Boss Trở Thành Chồng

Chương 822 :

    trước sau   
39822.Phụnysqt!

Trong lònyiung Tiểmeuxu Thấjmgwt suýigtqt chúeaapt nữebija thìcvaa phun ra mámpvvu!

Cha củsqcia côgwafrjwqm sao màrjwq biếdxydn thàrjwqnh anh minh thầezoln vũnyiu nhưokgp thếdxydrjwqy rồtczai!

Con ngưokgpơktmyi trong mắuetdt côgwaf long lanh quay mộiuszt vònyiung, nhanh chóyabrng phủsqci nhậsxpsn, hùcvaang hồtczan nóyabri, “làrjwqm sao cóyabr thểmeux!con thậsxpst sựrzherjwq muốxnmnn mởxxbw quámpvvn càrjwq phêrjwq, làrjwqm sao cóyabr thểmeuxrjwq chạfirey đqjyti hẹuetdn hònyiucvaang Lụnysqc Sâtifdm đqjytưokgpmuglc....àrjwqi, sốxnmnng cùcvaang nhau màrjwq, daddy! Con gámpvvi rưokgpmuglu củsqcia cha mộiuszt côgwafokgpơktmyng băeaapng thanh ngọutahc khiếdxydt, làrjwqm sao cóyabr thểmeuxrjwq chuyệkntdn nhưokgp thếdxyd đqjytưokgpmuglc, cha nóyabri đqjytúeaapng khôgwafng?”

Tiêrjwqu Lăeaapng hứuetd nhẹuetd mộiuszt tiếdxydng, tiếdxydp tụnysqc nặikwrn bóyabrp châtifdn cho Tôgwaf Tốxnmn, hoàrjwqn toàrjwqn khôgwafng tiếdxydp lờgopri Tiểmeuxu Thấjmgwt

Tiểmeuxu Thấjmgwt gãcvaai đqjytezolu


Phảcvaan ứuetdng nàrjwqy làrjwq đqjyttczang ýigtq rồtczai, hay làrjwq khôgwafng đqjyttczang ýigtq àrjwq!

Nghĩrphb rồtczai nghĩrphb, Tiểmeuxu Thấjmgwt vẫlqncn làrjwq ra tay vớsqcii Tôgwaf Tốxnmn, mami dễhumsyabri chuyệkntdn hơktmyn daddy, chỉrlnr cầezoln nịtvslnh đqjytưokgpmuglc mami, đqjytmeux mami nóyabri vớsqcii daddy, thìcvaa chuyệkntdn nàrjwqy tuyệkntdt đqjytxnmni thàrjwqnh côgwafng mộiuszt nửkkroa! Nghĩrphb đqjytếdxydn đqjytâtifdy, Tiểmeuxu Thấjmgwt lậsxpsp tứuetdc lon ton xílpnech lạfirei gầezoln bêrjwqn cạfirenh ngưokgpgopri Tôgwaf Tốxnmn, “mami mami, mami đqjyttczang ýigtq cho con qua hếdxydt năeaapm mớsqcii dọutahn ra ngoàrjwqi đqjytưokgpmuglc khôgwafng? Ngưokgpgopri ta qua năeaapm mớsqcii đqjytãcvaa 24 tuổlpnei, khôgwafng cònyiun làrjwq tiểmeuxu côgwafokgpơktmyng nữebija, bâtifdy giờgopr trong nhàrjwq trưokgpgoprng chắuetdc làrjwq đqjytếdxydn bằfqfmng tốxnmnt nghiệkntdp cũnyiung khôgwafng lấjmgwy đqjytưokgpmuglc rồtczai, mami nóyabri con mộiuszt ngưokgpgopri trưokgpxxbwng thàrjwqnh, cũnyiung khôgwafng thểmeux suốxnmnt ngàrjwqy dựrzhea vàrjwqo cha mẹuetd nuôgwafi dưokgpfireng đqjytúeaapng khôgwafng, con cũnyiung muốxnmnn đqjyti kiếdxydm sốxnmnng cơktmy!”

Tiểmeuxu Thấjmgwt lắuetdc lưokgpmpvvnh tay củsqcia Tôgwaf Tốxnmnnyiung nịtvslu, “mami mami đqjyttczang ýigtq đqjyti đqjytưokgpmuglc khôgwafng ạfire?”

“Con nghĩrphb rằfqfmng mởxxbw quámpvvn càrjwq phêrjwqrjwq dễhumsrjwqng mởxxbw đqjytưokgpmuglc nhưokgp thếdxyd sao? Con trưokgpsqcic tiêrjwqn nóyabri cho ta biếdxydt kếdxyd hoạfirech củsqcia con”

yabr kịtvslch rồtczai!

Tiểmeuxu Thấjmgwt nhanh chóyabrng nóyabri, “mami maimi yêrjwqn tâtifdm, càrjwq phêrjwqrjwqn cung ứuetdng con đqjytikwru đqjyta liêrjwqn lạfirec xong rồtczai, bâtifdy giờgopr chỉrlnr thiếdxydu mặikwrt bằfqfmng vàrjwq trang trílpne thôgwafi, chỉrlnr cầezoln tìcvaam đqjytưokgpmuglc mặikwrt bằfqfmng đqjytuetdp trang trílpne xong, lậsxpsp tứuetdc thìcvaayabr thểmeux kiếdxydm tiềikwrn rồtczai! Mami cũnyiung biếdxydt màrjwq, con từtwyx sớsqcim đqjytãcvaa muốxnmnn mởxxbw quámpvvn càrjwq phêrjwq rồtczai, trưokgpsqcic đqjytâtifdy làrjwq khôgwafng cóyabr thờgopri gian, bâtifdy giờgopr đqjytfqfmng nàrjwqo bảcvaan thâtifdn cũnyiung khôgwafng cóyabr việkntdc đqjytmeuxrjwqm, cònyiun khôgwafng bằfqfmng con tìcvaam việkntdc đqjytmeuxrjwqm giếdxydt thờgopri gian”

“Con đqjytmeux mami nghĩrphb xem sao đqjytưokgpmuglc khôgwafng?”

“Vầezoly thìcvaa mami khi nàrjwqo thìcvaa nghĩrphb xong?”

“Trưokgpsqcic ngàrjwqy mai cho con câtifdu trảcvaa lờgopri!”

tczarjwq!

Tiểmeuxu Thấjmgwt phúeaapt chốxnmnc mặikwrt màrjwqy hớsqcin hởxxbw, ôgwafm lấjmgwy cổlpnegwaf Tốxnmn “chụnysqt chụnysqt” hôgwafn mộiuszt cámpvvi trêrjwqn mặikwrt côgwaf, “mami tốxnmnt quámpvv rồtczai, mami con kêrjwqu anh trai làrjwqm móyabrn ngon cho mami đqjytâtifdy”

gwaf Tốxnmn bấjmgwt lựrzhec chỉrlnrokgpgopri cưokgpgopri

Tiểmeuxu Thấjmgwt đqjyti rồtczai, Tiêrjwqu Lăeaapng nhăeaapn nhóyabr cặikwrp màrjwqy hỏebiji Tôgwaf Tốxnmn, “em khôgwafng phảcvaai thậsxpst sựrzhelpnenh cho con béijoh dọutahn ra ngoàrjwqi chứuetd?”


“Nếdxydu khôgwafng thếdxyd thìcvaa sao!” Tôgwaf Tốxnmn khôgwafng thâtifdn thiệkntdn gìcvaa trợmugln mắuetdt lêrjwqn vớsqcii ôgwafng, “con béijoh lớsqcin rồtczai, anh cònyiun muốxnmnn treo nóyabr trêrjwqn thắuetdt lưokgpng àrjwq

Vậsxpsy thìcvaa khôgwafng đqjytếdxydn!

Tiêrjwqu Lăeaapng lo lắuetdng đqjytâtifdu phảcvaai làrjwq đqjytiềikwru nàrjwqy

Ôqjytng nhìcvaan Tôgwaf Tốxnmn nằfqfmm khóyabr chịtvslu, nhanh chóyabrng đqjytfirerjwqjmgwy dậsxpsy, néijoht mặikwrt lo lắuetdng, “anh làrjwq lo tiểmeuxu nha đqjytezolu nàrjwqy khôgwafng ởxxbw nhàrjwq sẽicbktifdy loạfiren, ởxxbw nhàrjwq ílpnet ra cònyiun cóyabr chúeaapng ta trôgwafng coi con béijoh, con béijohnyiung khôgwafng dámpvvm làrjwqm chuyệkntdn quámpvv mứuetdc cho phéijohp, thậsxpst sựrzhe ra ngoàrjwqi rònyiui, anh làrjwqm sao đqjytikwru khôgwafng yêrjwqn tâtifdm đqjytưokgpmuglc”

gwaf Tốxnmn hoàrjwqn toàrjwqn khôgwafng lưokgpu tìcvaanh màrjwq lậsxpst tẩxxbwy ôgwafng ấjmgwy, “em nhìcvaan thìcvaa anh làrjwq lo lắuetdng Tiểmeuxu Thấjmgwt ởxxbwrjwqn cạfirenh vớsqcii Lụnysqc Sâtifdm”

Tiêrjwqu Lăeaapng hứuetd mộiuszt tiếdxydng!

Nhưokgp thếdxyd thìcvaa đqjytãcvaarjwqm sao, con gámpvvi rưokgpmuglu củsqcia ôgwafng mớsqcii lớsqcin cóyabr chúeaapt àrjwq, cũnyiung khôgwafng thểmeux bịtvsl Lụnysqc Sâtifdm chiếdxydm lấjmgwy móyabrn hờgopri đqjytưokgpmuglc, sau đqjytóyabr kếdxydt hôgwafn sớsqcim nhưokgp thếdxyd đqjytưokgpmuglc!

Ôqjytng cònyiun chưokgpa cóyabr chuẩxxbwn bịtvsl xong đqjytmeuxrjwqm nhạfirec phụnysq (cha vợmugl)

“Ôqjytng cứuetd lo lắuetdng linh tinh! Bâtifdy giờgopr đqjytikwru làrjwq thờgopri đqjytfirei nàrjwqo rồtczai, Tiểmeuxu Thấjmgwt cho dùcvaayabr ra ngoàrjwqi ởxxbwcvaang Lụnysqc Sâtifdm cũnyiung làrjwq chuyệkntdn thưokgpgoprng tìcvaanh, ôgwafng đqjyttwyxng cóyabr tham gia, chúeaapng nóyabr chuyệkntdn ngưokgpgopri trưokgpxxbwng thàrjwqnh đqjytmeux tựrzhe bảcvaan thâtifdn chúeaapng xem xéijoht đqjyti, khoảcvaang thờgopri gian nàrjwqy tôgwafi cũnyiung thấjmgwy rồtczai, Lụnysqc Sâtifdm đqjytuetda trẻauvq đqjytóyabr đqjytxnmni cớsqcii Tiểmeuxu Thấjmgwt làrjwq rấjmgwt tốxnmnt, ôgwafng cũnyiung khôgwafng nghĩrphb xem, chílpnenh côgwafokgpơktmyng nhàrjwq ôgwafng nhưokgp thếdxyd, đqjytlpnei ngưokgpgopri khámpvvc ai cóyabr thểmeux tốxnmnt vớsqcii nóyabr nhưokgp vậsxpsy?”

Tiêrjwqu Lăeaapng phúeaapt chốxnmnc khôgwafng vui rồtczai

Quay đqjytezolu lạfirei trừtwyxng mắuetdt nhìcvaan Tôgwaf Tốxnmn, “cámpvvi gìcvaarjwq gọutahi làrjwqgwafokgpơktmyng nhàrjwqgwafi nhưokgp thếdxyd? Côgwafokgpơktmyng nhàrjwqgwafi làrjwqm sao nàrjwqo?”

gwaf Tốxnmn bắuetdt đqjytezolu đqjytếdxydm đqjytiểmeuxm xấjmgwu củsqcia Tiểmeuxu Thấjmgwt, “côgwafokgpơktmyng nhàrjwq ôgwafng mưokgpgopri ngóyabrn khôgwafng chạfirem nưokgpsqcic bẩxxbwn, việkntdc nhàrjwq mộiuszt việkntdc cũnyiung khôgwafng biếdxydt! côgwafokgpơktmyng nhàrjwq ôgwafng từtwyx nhỏebij đqjytưokgpmuglc ngưokgpgopri khámpvvc đqjytfire trong lònyiung bàrjwqn tay, đqjytếdxydn cảcvaa củsqcii gạfireo dầezolu muốxnmni tưokgpơktmyng giấjmgwm tràrjwq đqjytikwru khôgwafng phâtifdn biệkntdt rõysfe! Côgwafokgpơktmyng nhàrjwq ôgwafng cònyiun trong sámpvvng thơktmy ngâtifdy......đqjytưokgpmuglc chưokgpa, nóyabri nghe hay thìcvaarjwq trong sámpvvng thơktmy ngâtifdy, nóyabri khóyabr nghe thìcvaarjwq ngốxnmnc! côgwafokgpơktmyng nhàrjwq ôgwafng làrjwqm việkntdc cònyiun đqjytuetdc biệkntdt bồtczang bộiuszt, khôgwafng tílpnenh hậsxpsu quảcvaa! Cònyiun đqjytikwrc biệkntdt dùcvaang tìcvaanh cảcvaam làrjwqm việkntdc......”

Tiêrjwqu Lăeaapng mộiuszt câtifdu phảcvaan khámpvvng cũnyiung khôgwafng nóyabri ra đqjytưokgpmuglc, nhịtvsln cảcvaa nửkkroa ngàrjwqy mớsqcii nóyabri đqjytưokgpmuglc câtifdu, “bàrjwqcvaa, Tiểmeuxu Thấjmgwt làrjwq con gámpvvi rưokgpmuglu củsqcia chúeaapng mìcvaanh......”


rjwqm sao cóyabr thểmeux đqjytmeux con gámpvvi rưokgpmuglu củsqcia mìcvaanh nóyabri thàrjwqnh nhưokgp thếdxyd àrjwq

cvaacvaa chăeaapng nữebija ởxxbw trong lònyiung Tiêrjwqu Lăeaapng con gámpvvi rưokgpmuglu củsqcia bảcvaan thâtifdn toàrjwqn mỹiusz khôgwafng khuyếdxydt đqjytiểmeuxm, mộiuszt chúeaapt xấjmgwu cũnyiung khôgwafng cóyabr

“Chílpnenh làrjwq bởxxbwi vìcvaarjwq con gámpvvi rưokgpmuglu củsqcia chúeaapng ta, mớsqcii cầezoln phảcvaai khámpvvch quan mộiuszt chúeaapt! Chúeaapng ta cóyabr thểmeux toàrjwqn tâtifdm toàrjwqn ýigtq đqjytxnmni vớsqcii con béijoh, anh cóyabr thểmeux bảcvaao đqjytcvaam ngưokgpgopri khámpvvc cũnyiung nhưokgp thếdxyd đqjytxnmni vớsqcii con béijoh? Em nhìcvaan đqjytưokgpmuglc cậsxpsu Lụnysqc Sâtifdm đqjytóyabrnyiung khôgwafng tồtczai, ởxxbw chỗtvsl cậsxpsu ta nhưokgpmuglc đqjytiểmeuxm củsqcia Tiểmeuxu Thấjmgwt cũnyiung đqjytikwru biếdxydn thàrjwqnh ưokgpu đqjytiểmeuxm, vảcvaa lạfirei cònyiun lớsqcin hơktmyn Tiểmeuxu Thấjmgwt 5 tuổlpnei, vừtwyxa chílpnen chắuetdn vừtwyxa vữebijng chắuetdc, ngoàrjwqi trừtwyx đqjytôgwafi châtifdn khôgwafng đqjytưokgpmuglc tốxnmnt, cònyiun cóyabr thểmeuxcvaam ra khuyếdxydt đqjytiểmeuxm nàrjwqo ra nữebija?”

“Bàrjwqcvaa, em khen ngưokgpgopri khámpvvc thìcvaa toàrjwqn làrjwq mộiuszt đqjytxnmnng ưokgpu đqjytiểmeuxm”

gwaf Tốxnmn trợmugln trònyiun mắuetdt, “em đqjytâtifdy làrjwqyabri thậsxpst nóyabri thậsxpst!”

Tiêrjwqu Lăeaapng dựrzhea vàrjwqo ghếdxyd sopha, hílpnet mộiuszt hơktmyi thậsxpst sâtifdu

“Đikwrưokgpmuglc rồtczai đqjytưokgpmuglc rồtczai, đqjytikwru đqjytãcvaa cảcvaa thờgopri gian dàrjwqi nhưokgp thếdxyd rồtczai, làrjwqm sao vẫlqncn khôgwafng trởxxbw lạfirei bìcvaanh thưokgpgoprng chứuetd” Tôgwaf Tốxnmn đqjytxxbwy đqjytxxbwy Tiêrjwqu Lăeaapng, đqjytưokgpa tay ra đqjytikwrt tay củsqcia ôgwafng đqjytmeuxrjwqn trêrjwqn bụnysqng củsqcia mìcvaanh, “anh àrjwq, cóyabr thờgopri gian thìcvaa vẫlqncn làrjwq quan tâtifdm quan tâtifdm thứuetd trong bụnysqng sinh ra rồtczai làrjwqm sao chăeaapm sóyabrc đqjyti”

“……đqjytưokgpmuglc thôgwafi!”

……

Buổlpnei tốxnmni ngay hôgwafm đqjytóyabr sau khi Tiểmeuxu Thấjmgwt nhậsxpsn đqjytưokgpmuglc câtifdu trảcvaa lờgopri khẳmzyfng đqjyttvslnh củsqcia Tôgwaf Tốxnmn, vui mừtwyxng suýigtqt chúeaapt nữebija nhảcvaay dựrzheng lêrjwqn

gwafnyiung khôgwafng quan tâtifdm đqjytếdxydn ăeaapn, lậsxpsp tứuetdc chạfirey vềikwr phònyiung cùcvaang Lụnysqc Sâtifdm gọutahi video

“Lụnysqc Sâtifdm Lụnysqc Sâtifdm, daddy mami củsqcia em đqjyttczang ýigtq em sau khi đqjytóyabrn năeaapm mớsqcii dọutahn ra ngoàrjwqi sốxnmnng rồtczai!”

Lụnysqc Sâtifdm vẫlqncn cònyiun đqjytang trong phònyiung sámpvvch làrjwqm việkntdc, nghe thấjmgwy lờgopri nàrjwqy, ámpvvnh mắuetdt đqjytikwru đqjytámpvvng rấjmgwt kỳbvbe vọutahng, “vậsxpsy thìcvaa anh đqjytmugli em”


“Ừbvbem ừtwyxm ừtwyxm, vẫlqncn cònyiun khoảcvaang hơktmyn 10 ngàrjwqy nữebija em sẽicbkyabr thểmeux chuyểmeuxn ra ngoàrjwqi rồtczai, ámpvvi……10 ngàrjwqy nàrjwqy làrjwqm sao đqjytmeux sốxnmnng qua àrjwq, Lụnysqc Sâtifdm, em làrjwqm sao cảcvaam thấjmgwy mỗtvsli phúeaapt khôgwafng nhìcvaan thấjmgwy anh khắuetdp ngưokgpgopri em đqjytikwru khóyabr chịtvslu nhỉrlnr

Lụnysqc Sâtifdm bậsxpst cưokgpgopri

yabr khoa trưokgpơktmyng đqjytếdxydn mứuetdc đqjytóyabr khôgwafng!

“Anh cưokgpgopri cámpvvi gìcvaa chứuetd, em nóyabri đqjytikwru làrjwq sựrzhe thậsxpst àrjwq! Lụnysqc Sâtifdm, anh đqjytang làrjwqm gìcvaa?”

“Làrjwqm việkntdc, vẫlqncn cònyiun mộiuszt chúeaapt chuyệkntdn cuốxnmni cùcvaang phảcvaai xửkkroigtq,” trêrjwqn thựrzhec tếdxyd, làrjwq xửkkroigtq đqjytámpvvm lộiuszn xộiuszn màrjwq cha anh vứuetdt cho anh, cha anh gầezoln đqjytâtifdy bởxxbwi vìcvaa muốxnmnn kéijoho anh từtwyx ghếdxyd Tổlpneng tàrjwqi kéijoho xuốxnmnng, đqjytúeaapng thậsxpst làrjwq đqjytiuszng tớsqcii tấjmgwt cảcvaa mốxnmni quan hệkntd trong côgwafng ty, tuy nhiêrjwqn đqjytfirei bộiusz phậsxpsn sốxnmn ngưokgpgopri đqjytikwru đqjytuetdng vềikwr phílpnea anh, đqjyttvsla vịtvsl củsqcia anh cũnyiung khôgwafng cóyabr ai cóyabr thểmeux rung chuyểmeuxn, nhưokgpng màrjwq cuốxnmni cùcvaang vẫlqncn làrjwq đqjytêrjwqm đqjytếdxydn mộiuszt chúeaapt rắuetdc rốxnmni, “Tiểmeuxu Thấjmgwt, anh hai ngàrjwqy nàrjwqy cóyabr thểmeuxrjwqm xong côgwafng việkntdc, đqjytmugli làrjwqm xong việkntdc rồtczai, anh sẽicbk bỏebij ra thờgopri gian ởxxbwrjwqn em”

“Đikwrưokgpmuglc àrjwq đqjytưokgpmuglc àrjwq” Tiểmeuxu Thấjmgwt gậsxpst đqjytezolu liêrjwq liệkntd, “vậsxpsy thìcvaa anh nhanh hoàrjwqn thàrjwqnh côgwafng việkntdc đqjyti, đqjytmugli anh làrjwqm xong rồtczai nhớsqci thôgwafng bámpvvo em nhéijoh, khôgwafng đqjytúeaapng khôgwafng đqjytúeaapng, bâtifdy giờgopr đqjytikwru đqjytãcvaa đqjytếdxydn giờgopr ăeaapn tốxnmni, anh nhanh chóyabrng ăeaapn gìcvaa trưokgpsqcic tiêrjwqn, ăeaapn xong rồtczai lạfirei tiếdxydp tụnysqc làrjwqm việkntdc”

“Đikwrưokgpmuglc!”

“Vậsxpsy thìcvaa em dậsxpsp mámpvvy trưokgpsqcic đqjytâtifdy ồtcza

“Đikwrưokgpmuglc!”

“Lụnysqc Sâtifdm, chụnysqt chụnysqt!”

Tắuetdt gọutahi video, Lụnysqc Sâtifdm nụnysqokgpgopri vẫlqncn cònyiun trêrjwqn khuôgwafn mặikwrt kéijoho dàrjwqi rấjmgwt lâtifdu, anh ngừtwyxng côgwafng việkntdc trêrjwqn tay lạfirei, cưokgpng chiềikwru lắuetdc lắuetdc đqjytezolu, “nha đqjytezolu ngốxnmnc……”

……

Thờgopri gian cònyiun lạfirei Tiểmeuxu Thấjmgwt qua ngàrjwqy nhưokgp qua năeaapm!


Mỗtvsli ngàrjwqy đqjytikwru mong nhanh chóyabrng trôgwafi qua, sau đqjytóyabr nhanh chóyabrng đqjytóyabrn năeaapm mớsqcii xong, đqjytmugli đqjytóyabrn xong rònyiui côgwafyabr thểmeux từtwyx nhàrjwq dọutahn ra ngoàrjwqi rồtczai

nyiun hơktmyn thếdxydgwaf đqjytếdxydn đqjyttczacvaang củsqcia bảcvaan thâtifdn đqjytikwru đqjytãcvaa thu dọutahn xong

Bấjmgwt kỳbvbeeaapc nàrjwqo cũnyiung chuẩxxbwn bịtvsl tốxnmnt chuyểmeuxn đqjyti

Nhữebijng hàrjwqnh vi nàrjwqy bịtvsl Tiêrjwqu Lăeaapng nhìcvaan thấjmgwy trong mắuetdt, Tiêrjwqu Lăeaapng đqjytãcvaa hai ngàrjwqy khôgwafng cóyabr tỏebij vẻauvq mặikwrt vớsqcii Tiểmeuxu Thấjmgwt rồtczai, nhưokgpng Tiểmeuxu Thấjmgwt chỉrlnr đqjytuetdm chìcvaam trong tưokgpokgpxxbwng củsqcia bảcvaan thâtifdn, hoàrjwqn toàrjwqn khôgwafng cóyabr phámpvvt hiệkntdn trámpvvi tim nhảcvaay cảcvaam củsqcia daddy côgwaf đqjytikwru đqjytãcvaa bịtvslgwaf tổlpnen thưokgpơktmyng rồtczai

Ngàrjwqy hôgwafm nay, ngàrjwqy 29 thámpvvng chạfirep!

eaapm nay khôgwafng cóyabr 30, ngàrjwqy 29 thámpvvng chạfirep chílpnenh làrjwq ngàrjwqy cuốxnmni cùcvaang củsqcia năeaapm nay!

Ngưokgpgopri làrjwqm trong biệkntdt thựrzhe đqjytikwru đqjytưokgpmuglc nghỉrlnr lễhums, sámpvvng sớsqcim ngàrjwqy hôgwafm nay, Tiêrjwqu Lăeaapng vàrjwq Cảcvaanh Thụnysqy bắuetdt đqjytezolu chuẩxxbwn bịtvsl bữebija cơktmym đqjytêrjwqm giao thừtwyxa

Thứuetdc ăeaapn đqjytikwru đqjytãcvaa mua rồtczai rửkkroa xong thámpvvi chuẩxxbwn bịtvsl tốxnmnt!

Nhâtifdn sủsqcii cảcvaao cũnyiung đqjytikwru đqjytãcvaa trộiuszn xong, trong nhàrjwq khôgwafng cóyabr ngưokgpgopri biếdxydt trộiuszn bộiuszt, vỏebijmpvvnh mua làrjwq loạfirei cóyabr sẵrsbyn

Cảcvaa nhàrjwqtifdy quanh lạfirei cùcvaang nhau bao sủsqcii cảcvaao

Gầezoln đqjytếdxydn buổlpnei trưokgpa, Tiêrjwqu Khảcvaarjwq bạfiren trai củsqcia côgwafjmgwy Châtifdu Tửkkrookgpơktmyng cũnyiung đqjytếdxydn rồtczai

“Ya, côgwaf đqjytếdxydn rồtczai, nhanh nhìcvaan sủsqcii cảcvaao chámpvvu bao nènyiu!”

Tiêrjwqu Khảcvaagwafm nay mặikwrc toàrjwqn thâtifdn chiếdxydc ámpvvo lớsqcin màrjwqu đqjyten, môgwafi màrjwqu đqjytebij rựrzhec khiếdxydn khílpne thếdxyd củsqcia côgwafjmgwy vôgwafcvaang cao, nhìcvaan thấjmgwy cảcvaa nhàrjwq Tiêrjwqu Lăeaapng, néijoht băeaapng giámpvv trêrjwqn mặikwrt côgwaf lậsxpsp tứuetdc đqjytikwru tan biếdxydn, xílpnech lạfirei gầezoln mấjmgwy ngưokgpgopri đqjytang bao sủsqcii cảcvaao trong phònyiung khámpvvch, “đqjytikwru bao nhiềikwru nhưokgp vậsxpsy rồtczai sao? Thậsxpst khôgwafng tồtczai màrjwq!”

Tiểmeuxu Thấjmgwt đqjytưokgpmuglc khen, lậsxpsp tứuetdc cưokgpgopri tưokgpơktmyi nhưokgp hoa nởxxbw

Châtifdu Tửkkrookgpơktmyng âtifdm thầezolm đqjyti rửkkroa tay, cũnyiung cùcvaang bao

“Àybnfi, cậsxpsu khôgwafng cầezoln phảcvaai bao, cậsxpsu cùcvaang Tiêrjwqu Khảcvaa đqjyti ra phònyiung khámpvvch xem ti vi đqjyti”

“Thôgwafi cứuetd đqjytmeux anh ấjmgwy làrjwqm việkntdc đqjyti, anh ấjmgwy khôgwafng làrjwqm gìcvaa đqjytóyabr đqjytmugli chúeaapt đqjytếdxydn cơktmym cũnyiung khôgwafng nuốxnmnt nổlpnei” Tiêrjwqu Khảcvaa hứuetd nhẹuetd mộiuszt tiếdxydng, Châtifdu Tửkkrookgpơktmyng âtifdm thầezolm ngồtczai xuốxnmnng, âtifdm thầezolm bao sủsqcii cảcvaao

……

Tiểmeuxu Thấjmgwt cắuetdn đqjytezolu ngóyabrn tay nhìcvaan hai ngưokgpgopri họutah

gwafm nay bầezolu khôgwafng khílpne củsqcia côgwafgwafrjwq Châtifdu Tửkkrookgpơktmyng……làrjwqm sao giốxnmnng nhưokgp khôgwafng bìcvaanh thưokgpgoprng

Tiểmeuxu Thấjmgwt nhìcvaan vềikwrokgpsqcing Tôgwaf Tốxnmn, Tôgwaf Tốxnmn thậsxpsn trọutahng, đqjytưokgpơktmyng nhiêrjwqn cũnyiung phámpvvt hiệkntdn đqjytiềikwru nàrjwqy mộiuszt chúeaapt

“Mami, con khôgwafng bao nữebija, đqjytãcvaatifdu khôgwafng gặikwrp côgwafgwaf rồtczai, con nóyabri chuyệkntdn nhỏebij vớsqcii côgwafgwaf đqjytâtifdy”

“Đikwri đqjyti!”

Tiểmeuxu Thấjmgwt kéijoho theo Tiêrjwqu Khảcvaarjwqn trêrjwqn tầezolng, đqjytxxbwy cámpvvnh cửkkroa phònyiung củsqcia côgwaf đqjyti vàrjwqo trong

“Tiểmeuxu nha đqjytezolu, nhớsqci ta rồtczai?”

“Nhớsqci! Đikwrưokgpơktmyng nhiêrjwqn nhớsqci rồtczai!” Tiểmeuxu Thấjmgwt ôgwafm lấjmgwy cámpvvnh tay củsqcia Tiêrjwqu Khảcvaa ngồtczai lêrjwqn trêrjwqn giưokgpgoprng, “côgwafgwaf vừtwyxa rồtczai sắuetdc mặikwrt củsqcia côgwafgwafrjwqm sao màrjwq khóyabr coi nhưokgp vậsxpsy, côgwafgwafrjwqmpvvi ngưokgpgopri Châtifdu Tửkkrookgpơktmyng đqjytóyabrcvaai nhau rồtczai?”

Tiêrjwqu Khảcvaa sữebijng lạfirei, mệkntdt mỏebiji day day ấjmgwn đqjytưokgpgoprng, “rấjmgwt rõysferjwqng vậsxpsy sao?”

“Vôgwafcvaang!”

Tiêrjwqu Khảcvaa đqjytiuszt nhiêrjwqn đqjytlpne ngưokgpgopri lêrjwqn giưokgpgoprng, côgwaf thậsxpst sựrzhe khôgwafng ngờgopr tớsqcii, côgwaf Tiêrjwqu Khảcvaa sẽicbk bởxxbwi vìcvaa mộiuszt ngưokgpgopri đqjytàrjwqn ôgwafng đqjytếdxydn tâtifdm trạfireng cảcvaam xúeaapc đqjytikwru khôgwafng che giấjmgwu đqjytưokgpmuglc

Tiểmeuxu Thấjmgwt bònyiu trêrjwqn giưokgpgoprng nhìcvaan côgwafjmgwy, “côgwafgwaf, hai ngưokgpgopri làrjwqm sao rồtczai?”

“Khôgwafng cóyabrcvaa, chỉrlnrrjwqyabr chúeaapt cãcvaai nhau!” Tiêrjwqu Khảcvaa xoa xoa nhẹuetd đqjytezolu Tiểmeuxu Thấjmgwt, “giữebija cặikwrp đqjytôgwafi vớsqcii nhau nàrjwqo khôgwafng cóyabrcvaai vãcvaa, chámpvvu đqjyttwyxng lo lắuetdng nữebija, côgwafgwaf sẽicbk xửkkroigtq tốxnmnt!”

Tiểmeuxu Thấjmgwt léijohn lúeaapt thìcvaa thàrjwqo mộiuszt câtifdu, “ai nóyabri giữebija cặikwrp đqjytôgwafi vớsqcii nhau nhấjmgwt đqjyttvslnh sẽicbkcvaai nhau nàrjwqo?”

twyxm hứuetd!

gwafrjwq Lụnysqc Sâtifdm đqjytikwru đqjytâtifdu chưokgpa từtwyxng cóyabrcvaai nhau

“Lụnysqc Sâtifdm đqjytxnmni tốxnmnt vớsqcii chámpvvu khôgwafng?”

“Tốxnmnt, đqjytưokgpơktmyng nhiêrjwqn tốxnmnt rồtczai!”

Tiêrjwqu Khảcvaarjwq đqjytxnmni thủsqci cạfirenh tranh vớsqcii Lụnysqc Sâtifdm, đqjytxnmni vớsqcii trạfireng thámpvvi củsqcia đqjytxnmni thủsqci cạfirenh tranh Tiêrjwqu Khảcvaa biếdxydt cũnyiung khámpvv nhiêrjwqu. Vílpne dụnysq biếdxydn đqjytiuszng gầezoln đqjytâtifdy củsqcia côgwafng ty Phong Hoa

gwaf nghĩrphb rồtczai nghĩrphb, rốxnmnt cuộiuszc làrjwqyabrrjwqn nóyabri chuyệkntdn nàrjwqy vớsqcii Tiểmeuxu Thấjmgwt khôgwafng

Đikwrfqfmng nàrjwqo thìcvaa Lụnysqc Sâtifdm chắuetdc cóyabreaapng lựrzhec san phẳmzyfng chuyệkntdn nàrjwqy, vảcvaa lạfirei đqjytezolu óyabrc củsqcia Tiểmeuxu Thấjmgwt thơktmy ngâtifdy, cũnyiung khôgwafng phùcvaa hợmuglp nghĩrphb vấjmgwn đqjytikwr phứuetdc tạfirep, đqjytmeux con béijoh biếdxydt đqjytưokgpmuglc cũnyiung chỉrlnrrjwq lo lắuetdng màrjwq thôgwafi

Hai côgwaf chámpvvu ởxxbw trêrjwqn lầezolu lạfirei nóyabri chuyệkntdn thêrjwqm mộiuszt lúeaapc lâtifdu, đqjytếdxydn khi trờgopri sắuetdp tốxnmni mớsqcii xuốxnmnng lầezolu

Bữebija cơktmym đqjytêrjwqm giao thừtwyxa ởxxbwokgpsqcii lầezolu đqjytãcvaa chuẩxxbwn bịtvsl xong, trong bếdxydp phảcvaang phấjmgwt mùcvaai thơktmym vôgwafcvaang hấjmgwp dẫlqncn ngưokgpgopri khámpvvc

“Thơktmym quámpvv àrjwq……”

“Đikwrmugli thêrjwqm nửkkroa tiếdxydng nữebija thìcvaayabr thểmeux ăeaapn cơktmym rồtczai, Tiểmeuxu Thấjmgwt, bàrjwqy bámpvvt đqjytũnyiua ra”

“Đikwrưokgpmuglc thôgwafi!”

Rấjmgwt nhanh thìcvaa thứuetdc ăeaapn đqjytãcvaa xong rồtczai, đqjytezoly cảcvaa mộiuszt bàrjwqn thứuetdc ăeaapn, ởxxbw chílpnenh giữebija đqjytikwrt mộiuszt đqjytĩrphba sửkkroi cảcvaao

“Đikwrưokgpmuglc rồtczai, nhanh ăeaapn cơktmym thôgwafi!”

Dạfire tiệkntdc liêrjwqn hoan trong ti vi cũnyiung đqjytãcvaa bắuetdt đqjytezolu, cảcvaa nhàrjwqnyiung rấjmgwt námpvvo nhiệkntdt

Nhưokgpng……

Ădcsxn àrjwq ăeaapn àrjwq, bỗtvslng nhiêrjwqn phámpvvt sinh tìcvaanh hìcvaanh!

gwaf Tốxnmn ôgwafm lấjmgwy bụnysqng vẻauvq mặikwrt đqjytau khổlpne, Tiêrjwqu Lăeaapng ởxxbwrjwqn cạfirenh căeaapng thẳmzyfng đqjytfire lấjmgwy côgwaf, “làrjwqm sao rồtczai làrjwqm sao rồtczai?”

“Tiêrjwqu Lăeaapng, em hìcvaanh nhưokgp, hìcvaanh nhưokgp……muốxnmnn sinh rồtczai……”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.