Boss Trở Thành Chồng

Chương 759 :

    trước sau   
39759.txt

“Tạedshi sao àtion?”

Tiểkfkgu Thấxqyvt muốmbofn biếwmjlt, ngưiybsuyczi con gáznxbi đisbwókbys khôqvjmng phảxkffi cũffjqng làtion rờuyczi khỏbynli anh ấxqyvy sao, sau đisbwókbys hai ngưiybsuyczi mỗknuji ngưiybsuyczi mộambot ngảxkff rồindsi sao!

“Bởajfki vìmwoo em khôqvjmng giốmbofng vậhonxy!”

Tiểkfkgu Thấxqyvt sữfxtkng sờuycz!

Em.....khôqvjmng giốmbofng vậhonxy!


Bốmbofn chữfxtktiony giốmbofng nhưiybs mậhonxt ngọhjvit nhỏbynltiono tim củtwixa Tiểkfkgu Thấxqyvt, nụraiyiybsuyczi ởajfk trêddzvn mặzvaat côqvjm mộambot chúmjcwt mộambot chúmjcwt nởajfk ra, bỗknujng nhiêddzvn, côqvjm vui mừgxqhng lậhonxt ngưiybsuyczi “cạedshp cạedshp” cắrqtnm mộambot cáznxbi lêddzvn trêddzvn khókbyse miệzfstng củtwixa Lụraiyc Sâraiym, sau đisbwókbys bắrqtnt đisbwivzou cưiybsuyczi ngốmbofc nghếwmjlch!

Lụraiyc Sâraiym cũffjqng cưiybsuyczi lêddzvn, “vừgxqha ýowpy rồindsi?”

“Vừgxqha ýowpy, vôqvjmmtaong vừgxqha ýowpy!” Tiểkfkgu Thấxqyvt ôqvjmm thậhonxt chặzvaat lấxqyvy cáznxbnh tay củtwixa Lụraiyc Sâraiym, nghiêddzvm túmjcwc nhìmwoon anh, “anh cầivzon phảxkffi nhớefwz lờuyczi hôqvjmm nay anh nókbysi vớefwzi em, nghe rõbjgb chưiybsa!”

“Đmtaoưiybsdiwlc!”

tmwgi thởajfk củtwixa Lụraiyc Sâraiym chókbys chúmjcwt khôqvjmng ổfwbyn đisbwhjvinh, Tiểkfkgu Thấxqyvt thìmwoo khôqvjmng hềzvnc cảxkffm nhậhonxn ra, vẫhjhjn chìmwoom trong niềzvncm vui

Lụraiyc Sâraiym chịhjviu khổfwby rồindsi!

Tiểkfkgu Thấxqyvt ôqvjmm chặzvaat lấxqyvy cáznxbnh tay củtwixa anh, khoảxkffng cáznxbch giữfxtka hai ngưiybsuyczi chỉoqmbtion lớefwzp mỏbynlng củtwixa chiếwmjlc áznxbo, cáznxbnh tay củtwixa anh cókbys thểkfkg cảxkffm nhậhonxn rõbjgb sựwise mềzvncm mạedshi củtwixa cơtmwg thểkfkgqvjm, hơtmwgi thởajfk củtwixa Lụraiyc Sâraiym cùmtaong chúmjcwt từgxqhng chúmjcwt nókbysng bỏbynlng lêddzvn, anh muốmbofn rúmjcwt cáznxbnh tay ra, nhưiybsng Tiểkfkgu Thấxqyvt ôqvjmm rấxqyvt chắrqtnc......

Lụraiyc Sâraiym nghĩgxqh đisbwếwmjln vừgxqha mớefwzi nãbynly khi anh vàtiono trong phòbepong tắrqtnm nókbysi lờuyczi rắrqtnn chắrqtnc!

Em đisbwgxqhng cókbys hốmbofi hậhonxn!

Nhưiybsng bâraiyy giờuycz......anh pháznxbt hiệzfstn, anh cókbys chúmjcwt hốmbofi hậhonxn rồindsi!

“Tiểkfkgu Thấxqyvt?”

“Ànxfbi?”

“Anh buồindsn ngủtwix rồindsi!”


“ồinds, vậhonxy thìmwoo ngủtwix thôqvjmi!” Tiểkfkgu Thấxqyvt giơtmwg tay ra tắrqtnt đisbwèpqien trêddzvn đisbwivzou giưiybsuyczng, giốmbofng nhưiybs con bạedshch tuộamboc ôqvjmm lấxqyvy Lụraiyc Sâraiym, “ngủtwix thôqvjmi!”

raiyy thầivzon kinh ởajfk tháznxbi dưiybsơtmwgng củtwixa Lụraiyc Sâraiym giậhonxt lêddzvn dữfxtk dộamboi!

Ngủtwix nhưiybs thếwmjltiony?

“Tiểkfkgu Thấxqyvt, em cókbys thểkfkg......rờuyczi xa anh mộambot chúmjcwt khôqvjmng?”

“Tạedshi sao?”

Bởajfki vìmwoo anh rấxqyvt khókbys chịhjviu, trêddzvn ngưiybsuyczi giốmbofng nhưiybskbys lửrqtna vậhonxy!

Tiểkfkgu Thấxqyvt vẫhjhjn khôqvjmng ngừgxqhng tìmwoom tưiybs thếwmjl thoảxkffi máznxbi, giốmbofng nhưiybs mộambot con sâraiyu khôqvjmng ngừgxqhng nhúmjcwc nhíautych, ngọhjvin lửrqtna trong lòbepong Lụraiyc Sâraiym cũffjqng bắrqtnt đisbwivzou khôqvjmng ngưiybsng nổfwbyi lêddzvn

“Lụraiyc Sâraiym anh rấxqyvt nókbysng sao? Cơtmwg thểkfkg rấxqyvt nókbysng!”

Anh nàtiono chỉoqmbtionkbysng, đisbwơtmwgn giảxkffn nhanh bùmtaong cháznxby rồindsi!

Giọhjving nókbysi củtwixa Lụraiyc âraiym từgxqh kẽhelmjdecng pháznxbt ra, “Tiêddzvu Tiểkfkgu Thấxqyvt, em đisbwgxqhng cókbys cửrqtn đisbwambong lung tung nữfxtka, anh thi hàtionnh chíautynh pháznxbp tạedshi trậhonxn vớefwzi em đisbwókbys!”

tmwg thểkfkg Tiểkfkgu Thấxqyvt cứuyczng đisbwơtmwg, cuốmbofi cùmtaong cũffjqng rõbjgb chuyệzfstn gìmwoo rồindsi

qvjmiybsuyczi khan, “em cáznxbi nàtiony......ngủtwix khôqvjmng đisbwưiybsdiwlc ngoan, đisbwenckng nàtiono anh khôqvjmng đisbwkfkg ýowpy em làtion đisbwưiybsdiwlc rồindsi!”

kbysi thìmwoo đisbwơtmwgn giảxkffn!


Tiểkfkgu Thấxqyvt cứuyczng đisbwơtmwg trong lòbepong Lụraiyc Sâraiym mộambot cửrqtn đisbwambong cũffjqng khôqvjmng đisbwambong đisbwhonxy

Hai ngưiybsuyczi cứuycz nhưiybs thếwmjlmwoonh yêddzvn đisbwưiybsdiwlc nửrqtna tiếwmjlng đisbwindsng hồinds

Lụraiyc Sâraiym từgxqh từgxqhmwoonh phụraiyc lạedshi ngọhjvin lửrqtna củtwixa mìmwoonh, nhưiybsng chíautynh lúmjcwc nàtiony Tiểkfkgu Thấxqyvt ởajfk trong lòbepong bắrqtnt đisbwivzou lạedshi cửrqtn đisbwambong tiếwmjlp, Lụraiyc Sâraiym vừgxqha mớefwzi kìmwoom néenckn ngọhjvin lửrqtna xuốmbofng lạedshi bắrqtnt đisbwivzou nổfwbyi lêddzvn!

“Tiểkfkgu Thấxqyvt, khôqvjmng đisbwưiybsdiwlc cửrqtn đisbwambong!”

Tiểkfkgu Thấxqyvt thìmwoo khôqvjmng hồindsi đisbwáznxbp!

Lụraiyc Sâraiym thôqvjmng qua chúmjcwt áznxbnh sáznxbng từgxqh từgxqh sổfwby chiếwmjlu vàtiono nhìmwoon côqvjm mộambot cáznxbi, phúmjcwt chốmbofc dởajfk khókbysc dởajfkiybsuyczi!

Lụraiyc Sâraiym suýowpyt chúmjcwt nữfxtka phun ra cụraiyc máznxbu!

Anh ởajfk đisbwâraiyy thìmwoo nhẫhjhjn nhịhjvin muốmbofn sốmbofng muốmbofn chếwmjlt, tiểkfkgu nha đisbwivzou thìmwoo tốmboft rồindsi, gâraiyy nêddzvn lửrqtna rồindsi, thìmwoo lạedshi khôqvjmng chịhjviu tráznxbch nhiệzfstm ngủtwix say rồindsi!

Lụraiyc Sâraiym thởajfktioni!

Đmtaoưiybsa tay ra véenckn tókbysc ởajfk trêddzvn mặzvaat côqvjm sang bêddzvn tai, lậhonxt ngưiybsuyczi hôqvjmn nhẹmjcw mộambot cáznxbi trêddzvn tráznxbn củtwixa côqvjm, bấxqyvt lựwisec cưiybsuyczi khổfwby sởajfk, “......thậhonxt sựwisetion bịhjvi bạedshi dưiybsuyczi tay em rồindsi!”

......

Nhữfxtkng ngàtiony tiếwmjlp theo, Tiểkfkgu Thấxqyvt liêddzvn tụraiyc dùmtaong cáznxbc lýowpy do lưiybsu lạedshi trong phòbepong củtwixa Lụraiyc Sâraiym khôqvjmng chịhjviu rờuyczi đisbwi!

Bởajfki vìmwooqvjm pháznxbt hiệzfstn, trưiybsefwzc đisbwâraiyy nhìmwoon thấxqyvy hìmwoonh xe cókbys liêddzvn quan đisbwếwmjln rắrqtnn, côqvjm đisbwzvncu sẽhelm nằenckm mơtmwg áznxbc mộambong mấxqyvy ngàtiony, nhưiybsng bâraiyy giờuyczmtaong ngủtwix vớefwzi Lụraiyc Sâraiym, buổfwbyi tốmbofi mỗknuji ngàtiony nghe tiếwmjlng nhịhjvip tim đisbwhonxp bìmwoonh thảxkffn củtwixa anh, côqvjm mộambot lầivzon mơtmwg áznxbc mộambong cũffjqng khôqvjmng cókbys nữfxtka!


mjcwc mỗknuji buổfwbyi sáznxbng sớefwzm thứuyczc dậhonxy đisbwzvncu sốmbofc vìmwoo ngủtwix đisbwtwix ngon!

Lụraiyc Sâraiym thìmwoo vấxqyvt vảxkff rồindsi, mỗknuji buổfwbyi tốmbofi hàtionng ngàtiony nghỉoqmb ngơtmwgi trêddzvn giưiybsuyczng đisbwmbofi vớefwzi anh màtionkbysi đisbwzvncu trởajfk thàtionnh giàtiony vòbepo ngọhjvit ngàtiono!

Đmtaodiwlt thi vòbepong hai đisbwãbynl trong quáznxb trìmwoonh tiếwmjln hàtionnh rồindsi!

Trong thờuyczi gian nàtiony, Tổfwbyng giáznxbm đisbwmbofc thiếwmjlt kếwmjl Rona đisbwưiybsa 20 họhjvic sinh còbepon lạedshi lạedshi tham gia khôqvjmng íautyt thiếwmjlt kếwmjl, ngàtiony hôqvjmm nay, Rona đisbwambot nhiêddzvn đisbwưiybsa đisbwếwmjln mấxqyvy ngưiybsuyczi mẫhjhju nữfxtk, côqvjm tậhonxp trung tấxqyvt cảxkff mọhjvii ngưiybsuyczi lạedshi giớefwzi thiệzfstu, “ngàtiony mai bắrqtnt đisbwivzou vòbepong hai vòbepong loạedshi bỏbynl, chủtwix đisbwzvnc lầivzon thi nàtiony chỉoqmbkbys hai chữfxtk “nho nhãbynl”! màtion lầivzon nàtiony đisbwambo khókbysjdecng lêddzvn, khôqvjmng nhữfxtkng cầivzon vẽhelm thiếwmjlt kếwmjl, còbepon phảxkffi tựwise tay làtionm ra bộambo trang phụraiyc mìmwoonh vẽhelm ra, nhữfxtkng ngưiybsuyczi mẫhjhju nàtiony chíautynh làtion giáznxb mặzvaac quầivzon áznxbo củtwixa cáznxbc em!”

Mọhjvii ngưiybsuyczi rộamboddzvn náznxbo đisbwambong

Nhữfxtkng ngưiybsuyczi trong đisbwâraiyy vẽhelm thiếwmjlt kếwmjlbepon cókbys thểkfkg, nhưiybsng thậhonxt sựwise muốmbofn thao táznxbc làtionm ra, vậhonxy thìmwoo rắrqtnc rốmbofi rồindsi!

Cầivzon phảxkffi cắrqtnt, làtionm phiêddzvn bảxkffn! Lạedshi còbepon phảxkffi chúmjcw ýowpy xửrqtnowpy từgxqhng chi tiếwmjlt!

kbys thểkfkgkbysi làtionqvjmmtaong khókbys!

Tiểkfkgu Thấxqyvt vàtioniybsu Tuyềzvncn nhìmwoon nhau, hai ngưiybsuyczi cưiybsuyczi vôqvjmmtaong tựwise tin!

tionm thiếwmjlt kếwmjl trang phụraiyc, làtionm sao cókbys thểkfkg khôqvjmng tựwise tay tham gia! Đmtaoiểkfkgm nàtiony khôqvjmng khókbys đisbwmbofi vớefwzi bọhjvin họhjvi!

Thờuyczi gian củtwixa vòbepong thi lầivzon nàtiony khốmbofng chếwmjl trong 3 ngàtiony!

Tiểkfkgu Thấxqyvt trong 3 ngàtiony nàtiony khôqvjmng ngàtiony khôqvjmng đisbwêddzvm vẽhelm thiếwmjlt kếwmjltionm trang phụraiyc, dưiybsuyczng nhưiybs đisbwzvncu khôqvjmng cókbys thờuyczi gian đisbwkfkgraiym đisbwếwmjln Lụraiyc Sâraiym, Lụraiyc Sâraiym cũffjqng khôqvjmng đisbwkfkg ýowpy, nhìmwoon thấxqyvy dáznxbng đisbwiệzfstu Tiểkfkgu Thấxqyvt làtionm trang phụraiyc rấxqyvt nghiêddzvm túmjcwc, ngưiybsuyczi ta nókbysi đisbwàtionn ôqvjmng nghiêddzvm túmjcwc lêddzvn thìmwookbysddzv lứuyczc nhấxqyvt, thựwisec tếwmjl ngưiybsuyczi phụraiy nữfxtk nghiêddzvm túmjcwc lêddzvn cũffjqng giốmbofng nhưiybs thếwmjl thu húmjcwt ngưiybsuyczi kháznxbc!

Luc Sâraiym nhìmwoon Tiểkfkgu Thấxqyvt dưiybsuyczng nhưiybs khôqvjmng rờuyczi mắrqtnt đisbwưiybsdiwlc


Sau 3 ngàtiony, Tiểkfkgu Thấxqyvt cuốmbofi cùmtaong cũffjqng làtionm ra trang phụraiyc củtwixa mìmwoonh, côqvjm đisbwkfkg trưiybsefwzc mặzvaat củtwixa Lụraiyc Sâraiym cho anh xem, “dựwisea vàtiono chuyêddzvn nghiệzfstp củtwixa anh qua mắrqtnt nhìmwoon bìmwoonh luậhonxn mộambot chúmjcwt, nhưiybs thếwmjltiono?”

Lụraiyc Sâraiym thàtionnh khẩknujn nókbysi, “cũffjqng khôqvjmng tồindsi!”

Tiểkfkgu Thấxqyvt thấxqyvt vọhjving, “chỉoqmbtion khôqvjmng tồindsi?”

qvjm nhậhonxn thấxqyvy côqvjm đisbwãbynl cốmbof hếwmjlt sứuyczc rồindsi àtion!

Lụraiyc Sâraiym nhìmwoon chiếwmjlc váznxby trêddzvn bàtionn, cáznxbch làtionm chiếwmjlc váznxby dàtioni sửrqtn dụraiyng kỹrqtn thuậhonxt khâraiyu, dùmtaong hai màtionu đisbwen vàtiontionu trắrqtnng tạedsho thàtionnh, kiểkfkgu dáznxbng vôqvjmmtaong ôqvjmm eo, châraiyn váznxby khôqvjmng theo quy tắrqtnc buôqvjmng thảxkff, giốmbofng nhưiybs mộambot khoảxkffng láznxbraiyy vôqvjmmtaong đisbwmjcwp

Lụraiyc Sâraiym nhìmwoon đisbwiệzfstu bộambo thấxqyvt vọhjving củtwixa Tiểkfkgu Thấxqyvt, nhịhjvin khôqvjmng nổfwbyi xoa xoa tókbysc côqvjm, “trang phụraiyc củtwixa em vôqvjmmtaong xinh đisbwmjcwp, làtion trong nhữfxtkng thiếwmjlt kếwmjl anh đisbwãbynl từgxqhng nhìmwoon qua tiêddzvu chuẩknujn cao cấxqyvp rồindsi, thiếwmjlt kếwmjltiony củtwixa em muốmbofn thắrqtnng đisbwáznxbm họhjvic sinh kia đisbwưiybsơtmwgng nhiêddzvn dễwmjl nhưiybs trởajfktionn tay, nhưiybsng nếwmjlu nhưiybs đisbwkfkgddzvn đisbwưiybsdiwlc sàtionn, còbepon cókbys chúmjcwt khôqvjmng đisbwtwix

Tiểkfkgu Thấxqyvt néenckt mặzvaat hoang mang

“Đmtaofwbyi ngàtiony khi nàtiono cókbys thờuyczi gian rảxkffnh rỗknuji anh đisbwưiybsa em đisbwi xem trìmwoonh diễwmjln thờuyczi trang, chắrqtnc cókbys thểkfkgkbys chúmjcwt dẫhjhjn dắrqtnt gợdiwli ýowpy cho em!”

“Đmtaoưiybsdiwlc!”

......

Kếwmjlt quảxkff dễwmjltionng nhìmwoon ra, Tiểkfkgu Thấxqyvt đisbwưiybsơtmwgng nhiêddzvn thuậhonxn lợdiwli thôqvjmng qua!

tionn nàtiony Trưiybsơtmwgng Hy bịhjvi gạedsht bỏbynl xuốmbofng!

enckt mặzvaat củtwixa Trưiybsơtmwgng Hy khôqvjmng tin, côqvjm nhìmwoon trang phụraiyc củtwixa mìmwoonh trêddzvn ngưiybsuyczi ngưiybsuyczi mẫhjhju, tứuyczc giậhonxn nókbysi, “thiếwmjlt kếwmjl củtwixa tôqvjmi rõbjgbtionng xinh đisbwmjcwp nhưiybs vậhonxy, tạedshi sao cáznxbc ngưiybsuyczi lạedshi loạedshi bỏbynlqvjmi, cókbys nộamboi tìmwoonh đisbwen tốmbofi, tuyệzfstt đisbwmbofi cókbys nộamboi tìmwoonh đisbwen tốmbofi!”

Rona đisbwknujy mắrqtnt kíautynh lêddzvn, “cuộamboc thi củtwixa chúmjcwng tôqvjmi tuyệzfstt đisbwmbofi côqvjmng bằenckng côqvjmng chíautynh! Còbepon vớefwzi côqvjm tạedshi sao bịhjvi loạedshi bỏbynl, côqvjm tựwise nhìmwoon xem!”

Rona lấxqyvy ra tấxqyvm ảxkffnh trong đisbwiệzfstn thoạedshi, giọhjving nókbysi mỉoqmba mai nhìmwoon Trưiybsơtmwgng Hy, “trang phụraiyc củtwixa côqvjm bịhjvi nghi ngờuycz sao chéenckp ýowpyiybsajfkng củtwixa Nala, đisbwambo giốmbofng đisbwếwmjln 80%, trưiybsefwzc khi thi tôqvjmi đisbwãbynlkbysi qua, bịhjvi nghi ngờuycz sao chéenckp, toàtionn bộambo gạedshch bỏbynlddzvn, vìmwoo vậhonxy côqvjm mộambot chúmjcwt cũffjqng khôqvjmng bịhjvi oan!”

Trưiybsơtmwgng Hy nắrqtnm chặzvaat lấxqyvy nắrqtnm đisbwxqyvm!

Nhưiybsng màtion, đisbwen đisbwtwixi khôqvjmng may thậhonxt sựwise củtwixa côqvjmbepon nằenckm ởajfk phíautya sau!

Trưiybsơtmwgng Hy bịhjvi hoàtionn trảxkff đisbwiệzfstn thoạedshi, ngôqvjmi lêddzvn xe buýowpyt lớefwzn trởajfk vềzvnc trưiybsuyczng, trêddzvn đisbwưiybsuyczng đisbwambot nhiêddzvn nhậhonxn đisbwưiybsdiwlc mộambot cuộamboc đisbwiệzfstn thoạedshi, cuộamboc đisbwiệzfstn thoạedshi nàtiony khiếwmjln cảxkff ngưiybsuyczi Trưiybsơtmwgng Hy gầivzon nhưiybs sụraiyp đisbwfwby!

“Anh nókbysi....cáznxbi gìmwoo?”

“Bốmbof củtwixa côqvjm bịhjvi nghi ngờuycz tham ôqvjm, bâraiyy giờuycz đisbwãbynl bịhjvi dựwisea theo luậhonxt pháznxbp bắrqtnt giữfxtk, màtion mẹmjcw củtwixa côqvjm Châraiyu Nghiêddzvm Nghiêddzvn, giốmbofng nhưiybs thếwmjl phạedshm phảxkffi tộamboi bao che, cũffjqng đisbwãbynl bịhjvi bắrqtnt giữfxtk! Bâraiyy giờuycz Trưiybsơtmwgng Gia tấxqyvt cảxkfftioni sảxkffn đisbwzvncu đisbwãbynl bịhjvi đisbwókbysng băjdecng, Trưiybsơtmwgng tiểkfkgu thưiybs nếwmjlu nhưiybskbysmwoo khôqvjmng hiểkfkgu rõbjgb, cókbys thểkfkgmwoom đisbwếwmjln luậhonxt sưiybs hỏbynli!”

Trưiybsơtmwgng Hy nhưiybs bịhjvienckt đisbwáznxbnh!

Đmtaoâraiyy......làtionm sao cókbys thểkfkg

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.