Boss Trở Thành Chồng

Chương 707 :

    trước sau   
Tiểfkdiu Thấlwgot bảdkuto vệfkrl đfkdiưfkrllagyc túsdchi tiềcvlln, liềcvlln vui vẻdslm nhảdkuty nhóhhtht, “ A —— Lụsazpc Sâecuqm anh đfkdiúsdchng làzgds mộdslmt ngưfkrldkuti tốbjlzt!”

Ngưfkrldkuti tốbjlzt?

Lụsazpc Sâecuqm sữeflong sờdkut, đfkdiâecuqy làzgds lầmbhpn đfkdimbhpu tiêjsbgn nghe ngưfkrldkuti kháyxvfc nóhhthi cậiwpdu làzgds ngưfkrldkuti tốbjlzt!

Lụsazpc Sâecuqm gọjsbgi đfkdiiệfkrln cho Triệfkrlu Đdkutàzgdso, Tiểfkdiu Thấlwgot liềcvlln đfkdizgpky lụsazpc Sâecuqm đfkdiếuroin trưfkrlbjlzc quầmbhpy tígoyxnh tiềcvlln.

“ Khôqlpvng cầmbhpn trảdkut tiềcvlln, đfkdii thôqlpvi!”

“ A?”


“ Anh thưfkrldkutng xuyêjsbgn ădkutn cơyxvfm ởvvol đfkdiâecuqy, đfkdicvllu làzgds ghi sổqbac, cuốbjlzi tháyxvfng Triệfkrlu Đdkutàzgdso trởvvol lạecuqi chỗmyywzgdsy thanh toáyxvfn!” Lụsazpc Sâecuqm mỉeombm cưfkrldkuti nóhhthi.

“......”

popung tứybtvc làzgdshhthi...... Côqlpv dằiamhn vặocctt trong nhàzgds vệfkrl sinh lâecuqu nhưfkrl vậiwpdy, cădkutn bảdkutn chígoyxnh làzgds phígoyxqlpvng?

Mộdslmt cụsazpc máyxvfu sẫxmpdm nghẹxdffn trong cổqbac họjsbgng Tiểfkdiu Thấlwgot, khôqlpvng thểfkdi đfkdii lêjsbgn đfkdiưfkrllagyc cũpopung khôqlpvng xuốbjlzng đfkdiưfkrllagyc thậiwpdt làzgds khóhhth chịxmpdu!

Tiểfkdiu Thấlwgot dưfkrlbjlzi sựwbfp giúsdchp đfkdihthk củqwyda nhâecuqn viêjsbgn, đfkdizgpky xe lădkutn củqwyda Lụsazpc Sâecuqm đfkdiếuroin bêjsbgn ngoàzgdsi chỗmyyw đfkdiiwpdu xe, rấlwgot nhanh Triệfkrlu đfkdiàzgdso liềcvlln trởvvol lạecuqi, “ Lụsazpc tổqbacng, Tiêjsbgu tiểfkdiu thưfkrl, hai ngưfkrldkuti ădkutn xong chưfkrla?”

“ Ăcinsn xong rồcbiji!” Tiểfkdiu Thấlwgot Nóhhthi, nhưfkrlng màzgds anh cóhhth thểfkdi đfkdicvllng gọjsbgi em làzgds Tiêjsbgu tiểfkdiu thưfkrl khôqlpvng, rấlwgot khôqlpvng tựwbfp nhiêjsbgn, anh gọjsbgi em làzgds Tiểfkdiu Thấlwgot làzgds đfkdiưfkrllagyc rồcbiji!”

“ Ơocct.....”

Triệfkrlu Đdkutàzgdso nhìtxbon vềcvll phígoyxa Lụsazpc Sâecuqm, áyxvfnh mắfkdit Lụsazpc Sâecuqm nhìtxbon hắfkdin cóhhth mộdslmt khoảdkutnh khắfkdic lạecuqnh bădkutng.

Óalcct củqwyda Triệfkrlu Đdkutàzgdso xuấlwgot hiệfkrln mộdslmt giọjsbgt mồcbijqlpvi lạecuqnh lớbjlzn, anh nhìtxbon Tiểfkdiu Thấlwgot xấlwgou hổqbachhthi, “ Cáyxvfi đfkdióhhthqlpvi vẫxmpdn nêjsbgn gọjsbgi côqlpvzgds Tiêjsbgu tiểfkdiu thưfkrlecuq, nếuroiu đfkdifkdi cho bạecuqn họjsbgc củqwyda côqlpv nghe đfkdiưfkrllagyc...... khôqlpvng tốbjlzt lắfkdim!”

popung đfkdiúsdchng nha!

Triệfkrlu Đdkutàzgdso làzgds trợlagy thủqwyd đfkdifkdic lựwbfpc bêjsbgn cạecuqnh Lụsazpc Sâecuqm, nếuroiu nhưfkrl Triệfkrlu Đdkutàzgdso biểfkdiu hiệfkrln kháyxvf thâecuqn vớbjlzi côqlpv, nhữeflong bạecuqn họjsbgc thígoyxch nóhhthi huyêjsbgn thuyêjsbgn trong trưfkrldkutng họjsbgc, khôqlpvng chừcvllng sẽbjgopjgqn nóhhthi côqlpv trong cuộdslmc thi lầmbhpn nàzgdsy đfkdii cửwbfpa sau nha.

Bởvvoli vậiwpdy Tiểfkdiu Thấlwgot cũng khôqlpvng còpjgqn giằiamhn co nữefloa.

pbxx sao cũpopung chỉeombzgds mộdslmt cáyxvfi xưfkrlng hôqlpvzgds thôqlpvi!


Triệfkrlu Đdkutàzgdso nhanh chóhhthng mởvvol cửwbfpa xe ra, cũpopung làzgds nửwbfpa đfkdihthk nửwbfpa ôqlpvm Lụsazpc Sâecuqm ngồcbiji vàzgdso ghếuroi sau xe, cấlwgot xe lădkutn củqwyda cậiwpdu vàzgdso trong cóhhthp xe, Tiểfkdiu Thấlwgot tựwbfptxbonh mởvvol cửwbfpa xe ngồcbiji vàzgdso, áyxvfnh mắfkdit củqwyda côqlpv khôqlpvng khỏlwgoi rơyxvfi trêjsbgn châecuqn củqwyda Lụsazpc Sâecuqm.

Lờdkuti nóhhthi lúsdchc nãlwgoy củqwyda Lụsazpc Vĩkhdznh Cưfkrldkutng vẫxmpdn còpjgqn vang ởvvoljsbgn tai.

Lụsazpc Vĩkhdznh Cưfkrldkutng nóhhthi ôqlpvng tốbjlzt xấlwgou gìtxbopopung cóhhth mộdslmt côqlpv con gáyxvfi, nhưfkrlng châecuqn củqwyda Lụsazpc Sâecuqm...... sẽbjgo tuyệfkrlt hậiwpdu?

Tiểfkdiu Thấlwgot nhìtxbon hai châecuqn đfkdiưfkrllagyc bao lấlwgoy bởvvoli quầmbhpn tâecuqy củqwyda cậiwpdu, nóhhthi thậiwpdt làzgds, nhìtxbon qua kháyxvf đfkdimbhpy đfkdiocctn! Thậiwpdt kỳxmpd lạecuq...... Dưfkrlbjlzi tìtxbonh huốbjlzng bìtxbonh thưfkrldkutng, ngồcbiji trêjsbgn xe lădkutn lâecuqu nhưfkrl thếuroi, nếuroiu thiếuroiu sựwbfp vậiwpdn đfkdidslmng cơyxvf bắfkdip chắfkdic chắfkdin sẽbjgo teo lạecuqi, nhưfkrlng châecuqn củqwyda Lụsazpc Sâecuqm châecuqn nhìtxbon qua cũpopung khôqlpvng cóhhth vẻdslm bịxmpd teo, chẳwbfpng lẽbjgotxbonh thưfkrldkutng tìtxbom ngưfkrldkuti xoa bóhhthp tưfkrlơyxvfng đfkdibjlzi nhiềcvllu, xoa bóhhthp có thêjsbg̉ thúsdchc đfkdizgpky sựwbfp tuầmbhpn hoàzgdsn củqwyda máyxvfu, nóhhthi khôqlpvng chừcvllng cơyxvf bắfkdip sẽbjgo khôqlpvng chếuroit.

Thếuroi nhưfkrlng...... Châecuqn củqwyda anh ấlwgoy rốbjlzt cuộdslmc làzgds sao nhỉeomb!

Nếuroiu nhưfkrltxbom ra nguồcbijn gốbjlzc bệfkrlnh, cóhhth phảdkuti có thêjsbg̉ tìtxbom chuyêjsbgn gia chữefloa khỏlwgoi nhỉeomb?

Thếuroi nhưfkrlng Tiểfkdiu Thấlwgot vàzgds Lụsazpc sâecuqm dùpbxx sao còpjgqn chưfkrla quen thâecuqn đfkdiếuroin mứybtvc nàzgdsy, nếuroiu nhưfkrl hỏlwgoi đfkdiếuroin chuyệfkrln châecuqn anh ấlwgoy, đfkdisazpng đfkdiếuroin nỗmyywi đfkdiau củqwyda Lụsazpc Sâecuqm, cũng khôqlpvng tốbjlzt lắfkdim!

Ai!

Tiểfkdiu Thấlwgot đfkdiang rầmbhpu rĩkhdz khôqlpvng biếuroit cóhhthjsbgn hỏlwgoi khôqlpvng.

Xe từcvll từcvll khởvvoli đfkdidslmng!

Biểfkdiu cảdkutm củqwyda Tiểfkdiu Thấlwgot thậiwpdt sựwbfp quáyxvfkvxizgdsng, Lụsazpc Sâecuqm muốbjlzn khôqlpvng chúsdch ýcinspopung khóhhth!

Anh nhìtxbon Tiểfkdiu Thấlwgot, côqlpvyxvfi Tiểfkdiu Thấlwgot nàzgdsy cũpopung khôqlpvng biếuroit đfkdiưfkrllagyc giáyxvfo dụsazpc từcvll gia đfkdiìtxbonh nhưfkrl thếuroizgdso, mặocctc dùpbxxhhth chúsdcht lỗmyywlwgong, nhưfkrlng rấlwgot biếuroit lễkvqx phéqlpvp, cũng đfkdiocctc biệfkrlt hiềcvlln làzgdsnh, so sáyxvfnh vớbjlzi nhữeflong đfkdiiềcvllu nàzgdsy, làzgds sựwbfp đfkdiơyxvfn thuầmbhpn củqwyda côqlpv, côqlpv tựwbfpa nhưfkrlzgds mộdslmt vũpopung nưfkrlbjlzc trong suốbjlzt, trong suốbjlzt rõkvxizgdsng, biểfkdiu cảdkutm trêjsbgn mặocctt khôqlpvng cầmbhpn phígoyx sứybtvc đfkdiyxvfn, nhìtxbon cáyxvfi làzgdshhth thểfkdi nhìtxbon rõkvxi.

“ Muốbjlzn hỏlwgoi cáyxvfi gìtxbo?”


“ Ơocct...... Khôqlpvng cóhhthtxbo khôqlpvng cóhhthtxbo!”

Tiểfkdiu Thấlwgot nghĩkhdz mộdslmt chúsdcht vẫxmpdn cảdkutm thấlwgoy khôqlpvng nêjsbgn hỏlwgoi, nếuroiu hỏlwgoi sẽbjgo chạecuqm đfkdiếuroin chuyệfkrln buồcbijn củqwyda Lụsazpc Sâecuqm sẽbjgo khôqlpvng hay, hay làzgds đfkdilagyi sau nàzgdsy hơyxvfi thâecuqn chúsdcht, nóhhthi khôqlpvng chừcvllng Lụsazpc Sâecuqm sẽbjgo chígoyxnh miệfkrlng nóhhthi cho côqlpv biếuroit cũpopung khôqlpvng chừcvllng.

Đdkutưfkrlơyxvfng nhiêjsbgn, nếuroiu nhưfkrl châecuqn củqwyda Lụsazpc Sâecuqm thậiwpdt sựwbfphhth thểfkdi chữefloa sẽbjgozgdsng tốbjlzt, ngưfkrldkuti hoàzgdsn mỹfcul thếuroizgdsy, nhấlwgot đfkdixmpdnh phảdkuti đfkdifkdi cho ngưfkrldkuti ta cáyxvfi khiếuroim khuyếuroit, đfkdiâecuqy cũpopung quáyxvf khôqlpvng côqlpvng bằiamhng.

Tiểfkdiu Thấlwgot khôqlpvng hỏlwgoi, Lụsazpc Sâecuqm lạecuqi làzgds lầmbhpn đfkdimbhpu cóhhth dụsazpc vọjsbgng muốbjlzn nghe.

“ Tiểfkdiu Thấlwgot, vừcvlla rồcbiji anh cãlwgoi nhau vớbjlzi Lụsazpc Vĩkhdznh Cưfkrldkutng em đfkdicvllu nghe đfkdiưfkrllagyc cóhhth đfkdiúsdchng khôqlpvng?”

Tiểfkdiu Thấlwgot ngưfkrllagyng ngùpbxxng gậiwpdt đfkdimbhpu, “ Em khôqlpvng phảdkuti cốbjlz ýcins nghe đfkdiâecuqu, lúsdchc em vềcvll phòpjgqng đfkdiãlwgo thấlwgoy bọjsbgn họjsbgvvol đfkdióhhth rồcbiji, ban đfkdimbhpu em nghĩkhdz việfkrlc nhàzgds củqwyda cáyxvfc ngưfkrldkuti tựwbfptxbonh xửwbfpcins, thếuroi nhưfkrlng lạecuqi lo làzgds em đfkdii xa rồcbiji anh sẽbjgo bịxmpd khi dễkvqx, cho nêjsbgn...... Em đfkdicvllu đfkdiãlwgo nghe đfkdiưfkrllagyc.”

“ Khôqlpvng sao! Lụsazpc Sâecuqm tựwbfpa lưfkrlng vàzgdso ghếuroi ngồcbiji, xoa xoa huyệfkrlt tháyxvfi dưfkrlơyxvfng, cưfkrldkuti khổqbaczgdshhthi, “ Vậiwpdy côqlpv chắfkdic hẳwbfpn cũpopung nghe đfkdiưfkrllagyc hắfkdin ta nóhhthi tớbjlzzgds con riêjsbgng phảdkuti khôqlpvng?”

Tiểfkdiu Thấlwgot lầmbhpn nữefloa gậiwpdt đfkdimbhpu.

Áwcyonh mắfkdit Lụsazpc Sâecuqm tưfkrl̀ng tâecuq́c tưfkrl̀ng tâecuq́c lạecuqnh lẽbjgoo, Lụsazpc Vĩkhdznh Cưfkrldkutng...... Đdkutígoyxch thậiwpdt làzgds ngưfkrldkuti anh cùpbxxng cha kháyxvfc mẹxdff vớbjlzi anh, nhưfkrlng sựwbfp việfkrlc khôqlpvng phảdkuti nhưfkrl hắfkdin nóhhthi thếuroi!”

Nhưfkrlng Tiểfkdiu Thấlwgot khôqlpvng thèmbhpm đfkdifkdi ýcins.

qlpvdkut́m lấlwgoy tay Lụsazpc Sâecuqm dịxmpdu dàzgdsng an ủqwydi, “ Anh khôqlpvng muốbjlzn nóhhthi thìtxbo đfkdicvllng nóhhthi, em nóhhthi anh biếuroit, sựwbfp tồcbijn tạecuqi củqwyda mỗmyywi mộdslmt sinh mệfkrlnh đfkdicvllu cóhhth ýcins nghĩkhdza hếuroit, còpjgqn nữefloa, cho dùpbxx anh làzgds con riêjsbgng đfkdióhhthpopung khôqlpvng phảdkuti lỗmyywi củqwyda anh, làzgds ba anh quảdkutn khôqlpvng đfkdiưfkrllagyc mìtxbonh, cóhhth liêjsbgn quan gìtxbo tớbjlzi anh, bảdkutn thâecuqn anh tuyệfkrlt đfkdibjlzi đfkdicvllng cảdkutm thấlwgoy tộdslmi lỗmyywi!”

Lụsazpc Sâecuqm lạecuqi sữeflong sờdkut!

Phưfkrlơyxvfng thứybtvc khuyêjsbgn ngưfkrldkuti nàzgdsy thậiwpdt đfkdiúsdchng làzgds khiếuroin cho ngưfkrldkuti ta dễkvqx chịxmpdu.


Nhưfkrlng......

“ Sựwbfp việfkrlc khôqlpvng phảdkuti nhưfkrl em nghĩkhdz!”

Tiểfkdiu Thấlwgot nghi hoặocctc nhìtxbon cậiwpdu.

Lụsazpc Sâecuqm nghĩkhdz nghĩkhdz, rủqwyd mắfkdit xuốbjlzng nhẹxdffhhthi, “ Trêjsbgn thựwbfpc tếuroi, ba củqwyda anh từcvll nhỏlwgo lớbjlzn lêjsbgn trêjsbgn núsdchi, ởvvolqlpvng thôqlpvn đfkdicvllu kếuroit hôqlpvn rấlwgot sớbjlzm, khi đfkdióhhth ôqlpvng ta kếuroit hôqlpvn vớbjlzi côqlpvyxvfi cùpbxxng thôqlpvn, sau đfkdióhhth sinh con, đfkdiybtva béqlpvzgdsy chígoyxnh làzgds Lụsazpc Vĩkhdznh Cưfkrldkutng! Sau khi Lụsazpc Vĩkhdznh Cưfkrldkutng ra đfkdidkuti, gáyxvfnh váyxvfc trong nhàzgds trởvvol nặocctng, ôqlpvng ta liềcvlln từcvll trong núsdchi sâecuqu đfkdii tớbjlzi thàzgdsnh phốbjlz A Thịxmpd ra sứybtvc làzgdsm việfkrlc, vềcvll sau gặocctp đfkdiưfkrllagyc mẹxdff anh...... mẹxdff anh làzgds ngưfkrldkuti củqwyda thàzgdsnh phốbjlz A, hiềcvlln làzgdsnh xinh đfkdixdffp, ba anh nhìtxbon thôqlpvi đfkdiãlwgojsbgu mẹxdff, vềcvll sau dưfkrlbjlzi sựwbfp theo đfkdiuổqbaci khôqlpvng ngừcvllng cốbjlz gắfkding củqwyda ôqlpvng ấlwgoy, mẹxdff anh đfkdicbijng ýcins quen vớbjlzi ôqlpvng ta.”

“...... Nhưfkrlng, ôqlpvng ta từcvll bắfkdit đfkdimbhpu đfkdiếuroin cuốbjlzi cũng khôqlpvng cóhhthhhthi mẹxdff anh biếuroit chuyệfkrln ôqlpvng từcvllng cóhhth vợlagy cũng cóhhth con, mẹxdff anh làzgds phầmbhpn tửwbfp trígoyx thứybtvc, cũng du họjsbgc qua ởvvolfkrlbjlzc ngoàzgdsi, bàzgdslwgoy từcvllng thúsdchc giụsazpc ba tớbjlz đfkdii lĩkhdznh giấlwgoy chứybtvng nhậiwpdn kếuroit hôqlpvn, nhưfkrlng ba anh lạecuqi nóhhthi khôqlpvng muốbjlzn chiếuroim tiệfkrln nghi tàzgdsi sảdkutn củqwyda nhàzgds vợlagy củqwyda mẹxdff anh, cho nêjsbgn khôqlpvng lĩkhdznh giấlwgoy chứybtvng nhậiwpdn kếuroit hôqlpvn, dùpbxx sao tìtxbonh cảdkutm củqwyda bọjsbgn họjsbgpopung khôqlpvng phảdkuti mộdslmt tờdkut giấlwgoy chứybtvng nhậiwpdn kếuroit hôqlpvn cóhhth thểfkdi thay đfkdiqbaci đfkdiưfkrllagyc, mẹxdff anh bịxmpd cảdkutm đfkdidslmng bởvvoli tâecuqm tháyxvfi củqwyda ôqlpvng ta, thêjsbgm vàzgdso đfkdióhhth bảdkutn thâecuqn bàzgdslwgoy đfkdibjlzi vớbjlzi chuyệfkrln giấlwgoy chứybtvng nhậiwpdn kếuroit hôqlpvn nàzgdsy cóhhth hay khôqlpvng cũpopung khôqlpvng sao, cho nêjsbgn chuyệfkrln nàzgdsy cứybtv nhưfkrl vậiwpdy màzgds dờdkuti lạecuqi!”

Tim Tiểfkdiu Thấlwgot nígoyxu chặocctt lạecuqi.

Mẹxdff Lụsazpc Sâecuqm...... đfkdiâecuqy làzgds thàzgdsnh tiểfkdiu tam rồcbiji.

“ Sau đfkdióhhth thìtxbo sao?”

“ Sau đfkdióhhth......Ba mẹxdff anh sốbjlzng chung nhau mưfkrldkuti lădkutm mưfkrldkuti sáyxvfu nădkutm, sau đfkdióhhth mớbjlzi cóhhth anh, sau khi anh ra đfkdidkuti, muốbjlzn cóhhthjsbgn trong hộdslm khẩzgpku, giấlwgoy chứybtvng nhậiwpdn kếuroit hôqlpvn lạecuqi trởvvol thàzgdsnh vậiwpdt tấlwgot yếuroiu phảdkuti cóhhth, cho nêjsbgn mẹxdff anh nhấlwgot đfkdixmpdnh phảdkuti lĩkhdznh giấlwgoy chứybtvng nhậiwpdn kếuroit hôqlpvn, ba anh tìtxbom đfkdiqwyd mọjsbgi cáyxvfch từcvll chốbjlzi, cuốbjlzi cùpbxxng lúsdchc chuẩzgpkn bịxmpd thàzgdsnh thậiwpdt vớbjlzi mẹxdff anh...... Lụsazpc Vĩkhdznh Cưfkrldkutng tìtxbom tớbjlzi cửwbfpa!”

Tiểfkdiu Thấlwgot tưfkrlvvolng tưfkrllagyng cảdkutnh tưfkrlvvolng lúsdchc đfkdióhhth, chuyệfkrln phígoyxa sau nghĩkhdz thôqlpvi cũpopung khôqlpvng cầmbhpn phảdkuti nghĩkhdz, chắfkdic chắfkdin làzgds bi kịxmpdch.

Xe chậiwpdm rãlwgoi di chuyểfkdin.

Giọjsbgng củqwyda Lụsazpc Sâecuqm cũng khôqlpvng vộdslmi khôqlpvng chậiwpdm, “ Lúsdchc đfkdióhhth anh vừcvlla mớbjlzi ra đfkdidkuti, còpjgqn Lụsazpc Vĩkhdznh Cưfkrldkutng đfkdicvllu đfkdiãlwgo trưfkrlvvolng thàzgdsnh, mẹxdff Lụsazpc Vĩkhdznh Cưfkrldkutng đfkdiãlwgo qua đfkdidkuti, trưfkrlbjlzc khi chếuroit kêjsbgu hắfkdin đfkdiếuroin thàzgdsnh phốbjlz A tìtxbom ba ruộdslmt, hắfkdin khôqlpvng biếuroit nghe đfkdiưfkrllagyc từcvll đfkdiâecuqu chuyệfkrln ba anh, liềcvlln tìtxbom tớbjlzi cửwbfpa. Em hẳwbfpn làzgdshhth thểfkdifkrlvvolng tưfkrllagyng ra tìtxbonh hìtxbonh lúsdchc đfkdióhhth, mẹxdff anh lúsdchc ấlwgoy liềcvlln bịxmpd sốbjlzc, ba anh nhìtxbon thấlwgoy giấlwgou khôqlpvng nổqbaci nữefloa, cuốbjlzi cùpbxxng nóhhthi hếuroit châecuqn tưfkrlbjlzng sựwbfp việfkrlc cho mẹxdff anh biếuroit!”

“ Sau đfkdióhhth thìtxbo sao?”

Mẹxdff anh khôqlpvng chấlwgop nhậiwpdn đfkdiưfkrllagyc sựwbfp thậiwpdt nàzgdsy, bỏlwgo nhàzgds ra đfkdii, trừcvll việfkrlc thỉeombnh thoảdkutng đfkdiếuroin xem anh ra, hầmbhpu nhưfkrl chưfkrla từcvllng quay lạecuqi ngôqlpvi nhàzgdszgdsy!”

Vừcvlla ra đfkdidkuti thìtxbo đfkdiãlwgo mấlwgot đfkdii sựwbfp chădkutm lo củqwyda mẹxdff......

Tiểfkdiu Thấlwgot đfkdiau lòpjgqng khôqlpvng thôqlpvi, côqlpv khôqlpvng nghĩkhdzpopung khôqlpvng muốbjlzn nghỉeomb, đfkdiưfkrla tay ôqlpvm Lụsazpc sâecuqm!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.