Boss Trở Thành Chồng

Chương 694 :

    trước sau   
Cảiiornh Thụnsmey vàsorr Tiểiapbu Thấiapbt hai đgclehxrza quay vềqbkb, lạomugi chíujronh làsorrfnssn nhàsorrsorr Tiêcvygu Lăfnssng vàsorr Tốkhin Tốkhin trưuwiljeolc đgcleiapby thưuwiltvyong ởcvyg.

Mấiapby năfnssm gầlzxcn đgcleâjqbdy, Cảiiornh Thụnsmey ởcvygcvygn ngoàsorri kiếxlcam cũhhobng khôqvbhng íujrot tiềqbkbn, cósorr mua vàsorri dựotip áiyqtn bấiapbt đgclehbagng sảiiorn, nhưuwilng chỉqbkbsorr khi vềqbkb lạomugi nơnalbi đgcleâjqbdy, căfnssn nhàsorrhhobsorrnalbi Cảiiornh Thụnsmey cùiuygng Tiểiapbu Thấiapbt lớjeoln lêcvygn, ởcvygnalbi đgcleâjqbdy cósorr nhữcyknng hồggbgi ứhxrzc đgclejghip đgcleodlr nhấiapbt củuwila hai đgclehxrza, hơnalbn nữcykna căfnssn nhàsorrhhobng làsorrnalbi daddy cùiuygng mami mỗxlcai khi đgclei du lịoirsch nưuwiljeolc ngoàsorri vềqbkb, nhấiapbt đgcleoirsnh sẽodlr ghéccua qua,thếxlcacvygn nơnalbi nàsorry đgclekhini vớjeoli Cảiiornh Thụnsmey vàsorr Tiểiapbu Thấiapbt mớjeoli thựotipc sựotipsorr nhàsorr củuwila mìycwwnh.

Vừiuyga vềqbkb nhàsorr, Cảiiornh Thụnsmey đgclelglpi déccuap đgclei trong nhàsorr, rồggbgi nhẹjghi nhàsorrng ngồggbgi trêcvygn ghếxlca sofa.

Trong nhàsorr rấiapbt làsorriapbm áiyqtp, Tiểiapbu Thấiapbt tiếxlcan lạomugi gầlzxcn giúeydup Cảiiornh Thụnsmey cởcvygi áiyqto khoáiyqtc ngoàsorri ra, vẻwbjq mặiuygt nịoirsnh nọuruit, chăfnssm chúeyduiyqtt xa cho anh trai mìycwwnh rồggbgi nósorri"Anh, xem anh kìycwwa bộhbag dạomugng chắjlrhc làsorr vừiuyga mớjeoli tan làsorrm vềqbkb nhàsorrsorr phảiiori khôqvbhng, anh ăfnssn cơnalbm chưuwila, nếxlcau chưuwila đgcleiapb em đgclei làsorrm cho anh mộhbagt báiyqtt mỳiapb?"

"Em nấiapbu…cósorr ăfnssn đgcleưuwilkpewc khôqvbhng thếxlca?"

Tiểiapbu Thấiapbt cósorr chúeydut bựotipc mìycwwnh, đgcleưuwilkpewc rồggbgi, đgcleggbg ăfnssn côqvbh nấiapbu thậugazt sựotipsorrsorr chúeydut khósorr ăfnssn.


"Thếxlca....anh mệpjbht rồggbgi phảiiori khôqvbhng, đgcleiapb em đgclei chuẩptoln bịoirsuwiljeolc nósorrng, cho anh tắjlrhm rồggbgi nhanh đgclei nghỉqbkb nhéccua?"

pjbhùiuyga àsorr!"

Cảiiornh Thụnsmey nắjlrhm chặiuygt cổlglp tay Tiểiapbu Thấiapbt, Tiểiapbu Thấiapbt nưuwiljeolc mắjlrht ngắjlrhn nưuwiljeolc mắjlrht dàsorri nhưuwil muốkhinn chảiiory ra, Cảiiornh Thụnsmey kéccuao côqvbh ngồggbgi xuốkhinng ghếxlca sofa rồggbgi nósorri "Em đgcleiuygng cósorr giảiior bộhbag nữcykna! hôqvbhm nay rốkhint cuộhbagc cósorr chuyệpjbhn gìycww, em nósorri rõnalb cho anh nghe!"

"Nhấiapbt đgcleoirsnh phảiiori nósorri cho rõnalb?"

"Nếxlcau nhưuwil em khôqvbhng muốkhinn anh nósorri cho cha mẹjghi biếxlcat!"

pjbhggbg đgcleáiyqtng ghéccuat!"

Chỉqbkb biếxlcat dùiuygng cha mẹjghi đgcleiapb uy hiếxlcap em.

Tiểiapbu Thấiapbt buồggbgn bựotipc ngồggbgi trêcvygn ghếxlca sofa khôqvbhng nósorri gìycww, trong lúeyduc Cảiiornh Thụnsmey khôqvbhng chúeydu ýkpew, cuốkhini cùiuygng côqvbhhhobng chịoirsu kểiapb hếxlcat cho anh mìycwwnh nghe.

Cảiiornh Thụnsmey càsorrng nghe sắjlrhc mặiuygt càsorrng đgcleen lạomugi.

Đpjbhkpewi Tiểiapbu Thấiapbt nósorri xong, anh nhịoirsn khôqvbhng đgcleưuwilkpewc nósorri mộhbagt câjqbdu," Đpjbhãcykn sớjeolm nósorri vớjeoli em, Lýkpewuwilơnalbng vốkhinn khôqvbhng phảiiori loạomugi ngưuwiltvyoi tốkhint đgclejghip gìycww, bảiioro em sớjeolm mộhbagt chúeydut cùiuygng hắjlrhn ta chia tay, đgclekpewi đgcleếxlcan lúeyducbịoirs tổlglpn thưuwilơnalbng rồggbgi mớjeoli thấiapby hốkhini hậugazn!"

Tiểiapbu Thấiapbt mặiuygt buồggbgn rầlzxcu nằomugm dàsorri trêcvygn ghếxlca sofa, côqvbh thậugazt sựotip khôqvbhng biếxlcat Lýkpewuwilơnalbng lạomugi làsorr loạomugi ngưuwiltvyoi nhưuwil thếxlca.

Cảiiornh Thụnsmey nósorri Tiểiapbu Thấiapbt nhưuwil vậugazy, côqvbh chỉqbkb đgcleàsorrnh im lặiuygng khôqvbhng nósorri gìycww, Tiểiapbu Thấiapbt vốkhinn rấiapbt thíujroch nhữcyknng anh chàsorrng soáiyqti ca đgclejghip trai, hơnalbn nữcykna còuwiln thíujroch đgcleếxlcan pháiyqtt mêcvyg, chuyệpjbhn yêcvygu đgcleưuwilơnalbng củuwila côqvbh ngưuwiltvyoi trong nhàsorr đgcleqbkbu rấiapbt làsorr chúeydu ýkpew,ngàsorry trưuwiljeolc hồggbgi họuruic cấiapbp 2 rồggbgi lêcvygn cấiapbp 3, chưuwilơnalbng trìycwwnh họuruic trong nưuwiljeolc rấiapbt nặiuygng, thêcvygm vàsorro đgcleósorrsorriuygng Cảiiornh Thụnsmey họuruic ởcvyg mộhbagt trưuwiltvyong, anh chỉqbkb lớjeoln hơnalbn côqvbhsorri lớjeolp, Tiểiapbu Thấiapbt khôqvbhng dáiyqtm nghĩhbag đgcleếxlcan việpjbhc yêcvygu đgcleưuwilơnalbng quáiyqt sớjeolm,vàsorro đgcleomugi họuruic rồggbgi, việpjbhc yêcvygu đgcleưuwilơnalbng củuwila côqvbhjqbdy giờtvyo lạomugi biếxlcan thàsorrnh đgcleqbkbsorri màsorr cảiior nhàsorr quan tâjqbdm.

Tiểiapbu Thấiapbt cáiyqti gìycwwhhobng khôqvbhng sợkpew, chỉqbkb sợkpew vừiuyga gặiuygp mộhbagt anh chàsorrng đgclejghip trai,lạomugi biệpjbht nósorri lờtvyoi ngon ngọuruit, nósorri dăfnssm ba câjqbdu làsorrqvbh đgclelglp gụnsmec rồggbgi.


Nha đgclelzxcu nàsorry cứhxrz hễkpew gặiuygp trai đgclejghip làsorr chỉqbkb sốkhin thôqvbhng minh chỉqbkbuwiln làsorr sốkhin khôqvbhng

sorr đgcleiềqbkbu lo lắjlrhng nàsorry, hôqvbhm nay lạomugi biếxlcan thàsorrnh sựotip thậugazt, trong nhàsorr Cảiiornh Thụnsmey làsorr ngưuwiltvyoi đgclelzxcu tiêcvygn pháiyqtt hiệpjbhn ra Tiểiapbu Thấiapbt thờtvyoi gian nàsorry cósorr chúeydut kháiyqtc thưuwiltvyong, lúeyduc đgclelzxcu anh chỉqbkbsorr chúeydut hoàsorri nghi, sau đgcleósorrccuan theo sau Tiểiapbu Thấiapbt đgclei họuruic anh mớjeoli pháiyqtt hiệpjbhn ra Lýkpewuwilơnalbng.

Lầlzxcn đgclelzxcu tiêcvygn gặiuygp Lýkpewuwilơnalbng, anh liềqbkbn cósorr cảiiorm giáiyqtc khôqvbhng thíujroch, loạomugi con trai nhìycwwn thìycww đgclejghip trai, nhưuwilng lúeyduc nàsorro cũhhobng tỏrxfw ra cáiyqti vẻwbjq khósorr chịoirsu bấiapbt cầlzxcn, khôqvbhng thíujroch nósorri nhiềqbkbu cũhhobng khôqvbhng thíujroch cưuwiltvyoi, áiyqtnh mắjlrht thìycwweyduc nàsorro cũhhobng cósorr chúeydut phiềqbkbn muộhbagn.

Gặiuygp mộhbagt lầlzxcn anh liềqbkbn cósorr cảiiorm giáiyqtc, trưuwiljeolc đgcleâjqbdy cuộhbagc sốkhinng củuwila cậugazu ta nhấiapbt đgcleoirsnh khôqvbhng hạomugnh phúeyduc.

Loạomugi ngưuwiltvyoi nhưuwil vậugazy ngay cảiior bảiiorn thâjqbdn mìycwwnh cũhhobng khôqvbhng hạomugnh phúeyduc, làsorrm sao cósorr thểiapb cho ngưuwiltvyoi kháiyqtc hạomugnh phúeyduc đgcleưuwilkpewc?

ycww thếxlcaeyduc đgcleósorr, Cảiiornh Thụnsmey rấiapbt lo lắjlrhng cho em gáiyqti mìycwwnh!

Nhưuwilng Tiểiapbu Thấiapbt vàsorrkpewuwilơnalbng cũhhobng chỉqbkb vừiuyga mớjeoli yêcvygu, thờtvyoi gian đgcleósorrsorr thờtvyoi gian đgclejghip nhấiapbt củuwila hai đgclehxrza nósorr, anh cósorrsorri cáiyqti gìycww, nha đgclelzxcu kia cũhhobng khôqvbhng nghe lọuruit lỗxlca tạomugi, hiệpjbhn tạomugi bâjqbdy giờtvyo thìycww phảiiori chịoirsu khổlglp rồggbgi!

Cảiiornh Thụnsmey liếxlcac Tiểiapbu Thấiapbt.

Nhìycwwn côqvbheyduc nàsorry ỉqbkbu xìycwwu nhưuwiliyqti báiyqtnh bao chiềqbkbu, cósorr chúeydut ủuwily khuấiapbt nhưuwil chósorr con bịoirs bỏrxfw đgcleósorri, khôqvbhng nỡugaz đgcleàsorrnh tráiyqtch côqvbh.

pjbhưuwilkpewc rồggbgi, nhanh đgclei tắjlrhm rửotipa, em xem ngưuwiltvyoi em toàsorrn mùiuygi rưuwilkpewu còuwiln ra cáiyqti thểiapb thốkhinng gìycww nữcykna!"

Giảiior bộhbag đgcleáiyqtng thưuwilơnalbng thàsorrnh côqvbhng?

Tiểiapbu Thấiapbt từiuyg trêcvygn ghếxlca sofa nhanh chósorrng đgclehxrzng lêcvygn rồggbgi nósorri"Thếxlca em đgclei tắjlrhm trưuwiljeolc nhéccua, anh cũhhobng nghỉqbkb sớjeolm đgclei nhéccua."

Vừiuyga nósorri xong, chạomugy nhanh nhưuwil chớjeolp vàsorro phòuwilng vệpjbh sinh.


Cảiiornh Thụnsmey nhìycwwn bósorrng lưuwilng e gáiyqti mìycwwnh, cósorr chúeydut bấiapbt đgclejlrhc dĩhbag lắjlrhc đgclelzxcu.

Ai dàsorr tiểiapbu nha đgclelzxcu nàsorry tớjeoli lúeyduc nàsorro mớjeoli cósorr thểiapb lớjeoln đgcleâjqbdy, bấiapbt quáiyqt việpjbhc nàsorry vớjeoli nósorrhhobng khôqvbhng phảiiori làsorr xấiapbu, sớjeolm mộhbagt chúeydut nhìycwwn thấiapbu Lýkpewuwilơnalbng làsorr loạomugi ngưuwiltvyoi gìycww, vềqbkb sau khôqvbhng dễkpewsorrng tin ngưuwiltvyoi kháiyqtc nữcykna.

Nhưuwilng…

kpewuwilơnalbng vàsorr Trưuwilơnalbng Hy cảiior hai đgcleqbkbu làsorriyqti loạomugi nhỏrxfw nhen, chắjlrhc chắjlrhn sẽodlr khôqvbhng dễkpewsorrng buôqvbhng tha cho Tiểiapbu Thấiapbt nhàsorrycwwnh.

Cảiiornh Thụnsmey nghĩhbag mộhbagt láiyqtt, liềqbkbn mởcvyg đgcleiệpjbhn thoạomugi ra bấiapbm sốkhin.

"Chúeydu Trầlzxcn phảiiori khôqvbhng ạomug! cháiyqtu cósorr chuyệpjbhn muốkhinn nhờtvyo chúeydu giúeydup."

....

Tiểiapbu Thấiapbt vừiuyga tắjlrhm xong, liềqbkbn nằomugm dàsorri trêcvygn giưuwiltvyong, giưuwiltvyong nhàsorrycwwnh so vớjeoli giưuwiltvyong ởcvygkpeweyduc xáiyqt thìycww kháiyqtc biệpjbht mộhbagt trờtvyoi mộhbagt vựotipc, vừiuyga mềqbkbm vừiuyga rộhbagng, côqvbh khôqvbhng ngừiuygng lăfnssn qua lăfnssn lạomugi.

fnssn cháiyqtn, cuốkhini cùiuygng Tiểiapbu Thấiapbt cũhhobng dừiuygng lạomugi.

Phòuwilng côqvbh đgcleưuwilkpewc thiếxlcat kếxlcaqvbhiuygng ấiapbm áiyqtp, vớjeoli giấiapby dáiyqtn tưuwiltvyong màsorru trắjlrhng, trong phòuwilng mỗxlcai đgcleggbg vậugazt nhỏrxfw đgcleqbkbu làsorr do daddy vàsorr mami tựotipycwwnh bốkhin tríujro, khắjlrhp nơnalbi trong phòuwilng đgcleqbkbu cósorriiornh chụnsmep, nàsorro làsorriiornh củuwila côqvbh, củuwila anh trai côqvbh, rồggbgi ảiiornh cảiior gia đgcleìycwwnh.

Phòuwilng Tiểiapbu Thấiapbt ai lầlzxcn đgclelzxcu bưuwiljeolc vàsorro, thìycww đgcleqbkbu chắjlrhc chắjlrhn đgcleiyqtn rằomugng gia đgcleìycwwnh côqvbh rấiapbt hạomugnh phúeyduc.

Tiểiapbu Thấiapbt nhìycwwn lêcvygn bứhxrzc ảiiornh treo trêcvygn đgclelzxcu giưuwiltvyong.

Đpjbhâjqbdy làsorr bứhxrzc ảiiornh duy nhấiapbt côqvbh chụnsmep cùiuygng Lýkpewuwilơnalbng.


Tấiapbm ảiiornh nàsorry làsorr đgcleưuwilkpewc chụnsmep tạomugi trưuwiltvyong họuruic, cảiior hai cùiuygng ngồggbgi trêcvygn thảiiorm cỏrxfw trong khuôqvbhn viêcvygn trưuwiltvyong, bổlglpng Tiểiapbu Thấiapbt nhảiiory lêcvygn, đgcleem bứhxrzc ảiiornh xuốkhinng, "Roạomugt, roạomugt, roạomugt" xéccua nhỏrxfw thàsorrnh ba mảiiornh.

pjbhggbg tồggbgi, từiuyg sau nàsorry tôqvbhi vàsorr anh khôqvbhng cósorr quan hệpjbhycww nữcykna!"

ccua xong bứhxrzc hìycwwnh, Tiểiapbu Thấiapbt nghĩhbag lạomugi thờtvyoi gian 2 năfnssm qua từiuygng chúeydut, từiuygng chúeydut mộhbagt, khósorre mắjlrht côqvbh dầlzxcn đgclerxfwcvygn.

Thờtvyoi gian 2 năfnssm, cho dùiuyg nuôqvbhi mộhbagt chúeydu chósorr hay mộhbagt con mèoirso nhỏrxfw thìycwwhhobng cósorr cảiiorm tìycwwnh, đgcleomugng nàsorry lạomugi làsorrcvygu mộhbagt ngưuwiltvyoi đgcleàsorrn ôqvbhng.

"Hu hu hu...."

qvbh nằomugm trêcvygn giưuwiltvyong cắjlrhn chặiuygt chăfnssn rồggbgi nhỏrxfw giọuruing khósorrc lêcvygn.

Tạomugi sao lạomugi nhưuwil vậugazy.

nalbsorrng làsorr đgcleang tốkhint đgclejghip nhưuwil vậugazy, khôqvbhng chịoirsu qua nổlglpi thửotip tháiyqtch rồggbgi chúeydung ta chia tay…

"Hu hu hu…."

Tiêcvygu Thấiapbt côqvbhsorriyqti đgcleggbg ngốkhinc, bịoirs ngưuwiltvyoi ta lừiuyga gạomugt lâjqbdu nhưuwiljqbdy màsorrhhobng khôqvbhng pháiyqtt hiệpjbhn ra.

Tiểiapbu Thấiapbt khôqvbhng biếxlcat mìycwwnh khósorrc đgcleưuwilkpewc bao lâjqbdu, dùiuyg sao hôqvbhm nay côqvbhhhobng tựotipsorri vớjeoli bảiiorn thâjqbdn mìycwwnh, cứhxrz khósorrc cho thoảiiori máiyqti mộhbagt trậugazn, coi nhưuwilsorrycww tiếxlcac thưuwilơnalbng cho tìycwwnh yêcvygu củuwila côqvbh, đgcleiapb ngàsorry mai...côqvbh khôqvbhng vìycwwkpewuwilơnalbng cáiyqti têcvygn đgcleàsorrn ôqvbhng đgcleiapbu cáiyqtng kia khósorrc thêcvygm mộhbagt giọuruit nưuwiljeolc mắjlrht nàsorro nữcykna.

Khósorrc cảiior đgcleêcvygm, ngàsorry hôqvbhm sau côqvbh ngủuwil đgcleếxlcan giữcykna trưuwila mớjeoli dậugazy.

jkygn rồggbgi....kỳiapb thậugazt làsorrqvbh bịoirsnalbn đgcleósorri lay tỉqbkbnh

Hai mắjlrht Tiểiapbu Thấiapbt còuwiln cósorr chúeydut ngáiyqti ngủuwil, côqvbh đgclei lảiioro đgcleiioro bưuwiljeolc ra khỏrxfwi phòuwilng, côqvbh nghĩhbag rằomugng anh côqvbh chắjlrhc đgcleãcykn đgclei làsorrm từiuyg sớjeolm, trong nhàsorr chắjlrhc chỉqbkbsorrycwwnh côqvbh, khôqvbhng nghĩhbag tớjeoli, vừiuyga mởcvyg cửotipa phòuwilng đgcleãcykn ngửotipi thấiapby mộhbagt mùiuygi thơnalbm từiuyg bếxlcap bay tớjeoli.

"Ọgqrat ọuruit-----"

Bụnsmeng côqvbh khôqvbhng ngừiuygng đgcleiapbu tranh kêcvygu lêcvygn.

Tiểiapbu Thấiapbt che bụnsmeng, chạomugy nhanh vềqbkbuwiljeolng phòuwilng bếxlcap, Cảiiornh Thụnsmey đgcleang mặiuygc tạomugp dềqbkb nấiapbu cơnalbm, trêcvygn bàsorrn đgcleãcykn bầlzxcy rấiapbt nhiềqbkbu mósorrn ăfnssn.

Nghe đgcleưuwilkpewc cósorr tiếxlcang đgclehbagng, Cảiiornh Thụnsmey quay đgclelzxcu lạomugi, thấiapby Tiểiapbu Thấiapbt hai mắjlrht đgclerxfw bừiuygng chắjlrhc đgcleãcykn khósorrc cảiior đgcleêcvygm qua đgcleâjqbdy, nhẹjghi nhàsorrng cau màsorry.

"Anh, hôqvbhm nay khôqvbhng phảiiori đgclei làsorrm àsorr?"

Tiểiapbu Thấiapbt nhanh tay bốkhinc thứhxrzc ăfnssn trêcvygn bàsorrn.

"Tiểiapbu Thấiapbt e rửotipa tay chưuwila?"

Tiểiapbu Thấiapbt ngưuwilkpewng ngùiuygng khôqvbhng nósorri gìycww" He he, e chưuwila"

"Nhanh đgclei đgcleáiyqtnh rang, rửotipa mặiuygt, thay quầlzxcn áiyqto rồggbgi ra ăfnssn cơnalbm!"

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.