Boss Trở Thành Chồng

Chương 798 :

    trước sau   
Tiểxbrru Thấccdit thuậjvudn lợkrhgi đrcvwi vàhyimo cửjxwta chísufwnh tòtyuda nhàhyim.

Chútfpk bảsdgno vệqheu vẫycvhn còtyudn ngâjvudy ngốzqxvc, Tiểxbrru Thấccdit mớqkuzi đrcvwi vàhyimo cửjxwta, đrcvwxawdt nhiêftbbn quay trởniaf lạxlbgi.

“Chútfpk bảsdgno vệqheu…”

“A? A! Cóqgtc!” Bảsdgno vệqheu lậjvudp tứvensc đrcvwvensng thẳkrbvng lưgqkbng.

Tiểxbrru Thấccdit mắejxrc cưgqkbqheui vỗjson vỗjson vai chútfpk, “Chútfpk bảsdgno vệqheu đrcvwpymbng căuzkwng thẳkrbvng, con chỉjson muốzqxvn nóqgtci vớqkuzi chútfpk, sau nàhyimy nếpaoeu còtyudn gặewtxp nhữqbnbng côycvhcbzki tựhhge nhậjvudn làhyim bạxlbgn gácbzki củhhgea Lụbillc Sâjvudm, nhấccdit đrcvwboelnh phảsdgni làhyimm giốzqxvng nhưgqkbycvhm nay vậjvudy, kiêftbbn quyếpaoet khôycvhng cho vàhyimo.”

“Hiểxbrru!”


Tiểxbrru Thấccdit mớqkuzi yêftbbn tâjvudm đrcvwi vàhyimo tòtyuda nhàhyim.

ycvh ôycvhm lấccdiy hộxawdp cơudnam, thuậjvudn lợkrhgi khôycvhng chútfpkt trởniaf ngạxlbgi đrcvwi đrcvwếpaoen lầycvhu 28, lầycvhu 28 phâjvudn thàhyimnh 3 khu làhyimm việqheuc, 1 khu làhyimm việqheuc đrcvwxawdc lậjvudp củhhgea Lụbillc Sâjvudm, đrcvwzrjsng dạxlbgng cũpdtvng cóqgtc bộxawd phậjvudn thiếpaoet kếpaoe, còtyudn lạxlbgi làhyim phòtyudng thưgqkbqheu. Khôycvhng gian lầycvhu nàhyimy rấccdit rộxawdng, Tiểxbrru Thấccdit mớqkuzi ra thang mácbzky, đrcvwi đrcvwếpaoen chỗjsonhyimm việqheuc, liềsvxrn nhìtyudn thấccdiy 1 đrcvwácbzkm phụbill nữqbnb trẻwmxq tuổcrdvi mặewtxc đrcvwzrjs rấccdit thờqheui thưgqkbkrhgng xinh đrcvwwvtvp đrcvwang bậjvudn rộxawdn.

“Tiêftbbu tiểxbrru thưgqkb?”

“Àvkaui?”

Triệqheuu Đbpiaàhyimo thấccdiy Tiểxbrru Thấccdit lậjvudp tứvensc chạxlbgy lêftbbn đrcvwóqgtcn, đrcvwácbzkm phụbill nữqbnb trẻwmxq thấccdiy Triệqheuu Đbpiaàhyimo tísufwch cựhhgec nhưgqkb vậjvudy, khôycvhng tựhhge chủhhge nhìtyudn léipajn, nhìtyudn 1 cácbzki đrcvwácbzkm phụbill nữqbnb lậjvudp tứvensc ngưgqkbxxbvng mộxawd đrcvwzqxv kỵtzkk!

Bởniafi vìtyud quácbzk lạxlbgnh, hôycvhm nay Tiểxbrru Thấccdit bậjvudn ácbzko khoácbzkc lôycvhng màhyimu hồzrjsng, bêftbbn dưgqkbqkuzi mặewtxc 1 cácbzki quầycvhn jean bóqgtccbzkt. Tuy ácbzko khoácbzkc lôycvhng rấccdit rộxawdng khôycvhng thểxbrr hiệqheun đrcvwưgqkbkrhgc đrcvwưgqkbqheung cong cơudna thểxbrr, nhưgqkbng khuôycvhn mặewtxt nhỏsbzc nhắejxrn khôycvhng bịboel che mấccdit, lútfpkc nãnpmhy Tiểxbrru Thấccdit ởniaf ngoàhyimi bịboel lạxlbgnh 1 lútfpkc, nêftbbn lútfpkc nàhyimy khuôycvhn mặewtxt trắejxrng mang chútfpkt ửjxwtng đrcvwsbzc, nhìtyudn nhưgqkb trácbzki tácbzko vừpymba mớqkuzi đrcvwưgqkbkrhgc hácbzki xuốzqxvng, khôycvhng nóqgtci cũpdtvng biếpaoet nõuxmnn nàhyim nhưgqkb thếpaoehyimo.

tyud đrcvwếpaoen côycvhng ty củhhgea Lụbillc Sâjvudm, nêftbbn côycvh cốzqxvtyudnh trang đrcvwiểxbrrm nhẹwvtv, lútfpkc nàhyimy lôycvhng mi dàhyimi cong vútfpkt, 1 đrcvwôycvhi mắejxrt phưgqkbkrhgng rấccdit đrcvwwvtvp nhưgqkb đrcvwang phácbzkt đrcvwiệqheun, cộxawdng thêftbbm đrcvwôycvhi mặewtxt đrcvwsbzc sẫycvhm…

Ngưgqkbqheui phụbill nữqbnbhyimy… quảsdgn thậjvudt làhyimftbbu tinh màhyim!

hyimng quácbzk đrcvwácbzkng hơudnan đrcvwóqgtchyim, xinh đrcvwwvtvp nhưgqkb thếpaoe thìtyud thôycvhi đrcvwi, thâjvudn hìtyudnh vậjvudy màhyimtyudn cao thon, hai châjvudn vừpymba dàhyimi vừpymba thẳkrbvng, đrcvwpymbng nhắejxrc cũpdtvng biếpaoet cóqgtc bao nhiêftbbu ngưgqkbqheui ngưgqkbxxbvng mộxawd.

tfpkc nàhyimy Tiểxbrru Thấccdit cũpdtvng thấccdiy Triệqheuu Đbpiaàhyimo, côycvh vẫycvhy tay vớqkuzi Triệqheuu Đbpiaàhyimo, “Lụbillc Sâjvudm đrcvwâjvudu, còtyudn đrcvwang bậjvudn sao?”

“Tổcrdvng tàhyimi còtyudn đrcvwang trong cuộxawdc họuxmnp, kêftbbu tôycvhi đrcvwưgqkba côycvh đrcvwếpaoen phòtyudng làhyimm việqheuc trưgqkbqkuzc.” Triệqheuu Đbpiaàhyimo đrcvwi trưgqkbqkuzc dẫycvhn đrcvwưgqkbqheung, “Tiêftbbu tiểxbrru thưgqkb đrcvwi theo tôycvhi.”

“Ừxgle!”

Đbpiakrhgi bóqgtcng dácbzkng Tiểxbrru Thấccdit vàhyim Triệqheuu Đbpiaàhyimo biếpaoen mấccdit, đrcvwácbzkm đrcvwôycvhng lậjvudp tứvensc ồzrjsn àhyimo lêftbbn, chi chi cha cha thảsdgno luậjvudn vớqkuzi nhau.


Đbpiaxawdt nhiêftbbn---

1 thưgqkbqheu trẻwmxq bấccdit ngờqheu vỗjson đrcvwycvhu 1 cácbzki, “Tôycvhi nóqgtci sao ngưgqkbqheui phụbill nữqbnb đrcvwóqgtc quen mặewtxt nhưgqkb vậjvudy, hìtyudnh nhưgqkbniaf đrcvwâjvudu gặewtxp qua, cuốzqxvi cùvkaung tôycvhi cũpdtvng nghĩyiqp ra.”

“Côycvh quen sao?”

“Cácbzkc ngưgqkbqheui chưgqkba vàhyimo phòtyudng làhyimm việqheuc củhhgea tổcrdvng tàhyimi nêftbbn khôycvhng biếpaoet, bâjvudy giờqheu tổcrdvng tàhyimi cóqgtc 1 cácbzki ly riêftbbng, dùvkaung đrcvwxbrr uốzqxvng nưgqkbqkuzc, trêftbbn cácbzki ly đrcvwóqgtc khôycvhng phảsdgni làhyim in hìtyudnh củhhgea ngưgqkbqheui phụbill nữqbnbtfpkc nãnpmhy sao!”

“Khôycvhng lẽcmki đrcvwâjvudy làhyim bạxlbgn gácbzki củhhgea tổcrdvng tàhyimi?”

Tim củhhgea đrcvwácbzkm đrcvwôycvhng lậjvudp tứvensc vỡxxbv tan, nhìtyudn nhau xong sau đrcvwóqgtc đrcvwzrjsng loạxlbgt bi ai kêftbbu thảsdgnm, “Aaa, đrcvwpymbng nhưgqkb vậjvudy!”Đbpiazqxvi vớqkuzi tìtyudnh hìtyudnh bêftbbn ngoàhyimi Tiểxbrru Thấccdit khôycvhng biếpaoet chútfpkt gìtyud, côycvh nhưgqkb đrcvwvensa trẻwmxq hiếpaoeu kỳipaj, rấccdit hứvensng thútfpk vui vẻwmxqhyim nhìtyudn 1 lưgqkbkrhgt nhữqbnbng nơudnai đrcvwi qua.

Đbpiaâjvudy làhyimudnai làhyimm việqheuc củhhgea Lụbillc Sâjvudm!

Nghĩyiqp 1 cácbzki liềsvxrn cảsdgnm thấccdiy vui vẻwmxq.

tyudtyud.

Rấccdit nhanh đrcvwãnpmh đrcvwi đrcvwếpaoen phòtyudng làhyimm việqheuc củhhgea Lụbillc Sâjvudm, trong cácbzknh cửjxwta màhyimu trắejxrng viếpaoet rõuxmn 5 chữqbnb cỡxxbv lớqkuzn “Phòtyudng làhyimm việqheuc củhhgea tổcrdvng tàhyimi” (bêftbbn trung cóqgtc 5 chữqbnb), Triệqheuu Đbpiaàhyimo đrcvwzmuey cửjxwta đrcvwi vàhyimo, dẫycvhn Tiểxbrru Thấccdit vàhyimo, “Tiêftbbu tiểxbrru thưgqkb, cuộxawdc họuxmnp củhhgea tổcrdvng tàhyimi sắejxrp xong rồzrjsi, côycvhniaf đrcvwâjvudy đrcvwkrhgi 1 chútfpkt, nếpaoeu mệqheut thìtyud... “ Triệqheuu Đbpiaàhyimo chỉjson 1 cácbzknh cửjxwta khácbzkc trong phòtyudng làhyimm việqheuc, “Đbpiaâjvudy làhyim phòtyudng tổcrdvng tàhyimi thưgqkbqheung nghỉjson ngơudnai, Tiêftbbu tiểxbrru thưgqkbqgtc thểxbrrhyimo nghỉjson 1 chútfpkt.”

“Tôycvhi biếpaoet rồzrjsi.”


“Vậjvudy tôycvhi đrcvwi làhyimm việqheuc trưgqkbqkuzc.”

“Đbpiai đrcvwi, đrcvwi đrcvwi!”

cbzky làhyimm ấccdim củhhgea phòtyudng làhyimm việqheuc mởniaf rấccdit vừpymba, Tiểxbrru Thấccdit cởniafi ácbzko khoácbzkc lôycvhng dàhyimy cộxawdm ra, đrcvwxbrr đrcvwzrjs ăuzkwn mua bêftbbn ngoàhyimi kếpaoeftbbn mácbzky làhyimm ấccdim, sau đrcvwóqgtc mớqkuzi đrcvwi vòtyudng vòtyudng trong phòtyudng làhyimm việqheuc.

Phòtyudng làhyimm việqheuc đrcvwưgqkbkrhgc dọuxmnn dẹwvtvp rấccdit sạxlbgch sẽcmki, dưgqkbqheung nhưgqkbhyim 1 hạxlbgt bụbilli cũpdtvng khôycvhng cóqgtc.

hyimi liệqheuu trêftbbn bàhyimn làhyimm việqheuc đrcvwưgqkbkrhgc xếpaoep rấccdit gọuxmnn gàhyimng, tấccdit cảsdgn mọuxmni thứvens đrcvwsvxru đrcvwxbrrniafudnai cầycvhn đrcvwxbrr, cựhhgec kỳipaj ngăuzkwn nắejxrp.

“Vậjvudy màhyim 1 chútfpkt bừpymba bộxawdn cũpdtvng khôycvhng cóqgtc…”

Tiểxbrru Thấccdit đrcvwi làhyimm khôycvhng ísufwt việqheuc làhyimm thêftbbm, cũpdtvng thấccdiy qua khôycvhng ísufwt bàhyimn làhyimm việqheuc, đrcvwzrjs đrcvwxlbgc trêftbbn bàhyimn đrcvwxbrr bừpymba bộxawdn lung tung thàhyimnh 1 đrcvwzqxvng, cóqgtc thểxbrr gọuxmni đrcvwóqgtchyim lộxawdn xộxawdn!

Lụbillc Sâjvudm quảsdgnhyim 1 ngưgqkbqheui cựhhgec kỳipaj thísufwch sạxlbgch sẽcmki.

Tiểxbrru Thấccdit ngồzrjsi sấccdip lêftbbn bàhyimn làhyimm việqheuc, đrcvwxawdt nhiêftbbn thấccdiy cácbzki ly côycvh tặewtxng anh trêftbbn bàhyimn.

“Uhm… vậjvudy màhyim thậjvudt sựhhge đrcvwem ly đrcvwxbrrniaf phòtyudng làhyimm việqheuc.” Tiểxbrru Thấccdit cầycvhm ly trêftbbn tay, trong lòtyudng nóqgtcng nhưgqkb lửjxwta, đrcvwxawdc thoạxlbgi thởniafhyimi, “Àvkaui, làhyimm sao đrcvwâjvudy, Lụbillc Sâjvudm hìtyudnh nhưgqkb em ngàhyimy càhyimng thísufwch anh rồzrjsi.”

“Vậjvudy cứvens tiếpaoep tụbillc thísufwch nhưgqkb vậjvudy.”

Âqheum thanh đrcvwxawdt nhiêftbbn truyềsvxrn tớqkuzi hùvkau Tiểxbrru Thấccdit 1 phen, quay đrcvwycvhu lạxlbgi thấccdiy Lụbillc Sâjvudm khôycvhng biếpaoet từpymbtfpkc nàhyimo đrcvwãnpmhhyimo phòtyudng làhyimm việqheuc, Tiểxbrru Thấccdit ôycvhm ngựhhgec, khiếpaoen trácbzkch nhìtyudn anh, “Tạxlbgi sao vàhyimo màhyim 1 chútfpkt tiếpaoeng đrcvwxawdng cũpdtvng khôycvhng cóqgtc?”

“Làhyim em quácbzk chútfpkjvudm.”


Lụbillc Sâjvudm mang ýqheugqkbqheui đrcvwzmuey xe lăuzkwn đrcvwếpaoen gầycvhn côycvh, “Tạxlbgi sao đrcvwxawdt nhiêftbbn đrcvwếpaoen rồzrjsi?”

“Đbpiaiềsvxru tra tìtyudnh hìtyudnh côycvhng việqheuc!”

“Vậjvudy kếpaoet quảsdgn đrcvwiềsvxru tra cóqgtc vừpymba ýqheu khôycvhng?”

“Uhm… cũpdtvng đrcvwưgqkbkrhgc!”

Lụbillc Sâjvudm kéipajo tay côycvh, dùvkaung sứvensc 1 cácbzki Tiểxbrru Thấccdit liềsvxrn ngồzrjsi trong lòtyudng anh, “Cóqgtc nhớqkuz anh khôycvhng?”

“Nhớqkuz!”

Tiểxbrru Thấccdit ôycvhm chặewtxt eo củhhgea Lụbillc Sâjvudm, đrcvwycvhu vùvkaui vàhyimo lòtyudng anh, hísufwt thậjvudt sâjvudu mùvkaui hưgqkbơudnang đrcvwxawdc nhấccdit củhhgea anh, buồzrjsn bãnpmhqgtci, “Đbpiaãnpmh mấccdiy ngàhyimy em khôycvhng đrcvwưgqkbkrhgc gặewtxp anh rồzrjsi…”

Anh thìtyud khôycvhng phảsdgni sao!

Lụbillc Sâjvudm nâjvudng cằkrbvm Tiểxbrru Thấccdit lêftbbn, nhìtyudn đrcvwôycvhi môycvhi đrcvwsbzc củhhgea côycvh, hôycvhn thậjvudt sâjvudu xuốzqxvng.

Tiểxbrru Thấccdit cũpdtvng ôycvhm cổcrdv anh, nhiệqheut tìtyudnh đrcvwácbzkp trảsdgn.

Hai ngưgqkbqheui đrcvwsvxru dùvkaung nụbillycvhn đrcvwxbrr thểxbrr hiệqheun nỗjsoni nhớqkuz vớqkuzi đrcvwzqxvi phưgqkbơudnang.

ycvhn ngàhyimy càhyimng sâjvudu.

udnai thởniaf củhhgea Lụbillc Sâjvudm từpymb từpymb trởniafftbbn nặewtxng nềsvxr, lựhhgec ôycvhm Tiểxbrru Thấccdit ngàhyimy càhyimng mạxlbgnh, mạxlbgnh mẽcmki cạxlbgy mởniafhyimm răuzkwng củhhgea côycvh, quấccdin quísufwt nhảsdgny mútfpka cùvkaung lưgqkbxxbvi côycvh.


“Uhm…”

Tiếpaoeng rêftbbn rỉjsonhyimng kísufwch thísufwch Lụbillc Sâjvudm hơudnan, tay anh mấccdit khốzqxvng chếpaoehyim di chuyểxbrrn trêftbbn đrcvwưgqkbqheung cong củhhgea eo Tiểxbrru Thấccdit, nhịboeln khôycvhng đrcvwưgqkbkrhgc kéipajo ácbzko len trắejxrng bóqgtccbzkt trêftbbn ngưgqkbqheui côycvhftbbn, 1 tay từpymb phísufwa dưgqkbqkuzi ácbzko thâjvudm nhậjvudp vàhyimo.

Tay củhhgea anh hơudnai lạxlbgnh.

udna thểxbrrycvh rấccdit nóqgtcng!

Da thịboelt tiếpaoep xútfpkc, cảsdgn hai đrcvwsvxru rung đrcvwxawdng.

“Uhm…”

Lụbillc Sâjvudm rờqheui khỏsbzci môycvhi côycvh, hôycvh hấccdip nặewtxng nềsvxr hai mắejxrt đrcvwsbzc nhưgqkbcbzku, “Tiểxbrru Thấccdit, anh khóqgtc chịboelu…”

Toàhyimn thâjvudn củhhgea Tiểxbrru Thấccdit cũpdtvng nóqgtcng hổcrdvi, cựhhgec kỳipaj khóqgtc chịboelu.

“Vậjvudy, làhyimm sao, làhyimm sao đrcvwâjvudy?” Côycvhuzkwng thẳkrbvng đrcvwếpaoen nóqgtci lắejxrp.

Tay củhhgea Lụbillc Sâjvudm khôycvhng nỡxxbv rờqheui khỏsbzci thâjvudn thểxbrrycvh, tham luyếpaoen màhyimsufwt thởniaf trêftbbn cổcrdvycvh.

“Lụbillc, Lụbillc Sâjvudm… nếpaoeu khóqgtc chịboelu, thìtyud đrcvwpymbng nhịboeln nữqbnba…” Mặewtxt Tiểxbrru Thấccdit nhưgqkb bịboel bỏsbzcng vậjvudy, “Cácbzki đrcvwóqgtc, cóqgtc, cóqgtc thểxbrrhyim…”

Lụbillc Sâjvudm lậjvudp tứvensc bịboelt miệqheung Tiểxbrru Thấccdit lạxlbgi!

Nha đrcvwycvhu nàhyimy!

1 câjvudu nóqgtci củhhgea côycvhpdtvng cóqgtc thểxbrr khiếpaoen lýqheu trísufw củhhgea anh hoàhyimn toàhyimn bịboel dọuxmnn sạxlbgch!

Anh hísufwt sâjvudu 1 hơudnai, sau đrcvwóqgtchyimm thếpaoehyimo cũpdtvng khôycvhng khốzqxvng chếpaoe đrcvwưgqkbkrhgc dụbillc vọuxmnng củhhgea bảsdgnn thâjvudn.

Lụbillc Sâjvudm cưgqkbqheui khổcrdv!

Anh cũpdtvng phácbzkt hiệqheun, sau khi ba củhhgea Tiểxbrru Thấccdit đrcvwzrjsng ýqheu cho hai ngưgqkbqheui hẹwvtvn hòtyud, dâjvudy cung trong tim anh nhưgqkb đrcvwxawdt nhiêftbbn bịboel đrcvwvenst vậjvudy, cảsdgn ngưgqkbqheui đrcvwsvxru thảsdgn lỏsbzcng, cho nêftbbn khi đrcvwzqxvi diệqheun vớqkuzi Tiểxbrru Thấccdit, cũpdtvng càhyimng ngàhyimy càhyimng khóqgtc khốzqxvng chếpaoe bảsdgnn thâjvudn.

Trong lútfpkc lýqheu trísufwhyimtyudnh cảsdgnm đrcvwang đrcvwccdiu tranh.

Cửjxwta phòtyudng đrcvwxawdt nhiêftbbn bịboel mởniaf ra.

Tốzqxvc đrcvwxawd phảsdgnn ứvensng củhhgea Lụbillc Sâjvudm rấccdit nhanh, nhanh chóqgtcng đrcvwzmuey xe lăuzkwn đrcvwi, quay lưgqkbng vớqkuzi cửjxwta phòtyudng, đrcvwem quầycvhn ácbzko củhhgea Tiểxbrru Thấccdit kéipajo lạxlbgi ngay ngắejxrn.

“A---” Triệqheuu Đbpiaàhyimo khôycvhng ngờqheu lạxlbgi thấccdiy cảsdgnnh nàhyimy, hoảsdgnng loạxlbgn xin lỗjsoni, “Xin lỗjsoni xin lỗjsoni, hai ngưgqkbqheui tiếpaoep tụbillc, tiếpaoep tụbillc!”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.