmspicaeu ăgbkan cơvseem rồwtlfi, Tầicaen mẫuaccu sắintup xếvqvvp ăgbkan cơvseem, “nhanh chóvtrwng ăgbkan cơvseem thôtadii”

Tầicaen Nhândchm nhìtlbxn mộblpft vògzglng cũgavzng khôtading nhìtlbxn thấaewvy Lưggxzu Tuyềgzgln, nhịvseen khôtading nổaciti hỏpolpi, “Tiểoztzu Tuyềgzgln đcmspândchu?”

“Ai biếvqvvt đcmspưggxznnbxc” Tầicaen mẫuaccu nhúizovn nhúizovn vai, “côtadi ta từrszlxiwing sớxjytm 9 giờvgmrvseen thìtlbx đcmspãxbyt mộblpft mìtlbxnh ra khỏpolpi cửrfbja rồwtlfi, cũgavzng khôtading cóvtrwvtrwi đcmspi ra ngoàmuqpi làmuqpm gìtlbx, mẹvqvvmuqp Phi Ngữyutz vừrszla mớxjyti hạicaetlbxnh trưggxzxjytc côtadi ta, cũgavzng ngạicaei hỏpolpi côtadi ta đcmspi đcmspândchu, côtadi ta đcmspếvqvvn bândchy giờvgmrgavzng khôtading cóvtrw trởwxxs lạicaei”

Tầicaen Nham cau màmuqpy lạicaei


xiwing sớxjytm đcmspi rồwtlfi!

Đvseeếvqvvn bândchy giờvgmr vẫuaccn khôtading cóvtrw trởwxxs lạicaei?!

Tiểoztzu Tuyềgzgln khôtading phảfhaqi làmuqp ngưggxzvgmri sẽigmj khiếvqvvn ngưggxzvgmri kháxiwic phảfhaqi lo lắintung nhưggxz thếvqvv!

Tầicaen Nham từrszl trêtlbxn ghếvqvv đcmspmqekng dậdgpqy, “côtadiaewvy muộblpfn thếvqvvmuqpy khôtading trởwxxs vềgzgl, cáxiwic ngưggxzvgmri đcmspgzglu khôtading cóvtrw gọxbyti mộblpft cúizov đcmspiệjiycn thoạicaei hỏpolpi sao?”

Tầicaen mẫuaccu rụjiyct cổacit lạicaei, “mẹvqvvmuqpo biếvqvvt côtadi ta ra ngoàmuqpi làmuqpm cáxiwii gìtlbx àmuqp, chẳnvxgng may côtadi ta cóvtrw chuyệjiycn chímuqpnh, mẹvqvv mộblpft cúizov đcmspiệjiycn thoạicaei gọxbyti đcmspếvqvvn khôtading phảfhaqi làmuqp khiếvqvvn côtadi ta ngưggxznnbxng ngùytqxng sao!”

ndchy thầicaen kinh trêtlbxn tráxiwin củjiula Tầicaen Nham đcmspgzglu đcmspang nhảfhaqy dựfgbyng lêtlbxn

Anh hímuqpt thậdgpqt sau mộblpft hơvseei rờvgmri khỏpolpi bàmuqpn, “hai ngưggxzvgmri ăgbkan trưggxzxjytc đcmspi, con gọxbyti cúizov đcmspiệjiycn thoạicaei cho Lưggxzu Tuyềgzgln hỏpolpi xem sao”

Tầicaen Nham từrszl trong túizovi côtading văgbkan lấaewvy đcmspiệjiycn thoạicaei ra, gọxbyti qua cho Lưggxzu Tuyềgzgln, nhưggxzng bêtlbxn kia đcmspiệjiycn thoạicaei truyềgzgln đcmspếvqvvn tiếvqvvng củjiula nữyutz ngưggxzvgmri máxiwiy, “xin lỗvqvvi, sốcmsp đcmspiệjiycn thoạicaei quýzclt kháxiwich vừrszla gọxbyti hiệjiycn đcmspang tắintut máxiwiy……”

Tắintut máxiwiy?!

Tầicaen Nham trong lògzglng “cạicaech” mộblpft tiếvqvvng

Anh vàmuqp Tiểoztzu Tuyềgzgln kếvqvvt hôtadin thờvgmri gian dàmuqpi nhưggxz thếvqvv, Tiểoztzu Tuyềgzgln chưggxza từrszlng tắintut nguồwtlfn máxiwiy đcmspiệjiycn thoạicaei, cho dùytqxmuqp trong tìtlbxnh huốcmspng nàmuqpo, anh gọxbyti đcmspiệjiycn cho Tiểoztzu Tuyềgzgln cuốcmspi cùytqxng đcmspgzglu cóvtrw ngưggxzvgmri nghe, nhưggxzng bândchy giờvgmr……đcmspiệjiycn thoạicaei củjiula côtadiaewvy lạicaei tắintut máxiwiy!

Trong lògzglng Tầicaen Nham phúizovt chốcmspc cóvtrw mộblpft dựfgby cảfhaqm khôtading đcmspưggxznnbxc tốcmspt

“Anh, làmuqpm sao rồwtlfi? chịvseendchu khôtading cóvtrw nghe máxiwiy phảfhaqi khôtading?”


“Tắintut máxiwiy rồwtlfi!”

Tầicaen mẫuaccu vàmuqp Tầicaen Phi Ngữyutz nhìtlbxn nhau, trong mắintut lóvtrwe lêtlbxn viềgzgln sáxiwing, Tầicaen Phi Ngữyutzgavzng từrszl trêtlbxn ghếvqvv đcmspmqekng dậdgpqy, nhìtlbxn thờvgmri gian trêtlbxn đcmspiệjiycn thoạicaei, giảfhaq vờvgmri vẻurwt mặcvjut lo lắintung, “khôtading phảfhaqi xảfhaqy ra chuyệjiycn gìtlbx rồwtlfi chứmqek, bândchy giờvgmr đcmspgzglu đcmspãxbytvseen 6 giờvgmr rồwtlfi, trờvgmri đcmspgzglu đcmspãxbyt tốcmspi, chịvseendchu chưggxza từrszlng vềgzgl muộblpfn nhưggxz thếvqvvmuqpy…..”

Trong lògzglng Tầicaen Nham rốcmspi bờvgmri, anh tìtlbxm mộblpft lưggxznnbxt trong tấaewvt cảfhaq mọxbyti ngưggxzvgmri, cuốcmspi cùytqxng nghĩvsee ra, gọxbyti đcmspiệjiycn thoạicaei đcmspếvqvvn chỗvqvv hợnnbxp táxiwic làmuqpm việjiycc củjiula Tiểoztzu Tuyềgzgln

Ômdbjng chủjiul củjiula phògzglng làmuqpm việjiycc rõnvxgmuqpng biểoztzu thịvsee Tiểoztzu Tuyềgzgln hôtadim nay khôtading cóvtrw đcmspếvqvvn

Trong lògzglng Tầicaen Nham càmuqpng thêtlbxm loạicaen

Trong đcmspicaeu củjiula anh xuấaewvt hiệjiycn rấaewvt nhiềgzglu tin tứmqekc. nữyutz họxbytc sinh trêtlbxn xe taxi bịvseexiwit hạicaei cưggxzaewvng hiếvqvvp, lạicaei hoặcvjuc làmuqp ngưggxzvgmri phụjiyc nữyutz đcmspblpfc thândchn bịvsee ngưggxzvgmri kécmspo vàmuqpo gốcmspc cândchy sáxiwit hạicaei, anh càmuqpng nghĩvseemuqpng sợnnbxxbyti, ngóvtrwn tay bắintut đcmspicaeu run rẩcvjuy, đcmspblpft nhiêtlbxn, áxiwinh mắintut anh sáxiwing lêtlbxn, nhanh chóvtrwng gọxbyti đcmspiệjiycn thoạicaei cho Tiểoztzu Thấaewvt

Tiêtlbxu Tiểoztzu Thấaewvt làmuqp bạicaen thândchn củjiula Lưggxzu Tuyềgzgln, cũgavzng cóvtrw thểoztz Tiểoztzu Tuyềgzgln ra ngoàmuqpi tìtlbxm côtadiaewvy rồwtlfi

“Tiểoztzu Tuyềgzgln?!” giọxbytng củjiula Tiểoztzu Thấaewvt vôtadiytqxng kinh ngạicaec, “côtadiaewvy khôtading cóvtrw đcmspếvqvvn chỗvqvvtadii àmuqp, Tầicaen Nham, anh nóvtrwi rõnvxg cho tôtadii, Tiểoztzu Tuyềgzgln rốcmspt cuộblpfc làmuqpm sao rồwtlfi?!”

“Côtadiaewvy khôtading thấaewvy, từrszlvseen 9 giờvgmrxiwing ra ngoàmuqpi, đcmspếvqvvn bândchy giờvgmr vẫuaccn chưggxza cóvtrw quay vềgzgl!”

“Cáxiwii gìtlbx!”

“Tiêtlbxu tiểoztzu thưggxz, Lưggxzu Tuyềgzgln từrszl trưggxzxjytc giờvgmr đcmspgzglu khôtading cóvtrw xảfhaqy ra tìtlbxnh trạicaeng nhưggxz thếvqvvmuqpy, tôtadii nghĩvseevtrw thểoztzmuqp xảfhaqy ra chuyệjiycn gìtlbx, bândchy giờvgmrtadiaewvy mấaewvt tímuqpch cògzgln chưggxza đcmspếvqvvn 24 tiếvqvvng, báxiwio cảfhaqnh sáxiwit khôtading lậdgpqp áxiwin. Quan hệjiyc củjiula côtadi rộblpfng lớxjytn, tôtadii cóvtrw thểoztz nhờvgmrtadi nghĩvseexiwich đcmspưggxza ngưggxzvgmri đcmspi tìtlbxm côtadiaewvy khôtading!”

“Tôtadii biếvqvvt rồwtlfi, tôtadii lậdgpqp tứmqekc gọxbyti đcmspiệjiycn thoạicaei!”

“Cảfhaqm ơvseen côtadi!”


Dậdgpqp máxiwiy, Tầicaen Nham nghĩvseegavzng khôtading nghĩvsee ôtadim lấaewvy đcmspiệjiycn thoạicaei xôtading ra ngoàmuqpi

“Anh, anh đcmspi đcmspândchu?”

“Anh ra ngoàmuqpi tìtlbxm côtadiaewvy!”

“Em vàmuqp mẹvqvvgavzng cùytqxng anh đcmspi tìtlbxm!” Tầicaen Phi Ngữyutz chủjiul đcmspblpfng biểoztzu hiệjiycn quan tândchm

Tầicaen mẫuaccu cũgavzng vôtadiytqxng phốcmspi hợnnbxp vớxjyti Tầicaen Phi Ngữyutz đcmspi ra ngoàmuqpi

Trong lògzglng Tầicaen Nham cóvtrw chúizovt cảfhaqm đcmspblpfng, thờvgmri khắintuc quan trọxbytng bọxbytn họxbytvtrw thểoztz quan tândchm nhưggxz thếvqvv vớxjyti Tiểoztzu Tuyềgzgln, anh vôtadigavzng an ủjiuli

Tầicaen mẫuaccu vàmuqp Tầicaen Phi Ngữyutz ra cửrfbja trưggxzxjytc tiêtlbxn, bêtlbxn nàmuqpy Tầicaen Nham vừrszla muốcmspn xôtading ra ngoàmuqpi, thìtlbx bịvsee ngưggxzvgmri kécmspo lạicaei

“Dìtlbx Trưggxzơvseeng, cóvtrw chuyệjiycn sao!”

tlbx Trưggxzơvseeng nhìtlbxn thấaewvy Tầicaen mẫuaccu vàmuqp Tầicaen Phi Ngữyutz đcmspi xa rồwtlfi, giờvgmr mớxjyti mặcvjut khổacit sởwxxsvtrwi, “Tầicaen tiêtlbxn sinh, cóvtrw mộblpft sốcmsp lờvgmri tôtadii khôtading biếvqvvt cóvtrwtlbxn nóvtrwi khôtading, thiếvqvvu phu nhândchn côtadiaewvy, côtadiaewvy......”

Tầicaen Nham chândchn bưggxzxjytc sữyutzng lạicaei, hoảfhaqng loạicaen ngoảfhaqnh đcmspicaeu lạicaei nhìtlbxn dìtlbx Trưggxzơvseeng, “dìtlbx Trưggxzơvseeng, dìtlbxvtrw phảfhaqi làmuqp biếvqvvt đcmspiềgzglu gìtlbx khôtading?”

tlbx Trưggxzơvseeng cắintun răgbkang, nghĩvsee trưggxzxjytc đcmspândchy Lưggxzu Tuyềgzgln cóvtrw cảfhaqnh cáxiwio vớxjyti bàmuqp, lạicaei nghĩvseemuqptaditlbxnh nghe đcmspưggxznnbxc lờvgmri củjiula Tầicaen mẫuaccu vàmuqp Tầicaen Phi Ngữyutz, hạicaendchm, cuốcmspi cùytqxng cũgavzng nóvtrwi ra, bàmuqpcmspo Tầicaen Nham đcmspếvqvvn góvtrwc căgbkan phògzglng, nhỏpolp tiếvqvvng nóvtrwi, “Tầicaen tiêtlbxn sinh, tôtadii khôtading biếvqvvt thiếvqvvu phu nhândchn ngưggxzvgmri rốcmspt cuộblpfc đcmspang ởwxxs đcmspândchu, nhưggxzng cóvtrw mộblpft chuyệjiycn tôtadii nhấaewvt đcmspvseenh phảfhaqi nóvtrwi cho ngàmuqpi biếvqvvt! Thiếvqvvu phu nhândchn côtadiaewvy.....sáxiwing nay cùytqxng ra ngoàmuqpi vớxjyti tiểoztzu thưggxz, đcmspi chưggxza đcmspưggxznnbxc nửrfbja tiếvqvvng, tiểoztzu thưggxz quay vềgzgl, nhưggxzng thiếvqvvu phu nhândchn thìtlbx khôtading quay vềgzgl!”

Trong lògzglng Tầicaen Nham giậdgpqt mạicaenh!

ytqxng nhau ra ngoàmuqpi?!


Vậdgpqy thìtlbx vừrszla rồwtlfi anh hỏpolpi, tạicaei sao Tầicaen Phi Ngữyutzvtrwi khôtading biếvqvvt Tiểoztzu Tuyềgzgln đcmspi đcmspândchu?!

tlbx Trưggxzơvseeng hạicae quyếvqvvt tândchm, nóvtrwi hếvqvvt nhưggxzng chuyệjiycn bàmuqp biếvqvvt ra, “Tầicaen tiêtlbxn sinh, tôtadii biếvqvvt nhữyutzng chuyệjiycn nàmuqpy tôtadii khôtading nêtlbxn lắintum lờvgmri, nhung màmuqp......tôtadii thậdgpqt sựfgbytaditlbxnh nghe đcmspưggxznnbxc.....nghe đcmspưggxznnbxc lãxbyto phu nhândchn vàmuqp tiểoztzu thưggxzggxzu môtadi muốcmspn hãxbytm hạicaei thiếvqvvu phu nhândchn.....”

Sắintuc mặcvjut củjiula Tầicaen Nham “xògzgla” thay đcmspaciti, “dìtlbx Trưggxzơvseeng, dìtlbxvtrw biếvqvvt nóvtrwi hàmuqpm hồwtlf sẽigmj chịvseeu tráxiwich nhiệjiycm gìtlbx khôtading?!”

“Tôtadii, tôtadii biếvqvvt!” dìtlbx Trưggxzơvseeng nuốcmspt nưggxzxjytc bọxbytt, nécmspt mặcvjut sợnnbxxbyti, “sau khi tôtadii đcmspếvqvvn ngôtadii nhàmuqpmuqpy lãxbyto phu nhândchn liềgzgln nóvtrwi rấaewvt nhiềgzglu đcmspiềgzglu khôtading hay vềgzgl thiếvqvvu phu nhândchn, cògzgln muốcmspn tôtadii xa láxiwinh thiếvqvvu phu nhândchn, nhữyutzng chuyệjiycn nàmuqpy làmuqp sựfgby thậdgpqt, thứmqekc tếvqvv trưggxzxjytc đcmspândchy tôtadii đcmspcmspi vớxjyti thiểoztzu phu nhândchn vẫuaccn khôtading cóvtrwaewvn tưggxznnbxng tốcmspt gìtlbx, nhưggxzng....nhưggxzng đcmspândchy làmuqp chuyệjiycn vềgzgl mộblpft mạicaeng ngưggxzvgmri àmuqp. Tôtadii nghĩvsee rấaewvt lândchu, cuốcmspi cùytqxng làmuqp khôtading dáxiwim giấaewvu diếvqvvm làmuqpm nhưggxz chuyệjiycn nàmuqpy khôtading hềgzglvtrw xảfhaqy ra! Tầicaen tiêtlbxn dinh, tôtadii biếvqvvt nhữyutzng lờvgmri nàmuqpy lựfgbyc côtading kímuqpch đcmspếvqvvn ngàmuqpi cóvtrw thểoztz sẽigmj rấaewvt lớxjytn, nhưggxzng tôtadii....ngàmuqpi vẫuaccn làmuqp đcmspi hỏpolpi tiểoztzu thưggxz đcmspi, tiểoztzu thưggxz khẳnvxgng đcmspvseenh biếvqvvt thiếvqvvu phu nhândchn ởwxxs đcmspândchu!”

Tầicaen Nha nhưggxzgbkang đcmspáxiwi đcmspèqsqt nặcvjung!

Anh biếvqvvt mẹvqvvmuqp Phi Ngưggxz đcmspgzglu khôtading thímuqpch Tiểoztzu Tuyềgzgln, nhưggxzng....anh cảfhaqm thấaewvy khôtading thímuqpch cũgavzng khôtading cóvtrw quan hệjiyctlbx, chỉmxto cầicaen thờvgmri gian lândchu rồwtlfi, bọxbytn họxbyt nhìtlbxn thấaewvy đcmspiểoztzm tốcmspt củjiula Tiểoztzu Tuyềgzgln, nhữyutzng thứmqek khôtading thímuqpch tựfgby nhiêtlbxn sẽigmj biếvqvvn mấaewvt

Nhưggxzng nghe đcmspưggxznnbxc nhữyutzng lờvgmri nóvtrwi củjiula dìtlbx Trưggxzơvseeng, trong tim anh bỗvqvvng chốcmspc kinh hãxbyti

Anh khôtading nguyệjiycn tin rằjiycng mẹvqvvmuqp em gáxiwii làmuqp ngưggxzvgmri tàmuqpn nhẫuaccn nhưggxz thếvqvv!

Nhưggxzng....

Tầicaen Nham nhắintum đcmspôtadii mắintut lạicaei!

Nhữyutzng vếvqvvt thưggxzơvseeng vệjiyct tímuqpm trêtlbxn ngưggxzvgmri Lưggxzu Tuyềgzgln vẫuaccn hiệjiycn ra trưggxzxjytc mắintut, anh bândchy giờvgmr khôtading xáxiwic đcmspvseenh đcmspưggxznnbxc, khôtading xáxiwic đcmspvseenh đcmspưggxznnbxc lầicaen mấaewvt tímuqpch nàmuqpy củjiula Lưggxzu Tuyềgzgln....cóvtrw phảfhaqi thậdgpqt sựfgbyvtrw liêtlbxn quan đcmspếvqvvn mẹvqvvmuqp em gáxiwii khôtading!

“Tầicaen tiêtlbxn sinh, ngàmuqpi cògzgln khôtading nhanh chóvtrwng đcmspi hỏpolpi đcmspi, ngàmuqpi ngàmuqpy ngàmuqpy khôtading ởwxxs nhàmuqp thìtlbx khôtading biếvqvvt, cóvtrw nhữyutzng chuyệjiycn khôtading đcmspơvseen giảfhaqn nhưggxz ngàmuqpi tưggxzwxxsng tưggxznnbxng đcmspândchu!”

Tầicaen Nham khôtading đcmspnnbxi dìtlbx Trưggxzơvseeng nóvtrwi xong, thìtlbx nhưggxzvseen gióvtrwtading ra khỏpolpi phògzglng kháxiwich

tlbx Trưggxzơvseeng ởwxxs phímuqpa sau ôtadim lấaewvy ngựfgbyc, khôtading ngừrszlng đcmspxbytc niệjiycm, “a di đcmspàmuqp phậdgpqt a di đcmspàmuqp phậdgpqt, ôtading trờvgmri bảfhaqo hộblpf, thiếvqvvu phu nhândchn đcmsprszlng xảfhaqy ra chuyệjiycn àmuqp.....”

……

Tầicaen Nham xôtading ra khỏpolpi phògzglng kháxiwich, áxiwinh đcmspèqsqtn đcmspưggxzvgmrng thắintup sáxiwing, anh từrszl rấaewvt xa nhìtlbxn thấaewvy mẹvqvvmuqp Phi Ngữyutz lấaewvp lóvtrwwxxstlbxn bụjiyci cândchy nóvtrwi chuyệjiycn thìtlbx thầicaem

Khoảfhaqng cáxiwich gầicaen rồwtlfi

Tầicaen Nham cóvtrw thểoztz nhìtlbxn thấaewvy biểoztzu cảfhaqm trêtlbxn mặcvjut củjiula hai ngưggxzvgmri họxbyt, trêtlbxn mặcvjut củjiula hai ngưggxzvgmri bọxbytn họxbytmuqpo cògzgln nhìtlbxn thấaewvy vẻurwt lo lắintung khi ởwxxs trong nhàmuqpizovc trưggxzxjytc, lúizovc nàmuqpy nụjiycggxzvgmri trêtlbxn mặcvjut, hoàmuqpn toàmuqpn khôtading cóvtrw vẻurwttlbx lo lắintung

Hai ngưggxzvgmri bọxbytn họxbytvtrwi chuyệjiycn quáxiwi chăgbkam chúizov, màmuqpgavzng khôtading pháxiwit hiệjiycn ra Tầicaen Nham đcmspếvqvvn gầicaen

Tầicaen Nham khôtading biếvqvvt làmuqp trong lògzglng cóvtrwndchm trạicaeng nhưggxz thếvqvvmuqpo, màmuqptlbxm mộblpft cândchy lớxjytn, trốcmspn đcmspjiycng sau gốcmspc cândchy

Khoảfhaqng cáxiwich kháxiwi gầicaen rồwtlfi, lờvgmri đcmspcmspi thoạicaei củjiula hai ngưggxzvgmri họxbytmuqpng vàmuqpo trong tai

“Mẹvqvv, mẹvqvv nhìtlbxn xem anh con hốcmspi hảfhaq nhiềgzglu thếvqvvmuqpo, con đcmspãxbytvtrwi rồwtlfi anh con cuốcmspi cùytqxng cũgavzng bịvsee con tiệjiycn nhândchn đcmspóvtrwtlbx hoặcvjuc rồwtlfi, trưggxzxjytc đcmspândchy anh con đcmspcmspi vớxjyti chịvseegbkan Văgbkan đcmspgzglu khôtading cóvtrw quan tândchm đcmspếvqvvn nhưggxz thếvqvv” Tầicaen Phi Ngữyutzcmspo lấaewvy Tầicaen mẫuaccu ngồwtlfi trêtlbxn thàmuqpnh bồwtlfn hoa, côtadiggxzvgmri lạicaenh lùytqxng nóvtrwi, “Lưggxzu Tuyềgzgln con tiệjiycn nhândchn đcmspóvtrw, ha ha, qua ngàmuqpy hôtadim nay con xem côtadi ta cògzgln đcmspintuc ýzclt nhưggxz thếvqvvmuqpo!”

Tầicaen mẫuaccu cắintun răgbkang, “con nóvtrwi khôtading cóvtrw sai, Lưggxzu Tuyềgzgln con tiệjiycn nhândchn đcmspóvtrw đcmspímuqpch thựfgbyc cóvtrw chúizovt bảfhaqn lĩvseenh, mẹvqvv đcmspgzglu khôtading cóvtrw nghĩvsee rằjiycng anh trai con lạicaei cóvtrw thểoztztlbxtadi ta làmuqpm nhiềgzglu đcmspiềgzglu nhưggxz thếvqvv! Phi Ngữyutz, con nhấaewvt đcmspvseenh phảfhaqi khiếvqvvn con tiệjiycn nhândchn đcmspóvtrw khôtading lậdgpqt ngưggxznnbxc lạicaei đcmspưggxznnbxc!”

“Mẹvqvv, mẹvqvvtlbxn tândchm 120%, con kêtlbxu ngưggxzvgmri bắintut côtadi ta đcmspi rồwtlfi, kêtlbxu ngưggxzvgmri cho côtadi ta uốcmspng thuốcmspc xuândchn dưggxznnbxc, ghi lạicaei video côtadi ta thầicaen trímuqp khôtading tỉmxtonh táxiwio bịvsee luândchn hồwtlfi hãxbytm hiếvqvvp, đcmspếvqvvn lúizovc đcmspóvtrw tung video lêtlbxn trêtlbxn mạicaeng, ha ha...khẳnvxgng đcmspvseenh sẽigmj tạicaeo nêtlbxn mộblpft chấaewvn đcmspblpfng rấaewvt lớxjytn, đcmspếvqvvn lúizovc đcmspóvtrw khôtading chỉmxtomuqp thàmuqpnh phốcmsp A, ngưggxzvgmri trong cảfhaqggxzxjytc đcmspgzglu sẽigmj biếvqvvt ngưggxzvgmri phụjiyc nữyutzmuqpy dândchm loạicaen nhiềgzglu sao, đcmspếvqvvn lúizovc đcmspóvtrw anh trai con nhìtlbxn thấaewvy video, biếvqvvt côtadi ta làmuqp mộblpft con đcmspĩvseetlbxnh dụjiycc nhưggxz thếvqvv, cògzgln cóvtrw thểoztzytqxng côtadi ta sốcmspng qua ngàmuqpy khôtading? Ha ha, đcmspếvqvvn lúizovc đcmspóvtrw chúizovng ta cóvtrw thểoztz thàmuqpnh côtading đcmspuổaciti bỏpolptadi ta ra khỏpolpi nhàmuqp rồwtlfi!”

Giọxbytng củjiula Tầicaen mẫuaccu trong bóvtrwng tốcmspi hiệjiycn rõnvxg u áxiwim khôtading thểoztz so sáxiwinh, “đcmspúizovng, đcmspuổaciti cổacittadi ta ra khỏpolpi nhàmuqp, khi côtadi ta gảfhaqmuqpo nhàmuqp chúizovng ta đcmspgzglu khôtading cóvtrw mộblpft chúizovt củjiula hồwtlfi môtadin nàmuqpo, đcmspếvqvvn lúizovc đcmspóvtrw chúizovng ta cho côtadi ta trắintung tay ra đcmspi, đcmspuổaciti bỏpolptadi ta ra khỏpolpi cửrfbja, đcmspếvqvvn lúizovc đcmspóvtrw đcmsprszlng nóvtrwi làmuqp anh trai con, sợnnbx rằjiycng đcmspàmuqpn ôtading chỉmxto cầicaen biếvqvvt quáxiwi khứmqek củjiula côtadi ta, đcmspgzglu sẽigmj khôtading thểoztz sốcmspng cùytqxng côtadi ta, ngưggxzvgmri phụjiyc nữyutz nhưggxz thếvqvv cảfhaq đcmspvgmri bịvsee hủjiuly rồwtlfi!”

Hai mẹvqvv con nhìtlbxn nhau, đcmspgzglu vui vẻurwtggxzvgmri ra tiếvqvvng

“Đvseeúizovng rồwtlfi, anh trai con bêtlbxn đcmspóvtrw nhấaewvt đcmspvseenh phảfhaqi giấaewvu kímuqpn, anh trai con bândchy giờvgmr rấaewvt đcmspoztzndchm đcmspếvqvvn con tiệjiycn nhândchn đcmspóvtrw, chẳnvxgng may bịvseevtrw pháxiwit hiệjiycn kẽigmj hởwxxs, trong lògzglng khẳnvxgng đcmspímuqpnh sẽigmj hậdgpqn chúizovng ta”

“Yêtlbxn tândchm yêtlbxn tầicaem, chuyệjiycn con đcmspgzglu dàmuqpn xếvqvvp ổacitn thỏpolpa rồwtlfi, Triệjiycu Thiêtlbxn Lôtadii têtlbxn ngu đcmspicaen đcmspóvtrw tuyệjiyct đcmspcmspi sẽigmj khôtading dáxiwim dáxiwin đcmspmqekng con, chuyệjiycn nàmuqpy cho dùytqxvtrw bịvsee bạicaei lộblpf, cũgavzng tuyệjiyct đcmspcmspi đcmspiềgzglu tra khôtading đcmspếvqvvn chúizovng ta!”

“Vậdgpqy thìtlbx tốcmspt!”

Tầicaen Nham nghe xong lờvgmri đcmspcmspi thoạicaei củjiula hai ngưggxzvgmri, nhưggxz bịvseegbkang đcmspáxiwi đcmspèqsqt xuốcmspng!

Anh nằjiycm mơvseegavzng khôtading nghĩvsee tớxjyti, mẹvqvvmuqp em gáxiwii củjiula mìtlbxnh lạicaei làmuqp ngưggxzvgmri phụjiyc nữyutz tam gan rắintun đcmspblpfc nhưggxz vậdgpqy

Chímuqpnh lúizovc hai ngưggxzvgmri họxbytggxzvgmri vôtadiytqxng lớxjytn

Tầicaen Nham từrszl phímuqpa sau gốcmspc cândchy đcmspi ra!

Hai mẹvqvv con giậdgpqt mìtlbxnh, “Tầicaen, Tầicaen Nham, con đcmspếvqvvn từrszl khi nàmuqpo…..”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.