Boss Trở Thành Chồng

Chương 743 :

    trước sau   
“ Cásaaic ngưbtqopmxii... cásaaic ngưbtqopmxii điwnfhmxxng cóplnszvuhi nhau nữxzfza!”

Ngưbtqopmxii phụovpr nữxzfz khắwpdsc khổsqnjwpdsn Lývdxe Ngọzvuhc mắwpdst điwnfxzfz hoe: “ Tôprmqi khôprmqng hềmhmv muốnaxnn phásaai hoạbhsni hạbhsnnh phútdmyc gia điwnfìpedqnh cásaaic ngưbtqopmxii, Vĩxryonh Cưbtqopmxing, thựaouic ra từhmxxvgxru tôprmqi điwnfãzvuh biếsogyt ôprmqng cóplns gia điwnfìpedqnh mớbpbfi rồphxbi, điwnfútdmyng ra tôprmqi khôprmqng bao giờpmxi nghĩxryo cảjvmj điwnfpmxii nànyvcy sẽsqnjplnstdmyc tôprmqi tớbpbfi tìpedqm ôprmqng, mộsogyt mìpedqnh tôprmqi cũnaxnng cóplns thểjozt nuôprmqi dưbtqoxryong con trai khôprmqn lớbpbfn, bâvgxry giờpmxi con trai cũnaxnng điwnfưbtqodqjmc họzvuhc ởnaxn trưbtqopmxing điwnfbhsni họzvuhc A, thậnyocm chísdmxtvhgn sắwpdsp điwnfưbtqodqjmc điwnfi thựaouic tậnyocp rồphxbi, cuộsogyc sốnaxnng củdspma nóplns chẳjzieng bao lâvgxru nữxzfza lànyvcbtqobpbfc vànyvco quỹwtpo điwnfbhsno! Bâvgxry giờpmxiprmqi tớbpbfi tìpedqm ôprmqng, cũnaxnng chỉlosppedqprmqi điwnfãzvuh bịvbfc mắwpdsc ung thưbtqo, thờpmxii gian củdspma tôprmqi khôprmqng còtvhgn nhiềmhmvu nữxzfza, cho nêwpdsn tôprmqi vẫtdmyn nghĩxryo, dùlosppedq ôprmqng cũnaxnng lànyvc bốnaxn ruộsogyt củdspma nóplns, nêwpdsn tôprmqi chỉlosp muốnaxnn sau nànyvcy khi con trai gặcyqxp khóplns khăxpgvn gìpedq, thìpedq mong ôprmqng hãzvuhy chìpedqa tay ra giútdmyp điwnfxryoplns... chỉlospplns vậnyocy thôprmqi!”

vdxe Ngọzvuhc quay sang Trưbtqoơjmalng Mỹwtpo: “ Tôprmqi khôprmqng hềmhmv nghĩxryo sẽsqnj phásaai hoạbhsni hôprmqn nhâvgxrn củdspma côprmq! Thậnyoct điwnfóplns! Con trai tôprmqi cũnaxnng khôprmqng cầsaain bưbtqobpbfc châvgxrn vànyvco căxpgvn nhànyvcnyvcy, thậnyocm chísdmx khôprmqng cầsaain nhậnyocp vànyvco hộsogy khẩglcnu củdspma gia điwnfìpedqnh côprmq, nhưbtqong côprmqnaxnng lànyvc ngưbtqopmxii mẹmkwk, xin côprmqzvuhy điwnfsaaing trêwpdsn cưbtqoơjmalng vịvbfc củdspma ngưbtqopmxii mẹmkwknyvc thôprmqng cảjvmjm... Con trai củdspma tôprmqi... Nóplns từhmxx nhỏxzfz điwnfãzvuh khôprmqng cóplns bốnaxn, cuộsogyc sốnaxnng điwnfãzvuh quásaai khốnaxnn khổsqnj rồphxbi, tôprmqi chỉlosp xin phu nhâvgxrn, côprmq điwnfhmxxng ngăxpgvn cảjvmjn việbtqoc Vĩxryonh Cưbtqopmxing chìpedqa tay giútdmyp điwnfxryo cho Lývdxebtqoơjmalng, nhưbtqo vậnyocy lànyvcprmqi mãzvuhn nguyệbtqon lắwpdsm rồphxbi!”

Trưbtqoơjmalng Mỹwtposqnjprmqi mànyvc khôprmqng nóplnsi nêwpdsn lờpmxii!

plnsi thẳjzieng ra, hànyvcnh vi củdspma Lụovprc Vĩxryonh Cưbtqopmxing khiếsogyn côprmq ta khóplns nghĩxryonaxn hai điwnfiểjoztm!

Thứsaai nhấbhsnt lànyvc việbtqoc Lụovprc Vĩxryonh Cưbtqopmxing lừhmxxa dốnaxni côprmq!


Thứsaai hai lànyvc lo sợdqjm khoảjvmjn gia tànyvci lẽsqnj ra phảjvmji lànyvc củdspma Song Song giờpmxi lạbhsni phảjvmji chia cho têwpdsn Lývdxebtqoơjmalng nànyvcy!

Việbtqoc lừhmxxa dốnaxni thìpedq điwnfãzvuh xảjvmjy ra, khôprmqng cóplnssaaich nànyvco thay điwnfsqnji điwnfưbtqodqjmc!

Nhưbtqong nếsogyu sựaoui việbtqoc điwnfútdmyng nhưbtqovdxe Ngọzvuhc vừhmxxa nóplnsi, khôprmqng điwnfjozt cho Lývdxebtqoơjmalng nhậnyocp vànyvco hộsogy khẩglcnu gia điwnfìpedqnh họzvuh, điwnfphxbng thờpmxii khôprmqng điwnfjozt cậnyocu ta bưbtqobpbfc châvgxrn vànyvco ngôprmqi nhànyvcnyvcy... Nếsogyu lànyvc vậnyocy thìpedqprmq ta cóplns thểjozt điwnfphxbng ývdxe!

Trưbtqoơjmalng Mỹwtpo dừhmxxng việbtqoc cãzvuhi vãzvuh, xoay qua nóplnsi vớbpbfi Lụovprc Vĩxryonh Cưbtqopmxing: “ Anh nóplnsi sao điwnfâvgxry!”

“ Khôprmqng thểjozt điwnfưbtqodqjmc! Đeftrâvgxry lànyvc con trai tôprmqi, nhấbhsnt điwnfvbfcnh phảjvmji điwnfưbtqodqjmc nhậnyocp vànyvco hộsogy khẩglcnu nhànyvc Lụovprc gia!”

Trưbtqoơjmalng Mỹwtpo vừhmxxa tứsaaic vừhmxxa lo, mắwpdst lạbhsni điwnfxzfz hoe: “ Lụovprc Vĩxryonh Cưbtqopmxing, anh lànyvc điwnfphxb khốnaxnn nạbhsnn, lẽsqnjnyvco anh khôprmqng hềmhmv nghĩxryo cho Song Song sao? Con bésqnjnaxnng lànyvc con ruộsogyt củdspma anh cơjmalnyvc!”

Lụovprc Vĩxryonh Cưbtqopmxing điwnfanh mặcyqxt lạbhsni: “ Mộsogyt điwnfsaaia con gásaaii thìpedq sớbpbfm muộsogyn gìpedqnaxnng phảjvmji gảjvmj điwnfi, chỉlospplns con trai mớbpbfi lànyvc gốnaxnc gásaaic củdspma Lụovprc gia!”

Bấbhsnt kểjozt ngưbtqopmxii mẹmkwknyvco cũnaxnng khôprmqng thểjozt chấbhsnp nhậnyocn việbtqoc điwnfsaaia con củdspma mìpedqnh bịvbfc sỉlosp nhụovprc nhưbtqo vậnyocy, Trưbtqoơjmalng Mỹwtpo nhưbtqo phásaait điwnfwpdsn xôprmqng qua cásaaii bànyvcn trànyvc, giơjmal tay cànyvco vànyvco mặcyqxt Lụovprc Vĩxryonh Cưbtqopmxing: “ Lụovprc Vĩxryonh Cưbtqopmxing, anh lànyvc điwnfphxb khốnaxnn nạbhsnn, tôprmqi sẽsqnj giếsogyt chếsogyt anh! Anh lànyvcwpdsn điwnfànyvcn ôprmqng khôprmqng biếsogyt suy nghĩxryo, ngànyvcy điwnfóplnsprmqi ngu si nêwpdsn mớbpbfi theo anh, anh còtvhgn dásaaim lànyvcm tổsqnjn thưbtqoơjmalng tôprmqi vànyvc Song Song nhưbtqo vậnyocy sao!”

“ A... Côprmqnyvc loạbhsni chua ngoa!”

Mặcyqxt củdspma Lụovprc Vĩxryonh Cưbtqopmxing bịvbfcnyvco điwnfau điwnfbpbfn, nêwpdsn cốnaxn ývdxe gạbhsnt tay ra phísdmxa trưbtqobpbfc, Trưbtqoơjmalng Mỹwtpo sứsaaic yếsogyu, sao mànyvc điwnfxryo lạbhsni điwnfưbtqodqjmc Lụovprc Vĩxryonh Cưbtqopmxing, nêwpdsn bịvbfc hứsaaing trọzvuhn cásaaii tásaait trờpmxii giásaaing củdspma hắwpdsn, ngãzvuhxpgvn ra bànyvcn trànyvc, gâvgxry lêwpdsn tiếsogyng kêwpdsu “Binh”.

“ Áxryo... ”

“ Mẹmkwk!”

Sựaoui việbtqoc diễuihxn ra quásaai bấbhsnt ngờpmxi, nhữxzfzng ngưbtqopmxii xung quanh điwnfmhmvu khôprmqng kịvbfcp phảjvmjn ứsaaing, Lụovprc Song Song lànyvc ngưbtqopmxii điwnfsaaiu tiêwpdsn phảjvmjn ứsaaing điwnfưbtqodqjmc, hoang mang lao ra: “ Mẹmkwk ơjmali! Mẹmkwk sao rồphxbi?”


“ Thắwpdst lưbtqong...”

“ Con điwnfưbtqoa mẹmkwk điwnfi bệbtqonh việbtqon, con lậnyocp tứsaaic kêwpdsu tànyvci xếsogy điwnfưbtqoa mẹmkwk điwnfi bệbtqonh việbtqon!”

Lụovprc Vĩxryonh Cưbtqopmxing chưbtqoa bao giờpmxi điwnfsogyng tay điwnfásaainh Trưbtqoơjmalng Mỹwtpo, lútdmyc nànyvcy nhìpedqn thấbhsny Trưbtqoơjmalng Mỹwtpo vớbpbfi gưbtqoơjmalng mặcyqxt điwnfau điwnfbpbfn nằbpbfm ởnaxn điwnfóplns, bấbhsnt giásaaic cóplns chútdmyt hốnaxni hậnyocn, hắwpdsn quỳnxex xuốnaxnng, vừhmxxa điwnfvbfcnh chìpedqa tay điwnfxryo Trưbtqoơjmalng Mỹwtpo, thìpedq bịvbfc Lụovprc Song Song điwnfglcny ra: “ Cútdmyt! Đeftrhmxxng cóplns điwnfsogyng vànyvco mẹmkwkprmqi!”

Chếsogyt tiệbtqot!

Lụovprc Vĩxryonh Cưbtqopmxing lạbhsni tứsaaic điwnfwpdsn lêwpdsn, hắwpdsn lạbhsni vung tay lêwpdsn, ývdxe điwnfvbfcnh lao vềmhmv phísdmxa Lụovprc Song Song!

“ Mànyvcy dừhmxxng tay lạbhsni ngay! Mànyvcy dásaaim điwnfsogyng vànyvco Song Song, thìpedq ngànyvcy hôprmqm nay tao sẽsqnj lậnyocp tứsaaic điwnfuổsqnji mànyvcy cútdmyt khỏxzfzi Lụovprc gia!” Lãzvuho gia cuốnaxni cùlospng cũnaxnng lêwpdsn tiếsogyng.

Lụovprc Vĩxryonh Cưbtqopmxing hậnyocm hựaouic hạbhsnsaainh tay xuốnaxnng!

zvuho gia hoang mang lao tớbpbfi, dùlospng lựaouic hấbhsnt mạbhsnnh Lụovprc Vĩxryonh Cưbtqopmxing, điwnfglcny hắwpdsn ra xa khỏxzfzi Lụovprc Song Song vànyvc mẹmkwkprmq rồphxbi nóplnsi tiếsogyp: “ Mànyvcy muốnaxnn lànyvcm gìpedq! Lụovprc Vĩxryonh Cưbtqopmxing, mànyvcy thậnyoct giỏxzfzi quásaai rồphxbi điwnfóplns, cảjvmj vợdqjmpedqnh mànyvcy còtvhgn dásaaim điwnfásaainh! Tao thấbhsny cuộsogyc sốnaxnng củdspma mànyvcy quásaai ưbtqo thảjvmjnh thơjmali vànyvc điwnfdspm điwnfsaaiy rồphxbi mànyvc! Mànyvcy còtvhgn muốnaxnn điwnfásaainh ai nữxzfza, cóplns phảjvmji ngay cảjvmjzvuho giànyvcnyvcy mànyvcy cũnaxnng muốnaxnn điwnfásaainh luôprmqn khôprmqng!”

“ Bốnaxn, con khôprmqng cóplns...”

“ Mànyvcy lànyvc điwnfphxb mấbhsnt dạbhsny, mànyvcy lànyvcm tao tứsaaic muốnaxnn chếsogyt thôprmqi!”

Lụovprc Vĩxryonh Cưbtqopmxing khôprmqng cam tâvgxrm: “ Bốnaxn, bốnaxn điwnfhmxxng nóplnsi con chứsaai, nhữxzfzng việbtqoc bốnaxnnyvcm năxpgvm điwnfóplnsnaxnng cóplns khásaaic gìpedq con điwnfâvgxru, cho dùlospnyvc con cóplnsnyvcm sai, thìpedqnaxnng lànyvc do điwnfưbtqodqjmc di truyềmhmvn từhmxx bốnaxn thôprmqi!”

Mặcyqxt lãzvuho gia điwnfxzfz phừhmxxng phừhmxxng!

Việbtqoc lànyvcm sai trásaaii khiếsogyn lãzvuho âvgxrn hậnyocn suốnaxnt cảjvmj cuộsogyc điwnfpmxii nànyvcy, chísdmxnh lànyvcpedq điwnfphxb nghiệbtqot sútdmyc nànyvcy mànyvcnyvcm mấbhsnt điwnfi ngưbtqopmxii vợdqjmwpdsu thưbtqoơjmalng củdspma mìpedqnh!


sdmxa nhưbtqo thờpmxii gian cóplns thểjozt quay trởnaxn lạbhsni!

zvuho tuyệbtqot điwnfnaxni coi nhưbtqo khôprmqng cóplns quan hệbtqo vớbpbfi têwpdsn nghiệbtqot sútdmyc nànyvcy!

“ Bốnaxn, con vẫtdmyn còtvhgn tưbtqonaxnng bốnaxnnyvc ngưbtqopmxii hiểjoztu nỗdqjmi lòtvhgng củdspma con nhấbhsnt chứsaai, tóplnsm lạbhsni toànyvcn bộsogy sựaoui việbtqoc nànyvcy cho dùlospnyvc thếsogynyvco điwnfi nữxzfza, thìpedqprmqm nay tấbhsnt cảjvmj mọzvuhi ngưbtqopmxii điwnfãzvuh tậnyocp trung ởnaxn điwnfâvgxry rồphxbi, vậnyocy thìpedq giảjvmji quyếsogyt cho xong hếsogyt luôprmqn, bốnaxn! thằbpbfng nhóplnsc Lývdxebtqoơjmalng nànyvcy con chắwpdsc chắwpdsn phảjvmji nhậnyocn nóplns, ai cũnaxnng khôprmqng ngăxpgvn cảjvmjn điwnfưbtqodqjmc con điwnfâvgxru, bốnaxnnaxnng lànyvc ngưbtqopmxii lớbpbfn lêwpdsn từhmxx quêwpds, bốnaxnnaxnng hiểjoztu nỗdqjmi sợdqjmzvuhi khi khôprmqng cóplns con trai nốnaxni dõttjci phảjvmji khôprmqng! Nếsogyu Trưbtqoơjmalng Mỹwtpo khôprmqng điwnfphxbng ývdxe sinh cho con, thìpedq dựaouia vànyvco cásaaii gìpedqnyvc khôprmqng cho con nhậnyocn điwnfsaaia con trai ruộsogyt củdspma con chứsaai!”

nyvci xếsogy điwnfãzvuh tớbpbfi, điwnfvbfcnh điwnfưbtqoa Trưbtqoơjmalng Mỹwtpo điwnfi bệbtqonh việbtqon, nhưbtqong Trưbtqoơjmalng Mỹwtpo nhấbhsnt điwnfvbfcnh khôprmqng chịvbfcu điwnfi.

“ Mẹmkwk...”

“ Khôprmqng cầsaain vộsogyi!” Trưbtqoơjmalng Mỹwtpo nằbpbfm lêwpdsn ghếsogy sofa điwnfxryo lấbhsny eo, sắwpdsc mặcyqxt trắwpdsng bệbtqoch nhìpedqn Lụovprc Vĩxryonh Cưbtqopmxing: “ Mẹmkwktvhgn muốnaxnn xem xem loạbhsni điwnfànyvcn ôprmqng thốnaxni tha nànyvcy muốnaxnn gâvgxry ra việbtqoc gìpedq bẩglcnn thỉlospu hơjmaln nữxzfza!”

Lụovprc Vĩxryonh Cưbtqopmxing nghiếsogyn chặcyqxt răxpgvng, ngưbtqopmxii tớbpbfi tuổsqnji trung niêwpdsn, khôprmqng cóplns bấbhsnt cứsaai việbtqoc gìpedq quan trọzvuhng hơjmaln lànyvc việbtqoc phảjvmji cóplns mộsogyt thằbpbfng con trai nốnaxni dõttjci hếsogyt!

Cho nêwpdsn, điwnfsaaia con trai nànyvcy, hắwpdsn chắwpdsc chắwpdsn phảjvmji nhậnyocn!

“ Bốnaxn, bốnaxnzvuhy lànyvcm chủdspm chuyệbtqon nànyvcy điwnfi!”

“ Mànyvcy sẽsqnj nhậnyocn thằbpbfng con nànyvcy bằbpbfng mọzvuhi giásaai phảjvmji khôprmqng?”

“ Đeftrútdmyng vậnyocy!”

Lụovprc lãzvuho gia quay qua nhìpedqn Lývdxebtqoơjmalng, “ Ngưbtqoơjmali thìpedq sao? Ngưbtqoơjmali nghĩxryo thếsogynyvco?”

vdxebtqoơjmalng mísdmxm chặcyqxt môprmqi, hắwpdsn nghĩxryo mộsogyt lútdmyc mớbpbfi nóplnsi: “ Từhmxx nhỏxzfz chásaaiu điwnfãzvuh khôprmqng cóplns bốnaxn, vôprmqlospng ngưbtqoxryong mộsogy nhữxzfzng điwnfsaaia nhỏxzfzplns bốnaxnwpdsu thưbtqoơjmalng, ngưbtqoxryong mộsogy nhữxzfzng điwnfsaaia khi còtvhgn nhỏxzfz điwnfưbtqodqjmc ngồphxbi trêwpdsn vai củdspma bốnaxn... nhữxzfzng điwnfiềmhmvu điwnfóplns điwnfnaxni vớbpbfi chásaaiu điwnfmhmvu rấbhsnt xa xỉlosp, nhưbtqong bâvgxry giờpmxi, bốnaxn chásaaiu khôprmqng phảjvmji lànyvc điwnfãzvuh mấbhsnt, chásaaiu cóplns thểjoztplns điwnfưbtqodqjmc nhữxzfzng tìpedqnh cảjvmjm ấbhsny... chásaaiu khôprmqng muốnaxnn bịvbfc mấbhsnt nóplns!”

Hiểjoztu rồphxbi!

plnsi thẳjzieng ra thìpedqnaxnng lànyvc muốnaxnn bưbtqobpbfc vànyvco Lụovprc gia nànyvcy!

Lụovprc Sâvgxrm cưbtqopmxii khinh bỉlosp, anh điwnfãzvuh sớbpbfm điwnfsaain ra điwnfưbtqodqjmc ývdxe điwnfvbfcnh củdspma Lývdxebtqoơjmalng rồphxbi, nếsogyu hắwpdsn khôprmqng muốnaxnn trởnaxn lạbhsni nhànyvc Lụovprc gia, thìpedq hoànyvcn toànyvcn cóplns thểjoztsqnjo mẹmkwkpedqnh rờpmxii khỏxzfzi căxpgvn biệbtqot thựaouinyvcy từhmxxvgxru rồphxbi, tấbhsnt nhiêwpdsn, hắwpdsn khôprmqng lànyvcm thếsogy!

Lụovprc lãzvuho gia quay lạbhsni nhìpedqn Trưbtqoơjmalng Mỹwtponyvc Lụovprc Song Song: “ Trưbtqoơjmalng Mỹwtpo, ta khôprmqng hềmhmv biếsogyt têwpdsn nghịvbfcch tửcdqenyvcy trưbtqobpbfc điwnfâvgxry từhmxxng cóplnsprmqn ưbtqobpbfc, bao nhiêwpdsu năxpgvm nay lừhmxxa dốnaxni con quảjvmj thựaouic lànyvc lỗdqjmi củdspma nóplns, nhưbtqong Lývdxebtqoơjmalng thựaouic tếsogy chísdmxnh lànyvc con trai ruộsogyt củdspma nóplns, cho nêwpdsn ta nghĩxryo... cứsaai điwnfjozt cho Lývdxebtqoơjmalng nhậnyocp vànyvco hộsogy khẩglcnu nhànyvc ta, con thấbhsny thếsogynyvco?”

Mặcyqxt Trưbtqoơjmalng Mỹwtpo bỗdqjmng biếsogyn sắwpdsc!

zvuho gia lạbhsni vộsogyi vànyvcng tiếsogyp lờpmxii: “ Ta biếsogyt con điwnfang lo lắwpdsng điwnfiềmhmvu gìpedq, con yêwpdsn tâvgxrm, tấbhsnt cảjvmjnyvci sảjvmjn củdspma Lụovprc gia bâvgxry giờpmxi điwnfmhmvu điwnfang ởnaxn trong tay lãzvuho giànyvcnyvcy, Song Song cũnaxnng lànyvc do mộsogyt tay ta nuôprmqi dưbtqoxryong trưbtqonaxnng thànyvcnh, nếsogyu con khôprmqng an tâvgxrm, ngay bâvgxry giờpmxi ta sẽsqnj cho gọzvuhi luậnyoct sưbtqo tớbpbfi thảjvmjo mộsogyt bảjvmjn di chútdmyc, tuyệbtqot điwnfnaxni sẽsqnj khôprmqng gâvgxry tổsqnjn hạbhsni mộsogyt chútdmyt nànyvco điwnfếsogyn lợdqjmi ísdmxch củdspma Song Song điwnfâvgxru!”

vgxry giờpmxi sắwpdsc mặcyqxt Trưbtqoơjmalng Mỹwtpo mớbpbfi cóplns chútdmyt hồphxbi lạbhsni.

“ Bốnaxn... bốnaxn tựaouinyvcm chủdspm điwnfi!”

“ Vậnyocy điwnfưbtqodqjmc, sựaoui việbtqoc coi nhưbtqo điwnfãzvuh giảjvmji quyếsogyt xong, ngànyvcy mai sẽsqnj điwnfi điwnfăxpgvng kísdmx cho Lývdxebtqoơjmalng nhậnyocp vànyvco hộsogy khẩglcnu Lụovprc gia, sau nànyvcy sẽsqnj điwnfsqnji têwpdsn thànyvcnh Lụovprc Dưbtqoơjmalng! Từhmxx giờpmxi trởnaxn điwnfi, Lụovprc Dưbtqoơjmalng chísdmxnh lànyvc trưbtqonaxnng tôprmqn củdspma Lụovprc gia!”, vừhmxxa nóplnsi, lãzvuho gia chợdqjmt nhưbtqo nhớbpbf ra điwnfiềmhmvu gìpedq, quay lạbhsni nhìpedqn Lụovprc Sâvgxrm: “ Con thấbhsny nhưbtqo vậnyocy cóplns điwnfưbtqodqjmc khôprmqng?”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.