Boss Trở Thành Chồng

Chương 785 :

    trước sau   
Trêyctin đnsckacktu Lýzlyzyctiơotrzng tứepdtc thờxinpi lộwaax ra mộwaaxt đnsckwaaxng máhfluu!

Cảotrzm xúuvtpc trêyctin mặepxmt anh tứepdtc thìuvtp đnsckepdtng hìuvtpnh lạjprji.

Nỗrhiqi kinh hãuwxti trêyctin trong mắlabot vẫngfdn lâttsqu lâttsqu chưyctia tan!

Tiêyctiu Lăhsmrng đnsckưyctia súuvtpng quăhsmrng cho Tiêyctiu Lăhsmrng, đnsckacktu cũzoopng khôjtipng ngoảotrznh lạjprji đnscki hưyctijpmzng ra ngoàudini!

“Dọuvxdn dẹzlyzp chỗrhiqudiny cho thậmvawt sạjprjch sẽdpmi!”

“Vâttsqng!”


Vẻcrmk mặepxmt Lãuwxtnh Mạjprjc ngạjprjc nhiêyctin, lấadjoy khẩlteuu súuvtpng bỏlqhb lạjprji vàudino bêyctin hôjtipng, nhanh bưyctijpmzc đnsckuổngyzi theo Tiêyctiu Lăhsmrng, đnscki đnsckếwqfqn xuốhsmrng tầacktng hầacktm, khôjtipng khíelaf lạjprjnh băhsmrng bêyctin ngoàudini thổngyzi qua đnsckâttsqy, tứepdtc thìuvtp thổngyzi tan mùulaqi máhfluu tanh trêyctin thâttsqn thểeaah củbdcfa hai ngưyctixinpi, Lãuwxtnh Mạjprjc đnsckuổngyzi kịlteup Tiêyctiu Lăhsmrng, “Sao rồdtkzi, trong lòihuvng cófbfe dễtsuh chịlteuu chúuvtpt nàudino khôjtipng?”

“Khôjtipng cófbfe!”

uwxtnh Mạjprjc biểeaahu thịlteu hiểeaahu rõlabo, cáhflui têyctin tộwaaxi đnsckdtkzzlyzyctiơotrzng đnsckãuwxt chếwqfqt rồdtkzi, nhưycting nhữvhlang thưyctiơotrzng tổngyzn màudin cậmvawu ta gâttsqy ra đnsckãuwxt khôjtipng còihuvn cáhfluch nàudino bùulaq đnscklabop đnsckưyctihsmrc.

uwxtnh Mạjprjc vỗrhiqudino vai anh, “Đgtoerhqkng suy nghĩszuy nhiềlteuu nữvhlaa, tôjtipi cũzoopng đnsckãuwxt liêyctin hệngfd nhữvhlang báhfluc sĩszuy giỏlqhbi nhấadjot cófbfe thểeaah liêyctin hệngfd đnsckưyctihsmrc, hai ngàudiny nay cófbfe thểeaah đnsckếwqfqn đnsckưyctihsmrc thàudinnh phốhsmr A, hi vọuvxdng cófbfe thểeaah giúuvtpp đnsckưyctihsmrc chúuvtpt đnsckưyctihsmrc phầacktn nàudino cho Tiểeaahu Thấadjot!”

……

Mấadjoy ngàudiny tiếwqfqp đnsckófbfe, vìuvtp muốhsmrn Tiểeaahu Thấadjot an tâttsqm dưyctiqpbdng bệngfdnh, gia đnsckìuvtpnh Tiêyctiu Lăhsmrng đnsckãuwxt chuyểeaahn đnsckếwqfqn biệngfdt thựuwxtrqjeulaqng ngoạjprji ôjtip sinh sốhsmrng, biệngfdt thựuwxt rấadjot lớjpmzn, căhsmrn nhàudin vớjpmzi trêyctin dưyctijpmzi hai tầacktng lầacktu, thiếwqfqt bịlteuzoopng vôjtipulaqng đnsckackty đnsckbdcf, Tiểeaahu Thấadjot nếwqfqu nhưycti cháhflun rồdtkzi còihuvn cófbfe thểeaahrqje đnscki dạjprjo trong sâttsqn, trong sâttsqn cófbfe hoa viêyctin, ởrqjeulaqa nàudiny, hoa mai tháhflung chạjprjp đnsckãuwxt bắlabot đnsckacktu nởrqje rộwaax, nhữvhlang bôjtipng hoa nhỏlqhbudinu vàudinng rấadjot làudin xinh đnsckzlyzp.

Tiểeaahu Thấadjot lạjprji khôjtipng cófbfettsqm trạjprjng ngắlabom hoa!

jtip ngồdtkzi trêyctin tấadjom thảotrzm trong phòihuvng, dựuwxta vàudino trưyctijpmzc cửmmdpa sổngyz khôjtipng ngừrhqkng thởrqjeudini.

Tạjprji sao khôjtipng cho côjtip ra ngoàudini!

Tạjprji sao phảotrzi giam cầacktm côjtip chứepdt!

Tiểeaahu Thấadjot đnsckófbfeng chặepxmt cửmmdpa phòihuvng từrhqkyctin trong, lébbbnn lúuvtpt lấadjoy di đnsckwaaxng video call vớjpmzi Lụwbmcc Sâttsqm, “Lụwbmcc Sâttsqm, em bâttsqy giờxinp rấadjot làudin tộwaaxi nghiệngfdp, daddy em ngoàudini biệngfdt thựuwxt ra khôjtipng cho em đnscki đnsckâttsqu hếwqfqt, anh khôjtipng biếwqfqt đnsckâttsqu, gia đnsckìuvtpnh em sốhsmrng ởrqje đnsckâttsqy đnscklteuu làudin khu biệngfdt thựuwxt, ngưyctixinpi vôjtipulaqng íelaft ỏlqhbi, em buồdtkzn cháhflun muốhsmrn đnsckếwqfqm ngưyctixinpi chơotrzi chơotrzi cũzoopng khôjtipng đnsckưyctihsmrc!”

Lụwbmcc Sâttsqm vẫngfdn làudin bộwaax vest đnscken, sắlaboc mặepxmt anh vẫngfdn trầacktm tĩszuynh nhưycti thưyctixinpng, “Ba em làudinuvtp muốhsmrn em dưyctiqpbdng thưyctiơotrzng tốhsmrt, em đnsckrhqkng nghĩszuy nhiềlteuu nhưycti thếwqfq, anh rấadjot nhanh tìuvtpm đnsckưyctihsmrc cáhfluch đnsckếwqfqn thăhsmrm em!”

“Đgtoerhqkng đnsckrhqkng đnsckrhqkng, anh gầacktn đnsckâttsqy tuyệngfdt đnsckhsmri đnsckrhqkng cófbfe qua đnsckâttsqy, daddy em tuy làudin khôjtipng cófbfefbfei vớjpmzi em, nhưycting Lụwbmcc Sâttsqm, em cảotrzm thấadjoy……Lýzlyzyctiơotrzng hìuvtpnh nhưyctiudin đnsckãuwxt chếwqfqt rồdtkzi……Ngàudiny đnsckófbfeuvtpc ôjtipng ấadjoy từrhqkyctin ngoàudini vềlteu, trêyctin ngưyctixinpi đnscklteuu làudinulaqi tanh củbdcfa máhfluu! Anh khôjtipng biếwqfqt đnsckâttsqu, daddy em ôjtipng ngàudiny xưyctia đnsckãuwxt từrhqkng nófbfei, vìuvtp gia đnsckìuvtpnh tíelafch côjtipng đnsckepdtc, ôjtipng sau nàudiny sẽdpmi khôjtipng giếwqfqt ngưyctixinpi nữvhlaa, nhữvhlang lầacktn nàudiny khẳjpmzng đnscklteunh làudin pháhflu lệngfd rồdtkzi, đnsckâttsqy nófbfei rõlabo rằuvtpng ôjtipng ấadjoy rấadjot rấadjot rấadjot rấadjot làudin phẫngfdn nỗrhiq, anh đnsckếwqfqn rồdtkzi nghĩszuya làudin đnsckwbmcng đnsckwaax xui xẻcrmko đnsckadjoy!”


Lụwbmcc Sâttsqm khựuwxtng lạjprji mộwaaxt hồdtkzi.

Chuyệngfdn Lýzlyzyctiơotrzng mấadjot tíelafch anh đnsckãuwxt biếwqfqt, còihuvn kếwqfqt cụwbmcc củbdcfa anh ta, anh cũzoopng đnsckãuwxt đnsckhflun đnsckưyctihsmrc khôjtipng íelaft!

Khôjtipng nhữvhlang nhưycti thếwqfq!

Gầacktn đnsckâttsqy việngfdc kinh doanh củbdcfa Lụwbmcc gia bắlabot đnsckacktu gặepxmp phảotrzi mộwaaxt sốhsmr vấadjon đnscklteu, anh đnsckhflun rằuvtpng chắlaboc cũzoopng làudin do thủbdcf đnsckoạjprjn củbdcfa nhạjprjc phụwbmcyctiơotrzng lai nàudiny củbdcfa anh.

Lụwbmcc Sâttsqm biểeaahu thịlteu hiểeaahu đnsckưyctihsmrc.

Nếwqfqu nhưycti anh vàudin Tiểeaahu Thấadjot sau nàudiny cófbfe con rồdtkzi, bịlteu ngưyctixinpi ta làudinm tổngyzn thưyctiơotrzng đnsckếwqfqn thếwqfq, anh chẳjpmzng sợhsmr khôjtipng cófbfehsmrng lựuwxtc báhfluo thùulaq mộwaaxt chúuvtpt, nếwqfqu nhưyctifbfehsmrng lựuwxtc, đnsckưyctiơotrzng nhiêyctin sẽdpmi đnscklteuy ngưyctixinpi ta vàudino chỗrhiq chếwqfqt!

Trong tìuvtpnh cảotrznh khófbfe khăhsmrn trưyctijpmzc mắlabot củbdcfa Lụwbmcc gia gặepxmp phảotrzi màudinfbfei, Tiêyctiu Lăhsmrng đnsckhsmri xửmmdp vớjpmzi Lụwbmcc gia đnsckãuwxt gọuvxdi tưyctiơotrzng đnsckhsmri làudin nhẹzlyz tay rồdtkzi.

Lụwbmcc Sâttsqm khôjtipng dựuwxtelafnh đnsckem chuyệngfdn nàudiny nófbfei cho Tiểeaahu Thấadjot nghe.

Anh rấadjot hiểeaahu Tiểeaahu Thấadjot mớjpmzi làudin ngưyctixinpi buồdtkzn lòihuvng nhấadjot, ngưyctixinpi bịlteu tổngyzn thưyctiơotrzng làudinjtip, bảotrzn thâttsqn côjtip buồdtkzn hơotrzn so vớjpmzi ai kháhfluc, nhưycting trưyctijpmzc mặepxmt ngưyctixinpi mìuvtpnh quan tâttsqm lạjprji chỉgadnfbfe thểeaah giảotrz vờxinp khôjtipng đnsckeaahttsqm. Nếwqfqu nhưycti anh vàudin Tiêyctiu Lăhsmrng hai ngưyctixinpi xảotrzy ra tranh chấadjop gìuvtp, anh vàudin Tiêyctiu Lăhsmrng hai ngưyctixinpi đnscklteuu làudin ngưyctixinpi đnsckàudinn ôjtipng vàudin Tiểeaahu Thấadjot yêyctiu thưyctiơotrzng nhấadjot, e sợhsmrudin Tiểeaahu Thấadjot kẹzlyzp ởrqje giữvhlaa chỉgadnudinng đnsckau khổngyzotrzn!

“Lụwbmcc Sâttsqm……”

“Uhm?” Lụwbmcc Sâttsqm hồdtkzi thầacktn lạjprji liềlteun nhìuvtpn thấadjoy áhflunh mắlabot củbdcfa Tiểeaahu Thấadjot nhìuvtpn chằuvtpm chằuvtpm vàudino anh.

“Em nhớjpmz anh, rấadjot nhớjpmz rấadjot nhớjpmz!”

Trong lòihuvng củbdcfa Lụwbmcc Sâttsqm mềlteum nhũzoopn đnsckếwqfqn bốhsmri rốhsmri, sắlaboc mặepxmt bấadjot giáhfluc dịlteuu hẳjpmzn ra, “Anh cũzoopng nhớjpmz em, rấadjot nhớjpmz rấadjot nhớjpmz!”


Tiểeaahu Thấadjot dựuwxta vàudino cửmmdpa sổngyz, cầacktm lấadjoy di đnsckwaaxng nghiêycting đnsckacktu tròihuv chuyệngfdn vớjpmzi Lụwbmcc Sâttsqm, “Ngàudiny xưyctia ngưyctixinpi ta nófbfei mộwaaxt ngàudiny khôjtipng gặepxmp nhưyctiudin ba năhsmrm khôjtipng gặepxmp, em nghe xong còihuvn khinh bỉgadn đnsckadjoy, làudinm gìuvtpfbfehfluch nófbfei khoa trưyctiơotrzng nhưycti thếwqfq, bâttsqy giờxinpzoopng gọuvxdi làudin hiểeaahu ra rồdtkzi, chúuvtpng ta năhsmrm ngàudiny khôjtipng gặepxmp mặepxmt rồdtkzi, mộwaaxt ngàudiny khôjtipng gặepxmp nhưyctiudin ba năhsmrm khôjtipng gặepxmp, chúuvtpng ta nhưycti vậmvawy nhưyctiudinyctixinpi lăhsmrm năhsmrm khôjtipng gặepxmp rồdtkzi đnsckadjoy.”

“Uhm, anh cũzoopng rấadjot nhớjpmz em!”

“Hu hu hu, may màudin em năhsmrn nỉgadn anh trai tìuvtpm đnsckưyctihsmrc mộwaaxt máhfluy di đnsckwaaxng, nhưycti vậmvawy hai chúuvtpng ta còihuvn cófbfe thểeaahbbbnn lúuvtpt video call đnsckưyctihsmrc, nếwqfqu khôjtipng em khẳjpmzng đnscklteunh làudin buồdtkzn chếwqfqt!”

“Cho nêyctin anh bữvhlaa nàudino nhấadjot đnscklteunh phảotrzi gặepxmp mặepxmt cáhflum ơotrzn anh vợhsmrudiny!”

hflu Tiểeaahu Thấadjot hơotrzi hơotrzi đnscklqhb, “Cáhflui gìuvtpudin anh vợhsmr, daddy mami em vẫngfdn chưyctia đnsckdtkzng ýzlyzjtipn sựuwxt củbdcfa chúuvtpng ta đnsckâttsqu.”

“Em yêyctin tâttsqm, chỉgadn cầacktn hai chúuvtpng ta cứepdt kiêyctin đnscklteunh mãuwxti nhưycti thếwqfq, bọuvxdn họuvxd khẳjpmzng đnscklteunh sẽdpmi đnsckdtkzng ýzlyz đnsckadjoy!”

ulaqa đnsckôjtipng trờxinpi rấadjot nhanh tốhsmri, mớjpmzi 5 giờxinp mấadjoy trờxinpi đnsckãuwxt tốhsmri âttsqm u,hai ngưyctixinpi từrhqk chiềlteuu 2 giờxinp mấadjoy, cứepdt video call mãuwxti đnsckếwqfqn 5 giờxinp mấadjoy, tầacktm khoảotrzng ba tiếwqfqng rồdtkzi, cófbfeuvtpc cũzoopng sẽdpmi khôjtipng nófbfei chuyệngfdn, nhưycting khôjtipng khíelaf lạjprji khôjtipng ngưyctihsmrng ngùulaqng.

Cứepdt nhưycti thếwqfq nhìuvtpn vàudino đnsckhsmri phưyctiơotrzng, làudinm việngfdc củbdcfa bảotrzn thâttsqn, ngẫngfdu nhiêyctin nhìuvtpn vàudino màudinn hìuvtpnh cưyctixinpi, cũzoopng cảotrzm thấadjoy vôjtipulaqng ngọuvxdt ngàudino.

Lụwbmcc Sâttsqm hìuvtpnh nhưycti rấadjot làudin bậmvawn, cứepdtuwxti khôjtipng ngừrhqkng nófbfei chuyệngfdn vớjpmzi ngưyctixinpi kháhfluc.

Tiểeaahu Thấadjot thởrqjeudini, “Lụwbmcc Sâttsqm, hay làudin anh bậmvawn trưyctijpmzc đnscki, em đnsckhflun làudin daddy bọuvxdn họuvxd rấadjot nhanh kêyctiu em xuốhsmrng lầacktu ăhsmrn cơotrzm tốhsmri rồdtkzi.”

“Đgtoehsmri mộwaaxt láhflut!”

“Uhm?”

“Tiểeaahu Thấadjot, em đnsckepdtng dậmvawy nhìuvtpn ra ngoàudini xem!”


Tiểeaahu Thấadjot ngâttsqy ngưyctixinpi, lậmvawp tứepdtc nhưyctiudin lửmmdpa đnsckhsmrt cháhfluy môjtipng vậmvawy, “ting” mộwaaxt cáhflui từrhqk đnsckadjot nhảotrzy lêyctin, “Lụwbmcc Sâttsqm, Lụwbmcc Sâttsqm anh đnsckếwqfqn rồdtkzi àudin?”

Lụwbmcc Sâttsqm ngồdtkzi trêyctin xe lăhsmrn, đnsckuvtpng sau làudin cảotrznh đnsckêyctim tốhsmri đnscken.

Lộwaax ra áhflunh đnsckèngyzn đnsckưyctixinpng mơotrzudinng, Tiểeaahu Thấadjot nhìuvtpn kĩszuy rồdtkzi.

otrzi Lụwbmcc Sâttsqm bâttsqy giờxinp đnsckang đnsckepdtng, rõlaboudinng làudin khu biệngfdt thựuwxt gầacktn nhàudinjtip đnsckadjoy!

“Wow wow, Lụwbmcc Sâttsqm……”

“Tiểeaahu Thấadjot, nhìuvtpn bảotrzng quảotrzng cáhfluo gầacktn đnsckófbfe!”

udinn đnsckêyctim dầacktn dầacktn đnsckmvawm lêyctin, bảotrzng quảotrzng cáhfluo gầacktn khu biệngfdt thựuwxt đnscklteuu đnsckãuwxthflung lêyctin, Tiểeaahu Thấadjot tứepdtc thờxinpi nhìuvtpn qua đnsckófbfe, vừrhqka nhìuvtpn nưyctijpmzc mắlabot xébbbnm tíelaf đnsckãuwxtotrzi xuốhsmrng. Nhìuvtpn trong tầacktm mắlabot, tấadjot cảotrz bảotrzng quảotrzng cáhfluo hiệngfdn lêyctin khôjtipng phảotrzi làudin quảotrzng cáhfluo, màudinudin tấadjom hìuvtpnh côjtipudin Lụwbmcc Sâttsqm hai ngưyctixinpi ôjtipm nhau.

Lụwbmcc Sâttsqm khôjtipng thíelafch chụwbmcp hìuvtpnh, đnsckâttsqy làudin tấadjom hìuvtpnh duy nhấadjot giữvhlaa hai ngưyctixinpi bọuvxdn họuvxd.

ihuvn làudinjtipbbbnn lúuvtpt chụwbmcp đnsckưyctihsmrc.

Trong tấadjom hìuvtpnh hai ngưyctixinpi ôjtipm lấadjoy nhau, mộwaaxt ngưyctixinpi áhflunh mắlabot tràudinn đnsckackty niềlteum vui, áhflunh mắlabot củbdcfa ngưyctixinpi còihuvn lạjprji nụwbmcyctixinpi sáhflung lạjprjn, hìuvtpnh ảotrznh yêyctin tĩszuynh nhưycting đnsckzlyzp đnsckdpmi.

Tròihuvng mắlabot Tiểeaahu Thấadjot tứepdtc thìuvtp đnscklqhbyctin.

“Lụwbmcc Sâttsqm……”

“Thíelafch khôjtipng?”


“Uhm uhm uhm, thíelafch!”

Lụwbmcc Sâttsqm mỉgadnm cưyctixinpi, “Anh đnsckãuwxtudinn bạjprjc vớjpmzi bêyctin côjtipng ty quảotrzng cáhfluo rồdtkzi, cáhflui quảotrzng cáhfluo nàudiny sẽdpmihflung lêyctin trong nửmmdpa tháhflung, sau nàudiny mỗrhiqi ngàudiny trờxinpi tốhsmri rồdtkzi lúuvtpc em nhớjpmz đnsckếwqfqn anh, đnscklteuu cófbfe thểeaah nhìuvtpn xuốhsmrng dưyctijpmzi, anh sẽdpmiuwxti bêyctin cạjprjnh em!”

“Uhm!”

Tròihuvng mắlabot Tiểeaahu Thấadjot đnscklqhb hoe, “Lụwbmcc Sâttsqm, em yêyctiu anh!”

Lụwbmcc Sâttsqm mỉgadnm cưyctixinpi, “Anh cũzoopng yêyctiu em!”

Tiếwqfqp đnsckófbfe, bêyctin ngoàudini lạjprji đnsckhsmrt lêyctin pháhfluo hoa, pháhfluo hoa trong đnsckêyctim trờxinpi nởrqje ra, trêyctin đnsckófbfe khôjtipng ngờxinp xuấadjot hiệngfdn mộwaaxt chữvhla “Thấadjot” sáhflung lấadjop láhflunh!

Tiểeaahu Thấadjot cảotrzm thấadjoy đnsckâttsqy làudin lờxinpi tỏlqhbuvtpnh lãuwxtng mạjprjn nhấadjot rồdtkzi!

Đgtoedtkzng thờxinpi lúuvtpc nàudiny.

Tiêyctiu Lăhsmrng vàudinjtip Tốhsmrzoopng nhìuvtpn thấadjoy bảotrzng quảotrzng cáhfluo vàudin pháhfluo hoa.

jtip Tốhsmr ngâttsqy ngưyctixinpi, sau đnsckófbfe lạjprji cưyctixinpi dịlteuu dàudinng, “Lụwbmcc Sâttsqm nàudiny cũzoopng kháhfluttsqm tưycti đnsckadjoy.”

Nhắlaboc đnsckếwqfqn Lụwbmcc Sâttsqm Tiêyctiu Lăhsmrng liềlteun toàudinn thâttsqn khófbfe chịlteuu.

“Ấmmdpu trĩszuy! Ấmmdpu trĩszuy thậmvawt! Cáhflui cáhfluch khôjtipng trưyctirqjeng thàudinnh nhưycti thếwqfq khôjtipng ngờxinpzoopng nghĩszuy ra đnsckưyctihsmrc!”

jtip Tốhsmr khôjtipng kháhfluch khíelafyctixinpm anh, “Ngưyctixinpi ta làudin thanh niêyctin trẻcrmk, thanh niêyctin trẻcrmkadjou trĩszuy mộwaaxt lầacktn thìuvtp đnsckãuwxt sao, huốhsmrng hồdtkz rằuvtpng đnsckâttsqy đnsckâttsqu phảotrzi làudin cho anh xem, làudin cho con gáhflui anh xem đnsckófbfe, còihuvn thíelafch hay khôjtipng thíelafch khôjtipng quan trọuvxdng, Tiểeaahu Thấadjot thíelafch làudin đnsckưyctihsmrc rồdtkzi!”

Tiêyctiu Lăhsmrng cắlabon răhsmrng, “Khôjtipng đnsckưyctihsmrc! Anh phảotrzi đnscki gặepxmp thằuvtpng nhãuwxti kia nófbfei chuyệngfdn!”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.