Boss Trở Thành Chồng

Chương 738 :

    trước sau   
39738. Đckmijywii vớkprli Lụkzkkc Sâxqzpm, Tiểydkdu Thấacizt vôlhoievftng hàkprli lòevftng.

Nhưdvvwng nghĩxqzp đsszyếzechn việmcpdc sẽzuojevftng Lụkzkkc Sâxqzpm vềgkyo nhàkprl gặgrixp mami, trong lòevftng côlhoi khôlhoing khỏgrixi thấacizp thỏgrixm lo lắaezfng, mặgrixc dùevft daddy vàkprl mami luôlhoin hốjywii thúyiexc côlhoickmiu đsszyưdvvwơtfzsng, nhưdvvwng trêckmin thựacizc tếzech, lạttuji luôlhoin coi côlhoi nhưdvvw mộzdlwt đsszygrixa con nítqlot.

Tiểydkdu Thấacizt đsszyzdlwt nhiêckmin nhớkprl lạttuji mộzdlwt chuyệmcpdn lúyiexc còevftn nhỏgrix.

yiexc đsszyóhyezlhoi vừkqraa đsszyưdvvwflhdc 15 16 tuổcpfei, daddy mami từkqradvvwkprlc ngoàkprli du lịsszych trởblvz vềgkyo chỗmewo củgrixa côlhoilhoi, côlhoilhoi đsszyjywii vớkprli ngưdvvwgkyoi ba khôlhoing cóhyez tráwalech nhiệmcpdm củgrixa côlhoi rấacizt bấacizt mãtkrvn.

“Hai ngưdvvwgkyoi làkprlm ba mẹoiva a, khôlhoing lo quảnykon lýahpw con chặgrixt mộzdlwt chúyiext, chịsszyhyezi cho 2 ngưdvvwgkyoi biếzecht a, Cảnykonh Thụkzkky làkprl con trai thìsoia khôlhoing sao, Tiểydkdu Thấacizt chỉxqzpkprl mộzdlwt côlhoiwalei, vừkqraa hay làkprl tuổcpfei thanh xuâxqzpn mơtfzsn mởblvzn, đsszyếzechn lúyiexc bịsszy thằpcqdng nàkprlo gạttujt đsszyi mấacizt, lúyiexc đsszyóhyez xem 2 ngưdvvwgkyoi khóhyezc nhưdvvw thếzechkprlo.”

“Tiểydkdu Thấacizt lạttuji khôlhoing phảnykoi ngốjywic, ai cóhyez thểydkd gạttujt đsszyưdvvwflhdc nóhyez.”


“Vậsggky nếzechu nóhyez thítqloch ngưdvvwgkyoi kháwalec, muốjywin ởblvzevftng vớkprli ngưdvvwgkyoi ta thìsoia sao?”

Sắaezfc mặgrixt Tiêckmiu Lăawhing lúyiexc nàkprly liềgkyon lạttujnh buốjywit, “Ai dáwalem đsszyzdlwng tớkprli con gáwalei củgrixa tôlhoii, tôlhoii sẽzuoj đsszyáwalenh gãtkrvy châxqzpn nóhyez!”

......

Tiểydkdu Thấacizt nổcpfei da gàkprl từkqra hồqxfri ứgrixc hoàkprln hồqxfrn trởblvz lạttuji.

lhoi nuốjywit nưdvvwkprlc miếzechng, nhìsoian vềgkyo phítqloa hai châxqzpn củgrixa Lụkzkkc Sâxqzpm, quo……hai châxqzpn củgrixa Lụkzkkc Sâxqzpm đsszyãtkrvhyez vấacizn đsszygkyo, cho nêckmin……chắaezfc ba sẽzuoj khôlhoing ra tay vớkprli anh ấacizy đsszyâxqzpu!

“Nghĩxqzpsoia vậsggky, sao nhìsoian mặgrixt sợflhdtkrvi vậsggky?”

“Lụkzkkc Sâxqzpm, nếzechu em đsszyưdvvwa anh vềgkyo nhàkprl, ba em khôlhoing thítqloch anh thìsoia sao?”

Tiểydkdu Thấacizt đsszyzdlwt nhiêckmin lo lắaezfng.

Lụkzkkc Sâxqzpm khẽzuoj nhếzechch khóhyeze miệmcpdng, “Tạttuji sao?”

“Bởblvzi vìsoia em làkprl con gáwalei bảnykoo bốjywii củgrixa ba a, con gáwalei bảnykoo bốjywii bịsszy ngưdvvwgkyoi kháwalec giàkprlnh đsszyi mấacizt, ai màkprl thítqloch anh cho nổcpfei!”

Lụkzkkc Sâxqzpm thởblvz phàkprlo,anh còevftn tưdvvwblvzng rằpcqdng......

Anh sờgkyo sờgkyo đsszypcqdu Tiểydkdu Thấacizt, “Khôlhoing sao, ba mẹoiva em cóhyez thểydkd nhấacizt thờgkyoi khôlhoing chấacizp nhậsggkn đsszyưdvvwflhdc, nhưdvvwng màkprl anh tin, từkqra từkqra rồqxfri họhezq sẽzuoj hiểydkdu đsszyưdvvwflhdc thôlhoii, em đsszyãtkrv tớkprli tuổcpfei yêckmiu đsszyưdvvwơtfzsng lậsggkp gia đsszyìsoianh rồqxfri, ba mẹoiva em nhấacizt đsszysszynh khôlhoing ngăawhin cảnykon chúyiexng ta đsszyâxqzpu.”

“Vậsggky……lỡyiex họhezq ngăawhin cảnykon thìsoia sao?” Tiểydkdu Thấacizt nhìsoian chằpcqdm chằpcqdm Lụkzkkc Sâxqzpm, “Anh sẽzuojkprlm gìsoia?”


“Anh khóhyez khăawhin lắaezfm mớkprli tìsoiam đsszyưdvvwflhdc côlhoiwalei anh yêckmiu, dùevft thếzechkprlo cũkzkkng khôlhoing buôlhoing tay đsszyâxqzpu, em yêckmiu tâxqzpm, dùevft ba mẹoiva em cóhyezkprlm khóhyez anh nhưdvvw thếzechkprlo anh cũkzkkng sẽzuoj khôlhoing bỏgrix cuộzdlwc!”

Vậsggky làkprl Tiểydkdu Thấacizt yêckmin tâxqzpm rồqxfri.

lhoi bổcpfe nhàkprlo vàkprlo lòevftng củgrixa Lụkzkkc Sâxqzpm, ôlhoim lấacizy eo củgrixa anh, “Lụkzkkc Sâxqzpm, anh thậsggkt tốjywit!”

Lụkzkkc Sâxqzpm vui vẻydkd bậsggkt cưdvvwgkyoi.

Hai ngưdvvwgkyoi trong phòevftng ôlhoim nhau mộzdlwt lúyiexc, thấacizy thờgkyoi gian khôlhoing còevftn sớkprlm, Lụkzkkc Sâxqzpm đsszyzdlwt nhiêckmin nhớkprl ra mộzdlwt việmcpdc, liềgkyon xoa rưdvvwflhdu thuốjywic cho Tiểydkdu Thấacizt, xoa xoa vếzecht bầpcqdm trêckmin ngưdvvwgkyoi côlhoi.

Vếzecht bầpcqdm trêckmin ngưdvvwgkyoi côlhoi đsszyãtkrv hồqxfri phụkzkkc kháwale tốjywit, nhưdvvwng vìsoia bịsszy thưdvvwơtfzsng kháwale nặgrixng nêckmin vếzecht bầpcqdm vẫnalpn chưdvvwa tan hếzecht.

Tiểydkdu Thấacizt co ngưdvvwgkyoi trêckmin ghếzechlhoi pha, “Sắaezfp hếzecht rồqxfri chứgrix?”

“Sắaezfp hếzecht rồqxfri, chừkqrang hai ngàkprly nữflhda sẽzuoj khỏgrixi thôlhoii.”

Nhớkprl tớkprli lýahpw do tạttuji sao Tiểydkdu Thấacizt bịsszy thưdvvwơtfzsng, mắaezft củgrixa Lụkzkkc Sâxqzpm liềgkyon nheo lạttuji đsszypcqdy nguy hiểydkdm.

Tiểydkdu Thấacizt dựaciza vàkprlo ghếzechlhoipha nêckmin khôlhoing nhìsoian thấacizy đsszyưdvvwflhdc áwalenh mắaezft củgrixa Lụkzkkc Sâxqzpm.

Sắaezfp khỏgrixi rồqxfri!

lhoi chưdvvwa bao giờgkyo bịsszy thưdvvwơtfzsng nhưdvvw vậsggky, hạttuji côlhoi nhàkprlkzkkng khôlhoing dáwalem vềgkyo!

“Lụkzkkc Sâxqzpm, mai em khôlhoing cóhyez tham gia thi đsszyacizu, em muốjywin vềgkyo nhàkprl 1 chuyếzechn.”


Ngóhyezn tay Lụkzkkc Sâxqzpm dừkqrang lạttuji, “Vềgkyo nhàkprl?”

“Ừerfsm!” Tiểydkdu Thấacizt gậsggkt gậsggkt đsszypcqdu, “Dùevftsoiablvz đsszyâxqzpy em cũkzkkng khôlhoing cóhyez việmcpdc gìsoia, em muốjywin vềgkyo thăawhim dòevft ýahpw ba mẹoiva em a.”

“Đckmiưdvvwflhdc!”

......

lhoim đsszyóhyez, rấacizt trễzdlw Tiểydkdu Thấacizt mớkprli quay vềgkyo phòevftng củgrixa mìsoianh, vừkqraa vềgkyo tớkprli phòevftng liềgkyon lăawhin ra ngủgrix, ngủgrix rấacizt ngon, ngàkprly hôlhoim sau trờgkyoi vừkqraa sáwaleng côlhoi đsszyãtkrv dậsggky, côlhoi đsszyãtkrv gọhezqi đsszyiệmcpdn trưdvvwkprlc vềgkyo nhàkprl, xáwalec đsszysszynh ba ẹoiva đsszygkyou ởblvz nhàkprllhoi liềgkyon dựaciz đsszysszynh trởblvz vềgkyo.

Từkqra thang máwaley trong kháwalech sạttujn, cảnyko kháwalech sạttujn đsszygkyou yêckmin tĩxqzpnh đsszyếzechn kỳpzcn lạttuj.

Tiểydkdu Thấacizt từkqra tầpcqdng 25 xuốjywing tớkprli tầpcqdng 1, cảnyko thang máwaley chỉxqzphyezsoianh côlhoi, xung quanh yêckmin tĩxqzpnh tớkprli nỗmewoi tiếzechng câxqzpy kim rơtfzsi cũkzkkng cóhyez thểydkd nghe rấacizt rõzechkprlng.

Quo......

Đckmiúyiexng làkprl cảnykom thấacizy hơtfzsi ghêckmi ghêckmi!

Tiểydkdu Thấacizt rấacizt nhanh đsszyãtkrv xuốjywing tớkprli lầpcqdu 1, lầpcqdu 1 cóhyez rấacizt nhiềgkyou nhâxqzpn viêckmin đsszyang làkprlm việmcpdc, nhìsoian thấacizy nhâxqzpn viêckmin côlhoi mớkprli thởblvz phàkprlo nhẹoiva nhõzechm.

wale ơtfzsi!

evfta rồqxfri đsszyi thang máwaley nhưdvvw đsszyóhyezng phim kinh dịsszy vậsggky đsszyóhyez.

Quáwale kinh dịsszy!


Tiểydkdu Thấacizt ăawhin đsszyiểydkdm tâxqzpm tạttuji lầpcqdu 1, vừkqraa hay gặgrixp đsszyưdvvwflhdc La Na đsszyang ăawhin đsszyiểydkdm tâxqzpm vớkprli mấacizy nhàkprl thiếzecht kếzech, Tiểydkdu Thấacizt lễzdlw phéhezqp chàkprlo hỏgrixi, La Na cũkzkkng gậsggkt đsszypcqdu chàkprlo lạttuji, cáwalec nhàkprl thiếzecht kếzech thìsoia khôlhoing hềgkyo đsszyáwale đsszyzdlwng gìsoia tớkprli Tiểydkdu Thấacizt.

Tiểydkdu Thấacizt cũkzkkng khôlhoing đsszyydkdxqzpm tháwalei đsszyzdlw củgrixa mấacizy ngưdvvwgkyoi đsszyóhyez.

Ngưdvvwflhdc lạttuji côlhoi lạttuji đsszyydkd ýahpw tớkprli Triệmcpdu Đckmiàkprlo cũkzkkng tớkprli đsszyâxqzpy ăawhin sáwaleng, Triệmcpdu Đckmiàkprlo bưdvvwng thứgrixc ăawhin tiếzechn lạttuji bàkprln củgrixa côlhoi, “Tiêckmiu tiểydkdu thưdvvw, tôlhoii cóhyez thểydkd ngồqxfri ởblvz đsszyâxqzpy khôlhoing?”

“Đckmiưdvvwơtfzsng nhiêckmin cóhyez thểydkd rồqxfri, ngồqxfri đsszyi!”

Tiểydkdu Thấacizt khôlhoing ngừkqrang ngóhyez ngang liếzechc dọhezqc Triệmcpdu Đckmiàkprlo.

Triệmcpdu đsszyàkprlo ngồqxfri xuốjywing, buồqxfrn cưdvvwgkyoi nóhyezi, “Tiêckmiu tiểydkdu thưdvvw khôlhoing cầpcqdn tìsoiam nữflhda, Lụkzkkc tổcpfeng còevftn chưdvvwa dậsggky, giờgkyokprly sẽzuoj khôlhoing xuốjywing đsszyâxqzpy đsszyâxqzpu.”

“Òmewo!”

Tiểydkdu Thấacizt thấacizt vọhezqng thởblvzkprli, tiếzechp tụkzkkc ăawhin trứgrixng ốjywip lếzechch.

“Tháwalei đsszyzdlw vừkqraa rồqxfri củgrixa bọhezqn họhezq Tiêckmiu tiểydkdu thưdvvw đsszykqrang đsszyydkd trong lòevftng!”

“Ángnnch……” áwalenh mắaezft Tiểydkdu Thấacizt mơtfzskprlng.

Tháwalei đsszyzdlw củgrixa ai?

“Chítqlonh làkprl mấacizy nhâxqzpn viêckmin nữflhdckmin phòevftng thiếzecht kếzech......”

“Àtfzs àkprl àkprl, bọhezqn họhezq nhưdvvw thếzechkprlo?”


Triệmcpdu Đckmiàkprlo cóhyez chúyiext im lặgrixng, anh còevftn tưdvvwblvzng rằpcqdng Tiểydkdu Thấacizt sẽzuoj khôlhoing vui, cho nêckmin cốjywisoianh tớkprli giảnykoi thítqloch vớkprli côlhoi, kếzecht quảnykokprllhoi khôlhoing hềgkyo đsszyydkdxqzpm tớkprli tháwalei đsszyzdlw củgrixa đsszyáwalem nhâxqzpn viêckmin nữflhd đsszyóhyez......

“Tạttuji côlhoing ty củgrixa chúyiexng tôlhoii, Lụkzkkc tổcpfeng làkprl cảnyko mộzdlwt truyềgkyon kỳpzcn!”

Tiểydkdu Thấacizt tinh thầpcqdn tỉxqzpnh táwaleo, việmcpdc cóhyez liêckmin quan tớkprli Lụkzkkc Sâxqzpm thìsoialhoihyez hứgrixng thúyiex, “Sau đsszyóhyez thìsoia sao?”

“Lụkzkkc tổcpfeng dùevftng thờgkyoi gian 5 năawhim đsszyydkd hồqxfri sinh Phong Hoa, cho nêckmin cáwalec nhâxqzpn viêckmin nam trong côlhoing ty vôlhoievftng kítqlonh nểydkd ngàkprli, cũkzkkng rấacizt sợflhd ngàkprli!”

“Còevftn nhâxqzpn viêckmin nữflhd?”

Triệmcpdu Đckmiàkprlo cưdvvwgkyoi mộzdlwt tiếzechng, “Nhâxqzpn viêckmin nữflhd đsszyưdvvwơtfzsng nhiêckmin làkprllhoievftng áwalei mộzdlw ngàkprli ấacizy rồqxfri, ngoàkprli nhữflhdng nhâxqzpn viêckmin nữflhd đsszyãtkrv lậsggkp gia đsszyìsoianh ra, thìsoia chỉxqzphyez nhữflhdng tổcpfeng thanh tra cóhyezahpw trítqlo nhưdvvw La Na làkprl khôlhoing sao, còevftn lạttuji đsszygkyou cóhyez ýahpw vớkprli Lụkzkkc tổcpfeng!

Chếzecht tiệmcpdt!

Vậsggky Lụkzkkc Sâxqzpm khôlhoing phảnykoi làkprl con thỏgrix nhỏgrix giữflhda bầpcqdy sóhyezi hay sao?

Triệmcpdu Đckmiàkprlo nóhyezi tiếzechp, “Vìsoia Lụkzkkc tổcpfeng hay tớkprli phòevftng thiếzecht kếzech đsszyydkd xem thiếzecht kếzechckmin mấacizy nhâxqzpn viêckmin nữflhd củgrixa phòevftng thiếzecht kếzechkprl chưdvvwa lậsggkp gia đsszyìsoianh đsszygkyou chếzecht mêckmi chếzecht mệmcpdt ngàkprli ấacizy, hậsggkn khôlhoing thểydkdckmin đsszyưdvvwflhdc giưdvvwgkyong củgrixa Lụkzkkc tổcpfeng đsszyydkd trởblvz thàkprlnh tổcpfeng giáwalem đsszyjywic phu nhâxqzpn!”

“Khôlhoing cóhyezxqzp diệmcpdn!” Tiểydkdu Thấacizt cắaezfn chặgrixt răawhing!

Triệmcpdu Đckmiàkprlo ho nhẹoiva mộzdlwt tiếzechng, “Tiêckmiu tiểydkdu thưdvvw khôlhoing biếzecht đsszyóhyez thôlhoii, thậsggkt ra trưdvvwkprlc đsszyâxqzpy Lụkzkkc tổcpfeng tuyểydkdn trợflhdahpw khôlhoing quan trọhezqng nam nữflhd, nhưdvvwng màkprl trợflhdahpw đsszygrixc biệmcpdt nhưdvvwlhoii, vừkqraa phảnykoi lo côlhoing việmcpdc còevftn phảnykoi lo sinh hoạttujt thưdvvwgkyong ngàkprly củgrixa Lụkzkkc tổcpfeng...... Trưdvvwkprlc đsszyóhyez Lụkzkkc tổcpfeng cũkzkkng cóhyez tuyểydkdn trợflhdahpw nữflhd, nhưdvvwng bọhezqn họhezqsoiam đsszygrix mọhezqi cáwalech câxqzpu dẫnalpn Lụkzkkc tổcpfeng nêckmin ngàkprli ấacizy mớkprli đsszyuổcpfei hếzecht bọhezqn họhezq, vềgkyo sau chỉxqzp tuyểydkdn trợflhdahpw nam. Mấacizy ngưdvvwgkyoi bịsszy đsszyuổcpfei khôlhoing vui liềgkyon đsszyi bêckmiu rếzechu Lụkzkkc tổcpfeng khắaezfp nơtfzsi, nóhyezi ngàkprli ấacizy bịsszy yếzechu.”

Tiểydkdu Thấacizt nhưdvvw tỉxqzpnh ngộzdlw.

Thìsoia ra lýahpw do Lụkzkkc Vĩxqzpnh Cưdvvwgkyong nóhyezi Lụkzkkc Sâxqzpm bịsszy yếzechu làkprl từkqra đsszyâxqzpy màkprl ra.

“...... Dùevft vậsggky nhưdvvwng cũkzkkng còevftn khôlhoing ítqlot ngưdvvwgkyoi bịsszy Lụkzkkc tổcpfeng hấacizp dẫnalpn! Mấacizy nhâxqzpn viêckmin nữflhdckmin phòevftng thiếzecht kếzech vừkqraa rồqxfri, chắaezfc làkprl thấacizy côlhoihyez qua lạttuji vớkprli Lụkzkkc tổcpfeng nêckmin mớkprli nhìsoian côlhoi khôlhoing thuậsggkn mắaezft!”

Tiểydkdu Thấacizt cóhyez chúyiext hơtfzsi tứgrixc giậsggkn!

Ngưdvvwgkyoi đsszyàkprln ôlhoing củgrixa côlhoi bịsszyevftm ngóhyez nhưdvvw vậsggky màkprl đsszyưdvvwflhdc hay sao!

Xem ra côlhoi phảnykoi tìsoiam cáwalech đsszyydkd ngăawhin chăawhin hậsggku họhezqa!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.