Boss Trở Thành Chồng

Chương 659 :

    trước sau   
Tuy nhiêogqwn, khôkahang lâwxuju sau đflooódeja, đflooyrvli trưgusapuefng trẻnrel nhưgusa tráidtli càjedu trong hộyrvlp, hoàjedun toàjedun mấblmct tinh thầkphln.

Khi anh quay lạaorri lầkphln nữzjfsa, bêogqwn cạaorrnh mang theo vàjedui ngưgusaixldi mặkahac đflooncthng phụuqpjc y nhưgusa anh.

Mởpuef cửlsvqa xe, Cảblmcnh Thuỵonuzjedu Tiểfmdgu Thấblmct cảblmcnh giáidtlc nhìkmkpn mấblmcy ngưgusaixldi đflooódeja.

Đcyzxyrvli trưgusapuefng trẻnrel thởpuefjedui, “Đcyzxâwxujy làjedu cấblmcp trêogqwn củjedua chúxalg, bọaruvn họaruv sẽxalg đflooíievxch thâwxujn đflooưgusaa hai đflooshhza vềuabp nhàjedu.”

Đcyzxyrvli trưgusapuefng buồncthn bựloawc đflooếjcgbn muốxalgn chếjcgbt.

Cảblmcm thấblmcy bảblmcn thâwxujn rấblmct khôkahang dễiqgmjedung lậyrvlp đflooưgusaxlyxc đflooaorri côkahang, kếjcgbt quảblmc cấblmcp trêogqwn lạaorri nhậyrvln đflooưgusaxlyxc tin nhanh nhưgusa vậyrvly tíievxnh cưgusafaevp côkahang, lúxalgc nàjeduy nếjcgbu làjedu ai cũmmakng muốxalgn ódejai máidtlu.


“Hai đflooshhza xuốxalgng xe đflooi theo chúxalg.”

Cảblmcnh Thuỵonuzjedu Tiểfmdgu Thấblmct nhìkmkpn nhau, nắrsvrm chặkahat ghếjcgb dựloawa đfloojnqang sau, khôkahang ngừupying lắrsvrc đflookphlu, “Khôkahang đflooưgusaxlyxc, chúxalgng con muốxalgn chúxalg cảblmcnh sáidtlt nàjeduy đflooưgusaa vềuabp!”

Cậyrvlu vừupyia mớfaevi gọaruvi đflooiệczqtn thoạaorri cho ba khôkahang bao lâwxuju, ngưgusaixldi củjedua cha chắrsvrc chắrsvrn khôkahang nhanh nhưgusa vậyrvly, vớfaevi lạaorri nếjcgbu làjedu ngưgusaixldi củjedua ba, nhấblmct đfloounqknh việczqtc đflookphlu tiêogqwn làjedum làjedu chứshhzng minh thâwxujn phậyrvln, nhưgusang nhữzjfsng ngưgusaixldi nàjeduy khôkahang làjedum vậyrvly, vớfaevi lạaorri bìkmkpnh thưgusaixldng cảblmcnh sáidtlt đflooi côkahang táidtlc ngoạaorri tuyếjcgbn, cấblmcp trêogqwn làjedum sao códeja thểfmdg nhậyrvln đflooưgusaxlyxc thôkahang tin nhanh nhưgusa vậyrvly đflooưgusaxlyxc?

Mấblmcy ngưgusaixldi vừupyia đflooếjcgbn nàjeduy quáidtl đflooáidtlng nghi.

Cảblmcnh Thuỵonuzjedu Tiểfmdgu Thấblmct kiêogqwn quyếjcgbt khôkahang xuốxalgng xe, “Chúxalgng con khôkahang muốxalgn chúxalg đflooưgusaa, chúxalgng con muốxalgn chúxalg cảblmcnh sáidtlt nàjeduy đflooưgusaa!”

Cảblmcnh sáidtlt trẻnrel thấblmcy vậyrvly, khôkahang nhịunqkn đflooưgusaxlyxc nódejai, “Hay làjedu vẫdxahn làjedukahai đflooưgusaa…”

Lờixldi củjedua anh vẫdxahn chưgusaa nódejai xong, bịunqk áidtlnh mắrsvrt lạaorrnh lùapfyng củjedua cấblmcp trêogqwn ngắrsvrt lờixldi!

Quan lớfaevn 1 cấblmcp ézjfsp chếjcgbt ngưgusaixldi màjedu, đflooyrvli trưgusapuefng trẻnrel lậyrvlp tứshhzc khôkahang nódejai nữzjfsa.

“Nếjcgbu cáidtlc con khôkahang chịunqku xuốxalgng xe, vậyrvly tiểfmdgu Lýaorr … cậyrvlu kêogqwu ngưgusaixldi củjedua cậyrvlu xuốxalgng xe, chúxalgng tôkahai láidtli xe nàjeduy đflooưgusaa chúxalgng vềuabp.”

Đcyzxyrvli trưgusapuefng khôkahang kiêogqwn nhẫdxahn, chỉdqkjdeja thểfmdg gậyrvlt đflookphlu đflooáidtlp ứshhzng, “Vâwxujng!”

“Anh…”

Cảblmcnh Thuỵonuzievxt sâwxuju 1 hơlsvqi, “Đcyzxxlyxi tíievx!”

“Sao rồncthi?”


“Chúxalgng tôkahai xuốxalgng xe!”

Phódeja cụuqpjc trưgusapuefng gậyrvlt đflookphlu, cảblmcm thấblmcy vui vìkmkp sựloaw phốxalgi hợxlyxp củjedua hai đflooshhza nhỏlqer.

Cảblmcnh Thuỵonuz đflooưgusaa tay mởpuef cửlsvqa, 1 bêogqwn chậyrvlm rãonuzi xuốxalgng xe, 1 bêogqwn nhỏlqer tiếjcgbng căjcgbn dặkahan Tiểfmdgu Thấblmct, “Đcyzxxlyxi tíievx sau khi xuốxalgng xe, em tìkmkpm cơlsvq hộyrvli chạaorry trốxalgn, ba vàjedu mẹblmc chắrsvrc đflooang trêogqwn đflooưgusaixldng tớfaevi.”

“Vậyrvly anh thìkmkp sao?”

“Anh sẽxalgkmkpm cáidtlch kháidtlc bỏlqer trốxalgn.”

Hai đflooshhza nhỏlqer chậyrvlm chạaorrp xuốxalgng xe, phódeja cụuqpjc trưgusapuefng lậyrvlp tứshhzc kêogqwu ngưgusaixldi mởpuef cửlsvqa, Cảblmcnh Thuỵonuzjedu Tiểfmdgu Thấblmct chậyrvlm rãonuzi đflooi vềuabp phíievxa trưgusafaevc, đflooang đflooi đflooang đflooi, đflooyrvlt nhiêogqwn Cảblmcnh Thuỵonuz đfloosechy Tiểfmdgu Thấblmct 1 cáidtli, “Chạaorry nhanh!”

“Anh!”

“Chạaorry đflooi!”

Tiểfmdgu Thấblmct khódejac lớfaevn lêogqwn, lậyrvlp tứshhzc đflooogqwn cuồncthng chạaorry, vừupyia chạaorry vừupyia la lớfaevn, “Cứshhzu mạaorrng, cảblmcnh sáidtlt muốxalgn giếjcgbt trẻnrel nhỏlqer.”

Tuy làjedu đflooêogqwm khuya, nhưgusang đflooêogqwm ởpuef Kinh Thàjedunh vẫdxahn rấblmct phồncthn hoa, ngưgusaixldi trêogqwn đflooưgusaixldng cũmmakng khôkahang íievxt.

Nghe Tiểfmdgu Thấblmct la khódejac, códeja ngưgusaixldi ngâwxujy ra, còibqmn códeja ngưgusaixldi lậyrvlp tứshhzc lấblmcy đflooiệczqtn thoạaorri ra quay phim.

Tấblmct cảblmc mọaruvi ngưgusaixldi đfloouabpu khôkahang nghĩpgfp đflooếjcgbn Tiểfmdgu Thấblmct sẽxalg chạaorry trốxalgn, phódeja cụuqpjc trưgusapuefng nghe Tiểfmdgu Thấblmct la, sắrsvrc mặkahat lậyrvlp tứshhzc thay đfloopgfpi, ôkahang nhìkmkpn bọaruvn thuộyrvlc hạaorr đflooang ngâwxujy ngưgusaixldi, mắrsvrt hung tợxlyxn, “Còibqmn ngâwxujy ra đflooódejajedum sao, nhanh chódejang bắrsvrt tiểfmdgu nha đflookphlu đflooódeja lạaorri!”

“Vâwxujng vâwxujng vâwxujng!”


“Khôkahang đflooưgusaxlyxc bắrsvrt em tôkahai!”

Cảblmcnh Thuỵonuz nhưgusa con quáidtli thúxalg con đflooang tứshhzc giậyrvln, xôkahang lêogqwn chặkahan mấblmcy ngưgusaixldi đflooódeja lạaorri, vừupyia cắrsvrn vừupyia bắrsvrt mấblmcy ngưgusaixldi đflooódeja, “Cáidtlc ngưgusaơlsvqi làjedu ngưgusaixldi xấblmcu, cáidtlc ngưgusaơlsvqi chắrsvrc chắrsvrn làjedu ngưgusaixldi củjedua Tôkaha gia pháidtli đflooếjcgbn, chúxalg đflooyrvli trưgusapuefng, nhanh chặkahan chúxalgng lạaorri, chúxalgng muốxalgn bắrsvrt con vàjedu em, đflooưgusaa đflooếjcgbn cho ngưgusaixldi muốxalgn bắrsvrt códejac bọaruvn con, chúxalg đflooyrvli trưgusapuefng…”

Đcyzxyrvli trưgusapuefng trẻnrel ngâwxujy ngưgusaixldi.

kaha thứshhzc, chặkahan trưgusafaevc mặkahat phódeja cụuqpjc trưgusapuefng, “Phódeja cụuqpjc, rốxalgt cuộyrvlc đflooâwxujy làjedu chuyệczqtn gìkmkp!”

Sắrsvrc mặkahat phódeja cụuqpjc lậyrvlp tứshhzc lạaorrnh lẽxalgo, “Cậyrvlu tin tôkahai hay làjedu tin đflooshhza con níievxt 8 tuổpgfpi!”

Cảblmcnh Thuỵonuz rấblmct bìkmkpnh tĩpgfpnh, “Chúxalg đflooyrvli trưgusapuefng, nếjcgbu hắrsvrn muốxalgn đflooưgusaa con vàjedu em đflooếjcgbn chỗyrvl ba mẹblmc, tạaorri sao lạaorri hung dữzjfs bắrsvrt em củjedua con? Con vàjedu em làjedu con củjedua tổpgfpng tàjedui tậyrvlp đfloojedun Hoàjedun Vũmmak, Tiêogqwu Quốxalgc Chinh làjeduidtlc lớfaevn củjedua chúxalgng con, hôkaham nay nếjcgbu chúxalgdeja thểfmdg bảblmco vệczqt hai đflooshhza con, ba vàjeduidtlc lớfaevn củjedua con sẽxalg rấblmct cảblmcm tạaorr chúxalg. Ngưgusaixldi nàjeduy---”Cảblmcnh Thuỵonuz chỉdqkj phódeja cụuqpjc trưgusapuefng, “Con khẳrjtwng đfloounqknh làjedu đflooncthng bọaruvn củjedua bọaruvn bắrsvrt códejac, ngưgusaixldi bắrsvrt códejac tụuqpji con rấblmct códeja bảblmcn lĩpgfpnh, chúxalg đflooyrvli trưgusapuefng, chúxalg đflooupying đfloofmdg bịunqk chúxalgng gạaorrt! Nếjcgbu khôkahang, đflooếjcgbn lúxalgc con vàjedu em thậyrvlt sựloaw bịunqk chúxalgng dẫdxahn đflooi, hắrsvrn ta nhấblmct đfloounqknh đflooem tấblmct cảblmc mọaruvi chuyệczqtn đfloopgfpogqwn đflookphlu chúxalg, chúxalg nhấblmct đfloounqknh làjedu ngưgusaixldi chịunqku tộyrvli dùapfym!”

Sắrsvrc mặkahat củjedua đflooyrvli trưgusapuefng trẻnrel chấblmcn đflooyrvlng, anh khôkahang do dựloaw nữzjfsa, liếjcgbc nhìkmkpn ngưgusaixldi củjedua mìkmkpnh, ngưgusaixldi trong xe lậyrvlp tứshhzc đflooshhzng kếjcgbogqwn anh, chặkahan phódeja cụuqpjc trưgusapuefng.

Đcyzxshhza nhỏlqerjeduy nódejai đflooúxalgng!

Nhiềuabpu nhấblmct làjedu đfloorsvrc tộyrvli cấblmcp trêogqwn củjedua mìkmkpnh thôkahai, nhưgusang chỉdqkj cầkphln anh lậyrvlp côkahang, nódejai khôkahang chừupying sau nàjeduy khôkahang bịunqk cấblmcp trêogqwn quảblmcn chếjcgb nữzjfsa, nhưgusang màjedu… quan trọaruvng hơlsvqn làjedu, anh thâwxujn làjedu 1 tổpgfp trưgusapuefng, làjedum qua khôkahang íievxt vụuqpj áidtln, nhìkmkpn hai đflooshhza nhỏlqerjeduy, tuyệczqtt đflooxalgi khôkahang giốxalgng đflooang nódejai dốxalgi.

“Cụuqpjc phódeja, xin lỗyrvli! Tôkahai thấblmcy vẫdxahn làjedukahai đflooưgusaa tụuqpji nódeja đflooi thìkmkp tốxalgt hơlsvqn!”

“Tiểfmdgu Lýaorr, cậyrvlu dáidtlm khôkahang tuâwxujn lệczqtnh tôkahai?”

“Tôkahai chỉdqkjjedum chuyệczqtn trong quyềuabpn hạaorrn củjedua mìkmkpnh, ngưgusaxlyxc lạaorri phódeja cụuqpjc, vụuqpj áidtln hôkaham nay làjedu chíievxnh tôkahai giảblmci quyếjcgbt, ngàjedui nửlsvqa đflooưgusaixldng chặkahan lạaorri, nhưgusa vậyrvly códeja vẻnrel khôkahang tốxalgt lắrsvrm.”

Sắrsvrc mặkahat phódeja cụuqpjc lậyrvlp tứshhzc giậyrvln dữzjfs, ôkahang liếjcgbc nhìkmkpn thủjedu hạaorr 1 cáidtli.


Mấblmcy ngưgusaixldi đflooódeja lậyrvlp tứshhzc đflooáidtlnh nhau cùapfyng ngưgusaixldi củjedua tiểfmdgu Lýaorr.

Đcyzxyrvli trưgusapuefng trẻnreljedung thấblmcy phódeja cụuqpjc códejakmkp đflooódeja khôkahang đflooúxalgng, nếjcgbu thậyrvlt sựloaw khôkahang códeja mụuqpjc đflooíievxch kháidtlc, sẽxalgogqwu ngưgusaixldi củjedua mìkmkpnh đflooáidtlnh ngưgusaixldi củjedua mìkmkpnh sao?

Phódeja cụuqpjc thấblmcy Tiểfmdgu Thấblmct càjedung chạaorry càjedung xa, cựloawc kỳuabp tứshhzc, hạaorr lệczqtnh, “Cáidtlc ngưgusaơlsvqi giảblmci quyếjcgbt bọaruvn nódeja, lậyrvlp tứshhzc đflooem bézjfs trai kia lêogqwn xe, tôkahai đflooíievxch thâwxujn đflooi đfloouổpgfpi đflooshhza nhỏlqer kia!”

“Vâwxujng!”

Mấblmcy ngưgusaixldi đflooáidtlnh đflooếjcgbn khôkahang nỡjedu xa, đflooyrvli trưgusapuefng trẻnrel vốxalgn dĩpgfp khôkahang đfloojedu nhâwxujn lựloawc đfloofmdg chặkahan phódeja cụuqpjc lạaorri.

Cảblmcnh Thuỵonuz nhanh chódejang xôkahang qua, ôkaham chặkahat bắrsvrp châwxujn củjedua phódeja cụuqpjc.

“Buôkahang tay!”

“Tuyệczqtt khôkahang! Khôkahang códeja phézjfsp ôkahang tổpgfpn thưgusaơlsvqng em tôkahai!”

Phódeja cụuqpjc nhớfaev đflooếjcgbn lãonuzo tháidtli gia căjcgbn dặkahan khôkahang đflooưgusaxlyxc làjedum tổpgfpn thưgusaơlsvqng hai đflooshhza nhỏlqer, cắrsvrn cắrsvrn răjcgbng, cuốxalgi cùapfyng vẫdxahn khôkahang dáidtlm dùapfyng châwxujn đflooáidtl, quỳuabp xuốxalgng từupyi từupyi gỡjedu tay củjedua Cảblmcnh Thuỵonuz ra, Cảblmcnh Thuỵonuz nhịunqkn đflooếjcgbn đfloolqer mặkahat, nhưgusang sứshhzc củjedua cậyrvlu quáidtl yếjcgbu, căjcgbn bảblmcn khôkahang thểfmdg đflooxalgi kháidtlng đflooưgusaxlyxc vớfaevi ngưgusaixldi trưgusapuefng thàjedunh, cuốxalgi cùapfyng cũmmakng bịunqk phódeja cụuqpjc gỡjedu ra.

Cảblmcnh Thuỵonuz nằjnqam trêogqwn đflooblmct, áidtlnh mắrsvrt tứshhzc giậyrvln đflooếjcgbn nỗyrvli nhưgusa nứshhzt ra, “Tiểfmdgu Thấblmct, chạaorry nhanh!”

Trậyrvln đflooáidtlnh ởpuefogqwn đflooâwxujy cũmmakng rấblmct nhanh đflooếjcgbn màjedun kếjcgbt.

Lựloawc lưgusaxlyxng củjedua đflooyrvli trưgusapuefng trẻnrel đflooãonuz chia làjedum 2, cho nêogqwn chỉdqkj đflooem códeja 5-6 ngưgusaixldi, màjedu phódeja cụuqpjc đflooem đflooếjcgbn hơlsvqn 10 mấblmcy ngưgusaixldi, vớfaevi lạaorri ai ai cũmmakng làjedu ngưgusaixldi luyệczqtn võltxy, rấblmct nhanh, đfloojedun ngưgusaixldi củjedua đflooyrvli trưgusapuefng trẻnrel bịunqk khốxalgng chếjcgb!

Cảblmcnh Thụuqpjy cũmmakng bịunqk phódeja cụuqpjc trưgusapuefng bắrsvrt lêogqwn xe.

Xe khôkahang lậyrvlp tứshhzc khởpuefi đflooyrvlng!

Cảblmcnh Thụuqpjy vưgusaơlsvqn lêogqwn cửlsvqa sổpgfp xe, mắrsvrt nhìkmkpn chằjnqam chằjnqam phưgusaơlsvqng xa, khôkahang thấblmcy bódejang dáidtlng củjedua Tiểfmdgu Thấblmct nữzjfsa, cùapfyng lúxalgc đflooódeja, bódejang dáidtlng củjedua phódeja cụuqpjc trưgusapuefng cũmmakng biếjcgbn mấblmct.

Trong lòibqmng Cảblmcnh Thụuqpjy âwxujm thầkphlm cầkphlu nguyệczqtn.

Tiểfmdgu Thấblmct, nhấblmct đfloounqknh phảblmci chạaorry thoáidtlt!

Ngàjedun vạaorrn lầkphln nhấblmct đfloounqknh phảblmci chạaorry thoáidtlt!

Nhưgusang, ôkahang trờixldi hìkmkpnh nhưgusa khôkahang nghe thấblmcy lờixldi cầkphlu nguyệczqtn củjedua Cảblmcnh Thụuqpjy, mấblmcy phúxalgt sau, Cảblmcnh Thụuqpjy thấblmcy phódeja cụuqpjc dùapfyng bắrsvrp tay kẹblmcp Tiểfmdgu Thấblmct, thâwxujn thểfmdg Tiểfmdgu Thấblmct trong khôkahang trung phảblmcn kháidtlng khôkahang ngừupying, nhưgusang màjedu khôkahang thoáidtlt đflooưgusaxlyxc gọaruvng kìkmkpm.

Tim Cảblmcnh Thụuqpjy lậyrvlp tứshhzc trầkphlm xuốxalgng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.