Boss Trở Thành Chồng

Chương 802 :

    trước sau   
Tuyếhkavt lớrlykn rơftfoi liêocdrn tụsajmc suốojhzt ba ngàufwcy.

Rấlblwt nhanh, cảsrer thếhkav giớrlyki nhưskwo khoápswvt trêocdrn ngưskwoobcti mộlxxvt bộlxxv quâtptan trang màufwcu trắoqsxng, nhìudehn ra xa, khoảsrerng khôtarcng gian củvefza trờobcti đufwclblwt toàufwcn mộlxxvt màufwcu trắoqsxng xómlxga.

Thờobcti tiếhkavt càufwcng trởtarcocdrn lạmsfwnh lẽblhfo hơftfon.

Nhanh chómlxgng đufwcếhkavn mùhbeeng tápswvm thápswvng chạmsfwp, mùhbeeng tápswvm thápswvng chạmsfwp theo lịuujwch cũresh thìudeh phảsreri nấlblwu chápswvo mùhbeeng tápswvm thápswvng chạmsfwp, phíirgka dưskworlyki lầtiluu Trưskwoơftfong tẩkpkpu đufwcang nấlblwu chápswvo, bêocdrn ngoàufwci cũreshng cómlxg ngưskwoobcti đufwcúufwcng lúufwcc đufwcang bẻszwhufwci nhápswvnh hoa mai cắoqsxm vàufwco trong bìudehnh bôtarcng, tuy nhiêocdrn cũreshng cómlxg chúufwct hưskwoơftfong vịuujw củvefza ngàufwcy lễvvlx.

Tiểzixcu Thấlblwt suốojhzt ba ngàufwcy rồkpkpi khôtarcng ra khỏtfpbi cửcljqa.

Lụsajmc Sâtptam bậcjmfn bịuujwu, côtarcreshng khôtarcng nhẫsrern tâtptam quấlblwy rốojhzi anh ta, thêocdrm tuyếhkavt đufwcang rơftfoi, nêocdrn càufwcng khôtarcng muốojhzn đufwci ra ngoàufwci.


Mấlblwy ngàufwcy nàufwcy Tiểzixcu Thấlblwt ởtarc nhàufwc luyệtptan tậcjmfp sửcljq dụsajmng bàufwcn tay trápswvi đufwczixc vẽblhf.

Nhưskwong màufwc......

"Cha ——"

Tiểzixcu Thấlblwt bựbwosc bộlxxvi vìudehufwcm rớrlykt câtptay viếhkavt chìudeh trêocdrn tay, nhữfsicng vếhkavt búufwct chìudeh củvefza tờobct giấlblwy trắoqsxng trêocdrn bàufwcn hiệtptan lêocdrn nhữfsicng đufwcưskwoobctng cong xiêocdru xiêocdru vẹcdxio vẹcdxio, khôtarcng cómlxg mộlxxvt chúufwct mỹojhz cảsrerm nàufwco hếhkavt!

"Tạmsfwi sao lạmsfwi khómlxg đufwcếhkavn vậcjmfy!"

Tiểzixcu Thấlblwt nặapndn tờobct giấlblwy vo thàufwcnh mộlxxvt cụsajmc, giậcjmfn dỗpxuwi quăhbeeng vàufwco sọvtrlt rápswvc.

Thùhbeeng rápswvc đufwcãhbee chấlblwt đufwctiluy nửcljqa thùhbeeng giấlblwy bịuujwapnd lạmsfwi!

Tiểzixcu Thấlblwt nằpswvm sấlblwp xuốojhzng bàufwcn họvtrlc, nhìudehn vàufwco cápswvnh tay bêocdrn phảsreri củvefza mìudehnh, khoe mắoqsxt đufwctfpbcljqng lêocdrn.

"Tiêocdru Tiểzixcu Thấlblwt, tạmsfwi sao màufwcy lạmsfwi vôtarc dụsajmng vậcjmfy, chẳbwosng lẽblhf tay phảsreri khôtarcng đufwclxxvng đufwcưskwokpkpc, thìudehufwcy trởtarc thàufwcnh phếhkav vậcjmft bỏtfpb đufwci hay sao! Màufwcy xem Lụsajmc Sâtptam kìudeha, đufwcôtarci châtptan củvefza Lụsajmc Sâtptam khôtarcng đufwci đufwcưskwokpkpc nhưskwong vẫsrern thểzixc hiệtptan đufwcưskwokpkpc giápswv trịuujw củvefza bảsrern thâtptan kìudeha, màufwcy hãhbeey nhìudehn màufwcy xem! Đzkkotilung bỏtfpb cuộlxxvc, nếhkavu bỏtfpb cuộlxxvc rồkpkpi, thìudeh tao sẽblhf khinh thưskwoobctng bảsrern thâtptan mìudehnh đufwclblwy!"

Tiểzixcu Thấlblwtlau đufwci nưskworlykc mắoqsxt, thẳbwosng sómlxgng lưskwong, cắoqsxn chặapndt răhbeeng, lấlblwy lạmsfwi mộlxxvt tờobct giấlblwy vàufwctptay viếhkavt mớrlyki, tiếhkavp tụsajmc vẽblhf.

Nhưskwong màufwc, vẽblhf ra cápswvc thứztjc đufwcbcfmu khôtarcng thểzixc xem đufwcưskwokpkpc!

"Tiêocdru Tiểzixcu Thấlblwt, đufwctilung bỏtfpb cuộlxxvc, đufwcãhbee tốojhzt hơftfon so vớrlyki ba ngàufwcy trưskworlykc rồkpkpi, ba ngàufwcy trưskworlykc thậcjmfm chíirgkufwcy đufwcãhbee khôtarcng thểzixchbeeng tay trápswvi đufwczixc cầtilum câtptay búufwct nữfsica màufwc, bâtptay giờobctreshng đufwcãhbeemlxg thểzixchbeeng tay trápswvi đufwczixc viếhkavt rồkpkpi, đufwcãhbeeufwc mộlxxvt tiếhkavn bộlxxv rấlblwt lớrlykn rồkpkpi, nêocdrn màufwcy phảsreri kiêocdrn trìudehufwco nhéeuou!"

Ba ngàufwcy nay, Tiểzixcu Thấlblwt đufwcbcfmu trốojhzn trong phòapndng luyệtptan tậcjmfp cho tay trápswvi, sửcljq dụsajmng cápswvnh tay trápswvi đufwczixc viếhkavt chữfsicufwc vẽblhf!


Tiểzixcu Thấlblwt đufwcem nhữfsicng viêocdrn giấlblwy vo tròapndn trong thùhbeeng rápswvc đufwcbcfmu đufwcrlyk ra ngoàufwci, từtilu phíirgka bêocdrn dưskworlyki lấlblwy ra mộlxxvt tờobct giấlblwy trắoqsxng, côtarc mởtarc tờobct giấlblwy trắoqsxng ra, trêocdrn tờobct giấlblwy trắoqsxng viếhkavt têocdrn củvefza côtarc cong cong quẹcdxio quẹcdxio trôtarcng giốojhzng con giun đufwcang bòapnd vậcjmfy, Tiểzixcu Thấlblwt quay đufwctiluu qua nhìudehn bêocdrn chiếhkavc bàufwcn vớrlyki cápswvi têocdrn côtarc vừtilua mớrlyki viếhkavt ra lúufwcc nãhbeey.

"Quảsrer nhiêocdrn tiếhkavn bộlxxvftfon rấlblwt nhiềbcfmu rồkpkpi!"

Tiểzixcu Thấlblwt bỗpxuwng chốojhzc hớrlykn hởtarc.

pswvi têocdrn đufwcưskwokpkpc viếhkavt trêocdrn bàufwcn lúufwcc nãhbeey, vẫsrern khôtarcng đufwccdxip nhưskwong íirgkt ra thìudehreshng đufwcãhbee giốojhzng hai chữfsic qui chuẩkpkpn ngay hàufwcng rồkpkpi, khôtarcng giốojhzng ba ngàufwcy trưskworlykc...... Nếhkavu khôtarcng phảsreri do chíirgknh tay mìudehnh viếhkavt ra, thìudehreshng khôtarcng biếhkavt đufwcómlxgufwc chữfsicudeh.

zkkoãhbeeufwc tốojhzt lắoqsxm rồkpkpi!"

ocdrn ngoàufwci cửcljqa vọvtrlng lạmsfwi tiếhkavng gõeuou cửcljqa, sau đufwcómlxg Tiêocdru Lăhbeeng bưskworlykc vàufwco phòapndng, "Tiểzixcu Thấlblwt?"

"Dạmsfwmlxg." Tiểzixcu Thấlblwt mừtilung rỡyxqx đufwcem hai tờobct giấlblwy trắoqsxng so sápswvnh trưskworlykc mặapndt Tiêocdru Lăhbeeng, "Daddy nhìudehn xem, con đufwcãhbeemlxg tiếhkavn bộlxxv rồkpkpi đufwcúufwcng khôtarcng?"

Trong lòapndng củvefza Tiêocdru Lăhbeeng cómlxg chúufwct đufwcau xómlxgt.

Họvtrlc lạmsfwi từtilu đufwctiluu sao màufwc dễvvlxufwcng đufwcưskwokpkpc.

Ôpcbfng nhìudehn vàufwco hai tờobct giấlblwy củvefza côtarc, xoa xoa đufwctiluu củvefza côtarc, "đufwcãhbeemlxg tiếhkavn bộlxxv nhiềbcfmu rồkpkpi, tốojhzt rồkpkpi, con đufwcãhbee tậcjmfp hếhkavt nửcljqa buổrlyki sápswvng rồkpkpi, đufwcãhbee đufwcếhkavn lúufwcc nghỉlkua ngơftfoi mộlxxvt tíirgk, xuốojhzng dưskworlyki lầtiluu ăhbeen chápswvo Mùhbeeng tápswvm thápswvng chạmsfwp củvefza Trưskwoơftfong tẩkpkpu nấlblwu đufwci!"

"Dạmsfw!"

Nhậcjmfn đufwcưskwokpkpc lờobcti khen, Tiểzixcu Thấlblwt cảsrerm thấlblwy khôtarcng khíirgk thậcjmft hạmsfwnh phúufwcc ngọvtrlt ngàufwco nhiềbcfmu hơftfon.

Hai ngưskwoobcti cùhbeeng nhau đufwci xuốojhzng lầtiluu, Trưskwoơftfong tẩkpkpu đufwcãhbeeufwcc chápswvo ra, đufwczixcocdrn bàufwcn ăhbeen, Tiểzixcu Thấlblwt cầtilum bápswvt chápswvo, cẩkpkpn thậcjmfn uốojhzng mộlxxvt ngụsajmm, cảsrerm thấlblwy hạmsfwnh phúufwcc nhắoqsxm nghiềbcfmn mắoqsxt lạmsfwi.


"Trưskwoơftfong tẩkpkpu, tàufwci nghệtpta củvefza bàufwc lạmsfwi cómlxg tiếhkavn bộlxxv nữfsica rồkpkpi."

Nụsajmskwoobcti củvefza Trưskwoơftfong tẩkpkpu rấlblwt hiềbcfmn từtilu, "Đzkkomsfwi tiểzixcu thưskwotarc thíirgkch làufwc tốojhzt rồkpkpi."

Đzkkoưskwoơftfong nhiêocdrn làufwc thíirgkch rồkpkpi!

mlxgn ăhbeen yêocdru thíirgkch nhấlblwt củvefza Tiểzixcu Thấlblwt làufwc đufwckpkp ngọvtrlt, nhưskwong khi ởtarc nhàufwc cha mẹcdxi đufwcbcfmu hạmsfwn chếhkav khôtarcng cho côtarc ăhbeen nhiềbcfmu, nhưskwong bâtptay giờobct khómlxg lắoqsxm đufwczixcmlxg mộlxxvt lýnlec do quang minh chíirgknh đufwcmsfwi, Tiểzixcu Thấlblwt uốojhzng mộlxxvt lúufwcc ba chéeuoun.

tarc Tốojhz nhưskwopswv hốojhzc mồkpkpm.

"Tiểzixcu Thấlblwt, con kiềbcfmm chếhkav lạmsfwi chứztjc!"

"Dạmsfw con biếhkavt rồkpkpi!"

Tiểzixcu Thấlblwt xoa cápswvi bụsajmng, ợkpkp mộlxxvt cápswvi, "ợkpkp —— ăhbeen no rồkpkpi!"

tarc Tốojhz bấlblwt đufwcoqsxc dĩkwth lắoqsxc đufwctiluu.

Đzkkoztjca béeuouufwcy!

tarc Tốojhz mang thai đufwcãhbee chíirgkn thápswvng cơftfo thểzixc bắoqsxt đufwctiluu cảsrerm thấlblwy sồkpkp sềbcfm toàufwcn thâtptan sưskwong tấlblwy lêocdrn, nhìudehn so vớrlyki lúufwcc chưskwoa mang thai thìudeh mậcjmfp thêocdrm mộlxxvt vòapndng lớrlykn, cửcljq đufwclxxvng củvefza côtarc hiệtptan giờobct rấlblwt khómlxg khăhbeen, gầtilun đufwcếhkavn ngàufwcy sinh rồkpkpi, trong thờobcti gian nàufwcy Tiêocdru Lăhbeeng đufwcãhbee cho mờobcti y tápswv dọvtrln đufwcếhkavn nhàufwctarc rồkpkpi, vìudehnlec do đufwcbcfm phòapndng tìudehnh huốojhzng đufwclxxvt phápswvt. Tinh thầtilun củvefza Tiêocdru Lăhbeeng hếhkavt sứztjcc hoang mang vàufwc lo lắoqsxng, nửcljqa đufwcêocdrm chỉlkuamlxg mộlxxvt ngọvtrln giómlxg nhẹcdxi hay mộlxxvt nhápswvnh cỏtfpb lay đufwcbcfmu làufwcm cho anh choàufwcng tỉlkuanh dậcjmfy.

Ngàufwcy Tiểzixcu Thấlblwt vàufwc Cảsrernh Thụsajmy sinh ra Tiêocdru Lăhbeeng đufwcbcfmu khôtarcng cómlxg chứztjcng kiếhkavn, ngàufwcy đufwcómlxgufwcc gặapndp đufwcưskwokpkpc Tôtarc Tốojhz, Tôtarc Tốojhz trựbwosc tiếhkavp đufwcưskwoa hai đufwcztjca nhỏtfpb xuấlblwt hiệtptan trưskworlykc mặapndt anh, nêocdrn chưskwoa từtilung trảsreri qua quápswv trìudehnh mang thai sinh nởtarc củvefza Tôtarc Tốojhz.

Nhưskwong lầtilun nàufwcy Tiêocdru Lăhbeeng đufwcãhbeehbeeng côtarc ta đufwci hếhkavt hàufwcnh trìudehnh, nêocdrn bâtptay giờobct mớrlyki biếhkavt làufwc sinh mộlxxvt đufwcztjca con khôtarcng phảsreri dễvvlxufwcng gìudeh.


Mỗpxuwi mộlxxvt thápswvng đufwcbcfmu phảsreri kiểzixcm tra đufwcuujwnh kỳszwh, lo sợkpkp con mìudehnh cómlxg chỗpxuwufwco phápswvt triểzixcn khôtarcng tốojhzt. Lạmsfwi cộlxxvng thêocdrm Tôtarc Tốojhzufwc sảsrern phụsajm lớrlykn tuổrlyki, nêocdrn ôtarcng ta càufwcng thêocdrm lo lắoqsxng hơftfon.

Cuốojhzi cùhbeeng đufwcâtptay cũreshng làufwc lầtilun đufwctiluu tiêocdrn Tiêocdru Lăhbeeng cảsrerm nhậcjmfn đufwcưskwokpkpc chứztjcc vịuujwufwcm cha.

Tiểzixcu Thấlblwt lạmsfwi chúufwc ýnlec đufwcếhkavn mộlxxvt vấlblwn đufwcbcfm.

"Mami, tạmsfwi sao Mami lạmsfwi khôtarcng húp chápswvo vậcjmfy?"

Tiểzixcu Thấlblwt ngồkpkpi bêocdrn cạmsfwnh củvefzaTôtarc Tốojhz, dang tay ôtarcm lấlblwy cápswvi bụsajmng nhỏtfpb củvefza bàufwc, "Cómlxg phảsreri em gápswvi lạmsfwi đufwcápswv mẹcdxi nữfsica khôtarcng?"

"Khôtarcng phảsreri!" Tôtarc Tốojhz đufwczixcpswvt xuốojhzng, hoàufwcn toàufwcn khôtarcng còapndn tâtptam trạmsfwng ăhbeen uốojhzng nữfsica, thởtarcufwci nómlxgi, "Làufwc mẹcdxi nuôtarci củvefza con, mớrlyki gọvtrli đufwciệtptan thoạmsfwi đufwcếhkavn."

"Mẹcdxi nuôtarci?" Tiểzixcu Thấlblwt ngạmsfwc nhiêocdrn mừtilung rỡyxqx, "Mẹcdxi nuôtarci cuốojhzi cùhbeeng cũreshng đufwcãhbee liêocdrn hệtpta vớrlyki chúufwcng ta rồkpkpi àufwc, nhưskwo vậcjmfy khi nàufwco mẹcdxi nuôtarci trởtarc vềbcfm?"

Đzkkoâtptay làufwc đufwciềbcfmu Tôtarc Tốojhz cảsrerm thấlblwy lo lắoqsxng!

Tiểzixcu Hy đufwcãhbee liêocdrn hệtptatarc ta, nhưskwong rốojhzt cuộlxxvc khôtarcng nómlxgi cho côtarc ta biếhkavt hiệtptan đufwcang ởtarcftfoi nàufwco, cũreshng khôtarcng cómlxgmlxgi lúufwcc nàufwco sẽblhf trởtarc vềbcfm.

"Mẹcdxi nuôtarci củvefza con chỉlkua gọvtrli đufwczixc hỏtfpbi thăhbeem tìudehnh trạmsfwng củvefza Hòapnda Bìudehnh, côtarc ta vốojhzn dĩkwthufwc mộlxxvt ngưskwoobcti mẹcdxiufwc, đufwcưskwoơftfong nhiêocdrn làufwc khôtarcng yêocdrn lòapndng vềbcfm đufwcztjca con củvefza mìudehnh rồkpkpi...... mẹcdxi hỏtfpbi côtarc ta đufwcang ởtarc đufwcâtptau, nhưskwong côtarc ta khôtarcng nómlxgi."

"Vậcjmfy mẹcdxi nuôtarci khôtarcng đufwcuujwnh vềbcfm đufwcâtptay àufwc?"

"Làufwcm sao màufwc khôtarcng vềbcfm đufwcưskwokpkpc! Cho dùhbeetarc ta cómlxg đufwci thậcjmft xa, giốojhzng nhưskwo con diềbcfmu vậcjmfy, chỉlkua cầtilun nắoqsxm đufwcưskwokpkpc ngưskwoobcti đufwcang kéeuouo dâtptay diềbcfmu làufwcapnda Bìudehnh, chỉlkua cầtilun côtarc ta vẫsrern còapndn nhớrlyk đufwcếhkavn Hòapnda Bìudehnh, thìudeh sẽ khôtarcng thểzixcufwco khôtarcng trởtarc vềbcfm đufwcưskwokpkpc." Tôtarc Tốojhz thởtarcufwci, "Mẹcdxi đufwcang lo lắoqsxng làufwctarc ta đufwci đufwcãhbee rấlblwt lâtptau rồkpkpi, đufwcếhkavn lúufwcc đufwcómlxg mẹcdxi củvefza Tôtarcn Nguyêocdrn sẽblhfmlxgi gìudeh đufwcómlxg trưskworlykc mặapndt con củvefza côtarc ta, thìudehapnda Bìudehnh sẽblhf hậcjmfn Tiểzixcu Hy mấlblwt......"

Tiểzixcu Thấlblwt ngạmsfwc nhiêocdrn, "Khôtarcng thểzixc nhưskwo vậcjmfy đufwcưskwokpkpc, Hòapnda Bìudehnh đufwcãhbeeskwoobcti lăhbeem tuổrlyki rồkpkpi, chẳbwosng lẽblhf lạmsfwi khôtarcng cómlxghbeeng lựbwosc phápswvn đufwcpswvn thịuujw phi sao?"

tarc Tốojhz lắoqsxc đufwctiluu khôtarcng nómlxgi gìudeh.

"Vậcjmfy còapndn Tôtarcn Nguyêocdrn thúufwcc thúufwcc thìudeh sao, bâtptay giờobct mỗpxuwi ngàufwcy ôtarcng ta làufwcm gìudeh?" Vợkpkp củvefza ôtarcng ta đufwcãhbee bỏtfpb đufwci hơftfon bốojhzn thápswvng rồkpkpi, lạmsfwi khôtarcng đufwci tìudehm vềbcfm, cápswvi ngưskwoobcti nàufwcy rốojhzt cuộlxxvc đufwcang làufwcm gìudeh thếhkav!

"Tôtarcn Nguyêocdrn thúufwcc thúufwcc củvefza con đufwcang đufwci tìudehm Tiểzixcu Hy trêocdrn khắoqsxp thếhkav giớrlyki đufwclblwy, mẹcdxireshng đufwcãhbeemlxgi vớrlyki Tiểzixcu Hy tìudehnh trạmsfwng nhưskwo vậcjmfy rồkpkpi, trápswvi tim củvefza Tiểzixcu Hy đufwcãhbee chếhkavt rồkpkpi, mẹcdximlxgi vớrlyki côtarc ta nhữfsicng lờobcti nhưskwo vậcjmfy, côtarc ta cũreshng khôtarcng cómlxg phảsrern ứztjcng gìudeh...... mẹcdxi đufwcãhbee đufwcem sốojhz đufwciệtptan thoạmsfwi củvefza Tiểzixcu Hy lúufwcc gọvtrli đufwcếhkavn đufwcưskwoa cho Lãhbeenh Mạmsfwc thúufwcc thúufwcc đufwci tìudehm rồkpkpi, bâtptay giờobct hầtiluu hếhkavt nhữfsicng nơftfoi cầtilun tìudehm cũreshng đufwcãhbee đufwciềbcfmu tra rồkpkpi......"

"Vậcjmfy...... rốojhzt cuộlxxvc mẹcdxi nuôtarci đufwcang ởtarc đufwcâtptau?"

"Vịuujw tríirgk đufwciềbcfmu tra ra làufwctarc Luâtptan Đzkkoôtarcn, nhưskwong vịuujw tríirgk cụsajm thểzixc thìudeh khôtarcng rõeuouufwcng lắoqsxm!"

"Vậcjmfy nhanh chómlxgng cho ngưskwoobcti đufwci tìudehm đufwci."

Đzkkoâtptau dễvvlxufwcng nhưskwo vậcjmfy!

tarc Tốojhz sờobctocdrn đufwctiluu củvefzaTiểzixcu Thấlblwt, "Vấlblwn đufwcbcfmhbeen nguyêocdrn bâtptay giờobct vẫsrern chưskwoa giảsreri quyếhkavt thìudeh mẹcdxi nuôtarci con cómlxg trởtarc vềbcfm thìudehreshng khôtarcng thay đufwcrlyki đufwcưskwokpkpc cụsajmc diệtptan củvefza hiệtptan tạmsfwi, cũreshng sẽblhfhbeeng thẳbwosng thôtarci? Bởtarci vậcjmfy căhbeen nguyêocdrn vấlblwn đufwcbcfmufwctarctarcn thúufwcc thúufwcc củvefza con, nếhkavu nhưskwo khôtarcng xửcljqnlec tốojhzt đufwcưskwokpkpc tìudehnh trạmsfwng bêocdrn cha mẹcdxi thúufwcc ấlblwy, Tiểzixcu Hy cómlxg thểzixc sẽblhf khôtarcng quay trởtarc vềbcfm!"

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.