Boss Trở Thành Chồng

Chương 708 :

    trước sau   
Khókbzoe miệlmdvng Lụsegyc sâsmrnm giậwxalt mộwfpmt cálkrfi!

Đbipvâsmrny làczshczshm gìitgt đxgnbâsmrny?

Tiểlixbu Thấhuedt lúhinkc nàczshy dùazlt sao cũqgjtng làczshitgtnh mẹievcazltng phálkrft, côkkxo ôkkxom chặthwst lấhuedy Lụsegyc Sâsmrnm, mộwfpmt câsmrnu an ủthwsi cũng nókbzoi khôkkxong nêvuken lờgrjti.

Tiểlixbu Thấhuedt khôkkxong khỏidnai nghĩdkto tớwolyi mìitgtnh.

kkxo rấhuedt may mắqgjtn khi côkkxo dốztyqng trong mộwfpmt gia đxgnbìitgtnh vôkkxoazltng hạxscinh phúhinkc, ba mẹievcvukeu nhau, anh trai mặthwsc dùazlt miệlmdvng álkrfc mộwfpmt chúhinkt, nhưaxueng sựmnqe quan tâsmrnm vớwolyi đxgnbvukea em gálkrfi nhưaxue ngưaxuegrjti sálkrfng mắqgjtt cũqgjtng đxgnboslhu nhìitgtn ra đxgnbưaxueflsbc, nhưaxueng trálkrfi lạxscii Lụsegyc Sâsmrnm...... Thậwxalt quálkrf đxgnbálkrfng thưaxueơoslhng, ôkkxong trờgrjti tạxscii sao cókbzo thểlixb nhưaxue vậwxaly chứvuke.

“ Tiểlixbu Thấhuedt?”


“ Huhuhu......” Tiểlixbu Thấhuedt ôkkxom Lụsegyc Sâsmrnm khókbzoc.

“......”

Sựmnqe đxgnbau thưaxueơoslhng trong lòievcng Lụsegyc Sâsmrnm vừixgta rồsegyi bởsasci vìitgt tiểlixbu Thấhuedt khókbzoc, tấhuedt cảrpid đxgnboslhu tan thàczshnh mâsmrny khókbzoi, hắqgjtn dởsasc khókbzoc dởsascaxuegrjti nhìitgtn Tiểlixbu Thấhuedt, bảrpidn thâsmrnn anh cũqgjtng khôkkxong cókbzo khókbzoc, côkkxo khókbzoc cálkrfi gìitgt chứvuke.

“ Lụsegyc Sâsmrnm, anh quálkrf khókbzo khăahjsn, huhuhu, còievcn nữcqcda...... ba anh quálkrf xấhuedu rồsegyi.”

Lụsegyc Sâsmrnm thuậwxaln thếwsuf ôkkxom tiểlixbu Thấhuedt, “ Đbipvixgtng khókbzoc......”

“ Huhu...... Tạxscii sao cókbzo thểlixbkbzo ôkkxong giàczsh khôkkxong biếwsuft xấhuedu hổrpid nhưaxue vậwxaly, bảrpidn thâsmrnn cũqgjtng đxgnbãmnqe kếwsuft hôkkxon lạxscii còievcn đxgnbi trêvukeu ghẹievco hoàczshng hoa đxgnbxscii khuêvuke nữcqcd, Lụsegyc Sâsmrnm em nókbzoi cho anh biếwsuft, em khôkkxong thíhlppch ba anh!”

Lụsegyc Sâsmrnm đxgnbhuedm lêvuken lưaxueng củthwsa côkkxo, trong mắqgjtt đxgnboslhu làczsh ýovraaxuegrjti, “ Em khôkkxong cầnqbfn thíhlppch ôkkxong ta...... Anh cũng khôkkxong thích ôkkxong ta!”

Tiểlixbu Thấhuedt híhlppt mũqgjti, ngửsasca đxgnbnqbfu lệlmdv quang lấhuedp lálkrfnh nhìitgtn anh, “ Anh còievcn buồsegyn khôkkxong?”

“ Khôkkxong buồsegyn!”

hinkc nàczshy thậwxalt sựmnqe khôkkxong buồsegyn chúhinkt nàczsho.

ievcn cókbzo chúhinkt...... muốztyqn cưaxuegrjti!

Đbipvâsmrny làczsh lầnqbfn đxgnbnqbfu Lụsegyc Sâsmrnm nhớwoly lạxscii chuyệlmdvn cũqgjtczsh khôkkxong cảrpidm thấhuedy buồsegyn, ngưaxueflsbc lạxscii muốztyqn bậwxalt cưaxuegrjti.

Chíhlppnh anh cũng khôkkxong nghĩdkto tớwolyi, vớwolyi côkkxolkrfi chỉkbzo gặthwsp qua hai lầnqbfn nàczshy lạxscii có thêvukẻ mởsasc rộwfpmng tấhuedm lòievcng vậwxaly, nókbzoi nhiềoslhu chuyệlmdvn cũqgjtahjsm xưaxuea nhưaxue thếwsuf.


“ Lụsegyc Sâsmrnm, em nókbzoi cho anh biếwsuft, anh đxgnbixgtng buồsegyn, Lụsegyc Vĩdktonh Cưaxuegrjtng kia dựmnqea vàczsho cálkrfi gìitgt giàczshnh vớwolyi anh chứvuke, em cho anh biếwsuft, anh cũqgjtng đxgnbixgtng buôkkxong tay, mặthwsc kệlmdvczsh chuyệlmdvn gìitgtqgjtng đxgnbixgtng buôkkxong tay, vốztyqn chíhlppnh làczsh, côkkxong ty nàczshy cũqgjtng làczsh ba mẹievc anh cùazltng nhau dốztyqc sứvukec dựmnqeng nêvuken, hắqgjtn mặthwsc dùazltczsh con củthwsa ba cậwxalu, nhưaxueng hắqgjtn cũng khôkkxong cókbzoaxuelkrfch kếwsuf thừixgta đxgnbsegy củthwsa ba mẹievc anh. Nếwsufu nhưaxue hắqgjtn thâsmrnn thiếwsuft vớwolyi anh thìitgt thôkkxoi, nhưaxueng em thấhuedy têvuken Lụsegyc Vĩdktonh Cưaxuegrjtng đxgnbókbzoahjsn bảrpidn cũqgjtng khôkkxong biếwsuft cálkrfi gìitgtczsh thâsmrnn thiếwsuft, anh hãmnqey nắqgjtm chặthwst lấhuedy quyềoslhn lợflsbi trong tay, cùazltng lắqgjtm thìitgt vềoslh sau lúhinkc bọbgtkn họbgtk nghèiwivo rớwolyt mùazltng tơoslhi, mộwfpmt chúhinkt tiềoslhn củthwsa anh bốztyq thíhlpp bốztyq thíhlpp bọbgtkn họbgtk.”

Tiểlixbu Thấhuedt chíhlppnh làczsh ghélixbt cálkrfi álkrfc nhưaxue thùazlt!

azlt sao ngưaxuegrjti đxgnbqgjtc tộwfpmi côkkxo chắqgjtc chắqgjtn sẽkqos khôkkxong bỏidna qua.

Lụsegyc Sâsmrnm ýovraaxuegrjti càczshng sâsmrnu, “ Đbipvưaxueflsbc, anh nghe em!

Tiểlixbu Thấhuedt còievcn chưaxuea ýovra thứvukec đxgnbưaxueflsbc hàczshnh vi củthwsa hai ngưaxuegrjti hiệlmdvn tạxscii thâsmrnn mậwxalt bao nhiêvukeu! Lúhinkc nàczshy Lụsegyc Sâsmrnm trong mắqgjtt côkkxo chíhlppnh làczsh mộwfpmt ngưaxuegrjti bịlmdv hạxscii, côkkxo hậwxaln khôkkxong thểlixb đxgnbem tấhuedt cảrpiditgtnh yêvukeu thưaxueơoslhng đxgnboslhu chia cho cậwxalu mộwfpmt chúhinkt, đxgnblixb anh biếwsuft thếwsuf giớwolyi nàczshy làczsh rấhuedt tưaxueơoslhi đxgnbievcp.

“ Đbipvúhinkng rồsegyi, mẹievc anh......”

‘ Mẹievc anh nhữcqcdng năahjsm nàczshy luôkkxon đxgnbi du lịlmdvch vòievcng quanh thếwsuf giớwolyi, anh giờgrjtqgjtng đxgnbãmnqe trưaxuesascng thàczshnh, có thêvukẻ thôkkxong cảrpidm tâsmrnm trạxscing lúhinkc ấhuedy củthwsa mẹievc, cho nêvuken khôkkxong hậwxaln bàczshhuedy rờgrjti bỏidna anh, lúhinkc mẹievc từixgtaxuewolyc ngoàczshi trởsasc vềoslh sẽkqos gọbgtki đxgnbiệlmdvn thoạxscii cho anh, mẹievc con tụsegyi anh hai ngưaxuegrjti sẽkqos ra ngoàczshi gặthwsp.”

Tiểlixbu Thấhuedt híhlppt mũqgjti, vỗuolr vai củthwsa anh nókbzoi, “ Ừwolym, anh phảrpidi tin rằbipvng, tấhuedt cảrpid ngưaxuegrjti mẹievc đxgnboslhu rấhuedt thưaxueơoslhng yêvukeu con củthwsa mìitgtnh.”

Lụsegyc Sâsmrnm mỉkbzom cưaxuegrjti gậwxalt đxgnbnqbfu.

Đbipvang nókbzoi chuyệlmdvn, xe đxgnbãmnqe dừixgtng trưaxuewolyc cổrpidng trưaxuegrjtng.

Lụsegyc Sâsmrnm quélixbt mắqgjtt qua Triệlmdvu Đbipvàczsho cầnqbfm lálkrfi, Triệlmdvu Đbipvàczsho khôkkxong khỏidnai rụsegyt cổrpid lạxscii.

Anh đxgnbãmnqe cốztyq gắqgjtng giảrpidm chậwxalm tốztyqc đxgnbwfpm xe rồsegyi, chíhlppnh làczshitgt đxgnblixb thờgrjti gian ởsasc chung củthwsa hai ngưaxuegrjti lâsmrnu mộwfpmt chúhinkt, thếwsuf nhưaxueng...... Đbipvưaxuegrjtng xe nửsasca tiếwsufng đxgnbãmnqelixbo dàczshi tớwolyi mộwfpmt tiếwsufng rồsegyi, tốztyqc đxgnbwfpm chậwxalm hơoslhn nữcqcda, còievcn chậwxalm hơoslhn xe đxgnbiệlmdvn củthwsa ngưaxuegrjti ta.

“ A...... Tớwolyi trưaxuegrjtng rồsegyi.”


“ Ừwolym!”

Lụsegyc Sâsmrnm lưaxueu luyếwsufn khôkkxong nỡazlt buôkkxong Tiểlixbu Thấhuedt ra.

Mắqgjtt Tiểlixbu Thấhuedt còievcn rấhuedt đxgnbidna, “ Vậwxaly em vềoslhovrahinkc xálkrf trưaxuewolyc đxgnbâsmrny?”

“ Đbipvưaxueflsbc, em trởsasc vềoslhkbzo thểlixb chuẩcqcdn bịlmdv mộwfpmt chúhinkt, cókbzo thểlixbczsh ngàczshy mai hoặthwsc làczsh ngàczshy mốztyqt làczsh phảrpidi dọbgtkn ra khỏidnai trưaxuegrjtng, chuẩcqcdn bịlmdv khảrpido hạxscich rồsegyi.”

Tiểlixbu Thấhuedt gậwxalt đxgnbnqbfu, “em biếwsuft rồsegyi.”

Tiểlixbu Thấhuedt đxgnbcqcdy cửsasca xe ra, cuốztyqi cùazltng vẫrbxkn làczsh khôkkxong yêvuken tâsmrnm dặthwsn dòievc Lụsegyc Sâsmrnm mộwfpmt câsmrnu, “ Cálkrfi đxgnbókbzo...... anh phảrpidi cốztyq gắqgjtng lêvuken nha, khôkkxong đxgnbưaxueflsbc đxgnblixb thếwsuf lựmnqec álkrfc đxgnbálkrfnh bạxscii.”

Con ngưaxuegrjti Lụsegyc Sâsmrnm sálkrfng lêvuken, cốztyq ýovra lộwfpm ra vẻooni mặthwst yếwsufu ớwolyt, con mắqgjtt nhìitgtn Tiểlixbu Thấhuedt lậwxalp tứvukec lạxscii đxgnbidnavuken.

“ Ai...... em đxgnbixgtng lo cho lo, dùazlt sao bọbgtkn họbgtk...... cũqgjtng sẽkqos khôkkxong quálkrf đxgnbálkrfng, anh nhịlmdvn mộwfpmt chúhinkt làczsh sẽkqos qua thôkkxoi.”

“ Nhịlmdvn? Nhịlmdvn cálkrfi rắqgjtm, anh càczshng nhịlmdvn bọbgtkn họbgtkczshng phálkrfch lốztyqi!”

“ Thếwsuf nhưaxueng anh khôkkxong cókbzo ngưaxuegrjti giúhinkp đxgnbazlt......”

Tiểlixbu Thấhuedt lậwxalp lậwxalp tứvukec xen vàczsho, vỗuolr ngựmnqec nghĩdktoa khíhlppkbzoi, “ anh yêvuken tâsmrnm, chờgrjt em thôkkxong qua khảrpido hạxscich vàczsho côkkxong ty cálkrfc anh, nhấhuedt đxgnblmdvnh sẽkqos giúhinkp anh, còievcn nữcqcda...... Nếwsufu nhưaxue khi nàczsho anh gặthwsp phảrpidi Lụsegyc Vĩdktonh Cưaxuegrjtng bọbgtkn họbgtk, anh hãmnqey gọbgtki đxgnbiệlmdvn cho em, mặthwsc kệlmdv em ởsasc đxgnbâsmrnu, chắqgjtc chắqgjtn lậwxalp tứvukec qua bảrpido vệlmdv anh!”

“ Đbipvưaxueflsbc!”

Tiểlixbu Thấhuedt rấhuedt nhanh liềoslhn xuốztyqng xe, rờgrjti khỏidnai tầnqbfm mắqgjtt củthwsa Lụsegyc Sâsmrnm, thẳmnqeng đxgnbếwsufn lúhinkc bókbzong hìitgtnh củthwsa Tiểlixbu Thấhuedt hoàczshn toàczshn biếwsufn mấhuedt trong tầnqbfm mắqgjtt,ýovraaxuegrjti trong mắqgjtt Lụsegyc Sâsmrnm mớwolyi từixgt từixgt biếwsufn mấhuedt.


Triệlmdvu Đbipvàczsho cũqgjtng khôkkxong dálkrfm nhìitgtn anh.

Emma......

Lụsegyc tổrpidng quálkrf xấhuedu bụsegyng.

Nhưaxueng màczsh Tiểlixbu Thấhuedt đxgnbókbzo......

Triệlmdvu Đbipvàczsho nhịlmdvn khôkkxong đxgnbưaxueflsbc than thởsasc, “ Thậwxalt khôkkxong biếwsuft gia đxgnbìitgtnh thếwsufczsho có thêvukẻ nuôkkxoi ra mộwfpmt côkkxolkrfi nhưaxue thếwsuf, dung mạxscio xinh đxgnbievcp lạxscii còievcn khôkkxong vìitgt dung mạxscio xinh đxgnbievcp màczsh tỏidna ra kiêvukeu ngạxscio, tâsmrnm tưaxue thuầnqbfn khiếwsuft tâsmrnm đxgnblmdva hiềoslhn làczshnh, ơoslh...... Còievcn cókbzokbzo thùazlt tấhuedt bálkrfo, rấhuedt cókbzohlppnh cálkrfch. Lụsegyc tổrpidng, muốztyqn đxgnbiềoslhu tra thêvukem Tiêvukeu tiểlixbu thưaxue khôkkxong......”

“ Khôkkxong cầnqbfn!”

“ Ừwolym! Triệlmdvu Đbipvàczsho mởsasclkrfy xe, “ giờgrjt chúhinkng ta phảrpidi đxgnbi đxgnbâsmrnu?”

“ Vềoslh nhàczsh!”

“Dạxsci!”

......

Nửsasca tiếwsufng sau, Lụsegyc Sâsmrnm vềoslh tớwolyi biệlmdvt thựmnqe Lụsegyc gia.

Biệlmdvt thựmnqe kiểlixbu Châsmrnu Âcurlu nhìitgtn qua vôkkxoazltng xa hoa, đxgnbèiwivn treo thủthwsy tinh hoa lệlmdv, thảrpidm Ba Tưaxue, cộwfpmng thêvukem trang tríhlpp lộwfpmng lẫrbxky, nhìitgtn sao cũqgjtng cảrpidm thấhuedy xa hoa.

Nhưaxueng màczsh, bầnqbfu khôkkxong khíhlpphinkc nàczshy trong nhàczsh lạxscii khôkkxong tốztyqt nhưaxue vậwxaly.

Triệlmdvu Đbipvàczsho vừixgta đxgnbcqcdy Lụsegyc Sâsmrnm đxgnbi vàczsho phòievcng khálkrfch, liềoslhn thấhuedy Trưaxueơoslhng Mỹavdr trong phòievcng khálkrfch khókbzoc lókbzoc kểlixb khổrpidsasc đxgnbókbzo.

“ Ba...... thậwxalt sựmnqe khôkkxong phảrpidi làczsh tụsegyi con nókbzoi, Lụsegyc Sâsmrnm thậwxalt quálkrf đxgnbálkrfng, tụsegyi con thìitgtczsh gặthwsp nhau ởsasc nhàczshczshng, muốztyqn nókbzoi chuyệlmdvn vớwolyi em ấhuedy, kêvukét quả thìitgt sao, em ấhuedy lạxscii đxgnblixb bảrpido vệlmdv đxgnbuổrpidi tụsegyi con ra ngoàczshi, cókbzo ngưaxuegrjti nàczsho lạxscii đxgnbztyqi xửsasc vớwolyi anh vàczsh chịlmdvsmrnu củthwsa mìitgtnh thếwsuf chứvuke? Ba, con vàczshdktonh Cưaxuegrjtng nókbzoi làczsh anh vàczsh chịlmdvsmrnu củthwsa Lụsegyc Sâsmrnm, trêvuken thựmnqec tếwsuf lạxscii lớwolyn hơoslhn em ấhuedy gầnqbfn hai mưaxueơoslhi tuổrpidi, kỳgrjt thậwxalt trong thâsmrnm tâsmrnm đxgnboslhu đxgnbãmnqe coi em ấhuedy làczsh tiểlixbu bốztyqi màczsh đxgnbztyqi đxgnbãmnqei. Con vàczshdktonh Cưaxuegrjtng đxgnbztyqi vớwolyi Lụsegyc Sâsmrnm ba cũqgjtng nhìitgtn thấhuedy rồsegyi, cũqgjtng nhưaxue đxgnbztyqi vớwolyi con gálkrfi ruộwfpmt Song Song củthwsa tụsegyi con vậwxaly, nhưaxueng thálkrfi đxgnbwfpm củthwsa Lụsegyc Sâsmrnm...... khiếwsufn ngưaxuegrjti ta quálkrf tổrpidn thưaxueơoslhng.”

Lụsegyc lãmnqeo gia tửsasc nhíhlppu màczshy nhìitgtn Trưaxueơoslhng Mỹavdr, mặthwst khôkkxong kiêvuken nhẫrbxkn, “ đxgnbưaxueflsbc rồsegyi đxgnbưaxueflsbc rồsegyi, cálkrfc con biếwsuft rấhuedt rõnhox Lụsegyc Sâsmrnm khôkkxong thíhlppch cálkrfc con, còievcn hếwsuft lầnqbfn nàczshy tớwolyi lầnqbfn khálkrfc hưaxuewolyng xuấhuedt hiệlmdvn trưaxuewolyc mặthwst nókbzo, cálkrfc con trálkrfch đxgnbưaxueflsbc ai!”

“ Ba!”

hinkc nàczshy Lụsegyc lãmnqeo gia tửsasc chỉkbzo chớwolyp mắqgjtt vừixgta đxgnbúhinkng lúhinkc nhìitgtn thấhuedy Lụsegyc Sâsmrnm ngay cửsasca, con mắqgjtt lãmnqeo gia tửsasc lậwxalp tứvukec sálkrfng lêvuken, liềoslhn đxgnbvukeng lêvuken từixgt trêvuken ghếwsuf sofa, vẻooni mặthwst liềoslhn kíhlppch đxgnbwfpmng, “ Lụsegyc Sâsmrnm, con trởsasc vềoslh rồsegyi sao?”

“ Đbipvưaxueơoslhng nhiêvuken phảrpidi trởsasc vềoslh, khôkkxong trởsasc vềoslhievcn khôkkxong biếwsuft ngưaxuegrjti khálkrfc làczshm sao trìitgtnh bàczshy việlmdvc khôkkxong phảrpidi củthwsa con đxgnbâsmrny.”

Sắqgjtc mặthwst Trưaxueơoslhng Mỹavdr cứvukeng ngắqgjtc, liếwsufc mắqgjtt vớwolyi Lụsegyc Vĩdktonh Cưaxuegrjtng, trong mắqgjtt hai ngưaxuegrjti đxgnboslhu làczsh álkrfnh hàczsho quang hung álkrfc.

Lụsegyc Sâsmrnm đxgnbcqcdy xe lăahjsn tiếwsufn vàczsho đxgnbxscii sảrpidnh, lạxscinh lùazltng nhìitgtn Trưaxueơoslhng Mỹavdr mộwfpmt cálkrfi, Chuyệlmdvn hôkkxom nay rốztyqt cuộwfpmc làczsh thếwsufczsho trong lòievcng vợflsb chồsegyng hai ngưaxuegrjti hẳmnqen làczsh hiểlixbu rõnhoxoslhn ai hếwsuft, tâsmrnm trạxscing hôkkxom nay củthwsa tôkkxoi tốztyqt nêvuken khôkkxong lậwxalt tẩcqcdy cálkrfc ngưaxuegrjti, nhưaxueng đxgnbixgtng cókbzo lầnqbfn sau!”

Lụsegyc lãmnqeo gia tửsasc cũng khôkkxong ngốztyqc, lậwxalp tứvukec nghe ra ýovra tạxscii ngôkkxon ngoạxscii.

Árqzlnh mắqgjtt ôkkxong nhìitgtn Lụsegyc Vĩdktonh Cưaxuegrjtng vàczsh Trưaxueơoslhng Mỹavdr lậwxalp tứvukec thay đxgnbrpidi, nghiêvukem nghịlmdvkbzoi, “ Hai ngưaxuegrjti cálkrfc con hôkkxom nay lạxscii làczshm chuyệlmdvn tốztyqt gìitgt đxgnbókbzo?”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.