Boss Trở Thành Chồng

Chương 672 :

    trước sau   
“ Ba lạgkeai khôaxahng cóuems chúmbbht lo lắetfhng nàxasso, khôaxahng sợutry bọrdrzn họrdrzrmnzm ra chứdjfung cứdjfu phạgkeam tộsyyni củiwwda ba, sau đetfhóuems trựrsrmc tiếwobjp đetfhem cáoxbzc ngưzfhmmeqii giam ởffkn quâzhjtn đetfhsyyni khôaxahng thoáoxbzt ra đetfhưzfhmutryc sao?”

muoro tháoxbzi gia cưzfhmmeqii ha hảcncx nhìrmnzn Tôaxah Nhiễjnmim, “ Cho nêrsrmn...... con vộsyyni vãmuor chạgkeay tớzwjsi đetfhâzhjty, làxassrmnz quan tâzhjtm ba sao?”

Mặgmcdt Tôaxah Nhiễjnmim biếwobjn sắetfhc, “ Ba nóuemsi bậnxvty gìrmnz đetfhóuems!”

muoro tháoxbzi gia sớzwjsm đetfhãmuor quen vớzwjsi vẻsgpx mặgmcdt lạgkeanh lùewdgng củiwwda Tôaxah Nhiễjnmim, lúmbbhc nàxassy nhìrmnzn mặgmcdt lạgkeanh củiwwda hắetfhn cũdhdyng cảcncxm thấrdrzy rấrdrzt vui, đetfhdjfua con trai nàxassy suy cho cùewdgng vẫzhjtn còlcryn quan tâzhjtm đetfhếwobjn lão giàxass nhưzfhm ôaxahng, ôaxahng còlcryn tưzfhmffknng rằpfqwng nếwobju nhưzfhm xảcncxy ra chuyệrjuvn, Tôaxah Nhiễjnmim ưzfhmzwjsc gìrmnz hắetfhn nhanh chóuemsng vàxasso tùewdg ngồlcryi.

Trong lòlcryng lãmuoro tháoxbzi gia ấrdrzm áoxbzp, đetfhưzfhma tay vỗcsvs vỗcsvs vai Tôaxah Nhiễjnmim, “ Con yêrsrmn tâzhjtm đetfhi, cho dùewdg bọrdrzn họrdrz muốcncxn gọrdrzi ba vềhuuo, ba cũdhdyng cóuems thểrdrz thuậnxvtn lợutryi bưzfhmzwjsc ra ngoàxassi.”

Lờmeqii củiwwda mấrdrzy ngưzfhmmeqii vừutrya dứdjfut, bêrsrmn đetfhóuems liềhuuon cóuems ngưzfhmmeqii hầzcsiu tiếwobjn đetfhếwobjn bẩzhjtm báoxbzo, “ Lãmuoro tháoxbzi gia lãmuoro tháoxbzi gia, ngưzfhmmeqii củiwwda quâzhjtn đetfhsyyni đetfhếwobjn, nóuemsi làxass muốcncxn triệrjuvu ngàxassi vàxassaxah quảcncxn gia qua hỏemoki chuyệrjuvn.”


muoro tháoxbzi gia đetfhdjfung lêrsrmn, “ Ngưzfhmmeqii tớzwjsi làxass ai?”

“ Làxass ta!”

Ngoàxassi cửxoqoa, Tiêrsrmu Quốcncxc Chíjugnnh bưzfhmzwjsc vàxasso vớzwjsi sắetfhc mặgmcdt lạgkeanh bănxvtng, “ Tôaxahmuoro tháoxbzi gia, phiềhuuon ôaxahng đetfhi vớzwjsi chúmbbhng tôaxahi mộsyynt chuyếwobjn.”

Đggchzcsiu ôaxahng màxassy lãmuoro tháoxbzi gia giậnxvtt mộsyynt cáoxbzi, “ cưzfhm nhiêrsrmn làxassm phiềhuuon Tiêrsrmu thủiwwd trưzfhmffknng, xem ra còlcryn rấrdrzt nểrdrz mặgmcdt Tôaxah mỗcsvsxassy.”

“ Đggchcncxi mặgmcdt vớzwjsi Tôaxahmuoro tháoxbzi gia, ai khôaxahng muốcncxn nểrdrz mặgmcdt ôaxahng ba phầzcsin!”

muoro tháoxbzi gia cưzfhmmeqii ha ha, “ Đggchi, khôaxahng phảcncxi muốcncxn tra hỏemoki sao, đetfhi thôaxahi!”

axah Vi Túmbbhc đetfhi theo sau lãmuoro tháoxbzi gia, cũng đetfhi theo qua đetfhóuems.

Mộsyynt đetfhxassn ngưzfhmmeqii rấrdrzt nhanh liềhuuon biếwobjn mấrdrzt trong mắetfht.

muoro tháoxbzi gia đetfhi rồlcryi, chỉujgi mộsyynt mìrmnznh Tôaxah Nhiễjnmim ởffkn trong phòlcryng củiwwda lãmuoro tháoxbzi gia, mộsyynt láoxbzt sau, cóuems ngưzfhmmeqii hầzcsiu đetfhi vàxasso, “ Lãmuoro gia, ôaxahng...... muốcncxn ởffkn đetfhâzhjty đetfhutryi luôaxahn sao?”

Mặgmcdt Tôaxah nhiễjnmim biếwobjn sắetfhc, “ Sao hảcncx, tôaxahi ởffkn đetfhâzhjty đetfhutryi ba tôaxahi trởffkn vềhuuo, chẳzcsing lẽdhdydhdyng khôaxahng đetfhưzfhmutryc?”

Ngưzfhmmeqii hầzcsiu sao dáoxbzm cãmuori vớzwjsi Tôaxah Nhiễjnmim, cuốcncxng quíjugnt xua tay lui xuốcncxng dưzfhmzwjsi.

“ Chờmeqi mộsyynt chúmbbht!”

“ Laõzcsi gia ôaxahng còlcryn cóuemsnxvtn dặgmcdn gìrmnzgkea?”


“ Cho ngưzfhmmeqii pha ấrdrzm tràxassrsrmn.”

“ Dạgkea!”

Khôaxahng ngoàxassi dựrsrmjugnnh củiwwda Tôaxah nhiễjnmim, ngưzfhmmeqii dâzhjtng tràxassxass Tiểrdrzu Mai, Tiểrdrzu Mai thấrdrzy trong phòlcryng khôaxahng cóuems ngưzfhmmeqii kháoxbzc, vừutrya róuemst tràxass cho Tôaxah Nhiễjnmim, vừutrya nhỏemok giọrdrzng nóuemsi, “ bìrmnznh hoa bêrsrmn cạgkeanh kệrjuvoxbzch làxass mộsyynt cáoxbzi cơhvkk quan, xoay vềhuuorsrmn tráoxbzi ba vòlcryng, làxassuems thểrdrz mởffkn kệrjuvoxbzch, tiểrdrzu thiếwobju gia vàxass tiểrdrzu tiểrdrzu thưzfhm chíjugnnh làxass bịpfqw giam bêrsrmn trong.”

axah nhiễjnmim gậnxvtt đetfhzcsiu khôaxahng đetfhrdrz lạgkeai dấrdrzu.

Tiểrdrzu Mai róuemst xong tràxass, cung kíjugnnh lui ra phíjugna sau mộsyynt bưzfhmzwjsc, lêrsrmn cao giọrdrzng, “Lãmuoro gia ôaxahng còlcryn gìrmnznxvtn dặgmcdn khôaxahng ạgkea?”

“ Hếwobjt rồlcryi, tôaxahi muốcncxn tựrsrmrmnznh ngồlcryi mộsyynt láoxbzt, ai cũdhdyng khôaxahng đetfhưzfhmutryc đetfhếwobjn quấrdrzy rầzcsiy!”

“ Dạgkea!”

Tiểrdrzu Mai liềhuuon nhanh chóuemsng ôaxahm lấrdrzy cáoxbzi mâzhjtm lui xuốcncxng, trong phòlcryng chỉujgilcryn lạgkeai mìrmnznh Tôaxah Nhiễjnmim.

axah nhiễjnmim thấrdrzy trong tầzcsim mắetfht mìrmnznh khôaxahng còlcryn ai, khẽdhdy đetfhgmcdt chélnbjn tràxass xuốcncxng, phảcncxng phấrdrzt vôaxah ýpnhc đetfhi qua đetfhi lạgkeai trong phòlcryng, mộsyynt hồlcryi sau vẫzhjtn khôaxahng nhìrmnzn thấrdrzy cóuems ngưzfhmmeqii hầzcsiu vàxasso, ôaxahng liềhuuon đetfhi đetfhếwobjn bêrsrmn cạgkeanh kệrjuvoxbzch.

Kệrjuvoxbzch nàxassy hắetfhn mỗcsvsi lầzcsin ôaxahng tớzwjsi đetfhhuuou nhìrmnzn thấrdrzy

Thếwobj nhưzfhmng...... vậnxvty màxass lạgkeai khôaxahng hềhuuo biếwobjt tớzwjsi phíjugna sau nóuemslcryn cóuemshvkk quan, bêrsrmn cạgkeanh kệrjuvoxbzch đetfhgmcdt mộsyynt bìrmnznh hoa củiwwda thờmeqii nhàxass Đggchưzfhmmeqing, Tôaxah Nhiễjnmim xoay vềhuuorsrmn tráoxbzi ba vòlcryng, kệrjuvoxbzch quảcncx nhiêrsrmn mởffkn ra mộsyynt lốcncxi cóuems thểrdrz cho mộsyynt ngưzfhmmeqii đetfhi vàxasso.

axah nhiễjnmim lắetfhc mìrmnznh mộsyynt cáoxbzi liềhuuon bưzfhmzwjsc vàxasso lốcncxi vàxasso.

Ôuokhng cứdjfu đetfhi thẳzcsing vềhuuo phíjugna trưzfhmzwjsc dọrdrzc theo đetfhưzfhmmeqing hầzcsim, đetfhi đetfhếwobjn tậnxvtn cùewdgng củiwwda cănxvtn phòlcryng, quảcncx nhiêrsrmn nhìrmnzn thấrdrzy Cảcncxnh Thụrsrmy vàxass Tiểrdrzu Thấrdrzt bịpfqw giam trong phòlcryng.


rsrmn nàxassy, Cảcncxnh Thụrsrmy vàxass Tiểrdrzu Thấrdrzt nghe đetfhưzfhmutryc tiếwobjng bưzfhmzwjsc châzhjtn vang lêrsrmn, lậnxvtp tứdjfuc cảcncxnh giáoxbzc nhìrmnzn qua.

Bọrdrzn họrdrz chưzfhma từutryng gặgmcdp qua Tôaxah Nhiễjnmim, lúmbbhc nàxassy đetfhưzfhmơhvkkng nhiêrsrmn cũng khôaxahng quen biếwobjt, chỉujgiewdgng áoxbznh mắetfht phòlcryng bịpfqw nhìrmnzn chẳzcsim chằpfqwm ôaxahng.

“ Hai cháoxbzu chíjugnnh làxass Cảcncxnh Thụrsrmy vàxass Tiểrdrzu Thấrdrzt, đetfhúmbbhng khôaxahng?”

“ Ôuokhng làxass ai?”

axah nhiễjnmim nhìrmnzn thấrdrzy hai đetfhdjfua trẻsgpx, tim sắetfhp bịpfqw tan chảcncxy, ôaxahng nhanh chóuemsng móuemsc từutry trong túmbbhi ra mộsyynt sợutryi dâzhjty kẽdhdym, đetfhi tớzwjsi cửxoqoa vàxass mởffkn khóuemsa củiwwda cănxvtn phòlcryng ra.

axahm nay ôaxahng có thêrsrm̉ đetfhếwobjn kịpfqwp thờmeqii nhưzfhm thếwobj, hoàxassn toàxassn đetfhhuuou nhờmeqixasso côaxahng củiwwda tiểrdrzu Mai.

Tiểrdrzu Mai nóuemsi cho ôaxahng biếwobjt lãmuoro tháoxbzi gia vàxassaxah Vi Túmbbhc vàxasso mậnxvtt đetfhgkeao, ôaxahng biếwobjt ngay lãmuoro tháoxbzi gia chắetfhc chắetfhn sắetfhp bắetfht đetfhzcsiu huấrdrzn luyệrjuvn hai đetfhdjfua trẻsgpxxassy, thủiwwd đetfhoạgkean củiwwda lãmuoro tháoxbzi gia ôaxahng quáoxbzzcsi rồlcryi, vìrmnz vậnxvty vộsyyni vàxassng liêrsrmn lạgkeac vớzwjsi Tiêrsrmu Lănxvtng vàxassaxah Tốcncx, đetfhrdrz hai ngưzfhmmeqii tụrsrmi nóuems nghĩjgzkoxbzch, dùewdgxassewdgng lýpnhc do gìrmnzdhdyng đetfhưzfhmutryc, mau chóuemsng cho ngưzfhmmeqii bêrsrmn quâzhjtn đetfhsyyni mang lãmuoro tháoxbzi gia vàxassaxah Vi Túmbbhc đetfhi, chỉujgi cầzcsin hai boss lớzwjsn bọrdrzn họrdrz khôaxahng ởffkn đetfhâzhjty, ôaxahng làxassm chuyệrjuvn gìrmnzdhdyng tiệrjuvn hơhvkkn nhiềhuuou.

xasszhjty giờmeqi, kếwobj hoạgkeach tạgkeam thờmeqii thàxassnh côaxahng, nhưzfhmng ai cũdhdyng khôaxahng biếwobjt lãmuoro tháoxbzi gia khi nàxasso sẽdhdy trởffkn vềhuuo, vìrmnz thếwobj thờmeqii gian rấrdrzt gấrdrzp.

axah nhiễjnmim sau khi mởffkn cửxoqoa phòlcryng, vừutrya đetfhpfqwnh nóuemsi chuyệrjuvn vớzwjsi Cảcncxnh Thụrsrmy vàxass Tiểrdrzu Thấrdrzt, nhưzfhmng áoxbznh mắetfht đetfhsyynt nhiêrsrmn bịpfqw hấrdrzp dẫzhjtn bởffkni tấrdrzm kíjugnnh ởffknuemsc tưzfhmmeqing, nhìrmnzn thấrdrzy mưzfhmmeqii mấrdrzy con rắetfhn đetfhsyync xanh xanh đetfhemok đetfhemokrsrmn trong đetfhóuems, Tôaxah Nhiễjnmim híjugnt vàxasso mộsyynt ngụrsrmm khíjugn lạgkeanh, sắetfhc mặgmcdt trởffknrsrmn lạgkeanh bănxvtng trong nháoxbzy mắetfht.

“ Tôaxahmuoro đetfhzcsiu...... Cóuems phảcncxi dùewdgng thứdjfuxassy đetfhcncxi phóuemsoxbzc cháoxbzu khôaxahng?”

Cảcncxnh Thụrsrmy ngạgkeac nhiêrsrmn hơhvkki nghi ngờmeqi nhìrmnzn Tôaxah nhiễjnmim.

axah nhiễjnmim giậnxvtn đetfhếwobjn siếwobjt chặgmcdt nắetfhm đetfhrdrzm! Ôuokhng biếwobjt thủiwwd đetfhoạgkean tàxassn nhẫzhjtn củiwwda lãmuoro tháoxbzi gia, thếwobj nhưzfhmng khôaxahng ngờmeqi tớzwjsi, ôaxahng ta đetfhcncxi xửxoqo vớzwjsi hai đetfhdjfua trẻsgpx mớzwjsi táoxbzm tuổhuuoi nàxassy cũdhdyng cóuems thểrdrzxassm ra nhữpcrgng chuyệrjuvn nàxassy, Tôaxah Nhiễjnmim đetfhi đetfhếwobjn cạgkeanh Cảcncxnh Thụrsrmy vàxass Tiểrdrzu Thấrdrzt, khẩzhjtn trưzfhmơhvkkng nhìrmnzn tụrsrmi nhỏemok, “ Cáoxbzc cháoxbzu cóuems bịpfqw thưzfhmơhvkkng khôaxahng? Cóuems bịpfqw trúmbbhng đetfhsyync khôaxahng?”

“ Khôaxahng cóuems!” Cảcncxnh Thụrsrmy cảcncxm nhậnxvtn đetfhưzfhmutryc Tôaxah Nhiễjnmim khôaxahng cóuems áoxbzc ýpnhc, nhịpfqwn khôaxahng đetfhưzfhmutryc hỏemoki thănxvtm, “Ôuokhng rốcncxt cuộsyync làxass ai!”


axah nhiễjnmim chỉujgi lo sốcncxt ruộsyynt, vậnxvty màxass lạgkeai quêrsrmn mấrdrzt giớzwjsi thiệrjuvu bảcncxn thâzhjtn, lúmbbhc nàxassy nhìrmnzn áoxbznh mắetfht phòlcryng bịpfqw củiwwda hai nhóuemsc, vộsyyni vàxassng nóuemsi, “ Cáoxbzc cháoxbzu đetfhutryng sợutry, ôaxahng sẽdhdy khôaxahng làxassm tổhuuon thưzfhmơhvkkng cáoxbzc cháoxbzu, ôaxahng tớzwjsi đetfhrdrz cứdjfuu cáoxbzc cháoxbzu, ôaxahng làxass ôaxahng ngoạgkeai củiwwda cáoxbzc cháoxbzu.”

“ Ôuokhng ngoạgkeai?”

“ Đggchúmbbhng, ôaxahng làxass ba ruộsyynt củiwwda mẹhuuooxbzc cháoxbzu!”

“ Tôaxahmuoro đetfhzcsiu kia làxass ba củiwwda ôaxahng?”

Cho dùewdgaxah Nhiễjnmim rấrdrzt khôaxahng muốcncxn thừutrya nhậnxvtn, nhưzfhmng cũdhdyng khôaxahng thểrdrz khôaxahng gậnxvtt đetfhzcsiu, “ đetfhúmbbhng vậnxvty!”

“ Ôuokhng làxass con ôaxahng ta, tôaxahi vàxass Tiểrdrzu Thấrdrzt lấrdrzy gìrmnz đetfhrdrz tin ôaxahng!”

axah Nhiễjnmim cưzfhmmeqii khổhuuo, “ Ôuokhng biếwobjt Tôaxahmuoro đetfhzcsiu cóuems lẽdhdy đetfhãmuor tổhuuon thưzfhmơhvkkng cáoxbzc cháoxbzu, nhưzfhmng ôaxahng thậnxvtt sựrsrm sẽdhdy khôaxahng làxassm tổhuuon thưzfhmơhvkkng cáoxbzc cháoxbzu đetfhâzhjtu, ôaxahng làxass đetfhưzfhmutryc ba mẹhuuooxbzc cháoxbzu nhờmeqi tớzwjsi cứdjfuu cáoxbzc cháoxbzu ra...... Làxass ôaxahng thảcncx tin cho họrdrz, cho nêrsrmn hiệrjuvn giờmeqiaxahmuoro đetfhzcsiu bịpfqw đetfhgkeai gia gia cáoxbzc cháoxbzu mang đetfhi rồlcryi, bọrdrzn họrdrz tạgkeam thờmeqii khôaxahng cóuemsffknaxah gia, cho nêrsrmn...... hiệrjuvn giờmeqixasshvkk hộsyyni tốcncxt nhấrdrzt, nếwobju nhưzfhmoxbzc cháoxbzu chịpfqwu tin ôaxahng mộsyynt lầzcsin, íjugnt nhấrdrzt, cơhvkk hộsyyni chạgkeay thoáoxbzt củiwwda cáoxbzc cháoxbzu sẽdhdy lớzwjsn mộsyynt chúmbbht!”

Lầzcsin nàxassy Cảcncxnh Thụrsrmy khôaxahng do dựrsrm, “ đetfhưzfhmutryc, chúmbbhng tôaxahi đetfhi theo ôaxahng!”

Tin tưzfhmffknng vàxasso ngưzfhmmeqii nàxassy íjugnt nhấrdrzt còlcryn cóuems thểrdrzuemshvkk hộsyyni nhìrmnzn thấrdrzy ba mẹhuuo, thếwobj nhưzfhmng nếwobju nhưzfhm khôaxahng đetfhi...... cậnxvtu khôaxahng biếwobjt lầzcsin tiếwobjp theo chờmeqi đetfhutryi cậnxvtu vàxass tTiểrdrzu Thấrdrzt sẽdhdyxassoxbzi gìrmnz.

ewdg sao kếwobjt quảcncx cũng sẽdhdy khôaxahng tệrjuvhvkkn!

Thay vìrmnz nhưzfhm thếwobj, khôaxahng bằpfqwng đetfháoxbznh cưzfhmutryc mộsyynt lầzcsin!

axah Nhiễjnmim rốcncxt cuộsyync hiểrdrzu đetfhưzfhmutryc tạgkeai sao lãmuoro tháoxbzi gia khôaxahng thảcncx Cảcncxnh Thụrsrmy vàxass Tiểrdrzu Thấrdrzt rồlcryi, đetfhdjfua trẻsgpx Cảcncxnh Thụrsrmy nàxassy...... thậnxvtt sựrsrm rấrdrzt thôaxahng minh, ra quyếwobjt đetfhpfqwnh dứdjfut khoáoxbzt vàxass kiêrsrmn quyếwobjt, tuyệrjuvt đetfhcncxi làxass ngưzfhmmeqii dẫzhjtn đetfhzcsiu khóuemsuems đetfhưzfhmutryc.

“ Đggchi thôaxahi!”

“ Cháoxbzu...... đetfhi khôaxahng đetfhưzfhmutryc......” hiệrjuvn giờmeqi hai châzhjtn củiwwda Tiểrdrzu Thấrdrzt vẫzhjtn bủiwwdn rủiwwdn, cănxvtn bảcncxn đetfhdjfung khôaxahng nổhuuoi.

“ Em tôaxahi nóuems bịpfqw dọrdrza sợutry rồlcryi.”

“ Khôaxahng sao!” Tôaxah nhiễjnmim đetfhưzfhma tay ôaxahm Tiểrdrzu Thấrdrzt từutry trêrsrmn giưzfhmmeqing xuốcncxng, “ Ôuokhng ngoạgkeai ôaxahm cháoxbzu đetfhi.”

axah Nhiễjnmim ôaxahm Tiểrdrzu Thấrdrzt, Cảcncxnh Thụrsrmy theo sáoxbzt phíjugna sau bọrdrzn họrdrz, ba ngưzfhmmeqii rấrdrzt nhanh liềhuuon ra khỏemoki mậnxvtt đetfhgkeao, mớzwjsi từutry trong mậnxvtt đetfhgkeao đetfhi ra, tim Tôaxah Nhiễjnmim tâzhjtm máoxbzt nguộsyyni lạgkeanh.

Phòlcryng củiwwda lãmuoro tháoxbzi gia, đetfhãmuor bịpfqw ngưzfhmmeqii hầzcsiu vâzhjty kíjugnn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.