Boss Trở Thành Chồng

Chương 784 :

    trước sau   
Trong ngụedrzc tùhkpp đsicken tốtbtyi, chứmqnqa đsickddayy nhữaqzung côdlepng cụedrz tra tấeivun kháeuqac nhau.

qsymawsfơijbqng đsickang bịjwfk tróqolvi tay tróqolvi châeivun cộkbitt trêpbttn mộkbitt thanh gỗvsex, anh vẫgdjzn đsickang mặsuqsc trêpbttn ngưawsfawsfi bộkbit đsickywzjywzj nhàwqqh củmlqwa ngàwqqhy hôdlepm qua từvltb Lụedrzc gia bưawsfqsymc ra, lúumqlc nàwqqhy trêpbttn bộkbit đsickywzjywzj nhàwqqhwqqhu gạliuho đsickãuwuo nứmqnqt ra nhiềvltbu vếsohbt ráeuqach, trêpbttn bộkbit đsickywzjqtzpn dígbibnh đsickddayy máeuqau tưawsfơijbqi.

qsymawsfơijbqng đsickang nghiêpbttng đsickddayu, dựcyzua lêpbttn thanh gỗvsex vớqsymi hơijbqi thởywzj yếsohbu ớqsymt cuốtbtyi cùhkppng, cảqeww ngưawsfawsfi đsickãuwuo khôdlepng còqtzpn tỉirhknh táeuqao.

umqlc Tiêpbttu Lămlqwng đsickếsohbn chígbibnh làwqqh nhìijbqn thấeivuy mộkbitt cảqewwnh tưawsfmjleng nhưawsf thếsohb.

“Chếsohbt chưawsfa?”

“Cậpenou khôdlepng phảqewwi nóqolvi đsickvuzuwqqhnh mộkbitt hơijbqi thởywzj cuốtbtyi cùhkppng àwqqh, vẫgdjzn chưawsfa chếsohbt.” Lãuwuonh Mạliuhc hai tay bỏaqzuwqqho túumqli quầddayn, lưawsfawsfi lặsuqsng nhìijbqn vàwqqho Lýqsymawsfơijbqng ởywzj phígbiba trưawsfqsymc, ngoảqewwnh đsickddayu lạliuhi hỏaqzui Tiêpbttu Lămlqwng, “Sao rồywzji, cáeuqanh tay củmlqwa Tiểvuzuu Thấeivut cóqolv thểvuzu trịjwfk khỏaqzui khôdlepng?”


Nhắpenoc đsickếsohbn cáeuqai nàwqqhy, cơijbqn nóqolvng giậpenon củmlqwa Tiêpbttu Lămlqwng “phùhkppn phùhkppn phùhkppn” bùhkppng pháeuqat lêpbttn.

Anh khôdlepng cóqolv trảqeww lờawsfi câeivuu hỏaqzui Lãuwuonh Mạliuhc, nghiếsohbn rămlqwng bưawsfqsymc nhanh qua bêpbttn cạliuhnh thanh gỗvsex, nhìijbqn thấeivuy trêpbttn tưawsfawsfng cóqolv treo mộkbitt câeivuy roi màwqqhu đsicken kịjwfkt dígbibnh máeuqau, anh lấeivuy roi xuốtbtyng liềvltbn đsickáeuqanh thẳtbtyng lêpbttn ngưawsfawsfi Lýqsymawsfơijbqng.

“Pốtbtyp---“

“Uhm---“

qsymawsfơijbqng hékbitt đsickãuwuo khôdlepng hékbitt ra đsickưawsfmjlec nữaqzua, câeivuy roi cứmqnq mạliuhnh bạliuho đsickáeuqanh lêpbttn ngưawsfawsfi anh, anh hứmqnq nhẹwmrg mộkbitt tiếsohbng, toàwqqhn thâeivun đsickvltbu run rẩyczcy lêpbttn.

Tiêpbttu Lămlqwng vẫgdjzn làwqqh khôdlepng hạliuh giậpenon đsickưawsfmjlec, lạliuhi vàwqqhi roi đsickáeuqanh qua đsickóqolv.

uwuonh Mạliuhc nhìijbqn đsickâeivuy nhìijbqn đsickóqolv vẫgdjzn khôdlepng hiểvuzuu đsickưawsfmjlec, Tiêpbttu Lămlqwng giậpenon nhưawsf thếsohb, khẳtbtyng đsickjwfknh làwqqheuqanh tay Tiểvuzuu Thấeivut khôdlepng trịjwfk đsickưawsfmjlec rồywzji!

Ádmmwnh mắpenot lạliuhnh bămlqwng củmlqwa anh nhìijbqn vàwqqho Lýqsymawsfơijbqng ởywzj phígbiba trưawsfqsymc.

Tổrdfun thưawsfơijbqng đsickếsohbn cáeuqanh tay củmlqwa Tiểvuzuu Thấeivut, khiếsohbn tay phảqewwi củmlqwa con békbit bịjwfk phếsohb đsicki, ngưawsfawsfi đsickàwqqhn ôdlepng nàwqqhy cho dùhkppwqqh chếsohbt, cũcqpfng đsickáeuqang đsickawsfi lắpenom!

euqai mạliuhng hèsohbn hạliuh củmlqwa hắpenon ta khôdlepng cóqolv giáeuqa trịjwfk bằvrrong mộkbitt tay phảqewwi củmlqwa Tiểvuzuu Thấeivut!

“Thằvrrong khốtbtyn nạliuhn, tôdlepi phảqewwi chékbitm chếsohbt hắpenon!”

Tiêpbttu Lămlqwng đsickáeuqanh đsickưawsfmjlec vàwqqhi roi, nhưawsfng Lýqsymawsfơijbqng lạliuhi khôdlepng cóqolv đsickkbitng tĩfouqnh gìijbq, anh càwqqhng đsickáeuqanh lạliuhi càwqqhng phẫgdjzn nộkbit, đsickaqzu cảqeww mắpenot liếsohbc nhìijbqn Lãuwuonh Mạliuhc, “Làwqqhm sao đsickvuzu thằvrrong khốtbtyn nạliuhn nàwqqhy thứmqnqc tỉirhknh!”

Đqsymâeivuy quáeuqawqqh đsickơijbqn giảqewwn!


uwuonh Mạliuhc ngoảqewwnh đsickddayu dặsuqsn dòqtzpawsfơijbqng Bưawsfu, “Cho thằvrrong nhãuwuoi nàwqqhy tỉirhknh tỉirhknh đsicki!”

“Vâeivung!”

awsfơijbqng Bưawsfu ngoảqewwnh đsickddayu đsicki ra ngoàwqqhi, qua đsickưawsfmjlec thờawsfi gian vàwqqhi phúumqlt, anh từvltbpbttn ngoàwqqhi xáeuqach vềvltb mộkbitt thùhkppng nhựcyzua, trong thùhkppng nhựcyzua chứmqnqa đsickddayy nưawsfqsymc. Vưawsfơijbqng Bưawsfu đsicki đsickếsohbn trưawsfqsymc mặsuqst thanh gỗvsex, xáeuqach thùhkppng nưawsfqsymc lêpbttn, dộkbiti thẳtbtyng nguyêpbttn thùhkppng nưawsfqsymc lêpbttn đsickddayu Lýqsymawsfơijbqng.

“Ádmmw áeuqa áeuqa---“

Cảqeww ngưawsfawsfi Lýqsymawsfơijbqng đsickvltbu co giậpenot lêpbttn, vừvltba hékbitt lêpbttn làwqqh đsickãuwuo thứmqnqc tỉirhknh.

“Đqsymâeivuy làwqqhawsfqsymc gìijbq thếsohb?”

“Đqsymãuwuo thêpbttm muốtbtyi rồywzji đsickeivuy!”

Tiêpbttu Lămlqwng cưawsfawsfi lạliuhnh mộkbitt tiếsohbng, cầddaym lấeivuy câeivuy roi tiếsohbp cậpenon Lýqsymawsfơijbqng, “Rấeivut tốtbtyt!”

Anh đsicki đsickếsohbn bêpbttn cạliuhnh Lýqsymawsfơijbqng, dùhkppng tay cầddaym củmlqwa roi nâeivung cằvrrom củmlqwa Lýqsymawsfơijbqng lêpbttn, “Quen biếsohbt tao khôdlepng?”

“Tiêpbttu……Tiêpbttu Lămlqwng?”

“Khôdlepng sai, chígbibnh làwqqh tao!”

qsymawsfơijbqng trốtbty to mắpenot, khôdlepng dáeuqam tin nhìijbqn vàwqqho Tiêpbttu Lămlqwng, anh làwqqhm sao cóqolv thểvuzu khôdlepng quen biếsohbt Tiêpbttu Lămlqwng, hoặsuqsc làwqqhqolvi chỉirhk cầddayn làwqqh ngưawsfawsfi củmlqwa thàwqqhnh phốtbty A làwqqhm sao cóqolv thểvuzu khôdlepng quen biếsohbt Tiêpbttu Lămlqwng! Lýqsymawsfơijbqng khôdlepng lo ngạliuhi sựcyzu đsickau đsickqsymn trêpbttn ngưawsfawsfi, ngâeivuy ra nhìijbqn vàwqqho Tiêpbttu Lămlqwng, nếsohbu nhưawsf khôdlepng phảqewwi bịjwfk tróqolvi trêpbttn thanh gỗvsex, e làwqqh cảqeww ngưawsfawsfi đsickvltbu mềvltbm nhũcqpfn cảqeww rồywzji.

“Tiêpbttu Lămlqwng! Tiêpbttu Lămlqwng ôdlepng tha cho tôdlepi, tôdlepi cầddayu xin ôdlepng, tôdlepi đsickúumqlng thậpenot khôdlepng phảqewwi cốtbty ýqsym, thậpenot đsickeivuy……tôdlepi chưawsfa từvltbng nghĩfouq muốtbtyn đsicktbtyi xửkgqb vớqsymi Tiểvuzuu Thấeivut nhưawsf thếsohb, tôdlepi rấeivut yêpbttu Tiểvuzuu Thấeivut, thậpenot đsickeivuy! Tôdlepi vớqsymi côdlepeivuy quen nhau hai nămlqwm mấeivuy, tôdlepi làwqqh thậpenot lòqtzpng thígbibch côdlepeivuy, hai ngưawsfawsfi chúumqlng tôdlepi chia tay, tôdlepi vẫgdjzn còqtzpn lưawsfu luyếsohbn côdlepeivuy, nhìijbqn thấeivuy côdlepeivuy ởywzjpbttn Lụedrzc Sâeivum, trong lòqtzpng tôdlepi vôdlephkppng khóqolv chịjwfku, cho nêpbttn mớqsymi mùhkpp quáeuqang làwqqhm nêpbttn chuyệkwbxn khôdlepng hay……tôdlepi biếsohbt lỗvsexi rồywzji, tôdlepi đsickúumqlng thậpenot đsickãuwuo biếsohbt lỗvsexi rồywzji, cầddayu xin ôdlepng tha cho tôdlepi đsicki……”


“Tha cho màwqqhy, vậpenoy ai tha cho Tiểvuzuu Thấeivut!” Đqsymôdlepi mắpenot củmlqwa Tiêpbttu Lămlqwng đsickaqzupbttn, “Con békbitijbqm ai kiếsohbm chuyệkwbxn vớqsymi ai rồywzji, chỉirhkwqqhpbttu đsickưawsfơijbqng thôdlepi, kếsohbt quảqeww khôdlepng ngờawsfgbibnh phảqewwi cáeuqai đsickywzj khốtbtyn khiếsohbp làwqqhwqqhy, tao nóqolvi màwqqhy nghe, cáeuqai mạliuhng hèsohbn hạliuh củmlqwa màwqqhy khôdlepng đsickáeuqang giáeuqa đsickâeivuu! Cậpenou dáeuqam tổrdfun thưawsfơijbqng Tiểvuzuu Thấeivut, vậpenoy thìijbq chuẩyczcn bịjwfkeuqai chếsohbt đsicki!”

Tiêpbttu Lămlqwng nghiếsohbn chặsuqst rămlqwng, lui vềvltb hai bưawsfqsymc, roi lạliuhi bắpenot đsickddayu đsickáeuqanh lạliuhi.

“Ádmmw---“

qsymawsfơijbqng đsickau đsickếsohbn muốtbtyn chếsohbt, anh lớqsymn ngầddayn nàwqqhy rồywzji, ngàwqqhy tháeuqang lúumqlc nhỏaqzu tuy rằvrrong sốtbtyng khổrdfu, nhưawsfng mẫgdjzu thâeivun vẫgdjzn cứmqnq thưawsfơijbqng yêpbttu nuôdlepng chiềvltbu anh, nhữaqzung gìijbq tốtbtyt đsickvltbu cho anh ămlqwn cho anh dùhkppng, cho nêpbttn ămlqwn lớqsymn thếsohbwqqhy rồywzji đsickúumqlng thậpenot vẫgdjzn chưawsfa chịjwfku khổrdfuijbq qua, thoạliuht nhiêpbttn, hai ngàwqqhy nay, anh lạliuhi phảqewwi hứmqnqng chịjwfku hếsohbt nhữaqzung cáeuqai khổrdfu bảqewwn thâeivun cóqolv thểvuzu chịjwfku đsickưawsfmjlec vàwqqh khôdlepng thểvuzu chịjwfku đsickưawsfmjlec.

eivuy roi nóqolvng ran đsickáeuqanh lêpbttn cơijbq thểvuzu, cơijbq thểvuzu anh lúumqlc đsickddayu đsickãuwuo phủmlqw đsickddayy vếsohbt thưawsfơijbqng bịjwfk đsickáeuqanh đsickếsohbn thịjwfkt náeuqat xưawsfơijbqng tan, nưawsfqsymc muốtbtyi lạliuhnh bămlqwng dộkbiti lêpbttn ngưawsfawsfi, kígbibch thígbibch mỗvsexi mộkbitt tếsohbwqqho mỗvsexi mộkbitt thầddayn kinh.

Đqsymau!

Rấeivut đsickau đsickeivuy!

qsymawsfơijbqng cốtbty gắpenong vùhkppng vẫgdjzy, nhưawsfng thứmqnq đsickang tróqolvi anh khôdlepng phảqewwi làwqqheivuy thừvltbng, màwqqhwqqheivuy xígbibch, dâeivuy dígbibch thôdlep nhưawsfwqqheuqanh tay tróqolvi chặsuqst anh trêpbttn thanh gỗvsex, anh dùhkppng sứmqnqc vùhkppng vẫgdjzy ngoàwqqhi nghe đsickưawsfmjlec dâeivuy xígbibch vang đsickưawsfmjlec hai tiếsohbng, cáeuqai kháeuqac ra khôdlepng cóqolv bấeivut kìijbq phảqewwn ứmqnqng nàwqqho.

Chạliuhy trốtbtyn?

qsymawsfơijbqng nhìijbqn thấeivuy đsickáeuqam ngưawsfawsfi áeuqao đsicken trong nhàwqqh, lầddayn đsickddayu tiêpbttn từvltb trong đsickáeuqay lòqtzpng cảqewwm nhậpenon đsickưawsfmjlec sựcyzu tuyệkwbxt vọijbqng.

“Pốtbtyp---“

“Ádmmw---“

Anh đsickaqzu cảqeww mắpenot hékbitt lêpbttn, “Cáeuqac ngưawsfawsfi làwqqh đsickang tựcyzu ýqsym giam cầddaym, cáeuqac ngưawsfawsfi đsickang tổrdfun hạliuhi đsickếsohbn tígbibnh mạliuhng con ngưawsfawsfi! Làwqqh phạliuhm pháeuqap đsickeivuy! Phạliuhm pháeuqap đsickeivuy!”


Tiêpbttu Lămlqwng cưawsfawsfi lạliuhnh, “Pháeuqap luậpenot? Ởqcfu thàwqqhnh phốtbty A nóqolvi pháeuqap luậpenot vớqsymi tao! Đqsymywzj ngu xuẩyczcn!”

Tiêpbttu Lămlqwng vứmqnqt cáeuqai roi trêpbttn tay xuốtbtyng, xoay mắpenot nhìijbqn vàwqqho câeivuy hàwqqhn bịjwfk đsicktbtyt cháeuqay đsickếsohbn đsickaqzu hỏaqzun bêpbttn cạliuhnh, lấeivuy câeivuy hàwqqhn ra từvltb từvltb tiếsohbn gầddayn Lýqsymawsfơijbqng, giậpenon dữaqzuqolvi, “Đqsymywzj khốtbtyn nạliuhn, màwqqhy đsickáeuqang chếsohbt thậpenot!”

“Khôdlepng! Khôdlepng khôdlepng khôdlepng, tôdlepi cầddayu xin ôdlepng tha cho tôdlepi, tha cho tôdlepi đsicki, tôdlepi biếsohbt lỗvsexi rồywzji, biếsohbt lỗvsexi thậpenot rồywzji……”

“Muộkbitn rồywzji!”

Tiêpbttu Lămlqwng chỉirhk cầddayn nghĩfouq đsickếsohbn lúumqlc hôdlepm nay ămlqwn cơijbqm, tay phảqewwi củmlqwa Tiểvuzuu Thấeivut run cầddaym cậpenop, thìijbq khôdlepng cóqolv thểvuzuwqqho tha cho thằvrrong khốtbtyn nạliuhn nàwqqhy đsickưawsfmjlec!

Nếsohbu nhưawsf đsickrdfui lạliuhi ngưawsfawsfi kháeuqac, cóqolv thểvuzu chỉirhk cầddayn cho thằvrrong khốtbtyn nàwqqhy mộkbitt chúumqlt bàwqqhi họijbqc làwqqh đsickưawsfmjlec rồywzji!

Nhưawsfng ởywzj anh thìijbq khôdlepng đsickưawsfmjlec!

euqam tổrdfun thưawsfơijbqng đsickếsohbn con gáeuqai anh nhưawsf thếsohb, thìijbquwuoy cảqewwm ngộkbit đsickếsohbn cáeuqai chếsohbt đsicki!

“Pốtbtyp---“

“Ádmmw áeuqa---“

Hai mắpenot củmlqwa Lýqsymawsfơijbqng tràwqqho ngưawsfmjlec, trựcyzuc tiếsohbp xỉirhku ngay tạliuhi chỗvsex.

“Lấeivuy nưawsfmjlec dộkbiti cho tỉirhknh!”

awsfơijbqng Bưawsfu nhìijbqn sang Lãuwuonh Mạliuhc, Lãuwuonh Mạliuhc gậpenot đsickddayu, hôdlepm nay nếsohbu nhưawsf khôdlepng cho Tiêpbttu Lămlqwng xảqewwijbqn nóqolvng giậpenon ra, e làwqqh cậpenou ta sẽfouq đsickpbttn mấeivut!


awsfơijbqng Bưawsfu lạliuhi mộkbitt lầddayn xáeuqach thùhkppng nưawsfqsymc đsickãuwuo thêpbttm muốtbtyi, lạliuhi mộkbitt lầddayn dộkbiti thẳtbtyng lêpbttn đsickddayu Lýqsymawsfơijbqng.

“Ádmmw---“

Tiếsohbng hékbitt củmlqwa Lýqsymawsfơijbqng đsickãuwuo thay đsickrdfui âeivum thanh!

Anh nghiêpbttng cáeuqai đsickddayu, bắpenot đsickddayu hốtbtyi hậpenon!

Anh hốtbtyi hậpenon thậpenot rồywzji!

Nếsohbu nhưawsf sớqsymm biếsohbt đsickưawsfmjlec……sớqsymm biếsohbt đsickưawsfmjlec Tiểvuzuu Thấeivut làwqqh con gáeuqai củmlqwa Tiêpbttu Lămlqwng, cho dùhkppwqqhawsfmjlen anh mộkbitt trămlqwm cáeuqai gan……anh cũcqpfng khôdlepng dáeuqam làwqqhm gìijbqdlepeivuy!

qsymawsfơijbqng khổrdfu sởywzj mởywzj mắpenot ra.

“Cáeuqac ngưawsfawsfi……sẽfouq, sẽfouq nhậpenon đsickưawsfmjlec báeuqao ứmqnqng……”

Tiêpbttu Lămlqwng cưawsfawsfi lạliuhnh, “Màwqqhy vẫgdjzn nêpbttn lo cho bảqewwn thâeivun màwqqhy trưawsfqsymc đsicki!”

Cảqeww ngưawsfawsfi Lýqsymawsfơijbqng đsickvltbu đsickau, mỗvsexi mộkbitt tếsohbwqqho trêpbttn cơijbq thểvuzu đsickvltbu đsickau đsickqsymn.

Anh biếsohbt đsickưawsfmjlec, hôdlepm nay bảqewwn thâeivun đsickãuwuo khóqolv thoáeuqat kiếsohbp nạliuhn nàwqqhy rồywzji.

Ngoàwqqhi sợmjleuwuoi ra vẫgdjzn làwqqh sợmjleuwuoi!

Cảqewwm giáeuqac đsickmjlei chờawsfeuqai chếsohbt nàwqqhy……ngưawsfawsfi nàwqqho chưawsfa trảqewwi qua sẽfouquwuoi mãuwuoi khôdlepng hiểvuzuu đsickưawsfmjlec.

qsymawsfơijbqng run rẩyczcy nhắpenom mắpenot lạliuhi.

“Tiêpbttu Lămlqwng……vậpenoy làwqqh đsickmlqw rồywzji!”

Tiêpbttu Lămlqwng xảqeww giậpenon mộkbitt hồywzji, đsickãuwuo khôdlepng còqtzpn phẫgdjzn nộkbit nhưawsf trưawsfqsymc nữaqzua, tígbibt mắpenot nhìijbqn vàwqqho Lýqsymawsfơijbqng báeuqan sốtbtyng báeuqan chếsohbt.

Trêpbttn tay phảqewwi anh lúumqlc đsickddayu vẫgdjzn còqtzpn dígbibnh bôdlepng gạliuhc.

umqlc nàwqqhy bôdlepng gạliuhc đsickãuwuo lỏaqzung ra, cáeuqanh tay tay phảqewwi củmlqwa anh, quảqeww nhiêpbttn cóqolv mộkbitt vếsohbt đsickao thưawsfơijbqng vẫgdjzn chưawsfa làwqqhnh!

Ádmmwnh mắpenot Tiêpbttu Lămlqwng chớqsymp lêpbttn.

“Tiêpbttu Lămlqwng, cậpenou dựcyzugbibnh làwqqhm sao xửkgqbqsym ngưawsfawsfi nàwqqhy?”

“Loạliuhi ngưawsfawsfi nàwqqhy đsickvuzu lạliuhi chígbibnh làwqqh mộkbitt tai họijbqa!” Tiêpbttu Lămlqwng nhìijbqn sang Lãuwuonh Mạliuhc, “Đqsymưawsfa súumqlng cho tôdlepi!”

uwuonh Mạliuhc lấeivuy khẩyczcu súumqlng trêpbttn hôdlepng cho anh.

qsymawsfơijbqng kinh hãuwuoi trốtbty to mắpenot.

Tiêpbttu Lămlqwng chĩfouqa thẳtbtyng miệkwbxng súumqlng vàwqqho anh, lạliuhnh lùhkppng nóqolvi, “Kiếsohbp sau đsickddayu thai nhớqsymwqqh nhìijbqn kĩfouqwqqho, đsickvltbng đsickpenoc tộkbiti nhữaqzung ngưawsfawsfi khôdlepng nêpbttn đsickpenoc tộkbiti!”

“Pằvrrong---“

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.