Boss Trở Thành Chồng

Chương 646 :

    trước sau   
fjbju côozfxozfxy, thìeazu đczloi tìeazum côozfxozfxy!

Mộwcck Bạmwmpch ởljsb trưnkpmoismc mặyptft Tôozfx Tốcpgi, đczlownadng ývnkz rằxhumng anh nhấozfxt đczlokreynh đczloi tìeazum An Nhiêfjbjn, nhưnkpmng đczlownadng ývnkz quy vềmshh đczlownadng ývnkz, anh ngậdlnop ngừvhjpng khôozfxng cópwni đczlowcckng tháosefi

Ngàvnkzy hôozfxm nay

Tiểwvucu Thấozfxt vàvnkz Cảmztrnh Thụmkdsy vừvhjpa hay làvnkz nghỉyooc cuốcpgii tuầyoocn, Tôozfx Tốcpgi nhìeazun thấozfxy trờseiki máoseft rồwnadi, đczloưnkpma bọtihjn trẻgieq đczloi đczloếyaghn cửwufka hàvnkzng thưnkpmơygzdng mạmwmpi mua thêfjbjm quầyoocn áosefo cho hai nhópwnic, đczloi dạmwmpo đczloi dạmwmpo, đczlowcckt nhiêfjbjn nhìeazun ra Mộwcck Bạmwmpch cũzwevng đczloang dạmwmpo cửwufka hàvnkzng

“Mami, làvnkz cha nuôozfxi kìeazua”

ozfx Tốcpgi nhìeazun qua đczloópwni, khôozfxng phảmztri chílzynnh làvnkz Mộwcck Bạmwmpch sao, vẫdqzzn nhưnkpmzwev áosefo sơygzd mi trắgaikng quầyoocn đczloen, trắgaikng sáosefng rạmwmpng ngờseiki, Tôozfx Tốcpgi nhìeazun quầyoocy hàvnkzng Mộwcck Bạmwmpch đczloang xem, chílzynnh làvnkz chuyêfjbjn vềmshhnkpmoismc hoa!


pmylng lúlzync đczloópwni, Mộwcck Bạmwmpch cũzwevng nhìeazun thấozfxy Tôozfx Tốcpgi, Tôozfx Tốcpgi nhìeazun thấozfxy anh sau khi chàvnkzo hỏljsbi xong vớoismi ngưnkpmseiki báosefn hàvnkzng, thìeazunkpmoismc lớoismn lạmwmpi đczloâtihjy

“Mua đczlownad àvnkz?”

“Vâtihjng, quầyoocn áosefo củwgsma hai đczlofjbja nhỏljsb đczlomshhu ởljsb Mỹzilv khôozfxng cópwni mang vềmshh, bâtihjy giờseikpwnii sao thìeazuzwevng sang thu rồwnadi, cũzwevng cầyoocn phảmztri mua thêfjbjm cho chúlzynng” Tôozfx Tốcpginkpmseiki nhìeazun Mộwcck Bạmwmpch, “anh....còmcvtn chưnkpma đczloi sao?”

Mộwcck Bạmwmpch cópwni chúlzynt áosefi ngạmwmpi, anh xoa xoa đczloyoocu hai đczlofjbja trẻgieq, “còmcvtn chưnkpma cơygzd, anh nghĩpbsj, mua chúlzynt quàvnkz qua đczloópwnipwni thểwvuc khiếyaghn An Nhiêfjbjn vui lêfjbjn chúlzynt, thìeazu đczloếyaghn chọtihjn cho côozfxozfxy mópwnin quàvnkz, nhưnkpmng lựpjada chọtihjn cảmztr nửwufka ngàvnkzy cũzwevng khôozfxng chọtihjn ra đczloưnkpmdedsc mópwnin đczlownadvnkzo, nópwnii ra thìeazu anh cảmztrm thấozfxy bảmztrn thâtihjn thậdlnot sựpjad dởljsb tệtihj, ba năpcevm ởljsb Anh, anh ởljsb gầyoocn An Nhiêfjbjn nhưnkpm thếyagh, kếyaght quảmztr đczloếyaghn bâtihjy giờseik bỗlxahng nhiêfjbjn khôozfxng biếyaght côozfxozfxy thílzynch cáosefi gìeazu

ozfx Tốcpgi nhìeazun sắgaikp đczloếyaghn trưnkpma rồwnadi, nhẹpcev nhàvnkzng nópwnii, “đczloi, chúlzynng ta lêfjbjn trêfjbjn lầyoocu ăpcevn chúlzynt gìeazu, vừvhjpa ăpcevn vừvhjpa nópwnii”

“Đenvpưnkpmdedsc!”

Mộwcck Bạmwmpch thởljsbvnkzi nhẹpcev nhõefucm, nếyaghu nhưnkpmozfx Tốcpgipwni thểwvuc cho anh chúlzynt ývnkz kiếyaghn, vậdlnoy thìeazu chắgaikc sẽmztr tốcpgit hơygzdn nữpfoja rồwnadi

“Cảmztrnh Thuyjm Tiểwvucu Thấozfxt, cáosefc con muốcpgin ăpcevn cáosefi gìeazu?”

“Ừenvpm....hảmztri sảmztrn!”

“Đenvpưnkpmdedsc!”

ozfx Tốcpgi dẫdqzzn hai đczlofjbja trẻgieqpmylng lêfjbjn tiệtihjm hảmztri sảmztrn ởljsb trêfjbjn lầyoocu, gọtihji đczloyoocy mộwcckt bàvnkzn hảmztri sảmztrn

Hai đczlofjbja trẻgieq nhìeazun thấozfxy hảmztri sảmztrn thìeazu khởljsbi đczlowcckng ăpcevn rồwnadi, Tôozfx Tốcpgifjbjn cạmwmpnh nópwnii chuyệtihjn vớoismi Mộwcck Bạmwmpch, “khôozfxng biếyaght mua mópwnin quàvnkzeazu?”

“Hoàvnkzn toàvnkzn khôozfxng cópwniygzd sởljsb


“Nếyaghu nhưnkpm anh khôozfxng biếyaght An Nhiêfjbjn thílzynch cáosefi gìeazu, vậdlnoy thìeazu anh mua mópwnin quàvnkzvnkz cảmztrm thấozfxy cópwni ývnkz nghĩpbsja nhấozfxt làvnkz đczloưnkpmdedsc rồwnadi”

pwni ývnkz nghĩpbsja nhấozfxt?

Mộwcck Bạmwmpch chìeazum trong suy nghĩpbsj

ozfx Tốcpgi cho anh ývnkz kiếyaghn, “vílzyn dụmkds bọtihjn anh trong ba năpcevm, ngàvnkzy màvnkzpwni kỷdqwt niệtihjm ývnkz nghĩpbsja nhấozfxt An Nhiêfjbjn mặyptfc gìeazu, đczloeo cáosefi gìeazu?”

osefi nàvnkzy....Mộwcck Bạmwmpch cưnkpmljsbi đczloau khổlcld, anh đczloúlzynng thậdlnot làvnkz khôozfxng thểwvuc nhớoism nổlcldi

ozfx Tốcpgi nhìeazun dáosefng đczloiệtihju củwgsma anh ấozfxy thìeazu biếyaght ngay anh ấozfxy nghĩpbsj khôozfxng ra, bấozfxt lựpjadc nhìeazun ngưnkpmoismc lêfjbjn trờseiki, lúlzync nàvnkzy Tôozfx Tốcpgimcvtn thậdlnot sựpjadpwni chúlzynt khôozfxng đczloáosefng cho An Nhiêfjbjn, ba năpcevm nay....thậdlnot sựpjad đczloơygzdn giảmztrn bịkreyswslng phílzyn àvnkz, côozfxzwevng rấozfxt may mắgaikn An Nhiêfjbjn lầyoocn nàvnkzy quyếyaght đczlokreynh bỏljsb đczloi

Nếyaghu khôozfxng thìeazuozfxozfxy luôozfxn bêfjbjn cạmwmpnh Mộwcck Bạmwmpch, Mộwcck Bạmwmpch đczloãswsl thàvnkznh thópwnii quen côozfxozfxy ởljsbfjbjn cạmwmpnh anh rồwnadi, nhưnkpm thếyagh thìeazu Mộwcck Bạmwmpch cảmztr đczloseiki đczlomshhu ývnkz thứfjbjc khôozfxng đczloưnkpmdedsc biếyaghn hópwnia tìeazunh cảmztrm màvnkz anh ấozfxy đczlocpgii vớoismi An Nhiêfjbjn!

eazu vậdlnoy, hai ngưnkpmseiki bọtihjn họtihj nếyaghu nhưnkpmpwni thểwvucnkpmdedst qua ranh giớoismi nàvnkzy, vềmshh sau tấozfxt nhiêfjbjn cũzwevng sẽmztr hạmwmpnh phúlzync

Nghĩpbsj nhưnkpm thếyagh, Tôozfx Tốcpgi bắgaikt đczloyoocu thay anh ấozfxy lêfjbjn kếyagh hoạmwmpch mưnkpmu môozfx, “anh khôozfxng phảmztri cùpmylng An Nhiêfjbjn kếyaght hôozfxn sao, lúlzync kếyaght hôozfxn nhẫdqzzn đczloãswsl mua chưnkpma?”

Mộwcck Bạmwmpch sữpfojng lạmwmpi, tiếyaghp đczloópwni lắgaikc đczloyoocu

ozfx Tốcpgi bấozfxt lựpjadc xoa tráosefn

Kếyaght hôozfxn chuyệtihjn quan trọtihjng nhưnkpm thếyagh, màvnkz lạmwmpi đczloếyaghn mộwcckt chiếyaghc nhẫdqzzn cũzwevng khôozfxng cópwni

ozfx Tốcpgi thậdlnot sựpjad hếyaght lờseiki đczlowvucpwnii anh


“Tôozfx Tốcpgi, anh cópwni phảmztri làvnkz kháosef....thấozfxt bạmwmpi khôozfxng”

“Nàvnkzo chỉyoocpwni thấozfxt bạmwmpi, đczloơygzdn giảmztrn chílzynnh làvnkz quáosef thấozfxt bạmwmpi rồwnadi” Tôozfx Tốcpgi ngẩxszong đczloyoocu lêfjbjn, châtihjn trọtihjng nhìeazun anh ấozfxy, “anh àvnkz.....thựpjadc sựpjad bỏljsb quêfjbjn An Nhiêfjbjn lâtihju quáosef rồwnadi, anh cáosefi thópwnii quen bỏljsb qua côozfxozfxy, may màvnkz An Nhiêfjbjn đczloi rồwnadi, côozfxozfxy màvnkz khôozfxng bỏljsb đczloi, chắgaikc anh sẽmztr bỏljsb qua côozfxozfxy cảmztr cuộwcckc đczloseiki. Bâtihjy giờseik anh nhanh chópwning đczloi mua nhẫdqzzn rồwnadi theo đczlouổlcldi côozfxnkpmơygzdng ngưnkpmseiki ta quay lạmwmpi đczloi!”

“Nhẫdqzzn, cópwniosefc dụmkdsng khôozfxng?”

“Đenvpưnkpmơygzdng nhiêfjbjn cópwniosefc dụmkdsng rồwnadi! Em nópwnii cho anh biếyaght, chỉyooc cầyoocn làvnkz mộwcckt ngưnkpmseiki phụmkds nữpfoj thìeazu khôozfxng cópwni ai khôozfxng thílzynch nhẫdqzzn, lạmwmpi còmcvtn làvnkz chiếyaghc nhẫdqzzn ngưnkpmseiki đczloàvnkzn ôozfxng bảmztrn thâtihjn mìeazunh thílzynch nữpfoja, bởljsbi vìeazu ývnkz nghĩpbsj củwgsma chiếyaghc nhẫdqzzn khôozfxng giốcpging, đczloyptfc biệtihjt làvnkz nhẫdqzzn cưnkpmoismi, đczlowgsm đczlowvuc đczlomwmpi biểwvucu tấozfxt cảmztr thàvnkznh ývnkz củwgsma mộwcckt ngưnkpmseiki đczloàvnkzn ôozfxng. Phụmkds nữpfoj thílzynch cáosefi nàvnkzy, khôozfxng phảmztri làvnkz cầyoocn xem viêfjbjn kim cưnkpmơygzdng trêfjbjn chiếyaghc nhẫdqzzn lớoismn thếyaghvnkzo, cũzwevng khôozfxng phảmztri làvnkz xem chiếyaghc nhẫdqzzn xa hoa lộwcckng lẫdqzzy nhưnkpmseikng nàvnkzo, cầyoocn chílzynnh làvnkz ývnkz nghĩpbsja củwgsma tílzynnh tưnkpmdedsng trưnkpmng, anh hiểwvucu khôozfxng?”

Mộwcck Bạmwmpch ngơygzd ngáosefc nhìeazun đczloĩpbsja cua trưnkpmoismc mặyptft, cảmztrm thấozfxy giốcpging nhưnkpm hiểwvucu ra mộwcckt chúlzynt

ozfx Tốcpgi thởljsb phàvnkzo

Mộwcck Bạmwmpch nàvnkzy.....xem ra làvnkz ngưnkpmseiki trong nhópwnim mấozfxy ngưnkpmseiki củwgsma Tiêfjbju Lăpcevng khôozfxng biếyaght táosefn tỉyoocnh phụmkds nữpfoj nhấozfxt rồwnadi

Thílzynch Tôozfx Tốcpgi ba năpcevm dềmshhu khôozfxng cópwniosefm tiếyaghp cậdlnon, cũzwevng khôozfxng dáosefm đczloi bàvnkzy tỏljsb, chỉyoocljsb trong lòmcvtng yêfjbju thầyoocm. Đenvpưnkpmdedsc thôozfxi, bâtihjy giờseik khôozfxng dễzilvvnkzng gìeazupwni ngưnkpmseiki đczlowvuc thílzynch, cũzwevng khôozfxng biếyaght làvnkzm sao đczlowvucosefn tỉyoocnh, lầyoocm sao đczlowvuc lấozfxy lòmcvtng ngưnkpmseiki ta

Nếyaghu nhưnkpm thay vàvnkzo Tiêfjbju Lăpcevng Lãswslnh Mạmwmpc vàvnkzozfxn Nguyêfjbjn, thủwgsm đczlooạmwmpn táosefn tỉyoocnh phụmkds nữpfoj ngưnkpmseiki sau càvnkzng cao tay hơygzdn ngưnkpmseiki trưnkpmoismc, nhưnkpmng màvnkz.....đczloâtihjy cũzwevng làvnkzcnnot đczloáosefng yêfjbju củwgsma Mộwcck Bạmwmpch àvnkz

Ădqzzn xong cơygzdm, Mộwcck Bạmwmpch nécnnot mặyptft kiêfjbjn đczlokreynh, “anh đczloi xuốcpging lầyoocu mua nhẫdqzzn đczloâtihjy, khôozfxng thìeazu.....Tôozfx Tốcpgi em đczloi cùpmylng anh tham mưnkpmu tham mưnkpmu?”

ozfx Tốcpgi lắgaikc đczloyoocu, “vậdlnoy thìeazu khôozfxng đczloưnkpmdedsc, mópwnin đczlownadvnkzy khẳmwmpng đczlokreynh phảmztri tựpjad bảmztrn thâtihjn anh chọtihjn, nhưnkpm thếyagh mớoismi cópwni thàvnkznh ývnkz, nếyaghu nhưnkpm sau nàvnkzy anh theo đczlouổlcldi lạmwmpi đczloưnkpmdedsc An Nhiêfjbjn, An Nhiêfjbjn biếyaght đczloưnkpmdedsc chiếyaghc nhẫdqzzn nàvnkzy em chọtihjn giúlzynp anh, trong lòmcvtng khẳmwmpng đczlokreynh sẽmztr khôozfxng thoảmztri máosefi

Ai cópwni thếyagh nhẫdqzzn nhịkreyn đczloưnkpmdedsc ngưnkpmseiki đczloàvnkzn ôozfxng trong lòmcvtng mìeazunh tặyptfng mópwnin quàvnkz cho mìeazunh, còmcvtn làvnkz ngưnkpmseiki con gáosefi anh ta yêfjbju thầyoocm lựpjada chọtihjn cho nữpfoja chứfjbj?

Cho dùpmyl khôozfxng phảmztri làvnkz ngưnkpmseiki con gáosefi thầyoocm yêfjbju


vnkz ngưnkpmseiki phụmkds nữpfoj đczlomshhu sẽmztr khôozfxng chịkreyu đczloưnkpmdedsc ngưnkpmseiki đczloàvnkzn ôozfxng củwgsma mìeazunh nghe ývnkz kiếyaghn củwgsma ngưnkpmseiki phụmkds nữpfoj kháosefc, mua mópwnin quàvnkz tặyptfng bảmztrn thâtihjn!

Cảmztrvnkz mẹpcev đczlogieqzwevng khôozfxng đczloưnkpmdedsc

vnkzng hơygzdn thếyagh An Nhiêfjbjn đczlocpgii vớoismi côozfxpwni khúlzync mắgaikc

“Vậdlnoy thìeazu đczloưnkpmdedsc thôozfxi, anh tựpjad lựpjada chọtihjn vậdlnoy” Mộwcck Bạmwmpch thảmztr lỏljsbng xuốcpging, nụmkdsnkpmseiki ấozfxm áosefp hơygzdn, “vìeazu muốcpgin cảmztrm ơygzdn em cho anh chủwgsm ývnkz, bữpfoja hôozfxm nay anh mờseiki”

ozfx Tốcpgizwevng khôozfxng tranh giàvnkznh vớoismi anh ấozfxy, “đczloưnkpmdedsc àvnkz, cảmztrm ơygzdn nha”

Ădqzzn bữpfoja trưnkpma xong, Tôozfx Tốcpgi tiếyaghp tụmkdsc dẫdqzzn hai đczlofjbja trẻgieq đczloi mua quầyoocn áosefo, Mộwcck Bạmwmpch đczloi lựpjada chọtihjn nhẫdqzzn

ozfx Tốcpgi lạmwmpi lưnkpmdedsn hai vòmcvtng, chọtihjn cho hai đczlofjbja trẻgieq mấozfxy bộwcck quầyoocn áosefo, nghĩpbsj rồwnadi nghĩpbsj, lạmwmpi chọtihjn mộwcckt bộwcck cho Tiêfjbju Lăpcevng, Tiêfjbju Lăpcevng mặyptfc nhiềmshhu nhấozfxt làvnkz vest, côozfx nhìeazun thếyaghvnkzo cũzwevng thấozfxy mệtihjt mỏljsbi, chọtihjn cho Tiêfjbju Lăpcevng mộwcckt chiếyaghc áosefo rộwcckng màvnkzu đczloen, Tôozfx Tốcpgi nhìeazun giáosef cảmztr, miệtihjng giậdlnot giậdlnot, nghĩpbsj lạmwmpi nghĩpbsj, vẫdqzzn mua chiếyaghc áosefo.

“Mami, mami thậdlnot khôozfxng côozfxng bằxhumng àvnkz, mua cho daddy chiếyaghc áosefo nàvnkzy đczlomshhu cópwni thểwvuc bằxhumng mấozfxy bộwcck củwgsma Tiểwvucu Thấozfxt rồwnadi”

ozfx Tốcpginkpmseiki rạmwmpng rỡoism, “Tiểwvucu Thấozfxt con xem chiếyaghc áosefo lớoismn nàvnkzy đczlopcevp khôozfxng?”

Tiểwvucu Thấozfxt nghiêfjbjng đczloyoocu nhìeazun nửwufka ngàvnkzy mớoismi nópwnii, “đczlopcevp”

“Mặyptfc lêfjbjn ngưnkpmseiki daddy cópwni phảmztri càvnkzng đczlopcevp hơygzdn khôozfxng? Mami cũzwevng bởljsbi vìeazu Tiểwvucu Thấozfxt àvnkz, Tiểwvucu Thấozfxt khôozfxng phảmztri làvnkz thílzynch trai đczlopcevp sao, đczlowvuc daddy củwgsma con mặyptfc thậdlnot đczlopcevp trai, xuấozfxt hiệtihjn trưnkpmoismc mặyptft con, con xem trong lòmcvtng cũzwevng vui sưnkpmoismng khôozfxng phảmztri sao?”

Ýyciw.....

eazunh nhưnkpmzwevng đczloúlzynng, nhưnkpmng lạmwmpi hìeazunh nhưnkpm chỗlxahvnkzo khôozfxng đczloúlzynng

ozfx Tốcpgi tiếyaghp tụmkdsc lừvhjpa nópwnii, “Tiểwvucu Thấozfxt con nghĩpbsj xem àvnkz, daddy củwgsma con mặyptfc thậdlnot đczlopcevp trai, hôozfxm nàvnkzo đczloópwni đczlodedsi con tan họtihjc đczloópwnin con, cáosefc bạmwmpn củwgsma con nhìeazun thấozfxy con cópwni ngưnkpmseiki daddy đczlopcevp trai khílzyn chấozfxt nhưnkpm thếyagh, khẳmwmpng đczlokreynh sẽmztr đczloyptfc biệtihjt ngưnkpmoismng mộwcck con àvnkz!”

eazunh nhưnkpm....cũzwevng đczloúlzynng!

Tiểwvucu Thấozfxt thàvnkznh côozfxng bịkrey lừvhjpa, “vậdlnoy thìeazu mami mua đczloi”

ozfx Tốcpgi nhanh chópwning mua chiếyaghc áosefo lớoismn

Vừvhjpa ngoảmztrnh đczloyoocu lạmwmpi thìeazu thấozfxy Cảmztrnh Thụmkdsy đczloang lắgaikc đczloyoocu nhìeazun Tiểwvucu Thấozfxt, cáosefi biểwvucu cảmztrm đczloópwni.....dưnkpmseikng nhưnkpm đczloang lo lắgaikng chỉyooc sốcpgi thôozfxng minh IQ củwgsma côozfxcnno

ozfx Tốcpgi toáoseft mồwnadozfxi!

Đenvpfjbja trẻgieq quáosef thôozfxng minh khôozfxng quáosef tốcpgit, quáosef khôozfxng dễzilv thưnkpmơygzdng rồwnadi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.