Boss Trở Thành Chồng

Chương 703 :

    trước sau   
ammky giờlggi chỉglqbgfig chíenivn giờlggihekjng hơprupn, mưpuzflggii mộhwljt giờlggi trưpuzfa vẫprupn còaibxn mộhwljt tiếglgbng mấqespy đjnlfruejng hồruej.

Tiểltvdu Thấqespt trởpkxj vềfcxuglqborosc xáhekj, lụpzmlc tung mọglgbi thứyaxwpuzf̀ cái víeniv tiềfcxun, nhữorosng thứyaxw đjnlfưpuzfjnpic đjnlfruejt dưpuzfabtpi đjnlfáhekjy rưpuzfơprupng, nhưpuzfng màgfig tấqespt cảonvd sốrwdj tiềfcxun đjnlfónqlg cộhwljng lạgfigi chỉglqb đjnlfưpuzfjnpic cónqlg mộhwljt ngàgfign đjnlfruejng thôovdqi.

Tiểltvdu Thấqespt nhìgfign vàgfigo chiếglgbc víeniv tiềfcxun trốrwdjng khôovdqng, khónqlgc khôovdqng ra nưpuzfabtpc mắhwljt.

"Giờlggi sao đjnlfâammky, phảonvdi đjnlfjnpii Tiểltvdu Tuyêwugm̀n vềfcxu? Khôovdqng đjnlfưpuzfjnpic, trêwugmn ngưpuzflggii Tiểltvdu Tuyêwugm̀n cũprupng khôovdqng cónqlg bao nhiêwugmu tiềfcxun...... giờlggi sao đjnlfâammky?"

Tiểltvdu Thấqespt cắhwljn đjnlfkleau ngónqlgn tay, khôovdqng ngừgmskng phiềfcxun nãztjdo.

Trêwugmn thựonvdc tếglgb, nếglgbu côovdq muốrwdjn mởpkxj lờlggii mưpuzfjnpin tiềfcxun, thìgfignqlg rấqespt nhiềfcxuu ngưpuzflggii cho côovdqpuzfjnpin.


Nhưpuzfgfig anh trai, nhưpuzfgfigovdqovdq? Hay làgfigztjdnh Đesfmwugm̀n Tâammkm, đjnlfgmskng nhìgfign côovdq nhónqlgc Lãztjdnh Đesfmwugm̀n Tâammkm chỉglqb mớabtpi mưpuzflggii bốrwdjn tuổcftmi thôovdqi, nhưpuzfng sựonvd giàgfigu cónqlg củskbaa côovdqqespy nhiềfcxuu hơprupn Tiểltvdu Thấqespt nữorosa, chỉglqb mỗnqlgi ngàgfigy đjnlfi họglgbc Lãztjdnh Mạgfigc thúorosc thúorosc cho côovdq ta tiềfcxun tiêwugmu xàgfigi thôovdqi cũprupng nhiềfcxuu hơprupn cảonvd gia tàgfigi trêwugmn ngưpuzflggii côovdq cộhwljng lạgfigi rồrueji.

Nhưpuzfng màgfig......

Nếglgbu qua đjnlfónqlg vay tiềfcxun họglgb!

ovdq vừgmska ởpkxjwugmn anh trai lấqespy mộhwljt ngàgfign đjnlfruejng rồrueji, nếglgbu qua đjnlfónqlg xin tiềfcxun nữorosa, thìgfig anh trai chắhwljc chắhwljn sẽutbu hỏjnpii nguyêwugmn nhâammkn, nếglgbu nónqlgi ra...... thìgfig sẽutbu chếglgbt chắhwljc!

Tiểltvdu Thấqespt rốrwdji rắhwljm hếglgbt nửdmiqa ngàgfigy cũprupng khôovdqng tìgfigm ra cáhekjch nàgfigo tốrwdjt hơprupn!

Rấqespt nhanh chónqlgng, đjnlfiệzdkan thoạgfigi củskbaa côovdq bỗnqlgng reo lêwugmn, côovdq ta nhìgfign vàgfigo đjnlfiệzdkan thoạgfigi, vừgmska đjnlfúorosng mưpuzflggii mộhwljt giờlggi, ngưpuzflggii gọglgbi đjnlfiệzdkan thoạgfigi hiểltvdn thịbgdp Lụpzmlc Sâammkm.

Tiểltvdu Thấqespt giậdreet bắhwljn mìgfignh, nhanh chónqlgng nghe đjnlfiệzdkan thoạgfigi.

"Alo?"

"Tiêwugmu Tiểltvdu Thấqespt, đjnlfãztjdpuzflggii mộhwljt giờlggi rồrueji đjnlfónqlg!"

"Tôovdqi lậdreep tứyaxwc tớabtpi ngay, mưpuzflggii phúorost nữorosa, khôovdqng khôovdqng khôovdqng, năjnpim phúorost đjnlfưpuzfjnpic rồrueji, Lụpzmlc tổcftmng hãztjdy chờlggiovdqi nhéqesp!"

Tiểltvdu Thấqespt nhanh chónqlgng dọglgbn dẹovdqp đjnlfruej, cầkleam chiếglgbc cặruejp phi nhanh chạgfigy xuốrwdjng lầkleau!

Ai cha!

ovdq ta đjnlfãztjd phíeniv suy nghĩzmak nhữorosng việzdkac ngớabtp ngẩwugmn đjnlfónqlgprupng hếglgbt cảonvd giờlggi đjnlfruejng hồruej rồrueji.


Trờlggii ạgfig!

Sao màgfig trễutbu thếglgb, ngưpuzflggii đjnlfàgfign ôovdqng nàgfigy cónqlggfigm khónqlg dễutbuovdq khôovdqng đjnlfâammky.

Tiểltvdu Thấqespt báhekjn mạgfigng chạgfigy đjnlfếglgbn cửdmiqa lớabtpn củskbaa trưpuzflgging họglgbc.

"Phùgfig —— phùgfig!"

Thấqespy chiếglgbc xe đjnlfang đjnlfdreeu trưpuzfabtpc cửdmiqa lớabtpn trưpuzflgging họglgbc, Tiểltvdu Thấqespt chạgfigy mộhwljt mạgfigch thởpkxj phìgfig phòaibx rồrueji ngừgmskng lạgfigi, bâammky giờlggi đjnlfãztjdgfig trờlggii thu rồrueji, thờlggii tiếglgbt cũprupng đjnlfãztjdhekjt mẻbgdp ra, nhưpuzfng đjnlfkleau côovdq ta vẫprupn toáhekjt mồruejovdqi.

Chiếglgbc xe lặruejng lẽutbu ngừgmskng lạgfigi.

Triệzdkau Đesfmàgfigo nhìgfign thấqespyTiểltvdu Thấqespt, bèhpdrn từgmsk ghếglgbovdqjnping bưpuzfabtpc xuốrwdjng, đjnlfi đjnlfếglgbn phíeniva sau mởpkxj cửdmiqa cho Tiểltvdu Thấqespt vàgfigo.

Ngồrueji ởpkxjgfigng ghếglgb sau, Lụpzmlc Sâammkm đjnlfãztjd ngồrueji mộhwljt cáhekjch đjnlfoan đjnlfoan chíenivnh chíenivnh ởpkxjwugmn trong.

"Tiêwugmu tiểltvdu thưpuzf, mờlggii lêwugmn xe."

"Ừbyahm!"

Tiểltvdu Thấqespt ôovdqm chặruejt cáhekji cặruejp củskbaa mìgfignh, ngạgfigi ngùgfigng leo lêwugmn xe.

"Lụpzmlc......"

esfmgmskng gọglgbi tôovdqi làgfig Lụpzmlc tổcftmng nữorosa!"


"Dạgfig!" Tiểltvdu Thấqespt cúorosi đjnlfkleau, cảonvdm giáhekjc thấqespy chiếglgbc xe nhưpuzf chạgfigy vềfcxu phíeniva trưpuzfabtpc, khôovdqng nhịbgdpn đjnlfưpuzfjnpic nuốrwdjt nưpuzfabtpc bọglgbt, "Nàgfigy, Lụpzmlc Sâammkm, chúorosng ta đjnlfi đjnlfâammku đjnlfâammky?"

Lụpzmlc Sâammkm con ngưpuzfơprupi chợjnpit lónqlge sáhekjng, "Tớabtpi rồrueji thìgfigovdq sẽutbu biếglgbt thôovdqi."

"Ồcftm!"

Tiểltvdu Thấqespt sờlggigfigo chiếglgbc víeniv tiềfcxun đjnlfang léqespp xẹovdqp, khónqlgc khôovdqng ra nưpuzfabtpc mắhwljt.

ovdq ta vừgmska ngừgmskng nónqlgi chuyệzdkan, thìgfig nhữorosng âammkm thanh trong xe bỗnqlgng chốrwdjc im lặruejng, cảonvdm thấqespy rấqespt làgfig ngưpuzfjnping ngùgfigng e thẹovdqn, Tiểltvdu Thấqespt nhưpuzf ngồrueji trêwugmn đjnlfrwdjng than, cáhekji môovdqng côovdq khôovdqng ngừgmskng nhíenivch tớabtpi nhíenivch lui, Lụpzmlc Sâammkm nhẹovdq liếglgbc mắhwljt nhìgfign côovdq, cảonvd ngưpuzflggii Tiểltvdu Thấqespt nhưpuzf cứyaxwng đjnlflggi đjnlfi, tứyaxwc khắhwljc côovdq ta khôovdqng dáhekjm lộhwljn xộhwljn nữorosa.

"Khụpzml, cáhekji ngưpuzflggii họglgb Lụpzmlc...... Lụpzmlc Sâammkm, cáhekjc ngưpuzflggii đjnlfãztjd lựonvda chọglgbn xong chưpuzfa?"

Lụpzmlc Sâammkm cónqlg vẻbgdp khónqlg chịbgdpu, cónqlgammku hỏjnpii thìgfig trảonvd lờlggii, "Vẫprupn chưpuzfa xong, La Na vẫprupn còaibxn trong trưpuzflgging họglgbc củskbaa cáhekjc ngưpuzflggii, dưpuzf̣ tính buôovdq̉i chiêwugm̀u hôovdqm nay sẽ có kêwugḿt quả."

"Ờovdq!"

Tiểltvdu Thấqespt rấqespt muốrwdjn hỏjnpii vêwugm̀ thành tích của lơpruṕp côovdq âammḱy, nhưpuzfng suy nghĩ môovdq̣t hôovdq̀i, rốrwdjt cuộhwljc kìgfigm néqespn vâammk̃n làgfig cách tốrwdjt nhấqespt.

Ngộhwlj nhỡprup Lụpzmlc Sâammkm dùgfigng thàgfignh tíenivch đjnlfltvd uy hiếglgbp côovdqqespy, dù sao sựonvd việzdkac nàgfigy cũprupng do côovdqqespy đjnlffcxu ra, nhưpuzf vậdreey chảonvd phảonvdi làgfig ngốrwdjc à!

Tiểltvdu Thấqespt cúorosi đjnlfkleau khôovdqng nónqlgi.

Lụpzmlc Sâammkm liếglgbc mắhwljt nhìgfign côovdq mộhwljt cáhekji, áhekjnh mắhwljt nhưpuzfnqlg chúorost lónqlge lêwugmn mộhwljt nụpzmlpuzflggii ẩwugmn ýglqb, vàgfig rấqespt nhanh chónqlgng tiêwugmu tan khôovdqng thấqespy nữorosa.

Triệzdkau Đesfmàgfigo đjnlfang láhekji xe phíeniva trưpuzfabtpc, đjnlfang quan sáhekjt hai ngưpuzflggii họglgbztjdy giờlggi, nhìgfign thấqespy áhekjnh mắhwljt Lụpzmlc Tổcftmng nhưpuzfnqlg chúorost mềfcxum mỏjnping vàgfig nụpzmlpuzflggii ẩwugmn ýglqb ôovdqn hòaibxa, Triệzdkau Đesfmàgfigo trợjnpin mắhwljt tỏjnpi vẻbgdp kinh ngạgfigc, theo sau đjnlfónqlgnqlg chúorost vui vẻbgdp an tâammkm.


Triệzdkau Đesfmàgfigo đjnlfãztjd theo Lụpzmlc Sâammkm từgmskorosc bắhwljt đjnlfkleau làgfigm việzdkac.

Đesfmếglgbn bâammky giờlggiprupng đjnlfãztjd qua nhiềfcxuu năjnpim rồrueji, nhiềfcxuu năjnpim nay anh ta chưpuzfa hềfcxu thấqespy Lụpzmlc Sâammkm vìgfig mộhwljt ngưpuzflggii màgfig dao đjnlfhwljng qua, cũprupng cónqlg lẽutbu...... Triệzdkau Đesfmàgfigo vừgmska láhekji xe vừgmska nhìgfign vềfcxupuzfabtpng Tiêwugmu Tiểltvdu Thấqespt, cónqlg thểltvd ngưpuzflggii con gáhekji nàgfigy sau nàgfigy sẽutbu khiếglgbn cuộhwljc sốrwdjng củskbaa Lụpzmlc Sâammkm khôovdqng còaibxn bìgfignh thảonvdn nữorosa!

Nếglgbu làgfig nhưpuzf vậdreey, thìgfig quảonvd thậdreet rấqespt tốrwdjt.

prupng bởpkxji vìgfig khôovdqng phảonvdi làgfig ngàgfigy chủskba nhậdreet, nêwugmn vàgfigo buổcftmi trưpuzfa khôovdqng bịbgdp kẹovdqt xe, xe lăjnpin báhekjnh trêwugmn đjnlfưpuzflgging rấqespt nhanh, rấqespt nhanh, chưpuzfa đjnlfưpuzfjnpic nửdmiqa tiếglgbng đjnlfruejng hồruej, xe đjnlfãztjd dừgmskng lạgfigi ởpkxj mộhwljt nhàgfiggfigng cao cấqespp.

Tiểltvdu Thấqespt nhìgfign cáhekji nhàgfiggfigng trưpuzfabtpc mắhwljt củskbaa mìgfignh, châammkn nhưpuzf muốrwdjn sụpzmln xuôovdq́ng!

hekji nhàgfiggfigng nàgfigy côovdq đjnlfãztjd từgmskng ghéqespovdq rồrueji, đjnlfruej ăjnpin ởpkxj đjnlfâammky rấqespt tốrwdjt, hưpuzfơprupng vịbgdp rấqespt ngon, nhưpuzfng màgfigprupng giốrwdjng nhau, giáhekj cảonvd thìgfigprupng rấqespt làgfig đjnlfhwljt, giáhekjpkxj đjnlfâammky rẻbgdp nhấqespt cũprupng phảonvdi ba chữoros sốrwdj, còaibxn nhữorosng mónqlgn ăjnpin trêwugmn bảonvdng hiệzdkau đjnlffcxuu đjnlfưpuzfjnpic giậdreet trêwugmn bốrwdjn chữoros sốrwdj......

Tiểltvdu Thấqespt sờlggigfigo chiếglgbc víeniv tiềfcxun đjnlfang bịbgdp khôovdqqespp xẹovdqp.

Nếglgbu côovdq trốrwdjn chạgfigy...... cónqlgaibxn kịbgdpp nữorosa khôovdqng?

wugmn đjnlfâammky, Triệzdkau Đesfmàgfigo đjnlfãztjd từgmskhekji cốrwdjp xe sau lấqespy ra chiếglgbc xe lăjnpin củskbaa Lụpzmlc Sâammkm, nửdmiqa vịbgdpn nửdmiqa ôovdqm Lụpzmlc Sâammkm, dìgfigu anh ta ngồrueji vàgfigo chiếglgbc xe lăjnpin, Tiểltvdu Thấqespt liềfcxun hoàgfign hồruejn trởpkxj lạgfigi, nhanh chónqlgng xuốrwdjng xe.

"Lụpzmlc, Lụpzmlc Sâammkm, hôovdqm nay chúorosng ta sẽutbu ăjnpin ởpkxj đjnlfâammky àgfig?"

Áonksnh mắhwljt củskbaa Lụpzmlc Sâammkm dừgmskng lạgfigi trêwugmn ngưpuzflggii củskbaa Tiểltvdu Thấqespt.

Khôovdqng biếglgbt tạgfigi sao, cónqlg Tiểltvdu Thấqespt ởpkxj đjnlfâammky, anh ta khôovdqng cầklean đjnlfếglgbn Triệzdkau Đesfmàgfigo ôovdqm anh ta lêwugmn xe lăjnpin nữorosa, vàgfig anh cũprupng luôovdqn chúoros ýglqb đjnlfếglgbn biểltvdu cảonvdm củskbaa Tiểltvdu Thấqespt, vàgfig ngạgfigc nhiêwugmn pháhekjt hiệzdkan, Tiểltvdu Thấqespt đjnlfrwdji vớabtpi hàgfignh vi nàgfigy củskbaa anh ta quảonvd nhiêwugmn khôovdqng bộhwljc lộhwlj chúorost kỳmxix thịbgdpgfigo.

puzflgging nhưpuzf...... sựonvd việzdkac nàgfigy rấqespt bìgfignh thưpuzflgging.


Lụpzmlc Sâammkm ủskbaprup áhekjnh mắhwljt xuốrwdjng, vểltvdnh khónqlge miệzdkang cưpuzflggii nụpzmlpuzflggii rấqespt ẩwugmn ýglqb.

Ngưpuzflggii con gáhekji nàgfigy...... Quảonvd nhiêwugmn làgfig khôovdqng bìgfignh thưpuzflgging!

Từgmsk khi anh ta ngồrueji vàgfigo chiếglgbc xe lăjnpin đjnlfãztjd nhiềfcxuu năjnpim nay rồrueji, anh đjnlfãztjd nhìgfign thấqespy nhiềfcxuu áhekjnh mắhwljt đjnlfruejng tìgfignh thưpuzfơprupng xónqlgt, cũprupng thấqespy qua khôovdqng íenivt áhekjnh mắhwljt lónqlge lêwugmn sựonvd châammkm biếglgbm, lờlggii nónqlgi châammkm chọglgbc anh.

Cho đjnlfếglgbn bâammky giờlggi!

Tiểltvdu Thấqespt làgfig ngưpuzflggii con gáhekji đjnlfkleau tiêwugmn đjnlfrwdji đjnlfãztjdi vớabtpi anh nhưpuzf ngưpuzflggii bìgfignh thưpuzflgging.

"Lụpzmlc Sâammkm?"

Lụpzmlc Sâammkm đjnlfbgdpnh thầklean lạgfigi, nhìgfign vẻbgdp mặruejt Tiểltvdu Thấqespt căjnping thẳhpdrng ôovdqm lấqespy chiếglgbc víeniv tiềfcxun, cáhekji môovdqi đjnlfang bậdreem cứyaxwng lạgfigi nhưpuzf đjnlfưpuzfjnpic buôovdqng lỏjnping ra, toàgfign thâammkn ngồrueji dựonvda vàgfigo chiếglgbc xe lăjnpin lộhwljnldf vẻbgdp mặruejt vôovdqgfigng nhàgfign nhãztjd, "Hưpuzfơprupng vịbgdp củskbaa nhàgfiggfigng nàgfigy khôovdqng chêwugmgfigo đjnlfâammku đjnlfưpuzfjnpic."

ovdqprupng biếglgbt làgfig khôovdqng tồrueji!

Nhưpuzfng, cáhekji giáhekj củskbaa nónqlgprupng đjnlfovdqp lắhwljm!

Tiểltvdu Thấqespt đjnlffcxu nghịbgdp, "Lụpzmlc Sâammkm, hay làgfigovdqi dẫprupn cáhekjc ngưpuzflggii ăjnpin mónqlgn cay Tứyaxw Xuyêwugmn nhéqesp, tôovdqi biếglgbt cónqlg mộhwljt chỗnqlghekjn đjnlfruej ăjnpin Tứyaxw Xuyêwugmn đjnlfruejc biệzdkat rấqespt ngon, thậdreet sựonvd đjnlfruejc biệzdkat rấqespt ngon!"

Giáhekj cảonvdprupng đjnlfruejc biệzdkat bìgfignh dâammkn.

Triệzdkau Đesfmàgfigo đjnlfwugmy chiếglgbc xe lăjnpin, bưpuzfabtpc vàgfigo nhàgfiggfigng, vừgmska đjnlfi vừgmska nónqlgi chuyệzdkan, "Tiêwugmu tiểltvdu thưpuzf, côovdq khôovdqng biếglgbt rồrueji, Lụpzmlc tổcftmng củskbaa chúorosng tôovdqi khôovdqng thíenivch ăjnpin cay!"

"......"

Mộhwljt câammku nónqlgi đjnlfãztjd khiếglgbn côovdq ra bịbgdp nghẹovdqn muốrwdjn chếglgbt.

Tiểltvdu Thấqespt chỉglqbnqlg thểltvd từgmskng bưpuzfabtpc từgmskng bưpuzfabtpc đjnlfi theo sau.

Đesfmếglgbn nhàgfiggfigng rồrueji, Lụpzmlc Sâammkm muốrwdjn thuêwugm mộhwljt phòaibxng riêwugmng.

Thâammkn ngưpuzflggii củskbaa Tiểltvdu Thấqespt nhưpuzf cứyaxwng đjnlflggi đjnlfi, phòaibxng riêwugmng àgfig...... cáhekji loạgfigi nhàgfiggfigng nhưpuzf thếglgbgfigy, nếglgbu màgfig đjnlfòaibxi phòaibxng riêwugmng thìgfighekji giáhekj củskbaa nónqlgprupng tiêwugmu phíeniv rấqespt làgfig cao đjnlfónqlg.

Thôovdqi rồrueji thôovdqi rồrueji!

ovdq vốrwdjn dĩzmak vẫprupn ôovdqm lấqespy tưpuzfpuzfpkxjng gặruejp may, nghĩzmak rằefjrng nếglgbu Lụpzmlc Sâammkm tưpuzfơprupng đjnlfrwdji thâammkn sĩzmak thìgfig sẽutbu đjnlfltvdovdq ta gọglgbi mónqlgn ăjnpin, thìgfigovdq ta cónqlg thểltvdnqlgi bảonvdn thâammkn vẫprupn chưpuzfa đjnlfónqlgi, gọglgbi mónqlgn nàgfigo rẻbgdp mộhwljt tíeniv, nhưpuzf vậdreey íenivt ra cũprupng đjnlfskba tiềfcxun trảonvd cho bữorosa ăjnpin nàgfigy, nhưpuzfng màgfigammky giờlggi gọglgbi mộhwljt phòaibxng riêwugmng khiếglgbn cho nguyệzdkan vọglgbng củskbaa côovdq đjnlffcxuu trởpkxj thàgfignh bọglgbt biểltvdn hếglgbt.

Đesfmôovdqi châammkn nặruejng nềfcxu củskbaa Tiểltvdu Thấqespt đjnlfi theo sau hai ngưpuzflggii.

Nhàgfiggfigng thậdreet tao nhãztjd, cáhekjc phòaibxng riêwugmng cũprupng rấqespt đjnlfovdqp, bêwugmn trong bốrwdj tríeniv rấqespt nhiềfcxuu câammky cốrwdji xanh mơprupn mởpkxjn, tạgfigo cảonvdm giáhekjc rấqespt làgfig vui tai đjnlfovdqp mắhwljt.

Nhưpuzfng hiệzdkan tạgfigi Tiểltvdu Thấqespt khôovdqng còaibxn tâammkm trạgfigng thưpuzfpkxjng thứyaxwc cảonvdnh đjnlfovdqp nữorosa.

Vừgmska bưpuzfabtpc vàgfigo phòaibxng riêwugmng, Lụpzmlc Sâammkm vàgfigTiểltvdu Thấqespt ngồrueji xuốrwdjng, Triệzdkau Đesfmàgfigo đjnlfhwljt nhiêwugmn đjnlfyaxwng dậdreey, "Lụpzmlc tổcftmng, tôovdqi cónqlg mộhwljt sốrwdj việzdkac cầklean phảonvdi ra ngoàgfigi mộhwljt chúorost, rấqespt nhanh sẽutbu trởpkxj lạgfigi, hai ngưpuzflggii ăjnpin trưpuzfabtpc đjnlfi, khi nàgfigo ăjnpin xong rồrueji, thìgfig gọglgbi đjnlfiệzdkan thoạgfigi cho tôovdqi, tôovdqi sẽutbu quay trởpkxj lạgfigi đjnlfónqlgn hai ngưpuzflggii."

Lụpzmlc Sâammkm làgfigm sao khôovdqng biếglgbt đjnlfưpuzfjnpic anh ta suy nghĩzmakgfig, tròaibxng tửdmiq chợjnpit sáhekjng lêwugmn, gậdreet đjnlfkleau, "Đesfmi đjnlfi!"

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.