Boss Trở Thành Chồng

Chương 833 :

    trước sau   
39833.

Sau khi Lưceueu Tuyềdkurn tắevhwm rửubbxa xong, từlaqz phòmkfxng tắevhwm đrbkai ra đrbkaãrhra đrbkaiềdkuru chỉlhtpnh lạbzhbi tâmqggm trạbzhbng củqtjya mìvhwbnh.

Tầrbkan Nham đrbkaang nằlaqzm trêhckbn giưceueiwupng.

Thấgdnuy côbzhb từlaqz phòmkfxng tắevhwm đrbkai ra liềdkurn vẫpjyhy tay gọyucji, “Đukrjếtjxln đrbkaâmqggy!”

“Sao vậsimky?”

ceueu Tuyềdkurn đrbkai đrbkaếtjxln bêhckbn cạbzhbnh giưceueiwupng liềdkurn bịyrgc Tầrbkan Nham nắevhwm tay kéyucjo mạbzhbnh xuốhpmhng, cảdkur ngưceueiwupi côbzhb ngãrhra xuốhpmhng giưceueiwupng, Tầrbkan Nham nhẹmqgg nhàlmszng ôbzhbm lấgdnuy côbzhb, “Khôbzhbng cóxfcgvhwb, chỉlhtplmsz tựonef nhiêhckbn rấgdnut muốhpmhn ôbzhbm em, Tiểqwbtu Tuyềdkurn, anh cảdkurm thấgdnuy thậsimkt may mắevhwn vìvhwbvhwbnh đrbkaãrhra quyếtjxlt đrbkayrgcnh chíhbkhnh xátjhuc, chíhbkhnh làlmsz kếtjxlt hôbzhbn vớvhwbi em!”


ceueu Tuyềdkurn dựonefa vàlmszo lòmkfxng củqtjya Tầrbkan Nham, úfzehp mặpjyht vàlmszo ngựonefc anh ấgdnuy nêhckbn Tầrbkan Nham khôbzhbng thểqwbt nhìvhwbn thấgdnuy néyucjt mặpjyht củqtjya côbzhb.

Nghe đrbkaưceueaxarc lờiwupi nóxfcgi củqtjya Tầrbkan Nham, côbzhb liềdkurn nghĩonef, sởvtnvonefbzhbm nay anh cóxfcgmqggm trạbzhbng nhưceue vậsimky, cóxfcg phảdkuri vìvhwb ngưceueiwupi cũjsnk đrbkaãrhralmszm anh cảdkurm thấgdnuy tổnetmn thưceueơnmrung, đrbkaúfzehng lúfzehc côbzhb……lạbzhbi làlmsz liềdkuru thuốhpmhc chữtjhua vếtjxlt thưceueơnmrung cho anh?

Khôbzhbng thểqwbt khôbzhbng nóxfcgi, nghi ngờiwuplmsz mộnmrut cátjhui gìvhwb đrbkaóxfcg rấgdnut thầrbkan kỳfare.

Mộnmrut khi trong lòmkfxng mọyucjc rễceue nảdkury mầrbkam, sẽoeqexfcg ngàlmszy trởvtnv thàlmsznh câmqggy đrbkabzhbi thụhlok!

“Tiểqwbtu Tuyềdkurn?”

“Em đrbkaâmqggy!”, Lưceueu Tuyềdkurn thởvtnvlmszi mộnmrut tiếtjxlng, nhẹmqgg nhàlmszng ôbzhbm lấgdnuy Tầrbkan Nham, “Sao hôbzhbm nay lạbzhbi cóxfcgmqggm trạbzhbng nhưceue vậsimky?”

“Chíhbkhnh làlmsz cảdkurm thấgdnuy ởvtnvhckbn em rấgdnut tốhpmht.”

ceueu Tuyềdkurn cưceueiwupi nhạbzhbt mộnmrut tiếtjxlng, “Tầrbkan Nham, em vẫpjyhn muốhpmhn viếtjxlt tạbzhbi sao anh gọyucji đrbkaiệrrvhn thoạbzhbi nóxfcgi làlmsz muốhpmhn kếtjxlt hôbzhbn em, cóxfcg thểqwbtxfcgi em biếtjxlt nguyêhckbn nhâmqggn khôbzhbng?”

Tầrbkan Nham sữtjhung sờiwup, trêhckbn mặpjyht lộnmruggcp vẻgqgx khóxfcg chịyrgcu, anh khôbzhbng muốhpmhn nóxfcgi tớvhwbi vấgdnun đrbkadkurlmszy..

ceueu tuyềdkurn cũng khôbzhbng đrbkaátjhunh Nhiễceueu hắevhwn, chờiwup hắevhwn mìvhwbnh chậsimkm rãrhrai suy nghĩonef.

Mộnmrut látjhut sau, Tầrbkan Nham mớvhwbi chau màlmszy nhìvhwbn Lưceueu tuyềdkurn, “Tiểqwbtu Tuyềdkurn, nguyêhckbn nhâmqggn quan trong lắevhwm sao, chẳjsnkng phảdkuri bâmqggy giờiwup chúfzehng ta hạbzhbnh phúfzehc ởvtnvhckbn nhau mớvhwbi làlmsz đrbkaiềdkuru quan trọyucjng hay sao?”

Quảdkur nhiêhckbn......

Anh ấgdnuy vẫpjyhn khôbzhbng đrbkayrgcnh nóxfcgi vớvhwbi côbzhb.


ceueu Tuyềdkurn nhẹmqgg nhàlmszng nằlaqzm xuốhpmhng giưceueiwupng, “Đukrjúfzehng, bâmqggy giờiwup đrbkaưceueaxarc ởvtnvhckbn nhau mớvhwbi làlmsz đrbkaiềdkuru quan trọyucjng hơnmrun hếtjxlt!”

Đukrjâmqggy làlmsz lầrbkan thứrhra hai côbzhb hỏpemti Tầrbkan Nham.

Lầrbkan đrbkarbkau tiêhckbn anh đrbkaãrhraxfcgi vòmkfxng vo đrbkaqwbt trátjhunh nóxfcgi vềdkur chuyệrrvhn nàlmszy, lầrbkan nàlmszy.cũjsnkng vậsimky.

Xem ra anh ấgdnuy thậsimkt sựonef khôbzhbng muốhpmhn nóxfcgi nguyêhckbn nhâmqggn cho côbzhb biếtjxlt.

Đukrjãrhra vậsimky côbzhbxfcg tiếtjxlp tụhlokc hỏpemti cũjsnkng khôbzhbng cóxfcg ýmkfx nghĩonefa gìvhwb.

ceueu Tuyềdkurn tắevhwt đrbkaèdpitn ởvtnv đrbkarbkau giưceueiwupng, cảdkur phòmkfxng tốhpmhi đrbkaen nhưceue mựonefc, “Đukrjlaqzng nóxfcgi nữtjhua, mai còmkfxn phảdkuri dậsimky sớvhwbm, ngủqtjy thôbzhbi.”

Mộnmrut lúfzehc sau, trong khôbzhbng gian tĩonefnh lặpjyhng lạbzhbi cóxfcg tiếtjxlng thởvtnvlmszi rầrbkau rĩonef.

Hai ngưceueiwupi nằlaqzm trêhckbn giưceueiwupng đrbkadkuru khôbzhbng đrbkanmrung đrbkasimky gìvhwb.

Qua chừlaqzng mưceueiwupi mấgdnuy phúfzeht, Tầrbkan Nham bắevhwt đrbkarbkau đrbkanmrung đrbkasimky, tay củqtjya anh ởvtnv trong chăhckbn từlaqz từlaqz tiếtjxln lạbzhbi gầrbkan cơnmru thểqwbt củqtjya Lưceueu Tuyềdkurn. Hai ngưceueiwupi đrbkaãrhra kếtjxlt hôbzhbn khátjhumqggu, Tầrbkan Nham muốhpmhn làlmszm gìvhwbbzhb hiểqwbtu rấgdnut rõggcp, nhưceueng hôbzhbm nay côbzhb khôbzhbng cóxfcgmqggm trạbzhbng, mộnmrut chúfzeht cũjsnkng khôbzhbng cóxfcg!

bzhb nắevhwm lấgdnuy tay Tầrbkan Nham, “Tầrbkan Nham, hôbzhbm nay em khôbzhbng đrbkaưceueaxarc.”

“Em rụhlokng dâmqggu hảdkur?”

“Ừdpitm!”

Tầrbkan Nham tiếtjxlc nuốhpmhi thởvtnvlmszi, rúfzeht tay lạbzhbi, ôbzhbm lấgdnuy Lưceueu Tuyềdkurn, “Vậsimky đrbkaàlmsznh đrbkai ngủqtjy thôbzhbi.”


“Dạbzhb!”

ceueu Tuyềdkurn nằlaqzm quay lưceueng vềdkur phíhbkha Tầrbkan Nham, khôbzhbng hềdkur cảdkurm thấgdnuy buồscfdn ngủqtjy.

bzhb khôbzhbng biếtjxlt Tầrbkan Nham đrbkaãrhra gặpjyhp phảdkuri chuyệrrvhn gìvhwblmsz lạbzhbi cóxfcg hứrhrang thúfzehlmszm chuyệrrvhn đrbkaóxfcg vớvhwbi côbzhb, nếtjxlu đrbkanetmi lạbzhbi làlmszbzhb, nhậsimkn đrbkaưceueaxarc tin nhắevhwn hỏpemti thăhckbm củqtjya ngưceueiwupi yêhckbu thìvhwbmfry nhưceue thếtjxllmszo cũjsnkng khôbzhbng cóxfcgmqggm trạbzhbng làlmszm chuyệrrvhn nhưceue vậsimky.

bzhb nhớvhwb đrbkaãrhra từlaqzng đrbkayucjc qua câmqggu nàlmszy trong mộnmrut quyểqwbtn sátjhuch —— Tìvhwbnh yêhckbu vàlmszhbkhnh cátjhuch củqtjya con trai làlmsztjhuch biệrrvht nhau.

Trong lòmkfxng đrbkaãrhraxfcg mộnmrut ngưceueiwupi vẫpjyhn cóxfcg thểqwbt âmqggn átjhui vớvhwbi mộnmrut ngưceueiwupi khátjhuc.

bzhb khôbzhbng ngăhckbn đrbkaưceueaxarc suy nghĩonef củqtjya mìvhwbnh, “Cóxfcg thểqwbt phâmqggn chia rõggcplmszng nhưceue vậsimky sao!”

......

“Lưceueu Tuyềdkurn hảdkur?”

“Ừdpitm!”, Tiểqwbtu Thấgdnut nằlaqzm trêhckbn giưceueiwupng, chốhpmhng cằlaqzm đrbkaùmfrya giỡddhtn, “Tiểqwbtu Tuyềdkurn nhờiwup em tra giúfzehp mộnmrut mãrhra sốhpmh, màlmsz em khôbzhbng cầrbkan tra, chỉlhtp nhìvhwbn con sốhpmh liềdkurn biếtjxlt làlmsz củqtjya Los Angeles củqtjya Mỹerpw, em từlaqzng sốhpmhng qua ởvtnv đrbkaóxfcglmsz, anh thấgdnuy em cóxfcg thôbzhbng minh khôbzhbng?”

“Thôbzhbng minh, rấgdnut thôbzhbng minh.”

Tiểqwbtu Thấgdnut chỉlhtplmszo môbzhbi củqtjya mìvhwbnh, nhắevhwm mắevhwt lạbzhbi, “Nếtjxlu thôbzhbng minh thìvhwbhckbn đrbkaưceueaxarc thưceuevtnvng nhỉlhtp.”

Lụhlokc Sâmqggm cưceueiwupi, ôbzhbm lấgdnuy cổnetm củqtjya côbzhb, cắevhwn lêhckbn môbzhbi côbzhb mộnmrut cátjhui.

“Ai u! Đukrjau quátjhu!”


“Đukrjau hảdkur? Sao anh khôbzhbng cảdkurm thấgdnuy gìvhwb hếtjxlt!”

Tiểqwbtu Thấgdnut néyucjm đrbkaiệrrvhn thoạbzhbi đrbkaang cầrbkam trêhckbn tay xuốhpmhng, đrbkarhray Lụhlokc Sâmqggm téyucj xuốhpmhng giưceueiwupng, “Oaoaoa, Lụhlokc Sâmqggm, anh họyucjc hưceue rồscfdi hảdkur, sao bâmqggy giờiwup anh càlmszng lúfzehc càlmszng hưceue vậsimky, lúfzehc trưceuevhwbc anh đrbkahpmhi xửubbx vớvhwbi em nhẹmqgg nhàlmszng dịyrgcu dàlmszng lắevhwm màlmsz, sao bâmqggy giờiwup nhưceuexfcgi đrbkanmrui lốhpmht cừlaqzu vậsimky!”

“Em mớvhwbi biếtjxlt sao?”

Tiểqwbtu Thấgdnut nhõggcpng nhẽoeqeo ngồscfdi trêhckbn ngưceueiwupi Lụhlokc Sâmqggm, “Thìvhwb ra trưceuevhwbc giờiwup anh dịyrgcu dàlmszng vớvhwbi em làlmsz giảdkur bộnmru a! Lụhlokc Sâmqggm, anh thậsimkt làlmszceue quátjhu đrbkai!”

bzhbng màlmszy Lụhlokc Sâmqggm nhíhbkhu lạbzhbi, “Vậsimky bâmqggy giờiwup em biếtjxlt rồscfdi, cóxfcg muốhpmhn trảdkurlmszng khôbzhbng?”

“Suy nghĩonef hay lắevhwm!”, Tiểqwbtu Thấgdnut lấgdnuy tay đrbkaèdpit hai tay củqtjya Lụhlokc Sâmqggm lạbzhbi, khôbzhbng cho anh dưceueơnmrung dưceueơnmrung tựonef đrbkaevhwc nữtjhua, “Cưceueng bâmqggy giờiwup đrbkaãrhralmsz Đukrjưceueiwupng Tăhckbng rồscfdi, đrbkaãrhra sa vàlmszo ổnetm nhềdkurn nhệrrvhn củqtjya chịyrgclmszmkfxn muốhpmhn chạbzhby? Hơnmrunmru, nằlaqzm mơnmru!”

Lụhlokc Sâmqggm, “......”

“Đukrjưceueiwupng Tăhckbng, tạbzhbi sao em khôbzhbng nghĩonef anh làlmszbzhbn Ngộnmru Khôbzhbng?”

“Vìvhwb Đukrjưceueiwupng Tăhckbng tốhpmht a, đrbkamqggp trai nhưceue vậsimky, nếtjxlu khôbzhbng chiếtjxlm đrbkaưceueaxarc tìvhwbnh yêhckbu củqtjya hắevhwn cũjsnkng cóxfcg thểqwbt luộnmruc lêhckbn ăhckbn, trưceueiwupng sinh bấgdnut lãrhrao!”

Lụhlokc Sâmqggm thựonefc sựonef nhịyrgcn khôbzhbng đrbkaưceueaxarc, bậsimkt cưceueiwupi haha.

Mặpjyht Tiểqwbtu Thấgdnut hơnmrui đrbkapemthckbn, “Cưceueiwupi cátjhui gìvhwb!”

“Cưceueiwupi em tựonef đrbkaem mìvhwbnh so vớvhwbi nhềdkurn nhệrrvhn tinh!” Lụhlokc Sâmqggm giữtjhu chặpjyht Tiểqwbtu Thấgdnut, xoay mìvhwbnh đrbkaèdpithckbn ngưceueiwupi Tiểqwbtu Thấgdnut, cưceueiwupi tủqtjym tỉlhtpm nhìvhwbn côbzhb, “Nếtjxlu em thậsimkt sựonef giốhpmhng nhềdkurn nhệrrvhn tinh, anh nghĩonef Đukrjưceueiwupng Tăhckbng đrbkaãrhra tựonef đrbkanmrung dâmqggng hiếtjxln rồscfdi!”

Xạbzhbo sựonef!


Giảdkur bộnmruxfcgi vậsimky đrbkaqwbt khen côbzhb đrbkamqggp đrbkaâmqggy màlmsz!

Khôbzhbng cầrbkan nóxfcgi cũjsnkng biếtjxlt Tiểqwbtu Thấgdnut vui nhưceue thếtjxllmszo, “Thậsimkt khôbzhbng?”

“Đukrjưceueơnmrung nhiêhckbn!”

“Moahhhhh!” Tiểqwbtu Thấgdnut ôbzhbm lấgdnuy Lụhlokc Sâmqggm hôbzhbn tớvhwbi tấgdnup, “Lụhlokc Sâmqggm, anh đrbkaúfzehng làlmsz ngưceueiwupi biếtjxlt thưceuevtnvng thứrhrac cátjhui đrbkamqggp, sao em càlmszng ngàlmszy càlmszng yêhckbu anh vậsimky ta.”

“Thậsimkt khôbzhbng? Yêhckbu chỗzjgplmszo củqtjya anh?”

“Khôbzhbng biếtjxlt nữtjhua, hìvhwbnh nhưceuefzehc đrbkarbkau bịyrgc vẻgqgx ngoàlmszi đrbkamqggp trai củqtjya anh mêhckb hoặpjyhc a, ai u, sao anh nhéyucjo em?”

“Em nóxfcgi xem!”, Lụhlokc Sâmqggm nhe răhckbng.

“Anh phảdkuri nghe em nóxfcgi hếtjxlt đrbkaãrhra!” Tiểqwbtu Thấgdnut vui vẻgqgxxfcgi tiếtjxlp, “Anh phảdkuri nhớvhwb lạbzhbi lầrbkan đrbkarbkau tiêhckbn chúfzehng ta gặpjyhp nhau ởvtnv đrbkaâmqggu, ởvtnv quátjhun bar a! Màlmszmkfxn làlmszvtnv nhàlmsz vệrrvh sinh nam nữtjhua, lúfzehc đrbkaóxfcg em xỉlhtpn tớvhwbi khôbzhbng biếtjxlt gìvhwb, nếtjxlu khôbzhbng phảdkuri vìvhwb anh đrbkamqggp trai, em đrbkaãrhra sớvhwbm quêhckbn anh mấgdnut tiêhckbu rồscfdi.”

bzhbng màlmszy Lụhlokc Sâmqggm nhíhbkhu lạbzhbi, thìvhwb ra đrbkamqggp trai cũjsnkng tốhpmht.

“’Sau đrbkaóxfcg thìvhwb sao?”

“Sau nàlmszy? Đukrjúfzehng rồscfdi —— “,Tiểqwbtu Thấgdnut trừlaqzng mắevhwt nhìvhwbn Lụhlokc Sâmqggm, “Em nhớvhwb ra rồscfdi, lúfzehc đrbkaóxfcg anh tớvhwbi trưceueiwupng em tuyểqwbtn ngưceueiwupi, sao em vừlaqza thi xong anh đrbkaãrhra mờiwupi em đrbkai ăhckbn, anh nóxfcgi thậsimkt đrbkai, cóxfcg phảdkuri lúfzehc đrbkaóxfcg anh đrbkaãrhra đrbkaqwbt ýmkfx em khôbzhbng!”

“Em đrbkatjhun thửubbx xem!”

“Khôbzhbng cầrbkan đrbkatjhun, chắevhwc chắevhwn làlmsz vậsimky rồscfdi! Bổnetmn côbzhbceueơnmrung trờiwupi sinh đrbkaoan trang diễceuem lệrrvh, lạbzhbi còmkfxn ưceueu túfzeh nhưceue vậsimky, chỉlhtpxfcg ai mùmfry mớvhwbi khôbzhbng thíhbkhch em thôbzhbi!”

Lụhlokc Sâmqggm bậsimkt cưceueiwupi!

Nha đrbkarbkau nàlmszy thậsimkt đrbkaúfzehng làlmsz tựonef luyếtjxln đrbkaếtjxln đrbkaátjhung yêhckbu a.

Anh chặpjyhn Tiểqwbtu Thấgdnut nóxfcgi tiếtjxlp, “Mau nóxfcgi, em thíhbkhch anh từlaqz khi nàlmszo?”

“Em cũjsnkng khôbzhbng biếtjxlt nữtjhua.” Tiểqwbtu Thấgdnut gãrhrai gãrhrai đrbkarbkau, cốhpmh gắevhwng nghĩonef kỹerpw, vẫpjyhn làlmsz khôbzhbng nghĩonef ra, “Cóxfcg thểqwbt từlaqz lầrbkan đrbkarbkau gặpjyhp anh đrbkaãrhra đrbkaqwbt ýmkfx anh rồscfdi, dùmfryvhwb ngưceueiwupi đrbkamqggp trai nhưceue anh cũjsnkng hiếtjxlm gặpjyhp màlmsz, anh cũjsnkng đrbkaâmqggu phảdkuri khôbzhbng biếtjxlt, mấgdnuy thầrbkan tưceueaxarng nam màlmsz em ngàlmszy nàlmszo em cũjsnkng thấgdnuy trêhckbn phim cũjsnkng khôbzhbng đrbkamqggp trai bằlaqzng anh a. Cũjsnkng cóxfcg thểqwbtlmszfzehc em nằlaqzm việrrvhn anh hếtjxlt lòmkfxng chăhckbm sóxfcgc, cũjsnkng cóxfcg thểqwbtlmszfzehc em gặpjyhp rắevhwn ởvtnv khátjhuch sạbzhbn anh đrbkaãrhra cứrhrau em, cũjsnkng khôbzhbng biếtjxlt làlmsz từlaqz khi nàlmszo nữtjhua, chỉlhtp biếtjxlt khi phátjhut hiệrrvhn yêhckbu anh đrbkaãrhrahckbu đrbkaếtjxln khôbzhbng thểqwbt kiềdkurm chếtjxljsnka rồscfdi!”

Đukrjhpmhi vớvhwbi câmqggu trảdkur lờiwupi nàlmszy Lụhlokc Sâmqggm tưceueơnmrung đrbkahpmhi hàlmszi lòmkfxng.

jsnkng nhưceue anh lầrbkan đrbkarbkau gặpjyhp côbzhbjsnkng chỉlhtplmszxfcggdnun tưceueaxarng tốhpmht, sau nàlmszy mớvhwbi từlaqz từlaqz thíhbkhch côbzhb, bắevhwt đrbkarbkau thíhbkhch từlaqz khi nàlmszo anh cũjsnkng khôbzhbng trảdkur lờiwupi đrbkaưceueaxarc.

xfcg thểqwbtvhwbnh yêhckbu chíhbkhnh làlmsz nhưceue vậsimky!

hckbu làlmszhckbu, đrbkaâmqggu cầrbkan nhiềdkuru lýmkfx do nhưceue vậsimky.

Lụhlokc Sâmqggm nửubbxa nằlaqzm trêhckbn ngưceueiwupi Tiểqwbtu Thấgdnut, mắevhwt ôbzhbn nhu nhẹmqgg nhàlmszng.

“Sao lạbzhbi nhìvhwbn em nhưceue vậsimky a?” Mặpjyht Tiểqwbtu Thấgdnut hơnmrui đrbkapemthckbn.

“Bởvtnvi vìvhwb......trêhckbn miệrrvhng em cóxfcghbkhnh hộnmrut cơnmrum, Tiểqwbtu Thấgdnut, em ăhckbn cơnmrum xong khôbzhbng cóxfcg lau miệrrvhng hảdkur.”

Tiểqwbtu Thấgdnut đrbkaưceuea tay sờiwup sờiwup, thậsimkt đrbkaúfzehng làlmszxfcg mộnmrut hộnmrut cơnmrum.

bzhb lậsimkp tứrhrac ngồscfdi bậsimkt dậsimky, la lêhckbn, “A a a, Lụhlokc Sâmqggm, anh đrbkaúfzehng làlmsz ngưceueiwupi xấgdnuu màlmsz, cóxfcg phảdkuri anh đrbkaãrhra thấgdnuy từlaqz sớvhwbm rồscfdi khôbzhbng, tạbzhbi sao bâmqggy giờiwup mớvhwbi nóxfcgi vớvhwbi em!”

“Ha ha ha!”

Tiểqwbtu Thấgdnut từlaqz trêhckbn giưceueiwupng nhảdkury xuốhpmhng, trựonefc tiếtjxlp chạbzhby vàlmszo phòmkfxng vệrrvh sinh.

Đukrjóxfcgng cửubbxa lạbzhbi màlmsz vẫpjyhn còmkfxn nghe tiếtjxlng Lụhlokc Sâmqggm đrbkaang cưceueiwupi rấgdnut lớvhwbn ởvtnvhckbn ngoàlmszi.

“Ngưceueiwupi xấgdnuu, trùmfrym xấgdnuu!”

Tiểqwbtu Thấgdnut tứrhrac giậsimkn, mắevhwt côbzhb liềdkurn chớvhwbp mộnmrut cátjhui, trong đrbkarbkau đrbkaãrhra nghĩonef ra kếtjxltjhuch!

bzhbceueiwupi hắevhwc hắevhwc đrbkarbkay mờiwup átjhum.

“Lụhlokc Sâmqggm a Lụhlokc Sâmqggm, đrbkaaxari látjhut nữtjhua xem em hàlmsznh hạbzhb anh nhưceue thếtjxllmszo!”

......

Tiểqwbtu Thấgdnut trong phòmkfxng vệrrvh sinh đrbkaãrhra nửubbxa ngàlmszy vẫpjyhn chưceuea ra, Lụhlokc Sâmqggm cũjsnkng đrbkaãrhraceueiwupi nãrhray giờiwup, sợaxar sẽoeqe chọyucjc giậsimkn Tiểqwbtu Thấgdnut, liềdkurn đrbkai tớvhwbi phòmkfxng vệrrvh sinh gõggcpggcp cửubbxa, “Tiểqwbtu Thấgdnut?”

Trong phòmkfxng vệrrvh sinh mộnmrut tiếtjxlng đrbkanmrung cũjsnkng khôbzhbng cóxfcg.

“Tiểqwbtu Thấgdnut?”

“Quaooo ——“

Cửubbxa phòmkfxng đrbkanmrut nhiêhckbn mởvtnv ra, Tiểqwbtu Thấgdnut dựonefa lêhckbn cạbzhbnh cửubbxa, cátjhunh mắevhwt ma mịyrgc nhìvhwbn Lụhlokc Sâmqggm.

Lụhlokc Sâmqggm nhìvhwbn thấgdnuy bộnmru đrbkascfd Tiểqwbtu Thấgdnut đrbkaang mặpjyhc, cảdkur ngưceueiwupi hừlaqzng hựonefc nhưceue lửubbxa đrbkahpmht

Bộnmru quầrbkan átjhuo lúfzehc nãrhray côbzhb mặpjyhc lúfzehc vàlmszo phòmkfxng vệrrvh sinh khôbzhbng thấgdnuy nữtjhua, cũjsnkng khôbzhbng biếtjxlt từlaqz đrbkaâmqggu xuấgdnut hiệrrvhn cátjhui átjhuo sơnmru mi Tiểqwbtu Thấgdnut đrbkaang mặpjyhc, cổnetm átjhuo mởvtnv rộnmrung, đrbkaqwbt lộnmrulmszn dãrhra trắevhwng nõggcpn vàlmszceueơnmrung quai xanh củqtjya côbzhb! Đukrjãrhra vậsimky......nhìvhwbn xuốhpmhng mộnmrut chúfzeht cóxfcg thểqwbt loátjhung thoátjhung thấgdnuy đrbkaưceueaxarc phầrbkan ngựonefc đrbkarbkay đrbkapjyhn củqtjya côbzhb.

Lụhlokc Sâmqggm nuốhpmht nưceuevhwbc miếtjxlng, cốhpmh gắevhwng nhìvhwbn đrbkai chỗzjgp khátjhuc.

Áceueo sơnmru mi củqtjya anh so vớvhwbi Tiểqwbtu Thấgdnut đrbkaưceueơnmrung nhiêhckbn sẽoeqe bịyrgc rộnmrung, dàlmszi tớvhwbi đrbkarbkau gốhpmhi củqtjya côbzhb, nhìvhwbn cựonefc kỳfare quyếtjxln rũjsnkhckb ngưceueiwupi, nhìvhwbn xuốhpmhng mộnmrut chúfzeht làlmsz bắevhwp châmqggn, xuốhpmhng chúfzeht nữtjhua làlmsz đrbkaôbzhbi bàlmszn châmqggn nhỏpemt nhắevhwn củqtjya côbzhb.

tjhuc ngóxfcgn châmqggn củqtjya côbzhb quắevhwp lạbzhbi, mỗzjgpi mộnmrut ngóxfcgn đrbkadkuru làlmszlmszu hồscfdng phấgdnun, cộnmrung thêhckbm átjhunh đrbkaèdpitn chiếtjxlu vàlmszo, xinh đrbkamqggp quyếtjxln rũjsnk đrbkaếtjxln mêhckb hồscfdn.

Lụhlokc Sâmqggm nhanh chóxfcgng che mũjsnki lạbzhbi.

Quátjhuxfcgng bỏpemtng rồscfdi!

lmszng đrbkaátjhung sợaxarnmrun chíhbkhnh làlmsz......tưceue thếtjxlfzehc nàlmszy củqtjya Tiểqwbtu Thấgdnut quátjhu trêhckbu ngưceueơnmrui!

bzhb dựonefa vàlmszo cátjhunh cửubbxa, átjhunh mắevhwt câmqggu dẫpjyhn, “Lụhlokc Sâmqggm ~~”

“Tiểqwbtu, Tiểqwbtu Thấgdnut!”

Lụhlokc Sâmqggm lầrbkan đrbkarbkau tiêhckbn nóxfcgi chuyệrrvhn càlmszhckbm nhưceue vậsimky.

Tiểqwbtu Thấgdnut họyucjc đrbkaưceueaxarc tưceue thếtjxl quyếtjxln rũjsnklmszy trêhckbn TV, đrbkayrgcnh nhìvhwbn Lụhlokc Sâmqggm bằlaqzng átjhunh mắevhwt quyếtjxln rũjsnk, nhưceueng còmkfxn chưceuea làlmszm, côbzhb liềdkurn nhátjhuy mắevhwt vớvhwbi Lụhlokc Sâmqggm, nhưceueng nhìvhwbn nhưceue bịyrgc co cơnmru, “Em đrbkamqggp khôbzhbng?”

Cho dùmfry vậsimky, côbzhbjsnkng đrbkaãrhra thàlmsznh côbzhbng hạbzhb gụhlokc Lụhlokc Sâmqggm rồscfdi.

“Đukrjmqggp!”

Đukrjâmqggy làlmsz lầrbkan đrbkarbkau tiêhckbn Tiểqwbtu Thấgdnut câmqggu dẫpjyhn ngưceueiwupi khátjhuc, khôbzhbng ngờiwup lạbzhbi thàlmsznh côbzhbng nhưceue vậsimky, côbzhbmkfxn chưceuea chịyrgcu thôbzhbi, tiếtjxlp tụhlokc ôbzhbm lấgdnuy cổnetm Lụhlokc Sâmqggm.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.