Boss Trở Thành Chồng

Chương 786 :

    trước sau   
“Anh sẽjsvrpmgwi chuyệvcrbn vớkrwui cậkxwwu ta!”

lohk Tốpmgw ngạnhiuc nhiêszoen, vộnriui vãgpggoonvo cáqpjtnh tay củkryea anh ấooxuy, “Nàxysdy! Anh đcqafvtving đcqafi! Trễcqaf nhưomqt vậkxwwy rồfvwyi Lụicvgc Sârovkm chắhebcc chắhebcn khôlohkng phảlsxxi đcqafếrhypn thăabqjm anh, nhưomqt vậkxwwy chỉoyxo ra rằsmrang ngưomqttdazi ta chưomqta cópmgw ýpmgw đcqafkxwwnh gặhdndp mặhdndt vớkrwui anh, anh lạnhiui khôlohkng bìgybznh tĩlzzjnh màxysd vộnriui vãgpgg chạnhiuy đcqafi làxysdm gìgybz!

“Vậkxwwy anh ởboua đcqafârovky mởboua mắhebct ra xem?”

rovkm lýpmgw củkryea Tôlohk Tốpmgw rấooxut tốpmgwt, cưomqttdazi vàxysdpmgwi, “Em nghĩlzzj rằsmrang nhưomqt vậkxwwy cũkryeng kháqpjt tốpmgwt, thôlohkng tin củkryea Lụicvgc Sârovkm nàxysdy anh cũkryeng đcqafưomqta cho em xem rồfvwyi, em nghĩlzzj rằsmrang mộnriut ngưomqttdazi đcqafàxysdn ôlohkng 28 tuổjuoxi, gia đcqafìgybznh lạnhiui cópmgwgybznh hìgybznh phứgxvec tạnhiup nhưomqt vậkxwwy nhưomqtng vẫmukin cópmgw thểsbwsgybz Tiểsbwsu Thấooxut màxysd hồfvwyn nhiêszoen nhưomqt vậkxwwy, thậkxwwt khópmgwpmgw đcqafưomqthtbrc.

Tiêszoeu Lăabqjng khôlohkng hàxysdi lòphldng, “Vợhtbr!”

“Đkxwwưomqthtbrc rồfvwyi đcqafưomqthtbrc rồfvwyi, anh nghĩlzzj rằsmrang târovkm trípmgw củkryea anh màxysd em còphldn khôlohkng hiểsbwsu sao?” Tôlohk tốpmgw ho mộnriut tiếrhypng, “Anh đcqafópmgw, khôlohkng phảlsxxi chỉoyxo nghĩlzzj rằsmrang Tiểsbwsu Thấooxut còphldn nhỏmuqa tuổjuoxi, anh sẽjsvr thấooxuy con béoonvboua đcqafârovky rấooxut nhỏmuqa nhưomqtng đcqafpmgwi vớkrwui em thìgybzhibmc em bằsmrang tuổjuoxi con béoonv thìgybz Tiểsbwsu Thấooxut vàxysd Cảlsxxnh Thuỵosew đcqafãgpgg biếrhypt đcqafiềbouau rồfvwyi, khôlohkng sớkrwum rồfvwyi!”


Tiêszoeu Lăabqjng khôlohkng nópmgwi gìgybz.

“Đkxwwưomqthtbrc rồfvwyi….anh nghĩlzzj Tiểsbwsu Thấooxut củkryea chúhibmng ta khi nàxysdo hẹhebcn hòphld thìgybz tốpmgwt?”

“Tópmgwm lạnhiui khôlohkng phảlsxxi làxysdrovky giờtdaz, 23 tuổjuoxi chuyệvcrbn gìgybzkryeng chưomqta hiểsbwsu đcqafârovku.”

lohk Tốpmgw đcqaflsxxo mắhebct, “Anh nghĩlzzj rằsmrang mấooxuy tuổjuoxi mớkrwui thípmgwch hợhtbrp?”

Tiêszoeu Lăabqjng nghĩlzzj mộnriut lúhibmc, nghĩlzzj cảlsxx nửiqbla buổjuoxi vàxysd do dựytpqpmgwi, “Anh nghĩlzzj….ípmgwt nhấooxut cũkryeng phảlsxxi đcqafếrhypn 30 tuổjuoxi….”

“Vậkxwwy làxysdgpggo côlohkomqtơhebcng rồfvwyi!”

omqtkrwui cáqpjti nhìgybzn khinh miệvcrbt củkryea Tôlohk Tốpmgw, Tiêszoeu Lăabqjng thàxysd cầhibmm cáqpjti chai vỡgybzoonvm đcqafi cho rồfvwyi, “Nópmgwi chung làxysd cảlsxx đcqaftdazi con béoonv khôlohkng cưomqtkrwui thìgybz anh cũkryeng nuôlohki nỗgbtii!”

“Cuốpmgwi cùgpggng cũkryeng nópmgwi sựytpq thậkxwwt rồfvwyi, em biếrhypt rằsmrang anh nghĩlzzj ra ýpmgwomqtbouang nàxysdy!” Tôlohk Tốpmgw đcqafhdndt môlohkng lêszoen ghếrhyp sofa, Tiêszoeu Lăabqjng thấooxuy vậkxwwy cũkryeng ngồfvwyi xuốpmgwng, Tôlohk Tốpmgw tứgxvec giậkxwwn nópmgwi, “Ýsbws nghĩlzzj củkryea anh nhưomqt vậkxwwy làxysd khôlohkng đcqafưomqthtbrc! Đkxwwúhibmng, ởboua nhàxysdpmgw sốpmgw tiềbouan cảlsxx đcqaftdazi cũkryeng dùgpggng khôlohkng hếrhypt, Tiểsbwsu Thấooxut cũkryeng cópmgw thểsbws cảlsxx đcqaftdazi đcqafkrye sốpmgwng cópmgw thểsbws cảlsxx lờtdazi quầhibmn áqpjto đcqaffvwy ăabqjn khôlohkng thiếrhypu, nhưomqtng màxysd tinh thầhibmn thìgybz sao, chúhibmng ta làxysd ba mẹhebc củkryea con béoonv, sau nàxysdy phảlsxxi đcqafi trưomqtkrwuc con béoonv, Cảlsxxnh Thuỵosew sau nàxysdy cũkryeng cópmgw ngưomqttdazi nhàxysd củkryea mìgybznh, Tiểsbwsu Thấooxut khôlohkng thểsbws cảlsxx đcqaftdazi sốpmgwng chung vớkrwui Cảlsxxnh Thuỵosew chứgxve! Vậkxwwy chúhibmng ta giàxysd đcqafi vàxysd chếrhypt, đcqafếrhypn lúhibmc đcqafópmgwszoen cạnhiunh Tiểsbwsu Thấooxut mộnriut ngưomqttdazi biếrhypt lạnhiunh biếrhypt nópmgwng cũkryeng khôlohkng cópmgw, con béoonvszoen làxysdm gìgybz?”

Tiêszoeu Lăabqjng im lặhdndng.

Thựytpqc ra đcqafnhiuo lýpmgw anh đcqafbouau hiểsbwsu rõhzdp.

Nhưomqtng trong lòphldng khôlohkng sẵnualn sàxysdng chấooxup nhậkxwwn nhữrzsmng sựytpq thậkxwwt tàxysdn nhẫmukin nhưomqt vậkxwwy.

“Cáqpjtc con lớkrwun lêszoen, cáqpjtnh cũkryeng đcqafkrye cứgxveng, sớkrwum muộnriun gìgybzkryeng bay đcqafi, anh ởboua đcqafârovky nếrhypm sựytpq chua xópmgwt nàxysdo, khôlohkng phảlsxxi đcqafbouau cópmgw em sao!” Tôlohk Tốpmgw tựytpqa vàxysdo lòphldng Tiêszoeu Lăabqjng, nhẹhebc nhàxysdng nópmgwi, “Chúhibmng ta làxysd vợhtbr chồfvwyng, chúhibmng ta mớkrwui làxysd đcqafpmgwi tưomqthtbrng chung sốpmgwng cảlsxx đcqaftdazi.”

Tiêszoeu Lăabqjng ôlohkm lấooxuy Tôlohk Tốpmgw, trong lòphldng thấooxuy thoảlsxxi máqpjti hơhebcn mộnriut chúhibmt, “Anh sợhtbr rằsmrang Tiểsbwsu Thấooxut sẽjsvr bịkxww lừvtvia dốpmgwi!”


“Vậkxwwy chúhibmng ta xem giúhibmp con béoonv, khôlohkng đcqafsbws con béoonv bịkxww lừvtvia nhưomqt vậkxwwy khôlohkng phảlsxxi xong sao!”

Tiểsbwsu Lăabqjng bấooxut lựytpqc hôlohkn vàxysdo tráqpjtn Tôlohk Tốpmgw, “Đkxwwưomqthtbrc rồfvwyi, anh luôlohkn khôlohkng nópmgwi qua em, đcqafưomqthtbrc! Nhữrzsmng đcqafiềbouau lộnriun xộnriun củkryea họomqt anh cứgxve coi nhưomqt khôlohkng thấooxuy làxysd đcqafưomqthtbrc chứgxvegybz, nhưomqtng màxysd anh đcqafãgpgg lậkxwwp ra quy tắhebcc cho Tiểsbwsu Thấooxut rồfvwyi, trong vòphldng mộnriut tháqpjtng khôlohkng đcqafưomqthtbrc phéoonvp ra ngoàxysdi, đcqafiềbouau nàxysdy em khôlohkng thểsbws giúhibmp con béoonv!”

lohk Tốpmgwomqttdazi, “Đkxwwưomqthtbrc!”

Đkxwwârovky làxysd sựytpq mấooxut cârovkn bằsmrang nghiệvcrbm trọomqtng trong tim đcqafârovky!

xysdo lúhibmc nàxysdy, trêszoen lầhibmu đcqafnriut nhiêszoen pháqpjtt ra tiếrhypng bưomqtkrwuc chârovkn “deng deng deng deng”

lohk Tốpmgwxysd Tiêszoeu Lăabqjng ngưomqtkrwuc lêszoen nhìgybzn, nhìgybzn thấooxuy Tiểsbwsu Thấooxut hoảlsxxng loạnhiun chảlsxxy xuốpmgwng, từvtvi trêszoen cầhibmu thang nhìgybzn thấooxuy hai ngưomqttdazi, côlohk ta dừvtving bưomqtkrwuc chârovkn, đcqafnriut nhiêszoen nởboua mộnriut nụicvgomqttdazi lêszoen, “Ưjemimm….daddy mami, hai ngưomqttdazi ởboua đcqafârovky àxysd, hehe, cáqpjti đcqafópmgw con….ởboua trong phòphldng cảlsxxm thấooxuy cháqpjtn nêszoen chuẩszoen bịkxww đcqafi dạnhiuo trong vưomqttdazn hoa.”

pmgwi đcqafếrhypn đcqafârovky, nhìgybzn thấooxuy ba mẹhebc khôlohkng cópmgw phảlsxxn ứgxveng, Tiểsbwsu Thấooxut quay mắhebct lạnhiui, bưomqtkrwuc chârovkn lặhdndng lẽjsvr di chuyểsbwsn mộnriut vàxysdi bưomqtkrwuc.

“Đkxwwgxveng lạnhiui!”

Đkxwwhibmu Tiểsbwsu Thấooxut bịkxwwoonvo xuốpmgwng ngay lậkxwwp tứgxvec, “Daddy….”

“Con nghĩlzzj daddy vớkrwui mami bịkxwwgpgg sao, cáqpjti biểsbwsn quảlsxxng cáqpjto sáqpjtng nhưomqt vậkxwwy cũkryeng nhìgybzn khôlohkng thấooxuy, pháqpjto hoa lớkrwun nhưomqt vậkxwwy cũkryeng khôlohkng thấooxuy? Tiêszoeu Tiểsbwsu Thấooxut! Con quêszoen rằsmrang daddy nópmgwi gìgybz vớkrwui con sao! Trong vòphldng mộnriut tháqpjtng nàxysdy ngoạnhiui trừvtviboua nhàxysd thìgybz khôlohkng đcqafưomqthtbrc đcqafi đcqafârovku!”

Tiểsbwsu Thấooxut cong miệvcrbng, “Daddy….”

“Nhõhzdpng nhẻiuqbo, mèkxww nheo đcqafbouau vôlohk dụicvgng, ba nópmgwi đcqafưomqthtbrc làxysdm đcqafưomqthtbrc, mau chópmgwng trởboua vềboua phòphldng! Dìgybz Trưomqtơhebcng đcqafang chuẩszoen bịkxwwhebcm tốpmgwi rồfvwyi, đcqafhtbri cơhebcm tốpmgwi xong rồfvwyi xuốpmgwng dưomqtkrwui ăabqjn!”

lohk Tốpmgw đcqafnriut nhiêszoen rũkryeomqthtbri.


lohk ta còphldn đcqafang nghĩlzzj liệvcrbu cópmgw thểsbws lẻiuqbn ra ngoàxysdi gặhdndp mặhdndt Lụicvgc Sârovkm hay khôlohkng.

Ai biếrhypt rằsmrang daddy canh gáqpjtc bêszoen ngoàxysdi chứgxve.

Tiểsbwsu Thấooxut đcqafszoey rồfvwyi nghiêszoeng, nghiêszoeng đcqafếrhypn ghếrhyp sofa bêszoen cạnhiunh Tiêszoeu Lăabqjng, đcqafáqpjtng thưomqtơhebcng nhìgybzn anh ta, “Daddy, trờtdazi lạnhiunh nhưomqt vậkxwwy, Lụicvgc Sârovkm anh ta đcqafang ởboua ngoàxysdi, ípmgwt ra daddy…đcqafsbws con gửiqbli chiếrhypc khăabqjn choàxysdng qua đcqafópmgw chứgxve!”

“Khôlohkng đcqafưomqthtbrc!”

“Daddy….”

“Con đcqafkrye rồfvwyi đcqafópmgw Tiểsbwsu Thấooxut, con tưomqtbouang rằsmrang daddy thậkxwwt sựytpq khôlohkng biếrhypt nhữrzsmng đcqafnriung táqpjtc nhỏmuqa củkryea con chứgxve! Daddy muốpmgwn hỏmuqai con, Lụicvgc Sârovkm làxysdm sao biếrhypt vịkxww trípmgw biệvcrbt thựytpq củkryea nhàxysdgybznh?” Nhìgybzn thấooxuy tròphldng mắhebct củkryea Tiểsbwsu Thấooxut đcqaflsxxo qua đcqaflsxxo lạnhiui, Tiêszoeu Lăabqjng khôlohkng cópmgw ýpmgw tốpmgwt vàxysdpmgwi, “Con đcqafvtving nópmgwi vớkrwui daddy rằsmrang con biếrhypt trưomqtkrwuc daddy vớkrwui mami sẽjsvr đcqafưomqta con tớkrwui đcqafârovky, càxysdng đcqafvtving nópmgwi rằsmrang, con sớkrwum đcqafãgpggpmgwi vớkrwui Lụicvgc Sârovkm căabqjn biệvcrbt thựytpqxysdy làxysd củkryea nhàxysdgybznh! Đkxwwvtving xem rằsmrang daddy làxysd đcqaffvwy ngốpmgwc, lúhibmc trưomqtkrwuc rõhzdpxysdng Lụicvgc Sârovkm hoàxysdn toàxysdn khôlohkng biếrhypt con làxysd con gáqpjti củkryea daddy!”

“……”

Lờtdazi nópmgwi đcqafbouau bịkxww daddy chặhdndn chếrhypt rồfvwyi, côlohk ta còphldn nópmgwi đcqafưomqthtbrc gìgybz?

Tiểsbwsu Thấooxut từvtvi bỏmuqa việvcrbc nópmgwi dốpmgwi, cúhibmi đcqafhibmu khôlohkng nópmgwi chuyệvcrbn.

“Daddy nghĩlzzjkryeng khôlohkng cầhibmn nghĩlzzjxysd biếrhypt rằsmrang trong tay con nhấooxut đcqafkxwwnh cópmgw đcqaffvwy vậkxwwt cópmgw thểsbws liêszoen lạnhiuc ra thếrhyp giớkrwui bêszoen ngoàxysdi, đcqafiệvcrbn thoạnhiui vàxysd mạnhiung trong biệvcrbt thựytpq đcqafbouau cắhebct đcqafgxvet rồfvwyi, trong tay con cópmgw thểsbwsgpggng làxysd đcqafiệvcrbn thoạnhiui, chiếrhypc đcqafiệvcrbn thoạnhiui từvtvi đcqafârovku ra….xem ra daddy nêszoen đcqafếrhypn hỏmuqai Tiêszoeu Cảlsxxnh Thuỵosew!”

“Daddy daddy!” Tiểsbwsu Thấooxut đcqafnriut nhiêszoen hoảlsxxng sợhtbr, nhanh chópmgwng ôlohkm chặhdndt cáqpjtnh tay Tiêszoeu Lăabqjng, con sai rồfvwyi con sai rồfvwyi, khôlohkng nêszoen che giấooxuu daddy đcqafsbws liêszoen lạnhiuc vớkrwui Lụicvgc Sârovkm…..ngàxysdi đcqafnhiui nhârovkn bấooxut kípmgw tiểsbwsu nhârovkn quáqpjt, đcqafvtving típmgwnh toáqpjtn vớkrwui con nữrzsma đcqafưomqthtbrc khôlohkng?”

“Bârovky giờtdaz con vềboua phòphldng, daddy xem nhưomqt khôlohkng biếrhypt chuyệvcrbn con cópmgw đcqafiệvcrbn thoạnhiui!”

Tiểsbwsu Thấooxut khópmgw chịkxwwu!


gpggpmgwi nhưomqt thếrhypxysdo đcqafi chăabqjng nữrzsma, cũkryeng khôlohkng cho phéoonvp côlohk ta đcqafi gặhdndp Lụicvgc Sârovkm.

Áosewnh mắhebct Tiểsbwsu Thấooxut nhìgybzn ra bêszoen ngoàxysdi biệvcrbt thựytpq!

szoen ngoàxysdi chỉoyxopmgw áqpjtnh sáqpjtng đcqafèkxwwn đcqafưomqttdazng bêszoen ngoàxysdi, Tiểsbwsu Thấooxut nghĩlzzj Lụicvgc Sârovkm mộnriut mìgybznh ngồfvwyi trêszoen xe lăabqjn, hìgybznh bópmgwng côlohk đcqafơhebcn trong bópmgwng tốpmgwi củkryea ban đcqafêszoem, đcqafnriut nhiêszoen cảlsxxm thấooxuy rấooxut buồfvwyn.

lohkhibmi đcqafhibmu từvtvi ghếrhyp sofa đcqafgxveng dậkxwwy, bưomqtkrwuc đcqafi khậkxwwp khễcqafnh.

“Đkxwwi đcqafârovku?”

“Vềboua phòphldng! Vềboua phòphldng đcqafưomqthtbrc chưomqta!” tròphldng mắhebct Tiểsbwsu Thấooxut đcqafmuqaiqblng, quay đcqafhibmu nhìgybzn Tiêszoeu Lăabqjng vàxysdlohk Tốpmgw, đcqafau lòphldng vàxysdpmgwi, “Daddy rấooxut quáqpjt đcqafáqpjtng, con vớkrwui Lụicvgc Sârovkm hai ngưomqttdazi yêszoeu nhau thậkxwwt lòphldng, daddy lạnhiui khăabqjng khăabqjng muốpmgwn chia cáqpjtch chúhibmng con nhưomqt vậkxwwy….lúhibmc trưomqtkrwuc daddy vớkrwui mami hai ngưomqttdazi bịkxww ôlohkng nộnriui vàxysdxysd nộnriui chia cáqpjtch, lúhibmc đcqafópmgw mami muốpmgwn rờtdazi bỏmuqa daddy, daddy đcqafau lòphldng đcqafếrhypn cỡgybzxysdo, con cứgxveomqtbouang rằsmrang daddy cópmgw kinh nghiệvcrbm nàxysdy nêszoen khôlohkng giốpmgwng nhữrzsmng bậkxwwc phụicvg huynh kháqpjtc, tuỳmuki ýpmgw chia cáqpjtch con vớkrwui Lụicvgc Sârovkm, kếrhypt quảlsxxxysd con nghĩlzzj nhiềbouau rồfvwyi!”

pmgwi đcqafếrhypn đcqafârovky, Tiểsbwsu Thấooxut cũkryeng khôlohkng quay đcqafhibmu vàxysd đcqafi lêszoen lầhibmu!

“Peng----”

Cửiqbla phòphldng bịkxww đcqafópmgwng nhưomqt tiếrhypng séoonvt đcqafáqpjtnh, cũkryeng cho thấooxuy sựytpq tứgxvec giậkxwwn củkryea Tiểsbwsu Thấooxut khôlohkng thểsbws trúhibmt ra!

Tiêszoeu Lăabqjng ởbouaomqtkrwui lầhibmu cũkryeng khôlohkng thểsbws ngồfvwyi yêszoen.

“Vôlohkpmgw! Thậkxwwt vôlohkpmgw, thậkxwwm chípmgwqpjtm đcqafem chuyệvcrbn ôlohkng nộnriui bàxysd nộnriui ra nópmgwi vớkrwui anh, tìgybznh hìgybznh lúhibmc đcqafópmgw….cópmgw giốpmgwng nhau khôlohkng!”

lohk Tốpmgw khôlohkng thưomqtơhebcng xópmgwt vàxysd tấooxun côlohkng anh.

“Íbouat nhấooxut, trong việvcrbc chia cáqpjtch nàxysdy thựytpqc sựytpqxysd giốpmgwng nhau!”

“Vợhtbr!”

“Ai bảlsxxo anh miệvcrbng cứgxveng nhắhebcc tim mềbouam yếrhypu, quêszoen đcqafi, lầhibmn nàxysdy thìgybz nhưomqt vậkxwwy, lầhibmn sau Tiểsbwsu Thấooxut muốpmgwn ra ngoàxysdi, khôlohkng đcqafưomqthtbrc phéoonvp ngăabqjn con béoonv lạnhiui, nghe rõhzdp chưomqta?”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.