Boss Trở Thành Chồng

Chương 823 :

    trước sau   
39823.Muốlgqwn sinh rồfqsgi?!

Phúfrjmt chốlgqwc cảgxcm nhàssliejnno loạsslin hếpocvt lêgvtgn, Tiêgvtgu Lăqvcdng cảgxcm ngưasuujniwi đfqsgkrohu ngơnbkw ngáejnnc, mặxcjxt củetzna ôkwvfng “xòjufua” trắvosbng bệbkwct trắvosbng bệbkwct, nhìjufun còjufun thêgvtg thảgxcmm hơnbkwn tìjufunh trạssling củetzna Tôkwvf Tốlgqw

“Tiêgvtgu Lăqvcdng……”

“Anh đfqsgâzbeby, anh ởndbk đfqsgâzbeby” Tiêgvtgu Lăqvcdng đfqsgưasuua tay ra muốlgqwn chạsslim vàsslio côkwvfdcugy, nhưasuung nhìjufun sắvosbc mặxcjxt đfqsgau khổnfee củetzna côkwvfdcugy, ôkwvfng sợkroh bảgxcmn thâzbebn mìjufunh chạsslim vàsslio sẽznlm khiếpocvn côkwvfdcugy càssling thêgvtgm đfqsgau khổnfee, bàsslin tay đfqsgưasuua ra lạsslii thu vềkroh! đfqsgejnnng tạsslii chỗjufu khôkwvfng ngừlknpng càsslim nhàsslim, “làsslim sao đfqsgâzbeby làsslim sao đfqsgâzbeby, bâzbeby giờjniwsslim sao àssli……”

Ôjufung trưasuuqvcdc cóccpj xem rấdcugt nhiềkrohu sáejnnch, đfqsgkrohu làssli dạssliy ngưasuujniwi làsslim sao đfqsglgqwi mặxcjxt vớqvcdi tìjufunh huốlgqwng sắvosbp sinh đfqsgccpj

Nhưasuung bâzbeby giờjniw…..trong đfqsggewsu óccpjc trốlgqwng rỗjufung, mộdlkgt chữejnnmhhjng khôkwvfng nhớqvcd ra


“Làsslim sao giờjniw àssli……”

“Cáejnni gìjufusslisslim sao, còjufun sữejnnng ra đfqsgóccpjsslim cáejnni gìjufu!” Tiêgvtgu Khảgxcm đfqsgkuis lấdcugy Tôkwvf Tốlgqwejnnu giậjniwn Tiêgvtgu Lăqvcdng, “bệbkwcnh việbkwcn đfqsgãiyfe đfqsguheqnh sẵqrain chưasuua vậjniwy?”

“Đqraiuheqnh sẵqrain rồfqsgi đfqsguheqnh sẵqrain rồfqsgi”

“Vậjniwy thìjufu cậjniwu còjufun đfqsgkrohi cáejnni gìjufu, nhanh chóccpjng gọwxdui cho bệbkwcnh việbkwcn đfqsgi

“Đqraiưasuukrohc đfqsgưasuukrohc đfqsgưasuukrohc, em lậjniwp tứejnnc gọwxdui!”

Cảgxcmnh Thụmzeyy vàssli Tiểruqiu Thấdcugt cũmhhjng cóccpj chúfrjmt ngơnbkw ngáejnnc, hai đfqsgejnna cũmhhjng căqvcdng thẳlknpng vôkwvfejnnng, mộdlkgt tráejnni mộdlkgt phảgxcmi đfqsgkuis lấdcugy Tôkwvf Tốlgqw, “mami mami……”

Ngưasuukrohc lạsslii Tôkwvf Tốlgqw trấdcugn tĩdovjnh hơnbkwn nhiềkrohu, vừlknpa rồfqsgi trậjniwn đfqsgau đfqsgãiyfe trôkwvfi qua, sắvosbc mặxcjxt củetzna côkwvf nhìjufun đfqsgãiyfe tốlgqwt hơnbkwn chúfrjmt, quay ngưasuukrohc lạsslii an ủetzni cảgxcm nhàssli, “tôkwvfi khôkwvfng sao rồfqsgi!”

ejnni gìjufussli gọwxdui làssli khôkwvfng sao rồfqsgi!

Trêgvtgn tráejnnn đfqsgkrohu ưasuuqvcdt đfqsgwxdum mồfqsgkwvfi rồfqsgi, Cảgxcmnh Thụmzeyy cũmhhjng giốlgqwng thếpocv luốlgqwng cuốlgqwng khôkwvfng biếpocvt làsslim thếpocvsslio, “mami ngưasuujniwi cóccpj đfqsgau khôkwvfng?”

“Đqraiãiyfe khôkwvfng đfqsgau rồfqsgi”

Trong lúfrjmc nóccpji chuyệbkwcn Tiêgvtgu Lăqvcdng đfqsgãiyfe liêgvtgn lạsslic xong vớqvcdi bệbkwcnh biệbkwcn, ôkwvfng lúfrjmc nàssliy hoàsslin toàsslin khôkwvfng cóccpj chủetzn ýndfu nữejnna, cứejnn đfqsgruqi Tiêgvtgu Khảgxcm đfqsggxcmm nhiệbkwcm thàsslinh ngưasuujniwi chỉrreo đfqsgsslio, “chịuheq, bâzbeby giờjniwjufun phảgxcmi làsslim gìjufu……”

Chịuheq?

Tiêgvtgu Khảgxcm tạsslii thờjniwi đfqsgiểruqim nàssliy suýndfut chúfrjmt nữejnna bậjniwt cưasuujniwi rồfqsgi, từlknp nhỏyzqv đfqsgếpocvn lớqvcdn Tiêgvtgu Lăqvcdng sốlgqw lầgewsn gọwxdui chịuheq đfqsgếpocvm trêgvtgn đfqsggewsu ngóccpjn tay àssli


kwvfmhhjng khôkwvfng cóccpj so đfqsgo, “cậjniwu nóccpji phảgxcmi làsslim sao, nhanh chóccpjng đfqsgi láejnni xe àssli, chuẩjrmin bịuheq đfqsgi bệbkwcnh việbkwcn”

“Đqraiưasuukrohc đfqsgưasuukrohc đfqsgưasuukrohc, em lậjniwp tứejnnc đfqsgi láejnni xe!”

Tiêgvtgu Khảgxcmkwvft pháejnnt kétzvko lạsslii Tiêgvtgu Lăqvcdng, “vớqvcdi tìjufunh trạssling củetzna cậjniwu hiệbkwcn giờjniw, cậjniwu láejnni xe tôkwvfi khôkwvfng yêgvtgn tâzbebm” Tiêgvtgu Khảgxcm mắvosbt nhìjufun quanh mộdlkgt vòjufung, Cảgxcmnh Thụmzeyy cũmhhjng giốlgqwng thếpocv vẻccpj mặxcjxt nhưasuu chếpocvt, côkwvf quảgxcm quyếpocvt, giao cho Châzbebu Tửxcjxasuuơnbkwng, “đfqsgi láejnni xe đfqsgếpocvn đfqsgâzbeby, lậjniwp tứejnnc chuẩjrmin bịuheq đfqsgi bệbkwcnh việbkwcn!”

“Đqraiưasuukrohc!”

Châzbebu Tửxcjxasuuơnbkwng đfqsgi lấdcugy xe, Tiêgvtgu Khảgxcm lạsslii giao cho Cảgxcmnh Thụmzeyy, “lêgvtgn trêgvtgn lầgewsu lấdcugy thảgxcmm, bêgvtgn ngoàsslii lạsslinh, chuẩjrmin bịuheq đfqsgvosbp cho mami củetzna cháejnnu”

“Vâzbebng!”

“Vậjniwy còjufun em, em thìjufusslim cáejnni gìjufu?” Tiêgvtgu Lăqvcdng gấdcugp gáejnnp hỏyzqvi

“Cậjniwu? cậjniwu chỉrreo cầgewsn ởndbkgvtgn cạsslinh Tôkwvf Tốlgqwssli đfqsgưasuukrohc rồfqsgi”

frjmc đfqsgang phâzbebn côkwvfng trậjniwn đfqsgau thứejnn hai đfqsgãiyfe dồfqsgn đfqsgếpocvn, Tôkwvf Tốlgqw lạsslii lầgewsn nữejnna đfqsgau ôkwvfm lấdcugy bụmzeyng, tóccpjc trêgvtgn tráejnnn đfqsgkrohu bịuheq ưasuuqvcdt sũmhhjng rồfqsgi, côkwvf cắvosbn chặxcjxt lấdcugy răqvcdng, khôkwvfng đfqsgruqi bảgxcmn thâzbebn pháejnnt ra tiếpocvng đfqsgau khổnfee

“Bàssliiyfe……”

“Khôkwvfng, cóccpj chuyệbkwcn gìjufu!”

Nhưasuu thếpocvssliy rồfqsgi còjufun nóccpji khôkwvfng sao!

Tiêgvtgu Lăqvcdng trong phúfrjmt chốlgqwc tim đfqsgau khôkwvfng nổnfeei!


Châzbebu Tửxcjxasuuơnbkwng đfqsgãiyfeejnni xe đfqsgếpocvn, Cảgxcmnh Thụmzeyy chùejnnm chiếpocvc thảgxcmm lêgvtgn trêgvtgn ngưasuujniwi Tôkwvf Tốlgqw, Tiêgvtgu Lăqvcdng mộdlkgt pháejnnt bếpocvkwvf Tốlgqwgvtgn, ôkwvfm côkwvfgvtgn rồfqsgi thìjufu bắvosbt đfqsggewsu xôkwvfng ra ngoàsslii!

Bữejnna cơnbkwm đfqsgêgvtgm giao thừlknpa làssli ăqvcdn khôkwvfng thàsslinh rồfqsgi, cảgxcm nhàssli vộdlkgi vàssling lêgvtgn xe

kwvf Tốlgqwssling ngàssliy càssling đfqsgau, đfqsgau đfqsgếpocvn mứejnnc ởndbk trong lòjufung củetzna Tiêgvtgu Lăqvcdng đfqsgau khổnfeegvtgn rỉrreo

“Láejnni xe nhanh chúfrjmt, láejnni nhanh àssli!”

“Tiêgvtgu Lăqvcdng, anh đfqsglknpng căqvcdng thẳlknpng, em khôkwvfng sao……phụmzey nữejnna sinh con, đfqsgkrohu nhưasuu thếpocvssliy……”

Thựejmpc chấdcugt Tôkwvf Tốlgqwmhhjng làssli lầgewsn đfqsggewsu sinh em bétzvk

Kiếpocvp trưasuuqvcdc đfqsgejnna con củetzna côkwvfssli bịuheq ngưasuujniwi ta étzvkp lấdcugy ra, kiếpocvp nàssliy vừlknpa mớqvcdi trùejnnng sinh lậjniwp tứejnnc cóccpj hai đfqsgejnna tiểruqiu bảgxcmo bốlgqwi rồfqsgi, lầgewsn nàssliy sinh em bétzvk, vẫwxdun thậjniwt sựejmpssli lầgewsn đfqsggewsu àssli

kwvfmhhjng vôkwvfejnnng căqvcdng thẳlknpng sợkrohiyfei

Nhưasuung nhìjufun thấdcugy Tiêgvtgu Lăqvcdng sắvosbc mặxcjxt trắvosbng bệbkwct, cảgxcmm nhậjniwn thấdcugy cơnbkw thểruqi cứejnnng nhắvosbc củetzna anh côkwvf liềkrohn biếpocvt Tiêgvtgu Lăqvcdng càssling căqvcdng thẳlknpng hơnbkwn côkwvf

“Tốlgqw Tốlgqw, bàssliiyfe……em cóccpj đfqsgau khôkwvfng?”

“Đqraiau! Nhưasuung màssli vẫwxdun còjufun trong phạsslim vi chịuhequ đfqsgejmpng đfqsgưasuukrohc, Tiêgvtgu Lăqvcdng anh đfqsglknpng căqvcdng thẳlknpng quáejnn đfqsgưasuukrohc khôkwvfng, em nhìjufun thấdcugy anh căqvcdng thẳlknpng, bảgxcmn thâzbebn em cũmhhjng căqvcdng thẳlknpng theo”

“Đqraiưasuukrohc đfqsgưasuukrohc đfqsgưasuukrohc, anh khôkwvfng căqvcdng thẳlknpng, anh khôkwvfng căqvcdng thẳlknpng!”

Miệbkwcng thìjufuccpji khôkwvfng căqvcdng thẳlknpng, cơnbkw thìjufu thìjufu đfqsgang run lêgvtgn


kwvf Tốlgqw thởndbksslii, khôkwvfng nóccpji thêgvtgm gìjufu nữejnna

Chiếpocvc xe rấdcugt nhanh thìjufu đfqsgếpocvn bệbkwcnh việbkwcn, Tiêgvtgu Lăqvcdng đfqsgãiyfe gọwxdui đfqsgiệbkwcn thoạsslii, lúfrjmc nàssliy báejnnc sĩdovjssli hộdlkgndfundbk trong bệbkwcnh việbkwcn đfqsgãiyfe chuẩjrmin bịuheq sẵqrain sàssling rồfqsgi, Tiêgvtgu Lăqvcdng vừlknpa bếpocvkwvf Tốlgqw từlknp trêgvtgn xe xuốlgqwng, thìjufu bịuheqejnnc hộdlkgndfu đfqsgưasuua lêgvtgn xe đfqsgjrmiy

Cảgxcm mộdlkgt gia đfqsguheqnh vộdlkgi vàssling gấdcugp gáejnnp đfqsgi theo sau

“Báejnnc sĩdovj, báejnnc sĩdovj vợkrohkwvfi làsslim sao rồfqsgi?”

“Trưasuuqvcdc hếpocvt đfqsgruqikwvfi kiểruqim tra mộdlkgt chúfrjmt!” Tôkwvf Tốlgqw bịuheq đfqsgjrmiy vàsslio phòjufung sảgxcmn, sau khi nữejnnejnnc sĩdovj kiểruqim tra xong thìjufu lậjniwp tứejnnc thởndbk phàsslio nhẹnfee nhõgvtgm, “mớqvcdi mởndbk ra năqvcdm ngóccpjn, vẫwxdun phảgxcmi đfqsgkrohi thêgvtgm mộdlkgt lúfrjmc mớqvcdi sinh đfqsgưasuukrohc”

“Nhưasuung co ấdcugy tạsslii sao đfqsgau đfqsgqvcdn nhưasuu thếpocv” Tiêgvtgu Lăqvcdng dựejmpa vàsslio bêgvtgn cạsslinh giưasuujniwng khôkwvfng chịuhequ rờjniwi đfqsgi, “cóccpj thểruqi tiêgvtgm cho côkwvfdcugy thuốlgqwc giảgxcmm đfqsgau khôkwvfng?”

Nữejnnejnnc sĩdovj, “……”

Chưasuua từlknpng nghe qua ai sinh em bétzvkssli phảgxcmi tiêgvtgm thuốlgqwc giảgxcmm đfqsgau cảgxcm!

kwvf Tốlgqw cặxcjxp màssliy nhăqvcdn lạsslii, “Tiêgvtgu Lăqvcdng, anh đfqsglknpng gâzbeby loạsslin nữejnna, nghe báejnnc sĩdovj

ejnnc sĩdovj thởndbk phàsslio mộdlkgt hơnbkwi, “bâzbeby giờjniw vẫwxdun chưasuua sinh đfqsgưasuukrohc, chắvosbc cầgewsn phảgxcmi đfqsgkrohi thêgvtgm mấdcugy tiếpocvng nữejnna”

Vậjniwy thìjufu khôkwvfng phảgxcmi làssli đfqsgau cũmhhjng đfqsgau chếpocvt đfqsgưasuukrohc!

Tiêgvtgu Lăqvcdng căqvcdng thẳlknpng nuốlgqwt thẳlknpng nưasuuqvcdc bọwxdut, “cóccpj thểruqi……cóccpj thểruqizbeby giờjniw mổnfee bụmzeyng lấdcugy ra em bétzvk khôkwvfng?”

Ôjufung bâzbeby giờjniw chỉrreo muốlgqwn giảgxcmm sựejmp đfqsgau đfqsgqvcdn cho Tôkwvf Tốlgqw


Tiêgvtgu Lăqvcdng vàsslikwvf Tốlgqw từlknp khi cóccpj đfqsgejnna trẻccpjssliy liêgvtgn tụmzeyc đfqsgếpocvn bệbkwcnh việbkwcn nàssliy kiểruqim tra, nữejnnejnnc sĩdovj rấdcugt quen vớqvcdi tìjufunh trạssling củetzna Tôkwvf Tốlgqw, côkwvf kiếpocvn nghịuheq, “Tiêgvtgu tiêgvtgn sinh, đfqsgejnna trẻccpj trong bụmzeyng củetzna bàssli Tiêgvtgu thựejmpc chấdcugt khôkwvfng cóccpj lớqvcdn, vảgxcm lạsslii xưasuuơnbkwng chậjniwu củetzna bàssli Tiêgvtgu cũmhhjng khôkwvfng nhỏyzqv, kiếpocvn nghịuheq củetzna cáejnnc báejnnc sĩdovj chúfrjmng tôkwvfi làssliccpj thểruqi sinh tựejmp nhiêgvtgn thìjufu sinh tựejmp nhiêgvtgn”

“Tôkwvfi sinh tựejmp nhiêgvtgn!” Tôkwvf Tốlgqw đfqsgau đfqsgqvcdn cắvosbn lấdcugy răqvcdng cửxcjxa, áejnnnh mắvosbt củetzna côkwvf rấdcugt kiêgvtgn đfqsguheqnh, “tôkwvfi nhấdcugt đfqsguheqnh muốlgqwn bảgxcmn thâzbebn sinh!”

“Bàssliiyfe……”

“Anh đfqsglknpng nóccpji nữejnna……em đfqsgãiyfe quyếpocvt đfqsguheqnh rồfqsgi”

kwvf xem qua trong sáejnnch, nóccpji làssli em bétzvk sinh theo tựejmp nhiêgvtgn thôkwvfng qua đfqsgưasuujniwng co bóccpjp ốlgqwng sảgxcmn sẽznlm thôkwvfng minh hơnbkwn chúfrjmt so vớqvcdi em bétzvk đfqsgưasuukrohc lấdcugy ra từlknp trong bụmzeyng, tuy rằndfung đfqsgiểruqim nàssliy chưasuua nhậjniwn đfqsgưasuukrohc khoa họwxduc chứejnnng minh, nhưasuung làsslim mẹnfee, cóccpj ai khôkwvfng hy vọwxdung con củetzna mìjufunh cóccpj thểruqi tốlgqwt hơnbkwn mộdlkgt chúfrjmt!

jufu vậjniwy cho dùejnn chỉrreosslimhhjnh khảgxcmqvcdng, côkwvfmhhjng nguyệbkwcn đfqsgfqsgng ýndfu thửxcjx mộdlkgt lầgewsn

“Nếpocvu nhưasuu quyếpocvt đfqsguheqnh muốlgqwn sinh tựejmp nhiêgvtgn, vậjniwy thìjufu ăqvcdn chúfrjmt thứejnnc ăqvcdn, đfqsgkrohi láejnnt nữejnna khi sinh đfqsgccpj sẽznlm rấdcugt phímhhj sứejnnc lựejmpc”

Cảgxcmnh Thụmzeyy lậjniwp tứejnnc nóccpji, “con đfqsgi mua đfqsgfqsg ăqvcdn!”

Tiêgvtgu Lăqvcdng đfqsgãiyfe đfqsgxcjxt sẵqrain xong phòjufung bệbkwcnh, lúfrjmc nàssliy cáejnnch đfqsgếpocvn lúfrjmc sinh em bétzvkiyfen còjufun cóccpj thờjniwi gian, cảgxcm nhàsslindbk trong phòjufung bệbkwcnh nghỉrreo ngơnbkwi

kwvf Tốlgqw nhẫwxdun nhịuheqn cơnbkwn đfqsgau ăqvcdn cơnbkwm, khoảgxcmng đfqsgếpocvn thờjniwi gian buổnfeei tốlgqwi hơnbkwn 10 giờjniw, mỗjufui trậjniwn đfqsgau lạsslii càssling ngàssliy càssling dồfqsgn dậjniwp, cũmhhjng càssling ngàssliy càssling mạsslinh hơnbkwn, cuốlgqwi cùejnnng cũmhhjng làssli cứejnn 3 phúfrjmt lạsslii đfqsgau mộdlkgt lầgewsn

“Báejnnc sĩdovj! Báejnnc sĩdovj!”

“Cóccpj thểruqi đfqsgjrmiy vàsslio phòjufung sinh rồfqsgi!”

Tiêgvtgu Lăqvcdng bưasuuqvcdc nhanh theo

“Ngưasuujniwi nhàssli chờjniw đfqsgkrohi ởndbkgvtgn ngoàsslii!”

“Khôkwvfng đfqsgưasuukrohc! tôkwvfi bắvosbt buộdlkgc phảgxcmi vàsslio trong!” Tiêgvtgu Lăqvcdng cưasuuơnbkwng quyếpocvt xôkwvfng vàsslio trong phòjufung sinh, “tôkwvfi muốlgqwn ởndbkgvtgn cạsslinh bàssliiyfe củetzna tôkwvfi!”

Hộdlkgndfu rấdcugt bấdcugt lựejmpc, nhìjufun vềkroh phímhhja báejnnc sĩdovj

Nữejnnejnnc sĩdovj thởndbksslii mộdlkgt hơnbkwi, “ôkwvfng ta muốlgqwn ởndbkejnnng thìjufu đfqsgruqi ôkwvfng ta ởndbkejnnng đfqsgi”

Đqraiàsslin ôkwvfng nhìjufun thấdcugy bàssliiyfe củetzna mìjufunh sinh em bétzvk đfqsgau đfqsgqvcdn nhưasuu vậjniwy, vêgvtg sau sẽznlm đfqsglgqwi vớqvcdi vợkrohssling ngàssliy càssling tốlgqwt

“A-----“

ejnnch cóccpjejnnnh củetzna phòjufung sảgxcmn tiếpocvng kêgvtgu thảgxcmm tiếpocvt truyềkrohn ra ngoàsslii, 4 ngưasuujniwi ởndbkgvtgn ngoàsslii sắvosbc mặxcjxt ngưasuujniwi sau càssling khóccpj coi hơnbkwn ngưasuujniwi trưasuuqvcdc

Tiểruqiu Thấdcugt đfqsggewsu ngóccpjn tay đfqsgkrohu đfqsgang run rẩjrmiy, “anh......sinh em bétzvk thậjniwt đfqsgáejnnng sợkroh......”

Cảgxcmnh Thụmzeyy cũmhhjng nhưasuu vậjniwy đfqsgejnnng ngồfqsgi khôkwvfng yêgvtgn, khôkwvfng ngừlknpng ởndbk trưasuuqvcdc cáejnnnh cửxcjxa đfqsgi đfqsgi lạsslii lạsslii, thỉrreonh thoảgxcmng thìjufu trèasuuo lêgvtgn khe cáejnnnh cửxcjxa nhìjufun bêgvtgn trong, nhung hoàsslin toàsslin khôkwvfng nhìjufun đfqsgưasuukrohc cáejnni gìjufu

Chímhhjnh lúfrjmc nàssliy, đfqsgiệbkwcn thoạsslii củetzna Tiểruqiu Thấdcugt reo lêgvtgn

Lụmzeyc Sâzbebm gọwxdui đfqsgếpocvn

Đqraiiệbkwcn thoạsslii thôkwvfng rồfqsgi, Tiểruqiu Thấdcugt luyêgvtgn thuyêgvtgn nóccpji xong tìjufunh hìjufunh, Lụmzeyc Sâzbebm lậjniwp tứejnnc biểruqiu thịuheq rấdcugt nhanh sẽznlm đfqsgếpocvn đfqsgóccpj

Rấdcugt nhanh củetzna Lụmzeyc Sâzbebm quảgxcm nhiêgvtgn rấdcugt nhanh

Nửxcjxa tiếpocvng đfqsgfqsgng hồfqsg thìjufu tớqvcdi nơnbkwi

kwvf Tốlgqw trong phòjufung sinh vẫwxdun khôkwvfng cóccpj sinh đfqsgưasuukrohc em bétzvk, tiếpocvng kêgvtgu thảgxcmm thiếpocvt từlknpng trậjniwn từlknpng trậjniwn

“Lụmzeyc Sâzbebm......em sợkroh......”

“Đqrailknpng sợkroh đfqsglknpng sợkroh!” Lụmzeyc Sâzbebm ôkwvfm lấdcugy Tiểruqiu Thấdcugt, “mẹnfee củetzna em sẽznlm khôkwvfng cóccpj chuyệbkwcn”

“Ừnbkwm!”

Ngưasuujniwi bêgvtgn ngoàsslii phòjufung sinh căqvcdng thẳlknpng, ngưasuujniwi trong phòjufung sinh càssling căqvcdng thẳlknpng

Tiêgvtgu Lăqvcdng ngồfqsgi xổnfeem bêgvtgn cạsslinh giưasuujniwng, nắvosbm chặxcjxt khôkwvfng buôkwvfng tay củetzna Tôkwvf Tốlgqw, sắvosbc mặxcjxt củetzna anh so vớqvcdi Tôkwvf Tốlgqwssling trắvosbng hơnbkwn, đfqsgôkwvfi mắvosbt chỉrreo nhìjufun lêgvtgn mặxcjxt củetzna Tôkwvf Tốlgqw, nhìjufun giọwxdut mồfqsgkwvfi ưasuuqvcdt sũmhhjng áejnno, nhìjufun tóccpjc củetzna côkwvf bịuheq mồfqsgkwvfi ưasuuqvcdt dímhhjnh lêgvtgn trêgvtgn máejnn, anh đfqsgau lòjufung hậjniwn khôkwvfng thểruqi đfqsgau thay côkwvf

Anh khôkwvfng ngưasuung hôkwvfn lêgvtgn tay củetzna Tôkwvf Tốlgqw, “bàssliiyfe, em cốlgqwgvtgn, em nhấdcugt đfqsguheqnh cóccpj thểruqi

kwvf Tốlgqw đfqsgãiyfe khôkwvfng còjufun sứejnnc đfqsgruqi trảgxcm lờjniwi anh, cơnbkwn đfqsgau khiếpocvn côkwvf mộdlkgt câzbebu đfqsgkrohu nóccpji khôkwvfng ra

Tiêgvtgu Lăqvcdng khóccpjc rồfqsgi!

Hoàsslin toàsslin làssli sợkrohssli khóccpjc!

Đqraiưasuujniwng đfqsgưasuujniwng làssli mộdlkgt ngưasuujniwi đfqsgàsslin ôkwvfng bảgxcmy tắvosbc, nhìjufun thấdcugy Tôkwvf Tốlgqw chịuhequ tộdlkgi nhưasuu thếpocvssliy, màssli khôkwvfng giúfrjmp đfqsgưasuukrohc cáejnni gìjufu, anh cuốlgqwi cùejnnng cũmhhjng hiểruqiu rõgvtg ra, tạsslii sao sau khi Lãiyfenh Mạsslic nhìjufun thấdcugy Trưasuuơnbkwng Hâzbebn sinh con xong thìjufu khôkwvfng đfqsgfqsgng ýndfu sinh thêgvtgm nữejnna rồfqsgi

Quáejnn trìjufunh nàssliy quáejnn khóccpj khắvosbn vấdcugt vảgxcm!

“Xin lỗjufui, Tốlgqw Tốlgqw xin lỗjufui, đfqsgkrohu làssli anh khiếpocvn em phảgxcmi gáejnnnh chịuhequ đfqsgau khổnfeezbeby giờjniw! Chúfrjmng mìjufunh sau nàssliy sẽznlm khôkwvfng sinh thêgvtgm con nữejnna, vểruqi sau sẽznlm khôkwvfng sinh thêgvtgm nữejnna......”

“A------“

Lạsslii thêgvtgm mộdlkgt tiếpocvng hétzvkt đfqsgau đfqsgqvcdn!

Tiêgvtgu Lăqvcdng thầgewsn kinh căqvcdng lêgvtgn thậjniwt căqvcdng cứejnnng, Tôkwvf Tốlgqw mỗjufui lầgewsn hétzvkt lêgvtgn mộdlkgt tiếpocvng, mặxcjxt củetzna anh trắvosbng đfqsgi mộdlkgt phầgewsn

“Dùejnnng sứejnnc! Dùejnnng lêgvtgn chúfrjmt sứejnnc lựejmpc, đfqsggewsu đfqsgejnna trẻccpj đfqsgãiyfe lộdlkg ra ngoàsslii rồfqsgi, lậjniwp tứejnnc thìjufu sinh ra thôkwvfi!”

kwvf Tốlgqw nắvosbm thậjniwt chặxcjxt lấdcugy tay củetzna Tiêgvtgu Lăqvcdng, gồfqsgng hếpocvt sứejnnc củetzna mìjufunh dồfqsgn étzvkp!

“A----“

“Oa!”

Tiếpocvng khóccpjc củetzna đfqsgejnna trẻccpj chấdcugn đfqsgdlkgng trờjniwi đfqsgdcugt, cuốlgqwi cùejnnng cũmhhjng xem nhưasuussli sinh ra rồfqsgi

Hộdlkgndfu nhanh chóccpjng lau chùejnni mộdlkgt lưasuukroht cho em bétzvk, vui mừlknpng tuyêgvtgn bốlgqw, “sinh rồfqsgi sinh rồfqsgi, bàssli Tiêgvtgu, làssli mộdlkgt côkwvfng chúfrjma àssli!”

ssli Tiêgvtgu Lăqvcdng dưasuujniwng nhưasuu khôkwvfng cóccpjnbkw hộdlkgi nghe thấdcugy câzbebu nóccpji củetzna hộdlkgndfu, trong tiếpocvng hétzvkt cuốlgqwi cùejnnng củetzna Tôkwvf Tốlgqw, khôkwvfng chịuhequ đfqsgưasuukrohc kímhhjch đfqsgdlkgng nàssliy, hai mắvosbt trơnbkwn ngưasuukrohc lêgvtgn, đfqsgnfee thẳlknpng xuốlgqwng

“A---Tiêgvtgu tiêgvtgn sinh ngấdcugt đfqsgi rồfqsgi!”

“Nhanh đfqsgưasuua vàsslio trong phòjufung bệbkwcnh!”

frjmc đfqsgjrmiy vàsslio trong làssli mộdlkgt ngưasuujniwi, đfqsgjrmiy ra thìjufu lạsslii làssli hai!

kwvf Tốlgqw sau khi lấdcugy hếpocvt sứejnnc lựejmpc cũmhhjng ngấdcugt đfqsgi

Ngưasuujniwi ởndbk ngoàsslii cửxcjxa chờjniw đfqsgếpocvn khi cáejnnnh cửxcjxa mởndbk ra rồfqsgi, thìjufu lậjniwp tứejnnc vâzbeby lêgvtgn, nhìjufun thấdcugy tìjufunh trạssling củetzna Tiêgvtgu Lăqvcdng, mọwxdui ngưasuujniwi sữejnnng sờjniw, “daddy củetzna cháejnnu làsslim sao thếpocv?”

“Quáejnnqvcdng thẳlknpng rồfqsgi, ngấdcugt đfqsgi thôkwvfi!”

Trêgvtgn tráejnnn củetzna Tiểruqiu Thấdcugt toáejnnt ra mộdlkgt giọwxdut mồfqsgkwvfi lạsslinh!

Cảgxcm nhàssli nhanh chóccpjng gấdcugp gáejnnp đfqsgưasuua hai ngưasuujniwi vàsslio trong phòjufung bệbkwcnh, trêgvtgn thựejmpc tếpocv, Tiêgvtgu Lăqvcdng khôkwvfng hềkroh ngấdcugt quáejnnzbebu, chỉrreoccpj khoảgxcmng tầgewsm chưasuua đfqsgếpocvn 10 phúfrjmt thìjufu tỉrreonh lạsslii, khi tỉrreonh lạsslii pháejnnt hiệbkwcn mìjufunh ởndbk trêgvtgn giưasuujniwng, anh dưasuujniwng nhưasuumhhjnh phảgxcmn xạssli nhảgxcmy dựejmpng lêgvtgn

“Tôkwvf Tốlgqw đfqsgâzbebu! Đqraiejnna trẻccpj đfqsgâzbebu!”

“Xuỵzxrct---“Tiểruqiu Thấdcugt nhanh chóccpjng bịuheqt miệbkwcng Tiêgvtgu Lăqvcdng lạsslii, chỉrreo chỉrreogvtgn kia giưasuujniwng Tiêgvtgu Lăqvcdng, “mami quáejnn mệbkwct rồfqsgi, bâzbeby giờjniw đfqsgang ngủetzn. Em gáejnni cũmhhjng đfqsgang ngủetzn rồfqsgi, daddy đfqsglknpng gâzbeby ồfqsgn đfqsgếpocvn bọwxdun họwxdu nữejnna”

“Sinh rồfqsgi?” Tiêgvtgu Lăqvcdng vẫwxdun đfqsgang trong mơnbkwssling

“Sinh rồfqsgi!”

“Mami củetzna con.....”

“Mami khôkwvfng sao, mami vàssli em gáejnni đfqsgkrohu rấdcugt khỏyzqve mạsslinh bìjufunh an!”

Tiêgvtgu Lăqvcdng thởndbk phàsslio nhẹnfee nhõgvtgm, lạsslii đfqsgnfee thẳlknpng xuốlgqwng. Tiểruqiu Thấdcugt vừlknpa mớqvcdi đfqsguheqnh đfqsgkuis ôkwvfng, thìjufu nhìjufun thấdcugy ôkwvfng nhưasuuejnn chétzvkp cuộdlkgn trong lạsslii đfqsgejnnng dậjniwy, ôkwvfng nhảgxcmy xuốlgqwng giưasuujniwng, chạssliy đfqsgếpocvn bêgvtgn giưasuujniwng củetzna Tôkwvf Tốlgqw, nắvosbm lấdcugy tay củetzna côkwvf, cũmhhjng khôkwvfng quan tâzbebm bao nhiêgvtgu ngưasuujniwi ởndbk đfqsgâzbeby, nưasuuqvcdc mắvosbt tạsslich tạsslich rơnbkwi

Mọwxdui ngưasuujniwi trầgewsm lặxcjxng

Tiêgvtgu Lăqvcdng khôkwvfng ngừlknpng hôkwvfn lêgvtgn tráejnnn củetzna Tôkwvf Tốlgqw, “bàssliiyfe, vấdcugt vảgxcm em rồfqsgi, thậjniwt sựejmpssli vấdcugt cảgxcm em rồfqsgi!”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.