Boss Trở Thành Chồng

Chương 758 :

    trước sau   
39758.txt

Hốvarzi hậmzzpn?

pkdw mớftuvi khôpkdwng bao giờxtdq hốvarzi hậmzzpn!

Tiểkwevu Thấwtait nhìqlqen Lụctodc Sâxtdqm đajski vàbuaeo phòpcdtng tắvarzm, rồbdwbi cưxvxvxtdqi trộkvknm nhưxvxv hồbdwb ly thấwtaiy thịkitat, vôpkdwrwrjng đajskvarzc ýoiyu!

Lụctodc Sâxtdqm vàbuaeo phòpcdtng tắvarzm thìqlqe Tiểkwevu Thấwtait mớftuvi bắvarzt đajskohavu sấwtaiy tótlltc.

pkdw muốvarzn trưxvxvftuvc khi Lụctodc Sâxtdqm đajski ra thìqlqe sấwtaiy tótlltc khôpkdw, đajskang sấwtaiy thìqlqepkdw chợuysrt nhớftuv ra gìqlqe đajskótllt, côpkdw đajski đajskếhylun bêfuvdn cạbdwbnh phòpcdtng tắvarzm, gõyyas cửtwrba phòpcdtng.


“Lụctodc Sâxtdqm?”

“Anh cầohavn ngưxvxvxtdqi giúbcrzp khôpkdwng?”

Trong phòpcdtng tắvarzm Lụctodc Sâxtdqm khôpkdwng biếhylut phảqtqki làbuaem sao, trưxvxvftuvc giờxtdq khi tắvarzm anh đajskxjspu cầohavn cótllt ngưxvxvxtdqi giúbcrzp, nhưxvxvng lúbcrzc nàbuaey khôpkdwng nêfuvdn đajskkwev Tiểkwevu Thấwtait vàbuaeo giúbcrzp àbuae!

Lụctodc Sâxtdqm hímynlt mộkvknt hơqtqki thậmzzpt sâxtdqu, cốvarz gắvarzng dùrwrjng mộkvknt giọtakung bìqlqenh tĩtgmqnh, “Tiểkwevu Thấwtait, em giúbcrzp anh gọtakui Triệkcxku Đtakuàbuaeo vàbuaeo đajskâxtdqy!”

“Áyyas?”

Trong tâxtdqm Tiểkwevu Thấwtait lậmzzpp tứuatqc khôpkdwng thímynlch cảqtqkm giájazkc nàbuaey.

Khôpkdwng nótllti bạbdwbn trai củkatoa mìqlqenh bịkita mộkvknt ngưxvxvxtdqi đajskàbuaen ôpkdwng khájazkc nhìqlqen hếhylut, khôpkdwng nhữovibng thếhylu lạbdwbi còpcdtn đajskkvknng chạbdwbm vàbuaeo nhau, trong đajskohavu Tiểkwevu Thấwtait bỗoiyung dưxvxvng hiệkcxkn ra cảqtqknh đajsktlltp mêfuvd hồbdwbn giốvarzng nhưxvxv trong tiểkwevu thuyếhylut trưxvxvftuvc kia đajskãatak đajsktakuc, côpkdwbuaeng nghĩtgmq sắvarzc mặpkdwt càbuaeng thay đajskpcdti.

“Tiểkwevu Thấwtait?“

Mộkvknt lúbcrzc lâxtdqu Lụctodc Sâxtdqm khôpkdwng nghe thấwtaiy tiếhylung Tiểkwevu Thấwtait, cũnplvng khôpkdwng nghe thấwtaiy bưxvxvftuvc châxtdqn, khôpkdwng kìqlqem đajskưxvxvuysrc héftuvt lêfuvdn.

“A? em đajskâxtdqy!”

“Giúbcrzp anh gọtakui Triệkcxku Đtakuàbuaeo vàbuaeo đajskưxvxvuysrc khôpkdwng?”.

“Lụctodc Sâxtdqm, hay làbuae em vàbuaeo giúbcrzp anh?”

Lụctodc Sâxtdqm bêfuvdn méftuvp giậmzzpt giậmzzpt, từtpsx chốvarzi dứuatqt khoájazkt, “khôpkdwng đajskưxvxvuysrc!”


“Tạbdwbi sao àbuae?”

Lụctodc Sâxtdqm cuốvarzi cùrwrjng cũnplvng khôpkdwng nhẫxvxvn nhịkitan đajskưxvxvuysrc nữoviba, lăkywmn chiếhyluc xe đajskếhylun trưxvxvftuvc cửtwrba phòpcdtng tắvarzm mởefqm ra, giâxtdqy phúbcrzt nhìqlqen thấwtaiy Tiểkwevu Thấwtait, anh chỉmzzp cảqtqkm thấwtaiy mộkvknt phầohavn hơqtqki nótlltng từtpsx sau lưxvxvng xộkvknc thẳlolpng lêfuvdn đajskmzzpnh đajskohavu! Lúbcrzc nàbuaey cảqtqk ngưxvxvxtdqi Tiểkwevu Thấwtait mặpkdwt chiếhyluc ájazko ngủkato hoạbdwbt hìqlqenh rấwtait dễfuvd thưxvxvơqtqkng, májazki tótlltc đajsken tuyềxjspn tùrwrjy ýoiyu rủkato xuốvarzng trêfuvdn ngưxvxvxtdqi, tótlltc vẫxvxvn còpcdtn chưxvxva đajskưxvxvuysrc sấwtaiy khôpkdw, thỉmzzpnh thoảqtqkng sẽlolptllt nhỏugjd giọtakut xuốvarzng cổpcdt ájazko, tiếhylup tụctodc xuôpkdwi xuốvarzng.....

Áyyasnh mắvarzt củkatoa Lụctodc Sâxtdqm đajskugjd dầohavn, nhanh chótlltng quay đajskohavu đajski chỗoiyu khájazkc

“Lụctodc Sâxtdqm, em giúbcrzp anh tắvarzm, em bảqtqko đajskqtqkm, em thậmzzpt sựkita bảqtqko đajskqtqkm, tuyệkcxkt đajskvarzi thàbuaenh thàbuaenh thậmzzpt thậmzzpt nghiêfuvdm túbcrzc!”

“Khôpkdwng đajskưxvxvuysrc!” Lụctodc Sâxtdqm giọtakung nótllti nhẫxvxvn nhịkitan, “em đajskkwev Triệkcxku Đtakuàbuaeo vàbuaeo!”

Tiểkwevu Thấwtait giốvarzng nhưxvxvxvxvơqtqkng càbuae chua, phúbcrzt chốvarzc kìqlqem néftuvn lạbdwbi

pkdwbcrzi đajskohavu, bĩtgmqu môpkdwi, im lìqlqem khôpkdwng vui đajskuatqng trưxvxvftuvc cửtwrba

Lụctodc Sâxtdqm lạbdwbi bắvarzt đajskohavu nhứuatqc ótlltc rồbdwbi, anh lăkywmn chiếhyluc xe từtpsx trong phòpcdtng tắvarzm ra ngoàbuaei, giơqtqk tay ra nắvarzm lấwtaiy tay củkatoa Tiểkwevu Thấwtait, Tiểkwevu Thấwtait hứuatq nhẹtllt mộkvknt tiếhylung, nghiêfuvdng nửtwrba ngưxvxvxtdqi sang mộkvknt bêfuvdn, Lụctodc Sâxtdqm khôpkdwng từtpsx bỏugjd, lạbdwbi lưxvxvuysrn sang bêfuvdn kia củkatoa Tiểkwevu Thấwtait, giơqtqk tay ra tótlltm lấwtaiy tay côpkdw, lầohavn nàbuaey Tiểkwevu Thấwtait khôpkdwng trốvarzn trájazknh, thầohavn sắvarzc trêfuvdn mặpkdwt dịkitau nhẹtllt mộkvknt chúbcrzt, nhưxvxvng vẫxvxvn cótllt thểkwev nhìqlqen ra sựkita giậmzzpn hờxtdqn

“Tiểkwevu Thấwtait ngoan! Anh mộkvknt ngưxvxvxtdqi con trai trưxvxvefqmng thàbuaenh em làbuaem sao cótllt thểkwev đajsklolp nổpcdti, trong phòpcdtng tắvarzm rấwtait trơqtqkn, chẳlolpng may trưxvxvuysrt ngãatak rồbdwbi thìqlqebuaem sao!”

Giọtakung nótllti củkatoa Tiểkwevu Thấwtait cótllt chúbcrzt thiếhyluu tựkita tin, “em sẽlolp đajsklolp chắvarzc chắvarzn, thìqlqe sẽlolp khôpkdwng bịkita ngãatak rồbdwbi, em cũnplvng cótllt thểkwevbuaem đajskkcxkm thịkitat cho anh......”

“Nha đajskohavu ngốvarzc, anh nàbuaeo muốvarzn đajskkwev em bịkita ngãatak!”

Cuốvarzi cùrwrjng Tiểkwevu Thấwtait vẫxvxvn khôpkdwng thểkwev trájazki lạbdwbi ýoiyu củkatoa Lụctodc Sâxtdqm, gọtakui Triệkcxku Đtakuàbuaeo đajskếhylun giúbcrzp đajsklolp

Tiểkwevu Thấwtait sấwtaiy xong tótlltc, giậmzzpn hờxtdqn ngồbdwbi bêfuvdn cạbdwbnh giưxvxvxtdqng!


Trôpkdwi qua nửtwrba tiếhylung, Lụctodc Sâxtdqm mớftuvi từtpsx trong phòpcdtng tắvarzm ra, Tiểkwevu Thấwtait nhìqlqen mộkvknt cájazki, lậmzzpp tứuatqc quêfuvdn đajski giậmzzpn hờxtdqn, đajskôpkdwi mắvarzt khôpkdwng rờxtdqi Lụctodc Sâxtdqm, dưxvxvxtdqng nhưxvxv khôpkdwng cótlltjazkch nàbuaeo chuyểkwevn hưxvxvftuvng! Côpkdwpcdtn làbuae lầohavn đajskohavu tiêfuvdn nhìqlqen thấwtaiy Lụctodc Sâxtdqm mặpkdwc ájazko ngủkato

Bộkvkn đajskbdwb ngủkato bằhbpvng lụctoda màbuaeu ájazknh kim, kiểkwevu dájazkng quầohavn dàbuaei ájazko dàbuaei tay, cổpcdt ájazko khájazk rộkvknng, lộkvkn ra xưxvxvơqtqkng quai xanh rấwtait đajsktlltp củkatoa anh vàbuae lồbdwbng ngựkitac rắvarzn chắvarzc, màbuaeu da vàbuaeng ótlltng khiếhylun ngưxvxvxtdqi khájazkc khôpkdwng nhịkitan nổpcdti muốvarzn tótlltm lấwtaiy!

Tiểkwevu Thấwtait lậmzzpp tứuatqc nhìqlqen ngơqtqk ngưxvxvxtdqi rồbdwbi

“Khơqtqk....”

Lụctodc Sâxtdqm dưxvxvxtdqng nhưxvxv chịkitau khôpkdwng nổpcdti ájazknh nhìqlqen trầohavn trụctodi nhưxvxv thếhylu củkatoa Tiểkwevu Thấwtait, mộkvknt tay đajskưxvxva lêfuvdn miệkcxkng ho nhẹtllt mộkvknt tiếhylung, Tiểkwevu Thấwtait lậmzzpp tứuatqc tỉmzzpnh lạbdwbi, Triệkcxku Đtakuàbuaeo cũnplvng nhậmzzpn thứuatqc rờxtdqi đajski, “vậmzzpy thìqlqepkdwi đajski trưxvxvftuvc đajskâxtdqy!”

“Đtakuuysri chúbcrzt!”

“Tiêfuvdu tiểkwevu thưxvxvpcdtn cótllt chuyệkcxkn gìqlqe khôpkdwng?”

“Giúbcrzp đajskưxvxva Lụctodc Sâxtdqm lêfuvdn giưxvxvxtdqng nữoviba cơqtqk!” Tiểkwevu Thấwtait trợuysrn mắvarzt lêfuvdn vớftuvi anh

Bỗoiyung nhiêfuvdn quêfuvdn mấwtait chuyệkcxkn nàbuaey!

Triệkcxku Đtakuàbuaeo nhanh chótlltng giúbcrzp đajsklolp lấwtaiy Lụctodc Sâxtdqm lêfuvdn giưxvxvxtdqng, ngưxvxvxtdqi củkatoa Tiểkwevu Thấwtait nằhbpvm phímynla bêfuvdn trong, nhưxvxvxtdqng ra cảqtqk mộkvknt khoảqtqkng trốvarzng, bốvarz trímynlpcdtn thỏugjda xong cho Lụctodc Sâxtdqm, lầohavn nàbuaey Triệkcxku Đtakuàbuaeo khôpkdwng dájazkm lưxvxvu lạbdwbi, nhanh chótlltng chạbdwby đajski

......

Hai ngưxvxvxtdqi họtaku lầohavn đajskohavu tiêfuvdn cùrwrjng nằhbpvm trêfuvdn mộkvknt chiếhyluc giưxvxvxtdqng, đajskxjspu cótllt chúbcrzt ngạbdwbi ngùrwrjng. Đtakuxjspu dựkitaa sang mộkvknt bêfuvdn đajskohavu giưxvxvxtdqng, ai cũnplvng khôpkdwng nótllti lờxtdqi nàbuaeo!

Sau khoảqtqkng mộkvknt lúbcrzc, hai ngưxvxvxtdqi cùrwrjng lúbcrzc mởefqm miệkcxkng nótllti


“Anh......”

“Em......”

tllti xong, hai ngưxvxvxtdqi nhìqlqen nhau, lạbdwbi lầohavn nữoviba khájazkc giọtakung đajskbdwbng thanh

“Anh nótllti trưxvxvftuvc!”

“Em nótllti trưxvxvftuvc!”

Tiểkwevu Thấwtait khôpkdwng nhịkitan nổpcdti, ngay cảqtqk đajskpkdwi mắvarzt cũnplvng cưxvxvxtdqi, “hai chúbcrzng ta thậmzzpt sựkitabuaepkdwrwrjng hiểkwevu ngầohavm ýoiyu nhau àbuae!”

Lụctodc Sâxtdqm làbuae ngưxvxvxtdqi khôpkdwng dễfuvdbuaeng biểkwevu đajskbdwbt, chỉmzzpxvxvxtdqi nhèukra nhẹtllt, khôpkdwng nótllti câxtdqu nàbuaeo!

Tiểkwevu Thấwtait nằhbpvm trêfuvdn giưxvxvxtdqng, mắvarzt mởefqm to cảqtqkm nhậmzzpn, “cảqtqkm giájazkc nàbuaey thậmzzpt kỳwdpt lạbdwb, em lớftuvn từtpsxng nàbuaey rồbdwbi, còpcdtn làbuae lầohavn đajskohavu tiêfuvdn cùrwrjng trêfuvdn giưxvxvxtdqng vớftuvi mộkvknt ngưxvxvxtdqi con trai xa lạbdwb......ồbdwb, Lụctodc Sâxtdqm, còpcdtn anh?”

“Anh?” Lụctodc Sâxtdqm cốvarz ýoiyu trêfuvdu côpkdw, “em đajskjazkn?”

Đtakujazkn?

Khẳlolpng đajskkitanh làbuae khôpkdwng thếhylu rồbdwbi!

Lụctodc Sâxtdqm đajskxjspu đajskãatakbuae ngưxvxvxtdqi đajskàbuaen ôpkdwng 28 tuổpcdti rồbdwbi, vừtpsxa đajsktlltp trai vừtpsxa ưxvxvu túbcrz, làbuaem sao cótllt thểkwev khôpkdwng cótllt quen qua ngưxvxvxtdqi con gájazki khájazkc.

Nghĩtgmq nhưxvxv vậmzzpy, Tiểkwevu Thấwtait hậmzzpn khôpkdwng thểkwev đajskájazknh chếhylut bảqtqkn thâxtdqn


tllti cájazki gìqlqe khôpkdwng hay, cứuatq muốvarzn nótllti cájazki nàbuaey!

“Hứuatq!”

“Đtakutpsxng cájazku nữoviba” Lụctodc Sâxtdqm cũnplvng nằhbpvm xuốvarzng, đajskưxvxva tay ra ôpkdwm lấwtaiy vai củkatoa Tiểkwevu Thấwtait, cưxvxvxtdqi côpkdw, “khôpkdwng phảqtqki làbuaetllti vớftuvi em rồbdwbi sao, khôpkdwng cótllt chuyệkcxkn đajskótllt!”

Tiểkwevu Thấwtait lạbdwbi cótllt hứuatqng thúbcrz lạbdwbi

“Anh thậmzzpt sựkita khôpkdwng cótllt quen ai sao?”

Lụctodc Sâxtdqm cặpkdwp màbuaey nhăkywmn lạbdwbi, “cũnplvng......chắvarzc khôpkdwng tímynlnh nhưxvxv khôpkdwng cótllt quen!”

“Quen thìqlqetllti làbuae quen qua, khôpkdwng quen thìqlqetllti khôpkdwng quen, cájazki gìqlqe gọtakui làbuae khôpkdwng tímynlnh nhưxvxv khôpkdwng cótllt quen?”

“Khi đajskótlltbuae khi anh chưxvxva cótllt xảqtqky ra tai nạbdwbn......”

Lụctodc Sâxtdqm hồbdwbi tưxvxvefqmng lạbdwbi kểkwev, “lúbcrzc đajskótlltefqm trong khuôpkdwn viêfuvdn trưxvxvxtdqng cótllt cảqtqkm tìqlqenh vớftuvi mộkvknt côpkdwjazki, anh cótllt thểkwev cảqtqkm nhậmzzpn đajskưxvxvuysrc côpkdwjazki đajskótllt đajskvarzi vớftuvi anh cũnplvng vôpkdwrwrjng cótllt cảqtqkm tìqlqenh, anh vốvarzn dĩtgmq dựkitamynlnh sau khi tốvarzt nghiệkcxkp rồbdwbi thìqlqe sẽlolptllti rõyyas, nhưxvxvng sau đajskótllt.....thìqlqe xảqtqky ra tai nạbdwbn rồbdwbi!”

“Sau đajskótllt thìqlqe sao sau đajskótllt?”

“Sau đajskótllt thìqlqe khôpkdwng cótllt sau đajskótllt nữoviba!”

tqtr?

“Vậmzzpy thìqlqe khi anh bịkita tai nạbdwbn côpkdwwtaiy khôpkdwng cótllt đajskếhylun thăkywmm anh sao?”

“Đtakui rồbdwbi, nhưxvxvng anh kêfuvdu mẹtllt anh chặpkdwn côpkdwwtaiy lạbdwbi ởefqm ngoàbuaei cửtwrba rồbdwbi, lúbcrzc đajskótllt anh mớftuvi bịkita tai nạbdwbn hoàbuaen toàbuaen khôpkdwng thểkwev chậmzzpp nhậmzzpn đajskưxvxvuysrc sựkita thậmzzpt nàbuaey, vìqlqe vậmzzpy đajskvarzi vớftuvi việkcxkc phảqtqki gặpkdwp ngưxvxvxtdqi khájazkc vôpkdwrwrjng ghéftuvt, đajskpkdwc biệkcxkt làbuae khi anh đajskvarzi vớftuvi côpkdwwtaiy vẫxvxvn còpcdtn cảqtqkm tìqlqenh, đajskưxvxvơqtqkng nhiêfuvdn càbuaeng khôpkdwng hy vọtakung côpkdwwtaiy nhìqlqen thấwtaiy bộkvkn dạbdwbng thêfuvd thảqtqkm củkatoa anh”

“Sau đajskótllt nữoviba, côpkdwwtaiy từtpsx bỏugjd rồbdwbi sao?”

Lụctodc Sâxtdqm xuôpkdw xuôpkdw tay, “vềxjsp sau anh nghe nótllti côpkdwwtaiy đajski du họtakuc nưxvxvftuvc ngoàbuaei rồbdwbi”

“Áyyas?” Tiểkwevu Thấwtait ngớftuv ngưxvxvxtdqi luôpkdwn, “chỉmzzp nhưxvxv thếhylu?”

fuvdu khôpkdwng thìqlqepcdtn cótllt thểkwev nhưxvxv thếhylubuaeo?

Lụctodc Sâxtdqm buồbdwbn cưxvxvxtdqi gậmzzpt gậmzzpt đajskohavu

“Vậmzzpy thìqlqe anh cótllt bịkita tổpcdtn thưxvxvơqtqkng đajskau lòpcdtng khôpkdwng?”

“Khi đajskótllt ngàbuaey ngàbuaey nghĩtgmq việkcxkc hồbdwbi phụctodc, nàbuaeo cótlltxvxvxvxvefqmng nghĩtgmq vềxjsp chuyệkcxkn đajskótllt” Lụctodc Sâxtdqm thàbuaenh thậmzzpt nótllti

Đtakuưxvxvuysrc thôpkdwi!

Trong lòpcdtng Tiểkwevu Thấwtait vừtpsxa vui mừtpsxng, Lụctodc Sâxtdqm khôpkdwng cótllt bởefqmi vìqlqe ngưxvxvxtdqi con gájazki đajskótllt bỏugjd đajski màbuae đajskau lòpcdtng, vừtpsxa thưxvxvơqtqkng tâxtdqm anh ấwtaiy làbuaem sao dễfuvdbuaeng nhưxvxv thếhylubuae nhẹtllt nhàbuaeng từtpsx bỏugjd

“Nếhyluu nhưxvxvbuae em thìqlqe sao, Lụctodc Sâxtdqm giảqtqk dụctodbuae em rờxtdqi khỏugjdi anh rồbdwbi, anh sẽlolp tổpcdtn thưxvxvơqtqkng chứuatq?”

Lụctodc Sâxtdqm cau màbuaey lạbdwbi, cảqtqk mộkvknt lúbcrzc khôpkdwng nótllti lờxtdqi nàbuaeo!

Tiểkwevu Thấwtait mởefqm to mắvarzt nhìqlqen anh, đajskiệkcxku bộkvkn nhấwtait đajskkitanh muốvarzn biếhylut đajskưxvxvuysrc đajskájazkp ájazkn

“Anh sẽlolp khôpkdwng đajskkwev em cótlltqtqk hộkvkni rờxtdqi khỏugjdi anh!”

Trong lòpcdtng Tiểkwevu Thấwtait cảqtqkm thấwtaiy ngọtakut ngàbuaeo, kéftuvo lấwtaiy ájazko củkatoa Lụctodc Sâxtdqm nũnplvng nịkitau, “chuyệkcxkn đajskxtdqi luôpkdwn cótllt chẳlolpng may màbuae, anh thửtwrb giảqtqk dụctod chúbcrzt xem, giảqtqk nhưxvxv hai chúbcrzng mìqlqenh cótllt mộkvknt ngàbuaey cájazkch đajskpkdwc biệkcxkt đajskpkdwc biệkcxkt xa, anh sẽlolp nhưxvxv thếhylu từtpsx bỏugjd em khôpkdwng?”

“Sẽlolp khôpkdwng! Vĩtgmqnh viễfuvdn sẽlolp khôpkdwng!”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.