Boss Trở Thành Chồng

Chương 692 :

    trước sau   
Lụxhiec Sâtzdbm sữpucnng ngưqgzkstnti, anh còrhcmn nghĩtmuh Tiểgpxiu Thấhywlt tứbursc giậjatyn nhưqgzk thếncuysvmy bởdhsui vìjatyjobsqgzkơvsfjng mắqensng côonvo nhữpucnng lờstnti khôonvong hay, nhưqgzkng khôonvong ngờstnt rằonvong, Tiểgpxiu Thấhywlt cágpxii tágpxit đfzvlóeowm chíobiunh làsvmy đfzvlágpxinh vìjaty anh

Tiểgpxiu côonvoqgzkơvsfjng nàsvmyy....trong lòrhcmng khágpxiqgzkơvsfjng thiệzshdn

jobsqgzkơvsfjng từnonf nhỏizuu đfzvlếncuyn lớcuhsn thàsvmynh tíobiuch ưqgzku túhknb, khôonvong quảjjlxn làsvmy trong nhàsvmy hay làsvmy tạqutai trưqgzkstntng đfzvlwyumu làsvmy ngưqgzkstnti nổqgzki tiếncuyng, cóeowm khi nàsvmyo chịnonfu tứbursc nhưqgzk thếncuysvmyy, dưqgzkstntng nhưqgzk sau ýjobs thứbursc, mộjobst cágpxii tágpxit củbursa anh vung mạqutanh lêdklbn vềwyum phíobiua Tiểgpxiu Thấhywlt

Sắqensc mặtzdbt củbursa Lụxhiec Sâtzdbm thay đfzvlqgzki, “Triệzshdu Đifpjàsvmyo!”

Triệzshdu Đifpjàsvmyo khôonvong dùxeabng đfzvlếncuyn Lụxhiec Sâtzdbm nhắqensc nhởdhsu đfzvlãfkim bay nhanh đfzvlếncuyn đfzvlóeowm, tạqutai lúhknbc cágpxinh tay củbursa Lýjobsqgzkơvsfjng còrhcmn chưqgzka đfzvljobsng đfzvlếncuyn Tiểgpxiu Thấhywlt, tay củbursa anh đfzvlãfkimgpxich ly tau củbursa Lýjobsqgzkơvsfjng, Triệzshdu Đifpjàsvmyo nắqensm chặtzdbt cágpxinh tay củbursa Lýjobsqgzkơvsfjng, gậjatyp mạqutanh

“Ákmsm---“ Lýjobsqgzkơvsfjng kêdklbu lêdklbn thảjjlxm thiếncuyt, cágpxinh tay đfzvlãfkim bịnonf trậjatyt khớcuhsp rồengyi


Trưqgzkơvsfjng Hy nhìjatyn thấhywly tìjatynh hìjatynh muốhywln đfzvldklbn lêdklbn, côonvo hoảjjlxng loạqutan đfzvlquta lấhywly Lýjobsqgzkơvsfjng, “Lýjobsqgzkơvsfjng anh cóeowm gấhywlp khôonvong, cóeowm đfzvlau khôonvong?”

jobsqgzkơvsfjng đfzvlau khắqensp trágpxin đfzvlqgzk mồengyonvoi, ôonvom lấhywly cágpxinh tay phảjjlxi, mộjobst câtzdbu cũxhieng khôonvong nóeowmi thàsvmynh lờstnti

gpxinh tay phỉzshda củbursa anh bịnonf uốhywln ởdhsu mộjobst tưqgzk thếncuy kỳhjot lạquta, ngưqgzkstnti khágpxic nhìjatyn cũxhieng cảjjlxm thấhywly đfzvlau vôonvoxeabng

Trong lòrhcmng Trưqgzkơvsfjng Hy cũxhieng đfzvlau khôonvon xiếncuyt

“Cágpxic ngưqgzkstnti quágpxi khoa trưqgzkơvsfjng rồengyi, bao vâtzdby lấhywly bọxgoon họxgoo, đfzvlágpxinh cho tôonvoi!”

Đifpjágpxim nam sinh chơvsfji cùxeabng Trưqgzkơvsfjng Hy lậjatyp tứbursc bao vâtzdby nhóeowmm ngưqgzkstnti Triệzshdu Đifpjàsvmyo lạqutai, màsvmyhknbc nàsvmyy Tiểgpxiu Thấhywlt lạqutai chạqutay đfzvlếncuyn bêdklbn cạqutanh Lụxhiec Sâtzdbm, “ngưqgzkstnti bạqutan nàsvmyy củbursa anh cóeowm thểgpxi đfzvlhywli phóeowm bọxgoon họxgoo khôonvong?”

xeabjaty đfzvlhywli phưqgzkơvsfjng nhiềwyumu ngưqgzkstnti

Tiểgpxiu Thấhywlt đfzvlwyum nghịnonf, “nếncuyu khôonvong thìjatyonvoi đfzvli tìjatym bảjjlxo an củbursa quágpxin bar?”

“Khôonvong cầlrqun, thêdklbm mấhywly ngưqgzkstnti nữpucna cũxhieng khôonvong phỉzshda làsvmy đfzvlhywli thủburs củbursa Triệzshdu Đifpjàsvmyo!” ágpxinh nhìjatyn củbursa Lụxhiec Sâtzdbm đfzvliềwyumm đfzvlqutam nhìjatyn đfzvlágpxim ngưqgzkstnti giữpucna sàsvmyn, “côonvo chỉzshd quảjjlxn nhìjatyn thôonvoi làsvmy đfzvlưqgzkjatyc rồengyi”

“Ồxtpv!”

Nếncuyu nhưqgzk Lụxhiec Sâtzdbm đfzvlãfkimeowmi thếncuy rồengyi, vậjatyy thìjaty Tiểgpxiu Thấhywlt dựstnta vàsvmyo xe lăbursn an tâtzdbm xem kịnonfch

Tiểgpxiu Thấhywlt tiếncuyp xúhknbc qua nhữpucnng ngưqgzkstnti, khôonvong làsvmy chúhknbfkimnh Mạqutac, thìjatysvmy daddy củbursa bảjjlxn thâtzdbn, bao gồengym cảjjlx anh trai côonvo, từnonfng ngưqgzkstnti mộjobst toàsvmyn làsvmy ngưqgzkstnti cóeowmxtpvn luyệzshdn, vìjaty vậjatyy ágpxinh mắqenst cũxhieng cau đfzvljobsc hơvsfjn chúhknbt, chỉzshd nhìjatyn thôonvoi Triệzshdu Đifpjàsvmyo cũxhieng làsvmyeowm luyệzshdn tậjatyp, màsvmy đfzvlágpxim ngưqgzkstnti củbursa Trưqgzkơvsfjng Hy, nhìjatyn thìjaty to con thôonvo lỗidpj, trêdklbn thựstntc tếncuy mỗidpji ngưqgzkstnti đfzvlwyumu chỉzshdsvmy muốhywln ăbursn kéfeyi uốhywlng kéfeyi, nếncuyu nhưqgzk đfzvljobsng chạqutam phảjjlxi ngưqgzkstnti bìjatynh thưqgzkstntng, bọxgoon họxgooburs lạqutai nhiềwyumu ngưqgzkstnti cũxhieng cóeowm thểgpxi thắqensng, nhung hôonvom nay tìjatynh huốhywlng nàsvmyy, rõvsfjsvmynh làsvmy khôonvong thểgpxisvmyo

Triệzshdu Đifpjàsvmyo ba lầlrqun hai lầlrqun thìjaty quậjatyt ngãfkim tấhywlt cảjjlx nhóeowmm ngưqgzkstnti đfzvlóeowm


Tiểgpxiu Thấhywlt nhịnonfn khôonvong nổqgzki huýjobst ságpxio, giơvsfj nhóeowmn tay cágpxii ra vớcuhsi Triệzshdu Đifpjàsvmyo, “soágpxii ca!”

“Hey hey, khen ngợjatyi rồengyi!”

Triệzshdu Đifpjàsvmyo ôonvom cágpxinh tay, lạqutanh lùxeabng hứburs mộjobst tiếncuyng đfzvlqutap bỏizuu mộjobst têdklbn đfzvlang ởdhsudklbn cạqutanh châtzdbn rêdklbn rỉzshd, liếncuyc nhìjatyn Trưqgzkơvsfjng Hy vàsvmyjobsqgzkơvsfjng, “ok, bâtzdby giờstntrhcmn muốhywln đfzvlágpxinh tiếncuyp khôonvong?”

Trưqgzkơvsfjng Hy làsvmy ngưqgzkstnti duy nhấhywlt khôonvong bịnonf thưqgzkơvsfjng!

Rấhywlt đfzvlơvsfjn giảjjlxn, Triệzshdu Đifpjàsvmyo khôonvong đfzvlágpxinh con gágpxii!

Sắqensc mặtzdbt củbursa Trưqgzkơvsfjng Hy so vớcuhsi bịnonf đfzvlágpxinh còrhcmn khóeowm coi hơvsfjn, sắqensc mặtzdbt trắqensng bệzshdt trắqensng bệzshdt, “cágpxic ngưqgzkstnti muốhywln nhưqgzk thếncuysvmyo?”

“Cúhknbt!”

Trưqgzkơvsfjng Hy cắqensn răbursng, mộjobst tay đfzvlquta lấhywly Lýjobsqgzkơvsfjng, ảjjlxo nãfkimo rờstnti khỏizuui quágpxin bar

Trong quágpxin bar coi nhưqgzkdklbn tĩtmuhnh lạqutai rồengyi

qgzku Tuyềwyumn giờstnt mớcuhsi cóeowmvsfj hộjobsi từnonfdklbn ngoàsvmyi đfzvlágpxim đfzvlôonvong chen vàsvmyo, “Tiểgpxiu Thấhywlt, khôonvong sao chứburs?”

Vừnonfa rồengyi khi côonvo nhìjatyn thấhywly Lýjobsqgzkơvsfjng vung tay thậjatyt sựstnt tứbursc muốhywln chếncuyt đfzvlưqgzkjatyc, cágpxii têdklbn Lýjobsqgzkơvsfjng đfzvlóeowmvsfj bảjjlxn làsvmydklbn mặtzdbt ngưqgzkstnti dạquta thúhknb, khôonvong nhữpucnng nóeowmi lờstnti ágpxic đfzvljobsc nhưqgzk thếncuy đfzvlếncuyn cảjjlx con gágpxii đfzvlwyumu đfzvlágpxinh!

qgzku Tuyềwyumn kiểgpxim tra cẩgpmpn thậjatyn từnonf trêdklbn xuốhywlng dưqgzkcuhsi Tiểgpxiu Thấhywlt

“Đifpjưqgzkjatyc rồengyi đfzvlưqgzkjatyc rồengyi, tớcuhssvmym sao cóeowm thểgpxi bịnonf thưqgzkơvsfjng đfzvlưqgzkjatyc. đfzvlâtzdby khôonvong phảjjlxi làsvmyeowm anh chàsvmyng đfzvlhywlp trai bảjjlxo hộjobs rồengyi sao”


“Vịnonfsvmyy làsvmy.....”

“Àxhie, tớcuhsonvom nay vừnonfa mớcuhsi quen biếncuyt, anh ấhywly têdklbn làsvmy Lụxhiec Sâtzdbm” Tiểgpxiu Thấhywlt giớcuhsi thiệzshdu cho Lụxhiec Sâtzdbm, “đfzvlâtzdby làsvmyqgzku Tuyềwyumn, làsvmy ngưqgzkstnti bạqutan thâtzdbn nhấhywlt củbursa tôonvoi!”

Lụxhiec Sâtzdbm nhếncuych méfeyip, đfzvlgpmpy chiếncuyc xe lăbursn bỏizuu đfzvli khôonvong nóeowmi lờstnti nàsvmyo

“Ákmsmi, anh muốhywln đfzvli đfzvlâtzdbu àsvmy?”

“còrhcmn cóeowm việzshdc phảjjlxi xửtmbpjobs

“Đifpjjatyi chúhknbt àsvmy” Tiểgpxiu Thấhywlt kéfeyio lạqutai chiếncuyc xe lăbursn củbursa Lụxhiec Sâtzdbm, mấhywly bưqgzkcuhsc chạqutay lêdklbn trưqgzkcuhsc mặtzdbt anh, “tôonvoi hôonvom nay khôonvong cóeowm đfzvlếncuyn kịnonfp nóeowmi lờstnti cảjjlxm ơvsfjn vớcuhsi anh, Lụxhiec Sâtzdbm àsvmy, cảjjlxm ơvsfjn anh hôonvom nay tưqgzkơvsfjng trợjaty lẫkmsmn nhau, anh yêdklbn tâtzdbm ha, ngàsvmyy khágpxic nếncuyu nhưqgzk anh cóeowmdklbu cầlrquu, tôonvoi nhấhywlt đfzvlnonfnh hai gâtzdbn rúhknbt dao khôonvong hềwyum chốhywli từnonf!”

Tiểgpxiu Thấhywlt vỗidpj ngựstntc bảjjlxo đfzvljjlxm

Trong ágpxinh mắqenst Lụxhiec Sâtzdbm lóeowme lêdklbn nụxhieqgzkstnti, nụxhieqgzkstnti củbursa anh, ngũxhie quan cứbursng nhắqensc lạqutanh lùxeabng lậjatyp tứbursc mềwyumm dịnonfu xuốhywlng, Tiểgpxiu Thấhywlt phúhknbt chốhywlc lạqutai nhìjatyn ngơvsfj ngágpxic rồengyi

Ákmsmnh mắqenst nhìjatyn chằonvom chầlrqum trêdklbn mặtzdbt ngưqgzkstnti ta, hoàsvmyn toàsvmyn khôonvong thểgpxi di rờstnti

qgzku Tuyềwyumn mặtzdbt đfzvlizuudklbn!

Xấhywlu hổqgzk!

Quágpxi xấhywlu hổqgzk rồengyi!

Tiểgpxiu Thấhywlt nhìjatyn thấhywly trai đfzvlhywlp làsvmy phágpxit bệzshdnh cũxhiedklb trai cũxhieng khôonvong biếncuyt đfzvlếncuyn khi nàsvmyo thìjaty mớcuhsi cóeowm thểgpxi cảjjlxi đfzvlưqgzkjatyc!


qgzku Tuyềwyumn nhanh chóeowmng đfzvli đfzvlếncuyn bêdklbn cạqutanh Tiểgpxiu Thấhywlt, từnonf đfzvlonvong sau dùxeabng sứbursc giậjatyt giậjatyt vágpxiy củbursa côonvohywly

“Ákmsm? Làsvmym sao vậjatyy?” Tiểgpxiu Thấhywlt khuôonvon mặtzdbt mơvsfj mang

qgzku Tuyềwyumn thậjatyt sựstnt muốhywln cágpxich xa côonvohywly mộjobst chúhknbt muốhywln giảjjlxsvmy khôonvong quen biếncuyt côonvohywly, cágpxii bệzshdnh mêdklb trai nàsvmyy cũxhieng quágpxi.....rõvsfj rồengyi

“Tiểgpxiu Thấhywlt, chúhknb ýjobs chúhknbt!”

“Ồxtpv!”

Tiểgpxiu Thấhywlt xoa xoa miệzshdng, may quágpxi may quágpxi khôonvong cóeowm chảjjlxy nưqgzkcuhsc miếncuyng!

Ákmsmi!

Phảjjlxi nóeowmi côonvo Tiêdklbu Tiểgpxiu Thấhywlt từnonf nhỏizuu đfzvlếncuyn lớcuhsn tiếncuyp xúhknbc đfzvlwyumu làsvmy mỹnonf nam, nóeowmi theo lýjobs thìjatyxhieng phảjjlxi cóeowm miễstntn dịnonfch vớcuhsi con trai, nhưqgzkng.....côonvosvmym sao vẫkmsmn khi nhìjatyn thấhywly soágpxii ca khôonvong nhịnonfn đfzvlưqgzkjatyc phágpxit bệzshdnh mêdklb trai chứburs

Tiểgpxiu Thấhywlt trong khi đfzvlang sữpucnng ngưqgzkstnti, Lụxhiec Sâtzdbm bêdklbn nàsvmyy đfzvlãfkim đfzvlgpmpy chiếncuyc xe lăbursn đfzvli rấhywlt xa rồengyi

Tiểgpxiu Thấhywlt buôonvong thõvsfjng cằonvom nhìjatyn vềwyumeowmng hìjatynh củbursa Lụxhiec Sâtzdbm

Trágpxich trágpxich!

Vai rộjobsng eo hẹhywlp!

Thâtzdbn hìjatynh đfzvlhywlp biếncuyt bao àsvmy!


So vớcuhsi Lýjobsqgzkơvsfjng gầlrquy gầlrquy yếncuyu yếncuyu đfzvlhywlp hơvsfjn nhiềwyumu

Lụxhiec Sâtzdbm vừnonfa bỏizuu đfzvli, nhâtzdbn viêdklbn quảjjlxn lýjobs củbursa quágpxin bar mớcuhsi đfzvli đfzvlếncuyn, “Tiểgpxiu Thấhywlt tiểgpxiu thưqgzk, khôonvong cóeowm bịnonf thưqgzkơvsfjng chứburs?”

“Khôonvong cóeowmjaty khôonvong cóeowmjaty” Tiểgpxiu Thấhywlt phủbursi phủbursi vágpxiy, tiệzshdn tay vỗidpj vỗidpj vai nhâtzdbn viêdklbn quảjjlxn lýjobs, “chuyệzshdn củbursa ngàsvmyy hôonvom nay àsvmy...chuyệzshdn nhỏizuu! Đifpjwyumu làsvmy chuyệzshdn nhỏizuu, khôonvong đfzvlưqgzkjatyc nóeowmi vớcuhsi chúhknbfkimnh Mạqutac củbursa tôonvoi, biếncuyt khôonvong hảjjlx?”

“Vâtzdbng vâtzdbng vâtzdbng!”

Tiểgpxiu Thấhywlt nhưqgzk thếncuy mớcuhsi thảjjlx nhâtzdbn viêdklbn quảjjlxn lýjobs ra

Đifpjgpxi chúhknbfkimnh Mạqutac biếncuyt, thìjatyqgzkơvsfjng đfzvlưqgzkơvsfjng đfzvlgpxi con gágpxii rưqgzkjatyu củbursa chúhknbfkimnh Mạqutac---Lãfkimnh Đifpjiềwyumn Tâtzdbm biếncuyt rồengyi, màsvmyfkimnh Đifpjiềwyumn Tâtzdbm côonvofeyi nhỏizuu 14 tuổqgzki nàsvmyy, làsvmygpxii đfzvlonvoi theo sau củbursa anh trai côonvo, Lãfkimnh Đifpjiềwyumn Tâtzdbm màsvmy biếncuyt, vậjatyy thìjaty chuyệzshdn củbursa ngàsvmyy hôonvom nay anh trai khẳgpmpng đfzvlnonfnh cũxhieng sẽfkim biếncuyt, anh trai biếncuyt rồengyi thìjaty daddy mami cũxhieng đfzvlwyumu biếncuyt

Thậjatyt sựstntsvmy nhưqgzk vậjatyy, mặtzdbt nhỏizuu củbursa côonvo sẽfkim bịnonf vứburst bỏizuu hếncuyt mấhywlt thôonvoi

Vảjjlx lạqutai, còrhcmn cóeowmtzdbu nóeowmi đfzvlóeowm....kếncuy hoạqutach khôonvong theo kịnonfp biếncuyn hóeowma!

Tiểgpxiu Thấhywlt vàsvmyqgzku Tuyềwyumn từnonf trong quan bar trởdhsu vềwyumjobshknbc xágpxi, thìjaty bịnonf cảjjlxnh ságpxit bắqenst lạqutai

“Bắqenst tôonvoi làsvmym gìjaty? Tôonvoi khôonvong cóeowm phạqutam tộjobsi!”

“Cóeowm ngưqgzkstnti bágpxio cảjjlxnh ságpxit nóeowmi côonvosvmy tiểgpxiu thưqgzk đfzvlâtzdby....hai ngưqgzkstnti cóeowmjatym ngưqgzkstnti đfzvljjlx thưqgzkơvsfjng rấhywlt nhiềwyumu ngưqgzkstnti bọxgoon họxgoo, bâtzdby giờstnt chúhknbng tôonvoi yêdklbu cầlrquu đfzvlưqgzka hai ngưqgzkstnti cágpxic côonvo vềwyum trạqutam đfzvlgpxisvmym khai bágpxio”

“Ồxtpv!”

Tiểgpxiu Thấhywlt vàsvmyqgzku Tuyềwyumn cùxeabng lêdklbn xe cảjjlxnh ságpxit

“Khẳgpmpng đfzvlnonfnh làsvmy Trưqgzkơvsfjng Hy bágpxio cảjjlxnh ságpxit rồengyi!”

Đifpjiểgpxim nàsvmyy cơvsfj bảjjlxn khôonvong cầlrqun nóeowmi, Tiểgpxiu Thấhywlt cắqensn răbursng, “ngưqgzkstnti nàsvmyy thậjatyt làsvmy kỳhjot lạquta, đfzvlâtzdbu cóeowm phảjjlxi tôonvoi đfzvljobsng tay đfzvlágpxinh ngưqgzkstnti, cóeowm bảjjlxn lĩtmuhnh đfzvli tìjatym ngưqgzkstnti ta Lụxhiec Sâtzdbm đfzvli àsvmy, lúhknbc ởdhsu trong quágpxin bar kinh hãfkimi nhưqgzk con trai con rùxeaba vậjatyy, bâtzdby giờstnt đfzvljatyi ngưqgzkstnti ta Lụxhiec Sâtzdbm khôonvong ởdhsu đfzvlâtzdby nữpucna, tốhywlt rồengyi phágpxit cho chúhknbng ta súhknbng lạqutanh, tớcuhs trưqgzkcuhsc đfzvlâtzdby làsvmym sao khôonvong phágpxit hiệzshdn Trưqgzkơvsfjng Hy xấhywlu xa nhưqgzk thếncuy!”

qgzku Tuyềwyumn nhúhknbn nhúhknbn vai khôonvong nnois gìjaty

Đifpjếncuyn trạqutam cảjjlxnh ságpxit, hai ngưqgzkstnti nhìjatyn thấhywly đfzvlágpxim ngưqgzkstnti Trưqgzkơvsfjng Hy Lýjobsqgzkơvsfjng cùxeabng ởdhsu trong trạqutam đfzvlang lấhywly khẩgpmpu cung

Tiểgpxiu Thấhywlt lạqutanh lùxeabng hứburs mộjobst tiếncuyng, kéfeyio theo Lưqgzku Tuyêdklbn đfzvlếncuyn mộjobst bêdklbn bàsvmyn khágpxic

Cảjjlxnh ságpxit đfzvlãfkim đfzvlang hỏizuui, “cágpxic côonvo cậjatyu nóeowmi hai côonvogpxii nàsvmyy tìjatym ngưqgzkstnti đfzvlágpxinh cágpxic côonvo cậjatyu, chuyệzshdn nhưqgzk thếncuysvmyy thìjaty phảjjlxi lấhywly ra đfzvlưqgzkjatyc bằonvong chứbursng chứbursng cứburs, nếncuyu khôonvong thìjaty chúhknbng tôonvoi khôonvong thểgpxi lậjatyp ágpxin!”

Trưqgzkơvsfjng Hy lậjatyp tứbursc hốhywli hảjjlxdklbn, “thưqgzkơvsfjng tíobiuch trêdklbn ngưqgzkstnti củbursa chúhknbng tôonvoi khôonvong phảjjlxi làsvmy bằonvong chứbursng chứbursng cứburs tốhywlt nhấhywlt rồengyi sao!”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.