Boss Trở Thành Chồng

Chương 742 :

    trước sau   
Triệkgleu Đblcaànncyo nhìfeazn Lụcgvxc Sâbdldm, Lụcgvxc Sâbdldm lặmybpng im gậvfdmt đglfedmgpu.

Triệkgleu Đblcaànncyo liềyfpzn đglfemybpy xe lăxailn đglfeưfnsxa Lụcgvxc Sâbdldm tiếvpuen vànncyo phòzccbng kháalzkch.

“ Vềyfpz rồomnfi hảijal? ”

Lụcgvxc Sâbdldm đglfeiềyfpzm tĩlylxnh nhìfeazn lãniwxo gia, “ Cho gọhudji con vềyfpzsvxl việkglec gìfeaz sao? ”

Lụcgvxc Sâbdldm pháalzkt hiệkglen, so vớalzki tháalzki đglfepngc củmybpa Lụcgvxc lãniwxo gia, thìfeaz khi vừfnsxa nhìfeazn thấjahuy anh, áalzknh mắrpptt Lýnnhtfnsxơnncyng hiệkglen rõsvxl sựjgga ngạpqcjc nhiêslkbn hơnncyn cảijal!

Lụcgvxc Sâbdldm giờtiyh mớalzki đglfeykno ýnnht, đglfeexemng kếvpueslkbn Lýnnhtfnsxơnncyng lànncy mộpngct vịcdhnniwxo phu nhâbdldn vớalzki máalzki đglfedmgpu đglfeãniwx bạpqcjc trắrpptng nhưfnsxfnsxalzkc. Lãniwxo phu nhâbdldn cósvxl vẻizvo ngoànncyi khắrpptc khổbddo, tósvxlc đglfeãniwx bạpqcjc trắrpptng, gưfnsxơnncyng mặmybpt nhăxailn nheo, tấjahum lưfnsxng lom khom, quầdmgpn áalzko mặmybpc trêslkbn ngưfnsxtiyhi cũyknong hếvpuet sứexemc bìfeaznh dịcdhn, vừfnsxa nhìfeazn thấjahuy Lụcgvxc Sâbdldm, bànncy ngưfnsxtiyhng ngùubjfng mâbdldm mêslkb hai bànncyn tay, biểyknou lộpngc vẻizvo khổbddo sởmuar.


Lụcgvxc Sâbdldm chậvfdmm rãniwxi chuyểyknon hưfnsxalzkng nhìfeazn.

“ Hôhgxvm nay xảijaly ra việkglec gìfeaz vậvfdmy?”

Lụcgvxc lãniwxo gia phẫawkcn nộpngc nhìfeazn Lụcgvxc Vĩlylxnh Cưfnsxtiyhng: “ Ngưfnsxơnncyi tựjgganncym cáalzki việkglec mấjahut dạpqcjy gìfeaz, ngưfnsxơnncyi hãniwxy tựjggasvxli đglfei!”

Lụcgvxc Sâbdldm pháalzkt hiệkglen ra, Trưfnsxơnncyng Mỹnncy trưfnsxalzkc giờtiyh luôhgxvn luôhgxvn díglfenh tớalzki Lụcgvxc Vĩlylxnh Cưfnsxtiyhng nhưfnsxfeaznh vớalzki bósvxlng, lầdmgpn nànncyy lạpqcji khôhgxvng ngồomnfi cùubjfng ghếvpue sofa vớalzki anh ta nữzdsea, mànncy lạpqcji lànncy ngồomnfi ởmuar phíglfea đglfezbdsi diệkglen. Chịcdhn ta mặmybpc trêslkbn ngưfnsxtiyhi bộpngcfnsxtiyhn xáalzkm in hoa, dáalzkng vẻizvo xinh đglfezkiap, gưfnsxơnncyng mặmybpt cũyknong rấjahut thanh tao, lúaejdc nànncyy đglfeang cầdmgpm chiếvpuec khăxailn tay liêslkbn tụcgvxc thấjahum nưfnsxalzkc mắrpptt.

zccbn Lụcgvxc Song Song thìfeaz ôhgxvm vai mẹzkia, tỏhwga vẻizvo an ủmybpi.

Cảijal nhànncy Lụcgvxc gia, cósvxl lẽblca chỉjfgrsvxl duy nhấjahut Lụcgvxc Song Song lànncysvxl mốzbdsi quan hệkgle kháalzk tốzbdst vớalzki Lụcgvxc Sâbdldm. Khi Song Song vừfnsxa sinh ra, Lụcgvxc lãniwxo gia lo sợtiyhhgxvrppt sẽblca bịcdhn Lụcgvxc Vĩlylxnh Cưfnsxtiyhng dạpqcjy hưfnsx, nêslkbn đglfeãniwx đglfeíglfech thâbdldn nuôhgxvi dưfnsxizvong tớalzki khi côhgxvrppt lớalzkn, thậvfdmm chíglfezccbn luôhgxvn truyềyfpzn dạpqcjy Lụcgvxc Song Song tưfnsxfnsxmuarng rằewmtng Lụcgvxc Sâbdldm lànncy ngưfnsxtiyhi chúaejd tốzbdst, cho nêslkbn tìfeaznh cảijalm Lụcgvxc Song Song dànncynh cho lãniwxo gia vànncy Lụcgvxc Sâbdldm rấjahut sâbdldu đglfevfdmm.

Giờtiyhhgxv đglfeãniwxnncy ngưfnsxtiyhi trưfnsxmuarng thànncynh, đglfeãniwxfnsxtiyhi chíglfen tuổbddoi rồomnfi, cũyknong biếvpuet phâbdldn biệkglet đglfeúaejdng sai, nêslkbn dĩlylx nhiêslkbn sẽblca hiểyknou đglfeưfnsxtiyhc ởmuaralzki nhànncynncyy, rốzbdst cuộpngcc ai mớalzki lànncy ngưfnsxtiyhi gâbdldy chuyệkglen.

Lụcgvxc Song Song thấjahuy vẻizvo mặmybpt đglfedmgpy hốzbdsi hậvfdmn củmybpa Lụcgvxc Vĩlylxnh Cưfnsxtiyhng thìfeaz khôhgxvng kiềyfpzm chếvpue đglfeưfnsxtiyhc, côhgxv lạpqcjnh lùubjfng: “ Sao chứexem, tựjggafeaznh gâbdldy ra chuyệkglen nêslkbn giờtiyh khôhgxvng còzccbn mặmybpt mũyknoi nànncyo đglfeyknosvxli ra hay sao? Hôhgxvm nay cảijal nhànncy đglfeyfpzu đglfeãniwx họhudjp mặmybpt ởmuar đglfeâbdldy rồomnfi, cảijal chúaejdyknong đglfeang ởmuar đglfeâbdldy, bốzbds mau nósvxli hếvpuet nhữzdseng việkglec bẩmybpn thỉjfgru bốzbds đglfeãniwxnncym đglfei, đglfefnsxng cósvxl giấjahuu giếvpuem nhữzdseng chuyệkglen kinh tởmuarm đglfeósvxl thêslkbm nữzdsea!”

Lụcgvxc Vĩlylxnh Cưfnsxtiyhng nghe thấjahuy Lụcgvxc Song Song nósvxli vậvfdmy, liềyfpzn thay đglfebddoi sắrpptc mặmybpt, trợtiyhn mắrpptt lêslkbn nhìfeazn Lụcgvxc Song Song: “ Mànncyy dáalzkm ăxailn nósvxli vớalzki bốzbdsnncyy nhưfnsx thếvpue ànncy? ”

“ Bốzbds? Hứexem - nếvpueu cósvxl thểykno, con còzccbn khôhgxvng muốzbdsn cósvxl ngưfnsxtiyhi bốzbds nhưfnsx bốzbds đglfeâbdldu!”

Lụcgvxc Vĩlylxnh Cưfnsxtiyhng tứexemc đglfeslkbn tớalzki nỗrppti thởmuar gấjahup!

Nếvpueu khôhgxvng vìfeazniwxo gia yêslkbu thưfnsxơnncyng nósvxl nhấjahut nhànncy, hắrpptn ta chắrpptc chắrpptn đglfeãniwx cho nósvxl ăxailn cáalzki táalzkt trờtiyhi giáalzkng rồomnfi!

“ Lụcgvxc Vĩlylxnh Cưfnsxtiyhng, anh khôhgxvng còzccbn mặmybpt mũyknoi nànncyo mànncy kểykno ra phảijali khôhgxvng!” Trưfnsxơnncyng Mỹnncy mắrpptt đglfehwga hoe chỉjfgrnncyo Lýnnhtfnsxơnncyng nósvxli: “ Sao, khôhgxvng dáalzkm côhgxvng nhậvfdmn nósvxlnncy đglfeexema con riêslkbng củmybpa anh sao, tôhgxvi nósvxli cho anh biếvpuet, trừfnsx khi tôhgxvi chếvpuet đglfei, còzccbn khôhgxvng thìfeazhgxvi tuyệkglet đglfezbdsi khôhgxvng bao giờtiyh chấjahup nhậvfdmn đglfeykno anh đglfeósvxln nósvxl vềyfpz quy tôhgxvng báalzki tổbddo đglfeâbdldu!”


Lụcgvxc Vĩlylxnh Cưfnsxtiyhng “hắrpptng” mộpngct tiếvpueng rồomnfi đglfeexemng phắrpptt dậvfdmy: “ Đblcaâbdldy lànncy con trai củmybpa anh, em dựjggaa vànncyo cáalzki gìfeaz chứexem!”

Trưfnsxơnncyng Mỹnncyyknong đglfeexemng bậvfdmt dậvfdmy đglfezbdsi mặmybpt vớalzki Lụcgvxc Vĩlylxnh Cưfnsxtiyhng: “ Dựjggaa vànncyo tôhgxvi lànncy vợtiyh danh chíglfenh ngôhgxvn thuậvfdmn củmybpa anh! Lụcgvxc Vĩlylxnh Cưfnsxtiyhng ơnncyi lànncy Lụcgvxc Vĩlylxnh Cưfnsxtiyhng, tôhgxvi, mộpngct thiêslkbn kim tiểyknou thưfnsx đglfei theo anh khi anh lànncy kẻizvo trắrpptng tay, tôhgxvi cũyknong chịcdhnu đglfeưfnsxtiyhc, ai kêslkbu tôhgxvi tựjgga chọhudjn anh lànncym chồomnfng củmybpa mìfeaznh chứexem! Anh lànncy kẻizvo khôhgxvng biếvpuet phấjahun đglfejahuu, tôhgxvi cũyknong đglfeànncynh chịcdhnu, chỉjfgr cầdmgpn anh đglfezbdsi tốzbdst vớalzki tôhgxvi trưfnsxalzkc sau nhưfnsx mộpngct. Nhưfnsxng tôhgxvi thậvfdmt khôhgxvng ngờtiyh, anh dáalzkm lừfnsxa dốzbdsi tôhgxvi tớalzki nưfnsxalzkc thêslkb thảijalm nhưfnsx thếvpuenncyy đglfeâbdldy. Tôhgxvi nósvxli đglfeykno anh biếvpuet, anh dáalzkm nhậvfdmn loạpqcji súaejdc sinh nànncyy thìfeazhgxvi vànncy anh sẽblca ly hôhgxvn!”

Ôdbrgi trờtiyhi!

Bạpqcjn trai trưfnsxalzkc đglfeâbdldy củmybpa Tiêslkbu tiểyknou thưfnsx lạpqcji lànncy con riêslkbng củmybpa Lụcgvxc Vĩlylxnh Cưfnsxtiyhng ưfnsx?

Tin tứexemc nànncyy cũyknong thậvfdmt khósvxl tin chứexem!

Triệkgleu Đblcaànncyo cúaejdi xuốzbdsng nhìfeazn Lụcgvxc Sâbdldm, gưfnsxơnncyng mặmybpt Lụcgvxc Sâbdldm vẫawkcn trưfnsxalzkc sau nhưfnsx mộpngct đglfeiềyfpzm nhiêslkbn khôhgxvng đglfebddoi sắrpptc, cósvxl đglfeiềyfpzu trong áalzknh mắrpptt cũyknong khôhgxvng giấjahuu nổbddoi sựjgga kinh ngạpqcjc!

Mớalzki trưfnsxalzkc đglfeâbdldy vànncyi ngànncyy, Lýnnhtfnsxơnncyng vẫawkcn còzccbn lànncyfeaznh đglfecdhnch củmybpa anh, còzccbn hoang mang chạpqcjy trốzbdsn khỏhwgai anh!

hgxvm nay, hắrpptn bỗrpptng nhiêslkbn cósvxl thêslkbm mộpngct biếvpuen thâbdldn hoa lệkgle, trởmuar thànncynh cháalzku củmybpa anh!

Đblcaiềyfpzu nànncyy thựjggac sựjgganncy mỉjfgra mai!

“ Trưfnsxơnncyng Mỹnncy, em tỉjfgrnh táalzko lạpqcji đglfei, đglfeâbdldy khôhgxvng phảijali lànncy anh phảijaln bộpngci em, khi đglfeexema con nànncyy sinh ra, anh vẫawkcn chưfnsxa gặmybpp em mànncy, anh nósvxli cho em biếvpuet, đglfeexema con nànncyy anh chắrpptc chắrpptn sẽblca nhậvfdmn nósvxl! Em khôhgxvng sinh đglfeưfnsxtiyhc thằewmtng con trai, lạpqcji còzccbn khôhgxvng cho anh đglfeósvxln con trai anh vềyfpz sao? Anh khôhgxvng thểykno bịcdhn tuyệkglet hậvfdmu đglfeưfnsxtiyhc!”

Lụcgvxc Vĩlylxnh Cưfnsxtiyhng lànncy từfnsxbdldn quêslkbnncy ra, nêslkbn tưfnsxfnsxmuarng còzccbn rấjahut phong kiếvpuen, hắrpptn luôhgxvn cảijalm thấjahuy việkglec khôhgxvng cósvxl thằewmtng con trai nốzbdsi dõsvxli lànncy việkglec bịcdhn ngưfnsxtiyhi ngoànncyi khinh khi nhấjahut, cho nêslkbn khi Lụcgvxc Song Song đglfeưfnsxtiyhc sinh ra, vừfnsxa thấjahuy lànncy con gáalzki lànncy hắrpptn đglfeãniwx khôhgxvng thíglfech rồomnfi. Mộpngct đglfeexema con gáalzki thìfeaz sau nànncyy lớalzkn lêslkbn, sao mànncy tranh giànncynh tànncyi sảijaln vớalzki Lụcgvxc Sâbdldm đglfeưfnsxtiyhc chứexem!

Gia đglfeìfeaznh ởmuar thôhgxvn quêslkb khôhgxvng bao giờtiyh truyềyfpzn lạpqcji gia tànncyi cho đglfeexema con gáalzki hếvpuet!

Cho nêslkbn, hắrpptn nghĩlylx đglfei nghĩlylx lạpqcji vẫawkcn thấjahuy khôhgxvng thểykno đglfeưfnsxtiyhc.


Vừfnsxa đglfeúaejdng lúaejdc nànncyy, mẹzkia ruộpngct củmybpa Lýnnhtfnsxơnncyng cũyknong tìfeazm tớalzki nhànncy, nêslkbn hắrpptn khôhgxvng mộpngct chúaejdt đglferpptn đglfeo, lậvfdmp tứexemc đglfeósvxln Lýnnhtfnsxơnncyng vềyfpz biệkglet thựjgga!

“ Vậvfdmy thìfeaz ly hôhgxvn!” Tháalzki đglfepngc Trưfnsxơnncyng Mỹnncy rấjahut dứexemt khoáalzkt.

Lụcgvxc Vĩlylxnh Cưfnsxtiyhng lúaejdc nànncyy cuốzbdsng lêslkbn: “ Ly hôhgxvn! Ly hôhgxvn! Em đglfefnsxng cósvxlaejdc nànncyo cũyknong mang ly hôhgxvn ra dọhudja anh, anh nósvxli cho em biếvpuet, nếvpueu em érpptp anh quáalzk, anh sẽblca ly hôhgxvn thậvfdmt đglfeósvxl. Tớalzki lúaejdc đglfeósvxl, đglfeykno xem mộpngct ngưfnsxtiyhi phụcgvx nữzdse từfnsxng mộpngct đglfetiyhi chồomnfng thìfeaz ai còzccbn muốzbdsn khôhgxvng! Huốzbdsng hồomnffeaz, từfnsx khi lấjahuy em, anh luôhgxvn lànncy ngưfnsxtiyhi đglfeànncyn ôhgxvng tửcnnl tếvpue, cósvxl ngưfnsxtiyhi đglfeànncyn ôhgxvng nànncyo mànncy khôhgxvng cósvxl chúaejdt íglfet tìfeaznh sửcnnl chứexem! Em cũyknong biếvpuet hếvpuet quáalzk khứexem củmybpa anh, anh lớalzkn lêslkbn từfnsx trong thôhgxvn, ngưfnsxtiyhi thôhgxvn quêslkb thìfeaz hay lậvfdmp gia đglfeìfeaznh sớalzkm, mẹzkia anh đglfeãniwx vấjahut vảijal nuôhgxvi anh lớalzkn khôhgxvn, tấjahut nhiêslkbn muốzbdsn thấjahuy anh yêslkbn bềyfpz gia thấjahut thìfeaz mớalzki yêslkbn tâbdldm. Cho nêslkbn, lúaejdc đglfeósvxl anh vànncynnht Ngọhudjc chỉjfgrnncyy mâbdldm rưfnsxtiyhu mừfnsxng, chứexem bọhudjn anh chưfnsxa hềyfpz đglfeăxailng kíglfe kếvpuet hôhgxvn. Sau đglfeósvxl... sau đglfeósvxl anh trởmuar vềyfpz A thịcdhn, gặmybpp đglfeưfnsxtiyhc em, hai mưfnsxơnncyi năxailm nay anh chưfnsxa hềyfpz liêslkbn lạpqcjc vớalzki ngưfnsxtiyhi nhànncymuar quêslkbnncy!”

Lụcgvxc Vĩlylxnh Cưfnsxtiyhng lạpqcji nósvxli: “... Giờtiyhnnht Ngọhudjc mắrpptc bệkglenh ung thưfnsx rồomnfi, đglfeiềyfpzu duy nhấjahut khiếvpuen côhgxvjahuy khôhgxvng an tâbdldm đglfeưfnsxtiyhc lànncy thằewmtng con trai Lýnnhtfnsxơnncyng nànncyy, nósvxlubjf sao cũyknong lànncy con ruộpngct củmybpa anh, em nósvxli em khôhgxvng cho anh nhậvfdmn, vậvfdmy em cósvxlzccbn lưfnsxơnncyng tâbdldm khôhgxvng!”

“ Tôhgxvi khôhgxvng cósvxlfnsxơnncyng tâbdldm? Anh đglfeãniwx lừfnsxa dốzbdsi tôhgxvi suốzbdst bao nhiêslkbu năxailm nay, giờtiyh anh nósvxli tôhgxvi khôhgxvng cósvxlfnsxơnncyng tâbdldm? Tôhgxvi sinh con cho anh, vấjahut vảijal nuôhgxvi nấjahung con trưfnsxmuarng thànncynh, anh báalzko đglfeáalzkp tôhgxvi nhưfnsx vậvfdmy đglfeâbdldy hảijal Lụcgvxc Vĩlylxnh Cưfnsxtiyhng!”

Vợtiyh chồomnfng họhudj bắrpptt đglfedmgpu cãniwxi nhau ởmuar trong phòzccbng kháalzkch.

Lụcgvxc Sâbdldm nhìfeazn thấjahuy cảijalnh nànncyy chỉjfgrnncyng cảijalm thấjahuy mỉjfgra mai!

Anh châbdldm biếvpuem nhìfeazn Lụcgvxc lãniwxo gia, Lụcgvxc lãniwxo gia thìfeaz xấjahuu hổbddo quay mặmybpt đglfei.

Lụcgvxc Sâbdldm bấjahut giáalzkc nghĩlylx, năxailm đglfeósvxl liệkgleu cósvxl phảijali giữzdsea bốzbdsnncy mẹzkiayknong từfnsxng xảijaly ra cuộpngcc tranh cãniwxi nhưfnsx thếvpuenncyy? Rõsvxlnncyng lànncym sai rồomnfi, nhưfnsxng vẫawkcn ngang ngưfnsxtiyhc khôhgxvng chịcdhnu nhậvfdmn, cuốzbdsi cùubjfng lànncym mẹzkia tổbddon thưfnsxơnncyng tộpngct cùubjfng nêslkbn mẹzkia mớalzki khôhgxvng mànncyng bấjahut cứexem đglfeiềyfpzu gìfeaznncy bỏhwga ra đglfei?

Lụcgvxc Vĩlylxnh Cưfnsxtiyhng... Qủmybpa thựjggac khôhgxvng hổbddo danh lànncy con ruộpngct củmybpa Lụcgvxc lãniwxo đglfedmgpu!

Ngay cảijalnncym ra nhữzdseng việkglec bẩmybpn thỉjfgru nhưfnsx vậvfdmy cũyknong giốzbdsng nhau nhưfnsx đglfeúaejdc!

Bỏhwga mặmybpc vợtiyh con khôhgxvng mànncyng, giấjahuu giếvpuem vợtiyh mớalzki mọhudji chuyệkglen, đglfetiyhi gạpqcjo đglfeãniwx nấjahuu thànncynh cơnncym rồomnfi, thờtiyhi gian qua lâbdldu rồomnfi, đglfeexema con tìfeazm tớalzki tậvfdmn nơnncyi, thìfeaz bắrpptt đglfedmgpu mưfnsxtiyhn lýnnhtfnsxtiyhn tìfeaznh nósvxli ngang nósvxli ngưfnsxtiyhc, tấjahut nhiêslkbn, nósvxli lýnnht khôhgxvng đglfeưfnsxtiyhc rồomnfi thìfeaz quay qua cãniwxi nhau nhưfnsx vậvfdmy thôhgxvi!

Lụcgvxc Sâbdldm cưfnsxtiyhi lớalzkn mấjahuy tiếvpueng, nếvpueu nhưfnsx trưfnsxalzkc đglfeâbdldy trong lòzccbng anh vẫawkcn còzccbn chúaejdt xa cáalzkch vớalzki mẹzkia, thìfeazhgxvm nay, khi nhìfeazn thấjahuy cảijalnh nànncyy, anh hoànncyn toànncyn khôhgxvng còzccbn khoảijalng cáalzkch đglfeósvxl nữzdsea!

Sựjgga việkglec nhưfnsx vậvfdmy, khôhgxvng cósvxl bấjahut cứexem ngưfnsxtiyhi phụcgvx nữzdsea nànncyo cósvxl thểykno chịcdhnu đglfejggang đglfeưfnsxtiyhc!

Cuộpngcc cãniwxi vãniwx trong phòzccbng kháalzkch vẫawkcn tiếvpuep tụcgvxc.

Lụcgvxc Sâbdldm giờtiyh mớalzki quay qua nhìfeazn Lýnnhtfnsxơnncyng, nếvpueu đglfebddoi lạpqcji lànncy anh, thànncynncy khôhgxvng nhậvfdmn ngưfnsxtiyhi cha nànncyy, chứexem anh sẽblca khôhgxvng bao giờtiyh chấjahup nhậvfdmn lặmybpng im đglfeykno cho ngưfnsxtiyhi kháalzkc sỉjfgr nhụcgvxc mẹzkia củmybpa mìfeaznh nhưfnsx vậvfdmy! Nhưfnsxng Lýnnhtfnsxơnncyng thìfeaz khôhgxvng. Hắrpptn thẳgiysng lưfnsxng vêslkbnh mặmybpt lêslkbn đglfeexemng đglfeósvxl, cósvxl vẻizvo nhưfnsx đglfeãniwx chuẩmybpn bịcdhn tấjahut cảijal đglfeykno đglfezbdsi mặmybpt vớalzki việkglec nànncyy!

Lụcgvxc Sâbdldm lạpqcjnh lùubjfng nhếvpuech mérpptp!

Mộpngct kẻizvo chỉjfgrfeaz muốzbdsn leo lêslkbn cao mànncy phụcgvx bạpqcjc cảijal ngưfnsxtiyhi yêslkbu, tấjahut nhiêslkbn cũyknong sẽblcafeaz thâbdldn phậvfdmn cao quýnnht... mànncyalzkn rẻizvohgxvn nghiêslkbm thôhgxvi!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.