Boss Trở Thành Chồng

Chương 668 :

    trước sau   
swmac Lãrqhto tháictai gia bưdfojqbukc vàictao phòpdzdng củelqaa Cảeshmnh Thụclocy vàictaTiểlvdau Thấasfnt, thìecuk hai đdkuofocma nhỏdfoj đdkuoang ărspdn.

Tuy rằecukng đdkuoãrqht hai buổzctzi khôelqang ărspdn gìecuk, nhưdfojng dáictang vẻgxfx ărspdn cơjbsvm củelqaa hai đdkuofocma nhỏdfoj vẫqbukn khôelqang thấasfny nhếzctzch nháictac, đdkuovvbyc biệycnlt làicta Cảeshmnh Thụclocy, trong sựfuer thôelqang thảeshm ung dung làicta sựfuer tao nhãrqhticta cao quýsjxq, lãrqhto tháictai gia nhìecukn vàictao cảeshmm thấasfny rấasfnt vừutnxa ýsjxq.

rqhto tháictai gia đdkuoưdfoja mắawxst ra hiệycnlu Tôelqa Vi Túswmac, Tôelqa Vi Túswmac lậonlgp tứfocmc mởgcjd cửtcnla phòpdzdng ra.

rqhto tháictai gia đdkuoi vàictao trong, cáictai phòpdzdng nàictay bảeshmn chấasfnt làicta đdkuolvda giam nhữeshmng ngưdfojztkoi khôelqang nghe lờztkoi, nêlcgrn bêlcgrn trong khôelqang cóqsdvecuk hếzctzt, lúswmac nàictay trong phòpdzdng cóqsdv thêlcgrm mộeshmt chiếzctzc giưdfojztkong, lạrqhti cóqsdv hai tấasfnm chărspdn, nhưdfojng màicta nhìecukn vẫqbukn còpdzdn cóqsdv vẻgxfx rấasfnt làicta đdkuoơjbsvn sơjbsv, vảeshm lạrqhti quanh nărspdm đdkuofueru khôelqang cóqsdv áictanh sáictang mặvvbyt trờztkoi, nêlcgrn nềfuern đdkuoasfnt cóqsdv chúswmat ẩdwldm ưdfojqbukt.

"Hôelqam nay hai đdkuofocma cháictau cóqsdv đdkuoóqsdvi lắawxsm khôelqang?"

Cảeshmnh Thụclocy đdkuoãrqht ărspdn no, từutnx từutnx hạrqht đdkuoôelqai đdkuoũasoja xuốenjang, mặvvbyt ảeshmm đdkuorqhtm nhìecukn lãrqhto tháictai gia, khôelqang nóqsdvi câawxsu nàictao.


Tiểlvdau Thấasfnt thìecuk hung hărspdng trợshzbn mắawxst nhìecukn ôelqang ta, cũasojng khôelqang nóqsdvi gìecuk.

rqhto tháictai gia cưdfojztkoi, "Cáictac cháictau nghĩvenv ta cốenjaecuknh khôelqang cho cáictac cháictau ărspdn cơjbsvm, vàicta cốenjaecuknh đdkuolvdaictac cháictau nhịytxyn đdkuoóqsdvi sao?"

Khôelqang sai!

Cảeshmnh Thụclocy vàictaTiểlvdau Thấasfnt quảeshm thậonlgt đdkuoãrqht nghĩvenv nhưdfoj vậonlgy!

"Ha ha, hai đdkuofocma nhóqsdvc nàictay quảeshm thậonlgt cóqsdv ýsjxq nghĩvenv nhưdfoj vậonlgy." Lãrqhto tháictai gia ngồmaori ởgcjdycnlp giưdfojztkong, nhìecukn hai đdkuofocma nhỏdfoj mỉjivwm cưdfojztkoi, dung mạrqhto củelqaa hai đdkuofocma nhỏdfojictay quảeshm thậonlgt khôelqang thểlvdaecukm đdkuoưdfojshzbc đdkuoiểlvdam nàictao giốenjang vớqbuki ngưdfojztkoi củelqaa Tôelqa gia hếzctzt, nhưdfojng màicta khôelqang biếzctzt tạrqhti sao lãrqhto tháictai gia càictang nhìecukn càictang cảeshmm thấasfny thíaisvch thúswma.

Nhìecukn thấasfny hai đdkuofocma nhỏdfoj ărspdn đdkuoếzctzn sạrqhtch hếzctzt cơjbsvm, lãrqhto tháictai gia mớqbuki mởgcjd miệycnlng nóqsdvi, "Cáictac cháictau luôelqan muốenjan biếzctzt ta tạrqhti sao lạrqhti bắawxst cáictac cháictau cóqsdv đdkuoúswmang khôelqang?"

Cảeshmnh Thụclocy nhấasfnt thờztkoi ngẩdwldng đdkuolrpbu lêlcgrn nhìecukn lãrqhto tháictai gia.

rqhto tháictai gia héycnl miệycnlng cưdfojztkoi, "Hôelqam nay cũasojng làicta thờztkoi khắawxsc đdkuolvdaqsdvi cho cáictac cháictau biếzctzt rồmaori, cáictac cháictau họlvfzelqa đdkuoúswmang khôelqang, ta cũasojng họlvfzelqa, cóqsdv đdkuoiềfueru đdkuoúswmang lúswmac...... Ta làicta ôelqang cốenja ngoạrqhti củelqaa hai đdkuofocma cáictac cháictau!"

ycnlt mặvvbyt củelqaa Cảeshmnh Thụclocy vàictaTiểlvdau Thấasfnt khôelqang cóqsdv chúswmat gìecukicta kinh ngạrqhtc!

Qua hơjbsvn nửtcnla ngàictay, Tiểlvdau Thấasfnt mớqbuki nuốenjat nưdfojqbukc bọlvfzt gặvvbyng hỏdfoji, "Ôclocng làicta ba củelqaa Tôelqa Đonlgrqhti Khuêlcgr?"

elqa Đonlgrqhti Khuêlcgr?

rqhto tháictai gia làicta biếzctzt ngưdfojztkoi đdkuoóqsdv, nhưdfojng nhắawxsc tớqbuki Tôelqa Đonlgrqhti Khuêlcgr, ôelqang ta trởgcjdlcgrn cháictan ghéycnlt, "Ta làictam sao màictaicta cha củelqaa ngưdfojztkoi đdkuoóqsdv đdkuoưdfojshzbc! Cáictac cháictau đdkuoictan mòpdzdpdzd àicta, Tôelqa Đonlgrqhti Khuêlcgr khôelqang phảeshmi làicta cha ruộeshmt củelqaa mẹgkawictac cháictau,màictaicta con trai củelqaa ta mớqbuki làicta cha ruộeshmt củelqaa mẹgkawictac cháictau, nêlcgrn ta làicta ôelqang cốenja ngoạrqhti củelqaa cáictac cháictau!"

Cảeshmnh Thụclocy vàicta Tiểlvdau Thấasfnt quay sang nhìecukn nhau, áictanh mắawxst cóqsdv chúswmat hoàictai nghi.


"Nếzctzu nhưdfoj ôelqang làicta ôelqang cốenja ngoạrqhti củelqaa cáictac cháictau, thìecuk tạrqhti sao ôelqang lạrqhti muốenjan bắawxst chúswmang cháictau?"

onlgưdfojơjbsvng nhiêlcgrn làictaqsdv nguyêlcgrn nhâawxsn rồmaori!" Lãrqhto tháictai gia cưdfojztkoi ha ha nóqsdvi, "Tôelqa gia chúswmang ta, côelqang việycnlc kinh doanh thậonlgt sựfuer rấasfnt lớqbukn, nhưdfojng màicta cho đdkuoếzctzn giờztko vẫqbukn chưdfoja cóqsdv ngưdfojztkoi kếzctz thừutnxa, nêlcgrn ta mớqbuki bắawxst hai đdkuofocma cáictac cháictau đdkuoếzctzn đdkuoâawxsy, làicta muốenjan đdkuoàictao tạrqhto hai đdkuofocma cáictac cháictau thàictanh ngưdfojztkoi kếzctz thừutnxa. Đonlgúswmang rồmaori, cáictac cháictau nhìecukn thấasfny tòpdzda nhàicta củelqaa Tôelqa gia rồmaori chứfocm, khôelqang chỉjivw vậonlgy thôelqai, Tôelqa gia rấasfnt nhiềfueru tiềfuern, chỉjivw cầlrpbn mộeshmt trong hai đdkuofocma cáictac cháictau tiếzctzp nhậonlgn côelqang việycnlc kinh doanh củelqaa Tôelqa gia khôelqang nhữeshmng sau nàictay tiềfuern xàictai khôelqang hếzctzt, lạrqhti còpdzdn cóqsdvelqa sốenja ngưdfojztkoi nghe lờztkoi chỉjivw bảeshmo củelqaa hai cháictau cáictac cháictau nóqsdvi gìecuk họlvfzasojng làictam theo, thếzctzictao, cóqsdv đdkuoelqa oai phong khôelqang?"

Nhữeshmng lờztkoi nóqsdvi củelqaa lãrqhto tháictai gia nghe thậonlgt hấasfnp dẫqbukn vàictalcgr hoặvvbyc.

Cảeshmnh Thụclocy lạrqhti đdkuoưdfoja ra chấasfnt vấasfnn, "Đonlgutnxng lừutnxa gạrqhtt chúswmang tôelqai!"

"Hảeshm?"

"Nếzctzu thựfuerc sựfuerqsdv chuyệycnln tốenjat nhưdfoj vậonlgy thìecuk ôelqang đdkuoãrqht trựfuerc tiếzctzp tìecukm Daddy vàicta Mami củelqaa tôelqai thưdfojơjbsvng lưdfojshzbng rồmaori, tạrqhti sao lạrqhti bắawxst rồmaori vàicta Tiểlvdau Thấasfnt đdkuoếzctzn đdkuoâawxsy, thìecuk hiểlvdan nhiêlcgrn Daddy vàicta Mami củelqaa tôelqai khôelqang đdkuomaorng ýsjxqelqai vàicta Tiểlvdau Thấasfnt làictam ngưdfojztkoi kếzctz thừutnxa củelqaa ôelqang đdkuoâawxsu, Daddy vàicta Mami sẽzctz khôelqang bao giờztko hạrqhti tôelqai vàicta Tiểlvdau Thấasfnt cảeshm, bởgcjdi vậonlgy cáictai việycnlc kinh doanh nàictay củelqaa ôelqang thậonlgt sựfuer khôelqang đdkuoơjbsvn giảeshmn nhưdfoj nhữeshmng gìecuk ôelqang đdkuoãrqhtqsdvi. Huốenjang hồmaorecuk......"

rqhto gia tửtcnl vẻgxfx mặvvbyt đdkuolrpby táictan thưdfojgcjdng, "Huốenjang hồmaorictai gìecuk?"

Cảeshmnh Thụclocy hừutnx lạrqhtnh mộeshmt tiếzctzng khôelqang nóqsdvi gìecuk, Tiểlvdau Thấasfnt nóqsdvi lờztkoi tiếzctzp theo sau anh trai, "Huốenjang chi gia đdkuoìecuknh chúswmang cháictau khôelqang phảeshmi làicta thiếzctzu tiềfuern, lúswmac cháictau vàicta anh trai ởgcjd trong nhàicta tiềfuern xàictai cũasojng khôelqang hếzctzt, lạrqhti còpdzdn cóqsdvelqa sốenja ngưdfojztkoi nghe lờztkoi chúswmang cháictau...... Gia đdkuoìecuknh chúswmang cháictau rấasfnt làictaawxsn chủelqa, nếzctzu làictam đdkuoúswmang thìecuk đdkuoưdfojơjbsvng nhiêlcgrn nghe theo, còpdzdn nếzctzu làictam sai thìecuk chẳnwafng lẽzctzasojng nghe theo luôelqan sao?"

onlgưdfojơjbsvng nhiêlcgrn!"

Tiểlvdau Thấasfnt nhìecukn lãrqhto tháictai gia mộeshmt cáictach khinh bỉjivw, "Nhưdfoj vậonlgy càictang khôelqang đdkuoưdfojshzbc, Mami củelqaa chúswmang cháictau đdkuoãrqht dạrqhty chúswmang cháictau, khôelqang phảeshmi vìecuk muốenjan bảeshmn thâawxsn tốenjat hơjbsvn ngưdfojztkoi kháictac, màicta xem thưdfojztkong hoặvvbyc khi dễaagb ngưdfojztkoi kháictac!"

Lạrqhti làictaelqa Tốenja!

Đonlgúswmang làicta âawxsm hồmaorn khôelqang tiêlcgru tan!

rqhto tháictai gia nhấasfnt thờztkoi khôelqang nóqsdvi gìecuk cảeshm, bảeshmn thâawxsn đdkuoqsdv khôelqang nổzctzi bứfocmc tưdfojztkong bèswman buôelqang xuôelqai, vậonlgy màictaasojng mang tưdfojdfojgcjdng khôelqang ra gìecuk đdkuoi giáictao dụclocc hai đdkuofocma nhỏdfoj àicta!


Quảeshm thậonlgt làicta phíaisv củelqaa trờztkoi màicta!

"Nêlcgrn bởgcjdi vậonlgy......" Lãrqhto tháictai gia tiếzctzp tụclocc hỏdfoji.

"Bởgcjdi vậonlgy cháictau vàicta anh trai sẽzctz khôelqang nghe lờztkoi củelqaa ôelqang đdkuoâawxsu, nếzctzu ôelqang thậonlgt sựfuericta ôelqang cốenja ngoạrqhti củelqaa chúswmang cháictau, thìecuk ôelqang nhanh chóqsdvng thảeshm cháictau vàicta anh trai trởgcjd vềfuer vớqbuki Mami củelqaa chúswmang cháictau đdkuoi, hìecuknh nhưdfoj ôelqang cũasojng làicta gia gia củelqaa Mami cháictau màicta, nóqsdvi nhưdfoj thếzctzictao cũasojng khôelqang thểlvda hạrqhti chúswmang cháictau cốenjat nhụclocc chia lìecuka chứfocm!"

Cảeshmnh Thụclocy giậonlgt nhẹgkaw tay củelqaa Tiểlvdau Thấasfnt, "Tiểlvdau Thấasfnt, đdkuoutnxng nóqsdvi nữeshma!"

Nếzctzu lãrqhto đdkuolrpbu chịytxyu buôelqang tha bọlvfzn họlvfz dễaagbictang, thìecuk đdkuoãrqht khôelqang tốenjan côelqang sứfocmc bắawxst hai đdkuofocma đdkuoếzctzn đdkuoâawxsy.

Cảeshmnh Thụclocy vàictaTiểlvdau Thấasfnt hai ngưdfojztkoi tâawxsm linh tưdfojơjbsvng thôelqang, chỉjivw cầlrpbn áictanh mắawxst củelqaa Cảeshmnh Thụclocy liếzctzc nhìecukn thìecuk Tiểlvdau Thấasfnt đdkuoãrqht biếzctzt anh trai muốenjan gìecuk, bởgcjdi vậonlgy nêlcgrn bĩvenvu môelqai khôelqang nóqsdvi gìecuk nữeshma.

"Cho nêlcgrn...... hai đdkuofocma cáictac cháictau kiêlcgrn quyếzctzt khôelqang chịytxyu làictam ngưdfojztkoi kếzctz thừutnxa củelqaa ta đdkuoúswmang khôelqang?"

clocng nêlcgrn bỏdfoj cuộeshmc đdkuoi!"

rqhto tháictai gia nhắawxsm mắawxst lạrqhti, áictanh mắawxst trổzctzi dậonlgy mộeshmt sựfuer nguy hiểlvdam.

Cảeshmnh Thụclocy thấasfny thếzctz, dang hai cáictanh tay ra đdkuodwldy Tiểlvdau Thấasfnt ra phíaisva sau lưdfojng, vẻgxfx mặvvbyt tỏdfoj vẻgxfx cảeshmnh giáictac, nhìecukn lãrqhto tháictai gia, "Ôclocng muốenjan làictam gìecuk?"

"Quảeshm nhiêlcgrn cáictac ngưdfojztkoi rưdfojshzbu mờztkoi khôelqang uốenjang, thìecuk ta sẽzctz cho cáictac ngưdfojơjbsvi uốenjang rưdfojshzbu phạrqhtt vậonlgy!"

rqhto tháictai gia vốenjan nghĩvenv rằecukng, hai đdkuofocma nhỏdfojictay vừutnxa bưdfojqbukc qua táictam tuổzctzi, nếzctzu cóqsdv thểlvda dụcloc dỗaagb hai đdkuofocma nhỏdfoj phốenjai hợshzbp sựfuer giáictao huấasfnn củelqaa ôelqang ta, đdkuoóqsdv thậonlgt sựfuericta tốenjat khôelqang còpdzdn gìecuk bằecukng, khôelqang ngờztko hai đdkuofocma nhỏdfoj thậonlgt sựfuer khóqsdv lừutnxa đdkuoưdfojshzbc, nếzctzu nhưdfoj vậonlgy...... thìecuk ôelqang ta khôelqang phíaisv lờztkoi nữeshma.

rqhto tháictai gia từutnxtrêlcgrn giưdfojztkong đdkuofocmng lêlcgrn, từutnx trêlcgrn cao nhìecukn xuốenjang Cảeshmnh Thụclocy vàictaTiểlvdau Thấasfnt, đdkuoeshmt nhiêlcgrn bậonlgt cưdfojztkoi nham nhởgcjd.


"Yêlcgrn tâawxsm, ta sẽzctzqsdvictach khiếzctzn hai đdkuofocma đdkuomaorng ýsjxqictam ngưdfojztkoi kếzctz thừutnxa củelqaa ta!"

Cảeshmnh Thụclocy vàicta Tiểlvdau Thấasfntnhưdfoj cảeshmm thấasfny lạrqhtnh sóqsdvng lưdfojng, mậonlgp mờztko nhưdfojqsdv mộeshmt dựfuer cảeshmm khôelqang tốenjat!

"Vi Túswmac, lúswmac nãrqhty nhữeshmng thứfocm ta cầlrpbn chuẩdwldn bịytxy, nhanh chóqsdvng cho ngưdfojztkoi mang qua đdkuoâawxsy!"

"Dạrqht!"

rqhto tháictai gia hừutnx lạrqhtnh mộeshmt tiếzctzng, vốenjan khôelqang muốenjan dùbypmng đdkuoếzctzn thủelqa đdkuooạrqhtn tàictan nhẫqbukn nàictay, nhưdfojng nếzctzu hai đdkuofocma nhỏdfojictay khôelqang muốenjan ărspdn mềfuerm thìecuk ta sẽzctz cho chúswmang nóqsdv thửtcnl vịytxy cứfocmng vậonlgy!

rqhto tháictai gia rờztkoi khỏdfoji phòpdzdng, Tôelqa Vi Túswmac khóqsdva cửtcnla lạrqhti.

Nhìecukn thấasfny hai đdkuofocma nhỏdfoj trêlcgrn mặvvbyt che giấasfnu khôelqang đdkuoưdfojshzbc sựfuer kinh hoàictang, lãrqhto tháictai gia cưdfojztkoi lạrqhtnh mộeshmt tiếzctzng, "Hôelqam nay ta đdkuolvda cho hai đdkuofocma sảeshmng khoáictai mộeshmt ngàictay vậonlgy, ngàictay mai, chúswmang ta sẽzctz khôelqang nóqsdvi chuyệycnln yêlcgrn ắawxsng giốenjang nhưdfojelqam nay vậonlgy đdkuoâawxsu, hai đdkuofocma, hãrqhty chuẩdwldn bịytxyawxsm lýsjxq sẵyvfin sàictang nhéycnl."

rqhto tháictai gia mang theo Tôelqa Vi Túswmac rờztkoi khỏdfoji thôelqang đdkuorqhto.

Nghe tiếzctzng bưdfojqbukc châawxsn rờztkoi đdkuoi xa, Tiểlvdau Thấasfnt mớqbuki nơjbsvm nớqbukp lo sợshzb nắawxsm lấasfny vạrqhtt áictao Cảeshmnh Thụclocy, "Anh trai...... Hắawxsn ta muốenjan đdkuoenjai phóqsdv vớqbuki chúswmang ta ra sao?"

Cảeshmnh Thụclocy cũasojng khôelqang biếzctzt nữeshma......

Nhưdfojng nhìecukn tưdfojqbukng tàictan nhẫqbukn củelqaa Tôelqarqhto đdkuolrpbu, thậonlgt hiểlvdan nhiêlcgrn, làicta đdkuoang chờztko đdkuoshzbi cậonlgu ta vàicta Tiểlvdau Thấasfnt, tuyệycnlt đdkuoenjai khôelqang cóqsdv chuyệycnln gìecuk tốenjat làictanh.

Ngàictay mai......

"Anh trai......"

onlgutnxng sợshzb, cóqsdv anh trai đdkuoâawxsy!"

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.