Boss Trở Thành Chồng

Chương 753 :

    trước sau   
39753.txt

Khi ăcblgn sámbmnng Tiểwkzzu Thấdmint gặvfxhp Lụmqdec Sâicwxm vừajvva xuốmjthng lầfhssu!

Tiểwkzzu Thấdmint đsspkang ngồiaxki ăcblgn sámbmnng vớjaozi Lưubmeu Tuyềgbetn lậbgpfp tứpopwc đsspkôtqkdi mắioxkt nhìopwnn chằlxoem chằlxoem vànvyho Lụmqdec Sâicwxm, đsspkôtqkdi mắioxkt khôtqkdng di chuyểwkzzn! Triệlfuwu Đpopwànvyho đsspkicwxy chiếomawc xe lăcblgn, Lụmqdec Sâicwxm trêjaozn xe lăcblgn mỉhxeam cưubmeujuei vớjaozi Tiểwkzzu Thấdmint, Tiểwkzzu Thấdmint đsspkôtqkdi mámbmn đsspkubqv bừajvvng, đsspkôtqkdi mắioxkt cànvyhng khôtqkdng thểwkzz di chuyểwkzzn nữfhssa.

ubmeu Tuyềgbetn thởyaztnvyhi.

“Tiểwkzzu Thấdmint?”

“…..”


“Tiêjaozu Tiểwkzzu Thấdmint!”

“Hảvygy?” Tiểwkzzu Thấdmint đsspkkjslt nhiêjaozn hoànvyhn hồiaxkn!

“Cậbgpfu vớjaozi Lụmqdec Tổvfxhng đsspki ăcblgn cùgyegng đsspki, tớjaoz ăcblgn xong rồiaxki!”

Tiểwkzzu Thấdmint lắioxkc lắioxkc đsspkfhssu, nécsyvt mặvfxht trôtqkdng xấdminu hổvfxh, “Tiểwkzzu Tuyềgbetn, tớjaozgyegng cậbgpfu lànvyh đsspkưubmexqzxc rồiaxki.”

“Ngưubmeujuei ởyaztjaozn cạifwnnh tớjaoz nhưubmeng trámbmni tim sớjaozm đsspkãzsjm bay đsspki rồiaxki, quêjaozn đsspki quêjaozn đsspki, tớjaoz tốmjtht nhấdmint lànvyh khôtqkdng lànvyhm bóxqzxng đsspkèaslhn, tớjaoz đsspki trưubmejaozc đsspkâicwxy!” Lưubmeu Tuyềgbetn gậbgpft đsspkfhssu vớjaozi Lụmqdec Sâicwxm, lấdminy đsspkĩmuida cơxqzxm vànvyh hộkjslp sữfhssa củaslha mìopwnnh vànvyh đsspki đsspkếomawn bànvyhn khámbmnc.

Lụmqdec Sâicwxm mỉhxeam cưubmeujuei vànvyh đsspkicwxy chiếomawc xe lăcblgn qua.

Triệlfuwu Đpopwànvyho cũevtcng rấdmint cóxqzx mắioxkt nhìopwnn, sau khi đsspkếomawn bànvyhn ăcblgn thìopwn trựhsntc tiếomawp lưubmejaozt nhanh đsspki rồiaxki.

“Em muốmjthn ăcblgn cámbmni gìopwn, anh lấdminy cho em?”

Lụmqdec Sâicwxm cũevtcng khôtqkdng khámbmnch sámbmno vớjaozi côtqkd ta, “Lấdminy cho anh mộkjslt sandwich vớjaozi mộkjslt ly sữfhssa lànvyh đsspkưubmexqzxc rồiaxki!”

“Đpopwưubmexqzxc rồiaxki, đsspkxqzxi chúpktxt!”

Chưubmea đsspkfhssy hai phúpktxt thìopwn Tiểwkzzu Thấdmint mang đsspkiaxk ăcblgn sámbmnng vềgbet cho anh ta, Tiểwkzzu Thấdmint cũevtcng đsspkãzsjm ăcblgn khôtqkdng íwqkot rồiaxki, nêjaozn chỉhxea giữfhss khuôtqkdn mặvfxht ởyazt đsspkóxqzx nhìopwnn Lụmqdec Sâicwxm ăcblgn.

Nhìopwnn mộkjslt ngưubmeujuei hànvyhi lòifwnng rồiaxki thìopwn sau đsspkóxqzx phámbmnt hiệlfuwn ra anh ta lànvyhm bấdmint cứpopw chuyệlfuwn gìopwnevtcng hànvyhi lòifwnng.

Tiểwkzzu Thấdmint mộkjslt mặvfxht mêjaoz mẫjaozn nhìopwnn Lụmqdec Sâicwxm ăcblgn.


Khi anh ta ăcblgn rấdmint chậbgpfm chạifwnp vànvyhvfxhn đsspkfyztnh, nhìopwnn vànvyho giốmjthng nhưubme đsspkang lànvyhm nghệlfuw thuậbgpf vậbgpfy!

Bịfyzt lộkjsl liễcsyvu nhìopwnn chằlxoem chằlxoem nhưubme vậbgpfy, ngưubmeujuei bìopwnnh tĩmuidnh nhưubme Lụmqdec Sâicwxm cũevtcng khôtqkdng bìopwnnh tĩmuidnh đsspkưubmexqzxc nữfhssa, anh ta đsspkvfxht sandwich xuốmjthng vànvyh thởyaztnvyhi, “Tiểwkzzu Thấdmint…..”

“Hảvygy?” Đpopwôtqkdi mắioxkt to củaslha Tiểwkzzu Thấdmint nhấdminp nhámbmny nhìopwnn anh ta.

“Em khôtqkdng ăcblgn sao?”

Tiểwkzzu Thấdmint lắioxkc đsspkfhssu, “Em nhìopwnn anh lànvyh no rồiaxki.”

“Hảvygy?”

“Túpktx sắioxkc khảvygy xan!”

Lụmqdec Sâicwxm mấdmint đsspki nụmqdeubmeujuei, bấdmint lựhsntc vànvyh lắioxkc đsspkfhssu, “Em nhìopwnn anh nhưubme vậbgpfy nữfhssa thìopwn anh cũevtcng khôtqkdng ăcblgn nổvfxhi nữfhssa?”

“Tạifwni sao?”

Ámbmnnh mắioxkt củaslha Lụmqdec Sâicwxm rơxqzxi vànvyho đsspkôtqkdi môtqkdi đsspkubqv củaslha Tiểwkzzu Thấdmint, hạifwn thấdminp giọgbetng nóxqzxi, “Tạifwni vìopwn….mộkjslt chúpktxt nữfhssa ăcblgn muốmjthn ăcblgn em!”

Khuôtqkdn mặvfxht củaslha Tiểwkzzu Thấdmint đsspkkjslt nhiêjaozn hiệlfuwn lêjaozn mànvyhu đsspkubqv, côtqkd che khuôtqkdn mặvfxht lạifwni liếomawc nhìopwnn Lụmqdec Sâicwxm mộkjslt cámbmni, lúpktxc đsspkubqv mặvfxht thìopwn ámbmnnh mắioxkt khôtqkdng khiếomawn ngưubmeujuei khámbmnc cảvygym thấdminy sợxqzxzsjmi vànvyh ngưubmexqzxc lạifwni lànvyh ámbmnnh mắioxkt nhúpktxt nhámbmnt, nhìopwnn dòifwnng mámbmnu củaslha Lụmqdec Sâicwxm lànvyh muốmjthn nóxqzxng lêjaozn rồiaxki.

Anh ta hai ba miếomawng ăcblgn hếomawt sandwich vànvyh uốmjthng hếomawt sữfhssa rồiaxki. kécsyvo Tiểwkzzu Thấdmint rờujuei khỏubqvi nhànvyhnvyhng.

“Nànvyhy…..muốmjthn đsspki đsspkâicwxu?”


“Vềgbet phòifwnng!”

“Òsktm!”

Hai ngưubmeujuei vềgbet đsspkếomawn phòifwnng củaslha Lụmqdec Sâicwxm, Tiểwkzzu Thấdmint vừajvva đsspkưubmea thẻevtc phòifwnng vànvyho nguồiaxkn đsspkiệlfuwn, quay ngưubmeujuei lạifwni thìopwnxqzx thểwkzz mấdmint thăcblgng bằlxoeng, bịfyzt Lụmqdec Sâicwxm kécsyvo cámbmnnh tay, ngãzsjm xuốmjthng ngưubmeujuei anh ta.

“Lụmqdec Sâicwxm, anh lànvyhm…um….”

icwxu lànvyhm gìopwnifwnn chưubmea đsspkưubmexqzxc hỏubqvi ra, đsspkôtqkdi môtqkdi củaslha côtqkd đsspkãzsjm bịfyzt đsspkèaslh chặvfxht.

Đpopwôtqkdi môtqkdi củaslha anh ta trànvyhn ngậbgpfp sứpopwc nóxqzxng củaslha lửhfyma, hơxqzxi thởyazt chámbmny bỏubqvng thởyaztjaozn mặvfxht Tiểwkzzu Thấdmint, khiếomawn côtqkdgyegng mìopwnnh mộkjslt lúpktxc. Đpopwôtqkdi môtqkdi củaslha anh ta vẫjaozn còifwnn mang mộkjslt chúpktxt hưubmeơxqzxng vịfyzt thơxqzxm ngọgbett củaslha sữfhssa, Tiểwkzzu Thấdmint chỉhxea choámbmnng vámbmnng mộkjslt chúpktxt vànvyhxqzxc vànvyho cổvfxh anh ta vànvyh đsspkámbmnp ứpopwng nhiệlfuwt tìopwnnh.

Nhiệlfuwt đsspkkjsl trong phòifwnng đsspkang tăcblgng lêjaozn!

Xoay vòifwnng!

tqkdn môtqkdi!

nvyhi phúpktxt sau, Lụmqdec Sâicwxm thởyazt hổvfxhn hểwkzzn vànvyh buôtqkdng Tiểwkzzu Thấdmint ra.

Đpopwôtqkdi mắioxkt Tiểwkzzu Thấdmint bốmjthi rốmjthi, đsspkôtqkdi mámbmn đsspkubqv, Lụmqdec Sâicwxm cũevtcng khôtqkdng tốmjtht hơxqzxn, trêjaozn trámbmnn đsspkãzsjm toámbmnt ra mộkjslt íwqkot mồiaxktqkdi.

Lụmqdec Sâicwxm đsspkkjslt nhiêjaozn đsspkưubmea tay che che mắioxkt Tiểwkzzu Thấdmint.

“Lụmqdec Sâicwxm?”


“Tiểwkzzu Thấdmint, em đsspkajvvng nhìopwnn anh nhưubme vậbgpfy. em nhìopwnn anh nhưubme vậbgpfy nữfhssa, anh sợxqzx rằlxoeng bảvygyn thâicwxn khôtqkdng chịfyztu đsspkhsntng đsspkưubmexqzxc!”

Tiểwkzzu Thấdmint cảvygy ngưubmeujuei đsspkgbetu đsspkubqv bừajvvng lêjaozn.

“Cóxqzx, cóxqzx thểwkzz….khôtqkdng cầfhssn chịfyztu đsspkhsntng….”

Hảvygy….

icwxu nóxqzxi vừajvva nãzsjmy lànvyh ai nóxqzxi vậbgpfy!

Tiểwkzzu Thấdmint khôtqkdng dámbmnm cửhfym đsspkkjslng nữfhssa, từajvv khe hởyazt tay củaslha Lụmqdec Sâicwxm côtqkdcsyvn lúpktxt nhìopwnn anh ta, Lụmqdec Sâicwxm khôtqkdng cóxqzx bấdmint kỳwkzz phảvygyn ứpopwng nànvyho, đsspkâicwxy lànvyh….khôtqkdng nghe thấdminy?

Tròifwnng mắioxkt củaslha anh ta đsspkãzsjm trởyazt thànvyhnh mànvyhu đsspkubqv củaslha mámbmnu, còifwnn đsspkang cốmjth gắioxkng kiềgbetm chếomaw bảvygyn thâicwxn.

“Tiểwkzzu Thấdmint….”

“Hảvygy?”

Lụmqdec Sâicwxm đsspkkjslt nhiêjaozn ôtqkdm chặvfxht côtqkd ta, thởyazt hổvfxhn hểwkzzn, “Đpopwajvvng cóxqzx thámbmnch thứpopwc sứpopwc chịfyztu đsspkhsntng củaslha anh, anh thậbgpft sựhsnt khôtqkdng chịfyztu đsspkưubmexqzxc đsspkâicwxu! Anh khôtqkdng muốmjthn em phảvygyi hốmjthi hậbgpfn…..”

“Em khôtqkdng hốmjthi hậbgpfn…”

“Nhưubmeng mànvyh anh muốmjthn quývfbf trọgbetng….chúpktxng ta khôtqkdng nêjaozn quámbmn cẩicwxu thảvygy. Íoatrt nhấdmint…phảvygyi đsspkxqzxi đsspkếomawn lúpktxc sau khi gặvfxhp phụmqde huynh”

Trong lòifwnng củaslha Tiểwkzzu Thấdmint vừajvva xúpktxc đsspkkjslng vừajvva ngọgbett ngànvyho.


tqkdnvyh mộkjslt ngưubmeujuei hoạifwnt sắioxkc sinh hưubmeơxqzxng, ngưubmeujuei phụmqde nữfhssa xinh đsspkajvvp trao đsspkếomawn miệlfuwng anh ta mànvyh anh ta cũevtcng khôtqkdng ăcblgn, đsspkâicwxy lànvyh quan tâicwxm đsspkếomawn côtqkddminy cỡefqjnvyho chứpopw!

Tiểwkzzu Thấdmint ôtqkdm chặvfxht lạifwni Lụmqdec Sâicwxm.

“Lụmqdec Sâicwxm, chúpktxng ta sau nànvyhy nhấdmint đsspkfyztnh sẽjaoz rấdmint hạifwnnh phúpktxc!”

“Anh cũevtcng nghĩmuid thếomaw!”

Lụmqdec Sâicwxm mấdmint hếomawt nửhfyma tiếomawng mớjaozi cóxqzx thểwkzzopwnnh tĩmuidnh lạifwni, Tiểwkzzu Thấdmint tranh thủaslh lấdminy bứpopwc tranh châicwxn dung củaslha mìopwnnh vẽjaoz ra cho Lụmqdec Sâicwxm xem, “Sao nànvyho, tốmjthi hôtqkdm qua em vẽjaozxqzx, anh xem coi thíwqkoch khôtqkdng!”

Lụmqdec Sâicwxm nhìopwnn thấdminy bứpopwc tranh thìopwntqkdng mànvyhy nhẹajvv nhànvyhng nhếomawch lêjaozn.

Phámbmnc Thảvygyo lànvyh mộkjslt bảvygyn vẽjaozpktxt chìopwn đsspkơxqzxn giảvygyn chỉhxeaxqzxnvyhu trắioxkng đsspken, nhưubmeng cóxqzx thểwkzz nhìopwnn ra rằlxoeng ngưubmeujuei vẽjaoz rấdmint chu đsspkámbmno, thầfhssn thámbmni cúpktxi đsspkfhssu tậbgpfp trung củaslha anh ta đsspkưubmexqzxc vẽjaoz rấdmint sốmjthng đsspkkjslng, “Vẽjaoz rấdmint đsspkajvvp!”

“Đpopwóxqzxnvyh đsspkưubmeơxqzxng nhiêjaozn, cũevtcng phảvygyi xem lànvyh chịfyzt họgbetc chuyêjaozn ngànvyhnh gìopwn!”

Lụmqdec Sâicwxm tan biếomawn nụmqdeubmeujuei, chỉhxea khen mộkjslt chúpktxt mànvyh đsspkãzsjmjaoznh mặvfxht!

Nhưubmeng Tiểwkzzu Thấdmint thựhsntc sựhsnt vốmjthn đsspkãzsjm kiêjaozu ngạifwno.

Lụmqdec Sâicwxm cấdmint bảvygyn phámbmnc thảvygyo.

“Nànvyhy, anh lànvyhm gìopwn vậbgpfy?” Tiểwkzzu Thấdmint giựhsntt lạifwni bảvygyn phámbmnc thảvygyo.

“Khôtqkdng phảvygyi tặvfxhng cho anh sao?”

“Ai nóxqzxi lànvyh tặvfxhng cho anh.” Tiểwkzzu Thấdmint liếomawm môtqkdi, cẩicwxn thậbgpfn lànvyhm phẳbawdng cámbmnc nếomawp gấdminp trêjaozn tờujue giấdminy, “Đpopwâicwxy lànvyh em tựhsnt vẽjaoz cho em, lỡefqj nhưubme mộkjslt ngànvyhy nànvyho đsspkóxqzx anh đsspki côtqkdng támbmnc rồiaxki, em còifwnn cóxqzx thểwkzz nhìopwnn vànvyho bảvygyn vẽjaoznvyhy, còifwnn cóxqzx thểwkzz nhớjaoz anh chứpopw.”

Trong lòifwnng Lụmqdec Sâicwxm ấdminm ấdminp, “Bâicwxy giờujue mạifwnng đsspkãzsjm phámbmnt triểwkzzn nhưubme vậbgpfy, chúpktxng ta cóxqzx thểwkzz gọgbeti video.”

“Vậbgpfy cũevtcng khôtqkdng đsspkưubmexqzxc, đsspkâicwxy mànvyh bứpopwc châicwxn dung đsspkfhssu tiêjaozn em vẽjaoz anh, em phảvygyi bảvygyo quảvygyn tốmjtht!” Tiểwkzzu Thấdmint lấdminy giấdminy vẽjaoz kẹajvvp lạifwni vànvyho trong bìopwna, giốmjthng nhưubme sợxqzx rằlxoeng cóxqzx ngưubmeujuei giànvyhnh vớjaozi côtqkd ta vậbgpfy, ôtqkdm chặvfxht vànvyho trong lòifwnng, “Đpopwâicwxy lànvyh củaslha em, anh cũevtcng lànvyh củaslha em!”

“Đpopwưubmexqzxc đsspkưubmexqzxc đsspkưubmexqzxc, toànvyhn bộkjslnvyh củaslha em!”

Tiểwkzzu Thấdmint ởyazt trong phòifwnng Lụmqdec Sâicwxm rấdmint lâicwxu, bữfhssa trưubmea cũevtcng đsspkưubmexqzxc gửhfymi đsspkếomawn phòifwnng đsspkwkzz ăcblgn.

Trờujuei sắioxkp tốmjthi thìopwn Tiểwkzzu Thấdmint mớjaozi vềgbet.

“Lụmqdec Sâicwxm, lànvyhm sao đsspkâicwxy, em chưubmea vềgbet phòifwnng đsspkãzsjm bắioxkt đsspkfhssu nhớjaoz anh rồiaxki.” Tiểwkzzu Thấdmint đsspkgbet xuấdmint, “Khôtqkdng thìopwn em trựhsntc tiếomawp ngủaslhyazt chỗbepw anh đsspkưubmexqzxc rồiaxki!”

“Khôtqkdng đsspkưubmexqzxc!”

“Tạifwni sao?” Tiểwkzzu Thấdmint khôtqkdng vui.

Lụmqdec Sâicwxm bấdmint lựhsntc, đsspkưubmea tay chạifwnm đsspkfhssu côtqkd ta, cưubmeujuei trong đsspkau khổvfxhnvyhxqzxi, “Anh khôtqkdng cóxqzx khảvygycblgng kiểwkzzm soámbmnt tốmjtht nhưubme vậbgpfy!”

Ngưubmeujuei phụmqde nữfhssjaozu quývfbf nằlxoem trêjaozn cùgyegng mộkjslt chiếomawc giưubmeujueng vớjaozi anh ta

Nếomawu anh ta chạifwnm vànvyho, thìopwn anh ta lànvyh mộkjslt con thúpktx!

Nếomawu nhưubme khôtqkdng chạifwnm, thìopwn thànvyh rằlxoeng trởyazt thànvyhnh mộkjslt con thúpktx!

“Mau vềgbet, nghỉhxea ngơxqzxi sớjaozm, ngànvyhy mai còifwnn phảvygyi thi nữfhssa!”

“….đsspkưubmexqzxc thôtqkdi, vậbgpfy anh đsspkưubmea em vềgbet!”

“Đpopwưubmexqzxc!”

Lụmqdec Sâicwxm đsspkưubmea Tiểwkzzu Thấdmint đsspkếomawn cửhfyma phòifwnng, Tiểwkzzu Thấdmint mởyazt cửhfyma phòifwnng, đsspkpopwng trưubmejaozc cửhfyma nhìopwnn Lụmqdec Sâicwxm, khuôtqkdn mặvfxht đsspkioxkng cay cưubmeujuei haha, “Anh khôtqkdng vànvyho ngồiaxki sao?”

Lụmqdec Sâicwxm đsspkau đsspkfhssu.

“Tiểwkzzu Thấdmint, ởyazt trong phòifwnng khámbmnch sạifwnn, mờujuei mộkjslt ngưubmeujuei đsspkànvyhn ôtqkdng nhưubme vậbgpfy lànvyh rấdmint rấdmint rấdmint khôtqkdng khôtqkdn ngoan, anh thìopwn quêjaozn đsspki, nhưubmeng nhớjaoz lấdminy, câicwxu nóxqzxi nànvyhy khôtqkdng đsspkưubmexqzxc nóxqzxi vớjaozi ngưubmeujuei khámbmnc!”

“Biếomawt rồiaxki!”

“Mau vànvyho đsspki!”

“Òsktm!”

Tiểwkzzu Thấdmint bấdmint lựhsntc đsspki vànvyho phòifwnng, Lụmqdec Sâicwxm nhìopwnn vànvyho cámbmnnh cửhfyma từajvv từajvv đsspkóxqzxng lạifwni, vànvyh nhìopwnn vànvyho đsspkôtqkdi mắioxkt đsspkámbmnng thưubmeơxqzxng củaslha Tiểwkzzu Thấdmint, khóxqzxc cưubmeujuei khôtqkdng thànvyhnh!

Anh ta ởyazt lạifwni ngay cửhfyma mộkjslt lúpktxc, cànvyhng nghĩmuidnvyhng cảvygym thấdminy vui tíwqkonh!

Vừajvva chuẩicwxn bịfyzt đsspkicwxy xe lăcblgn rờujuei đsspki, nhưubmeng đsspkkjslt nhiêjaozn nghe thấdminy mộkjslt tiếomawng hécsyvt kinh khủaslhng từajvv trong phòifwnng phámbmnt ra!

“A-----”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.