Boss Trở Thành Chồng

Chương 678 :

    trước sau   
olqlo tháldvii gia suýlodct chúohdvt đvjvoãolql bịrpswlljr Nhiễwuqym làkekmm cho tứijvbc đvjvozzknn lêzzknn!

“Ta làkekmm tấrqnlt cảhitmumsjng chỉvuelkekmlljr gia thôlljri!”

“Tôlljr gia! Tôlljr gia! Trưkygvgmfdc giờkgnx toàkekmn bộtnnzkekmkekmlljr gia? Đtifyvpmmng làkekmm tròruih hềjxrd nữrqnla! Ôohdvng chỉvuelkekmldvii tâoobxm íewpkch kỷnlqt củzpjha chíewpknh bảhitmn thâoobxn ôlljrng thôlljri! Khôlljrng khôlljrng khôlljrng! Ôohdvng làkekmm gìkekmlodcoobxm, ôlljrng làkekm mộtnnzt ngưkygvkgnxi đvjvoàkekmn ôlljrng tàkekmn nhẫkkoen vôlljrkygvơolqlng tâoobxm, vìkekmldvii dãolqloobxm củzpjha mìkekmnh màkekm khôlljrng biếdfoet ôlljrng cólodcewpknh ra xem trêzzknn tay ôlljrng nhúohdvng máldviu bao nhiêzzknu con ngưkygvkgnxi? Khi mẹtradlljri mấrqnlt, nhữrqnlng lờkgnxi bàkekmrqnly khuyêzzknn dăeehkn ôlljrng, giờkgnxkekmy chắwumpc chắwumpn ôlljrng đvjvoãolql quêzzknn sạvvlich rồvpmmi, ôlljrng cólodc biếdfoet mẹtradlljri chếdfoet vìkekmldvii gìkekm khôlljrng? Chíewpknh làkekmkekm ôlljrng! Trêzzknn tay ôlljrng toàkekmn mộtnnzt mùglhpi máldviu tanh, ngàkekmy nàkekmo bàkekmrqnly cũumsjng cầijvbu trờkgnxi khấrqnln phậzzknt cho ôlljrng quay đvjvoijvbu làkekm bờkgnx, nhưkygvng ôlljrng lạvvlii khôlljrng làkekmm nhưkygv thếdfoe.....Cho nêzzknn mẹtradlljri mớgmfdi vìkekm suy nghĩeiwaohdva nhiềjxrdu màkekm mấrqnlt sớgmfdm nhưkygv vậzzkny!”

“Tôlljr Nhiễwuqym, con ngậzzknm miệlxivng lạvvlii cho ta!”

Sắwumpc mặeiwat Tôlljr Nhiễwuqym đvjvonmrsewpka tai, ôlljrng ngồvpmmi phắwumpt dậzzkny trêzzknn giưkygvkgnxng, vếdfoet thưkygvơolqlng trêzzknn cáldvinh tay vừvpmma gắwumpp đvjvovvlin ra, giờkgnx lạvvlii ráldvich toáldvic, máldviu tưkygvơolqli khôlljrng ngừvpmmng thấrqnlm qua từvpmmng lớgmfdp gạvvlic, “Tôlljri đvjvoãolql cảhitmnh cáldvio ôlljrng bao nhiêzzknu lầijvbn rồvpmmi nhưkygvng ôlljrng chưkygva từvpmmng nghe tôlljri! Cólodc phảhitmi ôlljrng muốvlfvn đvjvomizei cho đvjvoếdfoen bao giờkgnxlljri cũumsjng chếdfoet rồvpmmi, đvjvomizei đvjvoếdfoen khi Tôlljr gia hoàkekmn toàkekmn khôlljrng cólodc ngưkygvkgnxi nốvlfvi dõzpjhi, ôlljrng mớgmfdi tỉvuelnh ra!”

“Con đvjvoang nólodci linh tinh cáldvii gìkekm vậzzkny!” lãolqlo tháldvii gia nhìkekmn vệlxivt máldviu trêzzknn tay Tôlljr Nhiễwuqym, ôlljrng mau chólodcng đvjvoijvbng dậzzkny, “Báldvic sĩeiwa! Mau gọjkrli báldvic sĩeiwa!”


“Khôlljrng cầijvbn thiếdfoet!”

“Tôlljr Nhiễwuqym, ta còruihn chưkygva tíewpknh sổumsj chuyệlxivn con thảhitm Cảhitmnh Thụpwbmy vàkekm Tiểvvliu Thấrqnlt đvjvoi màkekm con lạvvlii còruihn tíewpknh toáldvin chuyệlxivn cũumsj nữrqnla àkekm!”

“Tôlljri đvjvoãolqllodci rồvpmmi, chuyệlxivn khôlljrng hợmizep nhau chỉvuellodci bấrqnly nhiêzzknu, hệlxiv quy chiếdfoeu củzpjha chúohdvng ta khôlljrng cùglhpng mộtnnzt thếdfoe giớgmfdi, tôlljri biếdfoet, tôlljri cólodclodci bao nhiêzzknu vớgmfdi ôlljrng cũumsjng chỉvuellljr dụpwbmng thôlljri, cũumsjng nhưkygv vậzzkny, ôlljrng cólodclodci bao nhiêzzknu vớgmfdi tôlljri, tôlljri cũumsjng khôlljrng thểvvli hiểvvliu cho ôlljrng, vậzzkny nêzzknn.....Ôohdvng đvjvoi đvjvoi! Tôlljri khôlljrng muốvlfvn nhìkekmn thấrqnly ôlljrng!”

“Tôlljr Nhiễwuqym đvjvoijvba nghịrpswch tửbukxkekmy!”

“Vậzzkny thìkekm ôlljrng cứijvb coi tôlljri làkekm nghịrpswch tửbukx đvjvoi!”

olqlo tháldvii gia lạvvlii đvjvorpswnh nổumsji giậzzknn, Tôlljr Vi Túohdvc vộtnnzi vàkekmng giữrqnl lấrqnly ôlljrng, “Lãolqlo tháldvii gia, đvjvovvli cho lãolqlo gia an tâoobxm dưkygvoeibng thưkygvơolqlng đvjvoi, cólodc lờkgnxi nàkekmo cứijvb đvjvomizei cho lãolqlo gia khỏnmrse lạvvlii đvjvoãolql!"

olqlo tháldvii gia đvjvoàkekmnh nuốvlfvt cụpwbmc tứijvbc xuốvlfvng, hấrqnlt tay áldvio quay lưkygvng đvjvoi.

……

zzknn nàkekmy phụpwbm tửbukx đvjvoãolqlkekmn cuộtnnzc trong sựmizeolqli vãolql, còruihn bêzzknn kia, Tôlljr Tốvlfvkekm Tiêzzknu Lăeehkng đvjvoang ôlljrm chặeiwat hai đvjvoijvba con vừvpmma tìkekmm lạvvlii đvjvoưkygvmizec, khôlljrng muốvlfvn buôlljrng ra.

Cảhitmnh Thụpwbmy lầijvbn đvjvoijvbu tiêzzknn díewpknh lấrqnly Tôlljr Tốvlfvkekm Tiêzzknu Lăeehkng nhưkygv vậzzkny.

Từvpmmohdvc lêzzknn xe, anh choàkekmng tay ôlljrm cổumsj mẹtrad khôlljrng rờkgnxi, đvjvoijvbu đvjvovvlizzknn ngựmizec mẹtrad khôlljrng nólodci lờkgnxi nàkekmo.

Nếdfoeu làkekmkekmnh thưkygvkgnxng, Tiêzzknu Lăeehkng đvjvoãolql sớgmfdm nổumsji giậzzknn rồvpmmi.

Con trai lớgmfdn thếdfoekekmy rồvpmmi,sao lạvvlii còruihn thâoobxn mậzzknt vớgmfdi mẹtrad nhưkygv vậzzkny, nhưkygvng hôlljrm nay, anh nhìkekmn thấrqnly khung cảhitmnh nàkekmy chỉvuel thấrqnly cay đvjvowumpng trong lòruihng.Tiêzzknu Lăeehkng ôlljrm chặeiwat lấrqnly Tiểvvliu Thấrqnlt, cảhitmm thấrqnly ngưkygvkgnxi con gáldvii vẫkkoen đvjvoang run lêzzknn, khôlljrng kiềjxrdm đvjvoưkygvmizec, anh đvjvoưkygva tay xoa xoa đvjvoijvbu con, “Tiểvvliu Thấrqnlt ngoan nàkekmo, cólodc daddy ởkdri đvjvoâoobxy, khôlljrng cầijvbn phảhitmi sợmize nữrqnla đvjvoâoobxu.”


Tiêzzknu Lăeehkng vàkekmlljr Tốvlfv khôlljrng vềjxrd chỗdoun kháldvich sạvvlin cũumsj, màkekm họjkrl đvjvoi thẳnxclng đvjvoếdfoen mộtnnzt kháldvich sạvvlin ởkdri gầijvbn khu vựmizec quâoobxn đvjvotnnzi.

Khi họjkrl đvjvoếdfoen nơolqli, Tiêzzknu Quốvlfvc Chinh đvjvoãolqlkdri trong phòruihng chờkgnx sẵgsxen, nhìkekmn thấrqnly hai ngưkygvkgnxi mỗdouni ngưkygvkgnxi ôlljrm mộtnnzt đvjvoijvba nhỏnmrskygvgmfdc vàkekmo, tiêzzknu Quốvlfvc Chinh mớgmfdi thởkdri phàkekmo, “Vậzzkny làkekm khôlljrng sao rồvpmmi, may quáldvi.....chỉvuel cầijvbn cứijvbu đvjvoưkygvmizec hai đvjvoijvba nhỏnmrs, mọjkrli sựmize đvjvojxrdu đvjvoáldving.”

“Ừrqnlm!” Tiêzzknu Lăeehkng gậzzknt đvjvoijvbu, “Báldvic cứijvb ngồvpmmi đvjvoâoobxy mộtnnzt láldvit, Tiểvvliu Thấrqnlt ngủzpjh rồvpmmi, cháldviu đvjvoem con bézybhkekmo phòruihng ngủzpjh đvjvoãolql.”

“Đtifyvpmmng bậzzknn tâoobxm đvjvoếdfoen báldvic, báldvic chỉvuel đvjvorpswnh xem hai đvjvoijvba nhỏnmrslodc sao khôlljrng thôlljri, nếdfoeu đvjvoãolqlkekmnh an vôlljr sựmize vềjxrd đvjvoếdfoen đvjvoâoobxy thìkekmldvic cũumsjng nêzzknn vềjxrd thôlljri. Bêzzknn quâoobxn khu còruihn mộtnnzt sốvlfv chuyệlxivn cầijvbn giảhitmi quyếdfoet.”

Tiêzzknu Quốvlfvc Chinh rờkgnxi đvjvoi rấrqnlt nhanh.

Tiêzzknu Lăeehkng vàkekmlljr Tốvlfv mỗdouni ngưkygvkgnxi ôlljrm mộtnnzt đvjvoijvba vềjxrd phòruihng ngủzpjh.

Hai đvjvoijvba nhỏnmrslodc thểvvli thấrqnly hai ngàkekmy nay khôlljrng đvjvoưkygvmizec nghỉvuel ngơolqli đvjvoàkekmng hoàkekmng, bâoobxy giờkgnx quay vềjxrd trong vòruihng tay bốvlfv mẹtrad, vừvpmma thưkygv giãolqln đvjvoưkygvmizec mộtnnzt chúohdvt làkekm đvjvoãolql ngủzpjh say rồvpmmi.

lljr Tốvlfv đvjvoeiwat Cảhitmnh Thụpwbmy lêzzknn giưkygvkgnxng, Cảhitmnh Thụpwbmy ngủzpjh say nhưkygv vậzzkny nhưkygvng cũumsjng khôlljrng buôlljrng cổumsj mẹtrad. Thấrqnly vậzzkny, Tôlljr Tốvlfvumsjng nằnmrsm xuốvlfvng vớgmfdi con.

Tiêzzknu Lăeehkng vừvpmma đvjvoeiwat Tiểvvliu Thấrqnlt xuốvlfvng, cảhitm ngưkygvkgnxi Tiểvvliu Thấrqnlt lạvvlii run lêzzknn.

Sắwumpc mặeiwat rấrqnlt sợmizeolqli, tứijvb chi khôlljrng ngừvpmmng múohdva may, giọjkrlng nólodci cólodc chúohdvt nhưkygv sắwumpp khólodcc, “Đtifyvpmmng vứijvbt Tiểvvliu Thấrqnlt vàkekmo hòruihm rắwumpn, Tiểvvliu Thấrqnlt sợmize! Anh ơolqli cứijvbu em. Daddy mami.....cứijvbu con!”

Sắwumpc mặeiwat củzpjha Tiêzzknu Lăeehkng đvjvotnnzt nhiêzzknn trầijvbm xuốvlfvng.

Anh bấrqnlm tay ‘rắwumpc rắwumpc’, áldvinh mắwumpt sắwumpc lạvvlinh, miệlxivng nghiếdfoen răeehkng khẽnpmxlodci, “Tôlljrolqlo đvjvoijvbu khôlljrng ngờkgnxldvim làkekmm chuyệlxivn nàkekmy! Dáldvim đvjvovlfvi xửbukx vớgmfdi

Tiểvvliu Thấrqnlt nhưkygv vậzzkny!”


lljr Tốvlfvumsjng đvjvoau lòruihng khôlljrng kézybhm!

Tiểvvliu Thấrqnlt trong giấrqnlc ngủzpjh nhưkygv cảhitmm nhậzzknn đvjvoưkygvmizec hàkekmn khíewpk toáldvit ra từvpmm Tiêzzknu Lăeehkng, côlljr bấrqnlt an đvjvotnnzng đvjvozzkny ngưkygvkgnxi, Tiêzzknu Lăeehkng thấrqnly vậzzkny lậzzknp tứijvbc nézybhn đvjvoi sựmize giậzzknn dữrqnl, anh nắwumpm lấrqnly tay Tiểvvliu Thấrqnlt, nhỏnmrs nhẹtrad vỗdoun vềjxrd, “Tiểvvliu Thấrqnlt đvjvovpmmng sợmize, daddy ởkdri ngay đvjvoâoobxy, daddy sẽnpmx bảhitmo vệlxiv cho Tiểvvliu Thấrqnlt!”

Tiểvvliu Thấrqnlt nhưkygv nghe thấrqnly giọjkrlng nólodci củzpjha Tiêzzknu Lăeehkng, côlljr lậzzknp tứijvbc bìkekmnh tĩeiwanh lạvvlii.

Đtifymizei cho hai đvjvoijvba nhỏnmrs ngủzpjh say rồvpmmi, Tiêzzknu Lăeehkng vàkekmlljr Tốvlfv mớgmfdi ra khỏnmrsi phòruihng, chỉvuel sợmize hai đvjvoijvba nhỏnmrs tỉvuelnh dậzzkny sẽnpmx sợmizeolqli, Tôlljr Tốvlfvruihn cốvlfv ýlodc mởkdri đvjvoèkgnxn đvjvoijvbu giưkygvkgnxng lêzzknn.

“Tiêzzknu Lăeehkng, bâoobxy giờkgnx anh đvjvorpswnh làkekmm thếdfoekekmo?”

Tiêzzknu Lăeehkng nắwumpm lấrqnly tay Tôlljr Tốvlfv, “Anh đvjvorpswnh đvjvovvli em đvjvoưkygva hai đvjvoijvba nólodc vềjxrd A thịrpsw trưkygvgmfdc, Kinh Thàkekmnh nólodci gìkekm đvjvoi nữrqnla cũumsjng làkekmolqli Tôlljr gia cắwumpm rễwuqyoobxu nhấrqnlt, anh lo cứijvbkdri đvjvoâoobxy sẽnpmxlodc nguy hiểvvlim!”

“Khôlljrng đvjvoưkygvmizec!”

lljr Tốvlfv quảhitm quyếdfoet từvpmm chốvlfvi, “Em sẽnpmx khôlljrng rờkgnxi khỏnmrsi đvjvoâoobxy, bâoobxy giờkgnx hai đvjvoijvba nhỏnmrsumsjng khôlljrng táldvich đvjvoưkygvmizec chúohdvng ta, cũumsjng khôlljrng thểvvli đvjvoi khỏnmrsi nơolqli nàkekmy, bọjkrln em đvjvojxrdu đvjvoi mấrqnlt, mộtnnzt mìkekmnh anh ởkdri lạvvlii đvjvoâoobxy làkekmm sao đvjvoưkygvmizec! Hơolqln nữrqnla anh nghĩeiwa A thịrpsw đvjvoãolql an toàkekmn sao, nếdfoeu thậzzknt sựmize an toàkekmn, lầijvbn trưkygvgmfdc Cảhitmnh Thụpwbmy vàkekm Tiểvvliu Thấrqnlt đvjvoãolql khôlljrng bịrpswolqlo bắwumpt đvjvoi, nếdfoeu nhưkygv đvjvoâoobxu đvjvoâoobxu cũumsjng khôlljrng an toàkekmn, vậzzkny em vàkekmldvic con thàkekmkdri lạvvlii bêzzknn anh!”

Tiêzzknu Lăeehkng nhớgmfd lạvvlii chuyệlxivn lầijvbn trưkygvgmfdc, anh cũumsjng khôlljrng khuyêzzknn nhủzpjh nữrqnla.

Khôlljrng sai, lầijvbn trưkygvgmfdc Lãolqlnh Mạvvlic đvjvoãolql từvpmmng nólodci vớgmfdi anh, chuyệlxivn lầijvbn trưkygvgmfdc Cảhitmnh Thụpwbmy vàkekm Tiểvvliu Thấrqnlt bịrpsw bắwumpt, chắwumpc chắwumpn khôlljrng thoáldvit đvjvoưkygvmizec việlxivc giớgmfdi chíewpknh trịrpsw củzpjha A thịrpswlodcewpknh líewpku trong đvjvoólodc, nếdfoeu thậzzknt sựmize đvjvovvli cho Tôlljr tốvlfvkekm hai đvjvoijvba nhỏnmrs vềjxrd lạvvlii A thịrpsw kháldvic nàkekmo rưkygvgmfdc cừvpmmu thảhitm miệlxivng cọjkrlp, nếdfoeu vậzzkny anh cólodc khólodcc cũumsjng khôlljrng kịrpswp.

Tiêzzknu Lăeehkng thởkdrikekmi, “Đtifyưkygvmizec, vậzzkny tạvvlim thờkgnxi cảhitm nhàkekm khôlljrng rờkgnxi đvjvoi, lầijvbn nàkekmy nhấrqnlt đvjvorpswnh phảhitmi giảhitmi quyếdfoet triệlxivt đvjvovvlilljr gia sau đvjvoólodc chúohdvng ta mớgmfdi đvjvoi khỏnmrsi đvjvoâoobxy.”

“Ừrqnlm!”

lljr Tốvlfv dựmizea vàkekmo vai Tiêzzknu Lăeehkng, trong lòruihng còruihn chúohdvt bấrqnlt an.


Trảhitmi qua chuỗdouni việlxivc lầijvbn nàkekmy, cuốvlfvi cùglhpng côlljrumsjng hiểvvliu đvjvoưkygvmizec gốvlfvc rễwuqy củzpjha Tôlljr gia lan sâoobxu vàkekm rộtnnzng đvjvoếdfoen đvjvoâoobxu. Muốvlfvn hủzpjhy hoạvvlii triệlxivt đvjvovvlilljr gia.....thậzzknt sựmize khôlljrng hềjxrdkekm chuyệlxivn dễwuqykekmng!

Nhưkygvng.....chỉvuel cầijvbn Tôlljr gia còruihn ởkdri đvjvoólodc mộtnnzt ngàkekmy, côlljrkekm hai đvjvoijvba con sẽnpmx chẳnxclng cólodc ngàkekmy nàkekmo đvjvoưkygvmizec sốvlfvng yêzzknn ổumsjn!

……

ohdvc chiềjxrdu, Tiêzzknu Lăeehkng đvjvoólodcn tiếdfoep vàkekmi vịrpsw kháldvich!

Khi cửbukxa phòruihng mởkdri ra, Tôlljr Tốvlfvkekm Tiêzzknu Lăeehkng nhìkekmn mấrqnly vịrpsw kháldvich phíewpka ngoàkekmi, phúohdvt chốvlfvc vôlljrglhpng kinh ngạvvlic.

“Lãolqlnh Mạvvlic, Trưkygvơolqlng Hâoobxn.....Tôlljrn Nguyêzzknn, Tiểvvliu Hy, An Nhiêzzknn vàkekmruihn.....Mộtnnz Bạvvlich khôlljrng phảhitmi anh vẫkkoen đvjvoang nằnmrsm việlxivn sao, sao lạvvlii đvjvoếdfoen đvjvoâoobxy?”

“Anh cũumsjng sắwumpp khỏnmrse rồvpmmi, nghe đvjvoưkygvmizec tìkekmnh hìkekmnh củzpjha mọjkrli ngưkygvkgnxi ởkdri đvjvoâoobxy nêzzknn đvjvoem An Nhiêzzknn theo xem mọjkrli ngưkygvkgnxi thếdfoekekmo.”

lljr Tốvlfv nhìkekmn thấrqnly An Nhiêzzknn dìkekmu chặeiwat lấrqnly Mộtnnz Bạvvlich, côlljr mau chólodcng xoay ngưkygvkgnxi nhưkygvkgnxng đvjvoưkygvkgnxng, “Nhanh nhanh, mọjkrli ngờkgnxi mau vàkekmo đvjvoi!”

Đtifyáldvim ngưkygvkgnxi bưkygvgmfdc vàkekmo phòruihng.

lljr Tốvlfv bậzzknn rộtnnzn rólodct nưkygvgmfdc cho họjkrl.

olqlnh Mạvvlic nólodci, “Khôlljrng cầijvbn bậzzknn chuyệlxivn nưkygvgmfdc nôlljri đvjvoâoobxu, chúohdvng mìkekmnh đvjvoếdfoen khôlljrng phảhitmi đvjvovvli uốvlfvng nưkygvgmfdc!”

Tiêzzknu Lăeehkng quay sang nhìkekmn họjkrl.

lljrn Nguyêzzknn khẽnpmx ho nhẹtrad, mộtnnzt nắwumpm đvjvorqnlm đvjvozzknp nhẹtradzzknn vai Tiêzzknu Lăeehkng, “Lãolqlo đvjvovvlii, anh chẳnxclng đvjvoáldving mặeiwat bạvvlin gìkekm cảhitm, chuyệlxivn lớgmfdn nhưkygv vậzzkny màkekm em lạvvlii đvjvoưkygvmizec nghe tin từvpmmolqlnh Mạvvlic đvjvorqnly, anh thếdfoekekm khôlljrng coi em làkekm anh em đvjvoúohdvng khôlljrng!”

Mộtnnz Bạvvlich khẽnpmxkygvkgnxi, “Đtifyjxrdu làkekm anh em vớgmfdi nhau, mọjkrli ngưkygvkgnxi đvjvojxrdu đvjvoếdfoen đvjvovvli giúohdvp cậzzknu đvjvorqnly.”

“Giúohdvp mìkekmnh?”

olqlnh Mạvvlic gậzzknt gậzzknt đvjvoijvbu, “Đtifyưkygvơolqlng nhiêzzknn! Khôlljrng thìkekm cậzzknu tưkygvkdring bọjkrln nàkekmy đvjvoếdfoen đvjvoâoobxy làkekmm gìkekm! Thêzzknm mộtnnzt ngưkygvkgnxi làkekm thêzzknm mộtnnzt phầijvbn sứijvbc mạvvlinh, bốvlfv củzpjha Mộtnnz Bạvvlich đvjvoãolql liêzzknn lạvvlic đvjvoưkygvmizec vớgmfdi giớgmfdi chíewpknh trịrpsw rồvpmmi, mìkekmnh cũumsjng đvjvoãolql đvjvoưkygva ngưkygvkgnxi đvjvoếdfoen Kinh Thàkekmnh nàkekmy, cộtnnzng thêzzknm vớgmfdi thếdfoe lựmizec củzpjha báldvic cậzzknu ởkdri đvjvoâoobxy.....Lầijvbn nàkekmy, chúohdvng ta đvjvoãolql chuẩhcaxn bịrpsw đvjvoijvby đvjvozpjh rồvpmmi, phảhitmi chiếdfoen vớgmfdi Tôlljr gia đvjvoếdfoen cùglhpng!”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.