Boss Trở Thành Chồng

Chương 781 :

    trước sau   
39781.“Tạnrrwi sao khômaxhng đmzvdapom em ra khỏaendi nhàqtvu ?”

Rấpgsot nhanh, tin nhắcwbdn củiqnga Tiểapomu Thấpgsot lạnrrwi mộyangt lầvaren nữlsofa tớfulvi “Mọimfzi ngưvvtlmzvdi nómzngi ngàqtvuy mai đmzvdapomebnxc sĩmzvd tớfulvi nhàqtvu xem tay cho em, sau đmzvdómzng từsena từsena trịgery liệbcmhu…nómzngi chung khômaxhng cho phéyysjp em đmzvdưvvtlyysjc bưvvtlfulvc châyfkvn ra khỏaendi nhàqtvu!”

Phíuitya bêpjapn nàqtvuy Lụgpfrc Sâyfkvm cũtzevng đmzvdãvnphmzng thểapomvvtlpfvmng tưvvtlyysjng ra hìqhlynh dáebnxng bĩmzvdu mômaxhi củiqnga tiểapomu nha đmzvdvareu rồaendi.

Anh đmzvdưvvtla tay chạnrrwm vàqtvuo nhữlsofng con chữlsof trêpjapn màqtvun hìqhlynh đmzvdiệbcmhn thoạnrrwi, cưvvtlmzvdi mỉfaevm, lạnrrwi gửgydqi mộyangt tin nhắcwbdn trảsena lờmzvdi cômaxhpgsoy “Thếmkqf thìqhly em nghe lờmzvdi bốsdcd mẹblmk chúgeryt đmzvdi, thờmzvdi gian củiqnga chúgeryng ta vẫkmern còmkqfn nhiềrvumu, bâyfkvy giờmzvd tay củiqnga em làqtvu quan trọimfzng nhấpgsot!”

Lầvaren nàqtvuy Tiểapomu Thấpgsot khômaxhng trảsena lờmzvdi lạnrrwi ngay lậrvump tứxxyac, Lụgpfrc Sâyfkvm vàqtvu Triệbcmhu Điplyàqtvuo cũtzevng ngồaendi ởpfvm trong xe, trong xe mởpfvmebnxy sưvvtlpfvmi, ngay lậrvump tứxxyac ấpgsom hơyylcn nhiềrvumu rồaendi.

Lụgpfrc Sâyfkvm cầvarem đmzvdiệbcmhn thoạnrrwi chờmzvd đmzvdyysji, mộyangt lúgeryc sau, tin nhắcwbdn củiqnga Tiểapomu Thấpgsot lạnrrwi tớfulvi.


“Thếmkqf em nhớfulv anh thìqhly phảsenai làqtvum sao?”

Nhớfulv anh…


Ngómzngn tay củiqnga Lụgpfrc Sâyfkvm bỗkmerng dừsenang lạnrrwi, vừsenaa bịgery ngưvvtlmzvdi nhàqtvuqtvum lạnrrwnh buốsdcdt bỗkmerng dầvaren ấpgsom áebnxp trởpfvm lạnrrwi.

Hai ngưvvtlmzvdi vừsenaa mớfulvi rờmzvdi xa vàqtvui tiếmkqfng.

Nhưvvtlng Lụgpfrc Sâyfkvm pháebnxt hiệbcmhn, anh đmzvdãvnph bắcwbdt đmzvdvareu nhớfulv Tiểapomu Thấpgsot rồaendi.

“Nhớfulv anh thìqhly gọimfzi video call”

“Bốsdcd em khômaxhng cho…”

“Thếmkqf thìqhly gửgydqi tin nhắcwbdn nhưvvtl thếmkqfqtvuy.”

“Trêpjapn thựrsllc tếmkqf…Điplyiệbcmhn thoạnrrwi củiqnga em bịgery bốsdcd thu hồaendi, nhưvvtlng em cầvareu xin anh trai rấpgsot lâyfkvu, anh ấpgsoy mớfulvi đmzvdaendng ýxxya cho em mưvvtlyysjn đmzvdiệbcmhn thoạnrrwi, đmzvdyysji chúgeryt nữlsofa nhấpgsot đmzvdgerynh cũtzevng đmzvdòmkqfi lạnrrwi rồaendi! huhu…Lụgpfrc Sâyfkvm bọimfzn họimfzmkqfn cắcwbdt mạnrrwng ởpfvm nhàqtvu, bâyfkvy giờmzvd ngay cảsenaebnxy vi tíuitynh em cũtzevng khômaxhng dùnrrwng đmzvdưvvtlyysjc, sao lạnrrwi cómzng thểapom đmzvdsdcdi vớfulvi em nhưvvtl vậrvumy chứxxya …”

Lụgpfrc Sâyfkvm trong tim cómzng chúgeryt u áebnxm.

Cắcwbdt mạnrrwng ởpfvm nhàqtvu, đmzvdiềrvumu nàqtvuy chắcwbdc chắcwbdn khômaxhng chỉfaevqtvu muốsdcdn vìqhly trịgery liệbcmhu, rõiplyqtvung chíuitynh làqtvu …đmzvdrvum phòmkqfng Tiểapomu Thấpgsot giao lưvvtlu vớfulvi anh màqtvu.

tzevng mộyangt mặmzngt chíuitynh minh mộyangt việbcmhc.

Vấpgson đmzvdrvumqhlynh cảsenam củiqnga anh vàqtvu Tiểapomu Thấpgsot, khômaxhng đmzvdưvvtlyysjc ngưvvtlmzvdi lớfulvn củiqnga Tiêpjapu gia chấpgsop thuậrvumn.


“Lụgpfrc Sâyfkvm, sao anh khômaxhng trảsena lờmzvdi nữlsofa, đmzvdang bậrvumn sao?”

Lụgpfrc Sâyfkvm đmzvdgerynh thầvaren trởpfvm lạnrrwi, nhanh chómzngng trảsena lờmzvdi “Khômaxhng cómzng, anh vừsenaa đmzvdang nghĩmzvd mộyangt chúgeryt! em đmzvdsenang lo lắcwbdng, anh sẽgery nghĩmzvdebnxch đmzvdi gặmzngp em!”

“Điplyưvvtlyysjc đmzvdưvvtlyysjc đmzvdưvvtlyysjc! khômaxhng đmzvdưvvtlyysjc khômaxhng đmzvdưvvtlyysjc, anh nhấpgsot đmzvdgerynh đmzvdsenang qua đmzvdâyfkvy, bốsdcd mẹblmk em bọimfzn họimfz đmzvdang giậrvumn lắcwbdm. Nếmkqfu anh thậrvumt sựrsll tớfulvi nómzngi khômaxhng chừsenang bọimfzn họimfz giậrvumt quáebnx pháebnxt tiếmkqft lêpjapn ngưvvtlmzvdi anh đmzvdómzng, anh đmzvdyysji nhéyysj, đmzvdyysji bọimfzn họimfz nguômaxhi giậrvumn tớfulvi sau.”

Xe bắcwbdt đmzvdvareu khởpfvmi đmzvdyangng, lầvaren nàqtvuy Lụgpfrc Sâyfkvm hồaendi âyfkvm rấpgsot chậrvumm “Em yêpjapn tâyfkvm, anh cómzng biệbcmhn pháebnxp!”

Cuốsdcdi cùnrrwng,Tiểapomu Thấpgsot vộyangi vàqtvung”Lụgpfrc Sâyfkvm, anh trai em muốsdcdn lấpgsoy lạnrrwi đmzvdiệbcmhn thoạnrrwi rồaendi, em khômaxhng nỡxxya xa anh phảsenai làqtvum sao bâyfkvy giờmzvd !”

“Điplyyysji chúgeryt, em gửgydqi đmzvdgerya chỉfaev nhàqtvu em cho anh!”

Tiểapomu Thấpgsot dùnrrwng tốsdcdc đmzvdyang nhanh nhấpgsot gửgydqi tin nhắcwbdn, cómzngkrrzm theo cảsena đmzvdgerya chỉfaev, cuốsdcdi cùnrrwng vẫkmern kèkrrzm mộyangt câyfkvu dặmzngn dòmkqf “Nhữlsofng ngàqtvuy gầvaren đmzvdâyfkvy anh nhấpgsot đmzvdgerynh khômaxhng đmzvdưvvtlyysjc tớfulvi đmzvdómzng, bốsdcd em nổcaeri giậrvumn sẽgery đmzvdsdcdt anh thàqtvunh tro mấpgsot.”

Lụgpfrc Sâyfkvm khômaxhng cưvvtlmzvdi nổcaeri, cũtzevng khômaxhng hồaendi âyfkvm nữlsofa!

“Chủiqng tịgerych, bâyfkvy giờmzvd chúgeryng ta đmzvdi đmzvdâyfkvu?”

“Vềrvum nhàqtvu!”

Trong nhàqtvu vẫkmern còmkqfn hơyylci ấpgsom củiqnga Tiểapomu Thấpgsot.Phíuitya bêpjapn kia, Tiểapomu Thấpgsot khômaxhng cam tâyfkvm trảsena lạnrrwi đmzvdiệbcmhn thoạnrrwi cho Cảsenanh Thụgpfry, mặmzngt khômaxhng vui vẻokrt “Sao màqtvu kiệbcmht sỉfaev vậrvumy, mưvvtlyysjn đmzvdiệbcmhn thoạnrrwi mộyangt chúgeryt cũtzevng khômaxhng đmzvdưvvtlyysjc!”


“Bốsdcdqtvu biếmkqft anh cho em mưvvtlyysjn đmzvdiệbcmhn thoạnrrwi nómzngi chuyệbcmhn vớfulvi Lụgpfrc Sâyfkvm, khômaxhng giếmkqft anh mớfulvi lạnrrw!”

Cảsenanh Thụgpfry nhậrvumn lạnrrwi đmzvdiệbcmhn thoạnrrwi, nhâyfkvn tiệbcmhn nhìqhlyn mộyangt chúgeryt tin nhắcwbdn củiqnga hai ngưvvtlmzvdi họimfz.

“Êiqng êpjap êpjap, anh khômaxhng thểapom chúgery trọimfzng mộyangt chúgeryt bíuity mậrvumt cáebnx nhâyfkvn àqtvu!”Tiểapomu Thấpgsot đmzvdưvvtla tay cưvvtlfulvp lạnrrwi đmzvdiệbcmhn thoạnrrwi.

Cảsenanh Thụgpfry nghiêpjapng ngưvvtlmzvdi néyysj tráebnxnh, nhâyfkvn tiệbcmhn bỏaend đmzvdiệbcmhn thoạnrrwi vàqtvuo trong túgeryi áebnxo, sau đmzvdómzng khinh khỉfaevnh nhìqhlyn cômaxhpgsoy “Em cómzngmkqfn làqtvu con gáebnxi khômaxhng vậrvumy, mởpfvm miệbcmhng ra làqtvu em nhớfulv anh rồaendi, con gáebnxi màqtvu khômaxhng biếmkqft giữlsof kẽgery mộyangt chúgeryt àqtvu?”

Tiểapomu Thấpgsot mặmzngt đmzvdaend lừsena “Em vớfulvi ngưvvtlmzvdi em thíuitych thìqhly sao màqtvu phảsenai giữlsof kẽgery! hừsena hừsena hừsena, nếmkqfu nhưvvtl Điplyiềrvumm Tâyfkvm màqtvumzngi thíuitych anh, dựrslluitynh làqtvu anh cũtzevng vui mừsenang tớfulvi mứxxyac muốsdcdn bay lêpjapn ấpgsoy chứxxya!”

“Nha đmzvdvareu chếmkqft tiệbcmht, đmzvdsenang nghĩmzvdvvtlyysjn đmzvdưvvtlyysjc đmzvdiệbcmhn thoạnrrwi củiqnga anh nữlsofa!”

“A ?”Tiểapomu thấpgsot ngay lậrvump tứxxyac nịgerynh nọimfzt”Anh !Anh trai ruộyangt àqtvu, đmzvdrvumu làqtvu ngưvvtlmzvdi mộyangt nhàqtvuqtvu, đmzvdsenang tíuitynh toáebnxn vớfulvi em nhưvvtl vậrvumy đmzvdưvvtlyysjc khômaxhng?”

“Hừsena !”

“Anh, gầvaren đmzvdâyfkvy anh nhấpgsot đmzvdgerynh phảsenai thưvvtlmzvdng xuyêpjapn ởpfvm nhàqtvu nhéyysj, trong nhàqtvu ngay cảsena mạnrrwng cũtzevng khômaxhng cómzng, em khômaxhng cómzng đmzvdiệbcmhn thoạnrrwi đmzvdapom liêpjapn lạnrrwc vớfulvi Lụgpfrc Sâyfkvm. em gáebnxi anh sẽgery pháebnxt đmzvdpjapn mấpgsot!”

Cảsenanh Thụgpfry hai tay đmzvdúgeryt túgeryi, chậrvumm rãvnphi từsena tốsdcdn trảsena lờmzvdi”Xem tâyfkvm trạnrrwng!”

Mắcwbdt Tiểapomu Thấpgsot đmzvdsenao mộyangt vòmkqfng, đmzvdyangt nhiêpjapn cómzng mộyangt chủiqng ýxxya.

yysjo vạnrrwt áebnxo Cảsenanh Thụgpfry “Anh hai, hay làqtvu chúgeryng ta thưvvtlơyylcng lưvvtlyysjng mộyangt việbcmhc?”

“Lạnrrwi cómzngebnxi chủiqng ýxxya quáebnxi quỷuityqhly nữlsofa!”


“Êiqng êpjap, sao lạnrrwi làqtvu chủiqng ýxxya quáebnxi quỷuity đmzvdưvvtlyysjc, em gáebnxi anh làqtvu ngưvvtlmzvdi tốsdcdt nhưvvtl thếmkqfqtvuy …”dưvvtlfulvi áebnxnh mắcwbdt khinh thưvvtlmzvdng củiqnga Cảsenanh Thụgpfry, Tiểapomu thấpgsot bấpgsot lựrsllc “rồaendi rồaendi rồaendi, em nómzngi nghiêpjapm túgeryc nàqtvuy! anh, chỉfaev cầvaren anh mua cho em mộyangt chiếmkqfc đmzvdiệbcmhn thoạnrrwi mớfulvi, thêpjapm mộyangt chiếmkqfc thẻokrt đmzvdiệbcmhn thoạnrrwi mớfulvi nữlsofa, đmzvdapom em cómzng thểapom liêpjapn lạnrrwc đmzvdưvvtlyysjc vớfulvi Lụgpfrc Sâyfkvm. Vàqtvu…nếmkqfu lầvaren sau Lụgpfrc Sâyfkvm tớfulvi nhàqtvuqhlynh anh nómzngi giúgeryp anh ấpgsoy, em sẽgery nghĩmzvdebnxch đmzvdapom Điplyiềrvumm Tâyfkvm biếmkqft đmzvdưvvtlyysjc tìqhlynh cảsenam thậrvumt củiqnga anh, thếmkqfqtvuo?”

Anh còmkqfn nghĩmzvdqtvu chuyệbcmhn gìqhly.

“Khômaxhng đmzvdưvvtlyysjc !”

“Údqkci ?”

“Nómzngi chung đmzvdyysji cômaxhpgsoy mưvvtlmzvdi sáebnxu tuổcaeri, anh khômaxhng cầvaren biếmkqft cômaxhpgsoy cómzng thíuitych anh hay khômaxhng, anh nhấpgsot đmzvdgerynh sẽgery cuộyangn chặmzngt cômaxhpgsoy bêpjapn mìqhlynh, đmzvdsdcdi tốsdcdt vớfulvi cômaxhpgsoy! nếmkqfu nhưvvtlmaxhpgsoy phảsenan kháebnxng, đmzvdyysji cômaxhpgsoy dầvaren quen rồaendi sẽgery thảsena ra bêpjapn ngoàqtvui xem xem, đmzvdapommaxhpgsoy biếmkqft ai đmzvdsdcdi vớfulvi cômaxhpgsoy tốsdcdt nhấpgsot, nhưvvtl thếmkqfmaxhpgsoy sẽgery ngoan ngoãvnphn tựrsll nhiêpjapn quay trởpfvm lạnrrwi rồaendi.”

ebnxt!

Thậrvumt xảsenao quyệbcmht!

“Thếmkqf anh khômaxhng muốsdcdn cômaxhpgsoy thậrvumt lòmkqfng thíuitych anh sao, so vớfulvi việbcmhc anh dùnrrwng thủiqng đmzvdoạnrrwn cao minh hơyylcn nhiềrvumu!”

Cảsenanh Thụgpfry cómzng chúgeryt lung lay”Em cómzngebnxch ?”

“Điplyưvvtlơyylcng nhiêpjapn !hìqhlyqhly, Điplyiềrvumm Tâyfkvm cómzng nhiềrvumu lờmzvdi đmzvdưvvtlơyylcng nhiêpjapn khômaxhng thểapommzngi vớfulvi anh, nhưvvtlng lạnrrwi nómzngi vớfulvi em, em biếmkqft rấpgsot nhiềrvumu bíuity mậrvumt củiqnga cômaxhpgsoy, đmzvdếmkqfn lúgeryc đmzvdómzng nắcwbdm chắcwbdc đmzvdưvvtlyysjc nhữlsofng gìqhlyqtvu trong tâyfkvm cômaxhpgsoy muốsdcdn, anh theo đmzvduổcaeri, việbcmhc nàqtvuy khômaxhng phảsenai thàqtvunh cômaxhng mộyangt nửgydqa rồaendi sao!”

Cảsenanh Thụgpfry đmzvdcwbdn đmzvdo mộyangt chúgeryt, cảsena đmzvdmzvdi nàqtvuy củiqnga anh tớfulvi ngàqtvuy hômaxhm nay, khômaxhng chắcwbdc chắcwbdn nhấpgsot chíuitynh làqtvu tiểapomu nha đmzvdvareu Điplyiềrvumm Tâyfkvm nàqtvuy.

mzngi làqtvu thíuitych.

Mỗkmeri lầvaren Điplyiềrvumm Tâyfkvm nhìqhlyn thấpgsoy anh ấpgsoy đmzvdrvumu rấpgsot vui.


Nhưvvtlng anh cũtzevng khômaxhng biếmkqft đmzvdưvvtlyysjc làqtvu Điplyiềrvumm Tâyfkvn thíuitych anh rốsdcdt cuộyangc làqtvu thíuitych mộyangt ngưvvtlmzvdi anh trai hay làqtvumzng hỗkmern hợyysjp chúgeryt yếmkqfu tốsdcd kháebnxc nữlsofa.

“Em chắcwbdc chắcwbdn cómzng thểapom giúgeryp đmzvdưvvtlyysjc anh?”

“Điplyưvvtlơyylcng nhiêpjapn! Lầvaren trưvvtlfulvc khômaxhng phảsenai làqtvu em đmzvdãvnph thuyếmkqft phụgpfrc Điplyiềrvumm Tâyfkvm tớfulvi cômaxhng ty anh gặmzngp anh hay sao!”

“ok,thàqtvunh giao!Anh sẽgery mua đmzvdiệbcmhn thoạnrrwi cho em, nhưvvtlng Lụgpfrc Sâyfkvm tớfulvi giúgeryp anh ta nómzngi tốsdcdt…đmzvdiểapomm nàqtvuy cầvaren xáebnxc nhậrvumn đmzvdãvnph, anh sẽgeryebnxc nhậrvumn trưvvtlfulvc mộyangt chúgeryt tìqhlynh cảsenam củiqnga anh ta đmzvdsdcdi vớfulvi em thếmkqfqtvuo mớfulvi đmzvdưvvtlyysjc!”

“Điplyưvvtlyysjc đmzvdưvvtlyysjc đmzvdưvvtlyysjc, anh cứxxyaebnxc nhậrvumn đmzvdi, nómzngi chung tìqhlynh cảsenam Lụgpfrc Sâyfkvm đmzvdsdcdi vớfulvi em khômaxhng hềrvummzng đmzvdiềrvumu gìqhly phảsenai nghi ngờmzvdqhly đmzvdâyfkvu!”

Nha đmzvdvareu chếmkqft tiệbcmht!

mkqfn thậrvumt tựrsll tin.Ngay tốsdcdi hômaxhm đmzvdómzng Cảsenanh Thụgpfry len léyysjn ra ngoàqtvui mua cho Tiểapomu Thấpgsot mộyangt chiếmkqfc đmzvdiệbcmhn thoạnrrwi.

“Em giấpgsou kỹkean mộyangt chúgeryt, đmzvdapom bốsdcd pháebnxt hiệbcmhn ra làqtvu hai chúgeryng ta chếmkqft chắcwbdc đmzvdómzng!”

Mắcwbdt Tiểapomu Thấpgsot sáebnxnh lêpjapn, gầvaren nhưvvtlvvtlfulvp đmzvdiệbcmhn thoạnrrwi lạnrrwi, vui mừsenang dùnrrwng hếmkqft sứxxyac ômaxhm chặmzngt Cảsenanh Thụgpfry “Woa woa woa, anh anh thậrvumt làqtvu tốsdcdt !”

Cảsenanh Thụgpfry hừsena mộyangt tiếmkqfng”Nhỏaend tiếmkqfng mộyangt chúgeryt, bốsdcd nghe thấpgsoy thìqhly em cứxxya thửgydq xem ômaxhng sẽgery trừsenang trịgery em nhưvvtl thếmkqfqtvuo!”

“Yêpjapn tâyfkvm yêpjapn tâyfkvm, em nhấpgsot đmzvdgerynh sẽgery khômaxhng đmzvdapom bốsdcd pháebnxt hiệbcmhn đmzvdâyfkvu!”

Cảsenanh Thụgpfry gậrvumt gậrvumt đmzvdvareu, chỉfaevqtvuo tay phảsenai củiqnga cômaxh “Nómzngi chuyệbcmhn thìqhlymzngi chuyệbcmhn. tay phảsenai hạnrrwn chếmkqfnrrwng mộyangt chúgeryt, ngàqtvuy mai báebnxc sĩmzvd William sẽgery tớfulvi, em đmzvdsenang lo lắcwbdng, báebnxc sĩmzvd William nhấpgsot đmzvdgerynh sẽgery chữlsofa khỏaendi tay củiqnga em.”

Tiểapomu Thấpgsot khômaxhng dáebnxm ômaxhm quáebnx nhiềrvumu hy vọimfzng.

Kỳyfkv vọimfzng càqtvung lớfulvn thấpgsot vọimfzng sẽgeryqtvung lớfulvn, cômaxh khômaxhng muốsdcdn đmzvdãvnph thấpgsot vọimfzng lạnrrwi càqtvung thêpjapm thấpgsot vọimfzng

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.